You are on page 1of 56

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®

D©y ®¬n mÒn CADI-SUN®


Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-3:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V vµ 450/750V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
§iÖn ¸p 300/500V, dïng ®Ó l¾p ®Æt bªn trong
1 2E+07 VCSF 1x0.4 16 0.18
2 2E+07 VCSF 1x0.5 20 0.18
3 2E+07 VCSF 1x0.75 30 0.18
4 2E+07 VCSF 1x1.0 40 0.18
5 2E+07 VCSF 1x1.0 32 0.20
6 2E+07 VCSF 1x1.25 50 0.18
§iÖn ¸p 450/750V, dïng ®Ó l¾p ®Æt cè ®Þnh
7 2E+07 VCSF 1x1.5 48 0.20
8 2E+07 VCSF 1x1.5 30 0.25
9 2E+07 VCSF 1x2.0 65 0.20
10 2E+07 VCSF 1x2.5 50 0.25
11 2E+07 VCSF 1x3.0 61 0.25
12 2E+07 VCSF 1x4.0 50 0.32
13 2E+07 VCSF 1x5.0 62 0.32
14 2E+07 VCSF 1x6.0 75 0.32
15 2E+07 VCSF 1x8.0 100 0.32
16 2E+07 VCSF 1x10.0 123 0.32
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
D©y xóp dÝnh CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 2103:1994/S§1:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 250V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 VCmD 2x0.3 12 0.18 1,299 1,338 1,672
2 3E+07 VCmD 2x0.4 16 0.18 1,491 1,536 1,920
3 3E+07 VCmD 2x0.5 20 0.18 1,805 1,859 2,323
4 3E+07 VCmD 2x0.6 24 0.18 2,172 2,237 2,797
5 3E+07 VCmD 2x0.75 30 0.18 2,589 2,666 3,333
6 3E+07 VCmD 2x1.0 40 0.18 3,365 3,466 4,332
7 3E+07 VCmD 2x1.0 32 0.20 3,327 3,426 4,283
8 3E+07 VCmD 2x1.25 50 0.18 4,143 4,267 5,334
9 3E+07 VCmD 2x1.5 48 0.20 4,762 4,905 6,131
10 3E+07 VCmD 2x1.5 30 0.25 4,657 4,797 5,996
11 3E+07 VCmD 2x1.6 50 0.20 4,952 5,101 6,376
12 3E+07 VCmD 2x2.0 65 0.20 6,349 6,539 8,174
13 3E+07 VCmD 2x2.5 50 0.25 7,564 7,791 9,739
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
D©y ®¬n cøng CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-3:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 450/750V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCSH 1x0.5 1 0.80 834 859 1,074
2 2E+07 VCSH 1x0.75 1 0.98 1,199 1,235 1,544
3 2E+07 VCSH 1x0.8 1 1.00 1,244 1,282 1,602
4 2E+07 VCSH 1x1.0 1 1.13 1,742 1,795 2,243
5 2E+07 VCSH 1x1.5 1 1.38 2,228 2,295 2,869
6 2E+07 VCSH 1x2.5 1 1.75 3,542 3,648 4,560
7 2E+07 VCSH 1x3.0 1 1.96 4,580 4,717 5,897
8 2E+07 VCSH 1x4.0 1 2.25 5,746 5,919 7,398
9 2E+07 VCSH 1x6.0 1 2.77 8,672 8,932 11,165
10 2E+07 VCSH 1x7.0 1 2.99 10,061 10,362 12,953
11 2E+07 VCSH 1x8.0 1 3.20 11,461 11,805 14,756
12 2E+07 VCSH 1x10.0 1 3.57 15,302 15,761 19,701
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-3:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 25212101CV 1x0.75 7 0.37 1,308 1,348 1,684
2 25212102CV 1x1 7 0.42 1,645 1,695 2,119
3 25212103CV 1x1.25 7 0.45 1,865 1,920 2,401
4 25212104CV 1x1.5 7 0.52 2,331 2,401 3,001
5 25212105CV 1x2 7 0.60 3,050 3,141 3,927
6 25212106CV 1x2.5 7 0.67 3,752 3,865 4,831
7 25212107CV 1x3 7 0.74 4,664 4,804 6,005
8 25212108CV 1x3.5 7 0.80 5,275 5,433 6,792
9 25212109CV 1x4 7 0.85 6,010 6,190 7,738
10 25212110CV 1x5 7 0.95 7,456 7,679 9,599
11 25212111CV 1x5.5 7 1.00 8,224 8,471 10,588
12 25212112CV 1x6 7 1.04 9,025 9,295 11,619
13 25212113CV 1x7 7 1.13 10,410 10,722 13,403
14 25212114CV 1x8 7 1.20 11,731 12,083 15,103
15 25212148CV 1x10 7 1.36 14,431 14,863 18,579

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


D©y trßn ®Æc 2 ruét CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-5:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCTF 2x0.3 12 0.18
2 2E+07 VCTF 2x0.4 16 0.18
3 2E+07 VCTF 2x0.5 20 0.18 2,242 2,310 2,887
4 2E+07 VCTF 2x0.6 24 0.18 2,597 2,675 3,343
5 2E+07 VCTF 2x0.7 27 0.18
6 2E+07 VCTF 2x0.75 30 0.18 3,228 3,324 4,155
7 2E+07 VCTF 2x1.0 40 0.18 4,070 4,192 5,240
8 2E+07 VCTF 2x1.0 32 0.20 4,029 4,150 5,187
9 2E+07 VCTF 2x1.25 50 0.18 4,910 5,058 6,322
10 2E+07 VCTF 2x1.5 48 0.20 5,721 5,892 7,365
11 2E+07 VCTF 2x1.5 30 0.25 5,608 5,776 7,220
12 2E+07 VCTF 2x1.6 50 0.20
13 2E+07 VCTF 2x2.0 65 0.20 7,435 7,658 9,573
14 2E+07 VCTF 2x2.5 50 0.25 9,109 9,382 11,727
15 2E+07 VCTF 2x3.0 61 0.25 10,948 11,276 14,095
16 2E+07 VCTF 2x3.5 43 0.32
17 2E+07 VCTF 2x4.0 50 0.32 14,178 14,603 18,254
18 2E+07 VCTF 2x4.0 80 0.25
19 2E+07 VCTF 2x5.0 62 0.32 17,270 17,788 22,235
20 2E+07 VCTF 2x5.5 68 0.32
21 2E+07 VCTF 2x6.0 75 0.32 20,518 21,134 26,417
22 2E+07 VCTF 2x6.0 120 0.25
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
D©y 2 ruét mÒm bäc ®Æc d¹ng «van CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-5:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCTFK 2x0.3 12 0.18
2 2E+07 VCTFK 2x0.4 16 0.18
3 2E+07 VCTFK 2x0.5 20 0.18
4 2E+07 VCTFK 2x0.6 24 0.18
5 2E+07 VCTFK 2x0.7 27 0.18
6 2E+07 VCTFK 2x0.75 30 0.18
7 2E+07 VCTFK 2x1.0 40 0.18
8 2E+07 VCTFK 2x1.0 32 0.20
9 2E+07 VCTFK 2x1.25 50 0.18
10 2E+07 VCTFK 2x1.5 48 0.20
11 2E+07 VCTFK 2x1.5 30 0.25
12 2E+07 VCTFK 2x1.6 50 0.20
13 2E+07 VCTFK 2x2.0 65 0.20
14 2E+07 VCTFK 2x2.5 50 0.25
15 2E+07 VCTFK 2x3.0 61 0.25
16 2E+07 VCTFK 2x3.5 43 0.32
17 2E+07 VCTFK 2x4.0 50 0.32
18 2E+07 VCTFK 2x4.0 80 0.25
19 2E+07 VCTFK 2x5.0 62 0.32
20 2E+07 VCTFK 2x5.5 68 0.32
21 2E+07 VCTFK 2x6.0 75 0.32
22 2E+07 VCTFK 2x6.0 120 0.25
23 2E+07 VCTFK 2x8.0 100 0.32
24 2E+07 VCTFK 2x10.0 123 0.32
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
D©y trßn ®Æc 3 ruét CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-5:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCTF 3x0.3 12 0.18
2 2E+07 VCTF 3x0.4 16 0.18
3 2E+07 VCTF 3x0.5 20 0.18 3,222 3,318 4,148
4 2E+07 VCTF 3x0.6 24 0.18 3,717 3,829 4,786
5 2E+07 VCTF 3x0.7 27 0.18
6 2E+07 VCTF 3x0.75 30 0.18 4,461 4,595 5,743
7 2E+07 VCTF 3x1.0 40 0.18 5,673 5,844 7,304
8 2E+07 VCTF 3x1.0 32 0.20 5,620 5,789 7,236
9 2E+07 VCTF 3x1.25 50 0.18 6,975 7,184 8,980
10 2E+07 VCTF 3x1.5 48 0.20 8,113 8,357 10,446
11 2E+07 VCTF 3x1.5 30 0.25 7,982 8,222 10,277
12 2E+07 VCTF 3x1.6 50 0.20
13 2E+07 VCTF 3x2.0 65 0.20 10,602 10,920 13,650
14 2E+07 VCTF 3x2.5 50 0.25 12,922 13,310 16,638
15 2E+07 VCTF 3x3.0 61 0.25 15,638 16,107 20,134
16 2E+07 VCTF 3x3.5 43 0.32
17 2E+07 VCTF 3x4.0 50 0.32 20,348 20,958 26,198
18 2E+07 VCTF 3x4.0 80 0.25
19 2E+07 VCTF 3x5.0 62 0.32 24,807 25,552 31,939
20 2E+07 VCTF 3x5.5 68 0.32
21 2E+07 VCTF 3x6.0 75 0.32 29,565 30,452 38,065
22 2E+07 VCTF 3x6.0 120 0.25

