You are on page 1of 38
ZUOKO NUOD Ė MIŲ EVANGELIJA
ZUOKO
NUOD Ė MIŲ
EVANGELIJA
„Jeigu galvojat, kad a š imu, bet ir miestui darau - u ž mane nebalsuokit”.
„Jeigu galvojat, kad a š
imu, bet ir miestui darau
- u ž mane nebalsuokit”.
Artū ras Zuokas
Lrytas TV laida „Ant bangos”, 2018 05 11
1 TARYBOS NARIO PAPIRKIMAS 2009 m. A. Zuokas buvo nuteistas u ž Vilniaus miesto tarybos
1
TARYBOS NARIO PAPIRKIMAS
2009 m. A. Zuokas buvo nuteistas u ž Vilniaus miesto tarybos
nario Vilmanto Dr ė mos papirkim ą mero rinkim ų istorijoje 2003
m., kada A. Zuokui iki tapimo meru tr ū ko vieno Tarybos nario
balso.
Pikanti š ki A. Zuoko, V. Janukonio ir kit ų š ios istorijos veik ė j ų
pokalbiai sud ė lioti Luko Ramono: https://www.facebook.com/
miauksiadienis/posts/10215645130974467
Ž
iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
amzinoji-vilniaus-mero-rinkimu-byla-baigta-zuokas-kaltas-
atnaujinta-15.25-val-55-27646
2 724 T Ū KST. EUR Ų KY Š IS? Remigijaus Š ima š iaus
2 724 T Ū KST. EUR Ų KY Š IS?
Remigijaus Š ima š iaus teigimu, Vilniaus miesto savivaldyb ė s
bylos prie š Veolia bendrov ę duomenimis, 2000-2003 m. Z.
Zuokas i š Veolia (tuometin ė Dalkia) u ž Vilniaus š ilumo tinkl ų
privatizavim ą gavo 724 t ū kst. ky šį. Reaguodamas į š i ą
informacij ą , A. Zuokas miesto taryboje pagrasino paduosi ą s
R. Š ima š i ų į teism ą , bet iki š iol nesikreip ė .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/r-simasius-kaltina-a-zuoka-paemus-kysi-sis-atkerta-
pasodinsias-mera-i-teismo-suola-salia-e-masiulio-56-1112450
3 „RUBIKON GROUP” ABONENTAS 2005 m. Seimas patvirtino, kad Rubikon Group juodojoje buhalterijoje minimas
3 „RUBIKON GROUP” ABONENTAS
2005 m. Seimas patvirtino, kad Rubikon Group juodojoje
buhalterijoje minimas „Abonentas” yra Art ūras Zuokas.
Anks č iau ž iniasklaidoje buvo pavie šinta informacija, kad
Rubikon nuo 2001 m. liepos iki 2003 m. bir ž elio „Abonentui”
sumok ė jo 2,23 mln. litais, doleriais arba eurais, daugiausiai
grynaisiais.
Ž iniasklaida apie konkre č ias sumas, Rubikono mok ė tas
„Abonentui”: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-05-16-
rubicon-mokejo-simtus-tukstanciu-litu-paslaptingam-
abonentui/20049
Ž iniasklaida apie Seimo sprendim ą : https://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/seimas-nutare-azuokas-ir-abonentas-tas-pats-
asmuo.d?id=8198488
4 PAB Ė GIMAS Į LENKIJ Ą 2004 m. nuo galim ų teis ė saugos
4 PAB Ė GIMAS Į LENKIJ Ą
2004 m. nuo galim ų teis ė saugos veiksm ų A. Zuokas, eidamas
mero pareigas, pab ė go į Lenkij ą .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
zuokas-nuo-galimo-stt-persekiojimo-isvyko-is-lietuvos.d?
id=4600049
5 PRITAR Ė KALININGRADO AE Lietuvai svarstant Visagino atomin ė s elektrin ė s statyb
5 PRITAR Ė KALININGRADO AE
Lietuvai svarstant Visagino atomin ė s elektrin ė s statyb ų
klausim ą , siekdama u ž blokuoti šį projektą , Rusija inicijavo
Kaliningrado atomin ė s jė gain ė s statybas. A. Zuokas si ū l ė
Lietuvai bendradarbiauti ir pirkti elektr ą i š Kaliningrado
j ėgain ė s, pats vyko ap ž i ū r ė ti statyb ų į Kaliningrad ą .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/arturas-zuokas-apziuri-statoma-baltijos-atomine-
elektrine-kaliningrade-56-308440
Ž iniasklaida apie Kaliningrado AE: http://www.geopolitika.lt/
index.php?artc=4871
6 NEPRITAR Ė SGD TERMINALUI Lietuvai aktyviai svarstant d ė l Suskystintų gamtini ų duj
6 NEPRITAR Ė SGD TERMINALUI
Lietuvai aktyviai svarstant d ė l Suskystintų gamtini ų duj ų (SGD)
terminalo statybos, kaip realios i š eities i š Gazpromo
monopolio priklausomyb ė s, A. Zuokas ragino š io terminalo
nestatyti. Tam aktyviai prie š inosi ir „Rubicon Group”, ir
asmeni š kai jos vadovas A. Janukonis.
Zuoko komentaras: https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/
azuokas-gazprom-dujos-atpigo-europai-ir-achemai-o-lietuva-
liko.d?id=55747477
7 LIBERALAS - PRIE Š LGBT EITYNES 2013 m. liberalu save vadinantis Zuokas teig ė
7 LIBERALAS - PRIE Š LGBT EITYNES
2013 m. liberalu save vadinantis Zuokas teig ė , kad LGBT
eityni ų Vilniuje nereikia - ir šį sprendim ą nesė kmingai band ė
apginti teisme.
Ž iniasklaida apie tai: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/
2013/07/29/news/liberalas-a-zuokas-sako-kad-homoseksualu-
eityniu-vilniui-nereikia-4936907/
8 D Ė L KRYMO KRIZ Ė S KALTINO JAV A. Zuokas d ė l
8
D
Ė L KRYMO KRIZ Ė S KALTINO JAV
A. Zuokas d ė l Krymo kriz ė s Facebook komentare ir Twitteryje
kaltino JAV ir NATO, o į šį klausim ą vienu sakiniu negal ė jo
atsakyti 2015 m. Ž ini ų radijo debatuose.
Zuoko ž inut ė Twitteryje: „Rusija turi leidimą , bet papildom ų paj ė g ų
daugiau, negu ji ten turi, n ė ra atvesta. Jeigu atkreiptum ė te d ė mes į
ir situacija paa š tr ė jo tik po to, kai i šė jo JAV prezidento
pasipiktinimas, NATO sekretoriaus parei š kimai Twitter. Ko buvo
galima tik ė tis i š Rusijos po toki ų proces ų ? Draugi š k ų rank ų
paspaudimo ir s ė dimo prie stalo? Manau, kad dar yra priemonių
i
š vengti karo, nes per Ukrain ą į Europą patenka beveik 75% dujų ,
der ė tis yra d ė l ko”.
Ž
ini ų radijo debat ų į ra š as: https://www.facebook.com/groups/
349007165183255/permalink/2391256120958339/
Zuoko komentaras Facebooke:

