You are on page 1of 3

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Zagreb, Preradovićeva 5

Bilješke uz financijske
izvještaje
2018

31.12.2018.
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Zagreb, Preradovićeva 5

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

1. Temelj sastavljanja financijskih izvješća

Kulturno informativni centar osnovan je davne 1964. godine. Pod nazivom Centar za Kulturu i informacije a pod
današnjim nazivom djeluje od 1984. godine. KIC ima svoj Statut i Financijski plan prema kojem se obavlja
poslovanje Ustanove. Financijska izvješća Ustanove usklađena su sa Zakonom i Pravilnikom o proračunu i
proračunskom računovodstvu.

2. Računovodstvene politike koje su primijenjene pri sastavljanju izvješća

Pri sastavljanju izvješća Ustanove primijenjene su ove računovodstvene politike:

2.1. Prihodi su iskazani sukladno Financijskom planu za 2018. godinu kojeg je donio Ravnatelj Ustanove.

Prihodi su ostvareni kako slijedi:

PRIHODI 2018

Prihodi od proračuna RH 35.313


Prihodi od grada Zagreba 2.810.823
Prihodi od prodaje roba i usluga 247.202
Prihodi od kamata 8
Ostali prihodi 34.770

Prihodi ukupno 3.128.116

Kulturno informativni centar ostvario je u izvještajnom razdoblju ukupne prihode od 3.128.115,57 kn što je u odnosu
na prethodno razdoblje za 45,6% više.

Iz proračuna Grada je ukupno ostvareno 2.810.822,96 kn ,45,6 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine
ili 90 % od ukupnih prihoda ostvarenih u 2018.g.

Prihodi od vlastite djelatnosti za 2018 g. iznose 247.201,54 kn i u odnosu na 2017. g. veći za 27,1 %,
a čine 8 % ukupnih primitaka i prihoda., te prihodi iz proračuna ,donacija i pasivna kamata u ukupnom
iznosu primitaka 70.091,07 što čini 3% ukupnih primitaka i prihoda .

2.2. Rashodi su učinjeni prema Financijskom planu za 2018 . godinu u iznosu od 3.340.507,55 kn i redovito se
sučeljavaju s prihodima prema mjestu i vremenu nastanka.

Rashodi se odnose na:

RASHODI 2018

Rashodi za zaposlene 1.558.480


Materijalni rashodi 1.751.456
Financijski rashodi 6.355
Rashodi za dugotrajnu imovinu 24.215

Rashodi ukupno 3.340.506

Bilješke uz izvještaje o prihodima, rashodima i primicima za razdoblje 01.sječnja – 31. prosinca 2018.g.
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Zagreb, Preradovićeva 5

Rashodi poslovanja iznosili su 3.316.292,65 kn , što za 35,2 % predstavlja povećanje ukupnih rashoda u odnosu
na isti period prošle godine. Iako se radi o porastu troškova , u odnosu na prethodno razdoblje je smanjen trend
rasta, svakako je na porast utjecalo preuređenje dvorane koje je bilo neophodno . Prilikom nabave navedenog
vodilo se maksimalna briga o troškovima.

Rashodi za zaposlene AOP 148 /31/ ukupno su iznosili 1.558.480,55 kn ili 23,2% više u odnosu na 2017.g.
Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi iz povećanja broja zaposlenih koji je u 2017 g. iznosi 9 a u
2018. g. je 10 zaposlenika.

Materijalni troškovi AOP 160/32/ iznose 1.751.458 kn koji su u odnosu na isti period prošle godine veći za 60% ,
Ustanova je zadržala razine troškova na većini pozicija ,osim povećanja na izdacima za intelektualne usluge i
značajnijeg povećanja za investicijsko i tekuće održavanje koje se odnosi na preuređenje dvorane, kao
i izdacima za ostale uslugama koje su povezane sa većim obimom programa i suradnjama na programima.

Troškovi za nabavu dugotrajne imovine iznose 24.214,90 kn .

Ustanova je maksimalno racionalno trošila sredstva u 2018.Ukupno gledano na rashodima ustanove ostvaren je
trend rasta u odnosu na 2017. g. koji je vezan za preuređenje Ustanove, povećanje obima programa kao i
poslovnih suradnji na programima , kao i veći broj zaposlenih ,

Ukupni rashodi Ustanove iznose 3.340.507,55 kn.

3. Novčana sredstva

Stanje novčanih sredstava na dan izvještavanja iznosi 282.840,41 kn a čine ga novac na žiroračunu od
282.697,61 kn i novac u blagajni od 142,80 kn. Potraživanja od kupaca iznose 395.971,67 kn.

4. Bilješke uz bilancu

4.1. Aktiva

Sastoji se samo iz dugotrajne imovine u visini 385.962,31 kn i iz kratkotrajne imovine i to u obliku novčanih
sredstava u iznosu 282.840,41 kn, potraživanja od kupaca u iznosu 395.971,67 kn, ostalih potraživanja u
iznosu 20.707,73 kn , te potraživanja za više uplaćene poreze28.852 kn što čini ukupnu aktivu 1.114.334,12 kn.

4.2. Pasiva

Sastoji se od ukupnih obveza poslovanja u iznosu od 600.036,24 kn, prema zaposlenima u iznosu od
127.338,04 kn koje čine obveze za plaću prosinac 2018. isplaćenu u siječnju 2019. godine , obveza za
materijalne rashode u iznosu 425.828,76 kn i 46.869,44 kn za ostale tekuće obveze. Izvori financiranja u iznosu
385.962,31 kn, ostali vlastiti izvori 46.007,55 kn i obračunatih i nenaplaćenih prihoda poslovanja 468.491,42 kn,
manjak prihoda poslovanja je 386.163,14 kn što čini ukupnu pasivu od 1.114.334,12 kn.

Financijske izvještaje za 2018. godinu objavili su i odobrili članovi ovlašteni za predstavljanje i zastupanje
stranke, dana 30.01.2019.

Zagreb, 30.01.2019..g.

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Ravnatelj Petar Bujas

Bilješke uz izvještaje o prihodima, rashodima i primicima za razdoblje 01.sječnja – 31. prosinca 2018.g.