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


D©y trßn ®Æc 4 ruét CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-5:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCTF 4x0.3 12 0.18
2 2E+07 VCTF 4x0.4 16 0.18
3 2E+07 VCTF 4x0.5 20 0.18
4 2E+07 VCTF 4x0.6 24 0.18
5 2E+07 VCTF 4x0.7 27 0.18
6 2E+07 VCTF 4x0.75 30 0.18
7 2E+07 VCTF 4x1.0 40 0.18
8 2E+07 VCTF 4x1.0 32 0.20
9 2E+07 VCTF 4x1.25 50 0.18
10 2E+07 VCTF 4x1.5 48 0.20
11 2E+07 VCTF 4x1.5 30 0.25
12 2E+07 VCTF 4x1.6 50 0.20
13 2E+07 VCTF 4x2.0 65 0.20
14 2E+07 VCTF 4x2.5 50 0.25
15 2E+07 VCTF 4x3.0 61 0.25
16 2E+07 VCTF 4x3.5 43 0.32
17 2E+07 VCTF 4x4.0 50 0.32
18 2E+07 VCTF 4x4.0 80 0.25
19 2E+07 VCTF 4x5.0 62 0.32
20 2E+07 VCTF 4x5.5 68 0.32
21 2E+07 VCTF 4x6.0 75 0.32
22 2E+07 VCTF 4x6.0 120 0.25
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
D©y trßn ®Æc 5 ruét CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6610-5:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 300/500V

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 VCTF 5x0.3 12 0.18
2 2E+07 VCTF 5x0.4 16 0.18
3 2E+07 VCTF 5x0.5 20 0.18
4 2E+07 VCTF 5x0.6 24 0.18
5 2E+07 VCTF 5x0.7 27 0.18
6 2E+07 VCTF 5x0.75 30 0.18
7 2E+07 VCTF 5x1.0 40 0.18
8 2E+07 VCTF 5x1.0 32 0.20
9 2E+07 VCTF 5x1.25 50 0.18
10 2E+07 VCTF 5x1.5 48 0.20
11 2E+07 VCTF 5x1.5 30 0.25
12 2E+07 VCTF 5x1.6 50 0.20
13 2E+07 VCTF 5x2.0 65 0.20
14 2E+07 VCTF 5x2.5 50 0.25
15 2E+07 VCTF 5x3.0 61 0.25
16 2E+07 VCTF 5x3.5 43 0.32
17 2E+07 VCTF 5x4.0 50 0.32
18 2E+07 VCTF 5x4.0 80 0.25
19 2E+07 VCTF 5x5.0 62 0.32
20 2E+07 VCTF 5x5.5 68 0.32
21 2E+07 VCTF 5x6.0 75 0.32
22 2E+07 VCTF 5x6.0 120 0.25
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®iÖn kÕ 2 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV
KÕt cÊu ruét dÉn
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 MULLER 2x4 7 0.85
2 3E+07 MULLER 2x6 7 1.05
3 3E+07 MULLER 2x7 7 1.13
4 3E+07 MULLER 2x10 7 1.35
5 3E+07 MULLER 2x11 7 1.40
6 3E+07 MULLER 2x14 7 1.60
7 3E+07 MULLER 2x16 7 1.70
8 3E+07 MULLER 2x22 7 2.00
9 3E+07 MULLER 2x25 7 2.13
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CV 1x0.75 7 0.37 1,308 1,348 1,684
2 3E+07 CV 1x1 7 0.42 1,645 1,695 2,119
3 3E+07 CV 1x1.25 7 0.45 1,865 1,920 2,401
4 3E+07 CV 1x1.5 7 0.52 2,331 2,401 3,001
5 3E+07 CV 1x2 7 0.60 3,050 3,141 3,927
6 3E+07 CV 1x2.5 7 0.67 3,752 3,865 4,831
7 3E+07 CV 1x3 7 0.75 4,664 4,804 6,005
8 3E+07 CV 1x3.5 7 0.80 5,275 5,433 6,792
9 3E+07 CV 1x4 7 0.85 6,010 6,190 7,738
10 3E+07 CV 1x5 7 0.95 7,456 7,679 9,599
11 3E+07 CV 1x5.5 7 1.00 8,224 8,471 10,588
12 3E+07 CV 1x6 7 1.05 9,025 9,295 11,619
13 3E+07 CV 1x7 7 1.13 10,410 10,722 13,403
14 3E+07 CV 1x8 7 1.20 11,731 12,083 15,103
15 3E+07 CV 1x10 7 1.35 14,431 14,863 18,579
1 3E+07 CV 1x11 7 1.41 15,506 15,971 19,964
2 3E+07 CV 1x14 7 1.61 20,122 20,726 25,907
3 3E+07 CV 1x16 7 1.71 22,186 22,851 28,564
4 3E+07 CV 1x22 7 2.01 30,599 31,517 39,396
5 3E+07 CV 1x25 7 2.14 34,872 35,918 44,897
6 3E+07 CV 1x30 7 2.31 40,506 41,721 52,152
7 3E+07 CV 1x35 7 2.52 48,107 49,550 61,937
8 3E+07 CV 1x38 7 2.61 51,245 52,783 65,978
9 3E+07 CV 1x50 19 1.83 66,630 68,629 85,786
10 3E+07 CV 1x60 19 2.01 80,153 82,558 103,197
11 3E+07 CV 1x70 19 2.14 90,707 93,428 116,785
12 3E+07 CV 1x75 19 2.25 101,565 104,612 130,765
13 3E+07 CV 1x80 19 2.31 106,037 109,218 136,522
14 3E+07 CV 1x95 19 2.52 126,025 129,805 162,257
15 3E+07 CV 1x100 19 2.57 135,060 139,111 173,889
16 3E+07 CV 1x120 37 2.02 157,017 161,728 202,160
17 3E+07 CV 1x125 37 2.07 164,806 169,750 212,188
18 3E+07 CV 1x150 37 2.26 196,500 202,395 252,994
19 3E+07 CV 1x185 37 2.52 244,261 251,589 314,487
20 3E+07 CV 1x200 37 2.61 262,869 270,755 338,444
21 3E+07 CV 1x240 37 2.87 313,064 322,456 403,070
22 3E+07 CV 1x250 37 2.91 326,244 336,031 420,039
23 3E+07 CV 1x300 37 3.18 384,609 396,147 495,184
24 3E+07 CV 1x400 61 2.87 518,418 533,971 667,463
25 3E+07 CV 1x500 61 3.21 652,795 672,379 840,473
26 3E+07 CV 1x630 61 3.61 824,317 849,046 ###
27 3E+07 CV 1x800 61 4.08 ### ### ###
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

TT M· s¶n p Tªn s¶n phÈm KÕt cÊu ruét dÉn Gi¸ tèi t Gi¸ quy Gi¸ b¸o kh

D©y pha Trung tÝnh


Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CXV 1x0.75 7 0.37
2 3E+07 CXV 1x1 7 0.42
3 3E+07 CXV 1x1.25 7 0.45
4 3E+07 CXV 1x1.5 7 0.52
5 3E+07 CXV 1x2 7 0.60
6 3E+07 CXV 1x2.5 7 0.67
7 3E+07 CXV 1x3 7 0.74
8 3E+07 CXV 1x3.5 7 0.80
9 3E+07 CXV 1x4 7 0.85
10 3E+07 CXV 1x5 7 0.95
11 3E+07 CXV 1x5.5 7 1.00
12 3E+07 CXV 1x6 7 1.04
13 3E+07 CXV 1x7 7 1.13
14 3E+07 CXV 1x8 7 1.20
15 3E+07 CXV 1x10 7 1.36
16 3E+07 CXV 1x11 7 1.41
17 3E+07 CXV 1x14 7 1.61
18 3E+07 CXV 1x16 7 1.71
19 3E+07 CXV 1x22 7 2.01
20 3E+07 CXV 1x25 7 2.14
21 3E+07 CXV 1x30 7 2.31
22 3E+07 CXV 1x35 7 2.52
23 3E+07 CXV 1x38 7 2.61
24 3E+07 CXV 1x50 19 1.83
25 3E+07 CXV 1x60 19 2.01
26 3E+07 CXV 1x70 19 2.14
27 3E+07 CXV 1x75 19 2.25
28 3E+07 CXV 1x80 19 2.31
29 3E+07 CXV 1x95 19 2.52
30 3E+07 CXV 1x100 19 2.57
31 3E+07 CXV 1x120 37 2.02
32 3E+07 CXV 1x125 37 2.07
33 3E+07 CXV 1x150 37 2.26
34 3E+07 CXV 1x185 37 2.52
35 3E+07 CXV 1x200 37 2.61
36 3E+07 CXV 1x240 37 2.87
37 3E+07 CXV 1x250 37 2.91
38 3E+07 CXV 1x300 37 3.18
39 3E+07 CXV 1x400 61 2.87
40 3E+07 CXV 1x500 61 3.21
41 3E+07 CXV 1x630 61 3.61
42 3E+07 CXV 1x800 61 4.08
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång 2 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CXV 2x1.5 7 0.52
2 3E+07 CXV 2x2.5 7 0.67
3 3E+07 CXV 2x4 7 0.85
4 3E+07 CXV 2x6 7 1.04
5 3E+07 CXV 2x10 7 1.36
6 3E+07 CXV 2x11 7 1.41
7 3E+07 CXV 2x14 7 1.61
8 3E+07 CXV 2x16 7 1.71
9 3E+07 CXV 2x25 7 2.14
10 3E+07 CXV 2x30 7 2.30
11 3E+07 CXV 2x35 7 2.50
12 3E+07 CXV 2x38 7 2.60
13 3E+07 CXV 2x50 19 1.82
14 3E+07 CXV 2x60 19 2.00
15 3E+07 CXV 2x70 19 2.13
16 3E+07 CXV 2x75 19 2.24
17 3E+07 CXV 2x80 19 2.30
18 3E+07 CXV 2x95 19 2.51
19 3E+07 CXV 2x100 19 2.56
20 3E+07 CXV 2x120 37 2.01
21 3E+07 CXV 2x125 37 2.06
22 3E+07 CXV 2x150 37 2.25