9 PASINAUDOJO ADAMKUMI?

Prezidentas Valdas Adamkus savo knygoje „Paskutin ė je kadencijoje” apie Zuok ą ra šė :

"N. Numavi č ius labai jaudinosi, iš pradž i ų vis atsipraš in ė jo, kad trukdo. Galiausiai pasiteiravo, kod ė l atsakingi mano š tabo darbuotojai tiesiogiai nesikreipia į „Vilniaus prekyb ą “ d ė l paramos, o tai daro per tarpinink ą A. Zuok ą. Apstulb ę s kurį laik ą nesupratau, apie ką kalbama. Papra š iau be u ž uolankų paai š kinti, k ą jis turi galvoje. Pasirodo, A. Zuokas pra š o i š „Vilniaus prekybos“ pinig ų neva man paremti. N. Numavi č ius sak ė suprant ą s, kad per rinkim ų kampanij ą gal ė jau tur ė ti

i š laid ų , kurias reikia padengti, ir jie gal ė tų padė ti. Patikinau j į , kad man tikrai nereikia joki ų pinig ų , nieko ne į galiojau pra š yti pagalbos i š „Vilniaus prekybos“ ir apgailestavau, kad jis nesikreip ė į mane anks č iau, kai tik i š girdo tok į pra š ymą ."

