You are on page 1of 228

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.03.09 14:49:02
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
1093
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600 Άρθρο 3


Μη δικαιούμενοι άδειας
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι-
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού ωτικής Κλινικής:
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. α) σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιο-
δήποτε πλημμέλημα, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της περίπτωσης
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ γ΄ της παρούσας παραγράφου, πλην του ποινικού αδι-
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: κήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης,
β) σε όσους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για
ΜΕΡΟΣ Α΄ οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ γ) σε όσους έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα και κακουρ-
γήματα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), για τα αδικήματα των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ άρθρων 336 έως 353 Π.Κ., για τα κακουργήματα του άρ-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ θρου 1 του ν. 1608/1950 (Α΄ 301), καθώς και για τα πλημ-
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ μελήματα και κακουργήματα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).
Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση
Άρθρο 1 αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.
Ορισμός κλινικής 2. Για τα νομικά πρόσωπα, το κώλυμα της παραγράφου
1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην 1 ισχύει για τους νόμιμους εκπρόσωπους ή διαχειριστές
οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθε- τους, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που, είτε οι ίδιοι,
νών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντι- είτε μέσω άλλων εταιρειών, έχουν συνολικό ποσοστό
λήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης. συμμετοχής που επιτρέπει τον έλεγχο του νομικού προ-
2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί σώπου που αιτείται την άδεια.
να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτι- 3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κή κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος
εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής Υγείας και σε ιατρούς μέλη ΔΕΠ.
λογίζονται ως τμήματα αυτής.
Άρθρο 4
Άρθρο 2 Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών
Δικαιούμενοι Άδειας 1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται,
1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισ-
μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδι- σότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους
ωτικού δικαίου. παρακάτω:
2. Οι μετοχές ή τα μερίδια των κεφαλαιουχικών εται- α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομέ-
ρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν τη χορήγηση νων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που
άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας
ονομαστικές στο σύνολό τους. Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην
3. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευ-
χορηγηθούν περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και τεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε
λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών. άλλη δημόσια δομή,
1094 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

β) έναν (1) μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνω- 2. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, οι ανωτέ-
στικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνά- ρω άδειες τροποποιούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση
δουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί μεταβολής της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, όπως
στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, μετατροπής αντικειμένου, κτιριακής επέκτασης, δημι-
γ) έναν (1) ιατρό που υποδεικνύεται από το διοικη- ουργίας νέων τμημάτων ή κατάργησης υπαρχόντων τμη-
τικό συμβούλιο του οικείου ιατρικού συλλόγου, μέσα μάτων, αύξησης ή μείωσης ή ανακατανομής τμημάτων ή
σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό κλινών της. Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των κλινών με-
της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας, διαφορετικά ταξύ των τμημάτων της ίδιας κλινικής, με απλή γνωστο-
ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. ποίηση αυτής προς την αρμόδια Περιφέρεια, εφόσον δεν
2. Αρμοδιότητα των Επιτροπών είναι: επέρχεται αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών
α) η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και της κλινικής και της δυναμικότητας των κλινών ανά θά-
λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με τα άρθρα λαμο και τηρούνται τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες για
7 και 13, την εκάστοτε κλινική διατάξεις ελάχιστα και μέγιστα όρια
β) η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ιδιωτικής κλινών. Στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειάρχης εκδίδει,
κλινικής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα μέσα σε δύο (2) μήνες, απόφαση περί τροποποίησης της
με το άρθρο 15, άδειας λειτουργίας της κλινικής. Εφόσον υπάρχει πλη-
γ) η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κλινικών, ρότητα κλινών σε τμήματα ειδικοτήτων, επιτρέπεται η
σύμφωνα με το άρθρο 17, νοσηλεία ασθενών και σε τμήματα διαφορετικών ειδικο-
δ) η γνωμοδότηση για την επιβολή ποινών, σύμφωνα τήτων του ιδίου τομέα, εξαιρουμένων των παιδιατρικών
με τα άρθρα 20 και 21. και ψυχιατρικών ασθενών και τμημάτων. Επιτρέπεται επί-
σης, με απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφέρεια,
Άρθρο 5 η μείωση κλινών, που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κλινικών και λειτουργίας, λόγω παύσης της χρήσης τους, εφόσον
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας συ- δεν συνεπάγεται ανακατανομή αυτών σε άλλο τμήμα
νιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών, η και τηρούνται τα ελάχιστα εκ του νόμου όρια κλινών
οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανά τμήμα του άρθρου 23. Στην τελευταία περίπτωση
και αποτελείται από: η γνωστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρε- ακριβή αριθμό των κλινών που παύουν να διατίθενται,
σιών Υγείας, και τον θάλαμο όπου αυτές βρίσκονταν. Με απόφαση
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κα-
Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμε- τόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής
νων Φορέων, και έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 4, επιτρέπεται
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη- η επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, των κλινών που έπαυσαν να διατίθενται
ρεσιών,
με την ανωτέρω διαδικασία.
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας,
3. Οι ρυθμίσεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) εφαρμόζο-
ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
νται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις
γου, που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιό του,
του παρόντος.
στ) έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας (Κ.Ε.Σ.Υ.), που υποδεικνύεται από την εκτελεστική επι- Άρθρο 7
τροπή του Κ.Ε.Σ.Υ.. Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
2. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύ- 1. Πριν από την ανέγερση, την αγορά, τη μίσθωση ή
γει ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 1 κατά των τη χρησιμοποίηση κτιρίου για την εγκατάσταση και λει-
πράξεων ή παραλείψεων του Περιφερειάρχη επί των τουργία Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται άδεια ίδρυσης, η
αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ- οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του
γίας ιδιωτικών κλινικών. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε άρθρου 4, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της
στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή τη συντέλεση σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.
της παράλειψης του Περιφερειάρχη. Οι αποφάσεις της 2. Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής καθίσταται αυ-
Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο τοδίκαια άκυρη, αν το αργότερο, μέσα σε μία τετραετία
οποίος, βάσει αυτής, απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτη- από την έκδοσή της, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2)
ση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. ακόμη έτη με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δεν
εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της κλινικής ή αν ο κάτοχός
Άρθρο 6
της παραιτηθεί εγγράφως από αυτή.
Γενικές προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Άρθρο 8
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης
απαιτούνται: Ιδιωτικής Κλινικής
α) άδεια ίδρυσης και 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής,
β) άδεια λειτουργίας. επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, απαιτείται αυτο-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1095

τελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί Άρθρο 10


η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις Θεώρηση στοιχείων
σχετικές κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές, Πριν από την υποβολή τους, σύμφωνα με τον ν. 4495/
καθώς και στις πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση 2017 (Α΄ 167), στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, οι με-
της οικοδομικής άδειας. λέτες και τα τεχνικά στοιχεία του άρθρου 9 θεωρούνται
2. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρό- από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
τημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής Υγείας.
προϋποθέσεις:
α) όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος Άρθρο 11
κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή Δικαιολογητικά για τη
υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης
λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής θα
β) οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά με πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται φάκελος ο οποίος
οποιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για θα περιλαμβάνει τα εξής:
άλλη χρήση. α) αίτηση·
3. Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια β) άδεια οικοδομής του κτιρίου, συνοδευόμενη από
τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα και τις μελέτες έτσι όπως έχουν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση
συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και υποβλη-
διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η θεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών
ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και αδειών.
του προσωπικού. γ) αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό
4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συ- για τη νόμιμη εκπροσώπηση από το Γενικό Εμπορικό
γκρότημα κτιρίων της Ιδιωτικής Κλινικής και σε ανε-
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
ξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστη-
δ) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα ή η
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την
νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύμφωνο
16228/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
για την κτήση της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του
ρικών, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλ-
οικοπέδου ή κτιρίου.
λοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών
ε) έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης του προτεινο-
Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1723),
μένου λειτουργικού σχήματος της υπό ίδρυση κλινικής,
που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και κατα-
ή της τροποποίησης της αδείας αυτής, θεωρημένη από
στημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης
ειδών δώρων και ανθοπωλείων, εφόσον συντρέχουν σω- την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία
ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) προορίζονται για την θα περιλαμβάνει τα εξής:
εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των αα) το είδος της κλινικής και τη συνολική δύναμη αυ-
επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τής σε κλίνες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 23,
την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή ββ) τα τμήματα που αναπτύσσονται, σύμφωνα με το
υπηρεσιών υγείας. άρθρο 39 και τον αριθμό κλινών ανά τμήμα, σύμφωνα
5. Στις Γενικές ή Μεικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυ- με το άρθρο 23,
ξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν γγ) την ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου
ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα 39 του παρόντος, με ειδική αναφορά στο είδος και τη
στο κτίριο της κλινικής. δυναμικότητα των επί μέρους τμημάτων, στις ειδικές μο-
νάδες, στο συγκρότημα επεμβάσεων, στα διαγνωστικά
Άρθρο 9 εργαστήρια, στο συγκρότημα εξωτερικών ασθενών και
Απαιτούμενες μελέτες υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτείται: α) η στο Παράρτημα Β΄ ,
προέγκριση και έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με δδ) πίνακα με τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό,
ή χωρίς κτίσμα που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 και σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄,
43 και β) μετά την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου εε) πίνακα με το προβλεπόμενο πάσης φύσεως προσω-
η υποβολή των παρακάτω μελετών που προβλέπονται πικό, που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία
και στο άρθρο 42: και ειδικότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄.
α) πλήρων μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών και στ) παράβολο Δημοσίου είκοσι (20) ευρώ για κάθε κλί-
εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις νη. Σε περίπτωση τροποποίηση της άδειας ίδρυσης κατα-
προδιαγραφές του Κεφαλαίου 2 του παρόντος για τις τίθεται παράβολο δημοσίου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις,
β) μελέτης που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα Άρθρο 12
αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της κλινικής, Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στε- 1. Ιδιωτική Κλινική, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια
ρεών και μολυσματικών αποβλήτων, που προέρχονται ίδρυσης, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της λει-
από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και τουργίας της, να εφοδιαστεί και με άδεια λειτουργίας,
άλλες υπηρεσίες. η οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
1096 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

του άρθρου 4, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αριθμός των κλινών, ο αριθμός των κλινών ανά τμήμα
που εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της και θάλαμο αυτής και οι επιστημονικά υπεύθυνοι των
σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 13. τμημάτων.
2. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς την άδεια του 3. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρα-
παρόντος άρθρου απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτω- γράφου 1 παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την κλινική
ση ανακαλείται αμέσως η άδεια ίδρυσης που έχει χορη- στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.
γηθεί και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1
Άρθρο 14
του άρθρου 21.
Ελλείψεις φακέλου
Άρθρο 13 Αν ο φάκελος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της κλινικής είναι ελλιπής, ο Περι-
της άδειας λειτουργίας φερειάρχης ορίζει εύλογη προθεσμία, όχι μικρότερη του
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα ενός (1) μηνός, μέσα στην οποία υποβάλλεται από τους
εξής δικαιολογητικά: ενδιαφερομένους κάθε συμπληρωματικό στοιχείο.
α) αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της κλινικής,
Άρθρο 15
β) δήλωση με την οποία ορίζεται ο Επιστημονικός Δι-
Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
ευθυντής της κλινικής και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι
των τμημάτων της, 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διενεργείται
γ) κατάλογος των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, προηγουμένως επιθεώρηση του κτιρίου της κλινικής και
κατά κατηγορία, που θα απασχοληθούν στην κλινική, των εγκαταστάσεών της για να διαπιστωθεί αν έχουν
πιστοποιητικά του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι τηρηθεί όσα προβλέπονται στα νομίμως θεωρημένα
εγγεγραμμένοι οι ιατροί, συμπεριλαμβανομένων του σχέδια και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορή-
Επιστημονικού Διευθυντή της κλινικής και των Επιστη- γηση της άδειας λειτουργίας.
μονικά Υπεύθυνων των τμημάτων της, από τα οποία να 2. Η επιθεώρηση διενεργείται από την Επιτροπή του
προκύπτει ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης επαγ- άρθρου 4, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις
γέλματος και του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας και η διαπιστώσεις και τις προτάσεις της.
πειθαρχική τους κατάσταση, καθώς και άδεια άσκησης Άρθρο 16
επαγγέλματος, για το λοιπό προσωπικό, όπου προβλέ- Διάκριση κλινικών
πεται,
1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές
δ) εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής,
και Ειδικές.
ε) κατάλογος του εξοπλισμού της κλινικής, 2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέ-
στ) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Πυροσβε- τουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής
στικού Σώματος για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλεί-
πυρασφάλειας, ας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθο-
ζ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το φυσικό λογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον
πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προ- τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δη-
σώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης της λαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής)
ιδιωτικής κλινικής και τους υπεύθυνους μηχανικούς, με και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1)
την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι αρχιτεκτονι- μόνο ειδικότητας.
κές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές
του παρόντος και οι πολεοδομικές διατάξεις, Άρθρο 17
η) αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα των Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών
άρθρων 2 και 3 και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρού- 1. Όλες οι Ιδιωτικές Κλινικές υπάγονται στην εποπτεία
σας παραγράφου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Περιφερειών, η
από την Περιφέρεια, οποία αφορά αποκλειστικά στην άσκηση των αρμοδιο-
θ) υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή τον τήτων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρό-
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ότι δεν εμπί- ντος νόμου ή σε ήδη ισχύουσες διατάξεις. Τα άρθρα 127
πτει στις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, έως 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) εφαρμόζονται ως προς
ι) οριστικό τίτλο ή έγγραφο, κατά τον τύπο που ορίζε- την εποπτεία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Κλινικών. Στις
ται στον νόμο, από τον οποίο να προκύπτει η κυριότητα ενέργειες της εποπτείας περιλαμβάνονται οι αναφερό-
ή η νόμιμη κατοχή του κτίσματος. μενες στο άρθρο 136 του ανωτέρω νόμου.
Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης γ΄ υποβάλλονται 2. Η εποπτεία των Ιδιωτικών Κλινικών αφορά κυρίως
μετά την υποβολή δικαιολογητικών των περιπτώσεων α΄, στον έλεγχο του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας
β΄ και δ ΄έως θ΄και την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθε- στους νοσηλευομένους, στη διασφάλιση ικανοποιητικής
ώρησης των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15. συντήρησης, αξιοπιστίας και βαθμονόμησης των ιατρι-
2. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας λειτουργίας κών μηχανημάτων, στον έλεγχο του τρόπου άσκησης
πρέπει να αναγράφονται όλα τα τμήματα της Ιδιωτι- του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και τυχόν
κής Κλινικής, όπως τα τμήματα ειδικοτήτων, οι ειδικές εκπαιδευτικού έργου και στην εν γένει τήρηση των νό-
μονάδες και το συγκρότημα επεμβάσεων, ο συνολικός μων και διατάξεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1097

3. Ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών διενεργείται από α) με αίτηση εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια,
την Επιτροπή του άρθρου 4. Για τα αποτελέσματα του β) αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των δια-
ελέγχου συντάσσεται πρακτικό, μετά την υποβολή του τάξεων του παρόντος για τη λειτουργία των Ιδιωτικών
οποίου ο οικείος Περιφερειάρχης χορηγεί βεβαίωση κα- Κλινικών και την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές,
λής λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία ισχύει γ) μετά την παρέλευση τριμήνου από την εκπνοή του
για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς χρόνου της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της κλι-
ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, εξακολουθεί νικής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18,
να διενεργείται ετήσιος έλεγχος από την Επιτροπή του εφόσον κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού δεν υπο-
άρθρου 4. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων βλήθηκε αίτηση επαναλειτουργίας της.
του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια ισχύος της βεβαί- 2. Η λειτουργία της Κλινικής διακόπτεται οριστικά και
ωσης καλής λειτουργίας, η βεβαίωση αυτή ανακαλείται, η άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται με από-
μετά την άπρακτη παρέλευση του χρονικού διαστήματος φαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη της
που έταξε η Επιτροπή του άρθρου 4 για τη συμμόρφωση Επιτροπής του άρθρου 4.
της κλινικής προς τις συστάσεις της. Με απόφαση του 3. Στην περίπτωση οριστικής διακοπής και αφαίρεσης
Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου της άδειας, ο κάτοχος της άδειας γνωστοποιεί υποχρε-
138 του ν. 4512/2018 για τον καθορισμό της συχνότη- ωτικά στην Περιφέρεια, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
τας των διενεργούμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της από την κοινοποίηση της απόφασης αφαίρεσης, τον
ισχύος των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας. Μέχρι την τόπο φύλαξης του αρχείου των ασθενών, καθώς και τον
έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπο πρόσβασης σε αυτό μετά την παύση της λειτουρ-
έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 διενεργείται, γίας της κλινικής.
τακτικά μεν, μία φορά τουλάχιστον το έτος, έκτακτα δε, 4. Η από αμέλεια ή δόλο παράβαση της υποχρέωσης
όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. της παραγράφου 3 τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) έως
πέντε (5) μηνών και με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε
Άρθρο 18 χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας 5. Οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης
1. Ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας, και λειτουργίας και τη διακοπή της λειτουργίας της Ιδι-
επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής ωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικείας
κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαί- Περιφέρειας, με τη συνδρομή της αστυνομικής και της
νει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, στις εξής περιπτώσεις: εισαγγελικής αρχής. Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων
α) για οποιαδήποτε κτιριακή μετατροπή, ανακαίνιση ή αυτών, ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής υποχρεού-
μεταστέγαση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ται να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευο-
τον νόμο, μένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση
β) για άλλους εξαιρετικούς λόγους που τεκμηριωμένα του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης
επικαλείται ο κάτοχος της άδειας. των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η λειτουργία
της κλινικής διακόπτεται και η κλινική επαναλειτουργεί Άρθρο 20
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από Λειτουργία χωρίς άδεια
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4. 1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη παύει η
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν χω-
αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας, επιτρέπεται ρίς να τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύμφωνα
η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τμήματος της ιδι- με το άρθρο 12.
ωτικής κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί 2. Οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας Ιδιωτι-
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ανά διετία, και μόνο για κής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής
λόγους αδυναμίας εξεύρεσης Επιστημονικά Υπευθύνου. Αστυνομίας με τη συνδρομή και υπό την εποπτεία της
Αν μέσα στο εξάμηνο της διακοπής δεν υποδειχθεί ιατρός εισαγγελικής αρχής. Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων
για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης του τμήμα- αυτών, ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
τος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί και είτε μειώνεται της, καθώς και ο Επιστημονικός και Διοικητικός Διευθυ-
ανάλογα ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής, ντής της κλινικής υποχρεούνται να μεριμνούν για την
με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων για τη συνέχιση
είτε ανακατανέμονται οι κλίνες του, ύστερα από αίτηση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
του δικαιούχου και απόφαση του Περιφερειάρχη για την ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω απο-
τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον φάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
Άρθρο 21
Άρθρο 19 Διοικητικές κυρώσεις
Οριστική διακοπή λειτουργίας και 1. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτική Κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με
1. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής διακόπτεται οριστι- το άρθρο 12, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα χι-
κά και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται: λιάδων (150.000) ευρώ.
1098 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

2. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιω- Άρθρο 24


τικής Κλινικής που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρό- Διοικητική διεύθυνση της Ιδιωτικής Κλινικής
ντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων 1. Τη διοικητική ευθύνη κάθε Ιδιωτικής Κλινικής έχει
(15.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. και λειτουργίας της Κλινικής ή σε περίπτωση νομικού
3. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι- προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο πρόσωπο
ωτικής Κλινικής που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας.
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακούς ιατρούς, κατά 2. Το όνομα του διοικητικού διευθυντή γνωστοποιείται
παράβαση του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), επι- υποχρεωτικά στην οικεία Περιφέρεια και θα πρέπει ως
βάλλεται πρόστιμο εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ προς αυτόν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων
και, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική 2 και 3.
κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 3. Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την
της κλινικής. καλή λειτουργία της Ιδιωτικής Κλινικής.
4. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1 έως 3 επιβάλλονται
Άρθρο 25
με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη της
Επιστημονική διεύθυνση της ιδιωτικής κλινικής
Επιτροπής του άρθρου 4.
1. Την επιστημονική ευθύνη της Ιδιωτικής Κλινικής έχει
Άρθρο 22 ο ιατρός Επιστημονικός Διευθυντής της, που ορίζεται
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
Ιδιωτικής Κλινικής Ιδιωτικής Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από 13, μόνο σε μία (1) Ιδιωτική Κλινική. Την επιστημονική
αίτηση των ενδιαφερομένων, η άδεια ίδρυσης και λει- ευθύνη κάθε τμήματος της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο
τουργίας Ιδιωτικής Κλινικής μπορεί να μεταβιβαστεί σε Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός που ορίζεται από τον
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέ- κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής,
σεις των άρθρων 2 και 3. Για τη μεταβίβαση προσκομίζο- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μόνο σε μία
νται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1) Ιδιωτική Κλινική.
γ΄ και δ΄ του άρθρου 11 και της περίπτωσης η΄ και θ΄ 2. Όλοι οι ιατροί της κλινικής που ορίζονται επιστημο-
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 για τον νέο κάτοχο νικά υπεύθυνοι συμμετέχουν σε Επιστημονική Επιτροπή
η οποία έχει ως καθήκον την εφαρμογή του κανονισμού
της άδειας.
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Χρέη Προέδρου της
Άρθρο 23 Επιτροπής αυτής εκτελεί ιατρός λοιμωξιολόγος, ή, σε
Αριθμός κλινών περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός βιοπαθολόγος ή, σε
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι- περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός παθολόγος ή, σε πε-
ωτικής Κλινικής, ο ελάχιστος αριθμός κλινών έχει ως εξής: ρίπτωση έλλειψης αυτού, ο Επιστημονικός Διευθυντής
α) για τις Γενικές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός της κλινικής.
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επι-
αριθμός σαράντα (40) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός
στημονικά Υπεύθυνος τμήματος απαλλάσσεται από την
κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος
επιστημονική του ευθύνη, σύμφωνα με τις παραγράφους
γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10)
1 και 2, όταν αντικατασταθεί με απόφαση του Περιφερει-
κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέ-
άρχη. Ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής γνωστοποιεί
ντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, της
αμέσως στην οικεία Περιφέρεια κάθε περίπτωση αντι-
δερματολογίας-αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας κατάστασης επιστημονικά υπευθύνου, υποβάλλοντας
και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθμός ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν
μίας (1) κλίνης, τον νέο επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχε-
β) για τις Μεικτές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολι- τικής απόφασης. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται και
κός αριθμός τριάντα (30) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός στον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
κλινών του παθολογικού τμήματος ή του τμήματος γενι- τόσο ο ιατρός που αντικαθίσταται όσο και εκείνος που
κής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες τον αντικαθιστά. Σε περίπτωση ασθένειας είτε του του
και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) Επιστημονικού Διευθυντή είτε του Επιστημονικά Υπευθύ-
κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, της δερ- νου τμήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, ή
ματολογίας-αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και κανονικής άδειάς του, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε
της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (15) ημέρες, μπορεί να οριστεί προσωρινός αντικαταστά-
(1) κλίνης, της του, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 28 και
γ) για τις Ειδικές Κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός 29, με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή.
αριθμός τριάντα (30) κλινών. 4. Κάθε κλινική μπορεί να συνεργάζεται με τους ιδι-
2. Η δυναμικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει ώτες ιατρούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της
από το σύνολο των πάσης φύσης κλινών της, δηλαδή κλινικής, σύμφωνα με την άδειά της, με την επιφύλαξη
των κλινών νοσηλείας και απομονώσεως, καθώς και των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001 και σε
κλινών ειδικών μονάδων. άλλες ειδικότερες διατάξεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1099

της συνεργασίας καθορίζονται σε έγγραφη σύμβαση. τικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής καθορίζονται
Η σύμβαση αυτή, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κλινικής.
ιατρικού συλλόγου, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 13, τηρούνται υποχρεωτικά Άρθρο 28
Προσόντα επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών
από την Ιδιωτική Κλινική στον φάκελο του ιατρού.
Επιστημονικοί Διευθυντές κλινικών
5. Σε κάθε κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο
και Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμημάτων
ιατρική κάλυψη.
ορίζονται όσοι έχουν:
6. Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να δημοσιοποιούν στην
ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή α) άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,
και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και β) τίτλο ειδικότητας. Για κλινικές ειδικότητες απαιτείται
προϊόντων που παρέχονται από αυτές. 3ετής τουλάχιστον άσκηση της ειδικότητας. Κατ’ εξαίρε-
ση, εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένα πραγματική αδυ-
Άρθρο 26 ναμία εξεύρεσης επιστημονικά υπευθύνου τμήματος, με
Υποχρεώσεις Επιστημονικών Διευθυντών τριετή τουλάχιστον άσκηση ειδικότητας, ως επιστημο-
και Επιστημονικά Υπευθύνων νικός υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται ιατρός με άσκηση
1. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επι- ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών,
στημονικά υπεύθυνος τμήματος: γ) πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο
α) είναι υπεύθυνοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων επο- είναι εγγεγραμμένοι.
πτείας τους, για τη διάγνωση και τη θεραπεία κατά τους Άρθρο 29
κανόνες της επιστήμης των νοσηλευόμενων ασθενών Μη δυνάμενοι να ορισθούν
που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, επιστημονικά υπεύθυνοι
β) κατανέμουν την εργασία στο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους Δεν μπορούν να ορισθούν Επιστημονικός Διευθυντής
και επιβλέπουν τη νοσηλεία των ασθενών, ή Επιστημονικά Υπεύθυνος τμήματος των: Ιδιωτικών Κλι-
νικών.
γ) είναι υπεύθυνοι, από κοινού με τον Διοικητικό Δι-
α) αυτοί για τους οποίους συντρέχει κώλυμα του άρ-
ευθυντή με το διοικητικό προσωπικό της κλινικής, για
θρου 3,
την τήρηση των ιατρικών αρχείων των ασθενών. Ο Επι-
β) αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από τα Πειθαρ-
στημονικός Διευθυντής της Κλινικής και ο Επιστημονικά
χικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων σε αναστολή
Υπεύθυνος κάθε τμήματος έχουν την ευθύνη για την πλη-
ισχύος της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης του ιατρι-
ρότητα των ανωτέρω αρχείων, για τη σύνταξη των οποί-
κού επαγγέλματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.
ων υπεύθυνος είναι ο θεράπων ιατρός. Τα αρχεία πρέπει
να διατηρούνται για μια εικοσαετία και να περιέχουν: Άρθρο 30
αα) τα στοιχεία, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο, τη Έκπτωση
διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά- 1. Επιστημονικοί Διευθυντές κλινικών ή Επιστημονικά
λισής (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενούς, Υπεύθυνοι τμήματός τους εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη
ββ) το εισιτήριο του ασθενούς, καθώς και την πρωτο- θέση τους, αν ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση άσκησης
γενή και δευτερογενή διάγνωση, του ιατρικού επαγγέλματος που τους έχει χορηγηθεί,
γγ) αντίγραφο του φύλλου νοσηλείας του ασθενούς, ή συντρέχει κώλυμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του
δδ) τις διάφορες εργαστηριακές, κλινικές και παρα- παρόντος.
κλινικές εξετάσεις, 2. Η έκπτωση στην περίπτωση αναστολής ισχύος της
εε) έκθεση για την αγωγή που έχει ακολουθηθεί και άδειας ή βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλμα-
την πορεία της κατάστασης υγείας του ασθενούς, υπο- τος ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.
γεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό,
στστ) εξιτήριο, Άρθρο 31
ζζ) αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος εξόδου. Εφημερία Ιδιωτικής Κλινικής
2. Κάθε επιστημονικός διευθυντής εργαστηρίου είναι 1. Κάθε Ιδιωτική Κλινική μπορεί να εφημερεύει ολό-
υπεύθυνος: κληρη την εβδομάδα ή για ορισμένες ημέρες και για τις
α) για την έρευνα και τη διάγνωση για τις παθήσεις ιατρικές εκείνες ειδικότητες που αναφέρονται στην άδεια
των παραπεμπόμενων εσωτερικών ασθενών κατά τους ίδρυσης και λειτουργίας της. Για την πραγματοποίηση
κανόνες της επιστήμης, εφημεριών απαιτείται γνωστοποίηση του ενδιαφερό-
β) για την πλήρη και κανονική τήρηση του βιβλίου μενου στην οικεία Περιφέρεια.
εργαστηριακών ευρημάτων. 2. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Πε-
3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και οι Επιστημονικά ριφερειάρχη μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επι-
Υπεύθυνοι έχουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις που ορίζο- βληθεί υποχρεωτική εφημερία στις Ιδιωτικές Κλινικές.
νται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κλινικής. Η απόφαση έχει ισχύ για όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές της
ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 27 3. Όταν εφημερεύει Ιδιωτική Κλινική, είναι υποχρε-
Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού προσωπικού ωμένη να διατηρεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Οι υποχρεώσεις των ιατρών, καθώς και του νοσηλευ- (Τ.Ε.Π.) ή εξωτερικό ιατρείο των ιατρικών ειδικοτήτων
1100 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄


της, για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
των ειδικοτήτων αυτών. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Άρθρο 32 Άρθρο 35
Καθαριότητα – Σίτιση Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
1. Με ευθύνη του Διοικητικού Διευθυντή της, κάθε Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγρα-
Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους φές που προβλέπονται στα συνημμένα Παραρτήματα
καθαριότητας και υγιεινής του ιματισμού και των χώρων που προσαρτώνται στον παρόντα νόμο και αποτελούν
της, καθώς και της υγιεινής περιβάλλοντος, που προ- αναπόσπαστο τμήμα του, και ειδικότερα:
βλέπονται κάθε φορά από τις υγειονομικές διατάξεις. Οι α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτή-
Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να διαθέτουν σε 24ωρη βάση ματος Α΄ και
υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων τους με μηχανικά ή β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων
άλλα μέσα, είτε από το προσωπικό τους είτε από εξωτε- του Παραρτήματος Β΄ , τις προδιαγραφές του ιατρικού
ρικό ανάδοχο. H σχετική σύμβαση ανάθεσης των υπηρε- εξοπλισμού του Παραρτήματος Γ΄ και το προσωπικό του
σιών καθαριότητας σε εξωτερικό ανάδοχο υποβάλλεται Παραρτήματος Δ΄ ανάλογα με τα τμήματα, τις ειδικές
στην αρμόδια Περιφέρεια και περιλαμβάνει τον αριθμό μονάδες, το συγκρότημα επεμβάσεων, τα διαγνωστικά
και κατάσταση προσωπικού και την κατά τον νόμο άδεια εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης
του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται. που αναπτύσσει.
2. Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναθέτουν σε
εξωτερικό ανάδοχο τις υπηρεσίες σίτισης. H σχετική Άρθρο 36
σύμβαση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφέρεια και πε- Υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια
ριλαμβάνει τον τόπο παρασκευής γευμάτων, τον τρόπο Κάθε Ιδιωτική Κλινική, Γενική ή Ειδική ή Μεικτή, πρέ-
μεταφοράς αυτών, τον αριθμό προσωπικού, και το εβδο- πει να διαθέτει υποχρεωτικά, εκτός από νοσηλευτικές
μαδιαίο διαιτολόγιο ενδιαίτησης, καθώς και τον τρόπο μονάδες, και:
χορήγησης ειδικών διαιτητικών γευμάτων και την κατά α) εργαστήριο βιοπαθολογίας, σύμφωνα με όσα ορί-
τον νόμο άδεια του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται. ζονται στα Παραρτήματα του παρόντος,
3. Η κλινική ευθύνεται από κοινού με τον ανάδοχο για β) ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα
την τήρηση των κανόνων καθαριότητος, υγιεινής και ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος. Ακτινοδια-
ενδιαίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4554/2018 γνωστικό εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο για ειδικές
(Α΄ 130) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ανάθεσης ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές,
των υπηρεσιών καθαριότητας ή σίτισης του παρόντος γ) συγκρότημα χειρουργείων, όταν αναπτύσσει τμή-
άρθρου. ματα χειρουργικού τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
Άρθρο 33 στα Παραρτήματα του παρόντος,
Επωνυμία κλινικής δ) σε κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, Μονάδα
Σε οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της Ιδι- Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), πολυδύναμη ή των αντί-
ωτικής Κλινικής, προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙ- στοιχων προς τα τμήματα ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα
ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟ- Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ και Δ΄, ελάχιστης δυναμικότητας έξι
ΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα, πλην του όρου (6) κλινών. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν απαιτείται
«Private Hospital» που μπορεί να χρησιμοποιείται εκτός για τις ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και ειδικές κλινι-
της Ελληνικής Επικράτειας. Στους παραβάτες επιβάλ- κές αλλεργιολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας,
λονται οι ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των ογδόντα (80) κλι-
του άρθρου 21. νών, εφόσον αναπτύσσουν τμήματα χειρουργικού τομέα
ή τμήματα ειδικότητας καρδιολογίας ή πνευμονολογίας
Άρθρο 34 του παθολογικού τομέα, απαιτείται η δημιουργία Μ.Ε.Θ.,
Απαγορεύσεις για τις Ιδιωτικές Κλινικές πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας, δυναμικό-
Στην κλινική απαγορεύεται ιδίως: τητας τεσσάρων (4) τουλάχιστον κλινών,
α) η υπέρβαση του αριθμού των κλινών νοσηλείας ε) τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα δι-
πέρα από τις καθορισμένες στην άδεια λειτουργίας της, αμορφωμένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής
β) η διακοπή της λειτουργίας της κλινικής χωρίς προ- ασθενών και επισκεπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ ,
ηγούμενη άδεια, στ) έναν (1) τουλάχιστον εξωτερικό ιατρείο - εξεταστή-
γ) η νοσηλεία ασθενών που χρήζουν απομόνωσης σε ριο, συναρτημένο με τους χώρους υποδοχής της Κλινι-
κοινούς θαλάμους νοσηλείας, κής, όταν δεν αναπτύσσει τμήμα εξωτερικών ιατρείων,
δ) η αναγραφή στην πινακίδα και την ιστοσελίδα της ζ) υπηρεσία διατροφής, σύμφωνα με τα Παραρτήματα
Κλινικής, ιατρικής ειδικότητας που δεν αναφέρεται στην Β΄ , Γ΄ και Δ΄,
άδεια λειτουργίας της κλινικής, η) κεντρική αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα
ε) η λειτουργία τμημάτων και η νοσηλεία περιστατικών χειρουργικού τομέα ή μικρό τμήμα κεντρικής αποστεί-
ειδικοτήτων που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουρ- ρωσης, όταν αναπτύσσει μόνο παθολογικό τομέα, σύμ-
γίας της. φωνα με τα Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ και Δ΄,
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1101

θ) φαρμακείο, για τις κλινικές δυναμικότητας άνω των φωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄
εξήντα (60) κλινών ή χώρο αποθήκευσης φαρμάκων, για και Δ΄.
τις κλινικές δυναμικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών, 6. Νευρολογικό τμήμα.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα, Το τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νευροφυσιο-
ι) χώρο φύλαξης νεκρών, σύμφωνα με το Παράρτημα λογικού και εγκεφαλογραφικού ελέγχου.
Β΄ , 7. Νεφρολογικό τμήμα.
ια) εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, απο- Στην κλινική που προβλέπεται νεφρολογικό τμήμα
δυτήρια προσωπικού και χώρους υγιεινής, σύμφωνα με πρέπει να υπάρχει μονάδα τεχνητού νεφρού, σύμφωνα
το Παράρτημα Β΄ , με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄.
ιβ) κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων, σύμ- 8. Ρευματολογικό τμήμα.
φωνα με το Παράρτημα Β΄ , 9. Ενδοκρινολογικό τμήμα.
ιγ) διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το Παράρτημα Στην κλινική που προβλέπεται ενδοκρινολογικό τμή-
Β΄ , μα πρέπει να υπάρχει εργαστήριο βιοπαθολογίας με
ιδ) τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα- ανεπτυγμένα τα τμήματα βιοχημείας και ανοσολογίας
στάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ , (ορμονολογικοί προσδιορισμοί), σύμφωνα με τις προ-
ιε) κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για την αποκομιδή διαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄.
των απορριμμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ . 10. Δερματολογικό - αφροδισιολογικό τμήμα.
11. Πνευμονολογικό τμήμα.
Άρθρο 37 Στην Κλινική που προβλέπεται πνευμονολογικό τμήμα
Μέγιστος Αριθμός Κλινών πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μονάδα ανα-
1. Ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά τμήμα ειδικότητας πνευστικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) κλίνες. των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση
2. Οι ψυχιατρικές κλινικές δεν μπορεί να έχουν δύναμη της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36.
άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών. 12. Αλλεργιολογικό τμήμα.
13. Ψυχιατρικό τμήμα.
Άρθρο 38 Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις ψυχιατρικές
Προδιαγραφές τμημάτων ειδικότητας Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές του παθολογικού τομέα
Κάθε τμήμα ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39, Κλινικές, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν ψυχιατρική νο-
αποτελεί λειτουργικό μέρος της Κλινικής και πρέπει να σηλευτική μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους
πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄. της ψυχιατρικής κλινικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προ-
διαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄.
Άρθρο 39
14. Παιδοψυχιατρικό τμήμα.
Τμήματα ειδικότητας
Το τμήμα πρέπει να διαθέτει παιδοψυχιατρική νοση-
Κάθε Ιδιωτική Κλινική μπορεί να αναπτύσσει τα παρα- λευτική μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους
κάτω τμήματα ειδικότητας: ψυχιατρικής κλινικής (παιδοψυχιατρικής) σύμφωνα με
Α) Παθολογικός τομέας τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄
1. Παθολογικό τμήμα. και Δ΄. Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή και ανε-
2. Καρδιολογικό τμήμα. ξάρτητο χώρο της κλινικής.
Στην Κλινική που προβλέπεται καρδιολογικό τμήμα 15. Τμήμα Παθολογικής ογκολογίας.
πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μονάδα εμ- Β) Χειρουργικός τομέας
φραγμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Πα- 1. Τμήμα γενικής χειρουργικής.
ραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση της Στην κλινική που προβλέπεται τμήμα γενικής χειρουρ-
περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36. γικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχει-
3. Παιδιατρικό τμήμα. ριτική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και
Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36.
Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές Κλινικές, που πρέπει να 2. Ουρολογικό τμήμα.
διαθέτουν: Στην Κλινική που προβλέπεται ουρολογικό τμήμα
α) παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα, σύμφωνα με τις πρέπει να υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων με δυνατό-
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ , και νεο- τητα διαδερμικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τις τεχνι-
γνική μονάδα τουλάχιστον απλής νοσηλείας Επιπέδου κές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄. Το
Ι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ουροδυναμικών
Β΄ , Γ΄ και Δ΄, εξετάσεων.
β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3. Τμήμα μαιευτικής - γυναικολογίας.
των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα μαιευτικής - γυ-
της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36. ναικολογίας πρέπει να υπάρχει:
4. Αιματολογικό τμήμα. α) Μαιευτική νοσηλευτική μονάδα και γενική νοσηλευ-
5. Γαστρεντερολογικό τμήμα. τική μονάδα (για γυναικολογικές παθήσεις), σύμφωνα
Στην κλινική που προβλέπεται γαστρεντερολογικό με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ ,
τμήμα πρέπει να υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων, σύμ- Γ΄ και Δ΄,
1102 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

β) Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τις α) παιδιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄, προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄,
γ) Μονάδα νεογνική τουλάχιστον απλής νοσηλείας β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική,
(επιπέδου Ι), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρ- σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την
τημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄, προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36.
δ) Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με 12. Στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και 13. Τμήμα Αναισθησιολογίας
με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36, Στην κλινική που προβλέπεται τμήμα Αναισθησιολογί-
ε) Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο, σύμφωνα με τις ας πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρη-
προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄, τική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων
στ) Εργαστήριο μαιευτικής - γυναικολογικής υπερη- Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄
χογραφίας. του άρθρου 36.
4. Τμήμα χειρουργικής θώρακα.
Άρθρο 40
Στην κλινική όπου προβλέπεται τμήμα χειρουργικής
Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
θώρακα πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή με-
τεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Πα- 1. Κάθε Κλινική υποχρεούται να τηρεί:
ραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση της α) μητρώο εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών,
περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36. β) βιβλίο αποβιούντων ασθενών,
Εφόσον γίνονται καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, πρέ- γ) βιβλίο νοσηλείας για την αναγραφή συνταγών, φαρ-
πει να υπάρχει: μάκων και εργαστηριακών εξετάσεων,
α) ανεξάρτητη μετεγχειρητική Μ.Ε.Θ. για τις καρδιοχει- δ) βιβλίο εργαστηριακών εξετάσεων για κάθε εργα-
ρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές στήριο,
των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄, ελάχιστης δυναμικό- ε) βιβλίο χειρουργείου που τηρείται λεπτομερώς από
τητας τεσσάρων (4) κλινών, τον εγχειρήσαντα,
στ) βιβλία λογοδοσίας κατά κλινική ή τμήμα της νο-
β) αιμοδυναμικό εργαστήριο , σύμφωνα με τις τεχνικές
σηλευτικής υπηρεσίας,
προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄.
ζ) συνταγολόγιο ναρκωτικών,
5. Ορθοπεδικό τμήμα.
η) ατομικούς φακέλους των ασθενών πλήρως ενημε-
Στην κλινική που προβλέπεται ορθοπεδικό τμήμα πρέ-
ρωμένους με τα στοιχεία του άρθρου 26.
πει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική,
2. Τα ανωτέρω μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρο-
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ ,
νικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο
Γ΄ και Δ΄ και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του
μορφότυπος των βιβλίων και στοιχείων της παραγράφου
άρθρου 36.
1 και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με
6. Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ.) τμήμα.
την ενημέρωση και τήρησή τους.
Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα Ω.Ρ.Λ. πρέπει να
υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα Άρθρο 41
με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και Καταλληλόλητα οικοπέδου
με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36. 1. Πριν από την υποβολή των μελετών που αναφέ-
7. Οφθαλμολογικό τμήμα. ρονται στο επόμενο άρθρο, για την ίδρυση Ιδιωτικής
8. Τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Κλινικής, απαιτείται προέγκριση και οριστική έγκριση
Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα πλαστικής χει- καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, που δί-
ρουργικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή δεται σύμφωνα με το παρόν, αφού υποβληθούν:
μετεγχειρητική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ Α) Για την προέγκριση καταλληλόλητας:
και Δ΄ και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του α) αίτηση για προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου,
άρθρου 36. για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής,
9. Τμήμα νευροχειρουργικής. β) τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την ισχύουσα
Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα νευροχειρουρ- νομοθεσία και συγκεκριμένα Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 το οποίο συ-
γικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχει- ντάσσεται σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 για οικόπεδα εκτός
ρητική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β΄ , Γ΄ και Δ΄ και σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 για οικόπε-
με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 36. δα εντός σχεδίου και επί πλέον θα περιλαμβάνει:
10. Τμήμα χειρουργικής αγγείων. αα) υποχρεωτικές γραμμές από τη δασική ή αρχαιο-
Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα χειρουργικής λογική υπηρεσία,
αγγείων πρέπει να υπάρχει αγγειογραφικό εργαστήριο, ββ) γραμμή αιγιαλού (για τα παραθαλάσσια οικόπεδα),
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτη- γγ) τις διελεύσεις γραμμών υψηλής τάσης,
μάτων Β΄ , Γ΄ και Δ΄. δδ) τα υπάρχοντα ρέματα,
11. Τμήμα χειρουργικής παίδων. εε) τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου και
Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία,
Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές Kλινικές, που πρέπει να στην οποία θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση
διαθέτουν: Ιδιωτικής Κλινικής, καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστι-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103

κά σημεία και χρήσεις της περιοχής σε ακτίνα 1.000 μ. β) έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της υπό ίδρυ-
(εκκλησία, εργοστάσιο, γέφυρα κ.λπ.) με τις αποστάσεις ση Κλινικής, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου
του οικοπέδου από αυτά, σημειωμένα στο απόσπασμα 11,
του ρυμοτομικού ή χάρτη. γ) προκαταρκτική μελέτη ένταξης του κτιριακού συ-
γ) Τεχνική έκθεση: η οποία υποβάλλεται εις τριπλούν γκροτήματος της Κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο
και περιλαμβάνει: η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
αα) σύντομη περιγραφή της Κλινικής και του τρόπου αα) Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος
λειτουργίας της, καθώς και το είδος των παρεχόμενων με καθαρές και μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολό-
εξυπηρετήσεων, γηση των προτεινόμενων επιφανειών.
ββ) την υπάρχουσα και την αντίστοιχα προεκτιμώμενη Ειδικά:
για τη συγκεκριμένη Κλινική υποδομή δηλαδή: ααα) για κάθε νοσηλευτική μονάδα (Ν.Μ.) απαιτείται η
ααα) ρευματοδότηση από μέση ή χαμηλή τάση ανά- κατανομή του αριθμού των κλινών κατά είδος θαλάμου,
λογα, βββ) για τους χώρους που απαιτούνται για την κάλυψη
βββ) υδροδότηση και υπολογισμό των απαιτήσεων των αναγκών των προβλεπόμενων Η/Μ εγκαταστάσεων,
από τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστά- κλειστούς, υπαίθριους ή υπόγειους ή τεκμηριωμένη έκ-
σεων. Εφόσον δεν υπάρχει δίκτυο πόλης θα αναφέρεται θεση εκτίμησης της επιφάνειάς τους βάσει του είδους
ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, και του τρόπου λειτουργίας τους.
γγγ) περιγραφή απορροών: Περιγραφή του τρόπου ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200,
αποχέτευσης και του τρόπου διαχείρισης των απορρι- με:
μάτων - ιδιαίτερα των μολυσμένων. ααα) υψομετρική ένδειξη προβλεπόμενων τελικών
δ) Βεβαιώσεις: σταθμών περιβάλλοντα χώρου,
αα) βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής, βββ) αποτύπωση κτισμάτων όμορων οικοπέδων και
ββ) βεβαίωση ΔΕΗ για δυνατότητα παροχής της ρευ- αποστάσεών τους από τα όρια,
ματοδότησης που έχει υπολογισθεί, καθώς και για τυχόν γγγ) όλες τις υποχρεωτικές διαστάσεις του κτιρίου και
απαίτηση κατασκευής υποσταθμού, των ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου,
γγ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας (εφόσον υπάρ-
δδδ) διάγραμμα κάλυψης όπως απαιτείται βάσει των
χει) για τη δυνατότητα υδροδότησης στο μέγεθος που
ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγρα-
αυτή περιγράφεται,
φών. Σε περίπτωση προτεινόμενων παρεκκλίσεων, η
δδ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης
καταλληλότητα δίδεται για τα μέγιστα όρια που επιτρέ-
ή σε αντίθετη περίπτωση έγγραφο της Περιφέρειας που
πονται από την κείμενη νομοθεσία.
καθορίζει τον αποδέκτη των λυμάτων και τον βαθμό
γγ) Σχέδια κατόψεων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, με:
καθαρότητάς τους,
ααα) διαστάσεις περιμετρικές ορόφου και καννάβου
εε) βεβαίωση από τον Δήμο ή Κοινότητα για τη δυνα-
και θέσεις τομών,
τότητα αποκομιδής των απορριμμάτων,
στστ) βεβαιώσεις όρων δόμησης από την οικεία Υπη- βββ) διατμηματικούς διαδρόμους, κατακόρυφους
ρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) για τη θέση του οικοπέδου, κόμβους και υποχρεωτικές εισόδους σύμφωνα με τις
ζζ) βεβαίωση δασικής υπηρεσίας για την δομησιμό- προδιαγραφές και τις βασικές προϋποθέσεις πυρασφά-
τητα τού οικοπέδου (υποβάλλεται για τα εκτός σχεδίου), λειας, όπως οδεύσεις διαφυγής και κλίμακες, σύμφωνα
ηη) βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ ,
θθ) βεβαίωση Πολιτικής Αεροπορίας για την απόστα- γγγ) περιγράμματα και ονομασία των προβλεπόμενων
ση από τον αεροδιάδρομο, τμημάτων ανά όροφο, όπως προκύπτουν από τα στοι-
ιι) καθορισμός γραμμής αιγιαλού για οικόπεδα παρα- χεία της έκθεσης της περίπτωσης β΄ της παρούσας και
θαλάσσια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ .
ιαια) βεβαίωση για την τυχόν απαίτηση έγκρισης κυ- δδ) Σχηματικές τομές δύο (2) τουλάχιστον με:
κλοφοριακής σύνδεσης. ααα) συνολικά και επί μέρους ελεύθερα ύψη ορόφων
ε) Τίτλοι νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων, με τις διελεύσεις εγκαταστάσεων όπου επηρεάζουν τα
στ) άδειες οικοδομής ή νομιμοποίησης για τα υπάρ- ύψη,
χοντα κτίσματα ή βεβαιώσεις υπαγωγής σε διατάξεις βββ) στάθμες ορόφων συναρτημένες με την αφετη-
αναστολής επιβολής κυρώσεων, ρία μέτρησης υψών και διακεκομμένη γραμμή ένδειξης
ζ) υπεύθυνες δηλώσεις. Θα υποβάλλονται δηλώσεις φυσικού εδάφους.
από τον αιτούντα καθώς και από τον συντάξαντα μη- 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρη-
χανικό για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων ση της οριστικής έγκρισης καταλληλότητας που προβλέ-
μη ισχύουσας στην αντίθετη περίπτωση της θεώρησης πεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 είναι:
καταλληλότητας. α) φάκελος με την αρχική οριστική έγκριση καταλλη-
Β) Για την οριστική έγκριση καταλληλότητας: λόλητας του οικοπέδου,
α) προέγκριση καταλληλότητας που συνοδεύεται από β) επανυποβολή όσων από τα στοιχεία της παραγρά-
πλήρη φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύ- φου 1.Β έχουν μεταβληθεί,
θυνη δήλωση από τον αιτούντα και τους συντάξαντες γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ισχύ των
μηχανικούς για την ισχύ τους, υπόλοιπων στοιχείων.
1104 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Άρθρο 42 νου εδάφους (Δ.Ε.) με διακεκομμένη και συνεχή γραμμή


Απαιτούμενες μελέτες εδάφους στα όρια του κτιρίου,
1. Οι απαιτούμενες μελέτες, που υποβάλλονται για ε) οι τελικές στάθμες δαπέδων και ψευδοροφών.
θεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4. Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σε κλίμακα 1:500 ή
43, είναι: 1:200, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις του κτιρίου,
Α) Aρχιτεκτονικές μελέτες: οι προσπελάσεις, οι εσωτερικές οδοί κυκλοφορίας, οι
1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, χώροι στάθμευσης, οι διαμορφώσεις ανισοϋψών επιπέ-
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε κλίμακα δων και πρανών, με σαφή ένδειξη όλων των κατασκευ-
1:500 ή 1:200, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρα- ών στον περιβάλλοντα χώρο, με τις διαστάσεις και τις
γράφου 1 του άρθρου 9. στάθμες τους.
2. Διάγραμμα κάλυψης, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, σύμ- 5. Διάγραμμα σχηματικής απεικόνισης της λειτουργί-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία. ας του κτιρίου με επάλληλα επίπεδα, από το κατώτατο
3. Κατόψεις, όψεις και τομές, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, στο ανώτατο, όπου θα φαίνονται τα περιγράμματα των
ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, σύμφωνα με την τμημάτων και των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορίας
κείμενη νομοθεσία για τις προδιαγραφές μελετών και με τις κατόψεις.
την έκδοση οικοδομικών αδειών. Το διάγραμμα θα αποδεικνύει:
α) την ορθή θέση και τη λειτουργική σχέση των τμη-
Στις κατόψεις αναγράφονται:
μάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επιμέρους
α) οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και οι διαστά-
τμημάτων,
σεις του καννάβου,
β) την τήρηση των προδιαγραφών κύριας κυκλοφορί-
β) η ονομασία και η αρίθμηση των χώρων σύμφωνα
ας, οριζόντιας και κατακόρυφης, που αναφέρονται στο
με τον πίνακα επιφανειών του κτιρίου,
κεφάλαιο A.3 «Προδιαγραφές Κτιρίου» του Παραρτήμα-
γ) τα κατακόρυφα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής
τος Α΄ «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές».
με τις ακριβείς διαστάσεις τους και η θέση των αρμών
Ο διαχωρισμός των ειδών κυκλοφορίας θα γίνεται σε
διαστολής,
διαφορετική ένδειξη.
δ) οι στάθμες των δαπέδων με αφετηρία σταθερό
6.Τεχνική περιγραφή.
σημείο του κτιρίου συναρτώμενο με την υψομετρική Γενική τεχνική περιγραφή του έργου που αναλύει την
αποτύπωση του οικοπέδου, αρχιτεκτονική λύση. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται
ε) ενδεικτικά, ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός οι τακτικές λειτουργίες για τα τμήματα επεμβάσεων, απο-
που επηρεάζει το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύει στείρωσης, Μ.Ε.Θ., λιθοτριψίας, εξωτερικών ιατρείων,
τη σωστή λειτουργία του, υπηρεσιών διατροφής και πλυντηρίου, καθώς και για όσα
στ) οι θέσεις των τομών του κτιρίου, έχουν λειτουργία που επηρεάζεται από προδιαγραφές
ζ) οι εσωτερικές διαστάσεις χώρων, μηχανημάτων ειδικής τεχνολογίας.
η) η θέση και η λειτουργία κουφωμάτων και οι δια- 7. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης:
στάσεις αυτών, α) κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου με πλήρεις
θ) όλες οι στάθμες ποδιών, κατωφλίων και υπερθύρων, εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, τη θέση και το
ι) οι θέσεις υδροροών και ένδειξη απορροής υδάτων μέγεθος των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων,
βεραντών και εξωστών, β) φωτογραφίες όλων των όψεων,
ια) οι ακριβείς και οριστικές θέσεις σταθερού εξοπλι- γ) τομές όπου θα αναγράφονται το ελεύθερο και το
σμού, όπως υδραυλικές υποδοχές, πάγκοι εργασίας και μεικτό ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό του κτιρίου,
ντουλάπια, δ) τεχνική περιγραφή του έργου, του τρόπου κατα-
ιβ) ένδειξη πρόβλεψης ψευδοροφών του κτιρίου, σκευής και των υλικών των βασικών οικοδομικών στοι-
ιγ) σχέδιο τυπικού θαλάμου, σε κλίμακα 1:20, χείων.
ιδ) όψεις, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα με το μέ- 8. Τεχνική περιγραφή υλικών, σύμφωνα με τα αναφε-
γεθος του κτιρίου, ρόμενα στο Παράρτημα Α΄ .
ιε) όλες οι όψεις του κτιρίου που κατονομάζονται με Πρέπει να γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή κατά
βάση τον προσανατολισμό και σε αντιστοιχία με την τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:
κλείδα, α) προεργασίες,
ιστ) τα συνολικά και τα επί μέρους ύψη του κτιρίου β) σκυρόδεμα,
καθώς και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου γ) τοιχοδομές,
συναρτημένη με την αφετηρία μέτρησης υψών, δ) ξυλουργικά,
ιζ) η προϋπάρχουσα φυσική και τελικά διαμορφωμένη ε) μεταλλουργικά,
στάθμη εδάφους. στ) καλύψεις,
Στις τομές αναγράφονται: ζ) εργασίες περιβάλλοντος χώρου.
α) οι κατακόρυφες διαστάσεις και ειδικότερα το ελεύ- Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα αναφέρονται
θερο ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό ύψος του κτι- ο τρόπος κατασκευής και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν
ρίου σε σχέση με την αφετηρία μέτρησής του, επιλεγεί με βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις
β) οι στάθμες δαπέδων, επιπέδου μπετόν, τεχνικές τους ιδιότητες.
γ) οι συνολικές οριζόντιες διαστάσεις, 9. Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών. Θα γίνει τε-
δ) ένδειξη φυσικού εδάφους (Φ.Ε.) και διαμορφωμέ- χνική περιγραφή τεχνικών κατασκευών και τελειωμάτων
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1105

χώρων που απαιτούν οι κατασκευάστριες εταιρείες για 3. Σχέδια:


ορισμένο σταθερό και κινητό εξοπλισμό προκειμένου να α) τοπογραφικό σχέδιο, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, στο
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων. οποίο θα φαίνεται η θέση όλων των πιθανών παροχών
10. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φάσεων κατασκευής, και απορροών, όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, απο-
σε περιπτώσεις προσθηκών και επεκτάσεων, που θα πε- χέτευση και εισαγωγή πετρελαίων και ιατρικών αερίων,
ριλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ανάγκη καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον
συνέχισης της λειτουργίας της Κλινικής σε όλη τη διάρ- περιβάλλοντα χώρο,
κεια των κατασκευών. β) σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων στην ίδια κλί-
11. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με μακα της αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε κάθε χώρο πρέπει
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας. να αναγράφεται το είδος του χώρου και οι ανάγκες σε
Β) Στατικές μελέτες: εγκαταστάσεις,
1. Σχέδιο θεμελίωσης, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, το γ) σχέδια κατόψεων χώρων εγκαταστάσεων, σε κλί-
οποίο θα γίνει με βάση μακροσκοπική έκθεση ή εφόσον μακα 1:20 ή 1:50. Στους χώρους θα φαίνεται η γενική
απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα. διάταξη των μηχανημάτων που επηρεάζουν το μέγεθος
2. Σχέδια ξυλοτύπων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100. του χώρου και αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία τους,
3. Τεύχη υπολογισμών του φέροντα οργανισμού με δ) σχεδίαση δικτύων, θα φαίνονται στις κατόψεις κλί-
αναφορά στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο, τις παραδο- μακας 1:100, οι πορείες όλων των κεντρικών δικτύων
χές υπολογισμού και τα χρησιμοποιούμενα προγράμ- με τις διαστάσεις τους. Επίσης, θα υπάρχουν τομές σε
ματα Η/Υ. χαρακτηριστικά σημεία, όπως σε κανάλια διέλευσης
4. Τομές. εγκαταστάσεων και διαδρόμους με μεγάλο αριθμό δι-
5. Στοιχεία και σχέδια, σε περίπτωση προσθήκης και κτύων, σε κλίμακα 1:20, όπου θα φαίνεται η διάταξή τους.
διαρρυθμίσεων. Η τοποθέτηση των δικτύων θα είναι τέτοια, ώστε να είναι
Γενικές απαιτήσεις: επισκέψιμα και προσιτά σε συντήρηση,
α) τα σχέδια, οι περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία με- ε) κατόψεις θέσεων συσκευών με τα δίκτυά τους σε
λέτης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για τον χαρακτηριστικούς χώρους.
τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, Θα υπάρχουν σε κλίμακα 1:20 χαρακτηριστικοί χώροι
β) σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόμνημα με αναλυτικές με τις διατάξεις συσκευών δικτύων. Τέτοιοι χώροι είναι
παρατηρήσεις που θα διευκρινίζουν όλα τα κατασκευα- δωμάτια ασθενών, W.C. ασθενών και χώροι ακαθάρτων,
στικά θέματα, όπως διάταξη οπλισμού, σειρά εργασιών στ) κατόψεις χώρων κεντρικών μηχανημάτων, θα
και σημεία χρήζοντα ιδιαίτερης προσοχής, καθώς και υπάρχουν σχέδια όλων των κεντρικών εγκαταστάσεων,
σαφή ένδειξη με παραπομπή, όπου απαιτείται, στα σχέ- όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υδροστάσια, μαγει-
δια λεπτομερειών και στις προδιαγραφές, ρείο και πλυντήριο, με τις οριστικές θέσεις μηχανημάτων
γ) στο σχέδιο θεμελίωσης θα υπάρχουν επί πλέον οι και συσκευών,
αποστάσεις των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από ζ) σχέδια και περιγραφή υπαρχόντων δικτύων σε πε-
δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά ση- ρίπτωση προσθήκης, για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά,
μεία του οικοπέδου, που θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δίκτυα και μη-
δ) σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου θα υπάρχουν τομές σε χανήματα, θα υποβληθούν τα εξής στοιχεία:
χαρακτηριστικές θέσεις, όπως ανεστραμμένοι δοκοί, α) τεχνική περιγραφή, στην οποία θα περιγράφεται
σημεία αλλαγής στάθμης και κεκλιμένες πλάκες. συνοπτικά η υπάρχουσα εγκατάσταση και θα δίνονται
Γ. Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων. τα στοιχεία των μηχανημάτων που υπάρχουν, όπως το
1. Προγραμματική έκθεση που θα περιλαμβάνει: μέγεθος και η ηλικία τους,
α) πλήρη στοιχεία για τον καθορισμό των κλιματολο- β) σχέδια, στα οποία θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση
γικών συνθηκών. Αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από της υπάρχουσας κατάστασης και θα φαίνεται ποιο τμήμα
στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας και να περιλαμ- της συγκεκριμένης εγκατάστασης επαναχρησιμοποιεί-
βάνουν στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχοπτώ- ται.
σεων και ανέμων, 4. Τεύχη:
β) κανονισμούς που θα ληφθούν υπόψη και βιβλιο- α) τεχνική έκθεση,
γραφία για τους υπολογισμούς, β) αναλυτικοί υπολογισμοί για κάθε είδους εγκατά-
γ) προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, σταση,
δ) σύστημα κάθε εγκατάστασης που προβλέπεται. Τα γ) τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κεντρικών συ-
ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς σκευών και μηχανημάτων,
κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ δ) προδιαγραφές όλων των συσκευών, μηχανημάτων
εγκαταστάσεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές, και υλικών,
2. Υπολογισμοί. ε) τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τρόπος
Για κάθε είδος εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν ελέγχου και δοκιμών.
υπολογισμοί για την εκτίμηση του μεγέθους παροχών – 5. Γενικές απαιτήσεις:
απορροών, καθώς και του μεγέθους μεγάλων κεντρικών α) τα σχέδια, περιγραφές και στοιχεία μελέτης για όλες
μηχανημάτων ή συσκευών όπως λέβητες και δεξαμενές τις Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ιδιωτικές
νερού. Κλινικές σύμφωνα με τον παρόντα πρέπει να είναι σύμ-
1106 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