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p ®ång 3 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CXV 3x0.75 7 0.37 6,197
2 3E+07 CXV 3x1 7 0.42 7,295
3 3E+07 CXV 3x1.25 7 0.45 8,015
4 3E+07 CXV 3x1.5 7 0.52 9,880
5 3E+07 CXV 3x2 7 0.60 12,277
6 3E+07 CXV 3x2.5 7 0.67 14,600
7 3E+07 CXV 3x3 7 0.75 16,950
8 3E+07 CXV 3x3.5 7 0.80 18,881
9 3E+07 CXV 3x4 7 0.85 20,931
10 3E+07 CXV 3x5 7 0.95 25,415
11 3E+07 CXV 3x5.5 7 1.00 27,808
12 3E+07 CXV 3x6 7 1.05 30,326
13 3E+07 CXV 3x7 7 1.13 34,653
14 3E+07 CXV 3x8 7 1.20 38,622
15 3E+07 CXV 3x10 7 1.35 47,837
16 3E+07 CXV 3x11 7 1.40 51,240
17 3E+07 CXV 3x14 7 1.60 65,686
18 3E+07 CXV 3x16 7 1.70 70,613
19 3E+07 CXV 3x22 7 2.00 96,660
20 3E+07 CXV 3x25 7 2.13 109,609
21 3E+07 CXV 3x30 7 2.30 127,165
22 3E+07 CXV 3x35 7 2.51 150,248
23 3E+07 CXV 3x38 7 2.60 161,221
24 3E+07 CXV 3x50 19 1.82 209,206
25 3E+07 CXV 3x60 19 2.00 252,657
26 3E+07 CXV 3x70 19 2.13 282,704
27 3E+07 CXV 3x75 19 2.25 314,718
28 3E+07 CXV 3x80 19 2.30 329,017
29 3E+07 CXV 3x95 19 2.51 389,946
30 3E+07 CXV 3x100 19 2.60 418,163
31 3E+07 CXV 3x120 37 2.01 486,387
32 3E+07 CXV 3x125 37 2.06 511,527
33 3E+07 CXV 3x150 37 2.25 609,504
34 3E+07 CXV 3x185 37 2.51 757,065
35 3E+07 CXV 3x200 37 2.60 813,634
36 3E+07 CXV 3x240 37 2.84 966,825
37 3E+07 CXV 3x250 37 2.90 ###
38 3E+07 CXV 3x300 37 3.15 ###
39 3E+07 CXV 3x400 37 3.66 ###
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång 4 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CXV 4x0.75 7 0.37
2 3E+07 CXV 4x1 7 0.42
3 3E+07 CXV 4x1.25 7 0.45
4 3E+07 CXV 4x1.5 7 0.52
5 3E+07 CXV 4x2 7 0.60
6 3E+07 CXV 4x2.5 7 0.67
7 3E+07 CXV 4x3 7 0.75
8 3E+07 CXV 4x3.5 7 0.80
9 3E+07 CXV 4x4 7 0.85
10 3E+07 CXV 4x5 7 0.95
11 3E+07 CXV 4x5.5 7 1.00
12 3E+07 CXV 4x6 7 1.05
13 3E+07 CXV 4x7 7 1.13
14 3E+07 CXV 4x8 7 1.20
15 3E+07 CXV 4x10 7 1.35
16 3E+07 CXV 4x11 7 1.40
17 3E+07 CXV 4x14 7 1.60
18 3E+07 CXV 4x16 7 1.70
19 3E+07 CXV 4x22 7 2.00
20 3E+07 CXV 4x25 7 2.13
21 3E+07 CXV 4x30 7 2.30
22 3E+07 CXV 4x35 7 2.51
23 3E+07 CXV 4x38 7 2.60
24 3E+07 CXV 4x50 19 1.82
25 3E+07 CXV 4x60 19 2.00
26 3E+07 CXV 4x70 19 2.13
27 3E+07 CXV 4x75 19 2.25
28 3E+07 CXV 4x80 19 2.30
29 3E+07 CXV 4x95 19 2.51
30 3E+07 CXV 4x100 19 2.60
31 3E+07 CXV 4x120 37 2.01
32 3E+07 CXV 4x125 37 2.06
33 3E+07 CXV 4x150 37 2.25
34 3E+07 CXV 4x185 37 2.51
35 3E+07 CXV 4x200 37 2.60
36 3E+07 CXV 4x240 37 2.84
37 3E+07 CXV 4x250 37 2.90
38 3E+07 CXV 4x300 37 3.15
39 3E+07 CXV 4x400 37 3.66
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång 5 ruét (1 lâi trung tÝnh vµ 1 lâi tiÕp ®Êt nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®

Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995


Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2.5E+07 CXV 3x2.5+2x1.5 7 0.67 7 0.52
2 2.5E+07 CXV 3x4+2x2.5 7 0.85 7 0.67
3 2.5E+07 CXV 3x6+2x4 7 1.05 7 0.85
4 2.5E+07 CXV 3x8+2x6 7 1.20 7 1.05
5 2.5E+07 CXV 3x10+2x6 7 1.35 7 1.05
7 2.5E+07 CXV 3x14+2x8 7 1.60 7 1.20
8 2.5E+07 CXV 3x14+2x10 7 1.60 7 1.35
9 2.5E+07 CXV 3x16+2x8 7 1.70 7 1.20
10 2.5E+07 CXV 3x16+2x10 7 1.70 7 1.35
11 2.5E+07 CXV 3x22+2x11 7 2.00 7 1.40
12 2.5E+07 CXV 3x25+2x14 7 2.13 7 1.60
13 2.5E+07 CXV 3x25+2x16 7 2.13 7 1.70
14 2.5E+07 CXV 3x30+2x16 7 2.30 7 1.70
15 2.5E+07 CXV 3x35+2x16 7 2.51 7 1.70
16 2.5E+07 CXV 3x35+2x25 7 2.51 7 2.13
17 2.5E+07 CXV 3x38+2x22 7 2.60 7 2.00
18 2.5E+07 CXV 3x38+2x25 7 2.60 7 2.13
19 2.5E+07 CXV 3x50+2x25 19 1.82 7 2.13
20 2.5E+07 CXV 3x50+2x35 19 1.82 7 2.51
21 2.5E+07 CXV 3x60+2x30 19 2.00 7 2.30
22 2.5E+07 CXV 3x60+2x35 19 2.00 7 2.51
23 2.5E+07 CXV 3x70+2x35 19 2.13 7 2.51
24 2.5E+07 CXV 3x70+2x50 19 2.13 19 1.82
25 2.5E+07 CXV 3x75+2x38 19 2.25 7 2.60
26 2.5E+07 CXV 3x80+2x50 19 2.30 19 1.82
27 2.5E+07 CXV 3x95+2x50 19 2.51 19 1.82
28 2.5E+07 CXV 3x95+2x70 19 2.51 19 2.13
29 2.5E+07 CXV 3x100+2x50 19 2.60 19 1.82
30 2.5E+07 CXV 3x100+2x60 19 2.60 19 2.00
31 2.5E+07 CXV 3x120+2x60 37 2.01 19 2.00
32 2.5E+07 CXV 3x120+2x70 37 2.01 19 2.13
33 2.5E+07 CXV 3x120+2x95 37 2.01 19 2.51
34 2.5E+07 CXV 3x125+2x70 37 2.06 19 2.13
35 2.5E+07 CXV 3x125+2x95 37 2.06 19 2.51
36 2.5E+07 CXV 3x150+2x70 37 2.25 19 2.13
37 2.5E+07 CXV 3x150+2x95 37 2.25 19 2.51
38 2.5E+07 CXV 3x150+2x120 37 2.25 37 2.01
39 2.5E+07 CXV 3x185+2x95 37 2.51 19 2.51
40 2.5E+07 CXV 3x185+2x120 37 2.51 37 2.01
41 2.5E+07 CXV 3x185+2x150 37 2.51 37 2.25
42 2.5E+07 CXV 3x200+2x100 37 2.60 19 2.60
43 2.5E+07 CXV 3x240+2x120 37 2.84 37 2.01
44 2.5E+07 CXV 3x240+2x150 37 2.84 37 2.25
45 2.5E+07 CXV 3x240+2x185 37 2.84 37 2.51
46 2.5E+07 CXV 3x300+2x150 37 3.15 37 2.25
47 2.5E+07 CXV 3x300+2x185 37 3.15 37 2.51
48 2.5E+07 CXV 3x300+2x240 37 3.15 37 2.84