10 DAR Ž ELI Ų SISTEMA IR HAKERIAI Zuokui b ū nant Vilniaus meru prakti
10
DAR Ž ELI Ų SISTEMA IR HAKERIAI
Zuokui b ū nant Vilniaus meru prakti š kai neveik ė registracijos į
vaik ų dar ž elius sistema. 2015 m. saus į sureng ę s spaudos
konferencij ą , A. Zuokas prane šė , kad sistemą neva nulau žė
programi š iai. Ta č iau IT specialistai tai pavadino įžū liu melu, o
sistem ą patikrinusi STT parei š k ė , kad ji sudaro s ą lygas
savivaldyb ė s specialistams manipuliuoti registracijos į
dar ž elius sistema. „Š ios aplinkyb ė s leid ž ia abejoti: ar
informacin ė sistema veikia skaidriai ir patikimai, ar per sistemą
į
vest ų duomen ų negalima keisti“, - teig ė STT.
Ž
iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
ataka-pries-vilniaus-savivaldybe-daug-triuksmo-del-nieko.d?
id=67025546
11 GYN Ė PRIVA Č IOS BENDROV Ė S INTERESUS 2011 m. lapkritį daliai Vilniaus
11 GYN Ė PRIVA Č IOS BENDROV Ė S
INTERESUS
2011 m. lapkritį daliai Vilniaus nam ų vidutini š kai net 28 proc.
i š augo s ą skaitos u ž š ildym ą . Savivaldyb ė padarė tyrim ą ,
pa ž eidimų nenustat ė , didesnių s ą skait ų paai š kinti negal ė jo, o
tuometinis meras A. Zuokas gyn ė „Veolia” (buvus „Dalkia”)
antrin ė s bendrov ė s „Vilniaus energijos” interesus.
2012 m. gegu žę d ė l galimai dirbtinai padidint ų š ilumos tarifų ,
„Vilniaus energijos” vadovyb ė je FNTT atliko kratas.
Ž iniasklaidai apie tai: https://
verslas.lrytas.lt/-13262013941325498687-a-zuokas-
komentuoja-vilniaus-energij%C4%85-i%C5%A1teisinusias-
savivaldyb%C4%97s-i%C5%A1vadas-kreipimasis-%C4%AF-
prokurat%C5%ABr%C4%85-d%C5%ABm%C5%B3-u
%C5%BEdanga.htm
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilniaus-energijos-
patalpose-fntt-kratos-del-galimai-dirbtinai-didinto-silumos-
tarifo.d?id=58737985
12 VILNIE Č I Ų PINIGAI - BANKRUTUOJAN Č IAI „VILNIUS VE Ž A” Į
12
VILNIE Č I Ų PINIGAI -
BANKRUTUOJAN Č IAI
„VILNIUS VE Ž A”
Į A. Zuoko sukurt ą taksi bendrov ę „Vilnius ve ž a” po 2014 met ų
sausio, kai bendrov ė , anot Lietuvos apeliacinio teismo, jau
tur ė jo b ū ti pripa ž inta nemokia, tuometini ų miesto vadov ų ir
į
mon ė s vadov ų sprendimu investuota dar beveik 700 t ū kst.
Eur vis ų vilnie č i ų mokes č i ų mok ė toj ų pinig ų .
Savivaldyb ė s informacija: https://vilnius.lt/lt/2018/12/03/
nusikalstamas-a-zuoko-valdzios-aplaidumas-mokesciu-
moketojams-kainavo-700-tukst-euru/
Ž
iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
nusikaltimaiirnelaimes/antstolis-arestavo-buvusio-vilnius-veza-
vadovo-r-baltusio-turto-uz-170-tukst-euru-59-1084554
13 BANKRUTUOJANTIS VILNIUS Po paskutin ė s Zuoko kadencijos 2011-2015 m., Vilnius buvo atsid ū
13 BANKRUTUOJANTIS VILNIUS
Po paskutin ė s Zuoko kadencijos 2011-2015 m., Vilnius buvo
atsid ū rę s ant bankroto ribos. Nors Zuokas dabar teigia, kad
