You are on page 1of 12

UPACARA PEMBAPTISAN

ANAK-ANAK

Upacara Pembukaan
(Umat dipersilahkan berdiri menyanyikan lagu "Datanglah, Ya Roh
Pencipta")

DATANGLAH, YA ROH PENCIPTA

1. Datanglah ya Roh Pencipta,


hati kami kunjungilah
Penuhi dengan rahmatMu
jiwa kami ciptaanMu
2. Kau digelari Penghibur,
karunia Allah yang luhur
Kau hidup, api dan kasih
dan pengurapan Ilahi
3. Sinari hati umatMu
dan curahkanlah cintaMu
Semoga Dikau kuatkan
yang rapuh dalam tubuhnya
4. Dipujilah Allah Bapa
dan Putra yang sudah bangkit
serta Roh Kudus penghibur
kini dan sepanjang masa
Amin
P. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U. Amin
P. Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus
melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera
kepada kita sekalian

1
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Para ibu dan bapa serta saudara sekalian, kita
bergembira atas kelahiran anak-anak ini, dan kita
bersyukur kepada Allah, bahwa Ia berkenan
mengangkat mereka menjadi anakNya sendiri dan
melahirkan mereka dalam keluarga Allah

DOA PEMBUKAAN
P. Maka marilah kita berdoa (saat hening sejenak)
Allah, Bapa kami yang maha baik, Engkaulah
sumber kehidupan dan kebahagiaan kami.
Pandanglah orang-orang tua ini yang
mempercayakan anak-anak kepada cinta kasihMu.
Semoga berkat sakramen pembaptisan anak-anak ini
mencapai keselamatan jiwa raganya. Demi Kristus
Pengantara kami.
U. Amin

UPACARA SABDA
BACAAN DARI PERJANJIAN LAMA
P. Pembacaan dari kitab nabi Yehezkiel (36:24-28)

Inilah sabda Tuhan: "Aku akan menghimpun kamu


dari antara semua bangsa dan mengantar kamu
kembali ke tanah airmu. Dan Aku akan mereciki
kamu dengan air suci, maka sucilah kamu dari
segala kenajisan dan kamu akan Kulepaskan dari
segala berhalamu. Kamu akan Kuberi hati yang baru
dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.
Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu, dan
kamu akan Kuberi hati yang lembut, dan Aku
membuat kamu berlaku menurut ketetapan hukumKu

2
akan kamu tepati dan kamu laksanakan. Kamu akan
mendiami negeri yang telah Kuanugerahkan kepada
nenek-moyangmu, dan kamu menjadi umatKu dan
Aku menjadi Allahmu".
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah (dapat diselingi nyanyian atau
mazmur)

BACAAN DARI PERJANJIAN BARU


P. Semoga Tuhan beserta kita
U. Sekarang dan selama-lamanya
P. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus
(10:13-16)
Sekali peristiwa anak-anak kecil dibawa kepada
Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Tetapi murid-
murid memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus
marah dan berkata: "Biarkanlah anak-anak itu datang
kepadaKu. Jangan kamu menghalang-halangi
mereka. Orang-orang semacam mereka inilah yang
akan memiliki kerajaan Allah. Sungguh Aku berkata
kepadamu: Barang siapa tidak menerima kerajaan
Allah seperti anak-anak ini, tidak akan masuk ke
dalamnya". Yesus memeluk anak-anak itu,
meletakkan tangan atas mereka dan memberkatinya.
Demikianlah sabda Tuhan
U. Terpujilah Kristus

HOMILI
(Hendaknya diterangkan mengenai tanggung jawab orang tua, yaitu
membesarkan anak dalam IMAN. Ini berarti bahwa anak diajar
berdoa, dididik secara katolik, disiapkan untuk komuni pertama dan
sakramen krisma, ditolong untuk membina sikap-sikap kristen,

3
dijauhkan dari pengaruh dan pergaulan yang membahayakan iman
dan didampingi dalam perjuangannya)

P. Sekarang kami ingin bertanya kepada (para) ibu dan


bapa anak(-anak) ini: Sadarkah ibu-bapa akan tugas
kewajiban ini?
J. Ya, kami sadar.
P. Kepada (para) wali baptis saya sampaikan
pertanyaan: Bersediakah saudara menolong orang
tua dalam mendidik anaknya, menemani dan
membimbing anak dalam perkembangannya serta
memberinya teladan dan nasehat berdasarkan iman
yang ikhlas?
J. Ya, kami bersedia.