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p ®ång 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2.5E+07 CXV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52
2 2.5E+07 CXV 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67
3 2.5E+07 CXV 3x6+1x4 7 1.05 7 0.85
4 2.5E+07 CXV 3x8+1x6 7 1.20 7 1.05
5 2.5E+07 CXV 3x10+1x6 7 1.35 7 1.05
7 2.5E+07 CXV 3x14+1x8 7 1.60 7 1.20
8 2.5E+07 CXV 3x14+1x10 7 1.60 7 1.35
9 2.5E+07 CXV 3x16+1x8 7 1.70 7 1.20
10 2.5E+07 CXV 3x16+1x10 7 1.70 7 1.35
11 2.5E+07 CXV 3x22+1x11 7 2.00 7 1.40
12 2.5E+07 CXV 3x25+1x14 7 2.13 7 1.60
13 2.5E+07 CXV 3x25+1x16 7 2.13 7 1.70
14 2.5E+07 CXV 3x30+1x16 7 2.30 7 1.70
15 2.5E+07 CXV 3x35+1x16 7 2.51 7 1.70
16 2.5E+07 CXV 3x35+1x25 7 2.51 7 2.13
17 2.5E+07 CXV 3x38+1x22 7 2.60 7 2.00
18 2.5E+07 CXV 3x38+1x25 7 2.60 7 2.13
19 2.5E+07 CXV 3x50+1x25 19 1.82 7 2.13
20 2.5E+07 CXV 3x50+1x35 19 1.82 7 2.51
21 2.5E+07 CXV 3x60+1x30 19 2.00 7 2.30
22 2.5E+07 CXV 3x60+1x35 19 2.00 7 2.51
23 2.5E+07 CXV 3x70+1x35 19 2.13 7 2.51
24 2.5E+07 CXV 3x70+1x50 19 2.13 19 1.82
25 2.5E+07 CXV 3x75+1x38 19 2.25 7 2.60
26 2.5E+07 CXV 3x80+1x50 19 2.30 19 1.82
27 2.5E+07 CXV 3x95+1x50 19 2.51 19 1.82
28 2.5E+07 CXV 3x95+1x70 19 2.51 19 2.13
29 2.5E+07 CXV 3x100+1x50 19 2.60 19 1.82
30 2.5E+07 CXV 3x100+1x60 19 2.60 19 2.00
31 2.5E+07 CXV 3x120+1x60 37 2.01 19 2.00
32 2.5E+07 CXV 3x120+1x70 37 2.01 19 2.13
33 2.5E+07 CXV 3x120+1x95 37 2.01 19 2.51
34 2.5E+07 CXV 3x125+1x70 37 2.06 19 2.13
35 2.5E+07 CXV 3x125+1x95 37 2.06 19 2.51
36 2.5E+07 CXV 3x150+1x70 37 2.25 19 2.13
37 2.5E+07 CXV 3x150+1x95 37 2.25 19 2.51
38 2.5E+07 CXV 3x150+1x120 37 2.25 37 2.01
39 2.5E+07 CXV 3x185+1x95 37 2.51 19 2.51
40 2.5E+07 CXV 3x185+1x120 37 2.51 37 2.01
41 2.5E+07 CXV 3x185+1x150 37 2.51 37 2.25
42 2.5E+07 CXV 3x200+1x100 37 2.60 19 2.60
43 2.5E+07 CXV 3x240+1x120 37 2.84 37 2.01
44 2.5E+07 CXV 3x240+1x150 37 2.84 37 2.25
45 2.5E+07 CXV 3x240+1x185 37 2.84 37 2.51
46 2.5E+07 CXV 3x300+1x150 37 3.15 37 2.25
47 2.5E+07 CXV 3x300+1x185 37 3.15 37 2.51
48 2.5E+07 CXV 3x300+1x240 37 3.15 37 2.84

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p ®ång 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn PVC, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/PVC/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV
KÕt cÊu ruét dÉn
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 CVV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52
2 3E+07 CVV 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67
3 3E+07 CVV 3x6+1x4 7 1.04 7 0.85
4 3E+07 CVV 3x8+1x6 7 1.20 7 1.04
5 3E+07 CVV 3x10+1x6 7 1.36 7 1.04
7 3E+07 CVV 3x14+1x8 7 1.61 7 1.20
8 3E+07 CVV 3x14+1x10 7 1.61 7 1.36
9 3E+07 CVV 3x16+1x8 7 1.71 7 1.20
10 3E+07 CVV 3x16+1x10 7 1.71 7 1.36
11 3E+07 CVV 3x22+1x11 7 2.01 7 1.41
12 3E+07 CVV 3x25+1x14 7 2.14 7 1.61
13 3E+07 CVV 3x25+1x16 7 2.14 7 1.71
14 3E+07 CVV 3x30+1x16 7 2.31 7 1.71
15 3E+07 CVV 3x35+1x16 7 2.52 7 1.71
16 3E+07 CVV 3x35+1x25 7 2.52 7 2.14
17 3E+07 CVV 3x38+1x22 7 2.61 7 2.01
18 3E+07 CVV 3x38+1x25 7 2.61 7 2.14
19 3E+07 CVV 3x50+1x25 19 1.83 7 2.14
20 3E+07 CVV 3x50+1x35 19 1.83 7 2.52
21 3E+07 CVV 3x60+1x30 19 2.01 7 2.31
22 3E+07 CVV 3x60+1x35 19 2.01 7 2.52
23 3E+07 CVV 3x70+1x35 19 2.14 7 2.52
24 3E+07 CVV 3x70+1x50 19 2.14 19 1.83
25 3E+07 CVV 3x75+1x38 19 2.25 7 2.61
26 3E+07 CVV 3x80+1x50 19 2.31 19 1.83
27 3E+07 CVV 3x95+1x50 19 2.52 19 1.83
28 3E+07 CVV 3x95+1x70 19 2.52 19 2.14
29 3E+07 CVV 3x100+1x50 19 2.57 19 1.83
30 3E+07 CVV 3x100+1x60 19 2.57 19 2.01
31 3E+07 CVV 3x120+1x60 37 2.02 19 2.01
32 3E+07 CVV 3x120+1x70 37 2.02 19 2.14
33 3E+07 CVV 3x120+1x95 37 2.02 19 2.52
34 3E+07 CVV 3x125+1x70 37 2.07 19 2.14
35 3E+07 CVV 3x125+1x95 37 2.07 19 2.52
36 3E+07 CVV 3x150+1x70 37 2.26 19 2.14
37 3E+07 CVV 3x150+1x95 37 2.26 19 2.52
38 3E+07 CVV 3x150+1x120 37 2.26 37 2.02
39 3E+07 CVV 3x185+1x95 37 2.52 19 2.52
40 3E+07 CVV 3x185+1x120 37 2.52 37 2.02
41 3E+07 CVV 3x185+1x150 37 2.52 37 2.26
42 3E+07 CVV 3x200+1x100 37 2.61 19 2.57
43 3E+07 CVV 3x240+1x120 37 2.87 37 2.02
44 3E+07 CVV 3x240+1x150 37 2.87 37 2.26
45 3E+07 CVV 3x240+1x185 37 2.87 37 2.52
46 3E+07 CVV 3x300+1x150 37 3.18 37 2.26
47 3E+07 CVV 3x300+1x185 37 3.18 37 2.52
48 3E+07 CVV 3x300+1x240 37 3.18 37 2.87
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p NgÇm 5 ruét (1 lâi trung tÝnh vµ 1 lâi tiÕp ®Êt nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®

Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995


Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2.5E+07 DSTA 3x2.5+2x1.5 7 0.67 7 0.52
2 2.5E+07 DSTA 3x4+2x2.5 7 0.85 7 0.67
3 2.5E+07 DSTA 3x6+2x4 7 1.05 7 0.85
4 2.5E+07 DSTA 3x8+2x6 7 1.20 7 1.05
5 2.5E+07 DSTA 3x10+2x6 7 1.35 7 1.05
7 2.5E+07 DSTA 3x14+2x8 7 1.60 7 1.20
8 2.5E+07 DSTA 3x14+2x10 7 1.60 7 1.35
9 2.5E+07 DSTA 3x16+2x8 7 1.70 7 1.20
10 2.5E+07 DSTA 3x16+2x10 7 1.70 7 1.35
11 2.5E+07 DSTA 3x22+2x11 7 2.00 7 1.40
12 2.5E+07 DSTA 3x25+2x14 7 2.13 7 1.60
13 2.5E+07 DSTA 3x25+2x16 7 2.13 7 1.70
14 2.5E+07 DSTA 3x30+2x16 7 2.30 7 1.70
15 2.5E+07 DSTA 3x35+2x16 7 2.51 7 1.70
16 2.5E+07 DSTA 3x35+2x25 7 2.51 7 2.13
17 2.5E+07 DSTA 3x38+2x22 7 2.60 7 2.00
18 2.5E+07 DSTA 3x38+2x25 7 2.60 7 2.13
19 2.5E+07 DSTA 3x50+2x25 19 1.82 7 2.13
20 2.5E+07 DSTA 3x50+2x35 19 1.82 7 2.51
21 2.5E+07 DSTA 3x60+2x30 19 2.00 7 2.30
22 2.5E+07 DSTA 3x60+2x35 19 2.00 7 2.51
23 2.5E+07 DSTA 3x70+2x35 19 2.13 7 2.51
24 2.5E+07 DSTA 3x70+2x50 19 2.13 19 1.82
25 2.5E+07 DSTA 3x75+2x38 19 2.25 7 2.60
26 2.5E+07 DSTA 3x80+2x50 19 2.30 19 1.82
27 2.5E+07 DSTA 3x95+2x50 19 2.51 19 1.82
28 2.5E+07 DSTA 3x95+2x70 19 2.51 19 2.13
29 2.5E+07 DSTA 3x100+2x50 19 2.60 19 1.82
30 2.5E+07 DSTA 3x100+2x60 19 2.60 19 2.00
31 2.5E+07 DSTA 3x120+2x60 37 2.01 19 2.00
32 2.5E+07 DSTA 3x120+2x70 37 2.01 19 2.13
33 2.5E+07 DSTA 3x120+2x95 37 2.01 19 2.51
34 2.5E+07 DSTA 3x125+2x70 37 2.06 19 2.13
35 2.5E+07 DSTA 3x125+2x95 37 2.06 19 2.51
36 2.5E+07 DSTA 3x150+2x70 37 2.25 19 2.13
37 2.5E+07 DSTA 3x150+2x95 37 2.25 19 2.51
38 2.5E+07 DSTA 3x150+2x120 37 2.25 37 2.01
39 2.5E+07 DSTA 3x185+2x95 37 2.51 19 2.51
40 2.5E+07 DSTA 3x185+2x120 37 2.51 37 2.01
41 2.5E+07 DSTA 3x185+2x150 37 2.51 37 2.25
42 2.5E+07 DSTA 3x200+2x100 37 2.60 19 2.60
43 2.5E+07 DSTA 3x240+2x120 37 2.84 37 2.01
44 2.5E+07 DSTA 3x240+2x150 37 2.84 37 2.25
45 2.5E+07 DSTA 3x240+2x185 37 2.84 37 2.51
46 2.5E+07 DSTA 3x300+2x150 37 3.15 37 2.25
47 2.5E+07 DSTA 3x300+2x185 37 3.15 37 2.51
48 2.5E+07 DSTA 3x300+2x240 37 3.15 37 2.84

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p ngÇm 4 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC * §iÖn ¸p sö dông:0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 DSTA 4x0.75 7 0.37 12,568 12,945 16,181
2 3E+07 DSTA 4x1 7 0.42 14,128 14,552 18,190
3 3E+07 DSTA 4x1.25 7 0.45 15,207 15,663 19,579
4 3E+07 DSTA 4x1.5 7 0.52 17,828 18,363 22,953
5 3E+07 DSTA 4x2 7 0.60 21,255 21,893 27,366
6 3E+07 DSTA 4x2.5 7 0.67 24,499 25,233 31,542
7 3E+07 DSTA 4x3 7 0.75 28,704 29,565 36,957
8 3E+07 DSTA 4x3.5 7 0.80 31,479 32,423 40,529
9 3E+07 DSTA 4x4 7 0.85 34,522 35,557 44,447
10 3E+07 DSTA 4x5 7 0.95 40,977 42,206 52,758
11 3E+07 DSTA 4x5.5 7 1.00 44,395 45,727 57,159
12 3E+07 DSTA 4x6 7 1.05 46,205 47,591 59,489
13 3E+07 DSTA 4x7 7 1.13 52,256 53,824 67,280
14 3E+07 DSTA 4x8 7 1.20 57,624 59,353 74,191
15 3E+07 DSTA 4x10 7 1.35 70,213 72,319 90,399
16 3E+07 DSTA 4x11 7 1.40 74,917 77,165 96,456
17 3E+07 DSTA 4x14 7 1.60 94,850 97,696 122,120
18 3E+07 DSTA 4x16 7 1.70 101,314 104,353 130,441
19 3E+07 DSTA 4x22 7 2.00 137,130 141,244 176,555
20 3E+07 DSTA 4x25 7 2.13 154,702 159,343 199,178
21 3E+07 DSTA 4x30 7 2.30 179,348 184,729 230,911
22 3E+07 DSTA 4x35 7 2.51 210,960 217,289 271,611
23 3E+07 DSTA 4x38 7 2.60 226,110 232,893 291,116
24 3E+07 DSTA 4x50 19 1.82 295,278 304,137 380,171
25 3E+07 DSTA 4x60 19 2.00 354,199 364,825 456,032
26 3E+07 DSTA 4x70 19 2.13 394,955 406,804 508,505
27 3E+07 DSTA 4x75 19 2.25 439,604 452,792 565,990
28 3E+07 DSTA 4x80 19 2.30 458,268 472,016 590,021
29 3E+07 DSTA 4x95 19 2.51 540,931 557,159 696,449
30 3E+07 DSTA 4x100 19 2.60 579,474 596,858 746,073
31 3E+07 DSTA 4x120 37 2.01 672,267 692,435 865,544
32 3E+07 DSTA 4x125 37 2.06 705,510 726,675 908,344
33 3E+07 DSTA 4x150 37 2.25 848,863 874,329 ###
34 3E+07 DSTA 4x185 37 2.51 ### ### ###
35 3E+07 DSTA 4x200 37 2.60 ### ### ###
36 3E+07 DSTA 4x240 37 2.84 ### ### ###
37 3E+07 DSTA 4x250 37 2.90 ### ### ###
38 3E+07 DSTA 4x300 37 3.15 ### ### ###
39 3E+07 DSTA 4x400 37 3.66 ### ### ###
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ngÇm 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC * §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV
Gi¸ b¸o
KÕt cÊu ruét dÉn kh¸ch
Gi¸ tèi Gi¸ quy
M· s¶n cha bao
TT Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh thiÓu ®Þnh
phÈm gåm
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VAT
VN§
1 2.5E+07 DSTA 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52
2 2.5E+07 DSTA 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67
3 2.5E+07 DSTA 3x6+1x4 7 1.05 7 0.85
4 2.5E+07 DSTA 3x8+1x6 7 1.20 7 1.05
5 2.5E+07 DSTA 3x10+1x6 7 1.35 7 1.05
7 2.5E+07 DSTA 3x14+1x8 7 1.60 7 1.20
8 2.5E+07 DSTA 3x14+1x10 7 1.60 7 1.35
9 2.5E+07 DSTA 3x16+1x8 7 1.70 7 1.20
10 2.5E+07 DSTA 3x16+1x10 7 1.70 7 1.35
11 2.5E+07 DSTA 3x22+1x11 7 2.00 7 1.40
12 2.5E+07 DSTA 3x25+1x14 7 2.13 7 1.60
13 2.5E+07 DSTA 3x25+1x16 7 2.13 7 1.70
14 2.5E+07 DSTA 3x30+1x16 7 2.30 7 1.70
15 2.5E+07 DSTA 3x35+1x16 7 2.51 7 1.70
16 2.5E+07 DSTA 3x35+1x25 7 2.51 7 2.13
17 2.5E+07 DSTA 3x38+1x22 7 2.60 7 2.00
18 2.5E+07 DSTA 3x38+1x25 7 2.60 7 2.13
19 2.5E+07 DSTA 3x50+1x25 19 1.82 7 2.13
20 2.5E+07 DSTA 3x50+1x35 19 1.82 7 2.51
21 2.5E+07 DSTA 3x60+1x30 19 2.00 7 2.30
22 2.5E+07 DSTA 3x60+1x35 19 2.00 7 2.51
23 2.5E+07 DSTA 3x70+1x35 19 2.13 7 2.51
24 2.5E+07 DSTA 3x70+1x50 19 2.13 19 1.82
25 2.5E+07 DSTA 3x75+1x38 19 2.25 7 2.60
26 2.5E+07 DSTA 3x80+1x50 19 2.30 19 1.82
27 2.5E+07 DSTA 3x95+1x50 19 2.51 19 1.82
28 2.5E+07 DSTA 3x95+1x70 19 2.51 19 2.13
29 2.5E+07 DSTA 3x100+1x50 19 2.60 19 1.82
30 2.5E+07 DSTA 3x100+1x60 37 2.01 19 2.00
31 2.5E+07 DSTA 3x120+1x60 37 2.01 19 2.00
32 2.5E+07 DSTA 3x120+1x70 37 2.01 19 2.13
33 2.5E+07 DSTA 3x120+1x95 37 2.01 19 2.51
34 2.5E+07 DSTA 3x125+1x70 37 2.06 19 2.13
35 2.5E+07 DSTA 3x125+1x95 37 2.06 19 2.51
36 2.5E+07 DSTA 3x150+1x70 37 2.25 19 2.13
37 2.5E+07 DSTA 3x150+1x95 37 2.25 19 2.51
38 2.5E+07 DSTA 3x150+1x120 37 2.25 37 2.01
39 2.5E+07 DSTA 3x185+1x95 37 2.51 19 2.51
40 2.5E+07 DSTA 3x185+1x120 37 2.51 37 2.01
41 2.5E+07 DSTA 3x185+1x150 37 2.51 37 2.25
42 2.5E+07 DSTA 3x200+1x100 37 2.60 19 2.60
43 2.5E+07 DSTA 3x240+1x120 37 2.84 37 2.01
44 2.5E+07 DSTA 3x240+1x150 37 2.84 37 2.25
45 2.5E+07 DSTA 3x240+1x185 37 2.84 37 2.51
46 2.5E+07 DSTA 3x300+1x150 37 3.15 37 2.25
47 2.5E+07 DSTA 3x300+1x185 37 3.15 37 2.51
48 2.5E+07 DSTA 3x300+1x240 37 3.15 37 2.84