φωνα με τις κείμενες διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης λεύονται σε αυτές. Κάθε μεταπώληση φαρμακευτικών
οικοδομικών αδειών, προϊόντων από τις Ιδιωτικές Κλινικές σε τρίτους απαγο-
β) αντιμετώπιση των δεσμεύσεων που επιβάλλουν η ρεύεται. Αν διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω υπο-
αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη. χρεώσεων μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να
Οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να πληρούν τις εξής γενι- αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής για
κές απαιτήσεις: διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.
α) σαφήνεια σχεδίασης όπως κάνναβος, άξονες ανα-
Άρθρο 45
φοράς, σχηματική κάτοψη και τομή (κλείδα), αναγραφή
Μητρώο Κλινικών
χρήσης χώρων στις κατόψεις, καθώς και στάθμες επιπέ-
δων και περιβάλλοντος χώρου, 1. Στο Υπουργείο Υγείας τηρείται Μητρώο Ιδιωτικών
β) ίδιος χαρακτηρισμός των επιπέδων και των τμημά- Κλινικών, με τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
των των κτιρίων, των καννάβων και αντιστοιχία κατακό- α) Την επωνυμία της Κλινικής,
ρυφων στοιχείων. Ίδια κλίμακα στις επί μέρους μελέτες. β) τη διεύθυνση της έδρας της,
γ) το είδος της Κλινικής,
Άρθρο 43 δ) τα τμήματα της Κλινικής,
Διαδικασία προέγκρισης ε) το συνολικό αριθμό των κλινών της,
και οριστικής έγκρισης στ) την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.
καταλληλόλητας οικοπέδου 2. Για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου της πα-
1. Η διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης ραγράφου 1, οι Περιφέρειες οφείλουν, μέσα σε (3) μήνες
της καταλληλόλητας του οικοπέδου, σύμφωνα με το από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αποστείλουν
άρθρο 41, καθώς και της θεώρησης των μελετών για στο Υπουργείο Υγείας όλες τις διοικητικές πράξεις χο-
την ίδρυση, τη λειτουργία και την επέκταση Ιδιωτικών ρήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, σε ισχύ,
Κλινικών, σύμφωνα με το άρθρο 42, είναι η εξής: των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν εντός του
α) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου χώρου της εδαφικής αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον,
1.Α του άρθρου 41, γίνεται ο έλεγχος και χορηγείται η υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας
κάθε διοικητική πράξη τροποποίησης αδειών ίδρυσης
προέγκριση καταλληλόλητας οικοπέδου από την οικεία
και λειτουργίας Κλινικών, σε ισχύ, μέσα σε έναν (1) μήνα
Περιφέρεια,
από την έκδοση της πράξης αυτής, μαζί με το πόρισμα
β) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.Β
ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 4, καθώς και τις γνω-
του άρθρου 41 και τηρηθούν οι διατυπώσεις για τους
στοποιήσεις για τη μείωση κλινών ή τις αποφάσεις για
περιβαλλοντικούς όρους και επιπτώσεις, χορηγείται η
την επαναχρησιμοποίησή τους, σύμφωνα με την παρά-
οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου από
γραφο 2 του άρθρου 6.
το Υπουργείο Υγείας.
2. Η θεώρηση των μελετών γίνεται από την αρμόδια Άρθρο 46
διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, αφού υποβληθούν: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
α) η οριστική έγκριση της καταλληλότητας του οικο- 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τρο-
πέδου με τον πλήρη φάκελο των στοιχείων της και υπεύ- ποποιούνται ή να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που
θυνη δήλωση του αιτούντος και του μηχανικού ότι δεν αφορούν την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 45, κα-
έχουν μεταβληθεί τα εγκεκριμένα στοιχεία της, θώς και τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνι-
β) οι οριστικές μελέτες του άρθρου 42. κές προδιαγραφές για τα επιμέρους τμήματα, τον ιατρο-
3. Η οριστική έγκριση της καταλληλόλητας οικοπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό και τη διάκριση και τη σύνθεση
της Ιδιωτικής Κλινικής ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μπο- του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια
ρεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της, αφού υποβληθούν απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
στοιχεία της παραγράφου 1.Β του άρθρου 41. Αναθεώ- Υγείας (ΚΕΣΥ), μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία και
ρηση της οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του επιπρόσθετων τμημάτων των Ιδιωτικών Κλινικών, καθώς
οικοπέδου απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση και να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουρ-
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που αφορά τη με- γίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
τατροπή του αντικειμένου της Κλινικής, την ανακατα- Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να τροποποιού-
νομή, την αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των κλινών νται ή να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν
της, ή οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση. Αν μεταβληθούν τα στοιχεία και τις μελέτες των άρθρων 41 και 42 και
στοιχεία του οικοπέδου, όπως η επιφάνεια, οι πλευρικές τη διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης της
διαστάσεις και ο χαρακτήρας του, είναι υποχρεωτική η καταλληλότητας του οικοπέδου του άρθρου 43 για τη
αναθεώρηση και της προέγκρισης καταλληλόλητας. χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
Άρθρο 44 γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορεί να προστίθενται και να αφαι-
Διακίνηση φαρμάκων ρούνται τα τμήματα ειδικότητας που προβλέπονται στο
Ο εφοδιασμός των φαρμακείων και των χώρων αποθή- άρθρο 39 και να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουρ-
κευσης φαρμάκων των Ιδιωτικών Κλινικών με φαρμακευ- γίας τους.
τικά προϊόντα, καθώς και η διακίνηση τους, περιορίζεται 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
αποκλειστικά για την κάλυψη των ασθενών που νοση- γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107

οι προϋποθέσεις σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
ειδικών κέντρων ή ιατρείων στις Ιδιωτικές Κλινικές για σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους
τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων και να διατάξεις. Στην περίπτωση τροποποίησης, λόγω κτιρια-
αναγνωρίζονται τα εν λόγω κέντρα ως κατάλληλα για τη κής επέκτασης, της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που
διενέργεια αυτών των ιατρικών πράξεων. έχει ήδη χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 46 του παρόντος νόμου,
πρόταση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, μπορεί να μόνο ως προς το σκέλος της επέκτασης αυτής.
καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες διασύνδεσης, 4. Με την επιφύλαξη τυχόν δήλωσης που θα υποβληθεί
οι προϋποθέσεις συντήρησης και χορήγησης αίματος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι διατάξεις, που
στις Ιδιωτικές Κλινικές με ανάγκες μεταγγίσεων, καθώς ίσχυαν όταν χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
και κάθε άλλο θέμα για τη διαδικασία λήψης της απαι- γίας κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, εξακολουθούν να εφαρμό-
τούμενης άδειας για τον σκοπό αυτόν. ζονται για τη μεταστέγασή της, εφόσον αυτή πραγματο-
ποιείται σε απόσταση έως είκοσι (20) χιλιομέτρων από
Άρθρο 47 την υφιστάμενη έδρα της Ιδιωτικής Κλινικής ή εντός των
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις ορίων του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλι- εδρεύει η Ιδιωτική Κλινική, και η μεταστέγαση οφείλεται:
νικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, α) σε επικείμενη, μέσα στα επόμενα δύο (2) έτη, ή ήδη
σύμφωνα με το π.δ. 235/2000 (Α΄ 199), συμπεριλαμβανό- επελθούσα λήξη ή λύση της μίσθωσης από οποιαδήπο-
μενης της δυνατότητας τροποποίησης της άδειάς τους, τε αιτία, εκτός αν υπαίτιος για αυτή είναι ο κάτοχος της
εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατά- άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής ή β) σε ακα-
ξεων του ως άνω διατάγματος, εκτός εάν ο κάτοχος της ταλληλότητα του κτιρίου, λόγω ζημιών μετά την έκδοση
άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή της άδειας λειτουργίας, για τις οποίες δεν βαρύνεται με
του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστι- υπαιτιότητα ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
κά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια γίας της Κλινικής.
με την σχετική αίτηση περί τροποποίησης της άδειας 5. Για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως
ίδρυσης και λειτουργίας. του χρόνου έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές γίας τους, εφαρμόζεται η διάταξη της Ενότητας Ε΄ της
Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραγράφου Β.1.4 του Παραρτήματος Β΄ για ελάχιστο
σύμφωνα με τα π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) και π.δ. 517/1991 απαραίτητο ελεύθερο χώρο είκοσι (20) τ.μ. τουλάχιστον
(Α΄ 202), συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης της ανά κλίνη, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 37
άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμο- περί μέγιστου αριθμού κλινών. Η παρούσα παράγραφος
γή των διατάξεων των ως άνω διαταγμάτων, εκτός εάν ισχύει και για κάθε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί λειτουργίας των ψυχιατρικών Κλινικών, ανεξαρτήτως του
την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το χρόνου έκδοσής τους, και καταλαμβάνει και τις εκκρε-
παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμό- μείς έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις
δια Περιφέρεια με την υποβολή σχετικής αίτησης περί περί τροποποίησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. τους, αλλά δεν συνεπάγεται: α) την ανάκληση ή την υπο-
3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 15, 17, 19 έως 34, χρέωση τροποποίησης, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
44 και 45, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, που έχουν χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του
των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8, της παρα- παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον
γράφου 3 του άρθρου 13, της υποπαραγράφου 8 της χρόνο έκδοσής τους διατάξεις και β) τη μη δυνατότητα
παραγράφου Β΄ 1.1 και της παραγράφου Β΄ 6.1 του Πα- τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ψυχια-
ραρτήματος Β΄ , όπου προβλέπεται η σύσταση εργαστη- τρικών Κλινικών, εφόσον δεν αυξάνεται η δυναμικότητα
ρίου βιοπαθολογίας, εφαρμόζονται σε όλες τις Ιδιωτικές των κλινών τους.
Κλινικές, που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως 6. Οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 συγκροτούνται
τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, στις Ιδιωτι- μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του πα-
κές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουρ- ρόντος. Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών αυτών,
γίας σύμφωνα με το π.δ. 235/2000, δεν εφαρμόζεται η εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους
περίπτωση β΄ της παραγράφου1 του άρθρου 23 και ο είχαν ανατεθεί οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 του
ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών των μεικτών ως π.δ. 247/1991, που έχουν συγκροτηθεί έως την έναρξη
άνω κλινικών ορίζεται σε είκοσι (20) για όλες τις Περιφε- ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότησή τους, οι Επι-
ρειακές Ενότητες της χώρας, πλην των Περιφερειακών τροπές των άρθρων 4 και 5 του παρόντος ασκούν και τις
Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερει- αρμοδιότητες που προβλέπονται για τις Επιτροπές των
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι- άρθρων 4 και 5 του π.δ. 247/1991.
κής Μακεδονίας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του 7. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποί-
άρθρου 23. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016
δεν συνεπάγεται την ανάκληση, ούτε κωλύει την τρο- (Α΄ 230), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του
ποποίηση, με εξαίρεση την κτιριακή επέκταση, αδειών ν. 4442/2016, αναφορικά με την μετάβασή τους στο κα-
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, που έχουν θεστώς αυτού.
1108 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ΜΕΡΟΣ Β΄ καθώς και με τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθ-


ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Χώρας,
ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ γ) η παροχή έγκυρων επιδημιολογικών και επιστημο-
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ νικών δεδομένων και πληροφοριών και η προώθηση
της λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα βάσει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ τεκμηρίωσης,
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ δ) ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η συμβολή στην
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ οργάνωση της εργαστηριακής υποστήριξης της δημό-
σιας υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Περιφερειακό
Άρθρο 48 επίπεδο,
Σύσταση – επωνυμία – έδρα ε ) η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με θέματα υγείας καθώς και της προστασίας του περιβάλ-
την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» λοντος, και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της
(Ε.Ο.Δ.Υ.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουρ- σχετικής νομοθεσίας,
γού Υγείας. στ) η συμβολή στην έρευνα, με κριτήριο τις προτεραι-
2. Έδρα του Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου ότητες υγείας του πληθυσμού, μέσω της διοργάνωσης
Αττικής. και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, η υλική και ηθική υποστήριξη
Άρθρο 49 ερευνητικών δράσεων, η θέσπιση υποτροφιών έρευνας
Σκοπός και μέσα επίτευξης του σκοπού στα γνωστικά αντικείμενα της προστασίας της δημόσιας
του Ε.Ο.Δ.Υ. υγείας και της επιδημιολογίας πεδίου,
1. Σκοπός του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι η προάσπιση και η προ- ζ) η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως
αγωγή της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και ει- ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα,
δικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή η επιστημονικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώ-
πρόληψη νόσων, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η σεις, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση επαγγελ-
προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών ματιών υγείας και άλλων ειδικών, περιλαμβανομένης
της πολιτείας και της κοινωνίας. Στον σκοπό του Ε.Ο.Δ.Υ. και της υποστήριξης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών,
περιλαμβάνονται: μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων,
α) η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση
πληθυσμού της χώρας και των βιολογικών, κοινωνικο- όλων των δυνάμεων της χώρας για την προστασία της
οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την δημόσιας υγείας,
επηρεάζουν, θ) η συστηματική ανάπτυξη ευρωπαϊκής και διεθνούς
β) η επιδημιολογική καταγραφή και η συνεχής παρα- συνεργασίας με ενεργό συμμετοχή σε διεθνή όργανα,
κολούθηση της επίπτωσης των νοσημάτων, λοιμωδών συντονισμού δράσης για την ασφάλεια της υγείας των
και μη μεταδοτικών, στη δημόσια υγεία, πολιτών και κοινής απόκρισης σε διασυνοριακές υγειο-
γ) η λήψη μέτρων πρόληψης και διαρκούς ενημέρωσης νομικές απειλές, καθώς και σε διεθνή όργανα επιτήρησης
του πληθυσμού, στο σύνολό του ή σε επιμέρους ομάδες, της εφαρμογής διεθνών υγειονομικών κανονισμών και
για την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της πρόληψης και προαγωγής υγείας.
ευεξίας και της ευζωίας του,
δ) δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του πλη- Άρθρο 50
θυσμού από κάθε είδους απειλές που προέρχονται από Διοίκηση του Ε.Ο.Δ.Υ.
εξάπλωση νοσημάτων ή καταστάσεων βλαπτικών για 1. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. διοικείται από επταμελές διοικητικό
την υγεία. συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται με απόφαση του
2. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι: Υπουργού Υγείας και αποτελείται από καταξιωμένα και
α) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συ- αναγνωρισμένα πρόσωπα του επιστημονικού χώρου
στήματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετρά- του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης, ιδίως
ωρη βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημό- επιστήμονες υγείας, που μπορούν, με τις γνώσεις και την
σια υγεία, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση για την εμπειρία τους στο πεδίο της δημόσιας υγείας, όπως αυτή
αξιολόγησή τους από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας αποδεικνύεται από την επαγγελματική και επιστημονική
Υγείας (Ε.ΣΥ.ΔΥ.). Ειδικότερα, σε περιπτώσεις επιδημιών, τους σταδιοδρομία ή το ερευνητικό και εκπαιδευτικό
ηθελημένης ή τυχαίας απελευθέρωσης βιολογικών ή τους έργο, να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επί-
χημικών παραγόντων και κάθε άλλης έκτακτης ανάγκης τευξη των σκοπών του Οργανισμού.
που συνεπάγεται κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο Ε.Ο.Δ.Υ. 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι επιστήμονας εγνωσμένου
επεμβαίνει αμέσως με κινητές μονάδες, ιατρικό και νο- κύρους από το χώρο των επιστημών υγείας, ορίζεται
σηλευτικό προσωπικό και κάθε πρόσφορο μέσο για την με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη
προστασία της δημόσιας υγείας, της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της
β) η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας Βουλής, και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντι-
της δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας και τις Υγει- πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής
ονομικές Περιφέρειες, τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Δ.Σ., ορί-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1109

ζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης την οργάνωση, το συντονισμό και την καθοδήγηση του
του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., καθώς και ένα αναπληρω- εκτελούμενου έργου,
ματικό μέλος για κάθε τακτικό μέλος του Δ.Σ.. Η θητεία γ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου όσων
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του προσλαμβάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ.,
Δ.Σ. είναι τριετής. δ) κατανέμει το πάσης φύσης προσωπικό του Οργανι-
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη σμού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
του είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των πα- ε) μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιστη-
ρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος μονικών επιτροπών,
ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη στ) υπογράφει τις συμβάσεις για την εκτέλεση από τον
διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κένωσης θέσης από Οργανισμό ερευνητικών ή άλλων έργων για λογαριασμό
οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη τρίτων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.,
της θητείας των λοιπών μελών. Αν κενωθούν θέσεις με- ζ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδί-
λών και μέχρι να διοριστούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακο- κως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών,
λουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον η) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από
παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα απόφαση του Δ.Σ.,
μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου θ) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές με-
ή του Αντιπροέδρου. ταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει
4. Η επιλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε-
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την ρικό και εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Την
πρώτη θητεία αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισήγηση μπορεί να κάνει ο ίδιος ή, για κάθε επιμέρους
στον ν. 4369/2016 (Α΄ 33) για κάθε επόμενη θητεία, κατά περίπτωση, ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής ή ο Γε-
τα προβλεπόμενα ανωτέρω προσόντα. νικός Διοικητικός Διευθυντής.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόε-
Άρθρο 51 δρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Δ.Υ. Άρθρο 53
1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι το ανώτατο όργανο της δι- Πόροι του Ε.Ο.Δ.Υ.
οίκησης και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν 1. Πόρους του Ε.Ο.Δ.Υ. αποτελούν:
τον Οργανισμό στα πλαίσια των σκοπών του. α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογι-
Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.: σμό του Υπουργείου Υγείας,
α) χαράσσει την επιστημονική στρατηγική του Οργα- β) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, εισφορές
νισμού, και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε εί-
β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκη- δους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και
ση και τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων, τη ακίνητη περιουσία του,
διενέργεια των δαπανών, τη δραστηριότητα και την εν γ) έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών,
γένει λήψη μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού του αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
Οργανισμού, προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προ-
γ) προβαίνει στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών, έρχονται από τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμ-
δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουρ- μάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας
γό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του υγείας,
Ε.Ο.Δ.Υ., δ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρη-
ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό ματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
που υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Υγείας και παϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
κατανέμει τις πιστώσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.. 2. Η διαχείριση των πόρων του Ε.Ο.Δ.Υ. που συνίσταται
2. Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο ιδίως στην έγκριση του προϋπολογισμού και απολογι-
Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον σμού του Ε.Ο.Δ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της θέσης
Πρόεδρο. Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. μπορεί να εκτελεί ανωτάτου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγ-
επίσης ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής ή ο Γενικός χου υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Με
Διοικητικός Διευθυντής, εφόσον έχει οριστεί από τον απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος
Πρόεδρο. και τα όργανα διενέργειας του ανωτέρω διαχειριστικού
ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 52
Αρμοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. Άρθρο 54
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. έχει τις εξής αρ- Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα
μοδιότητες: και απρόβλεπτη περίσταση
α) συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται
την εφαρμογή των αποφάσεών του, ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.ΔΥ., που υποβάλλεται μέσα
β) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών και σε προθεσμία μίας (1) ημέρας από τότε που λαμβάνει το
οργανικών μονάδων του Οργανισμού και μεριμνά για σχετικό ερώτημα για τη συνδρομή κατεπείγουσας και
1110 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

απρόβλεπτης περίστασης, η οποία αφορά στη Δημόσια και τα περιφερειακά εργαστήρια δημόσιας υγείας που
Υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης από προβλέπονται στο άρθρο 60.
τον Ε.Ο.Δ.Υ. με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 2. Η Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας δι-
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περίπτω- αρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
ση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρη-
147). Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού σης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
Υγείας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσε- (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων:
ων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα αα)Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS.
της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 ββ)Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), μετά από την (ΣΜΝ).
υποβολή αιτήματος του ΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας αρχής. γγ) Τμήμα Ηπατίτιδων.
Όταν συντρέχει η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του δδ) Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/
άρθρου 49, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωμοδο- AIDS.
τική αρμοδιότητά της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία β) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμ-
τριών (3) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται βασης για Λοιμώδη Νοσήματα:
η σύμφωνη γνώμη της. αα) Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης.
ββ)Τμήμα Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβο-
Άρθρο 55 λιασμό και Συγγενών Λοιμώξεων.
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων γγ) Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επι-
και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) τήρησης Μεταγγίσεων (Σ.Κ.Α.Ε.).
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογα- δδ) Τμήμα Λοιμώξεων του Αναπνευστικού.
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση εε) Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων.
και την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευ- στστ) Τμήμα Νοσημάτων που μεταδίδονται με Δια-
νας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης βιβαστές.
και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσι- ζζ)Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων.
ών, προς επίτευξη του σκοπού του. ηη) Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που
2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και η διάθεση συνδέονται με φροντίδα υγείας.
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης:
καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για αα)Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγει-
την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι ονομικού Κανονισμού.
απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνη- ββ)Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης.
τικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, δ) Διεύθυνση Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Μετακινούμε-
καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων νων Πληθυσμών:
και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογι- αα)Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής.
κών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελε- ββ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών.
τών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών ε) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Με-
εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, ταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών:
σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδι- αα)Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης
ασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πο- Διακοπής Καπνίσματος.
λιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και ββ)Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγει-
άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Ο.Δ.Υ.. ακών Νοσημάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομι- γγ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματι-
κών ρυθμίζεται η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο σμών.
τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και διάθεσης των ανω- στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρο-
τέρω κονδυλίων. νικής Υγείας:
αα)Τμήμα Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων, Στατιστι-
Άρθρο 56 κής και Διαχείρισης Δεδομένων.
Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ. ββ) Τμήμα Συντονισμού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών
1. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. διαρθρώνεται ως εξής: Σχέσεων.
α) Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας, και γγ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λει- Κ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ..
τουργίας, δδ) Περιφερειακό Ε.Ο.Δ.Υ. Βόρειας Ελλάδας.
γ) αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στον 3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής
Πρόεδρο: Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και
αα) Διοίκησης. Τμήματα:
ββ) Νομικής Υπηρεσίας, Ηθικής και Δεοντολογίας και α) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού:
Προστασίας Ατομικών Δικαιωμάτων. αα)Τμήμα Προσωπικού.
γγ) Εσωτερικού Ελέγχου. ββ)Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
δδ) Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) γγ) Τμήμα Διαχείρισης.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1111

δδ) Τμήμα Υλικού, Εξοπλισμού και Συντήρησης Εγκα- 3. Το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. διακρίνεται σε επιστη-
ταστάσεων και Υποδομών. μονικό, διοικητικό και βοηθητικό και με την επιφύλαξη
β) Διεύθυνση Οικονομικού: του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθη-
αα) Τμήμα Μισθοδοσίας, Εκαθάρρισης, Ελέγχου και κε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), είναι
Πληρωμής Δαπανών. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το άρθρο 31
ββ) Τμήμα Προμηθειών. του Υπαλληλικού Κώδικα δεν ισχύει για τους Ιατρούς ΠΕ
γγ) Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ..
και Κονδυλίων Έρευνας. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορί-
γ) Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών ζεται το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη της εικο-
Αρχείων. σιτετράωρης λειτουργίας του Οργανισμού, στο πλαίσιο
4. Το αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, που υπάγεται απευ- της εκπλήρωσης των σκοπών του. Στους εργαζόμενους
θείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ., διαρθρώνεται στα εξής αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση για εργασία καθ’
Γραφεία: υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για
α) Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
Ε.Ο.Δ.Υ.. (κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέ-
β) Γραμματείας Προέδρου του Διοικητικού Συμβου- σιμες ημέρες) που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
λίου του Ε.Ο.Δ.Υ.. 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή τις κείμενες διατάξεις.
γ) Γραμματείας Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ- Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρώτου
βουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ.. Κεφαλαίου του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) ως προς το ιατρικό
προσωπικό.
Άρθρο 57 5. Η επιλογή του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή και
Προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή λαμβάνει χώρα, σύμ-
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται μία (1) θέση Γενικού Επι- φωνα με το παρόν άρθρο για την πρώτη θητεία αυτού
στημονικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3528/2007 (Α΄
προσόντα για την κατάληψη της θέσης αυτής είναι : α) 26) για κάθε επόμενη θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
η κατοχή πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή της ανωτέρω προσόντα.
αλλοδαπής και τίτλου απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, Άρθρο 58
β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του δημόσι- Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών
ου ή ιδιωτικού τομέα, γ) εμπειρία στο αντικείμενο με το νοσημάτων και τήρηση αρχείου
οποίο ασχολείται ο Οργανισμός. Για την πλήρωση της επιδημιολογικών δεδομένων
θέσης του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή δημοσιεύ-
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. τηρείται αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών
εται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής
νοσημάτων όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρού-
εμβέλειας, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.
σματα λοιμωδών νοσημάτων και επιπρόσθετα, στον
προκήρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητι-
Ε.Ο.Δ.Υ. τηρούνται, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά
κού συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψη- πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Ορ-
φίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού γανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
συμβουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Επιστημονικός Νοσημάτων (ECDC), για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς
Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό- του, αρχεία επιδημιολογικών δεδομένων και δειγμάτων
λησης και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής βιολογικών υλικών που συστάθηκαν με το άρθρο 20 του
Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.. ν. 3370/2005 (Α΄ 176).
2. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται μία (1) θέση Γενικού Διοικη- 2. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας,
τικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Απαραίτητα προσό- δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών
ντα για την κατάληψη της θέσης αυτής είναι: α) η κατοχή υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέ-
πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδα- χει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο
πής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και
υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να
τομέα, γ) η εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχο- ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., με κάθε πρόσφορο
λείται ο Οργανισμός ή στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, διαθέσιμο μέσο και, ιδίως, με ψηφιακή καταγραφή και δι-
οργανισμών ή επιχειρήσεων. Για την πλήρωση της θέσης ασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία,
του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή δημοσιεύεται τουλά- τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα και τηλεφωνική επικοι-
χιστον σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, νωνία, για κάθε κρούσμα νοσήματος της παραγράφου
στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. προκή- 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του.
ρυξη, η οποία εκδίδεται με απόφαση του διοικητικού 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
συμβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται τα νοσήμα-
γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμ- τα, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και
βουλίου του Οργανισμού. Ο Γενικός Διοικητικός Διευθυ- να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών
ντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης σχετικό με τη δήλωση των νοσημάτων αυτών, κατά πε-
Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.. ρίπτωση και κατά νόσημα ή κατηγορία νοσημάτων.
1112 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

4. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. τηρούνται, σύμφωνα με τα διεθνή επι- αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων που ανα-
στημονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκό- γνωρίζονται ως Κέντρα Αναφοράς και υπόκεινται στην
σμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου εποπτεία και στον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), αρχεία επιδημιολογικών Υγείας και των αρμόδιων κατά περίπτωση ελεγκτικών
δεδομένων και δειγμάτων βιολογικών υλικών για τα νο- αρχών.
σήματα της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 60
Άρθρο 59 Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας
δημόσιας υγείας 1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του άρ-
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από θρου 20 του ν. 3370/2005 αποτελεί οργανική μονάδα του
γνώμη του Ε.ΣΥ.ΔΥ., καθορίζονται τα Κέντρα Αναφοράς Ε.Ο.Δ.Υ.. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας
για συγκεκριμένα νοσήματα ή καταστάσεις που άπτο- του ίδιου άρθρου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες
νται της δημόσιας υγείας, η γεωγραφική κατανομή τους του Ε.Ο.Δ.Υ..
ανά την επικράτεια, ο τρόπος χρηματοδότησής τους, οι 2. Τμήματα των Α.Ε.Ι., η Ε.Σ.Δ.Υ., Ερευνητικά Κέντρα ή
προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουρ- Περιφέρειες μπορεί να συνεργάζονται με τον Ε.Ο.Δ.Υ.
γία τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναγνωρίζονται για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας
εργαστήρια, τμήματα των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Εθνικής Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και μονάδες νοσοκο- Υγείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας
μείων ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών φορέων του Ε.Ο.Δ.Υ. με καθέναν από τους ανωτέρω φορείς κα-
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς θορίζονται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται
για συγκεκριμένα νοσήματα, καθώς, επίσης, και να τους μεταξύ τους.
ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή με- 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από ει-
λέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρε- σήγηση του Ε.ΣΥ.ΔΥ., καθορίζεται ο αριθμός, το αντικεί-
σιών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.. μενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων
2. Η αναγνώριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Δημόσιας Υγείας, καθώς και η ίδρυση νέων ή η κατάρ-
Κέντρων Αναφοράς λαμβάνει χώρα μετά από δημόσια γηση υφισταμένων.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού
Υγείας και αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Σ.Υ.Δ.Υ. η οποία Άρθρο 61
αναρτάται στο διαδύκτυο, βάσει επιστημονικών κριτη- Οργανισμός και εσωτερικός
ρίων που ορίζονται στην πρόσκληση αυτή, στα οποία κανονισμός λειτουργίας
περιλαμβάνονται η εμπειρία στο συγκεκριμένο αντι- 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
κείμενο, πιστοποιήσεις, στελέχωση με προσωπικό και συγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών, που εκδίδεται
επιστημονικό έργο. ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., καταρτίζεται
3. Έως την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου ο οργανισμός του, με τον οποίον συνιστώνται οι οργα-
1, τα εργαστήρια, τα τμήματα των Α.Ε.Ι., τα εργαστήρια νικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση,
της Ε.Σ.Δ.Υ. και οι μονάδες νοσοκομείων ή άλλων φορέ- η διαχείριση και η λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Υ., τα θέματα
ων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν νόμιμα που αφορούν το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., εκτός των μι-
αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα σθολογικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την
νοσήματα και τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχα ερευνητι- ίδια υπουργική απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να
κά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμέ- καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα
νων σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Τμήματα, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο
ν. 3370/2005 και τις κείμενες διατάξεις, εξακολουθούν 54, και να συνιστάται επιστημονικό συμβούλιο, το οποίο
να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. για την άσκηση των
4. Οι επιμέρους όροι και οι προϋποθέσεις της συνερ- αρμοδιοτήτων του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται
γασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. με τα Κέντρα Αναφοράς, όπως η εξει- επιπλέον η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος ορι-
δίκευση των ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών, σμού των μελών του επιστημονικού συμβουλίου, καθώς
οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων και ο τρόπος λειτουργίας του.
σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται σε καθένα από 2. Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση μπορούν να
αυτά, ή οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδημιο- προβλέπονται οργανικές θέσεις δημοσίου και ιδιωτικού
λογικών δεδομένων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται με δικαίου, καθώς και δικηγόρων-νομικών συμβούλων. Οι
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του οργανικές θέσεις του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας
φορέα στον οποίο υπάγονται τα τμήματα ή οι μονάδες Ε.Σ.Υ. είναι δημοσίου δικαίου. Η πλήρωση των προβλε-
της παραγράφου 1, ύστερα από έγκριση από τον Υπουρ- πόμενων στον οργανισμό θέσεων μονίμων υπαλλήλων
γού Υγείας. δημοσίου δικαίου, λαμβάνει χώρα μόνο μετά την απο-
5. Τα Κέντρα Αναφοράς της παραγράφου 1 χρηματο- χώρηση ή λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου
δοτούνται από πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπο- ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά τον
λογισμό του Υπουργείου Υγείας. Η διαχείριση της χρη- λόγο έναν προς έναν (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρη-
ματοδότησης πραγματοποιείται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. ή τις ση). Με την κατά οποιονδήποτε τρόπο, λύση της σχέσης
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1113