taip buvo tik d ė l per ma ž os GPM dalies, skiriamos sostinei,
tuometinis Savivaldyb ė s administracijos direktorius pripa ž ino,
kad miesto vald ž ia nesugeba gyventi pagal pajamas „Vilniaus
miest ą kamuoja dvi problemos: likvidumo - nesugebam
subalansuoti pajam ų ir i š laid ų - ir antra - per ma ž as gyventoj ų
pajamų mokestis savivaldybei“, - teig ė V.Klimantavi č ius.
2011
m. lapkritį Zuokas pripaž ino: Vilnius gali bankrutuoti.
2019
m. kov ą debatuose jis jau teig ė , kad niekada taip
nesak ę s ir kad miestai apskritai negali bankrutuoti.
Google apie tai: https://www.google.com/search?q=vilnius
+bankrutuoja&oq=vilnius+bankrutuoja&aqs=chrome
69i57.2744j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/meras-arturas-zuokas-skelbia-zinia-vilnius-gali-
bankrutuoti-56-182451
RINKIM Ų PROGRAMA - 14 DRAUGI Š KOS REKLAMOS AGENT Ū ROS DARBAS? Zuoko valdoma
RINKIM Ų PROGRAMA -
14 DRAUGI Š KOS REKLAMOS
AGENT Ū ROS DARBAS?
Zuoko valdoma savivadyb ė 2014 m. u ž Vilniaus prek ė s ž enkl ą
sumok ė jo 345 tū kst. lit ų reklamos agent ū rai „Lukrecija BBDO“.
Jau po keli ų savai č i ų blogeriai i š siaiš kino, kad ta pati agentū ra
A. Zuokui k ū r ė prezidento rinkim ų programos fail ą .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/rinkimai/naujiena/
prezidento-rinkimai/sutapimas-ar-slaptas-sanderis-arturo-
zuoko-prezidento-rinkimu-programa-parenge-naujojo-vilniaus-
zenklo-kurejai-809-424948
15 U Ž GRIUV Ė SIUS 280 T Ū KST. EUR Ų Po pralaim ė
15
U Ž GRIUV Ė SIUS 280 T Ū KST. EUR Ų
Po pralaim ė t ų rinkim ų 2015 m., A. Zuoko verslas griuv ėsius
U ž upyje bendrovei „Icor” pardav ė u ž 280 t ū kst. eurų . 2010 m.
Zuoko į mon ė tuos pa č ius griuv ė sius i š „Icor” buvo į sigijusi u ž
35 t ū kst. eur ų .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/arturo-zuoko-verslas-is-icor-gavo-280-tukst-euru-uz-
griuvesius-56-1024022
16 MO MUZIEJAUS KRIK Š TAT Ė VIS AR TRUKDYTOJAS? Vilniaus savivaldyb ė , vadovaujant
16 MO MUZIEJAUS KRIK Š TAT Ė VIS AR
TRUKDYTOJAS?
Vilniaus savivaldyb ė , vadovaujant merui Zuokui, atsisak ė
pad ė ti de š iniajame Neries krante į kurti MO muziej ų Jo
steig ė jas Viktoras Butkus 2018 m. vasarį pasakojo: „Puikiai
suprantu, kad kiekvienas politikas pasirenka savirai š kos linij ą .
Art ū ras Zuokas (tuometis Vilniaus meras – „IQ Life“ past.)
pasirinko men ą . Jis tur ė jo sav ų sumanym ų: Jono Meko
centras, Guggenheimo muziejus. O čia dar ka ž kas ateina
S ą moningai ar ne, bet jis š io projekto nenor ė jo. Laikas ė jo, o
niekas nevyko“.
Tuo tarpu pats A. Zuokas 2018 m. gegu žę savo vloge save
vadino š io muziejaus krik š tat ė viu: „D ž iugu, kad teko š iek tiek
prisid ė ti, b ū ti š io projekto su D. Liebeskindu krik š tytoju.”
Ž iniasklaida apie tai: https://www.alfa.lt/straipsnis/50261905/
belaukiant-naujojo-sostines-muziejaus-mo

17

Ž AD Ė TI, BET NEPRAD ĖTI DARBAI

Didel ė dalis dabar A. Zuoko kritikuojamų darb ų tur ė jo prasid ė ti per ka ž kurią i š trij ų jo kadencijų , bet taip ir nebuvo prad ė ti:

Dar 2004 m. ž ad ė jo Vilniaus gatvė s rekonstrukcija - neprad ėjo niekada.

2006 m. darb ų ataskaitoje A. Zuokas ž ad ėjo, kad nacionalinio

stadiono statybos prasid ė s 2008 metais.

2009 m. tur ė jo prad ė ti Lazdyn ų baseino rekonstrukcij ą -

neprad ė jo.

2011 m. ž ad ė jo sutvarkyti Neries krantin ę - per visą kadencij ą

neprad ė jo.

2013 m. tur ė jo prad ė ti į gyvendinti atliekų surinkimo reform ą -

neprad ė jo.

18 BRANGI Š ILUMA, „DALKIA” IR 350 MLN. EUR Vilnius siekia atgauti 350 mln. eur
18 BRANGI Š ILUMA, „DALKIA” IR 350
MLN. EUR
Vilnius siekia atgauti 350 mln. eur ų i š bendrov ė s
„Veolia” (anks čiau - „Dalkia”) ir „Vilniaus energijos”, kurioms A.
Zuoko vadovavimo Vilniui laikais buvo perduoti Vilniaus
š ilumos tinklai. Arbitra ž o bylos duomenimis, u ž tai A. Zuokas
galė jo gauti 724 t ū kst. eur ų ky šį.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/
energetika/vilnius-siekia-atgauti-virs-350-mln-euru-is-veolios-
stokholmo-arbitraze-664-928832

19 PREZIDENT Ė S KRITIKA

A. Zuoko darbus savo metiniame prane š ime nedviprasmi š kai kritikavo ir š alies prezidentė Dalia Grybauskaitė :

„Buv ę s rubikoninis ikoras tapo grobuonimi, u ž vald ž iusiu savivaldybi ų komunalin į ū k į nuo atliek ų surinkimo iki vandens ir šilumos tiekimo. Š is darinys, su nuolat besisukan č iais

skaitliukais, apipl ėš in ė ja š alies ž mones ne k ą ma ž iau nei „Gazpromas“, kuriam jau permok ė jome 5 milijardus lit ų . Kai kuriuose regionuose ne savivaldyb ė valdo š ilumos tiek ė jus, o

š ilumos oligarchai diktuoja s ą lygas vietos vald ž iai ir gyventojams“.

20 VAGYST Ė ZUOKO PANOS ĖJE 15min.lt: „ Ž lungan č i ą aviakompanij ą
20 VAGYST Ė ZUOKO PANOS ĖJE
15min.lt: „ Ž lungan č i ą aviakompanij ą „Air Lituanica“
valdan č ioje Vilniaus savivaldyb ė s bendrovė je „Start Vilnius“
galb ū t į vykdyta stambi afera. 15min.lt atliktas ž urnalistinis
tyrimas atskleid ž ia, kaip „Start Vilnius“ direktoriaus
pavaduotojas Rimantas Jurk š as per ėm ė į monei priklausant į
turt ą .” 