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p ngÇm 3 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 DSTA 3x0.75 7 0.37
2 3E+07 DSTA 3x1 7 0.42
3 3E+07 DSTA 3x1.25 7 0.45
4 3E+07 DSTA 3x1.5 7 0.52
5 3E+07 DSTA 3x2 7 0.60
6 3E+07 DSTA 3x2.5 7 0.67
7 3E+07 DSTA 3x3 7 0.75
8 3E+07 DSTA 3x3.5 7 0.80
9 3E+07 DSTA 3x4 7 0.85
10 3E+07 DSTA 3x5 7 0.95
11 3E+07 DSTA 3x5.5 7 1.00
12 3E+07 DSTA 3x6 7 1.05
13 3E+07 DSTA 3x7 7 1.13
14 3E+07 DSTA 3x8 7 1.20
15 3E+07 DSTA 3x10 7 1.35
16 3E+07 DSTA 3x11 7 1.40
17 3E+07 DSTA 3x14 7 1.60
18 3E+07 DSTA 3x16 7 1.70
19 3E+07 DSTA 3x22 7 2.00
20 3E+07 DSTA 3x25 7 2.13
21 3E+07 DSTA 3x30 7 2.30
22 3E+07 DSTA 3x35 7 2.51
23 3E+07 DSTA 3x38 7 2.60
24 3E+07 DSTA 3x50 19 1.82
25 3E+07 DSTA 3x60 19 2.00
26 3E+07 DSTA 3x70 19 2.13
27 3E+07 DSTA 3x75 19 2.25
28 3E+07 DSTA 3x80 19 2.30
29 3E+07 DSTA 3x95 19 2.51
30 3E+07 DSTA 3x100 19 2.60
31 3E+07 DSTA 3x120 37 2.01
32 3E+07 DSTA 3x125 37 2.06
33 3E+07 DSTA 3x150 37 2.25
34 3E+07 DSTA 3x185 37 2.51
35 3E+07 DSTA 3x200 37 2.60
36 3E+07 DSTA 3x240 37 2.84
37 3E+07 DSTA 3x250 37 2.90
38 3E+07 DSTA 3x300 37 3.15
39 3E+07 DSTA 3x400 37 3.66
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ngÇm 2 ruét bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC * §iÖn ¸p sö dông:0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 3E+07 DSTA 2x0.75 7 0.37
2 3E+07 DSTA 2x1 7 0.42
3 3E+07 DSTA 2x1.25 7 0.45
4 3E+07 DSTA 2x1.5 7 0.52
5 3E+07 DSTA 2x2 7 0.60
6 3E+07 DSTA 2x2.5 7 0.67
7 3E+07 DSTA 2x3 7 0.75
8 3E+07 DSTA 2x3.5 7 0.80
9 3E+07 DSTA 2x4 7 0.85
10 3E+07 DSTA 2x5 7 0.95
11 3E+07 DSTA 2x5.5 7 1.00
12 3E+07 DSTA 2x6 7 1.05
13 3E+07 DSTA 2x7 7 1.13
14 3E+07 DSTA 2x8 7 1.20
15 3E+07 DSTA 2x10 7 1.35
16 3E+07 DSTA 2x11 7 1.40
17 3E+07 DSTA 2x14 7 1.60
18 3E+07 DSTA 2x16 7 1.70
19 3E+07 DSTA 2x22 7 2.00
20 3E+07 DSTA 2x25 7 2.13
21 3E+07 DSTA 2x30 7 2.30
22 3E+07 DSTA 2x35 7 2.51
23 3E+07 DSTA 2x38 7 2.60
24 3E+07 DSTA 2x50 19 1.82
25 3E+07 DSTA 2x60 19 2.00
26 3E+07 DSTA 2x70 19 2.13
27 3E+07 DSTA 2x75 19 2.25
28 3E+07 DSTA 2x80 19 2.30
29 3E+07 DSTA 2x95 19 2.51
30 3E+07 DSTA 2x100 19 2.60
31 3E+07 DSTA 2x120 37 2.01
32 3E+07 DSTA 2x125 37 2.06
33 3E+07 DSTA 2x150 37 2.25
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p ®ång TRÇN CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6612:2007
Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu (bÖn trßn cÊp 2)

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 2E+07 C 0.75 7 0.37
2 2E+07 C 1 7 0.42
3 2E+07 C 1.25 7 0.45
4 2E+07 C 1.5 7 0.52
5 2E+07 C 2 7 0.60
6 2E+07 C 2.5 7 0.67
7 2E+07 C 3 7 0.74
8 2E+07 C 3.5 7 0.80
9 2E+07 C 4 7 0.85
10 2E+07 C 5 7 0.95
11 2E+07 C 5.5 7 1.00
12 2E+07 C6 7 1.04
13 2E+07 C7 7 1.13
14 2E+07 C8 7 1.20
15 2E+07 CF 10 7 1.35
16 2E+07 CF 11 7 1.40
17 2E+07 CF 14 7 1.60
18 2E+07 CF 16 7 1.70
19 2E+07 CF 22 7 2.00
20 2E+07 CF 25 7 2.13
21 2E+07 CF 30 7 2.30
22 2E+07 CF 35 7 2.51
23 2E+07 CF 38 7 2.60
24 2E+07 CF 50 19 1.82
25 2E+07 CF 60 19 2.00
26 2E+07 CF 70 19 2.13
27 2E+07 CF 75 19 2.24
28 2E+07 CF 80 19 2.30
29 2E+07 CF 95 19 2.51
30 2E+07 CF 100 19 2.56
31 2E+07 CF 120 37 2.01
32 2E+07 CF 125 37 2.06
33 2E+07 CF 150 37 2.25
34 2E+07 CF 185 37 2.51
35 2E+07 CF 200 37 2.60
36 2E+07 CF 240 37 2.86
37 2E+07 CF 250 37 2.90
38 2E+07 CF 300 37 3.17
39 2E+07 CF 400 61 2.86
40 2E+07 CF 500 61 3.20
41 2E+07 CF 630 61 3.60
42 2E+07 CF 800 61 4.07

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®


c¸p nh«m trÇn CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5064:1994/S§1:1995; TCVN 6612:2000
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al (bÖn trßn cÊp 2)

KÕt cÊu
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ruét dÉn
Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 5E+07 A 10 7 1.35
2 5E+07 A 11 7 1.40
3 5E+07 A 14 7 1.60
4 5E+07 A 16 7 1.70
5 5E+07 A 22 7 2.00
6 5E+07 A 25 7 2.13
7 5E+07 A 30 7 2.30
8 5E+07 A 35 7 2.51
9 5E+07 A 38 7 2.60
10 5E+07 A 50 7 3.00
11 5E+07 A 50 19 1.82
12 5E+07 A 60 19 2.00
13 5E+07 A 70 7 3.55
14 5E+07 A 70 19 2.16
15 5E+07 A 75 19 2.25
16 5E+07 A 80 19 2.30
17 5E+07 A 95 7 4.10
18 5E+07 A 95 19 2.51
19 5E+07 A 100 19 2.60
20 5E+07 A 120 19 2.80
21 5E+07 A 125 19 2.90
22 5E+07 A 150 19 3.15
23 5E+07 A 185 37 2.51
24 5E+07 A 240 37 2.87
25 5E+07 A 300 37 3.15
26 5E+07 A 400 37 3.66
27 5E+07 A 400 61 2.86
28 5E+07 A 500 61 3.20
29 5E+07 A 560 61 3.42
30 5E+07 A 630 61 3.61
31 5E+07 A 800 61 4.10
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p nh«m trÇn lâi thÐp CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5064:1994/S§1:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Fe/Al