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου βουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας του άρθρου
του Ε.Ο.Δ.Υ., καταργείται αυτοδίκαια και η αντίστοιχη 11 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197), εντάσσονται σε αντίστοιχη
οργανική θέση που προβλέπεται στον οργανισμό. κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ. που προβλέπεται στον Οργανισμό του άρθρου 61,
Άρθρο 62 και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση,
Κατάργηση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε θέση που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επω- τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας
νυμία «Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Ε.Σ.Υ., για τους οποίους θα ισχύουν τα προβλεπόμενα
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)», που έχει ιδρυθεί με το άρθρο 26 του στον ν. 2519/1997 (Α΄ 165) μη εφαρμοζομένων των ηλι-
ν. 2071/1992 (Α΄ 123), καταργείται και στα δικαιώματα κιακών ορίων και στον ν. 3172/2003 (Α΄ 179). Με διαπι-
και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός δι- στωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, λύεται αυτοδίκαια
άδοχός του, ο Ε.Ο.Δ.Υ.. η υπαλληλική σχέση των προαναφερόμενων Ιατρών είτε
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα στην περίπτωση που δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτη-
επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας ση είτε στην περίπτωση που απορριφθεί αιτιολογημένα
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τή- η αίτησή τους.
ρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και 5. Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με σύμβαση εργασίας
χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Ο.Δ.Υ.. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί
προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινη- με οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς Γενικής Κυ-
τών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος βέρνησης, επιτρέπεται να μεταταγούν στους φορείς που
άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ε.Ο.Δ.Υ., ως έχουν διατεθεί και υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους
καθολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Απόσπασμα της που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημο-
έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που σίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή
αποκτώνται κατά κυριότητα από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Υπηρε-
καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκο- σιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, σε κενή
φυλακείου, των κτηματολογικών γραφείων και άλλων θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και, αν
αρμόδιων αρχών. δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του την απόφαση αυτή. Στην περίπτωση των ιατρών, που ερ-
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν γάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, η μετάταξη γίνεται το
βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, αργότερο εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του
ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής παρόντος, σε κενή ή προσωποπαγή θέση του κλάδου
ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ., ύστερα από αξιολόγηση του
καθολικού διαδόχου του. Συμβουλίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
(Α΄ Ί40) και εφόσον προσκομίζεται μετά την αξιολόγηση
Άρθρο 63 του ως άνω συμβουλίου, αποδεικτικό περί διακοπής της
Μεταβατικές διατάξεις άσκησης ιδιωτικού έργου. Οι ιατροί του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που
1. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., σύμ- έχουν διατεθεί σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, εφόσον
φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50, οι αρμοδιό- μεταταχθούν στους οικείους φορείς, δεν επιτρέπεται να
τητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα ή θέση,
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πλην των ανωτέρω μονάδων, εντός του φορέα που με-
2. Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού, σύμφωνα με τατάσσονται. Αν, είτε δεν υποβληθεί αίτηση για μετάταξη
το άρθρο 61, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός από τον υπάλληλο είτε απορριφθεί η αίτησή του αυτή, ο
κανονισμός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που εγκρίθηκε υπάλληλος κατατάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο
με την Υ1/οικ. 5028/22.6.2001 απόφαση του Υπουργού 3 ή 4 σε κενή ή προσωποπαγή θέση του Ε.Ο.Δ.Υ..
Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 831). Η παρούσα παράγραφος ισχύει κατ’ εξαίρεση του
3. Το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με σχέση εργασίας ν. 4440/2016.
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτο- 6. Ιατροί των παραγράφων 4 και 5, μπορούν να συ-
δίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον Ε.Ο.Δ.Υ. και κα- νεχίσουν την άσκηση ιδιωτικού έργου, έως την ένταξη
τατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα ή μετατροπή της θέσης τους ή την μετάταξή τους στον
από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ- κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή στον κλάδο Ει-
γείου Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και δικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ..
ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον 7. Λοιπό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., πλην ιατρών, μπο-
οργανισμό του άρθρου 61 και αν δεν υπάρχουν, σε προ- ρούν να συνεχίσουν την άσκηση ιδιωτικού έργου, εφό-
σωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ανωτέρω σον υποβάλουν αίτηση εντός ενός (1) μηνός, μετά την
απόφαση, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. δημοσίευση του οργανισμού του άρθρου 61 και έως
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι που την κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου,
υπηρετούν ως ιατροί ΠΕ στον Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από αίτη- σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 31 του Υπαλ-
σή τους, η οποία υποβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών ληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
από την δημοσίευση του παρόντος και κρίση του Συμ- ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
1114 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

8. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί με- και τριτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης των πασχόντων
ταξύ φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και του από νεοπλασματικές ασθένειες με στόχο τη βέλτιστη
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανε- θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου σε όλα τα στάδια,
ώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του συμπεριλαμβανομένης της ανακουφιστικής φροντίδας
Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο. και της φροντίδας ασθενών με νόσο τελικού σταδίου,
9. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «ΚΕ. δ) καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα καταγραφής
ΕΛ.Π.ΝΟ.» εφεξής θα θεωρείται ο «Ε.Ο.Δ.Υ. ». παραγόντων κινδύνου, πρόληψης και έγκαιρης διάγνω-
σης των νεοπλασματικών νοσημάτων, συμπεριλαμβα-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
νομένων προγραμμάτων μαζικού προσυμπτωματικού
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ελέγχου (screening),
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
ε) καταρτίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση προ-
Άρθρο 64 γραμμάτων υγειονομικής υποστήριξης ευάλωτων πλη-
Σύσταση-επωνυμία-έδρα θυσμών,
στ) καταρτίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση προ-
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την γραμμάτων γενετικής συμβουλευτικής και εξατομικευ-
επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών» («ΕΙNE») μένης ιατρικής αντιμετώπισης των νεοπλασματικών
και στην αγγλική γλώσσα «Hellenic National Cancer νοσημάτων,
Institute» («HNCI»), που εποπτεύεται από τον Υπουργό ζ) καταρτίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμ-
Υγείας. Το ΕΙΝΕ έχει έδρα σε δήμο εντός των ορίων του μάτων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των
νομού Αττικής. ασθενών και των οικείων τους,
Άρθρο 65 η) καταρτίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση προ-
Σκοπός γραμμάτων ιατρικής παρακολούθησης ατόμων με ιστο-
Σκοπός του Ινστιτούτου, είναι η εισήγηση εθνικής ρικό νεοπλασματικών νοσημάτων,
στρατηγικής, καθώς και ο συντονισμός και η υποβο- θ) καταρτίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση προ-
ήθηση των ενεργειών για την πρόληψη, τη διάγνωση γραμμάτων κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
και τη θεραπεία των συμπαγών και αιματολογικών νε- ατόμων με ιστορικό νεοπλασματικών νοσημάτων,
οπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας, την ι) γνωμοδοτεί για θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας
προαγωγή της έρευνας, την ενημέρωση του κοινού και που άπτονται του αντικειμένου του, ύστερα από ερώτη-
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, μα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής του άρθρου 10 του
καθώς και την ανακουφιστική φροντίδα και τη φροντίδα ν. 2667/1998 (Α΄ 281),
ασθενών τελικού σταδίου. Το Ινστιτούτο παρέχει μια ολο- ια) συντάσσει και δημοσιεύει τεκμηριωμένες κατευ-
κληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την ιατρική, θυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και την έγκαιρη
κοινωνική και οικονομική διάσταση της αντιμετώπισης διάγνωση, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών μαζικού
των νεοπλασματικών νοσημάτων σε όλους τους τομείς προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και για την αντιμε-
παρέμβασης, πρόληψης, ελέγχου, φροντίδας και έρευ- τώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων,
νας, προς όφελος των ασθενών και των συγγενών τους ιβ) καταρτίζει ή και διεξάγει ερευνητικά προγράμματα,
και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. σε επίπεδο βασικής έρευνας ή επιδημιολογικών ερευ-
νών, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών σχετικών
Άρθρο 66 με το αντικείμενό του,
Αντικείμενο – Αρμοδιότητες ιγ) μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού με κάθε
Το ΕΙΝΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες: πρόσφορο μέσο,
α) Σχεδιάζει και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη ιδ) εκπονεί ή συμμετέχει στην εκπόνηση προγραμμά-
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντι- των συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών
μετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, τόσο γενικά υγείας σε πανελλήνιο επίπεδο και οργανώνει και επο-
όσο και ειδικά σε ό,τι αφορά την έρευνα, την πρόληψη, πτεύει συνέδρια, διαλέξεις, ανακοινώσεις και κάθε είδους
τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα, καθώς και επιστημονική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενό
την εναρμόνιση της Ελλάδας με τις Οδηγίες των αντί- του,
στοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών και επιστημονικών ιε) εκδίδει συγγράμματα ή περιοδικά,
οργανώσεων, ιστ) τηρεί το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, που προβλέ-
β) συνεργάζεται με ογκολογικές και αιματολογικές κλι- πεται στο άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), προκει-
νικές νοσοκομείων, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της μένου να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση του μητρώου
ημεδαπής και της αλλοδαπής, κρατικές υπηρεσίες, ινστι- ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, σε συνεργασία
τούτα καρκίνου της αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς, με την Επιτροπή του άρθρου 15 της οικ. 3457/14.1.2014
ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 64) και την Επιτροπή
επιστημονικές εταιρείες που έχουν δραστηριότητες συ- Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης
ναφείς προς τους σκοπούς του και ερευνητικά δίκτυα Χρήσης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5),
και υποδομές, ιζ) συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας
γ) συνεργάζεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, με τα κέντρα με φορείς συναφούς αντικειμένου, ύστερα από έγκριση
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας του Υπουργού Υγείας.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115

Άρθρο 67 γ) συνιστά συμβουλευτικές Επιτροπές, όπως η Διεθνής


Παραρτήματα Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επιτροπή Βιο-
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη ηθικής, η Ελεγκτική Επιτροπή και η Επιτροπή ληπτών των
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΝΕ, μπορεί να ιδρύ- υπηρεσιών του Ινστιτούτου και Επαγγελματιών Υγείας,
ονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα του ΕΙΝΕ. Με δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουρ-
την ίδια απόφαση, ορίζεται ο τρόπος διοίκησης και ο γό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιν-
κανονισμός λειτουργίας του αντίστοιχου παραρτήματος. στιτούτου,
ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουρ-
Άρθρο 68 γό Υγείας τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του
Όργανα διοίκησης Ινστιτούτου και κατανέμει τις πιστώσεις του.
Όργανα διοίκησης του ΕΙΝΕ είναι: 3. Ο Πρόεδρος του ΕΙΝΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, α) συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
β) το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.). και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,
β) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.,
Άρθρο 69 γ) εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις σχέσεις του με δι-
Σύνθεση - Αρμοδιότητες οικητικές, δικαστικές ή άλλες αρχές και τρίτους στην
Διοικητικού Συμβουλίου ημεδαπή και αλλοδαπή,
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο οικονομικό προϋπο-
του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έντεκα (11) λογισμό, καθώς και τον ταμειακό προγραμματισμό και
μέλη ως εξής: απολογισμό,
α) Τρία (3) μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ε) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ-
ιατρικής σχολής ή Ιατρός ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, κά- γράφων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του
τοχος διδακτορικού διπλώματος και με ειδικότητα: αα) Ινστιτούτου,
παθολογίας-ογκολογίας, ββ) αιματολογίας και γγ) με στ) υπογράφει τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών
εμπειρία ή εγνωσμένο επιστημονικό έργο στο αντικείμε- προγραμμάτων ή άλλων έργων σχετικών με το αντικείμε-
νο της επιδημιολογίας των νεοπλασματικών νοσημάτων, νο του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
εκ των οποίων ο ένας ορίζεται με την ίδια απόφαση ως του Δ.Σ.,
Πρόεδρος, ζ) κατανέμει το προσωπικό του Ινστιτούτου, ύστερα
β) το Γενικό Επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, από απόφαση του Δ.Σ., και καθορίζει τα καθήκοντα των
ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι ιατρός, με ει- εργαζομένων,
δικότητα παθολογίας-ογκολογίας ή αιματολογίας ή με η) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου του προ-
αντικείμενο την επιδημιολογία των νεοπλασματικών σωπικού που προσλαμβάνεται με αποφάσεις του Δ.Σ.,
νοσημάτων και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών, θ) μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστη-
γ) έναν (1) ιατρό με ειδικότητα ακτινοθεραπευτικής μονικού Συμβουλίου και κάθε άλλης Ομάδας Εργασίας,
ογκολογίας και αναγνωρισμένη εμπειρία στα νεοπλα- ι) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία
σματικά νοσήματα, του Ινστιτούτου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
δ) έναν (1) ιατρό με ειδικότητα χειρουργικής και ανα- ια) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές με-
γνωρισμένη εμπειρία στη χειρουργική ογκολογία, ταβολές του προσωπικού του Ινστιτούτου και εγκρίνει τις
ε) έναν (1) ιατρό με ειδικότητα παιδιατρικής και ανα- μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό
γνωρισμένη εμπειρία στην παιδιατρική αιματολογία ή ή το εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
ογκολογία, ιβ) συγκροτεί ομάδες από υπαλλήλους του Ινστιτούτου
στ) έναν (1) ιατρό με ειδικότητα παθολογικής ανατο- ή και άλλους ειδικούς για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή
μικής και αναγνωρισμένη εμπειρία στα νεοπλασματικά γνωμοδοτήσεων για θέματα που αφορούν τη δραστηρι-
νοσήματα, ότητα του Ινστιτούτου, ανάλογα με τις εκάστοτε παρου-
ζ) έναν (1) Βιολόγο ή Μοριακό Βιολόγο με εμπειρία σιαζόμενες ανάγκες,
στα νεοπλασματικά νοσήματα, ιγ) προΐσταται διοικητικά όλων των Διευθύνσεων του
η) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι- ΕΙΝΕ και μεριμνά για την οργάνωση, τον συντονισμό και
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή άλλο μέλος την καθοδήγηση του εκτελούμενου έργου.
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. που υποδει- 4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του Πρόεδρου
κνύεται από αυτό, του Ινστιτούτου, τακτικά, μία (1) φορά το μήνα και, έκτα-
θ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου κτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το
ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπον- ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) μέλη
δίας που υποδεικνύεται από αυτό. του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (5) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλει-
α) σχεδιάζει την επιστημονική στρατηγική του ΕΙΝΕ, οψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τις συνεδριάσεις
και διαχείριση της περιουσίας και των πόρων, τη διενέρ- τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα
γεια των δαπανών, τη δραστηριότητα και την εν γένει μέλη. Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή το
λήψη μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού του ΕΙΝΕ, μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν.
1116 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπο- των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα
ρεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Ο διορισμός νέου μέλους, μέλη του Δ.Σ.. Ο Επιστημονικός Γενικός Διευθυντής και
κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κένωσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στο
θέσης, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται για το χρόνο μέχρι έργο του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσί-
τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Μετά τη λήξη της ας ή κωλύματος, μέχρι την άρση του κωλύματος ή την
θητείας του, ο Πρόεδρος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αντικατάστασή του.
λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του ΕΙΝΕ και να
μετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΝΕ, χωρίς Άρθρο 71
δικαίωμα ψήφου. Τα καθήκοντα του Επίτιμου Προέδρου Διορισμός επιστημονικά υπευθύνων της
είναι άμισθα. Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης
6. Η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης,
γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας
ν. 4369/2016. και ανακουφιστικής φροντίδας,
της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών
Άρθρο 70 νοσημάτων και της Διεύθυνσης Παιδιατρικής
Διορισμός των μελών του Δ.Σ. Αιματολογίας-Ογκολογίας
και αρμοδιότητες Γενικού Επιστημονικού 1. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Έρευ-
Διευθυντή του ΕΙΝΕ νας, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόλη-
1. Η θέση του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή και ψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ είναι πλήρους απασχό- φροντίδας, της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών
λησης. νοσημάτων και της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιματολο-
2. Για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ. γίας-Ογκολογίας πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που
του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ της παραγράφου προβλέπονται στο παρόν.
1 του άρθρου 69 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης εν- 2. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1
διαφέροντος από τον Υπουργό Υγείας. Η προκήρυξη εκδίδεται προκήρυξη από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ. Η προκήρυξη
δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλή- δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλή-
νιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του νιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Υπουργείου Υγείας και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση των θέ- 3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις της
σεων των μελών του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α΄ παραγράφου 1 γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ. Το Δ.Σ.
έως ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 είναι οι υποψή- του ΕΙΝΕ, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των
φιοι για τις θέσεις να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει
επιστημονικό κύρος, κλινική ή ερευνητική, σε διεθνές και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πρακτικό για τη δι-
επίπεδο, εμπειρία, που αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις αδικασία αξιολόγησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αναφορές πίνακας κατάταξης με τους τρεις (3) επικρατέστερους
στη διεθνή βιβλιογραφία, και εκπαίδευση ή υπηρεσία υποψήφιους για κάθε θέση και αιτιολογείται η επιλο-
σε ειδικά κέντρα ασχολούμενα με τα νεοπλασματικά γή τους. Αν συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από
νοσήματα. τρεις (3) για κάθε θέση, το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ υποβάλλει στον
4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις των Υπουργό Υγείας πρακτικό επιλογής και κατάταξης με
μελών του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ της λιγότερους επικρατέστερους υποψηφίους.
παραγράφου 1 του άρθρου 69 γίνεται από την Εκτελε- 4. Οι επιστημονικά Υπεύθυνοι των Διευθύνσεων του
στική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ.. Η Εκτελεστική Επιτροπή ΕΙΝΕ διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο
του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους επικρατέ-
βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει στερους υποψηφίους για κάθε προς πλήρωση θέση. Η
και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πρακτικό για τη δι- απόφαση διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
αδικασία αξιολόγησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Κυβερνήσεως.
πίνακας κατάταξης με τους τρεις (3) επικρατέστερους 5. Η θητεία των επιστημονικά υπευθύνων των Διευ-
υποψηφίους για κάθε θέση και αιτιολογείται η επιλογή θύνσεων του ΕΙΝΕ είναι τετραετής, με δυνατότητα ανα-
τους. Αν συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις νέωσης μία φορά.
(3) για κάθε θέση, η επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό 6. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Διευθύνσεων του
Υγείας πρακτικό επιλογής και κατάταξης με λιγότερους ΕΙΝΕ λαμβάνουν αποδοχές Προϊσταμένου Διεύθυνσης
επικρατέστερους υποψηφίους. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α΄
των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 του άρ- 176), εφόσον είναι πλήρους απασχόλησης.
θρου 69 διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν (1) από τους επικρα- Άρθρο 72
τέστερους υποψηφίους για κάθε προς πλήρωση θέση. Επιστημονικό Συμβούλιο
Η απόφαση διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελεί συμβου-
της Κυβερνήσεως. λευτικό όργανο του ΕΙΝΕ, συγκροτείται με απόφαση του
5. Ο Πρόεδρος του ΕΙΝΕ μπορεί να μεταβιβάζει μέρος Δ.Σ. και αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής:
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117

α) τον Πρόεδρο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων β) συζητά και προτείνει λύσεις στο Δ.Σ. για τα θέματα
Ελλάδας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της που προκύπτουν και αφορούν τη λειτουργία των ανω-
Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό, τέρω διευθύνσεων,
β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εται- γ) εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε είδους επιστημονική δρα-
ρείας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της στηριότητα, η οποία θα μπορούσε να αναληφθεί από
Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό, το Ινστιτούτο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
γ) τον Πρόεδρο της Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής σκοποί του,
Ογκολογίας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δ) αξιολογεί κάθε πρόταση άλλου φορέα για συνεργα-
της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό , σία και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ., το οποίο
δ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής λαμβάνει και την τελική απόφαση.
Ανατομικής ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό, Άρθρο 73
ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Διοικητική διάρθρωση ΕΙΝΕ
Ογκολογίας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το ΕΙΝΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις και Τμήματα ως
της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό, εξής:
στ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής α) Διεύθυνση Έρευνας.
Αιματολογίας-Ογκολογίας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας είναι η κατάρ-
Συμβουλίου της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό, τιση ή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σε
ζ) έναν (1) Βιολόγο ή Μοριακό Βιολόγο με εμπειρία επίπεδο βασικής έρευνας ή κλινικών δοκιμών ή επιδη-
στα νεοπλασματικά νοσήματα, μιολογικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων κλινικών
η) έναν (1) διαιτολόγο – διατροφολόγο με εμπειρία δοκιμών, σχετικών με το αντικείμενό του Ινστιτούτου. Τα
στα νεοπλασματικά νοσήματα, που υποδεικνύεται από ερευνητικά αυτά προγράμματα μπορεί να διεξάγονται
το διοικητικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου είτε εντός είτε εκτός του Ινστιτούτου, σε συνεργασία με
Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, τις ογκολογικές και αιματολογικές κλινικές των νοσο-
θ) έναν (1) νοσηλευτή, μέλος ΔΕΠ, με εμπειρία στα κομείων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή άλλα
νεοπλασματικά νοσήματα που υποδεικνύεται από τους Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
προέδρους των Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΑΕΙ της Η Διεύθυνση Έρευνας αποτελείται από τα τμήματα:
Χώρας. αα) Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος.
2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, επίσης, ββ) Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήματος.
χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Επίτιμοι Πρόεδροι του ΕΙΝΕ, γγ) Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος,
μετά τη λήξη της θητείας τους ως Προέδρων του ΕΙΝΕ. θήλεος).
3. Για την επιλογή του Βιολόγου, μέλους του ΕΣ της δδ) Νεοπλασιών Μαστού.
περίπτωσης ζ΄της παραγράφου 1, εκδίδεται πρόσκληση εε) Άλλων Νεοπλασιών (δέρματος, κεφαλής/τραχήλου,
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ στην νευρικού συστήματος, μυοσκελετικού συστήματος.
ιστοσελίδα της ΕΙΝΕ, στην Διαύγεια και σε δύο (2) εφημε- στστ) Σπάνιων Νεοπλασματικών Νοσημάτων.
ρίδες πανελλαδικής εμβέλειας. Οι υποψήφιοι για τη θέση ζζ) Αιματολογικών κακοηθειών.
αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Βιολογίας από ΑΕΙ της β) Διεύθυνση Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης,
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεταπτυχιακό ή διδακτορι- έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
κό τίτλο σπουδών στο ίδιο αντικείμενο, αναγνωρισμένο φροντίδας.
επιστημονικό κύρος, κλινική και ερευνητική εμπειρία, Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Στρα-
που να αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διε- τηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και
θνή επιστημονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή ανακουφιστικής φροντίδας νεοπλασιών αφορούν τους
βιβλιογραφία, καθώς και εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα ή τομείς της επιδημιολογίας, της πρόληψης, της έγκαιρης
νοσοκομεία ασχολούμενα με τα νεοπλασματικά νοσήμα- διάγνωσης, της θεραπείας (χημειοθεραπείας, ακτινοθε-
τα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η τελική επιλογή ραπείας, χειρουργικής, θεραπειών μοριακής στόχευσης,
του επικρατέστερου γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ με αι- μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων), της ανακου-
τιολογημένη απόφασή του. φιστικής φροντίδας και της φροντίδας τελικού σταδίου
4. Η θητεία των μελών του ΕΣ είναι τετραετής με δυ- (αντιμετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής και ψυ-
νατότητα ανανέωσης μία φορά. Τα μέλη του ΕΣ κατά χιατρικής υποστήριξης ασθενών και οικείων, κατ’ οίκον
την πρώτη συνεδρίασή του κάθε χρόνο, εκλέγουν τον φροντίδας). Επιπλέον η ανωτέρω Διεύθυνση μεριμνά
συντονιστή του ΕΣ. για τη σύνταξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδη-
5. Ο συντονιστής διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΕΣ και γιών για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των
παρίσταται, εφόσον κληθεί, προκειμένου να εισηγηθεί νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και για την ενημέ-
θέματα της αρμοδιότητάς του, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των
από τις οποίες και αποχωρεί πριν από την έναρξη της επαγγελματιών υγείας.
ψηφοφορίας. Το ΕΣ συνέρχεται μία (1) φορά τον μήνα Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης,
και είναι αρμόδιο να: έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
α) συντονίζει το επιστημονικό έργο των Διευθύνσεων φροντίδας αποτελείται από τα τμήματα:
του άρθρου 73, αα) Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήματος.
1118 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ββ) Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήματος. 1. Θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης:


γγ) Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος, α) μία (1) θέση ΠΕ Βιολόγου ή Μοριακού Βιολόγου ή
θήλεος). Ιατρού με ειδικότητα Ογκολογίας ή Αιματολογίας ή με
δδ) Νεοπλασιών Μαστού. αντικείμενο την επιδημιολογία των νεοπλασματικών
εε) Άλλων Νεοπλασιών (μυοσκελετικού, δέρματος, νοσημάτων, Επιστημονικά Υπευθύνου της Διεύθυνσης
κεφαλής/τραχήλου, νευρικού συστήματος). Έρευνας,
στστ) Σπάνιων Νεοπλασματικών Νοσημάτων. β) μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού με ειδικότητα ογκολογίας ή
ζζ) Αιματολογικών κακοηθειών. αιματολογίας ή με αντικείμενο την επιδημιολογία των
γ) Διεύθυνση Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. νεοπλασματικών νοσημάτων, Επιστημονικά Υπευθύνου
Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιματο- της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης,
λογίας-Ογκολογίας είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεο- φροντίδας,
πλασιών σε παιδιά και εφήβους. Επιπλέον, η ανωτέρω γ) μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού με ειδικότητα παιδιατρικής
Διεύθυνση μεριμνά για την προαγωγή της έρευνας, και εξειδίκευση στην παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολο-
την ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκ- γία, Επιστημονικά Υπευθύνου της Διεύθυνσης Παιδιατρι-
παίδευση των επαγγελματιών υγείας, σε θέματα που κής Αιματολογίας-Ογκολογίας.
αφορούν νεοπλασματικά νοσήματα σε παιδιά και Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των Επιστημονικά
εφήβους. Υπευθύνων των ανωτέρω Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ ορί-
Η Διεύθυνση Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας ζονται τα προσόντα ερευνητή Α΄ Βαθμίδας ή Καθηγητή
αποτελείται από τα τμήματα: Α.Ε.Ι., η ελληνική ιθαγένεια ή η άριστη γνώση της ελλη-
αα) Παιδιατρικής Αιματολογίας. νικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσ-
ββ) Παιδιατρικής Ογκολογίας. σας, το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος,
δ) Διεύθυνση Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων. η κλινική ή ερευνητική, σε διεθνές επίπεδο, εμπειρία,
Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματι- που αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή
κών νοσημάτων είναι η τήρηση των μητρώων ασθενών επιστημονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βι-
με νεοπλασματικές ασθένειες, σε συνεργασία με την Επι- βλιογραφία, και η εκπαίδευση ή υπηρεσία σε ειδικά
τροπή του άρθρου 15 της οικ. 3457/14.1.2014 απόφασης κέντρα ασχολούμενα με τη βασική ή την επιδημιο-
του Υπουργού Υγείας και την Επιτροπή Αξιολόγησης και λογική έρευνα στο αντικείμενο των νεοπλασματικών
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του άρ- νοσημάτων,
θρου 247 του ν. 4512/2018. δ) μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Επιστημονικά Υπευθύνου
Η Διεύθυνση Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων.
αποτελείται από τα τμήματα: Προσόντα διορισμού στη θέση Επιστημονικά Υπευθύ-
αα) Μητρώων Συμπαγών όγκων. νου της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών νοση-
ββ) Μητρώων Αιματολογικών Κακοηθειών. μάτων ορίζονται η ελληνική ιθαγένεια ή η άριστη γνώση
ε) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. της ελληνικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστή- γλώσσας, η εμπειρία στη δημιουργία μητρώων ασθενών
ριξης είναι η παροχή της αναγκαίας διοικητικής υπο- ή η κλινική ή ερευνητική, σε διεθνές επίπεδο, εμπειρία,
στήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ινστιτού- που αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή
του, η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη των επιστημονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλι-
Συμβουλίων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, η ογραφία, και η εκπαίδευση ή υπηρεσία σε ειδικά κέντρα
τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου και η διακίνηση της της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούμενα με τη βασική
αλληλογραφίας του Ινστιτούτου, ο χειρισμός όλων των ή την επιδημιολογική έρευνα.
θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του 2. Θέσεις πλήρους απασχόλησης:
προσωπικού, η κατάρτιση και η αναμόρφωση του προ- α) μία (1) θέση Διοικητικού Διευθυντή ο οποίος προΐ-
ϋπολογισμού και του απολογισμού του Ινστιτούτου, ο σταται της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.
έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών και απολογιστι- Προσόντα διορισμού για τη θέση του Διοικητικού Δι-
κών στοιχείων, καθώς και η διαχείριση των προμηθειών ευθυντή ορίζονται τα εξής: πτυχίο οικονομικών ή διοι-
και η διενέργεια κάθε άλλης δαπάνης. κητικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου ανώτατου
Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
από τα τμήματα: μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός
αα) Διοικητικό. με το αντικείμενο, ελληνική ιθαγένεια ή άριστη γνώση
ββ) Οικονομικό. της ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γγ) Προμηθειών. γλώσσας και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση μο-
δδ) Πληροφορικής. νάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.
Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των Προϊσταμέ-
Άρθρο 74 νων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης Σχεδια-
Προσωπικό σμού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης,
Για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και των Τμημάτων θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας και της
του ΕΙΝΕ συνιστώνται οι εξής θέσεις: Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1119

ορίζονται, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: πτυχίο ιατρικής ή βιο- β) χρηματοδοτήσεις από το εθνικό ή συγχρηματοδο-
λογίας, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών τούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
σχετικός με το αντικείμενο, ελληνική ιθαγένεια ή άριστη δύσεων,
γνώση της ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της γ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρη-
αγγλικής γλώσσας, και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
αντικείμενο. παϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
β) Μία (1) θέση ΠΕ Βιολόγου, Μοριακού Βιολόγου ή δ) δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγη-
Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Έρευνας. ση από τρίτους,
γ) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύ- ε) έσοδα από παροχή υπηρεσιών,
θυνσης Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης στ) έσοδα από ερευνητικά προγράμματα.
διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας. 2. Οι πόροι του Ινστιτούτου κατατίθενται σε τραπεζικό
δ) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυν- λογαριασμό, μέσω του οποίου διενεργείται η ταμειακή
σης Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. διαχείριση του ΕΙΝΕ.
ε) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων. Άρθρο 76
στ) Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Ιατρών. Εποπτεία
ζ) Δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ Βιολόγων με γνώσεις Μο- 1. Η εποπτεία του EINE από τον Υπουργό Υγείας, σύμ-
ριακής Βιολογίας ή Γενετικής ή Βιοχημικών. φωνα με το άρθρο 64, περιλαμβάνει:
η) Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Στατιστικής με γνώσεις Βι- α) τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
οστατιστικής. ου και των επιστημονικά υπευθύνων των Διευθύνσεων,
θ) Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής. β) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογι-
ι) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων. σμού του ΕΙΝΕ, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
ια) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών. γ) την άσκηση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου.
ιβ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Οικονομικών με γνώσεις Οικο- 2. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του
νομικών της Υγείας. EINE για το προηγούμενο έτος διενεργείται από δύο (2)
ιγ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από το Σώμα Ορκω-
ιδ) Είκοσι (20) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργα- τών Ελεγκτών, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμ-
στηρίων. βουλίου του EINE. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον
ιε) Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. Υπουργό Υγείας μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή
ιστ) Δύο (2) θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. της στο EINE. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί οποτεδήποτε
ιζ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. να διατάξει έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης
ιη) Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών. του EINE από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Οι δαπάνες
ιθ) Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. ελέγχου βαρύνουν το EINE.
κ) Οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων.
3. Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, στο ΕΙΝΕ Άρθρο 77
μπορεί να αποσπώνται μόνιμοι και με σχέση εργασίας Επιστημονικά αποτελέσματα – Προβολή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπη- Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται η διαδικασία προ-
ρετούν στο Υπουργείο Υγείας ή σε νομικά πρόσωπα δη- βολής και δημοσιότητας, στην Ελλάδα και διεθνώς, των
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το επιστημονικών δραστηριοτήτων του EINE.
Υπουργείο Υγείας, ύστερα από σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού Άρθρο 78
συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση Στέγαση
των διατάξεων του ν. 4440/2016. Το ΕΙΝΕ στεγάζεται σε κτίριο που ορίζεται από τον
4. Η επιλογή του προσωπικού που προσλαμβάνεται Υπουργό Υγείας.
στο ΕΙΝΕ γίνεται με αντικειμενικά και προκαθορισμένα
κριτήρια και εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Άρθρο 79
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Σήμα
Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα- Θέματα όπως το σήμα του Ινστιτούτου, η σφραγίδα
θορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και η σήμανση που θα φέρουν τα επιστολόχαρτα και τα
και οι προϋποθέσεις για την επιλογή και πρόσληψη του λοιπά επίσημα έγγραφα του Ινστιτούτου θα αποφασι-
ανωτέρω προσωπικού, καθώς και ο τρόπος εποπτείας στούν από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ κατά την πρώτη συνεδρίαση.
του Α.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 80
Άρθρο 75 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Οικονομικοί πόροι Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισή-
1. Πόροι για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας γηση του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ, που υποβάλλεται μέσα σε ένα
του EINE είναι: τρίμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης συγκρότη-
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογι- σης του πρώτου Δ.Σ. του Ινστιτούτου, εγκρίνεται ο εσω-
σμό του Υπουργείου Υγείας, τερικός κανονισμός λειτουργίας του ΕΙΝΕ.
1120 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ΜΕΡΟΣ Γ΄ «iii. Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού Υγείας, υπαγόμενο


ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 1. Την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ γείου Υγείας μέτρων και δράσεων για την ανάπτυξη του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ τουρισμού υγείας της χώρας.
2. Την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών τουρισμού
Άρθρο 81 υγείας σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Διευ-
Τροποποίηση οργανισμού Υπουργείου Υγείας θύνσεις του Υπουργείου Υγείας ή συναρμόδιους φορείς.
Στο π.δ. 121/2017 ( Α΄ 148) επέρχονται οι εξής τρο- 3. Τον συντονισμό, την αξιολόγηση και την μέριμνα
ποποιήσεις: για την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών και δράσεων.
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται πε- iv. Αυτοτελές Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπα-
ρίπτωση ζ΄ ως εξής: γόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
«ζ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- Υγείας, με τις εξής αρμοδιότητες:
σης.». 1. Τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση προγραμμά-
2. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου των από την άποψη της προστασίας της Δημόσιας Υγείας
3 προστίθεται υποπερίπτωση vii ως εξής: με πληθυσμό-στόχο τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
«vii Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών, με τις εξής αρμο- όπως Ρομά, πρόσφυγες/μετανάστες και λοιπούς μετα-
διότητες: κινούμενους πληθυσμούς.
1. Τη μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των αι- 2. Τη διασύνδεση των ανωτέρω ομάδων με τις δομές
τημάτων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών για υγείας του δημόσιου συστήματος υγείας.
προμήθειες και υπηρεσίες από το σύνολο των καθ’ ύλην 3. Την εκπόνηση μελετών, τη συλλογή και την επεξερ-
αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας. γασία δεδομένων.
2. Την κατάρτιση ετησίου προγράμματος προμηθειών 4. Τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση προγραμ-
και υπηρεσιών μετά από εισήγηση-αίτημα των καθ’ ύλην μάτων παρέμβασης, σχετικά με δράσεις πρόληψης και
αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου και ο καθορι- αγωγής υγείας στις ως άνω ομάδες.
σμός του ύψους του Προϋπολογισμού δαπάνης του. 5. Την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης σε υγειο-
3. Την παρακολούθηση και υλοποίηση των υποχρε- νομικό προσωπικό και άλλους εκπαιδευόμενους (όπως
ώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για πρακτική άσκηση σπουδαστών) στα θέματα της πολιτι-
το Υπουργείο Υγείας στις περιπτώσεις που ως Φορέας σμικής αντίληψης της υγείας και της κάλυψης των ανα-
εκτέλεσης ορίζεται άλλος Δημόσιος Φορέας. γκών υγείας των ευάλωτων πληθυσμών.
4. Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 6. Τη δημιουργία διαπολιτισμικού υλικού αγωγής υγεί-
στατιστικής επεξεργασίας, με όλα τα δεδομένα για ας, ανάλογα με το θέμα και την εθνότητα.
τους διαγωνισμούς, τις συμβάσεις, τις προσφορές και 7. Τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την υποστήριξη
τις προμήθειες. εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων από
5. Τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών για την άποψη της προστασίας της Δημόσιας Υγείας που
την υλοποίηση των προμηθειών, για την κάλυψη των αναφέρονται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και τη σύναψη 8. Την εκπόνηση στρατηγικών για τους μετακινούμε-
και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. νους πληθυσμούς.
6. Την κατάρτιση των διακηρύξεων των διαγωνισμών 9. Τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, το-
με διαπραγμάτευση. πικούς και διεθνείς Οργανισμούς που διαχειρίζονται
7. Την αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγω- θέματα υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.».
νισμών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για την 4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 διαγράφονται οι
εκκαθάριση της δαπάνης. λέξεις: «γ. Διεύθυνση (Α3) Ηλεκτρονικής Διεκυβέρνησης»
8. Τη συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών διενέρ- και η περίπτωση δ΄ αναρριθμείται σε γ΄.
γειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, παρακολούθησης 5. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, καθώς και των του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
Επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προδικαστικών
προσφυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε « Άρθρο 8
φορά, καθώς και τον συντονισμό του έργου τους. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
9. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων. 1. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
10. Την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των νησης έχει ως σκοπό:
συμβάσεων. 6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
11. Την εποπτεία όλων των διαδικασιών προμηθειών αντικαθίσταται ως εξής:
που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή «β) Τμήμα (Α1β) Σύστασης και Συγκρότησης Συλλο-
δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του γικών Οργάνων,».
Υπουργείου Υγείας.». 7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 121/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
3 προστίθεται σημείο iii. και iv. ως εξής: « γ. Τμήμα Γραμματείας.».
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1121

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «γ. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας, με τις εξής
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: αρμοδιότητες :
« ε. Τμήμα (Α1ε) Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στο- 1. Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων, που αφορούν
χοθεσίας Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας.». στο Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς
9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προστίθεται πε- μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς
ρίπτωση ε΄ ως εξής: και η ανάλυση, επεξεργασία και γεωγραφική αποτύπωση
«ε. Τμήμα (Α1ε) Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στοχο- των δεδομένων αυτών.
θεσίας Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας με 2. Η υποδοχή και επίλυση αιτημάτων των χρηστών
τις εξής αρμοδιότητες: πληροφοριακού συστήματος BI Health.
1. Την εισήγηση προς τον Διοικητικό Γραμματέα θεμά- 3. Η υποστήριξη της λειτουργικής διασύνδεσης του συ-
των οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των οργα- στήματος BI Health με άλλα συστήματα Επιχειρηματικής
νικών μονάδων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις Ευφυΐας εποπτευόμενων φορέων, με στόχο τη συνολική
κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες. αξιοποίηση των δεδομένων των συστημάτων αυτών.».
2. Τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την υπο- 14. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
βοήθηση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου κατά 9, προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως εξής :
την πορεία υλοποίησης της στοχοθεσίας. «8. Η άσκηση αρμοδιοτήτων της Αρμόδιας Αρχής για
3. Τη μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανα- τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς για τα ιατροτεχνο-
σχεδίαση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. λογικά προϊόντα, κατά την έννοια των Οδηγιών και των
4. Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».
αναγκών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου σε 15. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
θέσεις προσωπικού και την κατανομή των οργανικών 11 προστίθεται υποπερίπτωση 23 ως εξής :
θέσεων του Υπουργείου ανά Διεύθυνση και Τμήμα. «23. Η έκδοση αποφάσεων ειδικής έγκρισης επιχορή-
5. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγ- γησης του άρθρου 76 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).».
χρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση 16. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του
της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου. άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής :
6. Τη μελέτη, την εισήγηση και την παρακολούθηση «α) Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυ-
της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειο- ξη και την εποπτεία, σχετικά με την οργάνωση και λει-
κρατικών τύπων και διαδικασιών. τουργία των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
7. Την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, Υγείας (Π.Φ.Υ.).
που αφορούν σε θέματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. β) Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποί-
8. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη γνωστοποίηση ηση και την εποπτεία πολιτικών και παρεμβάσεων πρό-
προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των ληψης και αγωγής υγείας για την προάσπιση της υγείας
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με σε επίπεδο Π.Φ.Υ. σε συνεργασία με τις υγειονομικές
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημό- περιφέρειες.».
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 17. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15
9. Την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του αντικαθίσταται ως εξής :
Υπουργείου και την προμήθεια βιβλίων για την υποβο- «α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρω-
ήθηση του έργου των υπαλλήλων.». τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα. Σε αυτό
10. Η υποπερίπτωση 7 της περίπτωσης β΄ της παρα- κατανέμονται οι εξής αρμοδιότητες:
γράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο προγραμματισμός ίδρυσης, ανάπτυξης και λει-
«7. Η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση των τουργίας, καθώς και χωροταξικής κατανομής των δη-
προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργα- μοσίων δομών Π.Φ.Υ. που λειτουργούν στο πλαίσιο του
σίας και Επιτροπών του Υπουργείου και των νομικών Ε.Σ.Υ..
προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 2. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ορ-
εξαιρουμένων των οργάνων διοίκησής τους, καθώς και γάνωσης και λειτουργίας των προαναφερόμενων δο-
η μέριμνα για τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου μών, καθώς και η έκδοση των οργανισμών αυτών, κάθε
σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές τροποποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
άλλων Υπουργείων και φορέων.». αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας τους.
11. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών για τη
6 προστίθεται υποπερίπτωση 4 ως εξής: λειτουργική, επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτι-
«4. Η τήρηση του Αρχείου». κή διασύνδεση των προαναφερόμενων δομών με άλλες
12. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου μονάδες, δίκτυα Π.Φ.Υ. και νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..
6 προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως εξής: 4. Η εισήγηση για τον καθορισμό του ωραρίου τα-
«8. Η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτες προμήθειας υπη- κτικής λειτουργίας, τρόπου εφημερίας και κάθε άλλου
ρεσιών και υλικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της σχετικού θέματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αν-
Κεντρικής Υπηρεσίας, έως του ποσού των 2.500 ευρώ θρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων.
ανά προμήθεια.». 5. Η έκδοση των αποφάσεων που αφορούν σε έσοδα
13. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συ-
αντικαθίσταται ως εξής: νεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης των Υ.Π.Ε..
1122 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

6. Η εισήγηση για την αγορά, τη μίσθωση, τη μεταβί- 12. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με την οργάνωση
βαση, την παραχώρηση χρήσης, την εκμίσθωση, την και λειτουργία των επιστημονικών συμβουλίων των νο-
εκποίηση, την αποδοχή δωρεών, την επωφελέστερη σοκομείων.».
αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισμού από μονάδες αρ- 22. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης β΄ της παρα-
μοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνι- γράφου 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
κών Υπηρεσιών για υλοποίηση, η υποβολή εισήγησης «4. Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κάλυψη των σύστασης και λειτουργίας ειδικών κέντρων στις ιδιωτι-
κτιριακών αναγκών τους, και η εισήγηση για επωφε- κές κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών
λέστερη αξιοποίηση-αλλαγή του σκοπού των κληρο- πράξεων ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και η
δοτημάτων. έκδοση αποφάσεων σύστασης και λειτουργίας των εν
7. Ο καθορισμός του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουρ- λόγω κέντρων στις ιδιωτικές κλινικές, ύστερα από γνώμη
γίας και στελέχωσης Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας του Κ.Ε.Σ.Υ.».
Φροντίδας Υγείας φορέων αρμοδιότητας του Τμήματος. 23. Η υποπερίπτωση 16 της περίπτωσης γ΄ της παρα-
8. Η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ασθε- γράφου 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
νοφόρων οχημάτων δημόσιων δομών Π.Φ.Υ.. «Η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια υπηρεσι-
9. Η μέριμνα για τη ρύθμιση των όρων και των προϋπο- ών του Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.ΚΕ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση
θέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής τυχόν συναρμόδιων διευθύνσεων και υπηρεσιών, καθώς
περίθαλψης από τις ανωτέρω δημόσιες δομές παροχής και η πρόταση για την επιχορήγησή τους από πιστώ-
υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ..». σεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί
18. Τα στοιχεία v και vii της υποπερίπτωσης 1 της πε- Πόροι-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) ή από
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικα- οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων.».
θίστανται αντιστοίχως ως εξής: 24. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης δ΄ της παρα-
«v. Η υποστήριξη και η προαγωγή του μητρικού θη- γράφου 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
λασμού. «3. Η εποπτεία του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστο-
vii. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας λόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για θέματα αρμοδιότητας του (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.).».
Τμήματος (προαγωγή υγείας μητέρας παιδιού, υγιούς 25. Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γήρανσης, κ.λπ.)». γράφου 3 του του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
19. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης γ΄ της παρα- «5. Η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλω-
γράφου 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: των κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με τις συναρμό-
«4.α. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο προσδιορισμός διες υπηρεσίες και φορείς.».
των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης 26. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 προστίθεται
και λειτουργίας φορέων, υπηρεσιών και προγραμμά- περίπτωση ε΄ ως εξής:
των που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, «ε. Τμήμα (Γ4ε) Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλά-
της μητρότητας και του παιδιού, όπως οικογενειακός δου ΕΣΥ».
προγραμματισμός, προγεννητικός έλεγχος, περιγενετι- 27. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 προστίθεται
κή φροντίδα, εθνικό προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου περίπτωση ε΄ ως εξής:
νεογνών. «ε. Τμήμα (Γ4ε) Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλά-
β. Η επιστημονική εποπτεία σε συνεργασία με το Εθνι- δου ΕΣΥ, με τις εξής αρμοδιότητες:
κό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Υγείας 1. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων ιατρών
του Παιδιού.». κλάδου ΕΣΥ και των ιατρών – μελών ΔΕΠ που υπηρετούν
20. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
15, προστίθενται υποπεριπτώσεις 5 και 6 ως εξής: 2. Η παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων σε
«5. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η αξι- κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας έως την ολο-
ολόγηση δράσεων, παρεμβάσεων και προγραμμάτων κλήρωσή τους.
της Π.Φ.Υ. (κατ’ οίκον νοσηλεία, πρόληψη για ευπαθείς 3. Τα ερωτήματα στα πειθαρχικά συμβούλια περί θέ-
ομάδες πληθυσμού κ.λπ.). σης ή μη σε δυνητική αργία.
6. Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών 4. Η αποστολή των απόψεων της Διοίκησης στα δι-
μονάδων Π.Φ.Υ. λοιπών φορέων, εκτός όσων εμπίπτουν καστήρια.
στις αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος.». 5. Η άσκηση ενστάσεων κατά αποφάσεων των πειθαρ-
21. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου χικών συμβουλίων.
16 προστίθενται υποπεριπτώσεις 11 και 12 ως εξής: 6. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά την
«11. Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκηση της πειθαρχικής διαδικασίας στους φορείς αρ-
σύστασης και λειτουργίας ειδικών κέντρων ή ιατρείων μοδιότητας της Διεύθυνσης.
στα δημόσια νοσοκομεία για τη διενέργεια συγκεκρι- 7. Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
μένων ιατρικών πράξεων μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., Διοίκησης (ΓΕΔΔ) για την πορεία των πειθαρχικών υπο-
καθώς και η έκδοση αποφάσεων σύστασης και λειτουρ- θέσεων.».
γίας των εν λόγω κέντρων ή ιατρείων στα δημόσια νο- 28. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντι-
σοκομεία, ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ.. καθίστανται ως εξής:
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123

«Άρθρο 19 Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.)» αντικαθίστανται από τις


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ λέξεις «του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευ-
ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ τικής (Ε.Σ.Α.Ν.)».
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 36. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
1. Η Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγ- 20, προστίθενται υποπεριπτώσεις 20 και 21 ως εξής:
γελματιών Υγείας έχει ως σκοπό: «20. Ο καθορισμός του τρόπου παροχής υπηρεσιών εκ
α) Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής μέρους αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων σε ασθενείς
πλαισίου, που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος νοσοκομειακών μονάδων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών.
του Ιατρού, Οδοντιάτρου, Φαρμακοποιού και λοιπών 21. Απόκτηση τίτλου στην εξειδίκευση του τεχνικού
επαγγελματιών υγείας και την ανάπτυξη αυτών. εξωσωματικής κυκλοφορίας.».
β) Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών εκπαί- 37. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 22 αντι-
δευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχιζό- καθίστανται ως εξής:
μενης επαγγελματικής ανάπτυξης (CDP) των ανωτέρω
«Άρθρο 22
επαγγελματιών υγείας.».
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
29. Όπου αναφέρονται οι λέξεις «Διεύθυνση Ιατρών,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας» αντικαθίστα-
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
νται από τις λέξεις «Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστη-
μόνων και Επαγγελματιών Υγείας.». 1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως σκοπό τη
30. Οι υποπεριπτώσεις 4 και 7 της περίπτωσης α΄ της διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πο-
παραγράφου 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής: λιτικών ως προς την Δημόσια Υγεία και την Υγιεινή του
«4. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και προ- Περιβάλλοντος.».
ϋποθέσεων και η αναγνώριση της καταλληλότητας 38. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης α΄ της παρα-
Νοσοκομείων και λοιπών δομών υγείας για ειδίκευση, γράφου 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
εξειδίκευση και μετεκπαίδευση Ιατρών και Οδοντιάτρων. «3. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για θέματα
7. Η εποπτεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της μεταδοτικών νοσημάτων και η παρακολούθηση εφαρ-
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και των Ιατρικών μογής αυτών στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Ορ-
Συλλόγων της χώρας.». γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και
31. Στην υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης α΄ της παρα- η παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών αυτών.».
γράφου 3 του άρθρου 19 προστίθεται δεύτερο εδάφιο 39. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
ως εξής: 22, προστίθενται υποπεριπτώσεις 11 και 12 ως εξής:
«Η διαχείριση του συστήματος της ευρωπαϊκής επαγ- «11. Η διαμόρφωση πολιτικής για την ανοσοποίηση
γελματικής ταυτότητας για τους Έλληνες επαγγελματίες του πληθυσμού που διαμένει στην Ελληνική Επικράτεια
που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή και του συστήματος έναντι των λοιμωδών νοσημάτων και η εποπτεία υλοποί-
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά.». ησης των προγραμμάτων εμβολιασμού.
32. Οι υποπεριπτώσεις 1 και 3 της περίπτωσης β΄ της 12. Η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανι-
παραγράφου 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται αντίστοι- σμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).».
χα ως εξής: 40. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
«1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης όλων 22 προστίθεται υποπερίπτωση 14 ως εξής:
των λοιπών επαγγελμάτων υγείας, που δεν εμπίπτουν «14. Η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ινστιτού-
στο Τμήμα Ιατρών και Φαρμακοποιών, όπως ακτινοφυ- του Νεοπλασιών (Ε.Ι.ΝΕ.).».
σικοί, ψυχολόγοι, διαιτολόγοι-διατροφολόγοι, λογοθε- 41. Η υποπερίπτωση 10 της περίπτωσης β΄ της παρα-
ραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, βοηθοί γράφου 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
οδοντιάτρου, βοηθοί φαρμακείου, οδοντοτεχνίτες, λο- «10. Η συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και
γοθεραπευτές κ.λπ. επιτροπές του Υπουργείου, καθώς και με το ΚΕ.Σ.Υ. για
3. Η εποπτεία Πανελλήνιων Συλλόγων επαγγελματιών την εκπόνηση μελετών παρακολούθησης της υγείας του
υγείας, αρμοδιότητας του Τμήματος.». γενικού πληθυσμού και για την κατάρτιση μητρώων μη
33. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης β΄ της παρα- μεταδοτικών νοσημάτων.».
γράφου 3 του άρθρου 19, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 42. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22,
«Η διαχείριση του συστήματος της ευρωπαϊκής επαγ- αντικαθίσταται ως εξής:
γελματικής ταυτότητας για τους Έλληνες επαγγελματίες «ε) Τμήμα (Δ1ε) Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων
που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή και του συστήματος Υγείας και Οικισμών.».
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά.». 43. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
34. H υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης α΄ της παρα- 22, προστίθεται υποπερίπτωση 9 ως εξής:
γράφου 3 του άρθρου 20, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με τις αρχές
«Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλ- της ατομικής και δημόσιας υγιεινής για την προστασία
ματος Νοσηλευτών/τριών, Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, της δημόσιας υγείας προς τον σκοπό της διαρκούς κα-
Διασωστών - πληρώματος ασθενοφόρου.». τάρτισης και ενημέρωσης των υγειονομικών υπαλλήλων,
35. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης α΄ της πα- των εργαζομένων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδια-
ραγράφου 3 του άρθρου 20, οι λέξεις «του Κεντρικού φέροντος και των πολιτών.».
1124 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

44. Οι υποπεριπτώσεις 2, 3, 4, 6 και 7 της περίπτωσης 15. Η έκδοση καταλόγων φαρμάκων για τη θεραπεία
ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 αντικαθίστανται σοβαρών ασθενειών».
ως εξής: 47. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αξιολόγηση των μελετών ασφαλείας (μελέτες
SEVESO) που εκπονούνται για την προστασία του πλη- «Άρθρο 28
θυσμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κινδύνων από τε- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
χνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και η συμμετοχή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
σε ελέγχους - επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστά- Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρα-
σεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα τηγικού Σχεδιασμού έχει ως σκοπό την υποστήριξη και
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδιασμού του
ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Υπουργείου Υγείας, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δει-
3. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολούθη- κτών που να ανταποκρίνονται στην επίτευξη του ορά-
ση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών ματος και της αποστολής του. Τη Διεύθυνση (Σ.Υ.Π.Σχ.)
και προγραμμάτων, που αφορούν: αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
α. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσμενών υγειονο- αα) Τμήμα (Σ.Υ.Π.Σχ. α) Παρακολούθησης και Υποστή-
μικών καταστάσεων σχετικά με τη συλλογή, αποκομιδή ριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων.
και διάθεση των στερεών αποβλήτων. ββ) Τμήμα (Σ.Υ.Π.Σχ. γ) Μέτρησης, Στατιστικής Ανάλυ-
β. Την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νε- σης και Αξιολόγησης.
ρών από τη ρύπανση που οφείλεται σε απορριμματικές 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες
ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
γ. Την παρακολούθηση σε ετήσια βάση των αποβλή- α) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επι-
των των υγειονομικών μονάδων ανά κατηγορία απο- χειρησιακών Σχεδίων είναι αρμόδιο για :
βλήτων σε συνεργασία με την εκάστοτε υγειονομική 1. Την κατάρτιση τομεακών επιχειρησιακών σχεδίων,
περιφέρεια. σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της
4. Η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες περιφερεια- Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και η παρακολούθηση της
κές υπηρεσίες για τη διενέργεια υγειονομικών ερευνών, πορείας υλοποίησής τους από τους φορείς παροχής υπη-
εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξε- ρεσιών υγείας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανι-
τάσεων με στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας κές μονάδες του Υπουργείου Υγείας.
του εδάφους, των υπόγειων νερών και των συνθηκών 2. Την επεξεργασία των πληροφοριών που αντλούνται
υγιεινής διάθεσης των στερεών και τοξικών αποβλήτων από όλα τα διεθνή fora και τους διεθνείς οργανισμούς
και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. για τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας.
6. Η μελέτη, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της 3. Τη διατομεακή συνεργασία με άλλα Υπουργεία για
εφαρμογής των διατάξεων, κανονισμών και προγραμμά- την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επί-
των, που αφορούν τη λειτουργία των κοιμητηρίων και τευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.
των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και η αξιολόγηση και 4. Την έγκριση του σκοπού κοινωφελών ιδρυμάτων σε
η έγκριση, με υπουργική απόφαση, υδρογεωτεχνικών ό,τι αφορά τη δράση τους σε θέματα Υγείας.
μελετών για τη μείωση αποστάσεων ιδρυόμενων ή επε- 5. Τη διαχείριση των αιτημάτων των μονάδων παροχής
κτεινόμενων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων ή για την υγειονομικής περίθαλψης ως Κέντρων Εμπειρογνωμο-
επέκταση σχεδίου πόλης από υφιστάμενο κοιμητήριο. σύνης σύμφωνα με τον ν. 4461/2017 (Α΄ 38).
7. Η επεξεργασία και η διαμόρφωση υγειονομικών β) Το Τμήμα Μέτρησης Ποιότητας, Στατιστικής Ανάλυ-
διατάξεων, κανονισμών και εγκυκλίων, καθώς και προ- σης και Αξιολόγησης Δεδομένων Υγείας είναι αρμόδιο
γραμματισμός δράσεων σε θέματα: για :
i. Διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών, υγρών, αερί- 1. Τη διαμόρφωση δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης
ων αποβλήτων των Μονάδων Υγείας. δεδομένων του τομέα υγείας.
ii. Προστασίας εδάφους και υπογείων νερών από τη 2. Την αξιοποίηση δεδομένων πληροφοριακών συστη-
διάθεση αποβλήτων, επικινδύνων και μη, καθώς και κάθε μάτων για την αποτύπωση της κατάστασης της υγείας
άλλη δραστηριότητα. στη Χώρα και την εκτίμηση της αποδοτικότητας και απο-
iii. Υγιεινής οικισμών, ιδίως κοινοχρήστων χώρων και τελεσματικότητας του συστήματος υγείας.
χώρων διαβίωσης, χώρων συγκέντρωσης του κοινού, 3. Την αξιοποίηση των στοιχείων των Μητρώων του
ιδίως, κατασκηνώσεων και, δημόσιων χώρων, κοιμητη- Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.
ρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.». 4. Την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποι-
45. Στην υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης α΄ της παρα- ότητας και, ιδίως, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για
γράφου 3 του άρθρου 24 οι λέξεις: «, καθώς και η έγκριση τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
δαπανών του,» διαγράφονται. 5. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών ικανο-
46. Στην υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης α΄ της πα- ποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας.».
ραγράφου 3 του άρθρου 24 οι λέξεις: «και η εξέταση των 48. Οι περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου
σχετικών ενστάσεων.» διαγράφονται και προστίθενται 1 του άρθρου 30 αναριθμούνται σε στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄
υποπεριπτώσεις 14 και 15 ως εξής: αντίστοιχα. Η ως άνω περίπτωση ζ΄, που αναριθμείται σε
«14. Η έκδοση διατάξεων τιμολόγησης. στ΄ αντικαθίσταται ως εξής :
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1125

«στ) Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπα- λές τμήμα ή υπηρεσία διαπιστώνει την αναρμοδιότητά
νών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπη- του, σχετικά με την έκδοση ατομικής ή κανονιστικής δι-
ρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, οικητικής πράξης ή σχετικά με τη διεκπεραίωση οποιασ-
ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας ύστερα από δήποτε διοικητικής υπόθεσης, αποστέλλει εγγράφως
γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». αιτιολογημένη γνώμη του για την αναρμοδιότητά του
49. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου προς το τμήμα ή τη διεύθυνση ή τη γενική διεύθυνση
33 προστίθεται η φράση: «και των αντίστοιχων Γραφείων ή το αυτοτελές τμήμα ή υπηρεσία που θεωρεί αρμόδιο.
των διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών». Το ανωτέρω έγγραφο διακινείται μεταξύ τμημάτων, αν
50. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 προστίθεται ανήκουν στην ίδια διεύθυνση, μεταξύ διευθύνσεων, αν
περίπτωση ια΄ ως εξής: ανήκουν στην ίδια γενική διεύθυνση και μεταξύ γενικών
«ια. η εποπτεία της εφαρμογής της διαδικασίας της διευθύνσεων ή/και αυτοτελών τμημάτων ή υπηρεσιών
λίστας χειρουργείου και η σύνταξη εισηγήσεων σχετικών σε κάθε άλλη περίπτωση.
με την βελτίωση της διαδικασίας αυτής.». 3. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αρμοδιότητα έκ-
51. Τo άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής: δοσης ατομικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή
σχετικά με τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε διοικητικής
«Άρθρο 34 υπόθεσης αποφαίνεται οριστικά επί της αρμοδιότητας:
Το αυτοτελές Τμήμα (ΥΠΕ) Οργάνωσης και Λειτουργίας α) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, αν η διαφωνία δια-
Υγειονομικών Περιφερειών έχει ως σκοπό την οργάνω- τυπώνεται μεταξύ Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης, β) ο
ση, τη λειτουργία και την εποπτεία των Υγειονομικών Πε- Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, αν η διαφωνία
ριφερειών και τη γραμματειακή υποστήριξη του Κεντρι- διατυπώνεται μεταξύ Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής
κού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.). Διεύθυνσης και γ) Ο Υπουργός Υγείας σε κάθε άλλη πε-
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται ο χειρισμός ρίπτωση.».
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Επιστημονικών 53. Στο άρθρο 35 οι λέξεις: «εξακόσιες είκοσι δύο
Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. (622)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «εξακόσιες είκο-
52. Μετά το άρθρο 34 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής: σι επτά (627)».
54. Στο άρθρο 38 οι λέξεις: «εβδομήντα πέντε (75)»
«Άρθρο 34Α αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ογδόντα (80)».
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 55. Στην στήλη υπ’ αυξ. αριθμ. 1 του Πίνακα με τον
ΕΠΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ τίτλο «Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)», ο
1. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας περισσοτέρων τμη- αριθμός «21» αντικαθίσταται από τον αριθμό «26».
μάτων ή διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων ή αυτοτε- 56. Το άρθρο 41 αντικαθίσταται ως εξής:
λών τμημάτων ή υπηρεσιών, σχετικά με την έκδοση ατο-
μικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή σχετικά με «Άρθρο 41
τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε διοικητικής υπόθεσης, Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
επιλαμβάνονται από κοινού όλες οι καθ’ ύλην αρμόδιες Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων οργανικών
Διευθύνσεις ή αυτοτελή τμήματα ή υπηρεσίες. μονάδων καλύπτεται από τους κατωτέρω κλάδους ή ει-
2. Αν τμήμα ή διεύθυνση ή γενική διεύθυνση ή αυτοτε- δικότητες προσωπικού, ανά οργανική μονάδα ως εξής:
1126 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

0*WKOEW4=
(S/ 8W 5 +G *5KWUW9W-P 0'+R0W
M6>BR0W)WFQ,EWN75EJ@3A

 1 * W LK0 AW*404. (R2 ;W4 *H*4LWVW5*505."*4KW


M:?B!R0

W0#*W$LK0BWN<@B%R0WN EW ;W&5*J%+5KWUW;W WI?T0W .5C D


Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127

—A€¬-€—¬^ -¬>^n¬+F-—>š7¬ q-¬


E’Ÿa¬

 !-aFL6¬+@-—>—l€7¬+7^n€A€¬—"-A€ q-¬+AnBL7ALn—¬
q-¬A¬}Ÿa¬+7^n€A€¬
LA¬qnAn6€¬56€ —#-A€¬-€—¬^-¬ >^n¬+A-—>—i7¬
r-¬
C}Ÿa¬
q-¬—$-CaAn[n#Ÿa¬^7žbDLŸa¬

 €Ÿ^¬-qA>-Ÿ}7Ž¢b¬—q7}-€AŸa¬—%-A€ n[nA¬nA¬L[+nA¬
-A+ALnyw-€¬
LE¬q~nanA€ U¬z#n}A‡¬q-¬