Vadovas nebedirba, į monė u ž daryta.
15min.lt apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/
afera-arturo-zuoko-panoseje-itakingas-pareigunas-susizere-
miesto-turta-i-savo-rankas-56-509392
21 LUKI Š KI Ų AIK Š T Ė S (NE)TVARKYMAS A. Zuokas b ū
21 LUKI Š KI Ų AIK Š T Ė S (NE)TVARKYMAS
A. Zuokas b ū damas meru dar 2006 m. lapkrit į patvirtino
Lukiš ki ų aik š t ė s sutvarkymo konkurs ą : „Vilniaus miesto
savivaldyb ė s tarybos sprendimas d ė l Luki š ki ų aik š t ė s
suplanavimo ir simbolio „Laisv ė " suk ūrimo architekt ūrinio-
meninio projekto konkurso s ą lyg ų tvirtinimo”. Ta č iau per vis ą jo
valdymo laikotarp į Lukiš ki ų aik š t ė s rekonstrukcija nebuvo
atlikta.
2006 m. savivaldyb ė s veiklos ataskaita: https://
www.slideshare.net/zuokas/vilniaus-miesto-savivaldybs-
ataskaita-2006
Lietuvos kra š tovaizd ž io architekt ų s ą jungos kreipimasis d ė l to:
http://lkas.lt/lt/Turinys/d%C4%97l-luki%C5%A1ki%C5%B3-aik
%C5%A1t%C4%97s-pertvarkymo-projekto-konkurso
PABRANGINTI PROFS Ą JUNG Ų 22 R Ū MAI Vilniaus savivaldyb ė 2018 m. u
PABRANGINTI PROFS Ą JUNG Ų
22
R
Ū MAI
Vilniaus savivaldyb ė 2018 m. u ž 6 mln. eur ų i š priva č ios
bendrov ė s į sigijo Profs ą jung ų r ū mus. Nors A. Zuoko partijos
kolegos taryboje teig ė , kad mokama per didel ė suma, ta č iau
valdant pa č iam Zuokui, savivaldyb ė Profs ą jung ų rū mus norė jo
į
sigyti dvigubai brangiau - u ž 12 mln. eur ų vertė s turt ą.
Ž
iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-
turtas/uz-buvusius-profsajungu-rumus-vilniaus-savivaldybe-
mokes-6-mln-euru.d?id=78489041
23 J.BASANAVI Č IUS SIRVYDO SKVERE A. Zuokas inicijavo svarstym ą Vilniaus miesto taryboje dė
23 J.BASANAVI Č IUS SIRVYDO SKVERE
A. Zuokas inicijavo svarstym ą Vilniaus miesto taryboje dė l
paminklo Jonui Basanavič iui statymo K. Sirvydo skvere.
Sutapimas ar ne, bet b ū tent tokia buvo ir „MG Baltic” pozicija -
perkelti paminkl ą i š planuotos vietos prie Filharmonijos į K.
Sirvydo skver ą .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
atmete-a-zuoko-siulyma-statyti-paminkla-j-basanaviciui-
sirvydo-skvere.d?id=71368744
24 SUGADINO PERK Ū NKIEM Į A. Zuokas, patvirtindamas blog ą Perk ū nkiemio detal
24 SUGADINO PERK Ū NKIEM Į
A. Zuokas, patvirtindamas blog ą Perk ū nkiemio detal ų j į plan ą ,
suk ū r ė problemas, kurios šį rajoną pavert ė vienu prasč iausiai
pritaikyt ų gyvenimui - be tinkamos infrastruktū ros ir vie šų j ų
erdvi ų .
Ž iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
zuokui-teko-pripazinti-nemalonia-tiesa-perkunkiemis-ne-tai-
kad-klaida.d?id=80367871
25 PERKI AUTOBUSUS - GAUNI PARAMĄ ? Prie š 15 met ų , vadovaujant A.
25
PERKI AUTOBUSUS - GAUNI
PARAMĄ ?
Prie š 15 met ų , vadovaujant A. Zuokui, Vilniaus savivaldybė i š
į
mon ė s „Volvo Polska” u ž sisak ė 90 Volvo autobus ų . V ė liau
(2005 m.) „Volvo Polska” perved ė 100 000 litų param ą Vilniuje
į
sikū rusiai V šĮ Strategini ų tyrim ų institutas. Kaip paai š k ė jo, š is
institutas buvo į sikū r ę s Zuokui priklausan č iose patalpose.
„Lietuvos rytas” 2005 12 29 straipsnyje k ė l ė klausimą :
„Dosnus atlygis u ž sutart į ?”. 