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm PhÇn thÐp PhÇn nh«m
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 5E+07 As 10/1.8 1 1.50 6 1.50
2 5E+07 As 16/2.7 1 1.85 6 1.85
3 5E+07 As 25/4.2 1 2.30 6 2.30
4 5E+07 As 35/6.2 1 2.80 6 2.80
5 5E+07 As 50/8.0 1 3.20 6 3.20
6 5E+07 As 70/11 1 3.80 6 3.80
7 5E+07 As 70/72 19 2.20 18 2.20
8 5E+07 As 95/16 1 4.50 6 4.50
9 5E+07 As 95/141 37 2.20 24 2.20
10 5E+07 As 120/19 7 1.85 26 2.40
11 5E+07 As 120/27 7 2.20 30 2.20
12 5E+07 As 150/19 7 1.85 24 2.80
13 5E+07 As 150/24 7 2.10 26 2.70
14 5E+07 As 150/34 7 2.50 30 2.50
15 5E+07 As 185/24 7 2.10 24 3.15
16 5E+07 As 185/29 7 2.30 26 2.98
17 5E+07 As 185/43 7 2.80 30 2.80
18 5E+07 As 185/128 37 2.10 54 2.10
19 5E+07 As 240/32 7 2.40 24 3.60
20 5E+07 As 240/39 7 2.65 26 3.40
21 5E+07 As 240/56 7 3.20 30 3.20
22 5E+07 As 300/39 7 2.65 24 4.00
23 5E+07 As 300/48 7 2.95 26 3.80
24 5E+07 As 300/66 19 2.10 30 3.50
25 5E+07 As 300/67 7 3.50 30 3.50
26 5E+07 As 300/204 37 2.65 54 2.65
27 5E+07 As 330/30 7 2.30 48 2.98
28 5E+07 As 330/43 7 2.80 54 2.80
29 5E+07 As 400/18 7 1.85 42 3.40
30 5E+07 As 400/51 7 3.05 54 3.05
31 5E+07 As 400/64 7 3.40 26 4.37
32 5E+07 As 400/93 19 2.50 30 4.15
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p nh«m ®¬n bäc c¸ch ®iÖn pvc CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ruét dÉn
Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 55212151AV 16 7 1.70
2 55212152AV 22 7 2.00
3 55212153AV 25 7 2.13
4 55212154AV 30 7 2.30
5 55212155AV 35 7 2.51
6 55212156AV 38 7 2.60
7 55212157AV 50 7 3.00
8 55212158AV 50 19 1.82
9 55212159AV 60 19 2.00
10 55212160AV 70 7 3.55
11 55212161AV 70 19 2.16
12 55212162AV 75 19 2.25
13 55212163AV 80 19 2.30
14 55212164AV 95 7 4.10
15 55212165AV 95 19 2.51
16 55212166AV 100 19 2.60
17 55212167AV 120 19 2.80
18 55212168AV 125 19 2.90
19 55212169AV 150 19 3.15
20 55212170AV 185 37 2.51
21 55212171AV 240 37 2.87
22 55212172AV 300 37 3.15
23 55212173AV 400 37 3.66
24 55212175AV 500 61 3.20
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cadi -sun®
c¸p nh«m ®¬n bäc c¸ch ®iÖn xlpe, cã vá bäc ngoµi pvc cadi -sun®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/XLPE/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ruét dÉn
Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 AXV 10 7 1.36
2 6E+07 AXV 16 7 1.71
3 6E+07 AXV 25 7 2.16
4 6E+07 AXV 35 7 2.53
5 6E+07 AXV 50 7 2.99
6 6E+07 AXV 50 19 1.82
7 6E+07 AXV 70 7 3.55
8 6E+07 AXV 70 19 2.16
9 6E+07 AXV 95 7 4.10
10 6E+07 AXV 95 19 2.53
11 6E+07 AXV 120 19 2.84
12 6E+07 AXV 150 19 3.17
13 6E+07 AXV 185 37 2.54
14 6E+07 AXV 240 37 2.89
15 6E+07 AXV 300 37 3.17
16 6E+07 AXV 400 37 3.66
17 6E+07 AXV 500 61 3.20
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cadi -sun®
c¸p nh«m 4ruét bäc c¸ch ®iÖn xlpe, bäc vá ngoµi pvc cadi -sun®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/XLPE/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 AXV 4x10 7 1.36
2 6E+07 AXV 4x11 7 1.40
3 6E+07 AXV 4x14 7 1.60
4 6E+07 AXV 4x16 7 1.71
5 6E+07 AXV 4x22 7 2.00
6 6E+07 AXV 4x25 7 2.16
7 6E+07 AXV 4x30 7 2.30
8 6E+07 AXV 4x35 7 2.53
9 6E+07 AXV 4x38 7 2.60
10 6E+07 AXV 4x50 7 2.99
11 6E+07 AXV 4x50 19 1.82
12 6E+07 AXV 4x60 19 2.00
13 6E+07 AXV 4x70 7 3.55
14 6E+07 AXV 4x70 19 2.16
15 6E+07 AXV 4x75 19 2.25
16 6E+07 AXV 4x80 19 2.30
17 6E+07 AXV 4x95 7 4.10
18 6E+07 AXV 4x95 19 2.53
19 6E+07 AXV 4x100 19 2.60
20 6E+07 AXV 4x120 19 2.84
21 6E+07 AXV 4x125 19 2.90
22 6E+07 AXV 4x150 19 3.17
23 6E+07 AXV 4x185 37 2.54
24 6E+07 AXV 4x240 37 2.89
25 6E+07 AXV 4x300 37 3.17
26 6E+07 AXV 4x400 37 3.66
27 6E+07 AXV 4x400 61 2.89
28 6E+07 AXV 4x500 61 3.20

B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cadi -sun®


c¸p nh«m lâi thÐp bäc c¸ch ®iÖn pvc cadi -sun®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935:1995
Quy c¸ch s¶n phÈm: Fe/Al/PVC
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm PhÇn thÐp PhÇn nh«m
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 AsV 16/2.7 1 1.85 6 1.85
2 6E+07 AsV 25/4.2 1 2.30 6 2.30
3 6E+07 AsV 35/6.2 1 2.80 6 2.80
4 6E+07 AsV 50/8.0 1 3.20 6 3.20
5 6E+07 AsV 70/11 1 3.80 6 3.80
6 6E+07 AsV 95/16 1 4.50 6 4.50
7 6E+07 AsV 120/19 7 1.85 26 2.40
8 6E+07 AsV 120/27 7 2.20 30 2.20
9 6E+07 AsV 150/19 7 1.85 24 2.80
10 6E+07 AsV 150/24 7 2.10 26 2.70
11 6E+07 AsV 150/34 7 2.50 30 2.50
12 6E+07 AsV 185/43 7 2.80 30 2.80
13 6E+07 AsV 240/56 7 3.20 30 3.20
14 6E+07 AsV 300/39 7 2.65 24 4.00
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cadi -sun®
c¸p nh«m BÖn Ðp vÆn xo¾n 2 ruét cadi -sun®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6447:1998
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/XLPE
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ruét dÉn
Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 ABC 2x16 7 1.71
2 6E+07 ABC 2x25 7 2.16
3 6E+07 ABC 2x35 7 2.53
4 6E+07 ABC 2x50 7 2.99
5 6E+07 ABC 2x70 19 2.16
6 6E+07 ABC 2x95 19 2.53
7 6E+07 ABC 2x120 19 2.84
8 6E+07 ABC 2x150 19 3.17
9 6E+07 ABC 2x185 37 2.54
9 6E+07 ABC 2x240 37 2.89
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn cadi -sun®
c¸p nh«m bÖn Ðp vÆn xo¾n 3 ruét cadi -sun®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6447:1998
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/XLPE
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu
Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ruét dÉn
Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 ABC 3x16 7 1.71 10,155 10,460 13,075
2 6E+07 ABC 3x25 7 2.16 14,922 15,369 19,212
3 6E+07 ABC 3x35 7 2.53 19,033 19,604 24,505
4 6E+07 ABC 3x50 7 2.99 27,042 27,853 34,816
5 6E+07 ABC 3x70 19 2.16 36,071 37,153 46,441
6 6E+07 ABC 3x95 19 2.53 48,483 49,938 62,422
7 6E+07 ABC 3x120 19 2.84 59,231 61,008 76,260
8 6E+07 ABC 3x150 19 3.17 73,723 75,935 94,919
9 6E+07 ABC 3x185 37 2.54 90,508 93,224 116,529
10 6E+07 ABC 3x240 37 2.89 90,508 93,224 116,529
B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN®
c¸p nh«m bÖn Ðp vÆn xo¾n 4 ruét CADI-SUN®
Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 6447:1998
Quy c¸ch s¶n phÈm: Al/XLPE
§iÖn ¸p sö dông: 0.6/1KV

KÕt cÊu ruét dÉn


Gi¸ tèi thiÓu
Gi¸ quy
b¸o kh¸ch
®Þnh cha bao
TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm D©y pha Trung tÝnh
Sè sîi §K Sè sîi §K VN§ VN§ VN§
1 6E+07 ABC 4x16 7 1.71
2 6E+07 ABC 4x25 7 2.16
3 6E+07 ABC 4x35 7 2.53
4 6E+07 ABC 4x50 7 2.99
5 6E+07 ABC 4x70 19 2.16
6 6E+07 ABC 4x95 19 2.53
7 6E+07 ABC 4x120 19 2.84
8 6E+07 ABC 4x150 19 3.17
9 6E+07 ABC 4x185 37 2.54
10 6E+07 ABC 4x240 37 2.89
§¬n gi¸ ChiÒu
(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m

1,377 200
1,657 200
2,322 200
3,012 200
2,982 200
3,710 200

4,365 100
4,274 100
5,813 100
6,968 100
8,393 100
11,090 100
13,589 100
16,329 100
21,711 100
26,888 100

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
2,273 100
2,840 100
3,412 100
3,949 100
4,792 100
6,171 100
6,092 100
7,595 100
8,725 100
8,542 100
9,044 100
11,638 100
13,705 100

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
1,539 200
2,185 200
2,240 200
2,791 200
4,072 200
6,442 200
7,985 200
10,406 200
15,393 100
17,855 100
20,382 100
25,471 100

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
2,520 100
3,137 100
3,550 100
4,508 100
5,848 100
7,182 100
8,659 100
10,058 100
11,489 100
14,191 100
15,626 100
16,826 100
19,767 100
22,182 100
26,555 100