+A.—>—j€-F€¬¬^7^¬ T[+nˆ-A+ALn“;¬s}n¥€^-an—¬

,A-—>—i€6¬a?}ŸqFan—¬,—¬ k_ALn— q3¬+AnAL<ALn—¬


LA¬,AnGL7KL8€¬˜rn€}@m7€
‘^6^¬,Až-A}†6€¬LA¬q—m7€¬ q-¬+AnAL7ALn—¬ 
-¬+AnAL7AMn—
a>}ŸqIan—¬,¬—a^ALn—¬ [ntALn—¬
”^6^¬‚›¬€7€¬
ƒ—#L}n;€;€¬ q-¬+AnHL<ALn—¬ 
-¬+AnAL6ALn—
ƒ—¬[[n#ASŸc¬ }%¬a£¬ [nu€BLn—¬
•6^¬&}^^-A€¬ q-¬+InAL<ALn—¬§¬-¬+nAL7ALn—
[n|Ln—¬
q-¬a}>Ÿqn)4}#œA€¬

{¬qA+% #AX€¬

‘^7^¬,AnAWN7€¬`-}A^a€¬LA¬ q-¬+AnAR<Ln—¬ 3¬+nAL7ALn—


,Až-A}A€8„¬
[ALn—¬ [n#AŠALn—¬
©¬‘^7^¬ }'¬aŸ€7€¬/Y +-™‰€¬
q-¬+AnAL7ALn—¬ -¬+AnAL7ALn—
‚nžn>-€A€¬ }(¬aALŸa¬`na+¡d¬ [nu‹ALn—¬
O3a}CL;€¬˜q6}-€A€¬
,A-—>—h€6¬,A->aŸa¬Œ-€-¤ q-¬+AnAL8ALn—¬
‘^6^¬,A->aŸa¬
}(aA€^Ÿa¬ q-¬+FnFL=wQn—¬§¬q-¬^1}€Ÿa¬
‘^6^¬/—}Ÿr¦S;€¬0aŸ€;€¬ +AnAL8FLn—¬q-¬^.œ}€Ÿa¬
 —n1[6€,A-—ª—k€6 q-¬q\7}oœn}FR7…¬q-¬+AnAL7ALn—¬§¬q-¬
9[-P–naAL6€¬,AL—-}h;€7€ ^8žaASŸa¬
‘^6^¬`7«an#}œALŸa¬ q[7}nœo}AL;€¬
¬v[7}oœn}AL7€¬
˜qn+n^Ÿa¬
‘^6^¬,Až-}A€6€¬2}#Ÿa¬ q-¬r[7}nn}AL<…¬
-¬q[7}nœn}AS;€¬¨¬
‘-žan[n*AŸa¬x[7}nœn}A€¬VA¬ q-¬^;žaALŸa¬
2qALnAaŸaHŸa¬
‘_6^¬,Až-A}A€7€¬,-+n^-hŸh¬ q-¬r[6}nœn}AW€¬ v-¬€¬A€L7€¬ q-¬
˜)-J€¬ a>}Ÿqn#3Ÿ#}œA€¬ -¬
q[6}pn}AL6€¬


‘^7^¬:[-L}naZe¬˜r7}-€AŸa¬ q-¬v]<}nœn}JW€¬
-¬q[6}nœn}L;€¬
˜)-€¬

, -—>—a€7¬‘-žkALŸg¬˜q6}-€AŸf q-¬_6žaAL¤¬
1128 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019


đkĠ#ÒĠ/9 
ĠĠ ĠÎ:Ġ
ªĜě—ĝ¹ Ġ, Ġ

ĒlĠ#ĠÓ:ĠĠ% 3Ġ _Ġ Ġ

ĕDĠ#ęĚĠďĠ@1 Ġ$ Ġ Ġ 8 ĠĠ Ġ

#Ġ›â* ³Ġæ‰


Š Ġ Ġ ĠĞĘĠŸ Ġ
P±™ 
pĠÇ<
ĠĠ
üåç3 Ġ

 $Ġ?ċ Ġ &0ã Ġ Ġ f ĠĠĀĠ Ġ


È«0 Ġ  Ġ

 ')ć Ġ/1i= 
ĠX Ġ F~
ĠgĠ Ġ 
Ġ
P ‹ Ï ĠN Ċ

 āĠ/1Ă 
ĠËĠ èĠ 
Ġ_Ġ6(MLƒ(}+ĠgĠ¯Ġ
Ô ) Õ
Ġ% *
Ġ „'5aöþ!
Ġ
¦²  Ġôÿ0Ġ<2Ġ

 #Ġ ^Ġ éĠ "


ĠĠ Ġ 
Ġ Ġ
œ Ġd ĠĠž;3 Ġ …
r!ûI"
Ġ

 d)ĆáĠğ*!Y&,˜ @b Ġ c


ĠĠ Ġ†KŽJ(+Ġ
Ĉ:Ġ¢ ĠÉąO;S

 $Ġ ĠĠ  ĠĠ Ġ Iõ


Ġ Ġ 
Ġ Ġ
êóă`[
Ġ4°ÚĠò ÃĠ ¨.HVFV
s!>
Ġ
Ą¤º Ġ
ēmĠ$ĠUX 9-Í2Ġ  2Ġ"Ġ Ġ 
ĠĠ Ġ6(ML”+ĠĠĠ
ë‚ .[
Ġ,vw%ĠĠ "“
Bú
Ġ

 ¬
)
ĠTÞĠ» Ġ cÆ
ĠĠ Ġ 
Ġ

 ?Ġ­Ð ´Ġ%h 


Ġ Ġ Y.
ĠĠ ĠHK7J(+Ġ Ġ
'C£ø
Ġ

Ĕn#Ġ,3¡ Ġ’‘G77GĠ Ġ Ġ 'Ġ`Ġ 


Ġ Ġ
§ U t® ß Ġ
ÛĠ -"ï
Ba÷
Ġ
ĖxĠ#Ġ\¼ ) 2Ġ Ġ 
ĠAĠ Ġ WeĠAĠĠ
--R
5<&8eĠ


 ?ØĠ–]>Ġ©ÜĠ.Ġ Ġ 
ĠAĠ=Ġ W
ĠĠ@Ġ
ѽ Ġ8 Ġ¶Ġ
ĎĠ ‡Œ
uÅ
Ġ

 
·
&Ġĕ1O¸ Ġ 
Ġ ĠĠč;Ġ R] ˆ Ġ
ĉ  Ġ Ġj%4Dyo
Q¾ Ġ

 ýĠ µÌĠZì
 Ġ Ġ ñ
Ġ€Ġ !!
C
Ö fĠíz4EĠ 
Ġ$Ġ Tù¿
Ġ Ġ " Ġ× Ġ

 ĠĠ 0 Ġ

$9SĠĠ >&Ġ*ĠZî'bĠ Ġ À


ĠĠ 
Ġ5
Á !ČÊ^Ġ\  Ġ/{4E|Ġ ð&*
ĠQĠ Â" Ġ àĠ

ĠĠ Ý Ġ

ėĠ$ĠN šäĠ%¥Ù qĠ Ġ 6'ĠĐĠ=ĠĠ Ġ  Ġ


Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129

4=Æ=N£Øº=HU5£Øk6U؜ŸvNÄN£Ø »=H\5£ØL£»ØyHØ<5ÖyŽØ5Ø «HØ


H‘£kH‘°Æ|ØH‘U£kH‘³ŸWÆ|Ø»>HW5£Ø ‘HØ
‘5UF5?Æ?UkŽ»Ø

 ¯yNy5Ø¥ªŽy5Ø°UkN£Øº=HW5£Øk5VØ ‘HØU7Ø°ŸÆ|ØFNyŽ£U5£Ø»?LU5£ØH£»ØyHØ
+FŽ}°5رŸWkN£Ø’HŸWS5vØÄN£Ø <5SyŽØFUH»S¾°NØ 5 ØÌØ< ØyHؑª»Á(ŽØ
ŽFŽ€°W5Ø°ŸUkO£Ø

 GUH»S»|£NØ+Ÿ=Ø5~ËO¦Øk5U ™HØFUŽXkN°UkŽ»Ø
wHU°Ž»Ÿ?e5£ØŽ£NvH»³jsƀØzŽ|5FÆ|
o5UØI‘Ž‘ªH»ŽyH|Æ|Ø¿ŽŸLÆ|

ÐØDyNy5Ø+Ÿ?Ø5|Æ£N£ØxU«Ž»¡“5£Øk5YØ ‘HØFUŽUkN°UkŽ»Ø«HØFUŽ'nP£N£Ø
8|5‘ª»!ØŽ£ŽkŽyLUÆ|Ø yŽ|5FÆ|Ø»=LU5£Ø ‘ŸŽŽU5£Ø

¬yNy5Ø#FUÆ°*pÆ|Øqv^€\kÉ‚Ø ‘HØFUŽUu°WkŽ»ØÌØ°HØF$ŽUkN£N£Ø
yŽ|5Fƃػ?HU5£Ø ‘ŸŽ|ŽW5£Ø

¯yNy5ØI‘Ž‘«L»2yL|ƀؿŽŸLÆ„Ø šLØF`ŽUkN°UkŽ»ØÍØ°HØFUŽWkO£N£Ø
yŽ|5FÆ|Ø»?HU5£Ø ‘ŸŽ|ŽU5£Ø

¬yNy5ؒ5ŸŽÃ…ؼ‘NŸH£Uƀغ=HU5£Ø ‘LØFdŽUkN°UkŽ»Ø ØFZŽfoP°[kŽ»


v=U£²fkŽ»Ø°HØFUŽ£N£ØyŽ|5FÆ|Ø
»?LU5£Øk5UؑŸŽU5¦Ø

 GUH»S»€£NØÅ»ÀWmO£Ø¼?HW5£ ‘HØFbŽUkN°WkŽ»Ø‘HØÄ»ÁŽv2?Æ|Ø ‘HØ


kŽb|Ê`ŽvŽ@ƋØ

Ñ­yNy5؆Ž£ŽkŽ{HU5kQØk5UØ ‘HØFUŽUkN´WkŽ»ØÎؑHØ%"ظÆ|ØÏؑHØ
lŽU|Ž°gmN£Ø’HŸUS5vØÄN£Ø Ä»ÁŽv2E|ØÌضØkŽW€Æ|UkO£ØHŸ?5£U5£Ø

µyNy5ØIŒ|Ž£ŽkŽyMU5kRØ ‘HØFUŽ\kN°UkŽ»Ø ‘HØĻŽv2AƀØÍؑHØ


” Ž£ª;£U5£Ø kŽ\|Æ|UŽvŽBÆ|ØÎØ ØkŽZŠÆ|UkN£Ø
HŸ?5£U5£Ø

 G]H»S»|£OØ9|TŸÈ˜^€Ž» ‘HØFZŽUu0kŽ»Ø


½|5yUkŽ»ØŽyUnɇؒŸŽ©‘ƃ
Ò ØyNy5Ø5Ø°ŸÆ‹ØIS|UkŽ»Ø ‘HØFUŽUkN°WkŽ»ØÍتLØFUkN°WkŽ»Ø
¤½£y5Ø«Ž£Ø¼>LU5£Ø vŽ“¨UkŽ»Ø

¬yNy5ØI‘W£0.yŽ€UkŽ»Ø ‘HØFUŽUpP°WkŽ»Ø°HØFZŽZmN«hkŽ»-Ø
ˆ£NvH»°UkŽ»Øk5UØwŽW‘Ž»Ø vŽCi£³)kŽ»Ø
• Ž§Æ–UkŽ»Ø
ÔØ­yNy5Ø5Ø°ŸÆ|ؼ‘5USŸŽ»Ø ‘HØF^Ž^kNkŽ»ØÌتLØF_ŽWu°UkŽ»
vŽ“¨UkŽ»Ø

¬yNy5ØI`FUnH»2yH|Æ|Ø,5³ŸÆ|Ø ‘HØFaŽUkN«UkŽ»Ø°HØFUŽUkO0kŽ»
vŽžkŽ»Ø

Õ
Ø­y/y5ؒHb×5ŸÁbrÆ|ؼ‘ŽSH£LÆ€Ø ‘HØFXŽUkO´WkŽ»Ø
#:®ŸÆ|Økv5FŽ»ØI¥¼Ø

 GWH»S»Š£NØ&5°ŸÆ|ØwŽU‘Æ| ‘HØFUŽUt«WkŽ»ØÍؑHØU5ت¡Æ€Ø


J—c£³NyŽ|Æ|Øk5UØK‘5›Hvy5تaÆ|

Ó Ø·Ny5Ø5رŸÆ|ØFŽ|05عljØk5dØ ‘HØFUŽWnO°UkŽ3Ø1ؑHØU5Ø«¢È|Ø ˜HØ
1130 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

«-n-f‚„‚²uÇ «-Œo-c‚„‚P²uÇ=Ho‚‘R-‘Ç¥6?,‘Ç?‘¥Ç

„?DŽ-P=-3²#cH‘Ç

žoHn-Çk‚P„²uÇ@…P‘™)o‚u·~Çd-PÇ „?Ç=P‚PeH¢[c‚¥Ç
š?Ç=Q‚PeH¢Pc‚¥
A†-9:?ln-ǙPµvǦ7?R-‘Ç l‚7˜Pe‚¥Ç„?DŽ-=-4²4RcH‘Ç

 >P?¥O¥u“HÇw‚‘Hl?¥™PcJ‘ „?Ç=P‚QcH™Zc‚¥Ç


„?Çu‚‘Hl?¥™PcH‘Ç
™?Ç
u‚–Ml?¥šPcH‘Ç

¾ǞoHo-Çx‚‘Hl?¥™²uÇ „?Ç=P‚RcL™Sc‚¥Ç
„?Çu‚‘Hl?¥šeH‘ǻǙ?Ç
u‚‘Hl?¥™ScH‘Ç

 ›nHr-Çp-P²uÇc-PÇB„P‘c?„™´~Ç „?Ç=R‚QeH™Rc‚¥Ç
šGÇo-P¶|Ç
™DÇ
¦5CP-‘Ç ?„V“c?Š™´|Ç ?„P—?„™P²|Ç¥6?R-‘Ç
ÆÁÇ
u‚‘Hl?¥™[cH‘Ç

 >P?§O¥}‘HÇ>Ho‚‘ -‘Ǧ4?Q,‘ „?ÇP-Ǚ²uÇ=Ho‚‘P-‘Ç¥4?P-‘Ç?•¥Çn?Ç


2-On‚Ç=ŸHǺÇo?Ç2-Oo‚Ç-Ç
„?Ç
P-Ǚ²uÇ
„?Ç¥<Q‚u‚l‚3²uÇnH­-uPdµuÇ

$ÂÇnK®-uQd²uÇ
¾
ǜoHo-Çp?™-=‚™Pc´vÇy‚‘Kn-Ǚ·uÇ „?Ç!-™²uÇ=Hoƒ‘T-‘Ǫ?Q-‘Ç?‘¥Ço?Ç
2-On‚Ç=P?¥O¨|£Ç»ÇtÇ2-Oo‚Ç-Ç
„?Ç
™Œ´|Ç
„?Ç¥4?P‚u‚l‚4²uÇoH®-u e´uÇ
T.Ç

œnHn-ÇpHÇp?™-=‚‡c¹Ç „?Ç-™²uÇ=Hn‚•P-‘Ç¥4?P-‘ÇD‘¥ÇnDÇ
x‚‘Ho-™²uÇÇ>R-Ǥ‚«H‘Ç 2-On‚Ç=P?¥O¥uÇ
o?Ç2-Oo‚Ç,Ç
…?Ç
-™²uÇ
„?Ç¥4?P‚u‚l‚7²uÇoK®-uPc²uÇ
À ǛnHn-Ǧ7\?aH‘Çe-PǦ4?P‚u‚oPivÇ š?Ç?„‚„™²uÇ=Ho‚‘P-•Ç©P(P-‘Ç
BlE4­²uÇ
 oHo-Ǧ%ÃP‚u‚rTeH‘Ç>P-°TÅ‘Ç „?Ç¥_P‚u‚l‚3¸ÇoI®-|uÇ
„?Ç
ˆ?ŽP2-ll‚u™‚‘Ç oJ®-uPc²uÇ
„?Ç­KsUe¶vÇ
™?Ç
-=P‚l‚6²u&-e¡u‚l‚4²uÇ

Ä ÇqHn-Ǧ7?P‚u‚oPeH‘Ç>Q,®DR\”NÇ „?Ç¥`P‚u‚l‚7²uÇoH­1TjuÇ
„?Ç
/„‚2lH™²uÇp‚u-=´uǦR'Q-‘Çc-PÇ oH®-uPcµvǺDŽ?Ç®HoRc²uÇ
k‚P…²ulj?R2-ll‚u™PcµzÇh}=¥|²uÇ
 >P?¥O¥}’IÇ0u™Po?™²„^“I” „?Ç=U‚VeHŸPc‚¨Ç
„?DZ¨¯‚l‚4²uÇ
„?Ç
B-™)‘?µv d‚P}²uP‚l‚;´|Ç
¾ Ç nHo-ÇB€-ŸK‘R‚6‚u´|Ǩ‘R²uÇ „?Ç=S‚eK™]c‚¥Ç¼Ç„?DZ¨®‚l‚4²uÇ
Š?Ç
c‚U|²uP‚l‚4²|Ç
™?Çc‚\}²uPcH‘Ç
?4-‘P-‘Ç
œnHo-Çk‚P„²uÇB-š*’?²uÇ „?Ç=‚PeH™Pe‚¥Ç
„?DZ¥®‚l‚4²uǺDŽ?Ç
c‚W|³{"‚m‚6²uǽǙGÇc‚b²uQcH‘Ç
?8-‘-‘Ç
 >P?¥O¥}“HǬ-o-e‚¥ „?Ç=W‚PeH¢[c‚¥Ç
„?Ç«-s-e‚„‚"¹Ç
=Hn‚‘W-”Ç¥6?P-”Ç?‘¥Ç
¾ǞoHn-Ç«-n-g‚¥Ç ‹FÇ=R‚XcH™Ye‚¥Ç
„?Ç«-s,e‚„‚P²uÇ
=Ho‚‘R-‘Ç¥<P-‘Ç?‘¥Ç
¿Ç n+n-Ǭ-o-c?Y´|ÇÇ „?Ç=W‚PcH™Rc‚¥Ç„?Ç«-o-c‚„‚"²|Ç
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131

É.¢„/y/›–VKyъã >K„–©[/©ãÂ:Cn0©ãC©Âã
 ·„K„0ã‰/£{Ñ»cuъ㠛Cã>#–[uKº[u–ÂãÙã›CãÊ0£„/u–˜–[ъã
>K„–©#0©ãÂ7C\.©ãC¯ÂãÙã¸Cã>'–%uKº[u–Â
€–™©¼[u–Âã


 ?aCÂV“©Kãۖ©ºT£¹•L©ã ˜Cã>]–^uKº[u–ÂãÚã›Cã±1ãº[²_uK©ãÛã›Cã
š0£ã0u–€–ÂWS®K©+㪺¤.ãºK7_u– „SÎ/Š_uъã
ªÍC>[.©„–Â
·„K„0ã/£0u–€–ÂVL©M©ã ›Cã>[–auKºeu–ÂãÛã›Cã[/º£ÑŠã>K„–©#/©ã
ۖ©ºK¥`K©ãE›[ÍCa£K©`/uыã¶C>aъã Â=Ca/©ã„Cã6.V„–ã> ºKãÙã„Cã6/X„–ã/ã
ٛC [/º¤ÒŒã

 ·„N„/㠃Cº£S©K©ã «º0ºd©º[uK©ã ›Cã>[–[uNº%u–Âã ›C㛀K£–Ë–£buS©ã›Cã


2Š/€Â©O©ã u3[ã 2•[–€–:K©P©ã ²1ãº[©¼cuT©ãÙãºC㛀K£–Ë–£[uK©ã ˜Cã
?C>–„CŠØŠãÃ:C[/©ã /ŠV£Ó›–7J£:ã.Ë[.©ã›Cã„KÍ.Š[w׊ã
 ?[CÂVŔ¯K8£/„„/ºCg.© ›Cã>[–[~º_z–ÂãÛã›Cã„UÍ0Š`u֊ã
ªEÃÚ
·„K„0ã9¦/„„0¸C[.©·–ˆ/㠛Cã>[–[uSº[u–Âã ¸CãB&–[âºau–Â

Ã:C[–Š–„du–Âã É/§„.yCƺgw–Â㠀–:[³[u–Âã


D€C7͗Âã

 ·„K„/ã;£/„„/ºCe/©·–„C/㠛Cã>[–[uKº[u–Âã ºCã>[–fuK¼au–Â


?[–[vKº[u–Âã !gu––„[u–ÂãE€C:ΖÂ㠀–œ¬º[u–Âã
 ·„K„/ã;£/„„/ºCa.©Á„C/㠛Cã>[–[uKºcu–ÂãºCã>[–guSº[u–Â
E€C:͖Âã@K„–©(.¬ãÃ7C[/¬ãu3g㠀–:[´hu–Âã
ÐÂÍiuK©ãÃ7C[0©ã

à㷄L„3ã9¥0„„0ãºFe/©ãE€C:ΖÂ㠛Cã>[–juKº[u–ÂãÛãÀã>#–kuSº\u–Â
·–„C0ã̖£CՌ㚣–Š–[/©ã €–<r°u–Âã
·„K„/ã9£0„„/ºCg/©ªEÃÝ㠛Cã>g–ozSºku–Äã ºIã>[–lySº[u–Â
….uC>–Š[/©ãY£/uK¬ã €–:[©ºgu–Âã
 ?[CÂVÇ©KãDVŠ[u–Âã}‘º£– >[–[uK¾]u–Âã ›Cãm/㺨ъã>K„–©a/©ã
E›[ÍC[¢K©H֊ãÃ:C`5ãxE›ãà Â:C\/¬ãC©Âã„Cã6/V„–ã>aCÂZŠ,ã›Cã
[/㺢ъã*áã„RÎ4[uыã
·„N„/ãªÂ“º–Š[©„–ÂãC\º–£ž.©ã *áã>$–[uKº[u–ÂãÙã›Cã[/º£ÑŠãAK„–©[/©ã
Ž–©–u–„C[/t‹ã†–Š.>ъã Â:F[/©ãC©Âã„Cã6/Z„–ã>lCÂV’ºKã „Cã
6/V„–ã/Ùã˜Cã#0º§ÑŠã

 ·„T„/ãEŸ[ÎCn£K©C֊㷖„C.ãÃ7C[/©ã ˜Cã>[–[uTº[u–Âã›Cã[0㺣ыã>K„–©[0©ã
Â:G\.©ãC©Âã„Cã6/V„–ã>[CÂVĊºKãÜã„Cã
6/V„–ã/Ùã›Cãg/¸¨Ôã
ß㿇K„.㠖‚[¡uT­ãªÏI>[/©T©ã ›Cã>[–[zKº[u–Âã ºCã>–suS¸%u–Â
Euº/vº–Âã2Š3:zT©ã €–:#¬½\u–ÂãÙã›Cã„KÎ3[zՒã
 @oCÂVÈã|ªÃ ›Cã>[–guKº[u–Âã
 ·„K„0ãE›[µQ„–Šnã·Cy„K£\Ñ©K© ›Cã>[–[uK-u–Âã ºCã>p–guKºou–Â
€–:o³ou–Âã
Þ㷄K„/ã@\–quKº[wK©ãz/[㠛Cã>#–\uR»[u–ÂãÝã"ã>g–)Sºhu–Â
1132 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

"oRR›~0>K3r›‹f`z7p>]3r› O`cs„9K`Œ›

 S`X)›,u”|2o>K`Œ›,O0(‘`Œ f-›)`:K3‚>K`Œ›f0›`>K`X`R:K`Œ›

 Œ~`|0O0s›R3R›W`R`80~;K3s f0›)>`>N‚:K`Œ›)>`>K3}K`Œ


do’~` `Œ›O<s›J`‡X` `Œ›O0Œ~IK`Œ O`es~=K`Œ›
.O/#`Œ›K>›J”)>K`f`<3s3r

 Œ~`~0O0s›R5R›,f`g‰>s f0›)`=K3~>K`Œ› ‚0›)>`:M~FK`Œ


Xf~Œ^3s›K>›P0?~`Œq(>s O`$;wBK`Œ›
,
a h‹ ‹


 ›~`~0O0s›T3R›ho`ws f0›)`>K3~:K`Œ›i0›K`X’X>`Q`$’X›
*>K@’R~“X›O3f~”X›‹n3q0v>“X ƒ0›K`EX”X>K3s›0p%›t>s›
‹&0As

 Œ~b~0O0s›V3R›p#›X’s3s›KB f0›)>`>K3~IK`Œ›—›ƒ1›)>`>K6~>K`Œ
‹f`{o>_4u›‹ h0 O`jxK`Œ›˜›~0›):`>K3s3s›U`X)”Y›
ŽCs›KD›fp`X`Es›

 Œ~`0O0s›V3R›hp`R380H•Z f0›)>`FK3~K`Œ›~0›)`>K3~EK`Œ›š›
L/[~o>K3s›‹g3o0ss O`ky>K`Œ›

 Œ}`~0O0s›€R3R›`Œo>sU`Œ f0›)>`K3ƒ>K`Œ› Š›0f>sK0f~”X›Œ%0s›


‹$0>s

 ~`…/O0s›R3R f0›)G`>N„>K`Œ›™›f1›G›~q–›)3R`s>s›


+Hf`O>~>sU;K6s›o`\})s Œ$0>s›0sŒ›R/›!8R`››™›~0›
0l>sK0l~’X0fsK0mˆp=’X›Œ'0>s›†0›
K`’X>K5r›0q'›sBs›
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1133

Άρθρο 82 2 του άρθρου 38 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας


Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων, τον ΥΠΔ στην άσκηση των καθηκόντων που
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων αναφέρονται στο άρθρο 39 του εν λόγω Κανονισμού,
Μετά το άρθρο 32 του π.δ. 121/2017, προστίθεται άρ- παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση
θρο 32Α ως εξής: των εν λόγω καθηκόντων και την πρόσβαση σε δεδομέ-
να προσωπικού χαρακτήρα και πράξεις επεξεργασίας,
«Άρθρο 32Α καθώς και τους απαραίτητους πόρους για τη διατήρηση
1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται αυτοτελές γραφείο της εμπειρογνωσίας του.
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), το οποίο 6. Ο ΥΠΔ ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότη-
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Το αυτοτελές τες, που του απονέμονται από τις διατάξεις του Γενικού
γραφείο ΥΠΔ στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Προστα- Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ιδίως εκείνες του
σίας Δεδομένων (ΥΠΔ / Data Protection Officer - DPO) άρθρου 39, καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις. Ο
του Υπουργείου και τον αναπληρωτή του. Για τις ανάγκες ΥΠΔ έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:
υποστήριξης του ΥΠΔ, στο γραφείο αυτό επιπλέον του α) συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα θέμα-
ανωτέρω Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και του τα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων
αναπληρωτή του, συνιστώνται πέντε (5) οργανικές θέσεις προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει
υπαλλήλων που μπορεί να καλύπτονται από προσωπι- γνώμη για κάθε νομοθετικό μέτρο του Υπουργείου Υγεί-
κό απασχολούμενο με σύμβαση ΙΔΑΧ, το οποίο, για τον ας, το οποίο εισάγει περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής
σκοπό αυτό, διορίζεται ή προσλαμβάνεται ή αποσπάται των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, σύμφωνα με
ή μετατάσσεται από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου όσα ορίζονται στα άρθρα 23 και 9 παράγραφος 4 του
Υγείας, άλλα Υπουργεία ή Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,
ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με β) ενημερώνει τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή
τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις και ύστερα από Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Αναπληρω-
αίτημα του ΥΠΔ. τές Γενικούς Γραμματείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του
2. Ο ΥΠΔ του Υπουργείου Υγείας και ο αναπληρωτής Υπουργείου Υγείας, τους εκτελούντες την επεξεργασία
του επιλέγονται με βάση σχετική προκήρυξη και με κρι- για λογαριασμό του Υπουργείου και τους υπαλλήλους
τήριο τα προσόντα τους και, ιδίως, την αποδεδειγμένη που διενεργούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
γνώση και εμπειρία που διαθέτουν, στον τομέα του δι- χαρακτήρα, καθώς και τους εποπτευόμενους από το
καίου και των πρακτικών για την προστασία δεδομένων Υπουργείο φορείς για τις υποχρεώσεις τους που απορ-
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στον τομέα της υγείας, ρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
καθώς και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων και από άλλες διατάξεις είτε πρόκειται για ρυθμίσεις της
που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εθνικές ρυθμίσεις σχετικά
Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του με την προστασία δεδομένων,
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης γ) παρακολουθεί και εποπτεύει: αα) τη συμμόρφω-
Απριλίου 2016, ΕΕ L 119). ση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με
3. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφα- άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με εθνικές
ση του Υπουργού Υγείας και πάντοτε για θητεία πέντε ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και με
(5) ετών, η οποία υπόκειται σε ανανέωση χωρίς περιο- τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόμε-
ρισμό και μπορεί να διακοπεί μόνο για σπουδαίο λόγο, νων από αυτό φορέων και των εκτελούντων την επεξερ-
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 38 γασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σε σχέση με την
ανεξαρτησία του ΥΠΔ κατά την εκτέλεση των καθηκό- προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ντων του. ββ) την ανάθεση αρμοδιοτήτων, την εκπαίδευση, την
4. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του μπορεί να είναι υπάλ- ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των υπαλλήλων
ληλοι του Υπουργείου Υγείας τακτικοί ή με σύμβαση που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, γγ) τους
ΙΔΑΧ ή να αποσπαστούν ή να μεταταγούν σ’ αυτό ή να σχετικούς ελέγχους είτε στο εσωτερικό του Υπουργείου
ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει σύμβασης παροχής Υγείας είτε σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας
υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη μισθοδο- φορείς είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογα-
σίας του αποσπώμενου βαρύνει τον φορέα προέλευσης. ριασμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο ΥΠΔ και ο από αυτό φορέων,
αναπληρωτής του μπορεί να οριστούν με απόσπαση, με δ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του οικείου Υπουρ- εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δε-
γού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Στην πε- δομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα
ρίπτωση διενέργειας απόσπασης κατά τα προαναφερό- με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
μενα, η ανανέωση της θητείας του ΥΠΔ διενεργείται με Δεδομένων,
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατά παρέκκλιση ε) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
από κάθε άλλη διάταξη. Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εποπτική Αρχή,
5. Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προ-
στηρίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε
1134 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