Patys lenkai negal ė jo paai š kinti, kod ė l perved ė pinigus
Strategini ų tyrim ų institutui: „Bandydamas i š siai š kinti, koki ų
paslaug ų STI suteik ė lenkams, „Lietuvos rytas“ atsimu šė į tylos
sien ą . Į vairaus lygio darbuotojai ž ad ė jo surasti galint į
paai š kinti š iuos ry š ius ž mog ų , bet, nepaisant pastangų , jokio
rezultato nepavyko pasiekti. Tiesa, „Volvo Polska“ atstovai vis
d ė lto suabejojo, ar koncernas galė jo u ž sakyti tyrimus Vilniuje.”
Ž iniasklaida apie tai: http://www.mediabv.lt/res_zinpr_det.php?
id=40
26 NAMO Į SIGIJIMO ISTORIJA Dabar su Zuoku draugi š kai sutarianti ir į savo
26 NAMO Į SIGIJIMO ISTORIJA
Dabar su Zuoku draugi š kai sutarianti ir į savo laidas kvie č ianti
R ū ta Janutien ė dar prie š deš imtmet į k ėl ė klausimą , kokiu b ū du
A. Zuokas į sigijo nam ą U ž upyje ir ar u ž j į sumokė jo valstybei.
Laidos į ra š as: https://www.youtube.com/watch?
v=CZvI7loPyPg
27 PRIVA Č I Ų IR VIE ŠŲ J Ų INTERES Ų SUPAINIOJIMAS A. Zuokas,
27 PRIVA Č I Ų IR VIE ŠŲ J Ų INTERES Ų
SUPAINIOJIMAS
A. Zuokas, b ū damas nekilnojam ą turtą valdan č ios į mon ė s
akcininku ir tuo pa č iu metu Vilniaus taryboje balsuodamas dė l
nekilnojamo turto mokes č io pakeitimo, supainiojo privač ius ir
vieš uosius interesus - tai patvirtino Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas
Ž iniasklaida apie tai: https://www.lzinios.lt/lietuva/lvat-a-
zuokas-supainiojo-interesus/157381
28 DRAUGI Š KAS MASKVOS PROJEKTAMS A. Zuokas, b ū damas meru, nesiė m ė
28 DRAUGI Š KAS MASKVOS
PROJEKTAMS
A. Zuokas, b ū damas meru, nesiė m ė joki ų veiksmų Maskvos
nam ų statyb ų sustabdymui, kurie, kaip teigia VSD, kelia
gr ė smę š alies nacionaliniam saugumui.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-
statyba/2018/12/19/r-simasius-is-vsd-gavo-informacijos-apie-
maskvos-namus--statybos-leidimo-nebus
29 SAUGOJO Ž ALIOJO TILTO SKULPT Ū RAS Prasid ė jus aktyvioms diskusijoms ir visuomen
29 SAUGOJO Ž ALIOJO TILTO
SKULPT Ū RAS
Prasid ė jus aktyvioms diskusijoms ir visuomen ė s spaudimui d ė l
Ž aliojo tilto sovietinių skulpt ū r ų nuk ė limo, A. Zuokas, b ū damas
meru, nepritar ė j ų nukė limui - šį darb ą atliko R. Š ima š ius,
tap ę s meru.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/zaliojo-tilto-skulpturu-likimas-paaiskes-lapkriti-arturas-
zuokas-nori-jas-palikti-56-449348
30 TINGIAUSIAS MIESTO TARYBOS NARYS? A. Zuokas yra re č iausiai per miesto Tarybos pos
30 TINGIAUSIAS MIESTO TARYBOS
NARYS?
A. Zuokas yra re č iausiai per miesto Tarybos pos ė d ž ius
balsuojantis Tarybos narys - vidutini š kai tik po 4 kartus per
pos ė d į , kai pa ž ang ū s Tarybos nariai balsuoja dvigubai
daugiau kart ų .
Skirmanto Tumelio analiz ė apie tai: http://www.skirmantas-
