You are on page 1of 1

Arboretumi predstavljaju posebno formirane veće ili manje zastićene antropogene

prostore sa bogatim kolekcijama drveća i zbunja, poreklom sa razlicitih prirodnih stanista


i geografskih podrucja.

Funkcije Arbaretuma pored podmlađivanja vrsta ima i obrazovne i naucno- istrazivačke


funkcije. Ima i izraženu dekorativno - estetsku funkciju u okviru sistema zelenila grada
Beograda.
Svojim kompozicionim rešenjima, šarolikošcu biljnih vrsta, različitim ritmom i ciklusima
fenoloških pojava pojedinih predstavnika dendoflore. arboretum doprinosi posebnom
izgledu ovog dela gradske sredine.
Zdravstvene efekte sumske vegetacije, u kojima se navodi da boravak i aktivnosti u
prirodi , posebno u zastićenim područjima u kojima preovlađuje šumska vegetacija,
značajno utiču na stimulisanje imunog sistema, smanjivanje krvnog pritiska,
uspostavljanje pravilnog srčanog ritma, smanjenje nivoa stresa i poboljsanje
raspolozenja.