άλλη εποπτική αρχή για θέματα που σχετίζονται με την 2. Κατά τη σύσταση και τη λειτουργία καθενός από τα
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης δι- προαναφερόμενα Μητρώα από το Υπουργείο Υγείας,
αβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του Γενικού ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφα-
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και πραγματοποιεί λίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιο- ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προ-
δήποτε άλλο θέμα, σωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συ-
ζ) συνεργάζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων και ντάγματος και την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφω-
αρμοδιοτήτων του, με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δε- να με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
δομένων, εφόσον αυτοί υπάρχουν, των εποπτευόμενων Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
από το Υπουργείο Υγείας φορέων και των εκτελούντων Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. 2016, ΕΕ L 119).
7. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό, ο οποί- 3. Ειδικότερα, τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού
ος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές για την χαρακτήρα, που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω
άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε επεξεργασίας στο πλαίσιο καθενός από τα Εθνικά Μη-
υφίσταται κυρώσεις οποιαδήποτε μορφής, επειδή επι- τρώα, τα οποία συστήνονται και λειτουργούν, σύμφωνα
τέλεσε τα καθήκοντά του. με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται κατ’
8. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοι- εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει
νωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε θέμα σχετικό με την επε- μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:
ξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προ-
και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του ληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνω-
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. σης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης
9. Ο ΥΠΔ δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνι-
ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των κών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει
καθηκόντων του, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τις
σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με
οικείες εθνικές ρυθμίσεις.
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων
10. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του μπορούν να επιτε-
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
λούν και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Το Υπουργείο
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων,
Υγείας διασφαλίζει ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υπο-
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσί-
χρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.».
ου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως
Άρθρο 83 η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών
Σύσταση και λειτουργία κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποι-
Εθνικών Μητρώων Ασθενών ότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και
των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να συνι-
βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών
στώνται και να λειτουργούν Εθνικά Μητρώα Ασθενών,
ρυθμίσεωνπου προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμέ-
στη βάση συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, όπως η
να μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των
χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους ή / και αυξημένης ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα
νοσηρότητας / θνητότητας, η μεγάλη επίπτωση των νο- δε του επαγγελματικού απορρήτου,
σημάτων στο γενικό πληθυσμό, η χρήση συγκεκριμένης γ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την
θεραπείας, η καταγραφή σπάνιων νόσων, οι σκοποί φαρ- έγγραφη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών
μακοεπαγρύπνησης. Η σύσταση και η λειτουργία των των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή
ανωτέρω Μητρώων αποσκοπούν στην προάσπιση, την περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός αν το
προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εθνικές ρυθμίσεις
μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτι- προβλέπουν ότι η απαγόρευση της επεξεργασίας των
κών δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση της καθολικής και ευαίσθητων δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα
ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,
επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας από το δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστα-
Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διασφάλιση των πόρων που σία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των
διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, στον έλεγχο δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, αν το υποκεί-
των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση μενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο
της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς, επίσης, και στη να συγκατατεθεί,
ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας ε) η επεξεργασία είναι, βάσει του δικαίου της Ευρω-
στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού το- παϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων, απαραίτητη για
μέα. Η σύσταση και η λειτουργία των Μητρώων αυτών λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, το οποίο
διενεργείται, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρό- είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την
τυπα και ιδίως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων
και τις ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, τις σχετικές οδηγίες και και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1135

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρ- τους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και
χειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς τράπεζες.
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 8. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδή-
σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 ποτε τρόπο σε οποιοδήποτε από τα εθνικά Μητρώα, τα
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, οποία συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις δια-
βάσει του δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθ- τάξεις του παρόντος, ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων
μίσεων, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα
στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προ- αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επε-
στασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και ξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα
δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα
των δεδομένων. εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με
4. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευ-
Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του αίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
εκτελούντος την επεξεργασία που ενδεχομένως οριστεί έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων
από το Υπουργείο Υγείας, είναι εξουσιοδοτημένα να επε- (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται
ξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
περιέχονται στα εθνικά Μητρώα του παρόντος, δεσμεύο- 9. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης πα-
νται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικό- ραγράφου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του
τητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει
τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρη-
Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του ματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000)
Ποινικού Κώδικα. ευρώ.
5. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να δημοσιεύει ή να χο-
ρηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου στατιστι- Άρθρο 84
κής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των (Α.Η.Φ.Υ.)
δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), όπως
των εθνικών Μητρώων του παρόντος. αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4486/2017 (Α΄
6. Για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των 115), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα, «4. Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος
που καταχωρούνται σε καθένα από τα εν λόγω Μητρώα, Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και
το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό Α.Υ.Π.Α., ο οποίος τίθεται σε λειτουργία με απόφαση
πληροφοριακό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού του Υπουργού Υγείας. Ο Α.Η.Φ.Υ. αποσκοπεί στην προ-
Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά άσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας
θέματα για τη σύσταση και λειτουργία κάθε Μητρώου του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της
με βάση τον ειδικότερο σκοπό του, καθώς και για τη υλοποίησης πολιτικών δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση
συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή
στοιχείων και δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε οργανωτικό φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διασφά-
και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας λιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική
των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τε- περίθαλψη, τον έλεγχο των δαπανών και την αποτελε-
χνικών ανωνυμοποίησης, ψευδονυμοποίησης και κρυ- σματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης,
πτογράφησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης κάθε καθώς επίσης και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην
μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό σύστασης και άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντί-
λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίηση των δας του ιδιωτικού τομέα.
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για τους 2. Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του
αποδέκτες των δεδομένων, για τους ακριβείς όρους της λήπτη υπηρεσιών υγείας, καθώς και δεδομένα, εκτιμή-
διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, σεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κα-
από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα τάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού,
υποκείμενα των δεδομένων, και το ύψος της συνδρομής ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του.
ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, καθώς και κάθε Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. τηρείται ισοβίως και είναι
άλλο ειδικότερο θέμα. ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο.
7. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού 3. Με τη σύσταση και λειτουργία του από το Υπουργείο
χαρακτήρα στο πλαίσιο καθενός από τα εθνικά Μητρώα, Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ο Α.Η.Φ.Υ. διέπεται
τα οποία συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με όσα από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
επιφέρει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρί- 2016, ΕΕ L 119).
1136 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

4. Τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή
που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασί- συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομέ-
ας στο πλαίσιο του Α.Η.Φ.Υ., σύμφωνα με όσα ορίζονται νων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους
στις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός αν το δίκαιο της Ένωσης
να τύχουν επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μία τουλά- ή εθνικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι, η απαγόρευση επε-
χιστον από τις εξής περιπτώσεις: ξεργασίας των δεδομένων αυτών δεν μπορεί να αρθεί
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προ- από το υποκείμενο των δεδομένων,
ληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνω- ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία
σης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης της ζωής ή της υγείας του υποκειμένου των δεδομένων ή
ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνι- άλλου φυσικού προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδο-
κών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του δικαίου της μένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίω-
σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με ση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ιδιότητα.
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ιδί- 5. Ο Α.Η.Φ.Υ. ενεργοποιείται από τον οικογενειακό
ως την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, ιατρό, στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσί- εγγεγραμμένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο
ου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παι-
η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών διατρικής, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από
κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποι- το σύστημα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ.. Οι ιατροί, οι
ότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποί-
των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι είναι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες
βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
ρυθμίσεων, με την πρόβλεψη κατάλληλων και συγκε- (ΣΗΣ), υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες
κριμένων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επί-
και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, σκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της
ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρ- την αποκατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του
χειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς ατόμου. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρεί ή
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς επεξεργάζεται νομίμως ατομικό φάκελο ή μητρώο ασθε-
σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου νών, συμπεριλαμβανομένων μητρώων ή ατομικών φακέ-
89 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομέ- λων ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Φορέων Κοινωνικής
νων, βάσει του δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών Ασφάλισης, υποχρεωτικά καταχωρεί στον Α.Η.Φ.Υ. κάθε
ρυθμίσεων, σκοπούς οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον δεδομένο υγείας που σχετίζεται με τον ασθενή.
επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώμα- 6. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας ενημερώνεται από κάθε
τος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από το σύστημα
κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ. ιατρό, οδοντίατρο και επαγ-
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων γελματία υγείας ότι αυτός έχει πρόσβαση και μπορεί να
του υποκειμένου των δεδομένων, επεξεργάζεται τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλε- στο σύστημά του Α.Η.Φ.Υ. για τον σκοπό της παροχής
ση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων ιατρικών υπηρεσιών. Αν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται και,
επεξεργασίας, ή του υποκειμένου των δεδομένων στον αντίστοιχα, η ενημέρωση παρέχεται σε γονέα ή πρόσω-
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνι- πο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιμέλειά του.
κής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επι- Αν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συ-
τρέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μπαράσταση, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται
εθνικές ρυθμίσεις ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα και, αντίστοιχα, η ενημέρωση παρέχεται στο δικαστικό
με το εθνικό δίκαιο, παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις του συμπαραστάτη. Κατά την πρόσβαση και την καταχώ-
για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του ριση στοιχείων σε Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα δεδομένα
υποκειμένου των δεδομένων, του χρήστη και η χρονική στιγμή που αυτός εισέρχεται
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσια- στο σύστημα.
στικού δημοσίου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της 7. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων, το οποίο εί- Υπουργείου Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία του
ναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την συστήματος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ. ορίζεται η εται-
ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων ρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ν. 3607/2007 (Α΄ 245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει το σχε-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1137

διασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης χους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διε-
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δε- νεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του
δομένων, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλων της
την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσι- Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ-
μότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά γείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το
την ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης Υπουργείο Υγείας.
του Α.Η.Φ.Υ., τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για 8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται,
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη σύ-
και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νο- σταση και τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης
μιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού του Α.Η.Φ.Υ., για το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ., για τον
χαρακτήρα το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την προσδιορισμό επιπλέον κατηγοριών ληπτών υπηρεσι-
Προστασία Δεδομένων. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέ- ών υγείας που δικαιούνται Α.Η.Φ.Υ., πέραν των κατόχων
λεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., για τη συλλογή, την τήρηση και την
Υγείας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρε- κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων
ώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία που καταχωρούνται σε αυτό, για κάθε οργανωτικό και
οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των
Δεδομένων και ιδίως: δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης
α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτή- των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφο-
ρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουρ- ρίες του Α.Η.Φ.Υ., της καταγραφής των δεδομένων του
γείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλ- χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, σύμφωνα με την
λων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού παράγραφο 6, και της συνακόλουθης ενημέρωσης του
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με την παράγρα-
αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευ- φο 12, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδονυ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή μοποίησης και κρυπτογράφησης, για θέματα οργάνωσης
την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο και διαχείρισής του με βάση τους σκοπούς σύστασης
Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την και λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίη-
επεξεργασία, ση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδο- τους αποδέκτες των δεδομένων, τους ακριβείς όρους της
τημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων,
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπι- καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.
στευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 9. Τα πρόσωπα, τα οποία υπό την άμεση εποπτεία
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφά- ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία, εί-
λιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας ναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στον Α.Η.Φ.Υ.,
την Προστασία Δεδομένων, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπι-
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγρά- στευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω κα-
φους 2 και 4 του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού για θηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση
την Προστασία Δεδομένων σχετικά με την πρόσληψη διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του
άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επι- 10. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία του
κουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και συστήματος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., επιτρέπεται
οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για να παρέχει ανωνυμοποιημένα στοιχεία στο Υπουργείο
την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας Υγείας, με σκοπό τη διενέργεια επιδημιολογικών, στα-
να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του τιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών
υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της
Κεφάλαιο III του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δεδομένων, 11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι
στ) συνδράμει το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση όροι και οι διαδικασίες με τις οποίες το Υπουργείο Υγείας,
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέ- ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιτρέπεται να δημοσιεύ-
ουν από τα άρθρα 32 έως 36 του Γενικού Κανονισμού ει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβό-
για την Προστασία Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη λου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από
φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα
η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται
ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε από τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του
απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρ- Α.Η.Φ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
φωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο και Υγείας ορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδοσης της
άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, κα-
Δεδομένων και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγ- θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
1138 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

12. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, ως υποκείμενο δεδο- ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) έτους και
μένων, έχει, μετά από την ενεργοποίηση του Α.Η.Φ.Υ., χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000)
δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχο- ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες
νται σε αυτόν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 διατάξεις.
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Στους 15. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης πα-
αποδέκτες των δεδομένων του Α.Η.Φ.Υ., σύμφωνα με ραγράφου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
την περίπτωση 9 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει
Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνονται ο εκάστοτε τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρη-
οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων ιατρός, ματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000)
οδοντίατρος ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη ευρώ.».
νοσηλεία ή την επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονά-
δα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τον σκοπό παροχής Άρθρο 85
υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελματίες υγείας και Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
δημόσιες αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης δημοσίου συμ- Αναπαραγωγής
φέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, οι 1. α. Η αληθής έννοια του προβλεπόμενου διοικητικού
δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες ελέγχου στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005
του Α.Η.Φ.Υ. του στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, (Α΄ 17), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφω- άρθρου 4 του ν. 4558/2018 είναι ότι, μπορεί να αφορά
να με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές ρυθ- ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας της Αρχής με έναρξη
μίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία τη σύστασή της.
των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές β. Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 29 του
πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ν.  3305/2005 είναι ότι, η υπουργική απόφαση περί
προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς έναρξης λειτουργίας της αρχής που προβλέπεται στην
της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος εν λόγω διάταξη, εκδίδεται άπαξ και δεν απαιτείται η
επεξεργασίας, και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επε- επανέκδοσή της σε κάθε νέα συγκρότηση αυτής, ανε-
ξεργασία, διασφαλίζουν ότι, το υποκείμενο των δεδο- ξάρτητα από τη νομική μορφή της.
μένων έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί με πρόσφο- 2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3305/2005 αντικα-
ρο τρόπο, ιδίως, με ειδική καταχώριση στον Α.Η.Φ.Υ., θίσταται ως εξής:
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, για το «2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
ποιος είχε πρόσβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. του Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι μη-
και τη χρονική στιγμή της πρόσβασης αυτής, με βάση νιαίες αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Αρχής,
τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή των καθώς και η αποζημίωσή τους για κάθε συνεδρίαση στην
δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, οποία συμμετέχουν. Στον αναπληρωτή του Προέδρου
σύμφωνα την παράγραφο 6. και στα αναπληρωματικά μέλη καταβάλλεται το εβδομή-
13. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπι- ντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών του Προέδρου και
κού χαρακτήρα που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ., για των τακτικών μελών αντίστοιχα, εφόσον κατά βεβαίω-
τους σκοπούς και με τη διαδικασία που ορίζονται στις ση του Προέδρου, κατά τη διάρκεια του μηνός, έλαβαν
διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να επιφέρει ως απο- μέρος σε συνεδριάσεις της Αρχής ή προσέφεραν άλλη
τέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα- υπηρεσία. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των
κτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου
ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η προαναφερό- για εκτέλεση υπηρεσίας, που ισχύουν κάθε φορά, έχουν
μενη απαγόρευση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών εφαρμογή και για τη μετακίνηση του Προέδρου και του
που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ. για άλλους σκοπούς αναπληρωτή του, καθώς και των τακτικών και αναπλη-
από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες ρωματικών μελών της Αρχής από τον τόπο κατοικίας
και τράπεζες, δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο τους στην έδρα της Αρχής για συμμετοχή σε συνεδριά-
των δεδομένων. σεις και άλλη προσφορά υπηρεσιών στην Αρχή και για
14. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδή- τη μετακίνησή τους σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο
ποτε τρόπο στα συστήματα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., κατοικίας τους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της άσκησης των καθηκόντων τους. Οι ίδιες διατάξεις
(Σ.Η.Σ.) και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφά- εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της
λισης υγείας δικαιούχου, που δημιουργήθηκε και τηρεί- Γραμματείας της Αρχής. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές
ται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων εντολές μετακίνησης.».
προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα 3. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17)
αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επε- αντικαθίσταται ως εξής:
ξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά «3. Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων και
σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσω- του προσωπικού της Γραμματείας καθώς και του προ-
πα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή σωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας,
τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται μπορεί να γίνει είτε με μετάταξη υπαλλήλων του Δημο-
με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για σίου ή Ν.Π.Δ.Δ., με τη συναίνεση των μετατασσόμενων
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139

υπαλλήλων είτε με διορισμό σύμφωνα με τις κείμενες Υπουργού Υγείας, ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου
διατάξεις και με τα προβλεπόμενα στον ν. 2190/1994 του Κράτους που ορίζεται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
(Α΄ 28). Η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα διατάξεις.».
με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά Άρθρο 87
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανε- Ρυθμίσεις Μητρώων προμηθειών
ξάρτητης Αρχής μπορεί, για την κάλυψη των αναγκών 1. Όπου απαιτείται μοναδικός κωδικός αναγνώ-
λειτουργίας της Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση των δι- ρισης-ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος
αδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, να μετακινού- οποιασδήποτε θεσμοθετημένης κατηγορίας, νοείται
νται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και να και χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο μοναδικός κωδι-
αποσπώνται υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και κός αναγνώρισης που αποδίδεται στο ιατροτεχνολογι-
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών. Οι κό προϊόν από το Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών
μετακινήσεις και αποσπάσεις αυτές γίνονται με τη συναί- Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
νεση των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων που έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το άρ-
και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών θρο 14 της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 κοινής απόφασης
συμβουλίων, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας
οποίο μπορεί να παραταθεί με την ίδια απόφαση μία (1) και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Ανά-
φορά, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). πτυξης (Β΄ 2198), των άρθρων 10α και 10β της ΔΥ8δ/
Για το διάστημα της ανωτέρω μετακίνησης ή απόσπα- ΓΠ.οικ.130644/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
σης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώ- Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
μη της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω- Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 2197)
γής, ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου και του άρθρου 10 της ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 κοινής
Διεύθυνσης ή Τμήματος της γραμματείας στο υπηρετούν απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας
με υπαλληλική σχέση προσωπικό. Ο χρόνος της προη- και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1060).
γούμενης υπηρεσίας των αποσπασμένων ή μετατασ- 2. Η λειτουργία και η χρήση του Μητρώου Ιατροτεχνο-
σομένων από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. λογίζεται ως χρόνος λογικών Προϊόντων και Προμηθευτών της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.». καταργείται και τα δεδομένα αυτού περιέρχονται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως αρχειακό υλικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4238/
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2014 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ «δ. Η διαπραγμάτευση με όλους τους συμβαλλόμενους
παρόχους των αμοιβών τους, των όρων των συμβάσε-
Άρθρο 86 ων του Οργανισμού, των τιμών των ιατροτεχνολογικών
Διατάξεις για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας υλικών και των φαρμάκων.
και τιμολόγηση Μετά το τέλος της διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση
1. Η παρ. 5 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επίτευξης συμφωνίας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συμβάσεις
αντικαθίσταται ως εξής: με τους παρόχους υπηρεσιών, ιατροτεχνολογικών προ-
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οι- ϊόντων, υλικών και διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς
κονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των τακτικών ιατρικούς σκοπούς, που προβλέπονται από τον Ενιαίο
μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα Κανονισμό Παροχών. Προϋπόθεση σύναψης σύμβασης,
ορίζονται στο ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και στις κείμενες είναι η καταχώριση κάθε παρόχου στο «Μητρώο Απο-
διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα. ζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», το οποίο δημιουρ-
Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των εξωτε- γείται και τηρείται στον Οργανισμό, ο οποίος το χρημα-
ρικών αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς τοδοτεί και το επεξεργάζεται βάσει των αναγκών του.
και των μελών αυτής όταν ορίζονται ως εισηγητές, κατά Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).». καθορίζεται κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εγ-
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 προ- γραφή στο Μητρώο του προηγούμενου εδαφίου. Με
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: την πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί με ομόφωνη και ειδι- εδαφίου οι πάροχοι συνάπτουν συμβάσεις με τον Ορ-
κώς αιτιολογημένη απόφαση να μην ορίσει εξωτερικούς γανισμό αποδεχόμενοι τους όρους και αποστέλλοντας
αξιολογητές ή να ορίσει μόνο έναν (1).». τα οριζόμενα δικαιολογητικά. Αν κατά τον έλεγχο δια-
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 252 του πιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μη
ν. 4512/2018 η φράση «β) οποιαδήποτε σχέση παροχής προσκόμιση ή ελλιπής προσκόμιση των αναγκαίων δι-
συμβουλών» διαγράφεται. καιολογητικών, οι συμβάσεις θεωρούνται ανυπόστατες,
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν αποζημιώ-
προστίθεται εδάφιο ως εξής: νονται αναδρομικά από τη σύναψή τους, ανεξαρτήτως
«Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης.».
μπορεί να παρίσταται Νομικός με εμπειρία στη φαρμα- 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του
κευτική νομοθεσία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
1140 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

«1.α) Για την αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών «β. Οι πόροι που καθορίζονται στην περίπτωση ζ΄
προϊόντων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, της παραγράφου 1 καταβάλλονται από τους υπόχρε-
το οποίο αναγράφεται στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 κοινή από- ους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς, καθώς
φαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και και, προκειμένου για το τέλος του πρώτου εδαφίου της
Υγείας (Β΄ 2315), καθώς και σκευασμάτων-τροφίμων ανωτέρω περίπτωσης ζ΄ και από τους διανομείς υπό την
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs), τροφίμων για έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού
αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων, σκευασμάτων Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου
με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντων για 2009 (EE L 342) των αντίστοιχων ειδών με βάση καταστά-
αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης και της κυστικής ίνωσης ή σεις που έχουν την έννοια των υπεύθυνων δηλώσεων. Ως
ειδών, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των διατροφι- παραγωγοί λογίζονται οι οριζόμενοι στις παραγράφους
κών προϊόντων που γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.Φ., καθώς 2 έως 4 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994.
και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών Οι καταστάσεις είναι ετήσιες και καταχωρίζονται σε
μέσων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 της ανωτέ- αυτές τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική
ρω απόφασης, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτά και
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης του που υπόκεινται στα παραπάνω τέλη ετοιμότητας. Τα τέλη
ν. 1599/1986 από τον εισαγωγέα-κατασκευαστή-αντι- αυτά, που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω καταστάσεις,
πρόσωπο, στην οποία δηλώνεται: αα) η καταχώριση των εισπράττονται και βεβαιώνονται οίκοθεν συγκεντρωτικά
ειδών στα μητρώα του Ε.Ο.Φ. και του Μητρώου Αποζημι- στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες το αργότερο έως
ούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο Παρατηρητήριο την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από
Τιμών, αν το προϊόν έχει καταχωριστεί σε αυτό και ββ) το έτος για το οποίο οφείλονται, μαζί με τις εκάστοτε
ότι το προϊόν διατίθεται σε τρεις τουλάχιστον χώρες της ισχύουσες επιβαρύνσεις. Αντίγραφο της ετήσιας αυτής
Ευρωπαϊκής Ένωσης.». κατάστασης, μαζί με το αποδεικτικό είσπραξης της Δ.Ο.Υ.
5. Όσα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι καταχωρισμέ- υποβάλλεται στον Ε.Ο.Φ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
να στο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πρώτου εδαφίου την ημερομηνία καταβολής. Διαφορές που προκύπτουν
της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) έως κατά τον έλεγχο των παραπάνω εισφορών από τις υπη-
την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν στο Μη- ρεσίες του Ε.Ο.Φ., μετά τον συμψηφισμό των επιπλέον
τρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρα- καταβολών, βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη
γράφου 3 του παρόντος τον κωδικό αριθμό του καταρ- διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) στις
γούμενου Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μετά την
Προμηθευτών της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., εωσότου καταχωρηθούν αποστολή νόμιμων τίτλων είσπραξης στους οποίους
στο Μητρώο Ε.Ο.Φ. οπότε και φέρουν εφεξής τον αριθμό θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών,
Μητρώου Ε.Ο.Φ.. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και επόμενα
6. Η περίπτωση 3.2. της παρ. 2 του άρθρου 22 του του π.δ. 16/1989.».
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρ-
θρου 6 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) καταργούνται. Άρθρο 89
7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί- Μεταφορά αρμοδιότητας βιοκτόνων
ζει έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος 1. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
νόμου. ν. 1316/1983 (Α΄ 3) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) αποσμητικά χώρου.».
Άρθρο 88 2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από
Τέλος καλλυντικών τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
άρθρου 11 του ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής: πτυξης, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
«ζ) Από την 1.1.2019 για τα καλλυντικά και τα είδη που και Τροφίμων, με την οποία ρυθμίζονται οι μεταφερό-
εξομοιώνονται με αυτά, ως προς τους πόρους του Ε.Ο.Φ., μενες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
και μόνο εφόσον αυτά κυκλοφορούν και διατίθενται μων αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων,
στην Ελλάδα η εισφορά 1% επί της καθαρής χονδρικής ως αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού
τιμής πώλησης των παραπάνω ειδών αντικαθίσταται 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
με τέλος ετοιμότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την βουλίου της 22ας Μαΐου 2012 (ΕΕ L 167), σχετικά με τη
εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργα- διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
στηριακών εξετάσεων που συνίσταται σε ποσοστό επί
της καθοριζόμενης ως χονδρικής τιμής τους ως εξής: Για Άρθρο 90
ετήσιες πωλήσεις: Διατάξεις για συνταγογράφηση ναρκωτικών
α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%, 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ, συντε- ν. 3892/2010 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής:
λεστής 1%, «Αν η συνταγή αφορά στη χορήγηση ιδιοσκευασμά-
γ) κάθε ποσό άνω των 5.000.000 ευρώ, συντελεστής των ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που πε-
1,25 %.». ριλαμβάνονται στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ.
ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 148/2007 (Α΄ 191), η συνταγή καταχωρίζεται ηλεκτρονι-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1141

κά και φέρει ειδική σήμανση με αναγραφή της φράσης β) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής
«ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». Σε κάθε συνταγή πε- αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της ειδι-
ριλαμβάνονται αποκλειστικά ιδιοσκευάσματα ή σκευά- κότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας,
σματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών
στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 με μέγιστη ημερήσια δόση:
(Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. Κωδεΐνη έως 240 mg
Κάθε συνταγή περιλαμβάνει μόνο ιδιοσκευάσματα ή Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες του ίδιου πίνακα.». Τραμαδόλη έως 400 mg
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του Οξυκωδόνη έως 20 mg
ν. 3892/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Μορφίνη έως 30 mg
«Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων Διαδερμική φαιντανύλη έως 12μg/h/72h
ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχο- γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περίπτωσης β΄ σε
νται στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 μεγαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής που
και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, οι ιατροί έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή
εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσ- παθολογίας-ογκολογίας. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται
σουν επί τριετία από την καταχώρισή της.». ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3892/2010 του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με έκδοση
οι λέξεις: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι- μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό διάστη-
νωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Με μα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας». μέσα στο μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που
4. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 αντικαθί- έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως
σταται ως εξής: συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοει-
«5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες δών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται
είναι: στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα
ΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. Σκόνη 30 MG που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία
ΟΠΙΟΥ σκόνη 500 MG δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25% της
ΟΠΙΟΥ βάμμα απλό 5 ML ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από τον
ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο 100 ML ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκο-
ΟΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) 5 ML λογίας και σε συνολική ποσότητα την αναγκαία για την
ΟΠΙΟΥ εκχύλισμα 250 MG κάλυψη επτά (7) ημερών.
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 250 MG δ) Για την αντιμετώπιση νοσημάτων μη νεοπλασματι-
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 MG 5 κής αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 100 MG 3 ειδικότητας αναισθησιολογίας, επιτρέπεται η συνταγο-
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 50 MG 5 γράφηση των κατωτέρω ουσιών με μέγιστη ημερήσια
ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. Σκόνη 260 MG δόση:
ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη 60 MG Κωδεΐνη έως 240 mg
ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη 20 MG Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
ΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη 60 MG Τραμαδόλη έως 400 mg
ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη 450 MG». Οξυκωδόνη έως 20 mg
5. Στο άρθρο 1 του π.δ. 148/2007 προστίθεται παρά- Μορφίνη έως 30 mg
γραφος 5Α ως εξής: Διαδερμική φαιντανύλη έως 12μg/h/72h
«5. Α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής ε) Για την αντιμετώπιση νοσημάτων μη νεοπλασμα-
αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών, τικής αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιο-
όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης, οξυκω- λογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω
δόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης, από ιατρό ουσιών με μέγιστη ημερήσια δόση:
ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας Κωδεΐνη έως 240 mg
σε μέγιστη δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινι- Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
κή εικόνα του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε Τραμαδόλη έως 400 mg
κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη Ταπενταδόλη έως 200 mg
μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί Οξυκωδόνη έως 20 mg, που, ύστερα από λήψη αγωγής
απολύτως αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί για έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή τη δόση και μη
τρίμηνη συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές ανταπόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 30 mg με επανε-
περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγη- κτίμηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης
σία μεταβάλλονται μέσα στο μήνα και δεν καλύπτονται μηνιαίως.
από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να Μορφίνη έως 30 mg που ύστερα από λήψη αγωγής για
συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επι- έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή τη δόση και μη αντα-
πλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση πόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 90 mg με επανεκτίμηση
που συμπληρώνεται στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής. της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης μηνιαίως.
1142 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Διαδερμική φαιντανύλη έως 12 μg/h/72h που ύστερα 1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
από λήψη αγωγής για έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή αντικαθίσταται ως εξής:
τη δόση και μη ανταπόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 25 «ε) έναν (1) ιατρό με ειδικότητα αναισθησιολογίας και
μg/h/72h με επανεκτίμηση της αναγκαιότητας και της εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του πόνου και στην ανα-
δόσης χορήγησης μηνιαίως. κουφιστική ιατρική φροντίδα.».
στ) Σε κάθε συνταγή των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ ανα- 2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
γράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων 13, η φράση «εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της
αναγκών του ασθενούς. επιτροπής ναρκωτικών και» καταργείται.
ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με υποδόρια, ενδοφλέ- 3. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
βια, υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επι- «7. Οι εγκεκριμένοι φορείς του άρθρου 51 μπορεί να
τρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ).
η) Η συνταγογράφηση βουπρενορφίνης, μεθαδόνης Στους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης παρέχονται
και φαιντανύλης άμεσης απελευθέρωσης για υπογλώσ- υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών
σια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση επιτρέπεται ουσιών και τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών
μόνο από ιατρό δημόσιας δομής ειδικότητας αναισθη- επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών.
σιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον πόνο νεο- Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγεί-
πλασματικής αιτιολογίας ή από ιατρό δημόσιας δομής ας των ενεργών χρηστών, η προστασία της δημόσιας
ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο μη νεοπλα- υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών
σματικής αιτιολογίας. Βουπρενορφίνη και μεθαδόνη ασθενειών στον πληθυσμό των τοξικοεξαρτημένων,
μπορεί να συνταγογραφούνται μόνο: αα) για τον πόνο η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμε-
νεοπλασματικής αιτιολογίας σε περίπτωση ανάπτυξης τώπιση της υπερδοσολογίας (overdose), η μείωση της
ανοχής στα οπιοειδή, ββ) για τον πόνο μη νεοπλασμα- δημόσιας όχλησης, η κινητοποίηση των χρηστών και η
τικής αιτιολογίας μόνο όταν γίνεται προσπάθεια απε- προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θερα-
ξάρτησης από οπιοειδή, γγ) για ασθενείς με σοβαρού πείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
βαθμού νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο άπνοιας ύπνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
διαταραχές συμπεριφοράς και σοβαρές χρόνιες παθή- των ΧΕΧ, τα θέματα στελέχωσης και στέγασης, η δημι-
σεις που σχετίζονται με την πιθανότητα αναπνευστι- ουργία, η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου Κατα-
κής καταστολής. Φαιντανύλη άμεσης απελευθέρωσης γραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλο σχετικό
για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση θέμα. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης λειτουργούν,
μπορεί να συνταγογραφείται μόνο σε περιπτώσεις μη ύστερα από άδεια που χορηγείται με απόφαση του
ανταπόκρισης στα χορηγούμενα οπιοειδή ως συμπλη-
Υπουργού Υγείας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών
ρωματική θεραπεία για παροξυσμικό πόνο.
ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των
θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που ανα-
ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Εποπτευόμενων Χώρων
φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγού-
Χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο
νται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για
Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν
τον πόνο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό
αποτελεί άδικη πράξη.».
ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογί-
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως
ας για τον πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις
εξής:
ισοαναλγητικές με την από του στόματος μορφίνη.
ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δι-
οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθε- οικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διοικητική
νούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύ- υποστηρικτική δομή που συνεπικουρεί τον Εθνικό Συ-
μητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση ντονιστή στο έργο του, περιγράφεται η στελέχωσή της,
οπιοειδών. συνιστώνται και καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του
ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπι- προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η
οειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συ- στελέχωση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
γκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για ν. 4440/2016 (Α΄ 224).».
την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 προστίθεται δεύ-
με οπιοειδή.». τερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
6. Καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της πα- «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
ραγράφου 6, οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 7 και οι βασικές αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προ-
οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. ϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρό- άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
ντος αρχίζουν να ισχύουν από τη 2α.5.2019. και λειτουργίας των παραπάνω μονάδων. Τα νομικά
ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα
Άρθρο 91 ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απα-
Τροποποίηση του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) ραίτητη άδεια τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από
περί ναρκωτικών τρεις μήνες έως ένα χρόνο και διοικητικό πρόστιμο
Στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74) επέρχονται οι εξής τροπο- από τριάντα (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ποιήσεις: ευρώ.».
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1143