tumelis.lt/2019/03/01/vilniaus-miesto-tarybos-nariu-
pazangumas-balsavimais-schema-55/
31 OZO PARKO AFERA 15min.lt: „Ozo parko sklypas į „Rubicon group“, tiksliau jos valdomos NT
31 OZO PARKO AFERA
15min.lt: „Ozo parko sklypas į „Rubicon group“, tiksliau jos
valdomos NT bendrovė s „Realco“ rankas, pateko Art ū ro
Zuoko vadovavimo sostinei metu.”
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/
bendroves/kuriozas-perkant-buta-apnuogino-viena-didziausiu-
aferu-vilniaus-istorijoje-663-536473
32 SANTYKIAI SU „VILNIAUS PREKYBA” Valstyb ė s saugumo departamento pa ž ymose 2018 m.
32 SANTYKIAI SU „VILNIAUS PREKYBA”
Valstyb ė s saugumo departamento pa ž ymose 2018 m.
atskleistos detalė s apie A. Zuoko ir „Vilniaus prekybos”
santykius: „Pasitaikan č ius konfliktus VP savininkai neva
sprend ė darydami nuolaidas A. Zuoko š eimai priklausan č i ų
parduotuvi ų patalp ų nuomai”.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
vsd-pazymose-ne-tik-mg-baltic-atskleisti-kitos-itakingos-
verslo-grupes-veiksmai.d?id=78076731
33 AIR LITUANICA - MOLIN Ė MIS KOJOMIS Nuo pirmos iki paskutin ė s dienos
33 AIR LITUANICA - MOLIN Ė MIS
KOJOMIS
Nuo pirmos iki paskutin ė s dienos nuostolingos oro linijos Air
Lituanica, kuri ų suk ū rim ą inicijavo miestui vadovav ę s A.
Zuokas, kasmet patirdavo apie 10 mln. eur ų nuostoli ų . Be to,
kaip paai š k ė jo 15min.lt tyrime, bankrotas š ioms oro linijoms
gr ė s ė dar iki 2015 m. rinkim ų , ta č iau ji toliau gelb ė ta vilnieč i ų
pinigais.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/
transportas/nutekejo-air-lituanica-finansiniai-duomenys-a-
zuoko-projektas-turejo-zlugti-dar-iki-rinkimu-667-508874
34 KINO TEATRO „VILNIUS” PRIVATIZAVIMAS Simonas Bartkus bloge ra šė apie kino teatro „Vilnius” likim
34 KINO TEATRO „VILNIUS”
PRIVATIZAVIMAS
Simonas Bartkus bloge ra šė apie kino teatro „Vilnius” likim ą:
„Kino teatras buvo modernizuotas, bet komercin ė s sė kmė s
nesulauk ė . Kino teatras buvo u ž darytas 2001 m. bir ž elio 29
dien ą , pastatas privatizuotas. Manoma, jog j į ne visai teis ė tai
privatizavo su tuometiniu meru Art ū ru Zuoku susij ę asmenys.
Pastatas v ė liau buvo perparduotas.”
http://simonas.bartkus.lt/blog/2007/08/09/kino-teatrai-vilniuje-
veike-ir-veikiantys/
35 KUR DINGO GEDIMINO PROSPEKTO TRINKEL Ė S? Skambiai dingusių Gedimino pr. sen ųj ų
35 KUR DINGO GEDIMINO
PROSPEKTO TRINKEL Ė S?
Skambiai dingusių Gedimino pr. sen ųj ų trinkeli ų ie š koj ę s A.
Zuokas nepasteb ė jo, kad j ų galima rasti jo kaimyno kieme.
Ž iniasklaida apie tai: https://www.delfi.lt/verslas/transportas/
senasis-gedimino-pr-grindinys-galimai-atgule-azuoko-
kaimyno-kieme.d?id=58923917
Vilnieti, balsuok atsakingai!
Vilnieti, balsuok
atsakingai!