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
3,242 200
3,894 200
4,645 200
5,197 200
5,615 200
6,118 200
7,714 200
7,635 200
9,311 200
10,928 200
10,738 200
11,108 200
14,201 200
17,152 200
20,497 200
22,524 200
26,058 200
25,709 200
31,396 200
34,122 200
37,553 200
36,755 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
2,871 200
3,468 200
4,075 200
4,637 200
5,103 200
5,458 200
6,948 200
6,873 200
8,434 200
9,771 200
9,588 200
10,093 200
12,806 200
15,454 200
18,535 200
20,923 200
24,031 200
23,682 200
29,111 200
31,903 200
34,974 200
34,213 200
45,702 200
57,043 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
4,410 200
5,326 200
6,243 200
7,165 200
7,877 200
8,489 200
10,690 200
10,571 200
13,120 200
15,289 200
15,011 200
15,769 200
19,959 200
24,069 200
28,805 200
32,498 200
37,301 200
36,777 200
45,064 200
49,625 200
54,138 200
52,941 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
5,525 200
6,776 200
8,035 200
9,158 200
10,144 200
10,853 200
14,071 200
13,912 200
17,226 200
20,089 200
19,715 200
20,726 200
26,310 200
31,334 200
37,627 200
42,603 200
48,887 200
48,188 200
59,212 200
65,158 200
71,122 200
69,526 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
6,861 200
8,478 200
10,027 200
11,414 200
12,625 200
13,512 200
17,364 200
17,166 200
21,505 200
24,997 200
24,526 200
25,795 200
32,779 200
39,060 200
46,927 200
53,112 200
60,888 200
60,014 200
73,948 200
81,294 200
88,859 200
86,863 200
§¬n gi¸ ChiÒu
(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
34,949 2,000
45,518 2,000
52,101 2,000
66,933 2,000
71,064 2,000
89,906 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
1,265 100
1,589 100
1,802 100
2,283 100
2,985 100
3,673 100
4,555 100
5,157 100
5,893 100
7,289 100
8,045 100
8,828 100
10,172 100
11,426 100
14,330 100
29,040 100
37,696 100
42,373 100
58,394 100
65,952 100
77,202 2,000
92,484 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 200
### 200
### 200
### 200

ChiÒu
§¬n gi¸ dµi
(§· bao ®ãng
gåm VAT gãi
10%)
VN§/m m
3,780 200
4,506 200
4,965 200
6,112 200
7,590 200
9,066 200
10,297 200
11,782 200
13,123 200
15,958 200
17,446 200
18,697 200
21,769 200
24,287 200
28,797 200
30,778 200
39,587 200
43,916 200
60,032 200
67,669 200
78,939 2,000
94,235 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### BM-BG-
500
C/1b-08

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
12,040 200
18,118 200
26,709 200
40,885 3,000
61,703 2,000
65,751 2,000
83,998 2,000
93,991 2,000
### 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
13,696 2,000
15,941 2,000
17,323 2,000
20,869 2,000
25,321 2,000
29,772 2,000
33,495 2,000
37,993 2,000
42,135 2,000
50,829 2,000
55,308 2,000
59,170 2,000
68,600 2,000
76,253 2,000
89,849 2,000
95,846 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
16,564 2,000
19,524 2,000
21,363 2,000
25,994 2,000
31,909 2,000
37,865 2,000
44,430 2,000
50,670 2,000
56,415 2,000
68,281 2,000
74,437 2,000
76,979 2,000
89,446 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
41,170 2,000
61,397 2,000
85,185 2,000
113,895 1,000
127,729 1,000
172,259 1,000
181,724 1,000
185,012 1,000
194,377 1,000
248,152 1,000
291,140 1,000
300,878 1,000
334,552 1,000
383,469 1,000
432,802 1,000
439,916 1,000
456,000 1,000
553,008 1,000
607,751 1,000
660,312 500
692,286 500
760,835 500
841,697 500
835,801 500
931,952 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 200
### 200
### 200

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
34,855 2,000
51,662 2,000
71,039 2,000
93,970 1,000
107,593 1,000
146,162 1,000
150,691 1,000
158,955 1,000
163,405 1,000
214,539 1,000
246,805 1,000
251,557 1,000
284,816 1,000
331,215 1,000
356,162 1,000
371,908 1,000
379,863 1,000
474,911 1,000
502,832 1,000
BM-BG-
570,131 C/1b-08
1,000
585,990 1,000
653,053 1,000
692,533 1,000
717,633 1,000
782,554 1,000
908,636 1,000
959,503 1,000
939,231 500
968,283 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250


§¬n gi¸ ChiÒu
(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
35,245 2,000
53,224 2,000
73,083 2,000
96,226 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
52,353 2,000
73,602 2,000
98,313 2,000
127,965 2,000
141,764 1,000
188,100 1,000
197,344 1,000
201,067 1,000
210,213 1,000
265,251 1,000
310,314 1,000
320,241 1,000
354,719 1,000
405,873 1,000
456,474 1,000
463,589 1,000
487,770 1,000
587,856 1,000
643,716 1,000
698,593 1,000
730,915 1,000
802,602 500
883,007 500
879,280 500
977,580 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

KV

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
25,265 2,000
28,436 2,000
30,498 2,000
35,514 2,000
41,625 2,000
48,102 2,000
54,981 2,000
61,626 2,000
67,619 2,000
79,953 2,000
86,230 2,000
88,721 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
44,437 2,000
62,382 2,000
82,495 2,000
107,134 1,000
119,766 1,000
159,322 1,000
163,912 1,000
172,291 1,000
176,830 1,000
229,619 1,000
262,916 1,000
267,726 1,000
301,840 1,000
349,579 1,000
375,495 1,000
390,625 1,000
400,047 1,000
498,203 1,000
525,483 1,000
603,586 1,000
619,285 1,000
687,763 1,000
728,479 1,000
756,452 1,000
821,710 500
949,463 500
### 500
981,191 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
21,775 2,000
24,289 2,000
25,781 2,000
29,642 2,000
34,425 2,000
39,151 2,000
44,492 2,000
49,599 2,000
54,101 2,000
63,684 2,000
68,470 2,000
69,849 2,000
79,727 2,000
89,276 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
16,177 2,000
18,022 2,000
19,069 2,000
21,712 2,000
25,038 2,000
28,440 2,000
32,088 2,000
35,565 2,000
38,767 2,000
45,502 2,000
48,796 2,000
49,704 2,000
56,583 2,000
62,080 2,000
71,960 2,000
76,158 2,000
95,292 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/kg m
### 30,000
### 30,000
### 20,000
### 20,000
### 20,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 15,000
### 8,000
### 8,000
### 6,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 4,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 2,000
### 1,500
### 1,500
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/kg m
### 12,000
### 12,000
### 12,000
### 12,000
### 8,000
### 8,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 8,000
### 8,000
### 8,000
### 8,000
### 8,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 6,000
### 4,000
### 3,000
### 2,000
### 2,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/kg m
### 14,000
98,149 9,400
95,769 6,100
91,159 4,100
90,485 3,100
90,098 2,300
66,585 2,200
89,999 1,600
65,481 1,100
94,101 3,100
87,875 3,300
97,153 3,100
93,040 3,500
86,116 2,500
95,626 3,500
93,280 2,000
85,708 2,000
69,545 1,200
95,376 1,800
90,815 1,500
85,162 1,500
94,052 1,500
93,843 1,200
86,255 1,200
84,626 1,300
66,847 700
### 1,500
95,349 1,000
### 1,500
95,469 1,700
90,566 1,400
88,773 1,700

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
7,149 500
9,140 500
10,683 500
10,897 500
13,148 3,000
13,684 3,000
17,907 3,000
18,535 3,000
21,772 3,000
24,429 3,000
25,351 3,000
27,236 3,000
28,274 3,000
32,602 2,500
33,937 2,500
35,670 2,500
41,723 2,000
43,484 2,000
52,068 2,000
64,294 1,000
82,205 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
7,646 500
9,615 500
14,218 3,000
16,173 3,000
21,304 3,000
21,898 3,000
29,029 2,000
29,892 2,000
37,343 2,000
38,596 2,000
47,655 1,000
59,035 1,000
72,882 1,000
91,918 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
31,240 2,000
32,233 2,000
37,741 2,000
42,399 2,000
52,252 2,000
61,429 2,000
61,825 2,000
72,525 1,000
75,119 1,000
97,408 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 1,000
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 500
### 250
### 250
### 250
### 250
### 250

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
9,336 9,400
13,761 6,100
17,767 4,100
23,075 3,100
31,541 2,300
43,497 1,600
52,777 3,100
54,261 3,300
63,755 3,100
66,145 3,500
68,127 2,500
85,487 2,000
### 1,500
### 2,000

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
16,522 2,000
23,004 2,000
26,819 1,500
37,041 1,000
50,901 800
67,864 600
83,022 500
### 500
### 500
### 500

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
24,217 2,000
33,994 2,000
39,869 1,500
55,058 1,000
76,011 800
### 600
### 500
### 500
### 500
### 500

§¬n gi¸ ChiÒu


(§· bao dµi
gåm VAT ®ãng
10%) gãi
VN§/m m
32,065 2,000
45,462 2,000
53,278 1,500
73,922 1,000
### 800
### 600
### 500
### 500
### 500
### 500