Άρθρο 92 συνταγογράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθη-


Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μερινά τον ιατρό για το ποσοστό της συνταγογράφη-
1. Το άρθρο 93 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται σης γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει
ως ακολούθως: συνταγογραφήσει και το μέσο ποσοστό του στόχου
«1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- συνταγογράφησης γενοσήμων που έχει επιτευχθεί. Για
ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τον υπολογισμό του στόχου ανά θεραπευτική κατηγο-
τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της 3457/2014 ρία, λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα με τους υφιστά-
(Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας, μπορεί να τίθε- μενους στόχους το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων
νται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στό- για εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο
χοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου στο εξήντα τοις εκατό (60%) έως το Μάρτιο του 2018. Οι
της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκρι- φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση
μένη απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέ-
περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέ- πεται από το άρθρο 46, παρ. β΄ του ν. 4316/2014. Στις
ρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσματα που
των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και έχουν απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και έχουν
παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημο- λιανική τιμή ή διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω έκπτω-
γραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότη- σης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ίση ή μικρότερη από το μέσο
τα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών όρο της λιανικής τιμής γενοσήμων σκευασμάτων ίδιας
προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων δραστικής, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας
ή γενοσήμων) στον θετικό κατάλογο συνταγογράφη- με αναγωγή στη μηνιαία θεραπεία. Από την εφαρμογή
σης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης των παραγράφων 1 και 2 εξαιρείται η συνταγογράφηση
σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου
συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό
πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου όπως
βάση το International Classification of Disease. Τα όρια μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμό-
προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία των σχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική
δεδομένων από την έκδοση των συνταγών των προη- ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη
γούμενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε
με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε
που εδρεύει και την επισκεψιμότητα για τον αντίστοιχο καρκινοπαθείς για τη θεραπεία και αντιμετώπιση των
μήνα του έτους. Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή ασθενών που πάσχουν από νεοπλάσματα όλων των
και μήνα του έτους περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς συστημάτων και λευχαιμίες, σε πάσχοντες από μεσο-
πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω γειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε
όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαιρούνται επίσης
ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών
μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά- για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη
φησης. Τα όρια αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα χρήση προεγκρίνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω των επιτροπών του.
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μπορεί να εξαιρού-
ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι νται από την εφαρμογή της παρούσης επιπλέον κατη-
υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας γορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, καθώς
σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθε- και περιοχές της χώρας που έχουν περιορισμένο αριθ-
νών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. μό ιατρών ειδικότητας, μετά από σχετική εισήγηση του
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρό- Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα
ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εξαιρούνται και
της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της από- μεμονωμένοι ασθενείς (μοναδικά ΑΜΚΑ) που αντιμε-
φασης οικ. 3457/2014 (Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού τωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν τη
Υγείας, καθορίζονται οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι λήψη δαπανηρών θεραπειών. Σε αυτή τη περίπτωση τα
συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε αιτήματα εξετάζονται από την αρμόδια Ειδική Επταμελή
συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται με τη στατιστι- Επιτροπή της οικ. 12449/7.2.2014 (Β΄ 256) απόφασης του
κή επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης των Υπουργού Υγείας.
προηγούμενων ετών με βάση τη διαθεσιμότητα των γε- 3. Για τους ιατρούς που υπερβαίνουν τα όρια που
νοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους του πα-
κατηγορίας. Τα όρια ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο ρόντος άρθρου, καθώς και τα όρια που προβλέπονται
χορήγησης περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη
στην οικεία υπουργική απόφαση. Οι στόχοι αφορούν της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) σε
κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%), πραγμα-
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται μέσω του συστή- τοποιείται σταδιακά έλεγχος της συνταγογράφησής
ματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι στόχοι τους από την Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του
αυτοί ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η οποία αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη,
1144 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ιατρούς και φαρμακοποιούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκρο- θ. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο»
τείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζει και σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών.
τη διαδικασία λειτουργίας της, μετά από εισήγηση της Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α΄ έως η΄, τα
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διεύθυν- οποία μπορεί να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται με απο-
σης Φαρμάκου. Σε περίπτωση που από τα διαθέσιμα φάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνει χώρα σύμφωνα,
στην Επιτροπή στοιχεία δεν αιτιολογείται η υπέρβα- με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιατρό με την ίδια
ση των ορίων οι ιατροί καλούνται από την Διεύθυνση ειδικότητα υπολογίζεται η τιμή του εκάστου κριτηρίου
Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις από α΄ έως θ΄. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υπο-
που να δικαιολογούν την υπέρβαση. Οι εξηγήσεις υπο- βάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου
βάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από από α΄ έως η΄ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1%
την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από
υποχρεωτικά αναφέρεται το ποσοστό τις υπέρβασης. όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κρι-
Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβα- τήριο χωριστά. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης
σης, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει διοικητικές υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου
κυρώσεις, ως εξής: θ΄ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί
α) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 40%, επι- του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους
βάλλεται πρόστιμο ύψους έως 2.000 ευρώ. ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό. Ο
β) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 40,01 %, επιβάλ- έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησης του ιατρού
λεται πρόστιμο ύψους έως 3.000 ευρώ. Με την τρίτη επα- διενεργείται, σύμφωνα με το π.δ. 121/2008, από την επι-
νάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από ποσοστό 40,01 τροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη
%, δύναται να επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφε- συνέχεια παρέχονται εξηγήσεις από τον ιατρό μέσα σε
ρόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλει- πέντε (5) ημέρες μετά από σχετική κοινοποίηση κλήσης,
σμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα πα-
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως (6) έξι μήνες. Κατά της απόφασης αυτής ράβαση. Με απόφαση του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ο ιατρός δύναται να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέ- επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς
ρες από την κοινοποίησή της προσφυγή, ενώπιον του οι εξηγήσεις και γίνεται καταλογισμός της ζημίας ανάλο-
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια γα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης.
της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει,
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της,
της σχετικής απόφασης , δεν αναστέλλεται η εκτέλεση προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά
της απόφασης επιβολής κυρώσεων. τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε
4. Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συμπερι- περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι
φοράς των ιατρών της Επικράτειας οι ιατροί ταξινομού- την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται
νται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Αν κατά
που συνταγογραφούν. Η αξιολόγηση της συνταγογρά- τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις
φησης γίνεται σε μηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβού-
παρακάτω κριτήρια: λιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης
α. Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να αποφασίσει την αφαίρεση
ιατρό. του δικαιώματος συνταγογράφησης για όσο διάστημα
β. Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε διαρκεί ο έλεγχος. Για την εφαρμογή των προηγούμενων
σχέση με αυτό της ειδικότητα του ιατρού που συντα- παραγράφων, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία
γογραφεί. αντιστοιχεί στο 99,9% των μη ελεγχόμενων ιατρών.
γ. Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της 5. Ο έλεγχος της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδι-
ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί. ωτικά φαρμακεία λαμβάνει χώρα με βάση τους κάτωθι
δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών δείκτες αξιολόγησης:
ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ια-
που συνταγογραφεί. τρού στο φαρμακείο.
ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική β. Ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευ-
ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες δέκα (10) που συνταγογρα- τική εταιρεία.
φεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του. γ. Ποσοστό γενοσήμων
δ. Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρ-
στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμέ-
μακείο.
νων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της
ε. Μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο.
ειδικότητάς του.
στ. Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά
ζ. Το «ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμα-
ασφαλισμένο).
κευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
ζ. Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο.
η. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δα-
η. Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
πανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπά-
θ. Ποσοστό δαπάνης σε on-patent.
νης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικό-
ι. Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ια-
τητάς του.
τρού.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1145

ια. Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε Άρθρο 93


κατανάλωση. Προσθήκη ιατροτεχνολογικού είδους
ιβ. Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη φαρμακευτική ετα- ύστερα από διαπραγμάτευση
ρεία. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
ιγ. Ποσοστό off-patent προς άθροισμα γενοσήμων και διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και προστίθενται τα εξής
off– patent. εδάφια:
6. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή ενός από ύστερα από εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της
τα κριτήρια α΄ έως ιγ΄, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1 Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γνώμη του
% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντάσσονται στο
από όλα τα φαρμακεία για κάθε κριτήριο χωριστά. παράρτημα αποζημιούμενων ειδών του ΕΚΠΥ ιατροτε-
Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συντα- χνολογικά προϊόντα και είδη που ενσωματώνουν νέες
γών διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης τεχνολογίες, ύστερα από αξιολόγηση και επιτυχή δια-
Φαρμάκου. Αν κριθεί αναγκαίο διενεργείται και επι- πραγμάτευση και εφόσον η ένταξή τους δεν συνεπάγεται
τόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ. επιπλέον δαπάνη σε σύγκριση με τα ήδη χορηγούμενα
Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των προϊόντα και είδη. Στην περίπτωση του προηγούμενου
διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας, εδαφίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συμπεριλαμ-
καλούνται από την ως άνω Διεύθυνση, σύμφωνα με τη βάνει στην εισήγησή της και πρόταση για απένταξη ή
διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται μη ομοειδών προϊόντων και ειδών. Η μη απένταξη αι-
οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. τιολογείται ειδικώς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
121/2008, από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των
παροχή από τον φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολο-
οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε πέντε (5) γισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αυτός έλαβε το και εκτός ωραρίου εργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η παρ. 4 του
σχετικό έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) εφαρμόζεται ανα-
υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. λόγως.».
Κατά της απόφασης αυτής ο φαρμακοποιός μπορεί να
ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινο- Άρθρο 94
ποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμ- Τροποποίηση του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) για το
βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδι- Στον ν. 4512/2018 (Α΄ 5) επέρχονται οι εξής τροπο-
κοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής ποιήσεις:
απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 264 αντικαθίσταται
επιβολής κυρώσεων. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ως εξής:
προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας «Για την αποζημίωση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού μπορεί, στην Ελλάδα και φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών
ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6),
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να αποφασίσει την αναστολή της μεταξύ για τα οποία υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμβασης για ότι προεγκρίνονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
όσο διάστημα διαρκεί ο έλεγχος. Το πρόστιμο που επι- Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής
βάλλεται κατά τα ανωτέρω παρακρατείται από οποιον- δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευ-
δήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών τικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθε-
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού και, αν δεν υποβληθεί νών, αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ύστερα από γνώμη
νεότερος, το ποσό εισπράττεται με τα μέτρα που προ- τριών (3) ιατρών ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το Διοικητικό οποία συνταγογραφείται το φάρμακο και σύμφωνα με
Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί με αιτιολογημένη τη διαδικασία που προβλέπεται στα επόμενα άρθρα.».
απόφασή του να αναστείλει τις σχετικές αποφάσεις 2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 265 προ-
επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση εμπρόθεσμης στίθεται εδάφιο ως εξής:
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από πρόσωπα που «Το Σ.Η.Π. λειτουργεί εντός του πλαισίου εφαρμο-
έχουν έννομο συμφέρον, εφόσον συντρέχει μία από τις γής της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
εξής περιπτώσεις: α) η ενδικοφανής προσφυγή είναι ν. 4238/2014 (Α΄ 38)».
προδήλως βάσιμη επί της ουσίας της ή β) η ζημία που 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 268 αντικαθίσταται
πρόκειται να υποστεί ο προσφεύγων, σταθμιζόμενη ως εξής:
προς το δημόσιο συμφέρον, είναι μη επανορθώσιμη. «4. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογημένης
Οι παραβάσεις των φαρμακοποιών και των ιατρών ανάγκης (άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση
γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό και ανήκεστης βλάβης στην υγεία του ασθενή) να χορηγη-
Ιατρικό Σύλλογο αντίστοιχα.». θούν σε νοσηλευόμενους ασθενείς φάρμακα υψηλού
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την έναρξη κόστους σοβαρών ασθενειών και φάρμακα που δεν κυ-
ισχύος του ν. 4472/2017. κλοφορούν στην Ελλάδα, ο πιστοποιημένος θεράπων
1146 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σ.Η.Π. το αίτημα με και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση
ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγηση», καθώς και έντυπο του αρμοδίου για την επιβολή τους οργάνου.».
συναίνεσης του ασθενή. Το φάρμακο χορηγείται άμε- 2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 95 του
σα από το φαρμακείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και ν. 4172/2013 (Α΄ 167) οι λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ. του
το σχετικό αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των Ε.Ο.Φ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του
υστέρων κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε αρμόδιου Περιφερειάρχη».
περίπτωση απόρριψης του αιτήματος το φάρμακο δεν
αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
4. Στο άρθρο 268 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ως εξής:
Άρθρο 96
« 8. Σε περίπτωση μη ομόφωνων γνωμοδοτήσεων των
Τροποποιήσεις του ν. 4419/2016 (Α΄ 174)
τριών (3) γνωμοδοτούντων ιατρών, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
περί Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
υποχρεούται να λάβει απόφαση σύμφωνα με την πλειο-
ψηφούσα γνώμη αυτών. Στον ν. 4419/2016 (Α΄ 174) επέρχονται οι εξής τροπο-
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από ποιήσεις:
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτούνται στον 1. Στην περίπτωση 14 του άρθρου 2 προστίθεται εδά-
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπές που εξετάζουν αιτήματα και απο- φιο ως εξής:
φαίνονται για την αναγκαιότητα αποζημίωσης από τον Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί στην παρα-
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την πάνω έννοια να συμπεριλαμβάνονται και οι συσκευές η
πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρό- χρήση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση και συνδέεται
κληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες και χορήγηση αποκλειστικά με τη χρήση των νέων προϊόντων καπνού
γοναδοτροπινών σε άνδρες για την υποβοηθούμενη και να ορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις
αναπαραγωγή. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από προώθησης και διάθεσης αυτών.
πέντε (5) τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας σχετικής με 2. Η περίπτωση 16 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
την υπογονιμότητα και για τα δύο φύλα, και τα μέλη εξής:
τους έχουν τριετή θητεία. Με την απόφαση για τη συ- «16. «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: προϊόν που μπορεί να
γκρότηση κάθε Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος αυ- χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νι-
τής ένα από τα τακτικά μέλη της και γραμματέας ένας κοτίνη ή ατμού που δεν περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή
υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου
Υγείας εξειδικεύονται ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περι-
Επιτροπών αυτών, ο αριθμός των μελών από τα οποία έκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι
αποτελούνται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και
λειτουργία τους.». δοχείου ή επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.».
3. Η περίπτωση 17 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
Άρθρο 95 εξής:
Διοικητικές κυρώσεις παραβίασης «17. «περιέκτης επαναπλήρωσης»: δοχείο που περιέχει
φαρμακευτικής νομοθεσίας υγρό, ανεξαρτήτως αν σε αυτό περιέχεται ή όχι νικοτίνη,
1. Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επανα-
αντικαθίσταται ως εξής: πληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.».
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώ- 4. Στο άρθρο 2 προστίθενται περιπτώσεις 17α΄ και
σεις που αφορούν παραβάσεις για προϊόντα αρμοδι- 17β΄ ως εξής:
ότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του «17α. «νικοτινούχο υγρό»: υγρό που περιέχει νικοτίνη
Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω ηλεκτρονικού
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την φορολογική δι- τσιγάρου,».
οίκηση. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας προϊό- 17β. «μη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει
ντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται με απόφαση του νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω ηλε-
Προέδρου του Ε.Ο.Φ.. Οι ανακλήσεις των αδειών παρα- κτρονικού τσιγάρου,».
γωγής ή χονδρικής πώλησης προϊόντων αρμοδιότητας 5. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 42 ως εξής:
ΕΟΦ για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μη αναφερό- «42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε προϊόν που δεν
μενο στο παρόν άρθρο και ανεξάρτητα από το όργανο περιέχει καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν για κάπνι-
και το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας, επιβάλλονται σμα ή ηλεκτρονικό τσιγάρο και μπορεί να προσομοιάζει
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Η αναστολή των ανω- ως προς τη σκοπούμενη χρήση με αυτά.».
τέρω αδειών επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου 6. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 43 ως εξής:
του Ε.Ο.Φ.. Οι αφαιρέσεις των αδειών άσκησης επαγγέλ- «43) «συναφή προϊόντα»: τα υποκατάστατα καπνού,
ματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φυτικό προϊόν για κάπνισμα,
από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθώς και κάθε προϊόν η χρήση του οποίου συνδέεται
ύστερα από γνώμη του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. με την κατ’ αποκλειστικότητα χρήση ενός από τα πα-
Η ανάκληση αδείας λειτουργίας φαρμακείου γίνεται με ραπάνω.».
απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Οι δημοσιεύσεις 7. Στο άρθρο 3 οι λέξεις «ή κατασκευάζονται στα κράτη
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1147

- μέλη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή κατασκευάζο- τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων
νται στην Ελλάδα». στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα νικοτι-
8. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: νούχα υγρά, η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές
«5. Οι μετρήσεις του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παρα-
πραγματοποιούνται και από εργαστήρια που εδρεύουν δοσιακή κατανάλωση καπνού.».
στην επικράτεια άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, υπό 15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί κι εποπτεύο- 18 αντικαθίσταται ως εξής:
νται αντιστοίχως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των «Το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τα ηλεκτρονικά
κρατών αυτών και δεν ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με νικοτι-
έμμεσα από την καπνοβιομηχανία.». νούχο υγρό, ύστερα από αίτημα, θέτει όλες τις πληρο-
9. Το κείμενο του άρθρου 15 αριθμείται ως παράγρα- φορίες οι οποίες έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το παρόν
φος 1 και στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 2 στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών
ως εξής: κρατών-μελών.».
«2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του κα- 16. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 προ-
πνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη στίθεται εδάφιο ως εξής:
και των υποκατάστατων καπνού.». «Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες
10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 17 προ- επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, το Υπουργείο
στίθεται εδάφιο ως εξής: Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Η κοινοποίηση των συσκευών των νέων προϊόντων και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχε-
καπνού πραγματοποιείται με βάση τις υφιστάμενες κάθε τικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κοινοποιεί υπο-
φορά εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής, σύμφωνα με στηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.».
την παρ. 5 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του 17. Προστίθεται άρθρο 18α ως εξής:
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014.». «Άρθρο 18α
11. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: Ρυθμίσεις επί συστατικών και συσκευασιών
«13. Ως προς τη συσκευασία των συσκευών των νέων των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
προϊόντων καπνού, εκτός αν διατίθενται σε κοινή συ- επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό
σκευασία με τα ίδια τα προϊόντα: Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επανα-
α) ισχύουν οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και πλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν:
στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου α) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
18, β) οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε, ΄ και ζ ΄ της
β) αυτή περιλαμβάνει σύσταση στα ελληνικά να φυ- παραγράφου 3 του άρθρου 18,
λάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά, γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, πλην
γ) δεν περιλαμβάνει στοιχεία ή χαρακτηριστικά που της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄,
αναφέρονται στο άρθρο 13. δ) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές
Αν η συσκευή διατίθεται στην αγορά σε κοινή συσκευ- συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
ασία με το ίδιο το προϊόν, αυτή νοείται ως συσκευασία επαναπλήρωσης φέρουν την εξής προειδοποίηση για
του προϊόντος.». την υγεία:
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ- «Το προϊόν αυτό ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την
θρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο παρών δεν εφαρ- υγεία».
μόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες Οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτή-
επαναπλήρωσης που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδό- σεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
τησης, σύμφωνα με την Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινή 12.».
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη- 18. Προστίθεται άρθρο 18β ως εξής:
τας, Υποδομών και Δικτύων και Υγείας (Β΄ 1049) ή στις
απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής από- «Άρθρο 18β
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανά- Ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών
πτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2198).». τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης
13. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 με μη νικοτινούχο υγρό
αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επανα-
«δ) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επανα- πλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν οι διατάξεις
πλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, πληροφορίες σχετικά των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 18, καθώς και
με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το το άρθρο 16.
προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή εύλογα προβλέ- 2. α) Το μη νικοτινούχο υγρό διατίθεται στην αγορά
ψιμες συνθήκες.». μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης και σε ανα-
14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ- λώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης.
θρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: β) Απαγορεύεται η χωριστή πώληση και διάθεση στον
«Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της τελικό καταναλωτή συστατικών, συμπεριλαμβανομένων
αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και και αρωμάτων, που προορίζονται για την ιδιοκατασκευή
1148 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

υγρών επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από την μικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα συστατικά εκείνα (Β΄ 2198), η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για
που διατίθενται προς χρήση άλλη πλην της κατανάλωσης τη διακοπή της χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών
υγρού επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. προϊόντων. Απαγορεύεται κάθε συνοδευτική ένδειξη
γ) Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης σε συσκευασίες προϊόντων καπνού ή συναφών προϊό-
με μη νικοτινούχο υγρό που δεν τηρούν τις προδιαγρα- ντων, καθώς και κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής
φές της παραγράφου 1 απαγορεύεται να διατίθενται ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση αυτών
στην αγορά.». εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία.».
19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται
ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
«4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
άρθρων 8 έως 16, του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 11 και ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
13, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος
Άρθρο 98
8, των άρθρων 18 α και 18 β, καθώς και των άρθρων 19
Αντικατάσταση του δικαιούχου
και 21, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση
του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Γ.Π. οικ. 104720/2010 κοι-
Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.)
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειού-
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινω- χος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήματος
νικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ως
και Τουρισμού (Β΄ 1315) επιβάλλονται με απόφαση του ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα,
Υπουργού Υγείας». που απορρέουν και εκπορεύονται από το έργο της πα-
20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου ραχώρησης του δικαιώματος πρόσβασης στο Σύστημα
24 αντικαθίσταται ως εξής: Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.), στο
«Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποί- οποίο αρχικώς είχε συμβληθεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ποσά που
ησης, καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης ή οφείλονται με αιτία το ανωτέρω έργο καταβάλλονται
ψευδούς κοινοποίησης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
και 7 και του άρθρου 20 παράγραφος 1 με απόφαση του
Άρθρο 99
Υπουργού Υγείας επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων
Ειδική Άδεια μετ’ αποδοχών
(400) ευρώ ανά προϊόν.».
21. Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (ΑΊ23)
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οι- και της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β΄ 33), αναφορικά
κονομικών αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών,
των παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύ-
σχετικό με τον τρόπο υπολογισμού αυτών και τον τρόπο ριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων
καταβολής τους.». ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυ-
22. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και σικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή
οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων
άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδο-
έναρξη ισχύος του παρόντος. ντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων
του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του
Άρθρο 97 Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολο-
Τροποποίηση του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) γίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους
περί απαγορεύσεων διαφήμισης και εμπορίας φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του
Στον ν. 3730/2008 (Α΄ 262) επέρχονται οι εξής τροπο- Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό
ποιήσεις: προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιω-
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 τικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Με-
αντικαθίσταται ως εξής: τοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του
«γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊό- 2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την οι-
ντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται κεία ΔΥΠΕ, μετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο
στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016.». απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία όπου απασχο-
εξής: λήθηκε.
«2. Απαγορεύεται, πλην όσων υπόκεινται σε διαδι-
κασία αδειοδότησης βάσει της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 Άρθρο 100
(Β΄ 1049) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Εκπαιδευτική Άδεια σε λοιπό
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων και Υγείας προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ.
ή στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοι- Στο άρθρο 24 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο- παράγραφος 3 ως εξής:
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1149

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται ανα- Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι-
λόγως και στο λοιπό μη ιατρικό προσωπικό που απασχο- κών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζο-
λείται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου νται ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως 9.
106 κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του.». 2. Κατά την εγγραφή τους οι μαίες-μαιευτές δηλώνουν
τα εξής:
Άρθρο 101 α) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο,
Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας β) αριθμό άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος
Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται και ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος,
παράγραφος 14 ως εξής: γ) ιδιότητα μαίας – μαιευτή,
14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των δ) ΑΜΚΑ,
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι- ε) αριθμό μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα στον
κής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής οποίο ανήκουν και ημερομηνία εγγραφής σ’ αυτόν,
Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- στ) σύλλογο μαιών, στον οποίο ανήκουν,
των, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και ζ) αριθμό φορολογικού μητρώου,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας η) αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατη-
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 465) εφαρμόζεται κατ’ ρίου για τους αλλοδαπές-πούς μαίες – μαιευτές,
αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων θ) στοιχεία διεύθυνσης εργασίας,
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), ι) κωδικό υγειονομικής μονάδας.
από την έναρξη της λειτουργίας τους. Οι μαίες – μαιευτές που είναι εγγεγραμμένοι ως χρή-
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγεί- στες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους
ας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. από τη δημοσίευση του στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η
παρόντος. Το προσωπικό των προηγούμενων εδαφίων εγγραφή και η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την
εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω απόφασης. ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικών σύμφωνα με
Άρθρο 102 όσα ορίζονται στον παρόντα.
Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων 3. Οι μαίες – μαιευτές, αφού προβούν στην ταυτο-
ποίηση του ασθενούς με την επίδειξη οποιουδήποτε
Το ωράριο εργασίας των εμφανιστών, των παρασκευ-
πρόσφορου δημοσίου εγγράφου (όπως ταυτότητας ή
αστών των μικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινολόγων
διαβατηρίου ή πιστοποιητικού γέννησης με συνημμένη
και των οδοντοτεχνιτών, που απασχολούνται, αντίστοι-
φωτογραφία κ.λπ.) και τη χρήση Α.Μ.Κ.Α., καταχωρί-
χα, εντός σκοτεινών θαλάμων μικροβιολογικών εργα-
ζουν ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά. Στα παραπεμπτικά
στηρίων ή οδοντοτεχνικών εργαστηρίων σε φορείς και
οι μαίες – μαιευτές καταχωρίζουν το είδος της εξέτασης
δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμο-
που επιβάλλεται να εκτελεστεί. Επίσης, τους δίνεται
διότητας του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται ως πενθήμερο
η δυνατότητα να εισάγουν με ελεύθερο κείμενο την
εβδομαδιαίως και επτάωρο ημερησίως.
αιτία παραπομπής του ασφαλισμένου στο αντίστοιχο
Άρθρο 103 πεδίο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ή να επιλέξουν τη
Περί ηλεκτρονικής καταχώρισης διάγνωση, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικο-
παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων ποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια, εισάγουν τις εξετάσεις
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) προστίθενται από τον κατάλογο εγκεκριμένων πράξεων, από το τι-
περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ ως εξής: μολόγιο ιατρικών πράξεων και εξετάσεων ή/και τον
«ιστ) Μαία-μαιευτής: οι μαίες και μαιευτές που υπηρε- κανονισμό παροχών.
τούν στο δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα παροχής πα- 4. Το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρο-
ραπεμπτικών σε ασφαλισμένους του Φ.Κ.Α. Η εκτέλεση νικά περιέχει στοιχεία της μαίας – μαιευτή που το
των παραπεμπτικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις
δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας». ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.
2. H παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3892/2010 αντικαθί- Κάθε παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά
σταται ως εξής: χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό,
«1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού
σε όλους του φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής κώδικα (barcode).
ασφάλισης, τους ασφαλισμένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και 5. Μετά την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και
τους ιατρούς, τις μαίες - μαιευτές και τους φαρμακοποι- επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπε-
ούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.». μπτικού, οι μαίες-μαιευτές εκτυπώνουν αντίγραφο
3. Στον ν. 3892/2010 προστίθενται άρθρα 3Α ως εξής: του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, το υπογρά-
φουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το
«Άρθρο 3Α παραδίδει στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών
Υποχρεώσεις μαιών – μαιευτών υγείας που θα εκτελέσει το εν λόγω παραπεμπτικό
ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντίστοιχα.
1. Οι μαίες - μαιευτές υποχρεούνται να γράφονται ως 6. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται
χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας «Ηλε- σύμφωνα με τις προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ στον Κανονισμό του εκάστοτε Φ.Κ.Α.
1150 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

7. Οι μαίες –μαιευτές μπορούν να ακυρώσουν πα- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄


ραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει, αν τούτο δεν έχει ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
εκτελεστεί. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
8. Οι μαίες –μαιευτές έχουν τη δυνατότητα επισκόπη-
σης των παραπεμπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλε- Άρθρο 107
κτρονικά οι ίδιοι. Δαπάνες συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας
9. Οι μαίες –μαιευτές υποχρεούνται να διαθέτουν την στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018
απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποί- Οι δαπάνες για τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας
ηση και τη σύνδεσή τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2018 θε-
επεξεργασία, την καταχώριση και την εκτύπωση των ωρούνται νόμιμες και κανονικές και εξοφλούνται στους
ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.». δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη
δέσμευση των πιστώσεων και κάθε άλλης σχετικής διά-
Άρθρο 104
ταξης, σε βάρος των οικείων Κωδικών Αριθμών Εξόδων
Κάλυψη σε Ανασφάλιστους Πολίτες
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το οι-
του ν. 4368/2016 κονομικό έτος 2018.
Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
επέρχονται οι εξής αλλαγές: Άρθρο 108
α) οι λέξεις «των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Νομιμοποίηση μισθολογικών δαπανών
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας» αντικαθίστανται 1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για επιδόματα θέ-
από τη φράση «όλων των δημόσιων μονάδων παροχής σης ευθύνης των άρθρων 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του και 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που καταβλήθηκαν,
Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε πρόσωπα που
3 του ν. 4486/2017» και άσκησαν εν τοις πράγμασι καθήκοντα Προϊσταμένων
β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: οργανικών μονάδων στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,
Οι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συ- χωρίς οι ανωτέρω οργανικές μονάδες να προβλέπονται
νταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατροί έχουν το δικαίωμα να στους οικείους οργανισμούς.
συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και 2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που καταβλήθη-
διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις καν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε φυσικά
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανω- πρόσωπα για παρασχεθείσες αυτοπροσώπως υπηρεσίες
τέρω. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές καθαριότητας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών
εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας. (Ο.Κ.Α.Ν.Α.).
3. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες και δεν αναζητού-
Άρθρο 105 νται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά για επιδό-
Κάλυψη θέσεων Τ.ΟΜ.Υ. ματα θέσης ευθύνης, χωρίς να υφίστανται οι αντίστοιχες
σε περίπτωση απουσίας οργανικές μονάδες, καθώς και για βασικούς μισθούς, που
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ καταβλήθηκαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
38) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
«γ) