You are on page 1of 12

संस्कृ तभारती (ईत्तरतममळ्नाडु)


पत्राचारद्वारा संस्कृ तम्
परीक्षा – प्रवेशः
मनमितसमयः होरात्रयम् ऄङकाः – १००
मन्मथ-सं ॥ अषाढशुक्लदशमी (जुलै २०१५)

॥ अरब्धम् ईत्तमजनाः न पररत्यजमन्त ॥

मम नाम _____________________________

परीक्षाके न्रम् ___________________________

प्रदेशः ___________________________

क्रमसङ्या ___________________________
1
प्रथमः भागः ப௃தல் ஧குதி PART-1
ऄ) சரினர஦ யிடைகட஭ சசய்னவும். Tick the correct answer. (10)

ईदाहरणम्
बालकः, बालकौ, बालकाः
१. एकवचनम्, मद्ववचनम्, बहुवचनम्

२.मद्ववचनम्, एकवचनम्, बहुवचनम्

३.बहुवचनम्, मद्ववचनम्, एकवचनम्


१. सः, तामन, तौ

१. ऄमस्त, स्तः, समन्त,


२. समन्त, ऄमस्त, स्तः
३. ऄमस्त, समन्त, स्तः

२. ऄम्बा, वृक्षः, पुष्पम्


१. पुंमलङग:, स्त्रीमलङगः, नपुंसकमलङगः
२. स्त्रीमलङगः, पुंमलङग:, नपुंसकमलङगः
३. स्त्रीमलङगः, नपुंसकमलङगः, पुंमलङग:
३. भवान्, ऄहम्, वयम्

१. पठमत, पठामम, पठामः


२. पठामः, पठमत, पठामम
३. पठामः, पठमत, पठामम

2
४. वसुदेवसुतः, गजाननः, हरः
१. मशवः, गणेशः, कृ ष्णः
२. गणेशः,कृ ष्णः, मशवः

३. कृ ष्णः, गणेशः, मशवः


५. जैनम्, नारद, यजुः, मुण्डकम्

१. पुराणम्, ईपमनषत्, दशशनम्, वेदः

२. ईपमनषत्, पुराणम्, वेदः, दशशनम्


३. दशशनम्, पुराणम्, वेदः, ईपमनषत्
६. आदानीम्, ह्यः, श्वः
१. वदामम, ऄवदम्, वददष्यामम

२. वददष्यामम, ऄवदम्, वदामम

३. ऄवदम्, वदामम, वददष्यामम


७. कः, कं , ई

१. स्वरः, मवसगशः, ऄनुस्वारः


२. ऄनुस्वारः, स्वरः, मवसगशः

३. मवसगशः, ऄनुस्वारः, स्वरः


८. क् + र = १. कर २. क्र ३. कश

९. ज् + य = १. ज्य २. जै ३. जय

१०. श् + व = १. शेव् २. शव ३. श्व


3
अ) சரினர஦ யி஦ரடய சசய்னவும். Choose the correct question
word. (5)
१. वायुः सवशत्र ऄमस्त । (कः, कु त्र, दकम्)

२. सा मम ऄनुजा । (कामन, का, के )

३. गङगा गङगोत्रीतः अगच्छमत । (कु तः, कदा, दकमथशम्)

४. दश सैमनकाः समन्त । (कथम्, काः, कमत)


५. पुष्पं सुन्दरम् ऄमस्त । (कस्य, कथम्, कदा)

आ) சரினர஦ அங்கங்கட஭க் ககரடிட்ை இைங்க஭ில் எழுதவும்.