DOA UMAT
P. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk
anak(-anak) yang akan dibaptis ini, untuk orang tua
dan (para) wali baptis, agar mereka bersatu dengan
Tuhan kita Yesus Kristus dan mengalami cinta
kasihNya.
L. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkat kebangkitanMu dari
alam maut, anugerahkanlah hidup ilahi kepada
anak(-anak) ini dan terimalah dia (mereka) sebagai
warga gerejaMu. Kami mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Semoga berkat sakramen pembaptisan dan krisma,
ia (mereka) sanggup mengikuti Engkau dengan setia
dan berani memberi kesaksian tentang Injil. Kami
mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

4
L. Bimbinglah dia (mereka) dalam perjalanan di dunia
ini, supaya dapat hidup suci dan mencapai sukacita
kerajaan Allah. Kami mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Semoga para orang tua dan wali baptis memberikan
teladan yang baik kepada anak(-anak) ini dengan
penghayatan iman yang sejati. Kami mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Peliharakanlah keluarganya (mereka) senantiasa
dalam cinta kasihMu. Kami mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
L. Bantulah kami masing-masing untuk memperbaharui
janji dan semangat pembaptisan. Kami mohon...
U. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P. Ya Allah dan Bapa kami, kuatkanlah anak(-anak) ini,
agar dia (mereka) dapat mengatasi segala cobaan
hidup di dunia ini. Semoga ia (mereka) merasa,
bahwa Allah selalu besertanya (mereka). Tolonglah
ia (mereka) mengalahkan kejahatan dengan
kebaikan. Ajarilah ia (mereka) mengasihi Allah dan
sesamanya dan curahkanlah rahmatMu kepada para
ibu dan bapa serta semua saudara ini, agar anak-
anaknya menjadi orang kristen sejati, yang berguna
bagi masyarakat kami. Demikianlah permohonan
umatMu ini demi Kristus pengantara kami.
U. Amin.

PENANDAAN DENGAN SALIB


P. Saudara-saudara, semoga anak(-anak) ini
diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan
Kristus penyelamat kita, yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa.

5
U. Amin.
(Pemimpin upacara menandai masing-masing anak dengan tanda
salib dan mempersilahkan orang tua dan wali baptis melakukannya
juga).

UPACARA PEMBAPTISAN
Semua menuju ke tempat pembaptisan dan sementara itu bisa
dinyanyikan suatu lagu. Sesampai di tempat pembaptisan

P. Saudara-saudara terkasih. Allah menggunakan


lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada
semua orang yang percaya kepadaNya. Semoga
melalui air ini Ia mencurahkan anugerah hidupnya
atas anak-anak pilihanNya.

PEMBERKATAN AIR BAPTIS


P. Ya Allah, Bapa yang maharahim, dengan
perantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup
baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami
menjadi puteraMu.
U. Terpujilah Allah selama-lamanya.
P. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis
dalam air dan Roh Kudus, menjadi satu bangsa
dalam puteraMu Yesus Kristus.
U. Terpujilah Allah selama-lamanya.
P. Engkau membesarkan kami agar kami menikmati
damaiMu berkat Roh cinta kasih yang Kaucurahkan
ke dalam hati kami.
U. Terpujilah Allah selama-lamanya.
P. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar
mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar
gembira Kristus kepada segala bangsa.

6
U. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Doa berikut hanya diucapkan, bila air yang tersedia belum diberkati:
P. Engkau memanggil abdi-abdiMu kepada kelahiran
baru berdasarkan iman gereja, agar mereka memiliki
kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati 
air ini, yang akan kami pakai untuk membaptis
mereka. Demi Kristus pengantara kami.
U. Amin.

Bila air sudah diberkati:


P. Ya Bapa, hantarkanlah abdi-abdiMu ini kepada
kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis
yang sudah diberkati ini. Sebab Engkau memanggil
mereka berdasarkan iman gereja, supaya lahir
kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup
abadi. Demi Kristus pengantara kami.
U. Amin.

PENOLAKAN SETAN DAN PENGAKUAN IMAN


P. Para orang tua wali baptis, saudara telah datang
memintakan pembaptisan bagi anak(-anak) ini.
Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima
anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat
mencintai kita. Maka saudara-saudara bertugas
mendidik anak(-anak) ini dengan iman, supaya
mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang
menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi,
karena saudara-saudara sudah bersedia menerima
tanggung jawab ini, maka baharuilah janji-janji baptis
Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah
anak(-anak) ini akan dibaptis.

7
P. Sanggupkah saudara memberikan teladan baik
kepada anak(-anak) saudara serta menentang
kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam
masyarakat?
U. Ya, kami sanggup.
P. Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan-
godaan dalam bentuk takhyul, perjudian dan hiburan
yang tidak sehat?
U. Ya, kami sanggup.
P. Sanggupkah saudara berjuang melawan tindakan
dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan
yang melanggar hak-hak azasi manusia?
U. Ya, kami sanggup.
P. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang
mahakuasa, pencipta langit dan bumi?
U. Ya, kami percaya.
P. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, PuteraNya
yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh
Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan
dimakamkan; yang bangkit dari alam maut dan
duduk di sisi kanan Bapa?
U. Ya, kami percaya.
P. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik
yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan
dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal?
U. Ya, kami percaya.
P. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui
dengan bangga dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
U. Amin.

8
PEMBAPTISAN
P. Saudara-saudara yang terkasih, maukah saudara
supaya anak(-anak) ini dipersatukan dengan Yesus
Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah?
U. Ya, kami mau.
P. Siapakah nama anak ini? U.
................................
..)
P. Maukah saudara supaya .......................... dibaptis
dalam iman gereja yang telah kami akui bersama?
U. Ya, kami mau.
P. ................................................. AKU MEMBAPTIS
ENGKAU DALAM NAMA BAPA DAN PUTERA DAN
ROH KUDUS

UPACARA PELENGKAP
PENGURAPAN KRISMA
P. Saudara-saudara, Allah, Bapa Tuhan kita Yesus
Kristus, telah membebaskan anak-anak ini dari dosa
dan melahirkan mereka kembali dari air dan Roh.
Mereka sudah diangkat menjadi anak(-anak)Nya dan
dipersatukan dengan umatNya. Sekarang mereka
diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi
oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja.
(Lalu Pastor mengurapi ubun-ubun setiap anak dengan krisma tanpa
mengatakan apa-apa, kemudian berkata:)

P. Semoga Allah berkenan menjaga anak(-anak) ini,


agar mereka menjadi anggota umatNya yang setia
sampai masuk kehidupan yang kekal.
U. Amin.

9
PENYERAHAN LILIN BERNYALA
P. (mengambil lilin) Nyalakan lilin anak(-anak) ini dan
terimalah cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia.
(lilin dinyalakan oleh seorang tua atau wali)
Ibu, dan bapa serta wali baptis, kepada saudara
diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah
anak(-anak) ini agar selalu hidup dalam terang
Kristus sebagai putera(-putera) cahaya. Bimbinglah
mereka, agar tetap bertekun dalam iman, sehingga
pada saat Tuhan datang, mereka dapat
menyongsong Dia bersama semua orang kudus
dalam istana Bapa di surga. (menerimakan lilin
kepada masing-masing keluarga) terimalah lilin ini
sebagai lambang Kristus yang bangkit dengan mulia.
Semoga Kristus menerangi anak(-anak) ini, supaya
dalam perjalanan hidupnya (mereka), ia (mereka)
menjadi cahaya bagi orang lain.

UPACARA PENUTUP
DOA BAPA KAMI
P. Saudara-saudara terkasih, anak(-anak) ini telah
dilahirkan kembali berkat pembaptisan. Ia (mereka)
sungguh-sungguh menjadi anak(-anak) Allah. Dalam
sakramen krisma mereka akan menerima kepenuhan
Roh Kudus. Bila menyambut komuni kudus kelak,
mereka akan turut serta mengambil bagian dalam
perjamuan Tuhan dan menyapa Allah dengan
sebutan Bapa di tengah umat beriman. Kitapun telah
diangkat Allah menjadi anakNya. Marilah kita
sekarang atas nama anak(-anak) kita berdoa
bersama kepada Bapa sebagaimana diajarkan
Tuhan kepada kita :

10
U. BAPA KAMI ...

BERKAT DAN PEMBUBARAN UMAT


P. Saudara-saudara, Tuhan Allah yang mahakuasa
telah melimpahkan suka-cita di dunia dengan
kelahiran PuteraNya yang tunggal. Semoga Ia
memberkati anak(-anak) yang baru dibaptis ini,
supaya mereka semakin berkembang dan
menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita.
U. Amin.
P. Tuhan, Allah yang mahakuasa menciptakan dan
menyelamatkan manusia. Semoga Ia sudi
memberkati bapa ibu ini, yang bersyukur karena
anaknya yang tercinta.
U. Amin.
P. Tuhan, Allah yang mahakuasa telah melahirkan kita
kembali dari air dan Roh Kudus. Semoga Ia
memberkati kita umatNya, agar kita mengabdi
kepadaNya penuh semangat dan menikmati damai
sejati.
U. Amin.
P. Dan semoga saudara sekalian diberkati Allah yang
mahakuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U. Amin.

DOA PENYERAHAN ANAK KEPADA BUNDA MARIA

Santa Maria, bunda kami yang tercinta,


dengan penuh harapan kami datang kepadamu
untuk memohonkan doa restu

11
bagi anak(-anak) kami yang baru dibaptis ini,
Engkau tahu akan bahaya yang mengancam kesehatan,
perkembangan dan iman anak-anak.
Engkau dapat menyelami keprihatinan orang tua
tentang kebahagiaan anaknya.
Engkau sendiri mengalami segala suka duka seorang ibu
dan mengenal segala hal ikhwal kehidupan keluarga.
Sebab engkau melahirkan dan membesarkan Yesus,
Putera Allah dan penyelamat kita.
Kami mohon, lindungilah anak(-anak) ini
dalam perjalanan hidup
yang masih terbentang jauh di hadapannya.
Bimbinglah dia (mereka) menuju masa depan
yang cerah dan sejahtera.
Tolonglah, agar ia (mereka) seumur hidup
dapat memelihara kesucian pembaptisan,
dan sambutlah ia (mereka) kelak
dalam keluarga para kudus di surga. Amin.
Salam Maria ...

12