Choose the correct part of the body and fill in the blanks. (5)

4
इ) சரி ( ) அல்஬து தயறு( X) என்று கு஫ிக்கவும். Indicate whether Right
( ) or Wrong ( X)
( 5)

१.मपबमत ( ) २.खादमत ( ) ३.हसमत ( ) ४.पठमत ( ) ५.मलखमत ( )

ई) கீகம சகரடுக்கப்஧ட்டுள்஭ யரர்த்டதகட஭க் ககரடிட்ை இைத்தில்


஥ிபப்புக. Fill in the blanks with the correct words. (5)
(वेदाङगम्, आमतहासः, भाषा, शास्त्रम्, कमवः)
१. तकश म् ____________

२. रामायणम् ___________

३. मनरुक्तम् ___________

४. भासः ____________

५. संस्कृ तम् ____________

5
उ) சரினர஦ எழுத்டத எழுதவும். Write the correct letters. (5)
१)
सै

यु कः

२)
ऄ नु

जा

३)

ङक नी

४)

जः

५)
मव

या म्
म्
6
ऊ) சகரடுக்கப்஧ட்டுள்஭ ஧ின்ச஦ரட்டுக்கட஭ உ஧கனரகித்து
``मलख्” என்஫ ப௄஬ யிட஦ச்சசரல்லின் ஐந்து யடியங்கட஭ எழுதவும்.
Frame five words using the verb root “ मलख्” (5)
ईदाहरणम् – मलखमत

तः / थ / मस / मन्त / तु / वः / मम / मः

________________ ________________ _______________

________________ ________________

ॠ) கீகம சகரடுக்கப்஧ட்டுள்஭திலிருந்து சரினர஦ யிடைனிட஦


எழுதவும். Choose the correct answer (5)

ऄम्बा- रमेश ! ____________कक करोमत? (भवान्, भवती, भवन्तः)

रमेशः - ऄहं _____________ । (क्रीडमत, क्रीडामम, क्रीडमस)

ऄम्बा- अगच्छतु, भोजनं __________ ।(करोतु, करोमम, कु वशमन्त)

रमेशः - भोजने लड्डु कम् ऄमस्त ______ ? (अम्, न, वा)

ऄम्बा- अम्। ओदनम्, सारं , तक्रम् ____ पररवेषयामम। (एकम्, द्वयम्,च)

रमेशः - ऄस्तु ऄम्ब, सम्यक् खादामम।

7
लृ) சகரடுக்கப்஧ட்டுள்஭ யரர்த்டதகட஭க் சகரண்டு கடதடனப் பூர்த்தி
சசய்னவும். Complete the story with the given words. (10)
(ईपरर, अम्लामन, प्राप्नोमत, पश्यमत, मचन्तयमत, ऄमस्त, समन्त, कु मपतः, तथामप, वने)

एकः जम्बूकः _________ । सः एकदा अहाराथं _________ भ्रममत। एकत्र सः

राक्षाफलं __________ । लतायाम् ऄनेकामन राक्षाफलामन __________। तामन पक्वामन

। जम्बूकः __________ ‘ ऄद्य मम राक्षाफलानां भोजनम्’ आमत । राक्षां लब्धुम्

____________ईत्पतमत । दकन्तु राक्षाफलामन न ___________ । जम्बूकः पुनः पुनः

ईत्पतमत। ___________ फलामन न प्राप्नोमत । जम्बूकः ___________भवमत । सः तामन

राक्षाफलामन दूषयमत । ‘ राक्षाफलामन_____________’ आमत वदमत । ऄनन्तरं

स्वस्थानं गच्छमत ।

ए) கடிதத்டதப் ஧டித்து யிடைகட஭ எழுதவும்.


Read the letter and answer the following questions. (5)
मप्रय ममत्र,
कु शलं काङक्षे । ऄहम् अषाढमासे चेन्नै नगरम् ऄगच्छम् । तत्रत्य-मवद्यालये सम्भाषण-
मशमबरम् ऄचालयम् । मशमबरे 20जनाः असन् । 15 ममहलाः 5 पुरुषाः च असन् ।
समारोप-कायशक्रमे मवद्यालयस्य प्रांशुपालः असीत्। मशमबर-चालनेन मम महान् सन्तोषः।

भवदीयः
ऄरुणः
8
१. ऄरुणः कक नगरम् ऄगच्छत्? ____________________
२. सः मवद्यालये दकम् ऄचालयत्? ___________________
३. समारो-पकायशक्रमे कः असीत् ? _______________
४. मशमबरे कमत जनाः असन् ? ______________________
५. मशमबर-चालनेन ऄरुणस्य सन्तोषः ऄमस्त वा? ________________________

ऐ) समयः कः? (5)

१. २.

_________________वादनम् _____________________

मद्वतीय-भागः இபண்ைரம் ஧குதி


_____________________ PART-2
____________________
(Write in Sanskrit or Tamil or English)

_____________________
मद्वतीयः भागः / இபண்ைரம் ஧குதி / Part II
क. 8-10 யரக்கினங்க஭ில் யிடைன஭ிக்கவும். ஏகதனும் இபண்டு.
Write about any two in 8-10 sentences. (8)
1. யி஧க்திகள் / Vibhaktis.
2. கயதங்கள் / Vedas.
3. பரநரனணம் / Ramayanam.
4. றம்ஸ்க்ருதத்தில் கரவ்னங்கள் / Kavyas in Samskrit literature.

का. ஏகதனும் இபண்டை யி஭க்கவும்.Write the meaning of any two. (2)

१. अरब्धम् ईत्तमजनाः न पररत्यजमन्त ॥ २. ईद्योमगनं पुरुषससहमुपैमत लक्षमीः ॥


३. सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम् ॥ ४. मचत्ते वामच दक्रयायां च महतामेकरूपता ॥

दक. ஏகதனும் ஑ரு று஧ரரிதத்டத ஥ிபப்஧வும். Complete any one


subhashitam. (2)

ऄयं परो वेमत गणना __________________________ ।

ईदारचररतानां तु ______________________ कु टु म्बकम् ।।

(அல்஬து / or)
सदयं __________________________ सत्यभूमषतम् ।

कायः परमहते यस्य कमलस्तस्य ________________ दकम् ॥


10
की. இைஞ்சுட்டிப் ச஧ரருள் யி஭க்குக. (ஏகதனும் இபண்டு). Explain with
reference to context any two of the following. (8)

१. “ऄद्य मम राक्षाफलानां भोजनम्” । २. “मम शरीरे शमक्तः नामस्त” ।

३. “देवः कु त्र नामस्त?” | ४. “जलं कथं मपबामम?” |

५. “त्वं ममन्त्रस्थाने मतष्ठ” ।

कु . “ ஑வ்சயரரு வீட்டிற்கும் றம்ஸ்க்ருதத்டத எப்஧டிக் சகரண்டு


சசல்஬஬ரம்” என்கி஫ தட஬ப்஧ில் ஧த்து யரிகளுக்குக் குட஫னரநல்
தநிமில் எழுதவும்.
Write an essay in English with not less than 10 sentences on
“ How can we take samskritam to every home?” (5)

कु . ஏகதனும் ஧த்து ககள்யிகளுக்கு யிடை எழுதுக.


Answer any ten. (10)
१. सप्तसवशमतः ___________ (सङ्यां मलखतु ।)

२. धमनकः _____________ (बहुवचनरूपं मलखतु ।)

३. पणं पतमत । __________________


( தநிமில் சநரமிச஧னர்க்கவும் / Translate into English)

४. छात्रः मवद्यालयः गच्छमत – _________________________


11
(யரக்கினத்தில் உள்஭ ஧ிடமடன ஥ீக்கவும் / Correct the sentence)

५. पञ्चमो वेदः कः? ________________

६. “அயள் ஧ரர்க்கி஫ரள்” ______________________ (றம்ஸ்க்ருதத்தில்

சநரமிச஧னர்க்கவும்.)

“ She looks.” _______________________(Translate into Samskrit.)

७. प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, ________________

८. सीममन्तनीषु का शान्ता ? _________________

९. सङ्याम् ऄक्षरै : मलखतु – ४७ ____________________

१०. त्+ऊ = ___________

११.क ख ________ घ ङ

१२. वसुदव
े सुतः कः ? ____________________

१३. प्रातःकाले – सुप्रभातम् | रामत्रसमये - ____________________ ।

१४. प्+ ऄ + र् + आ+ च्+ ऄ+ य्+ऄः = _________________________ ।

॥ शुभम् ॥

12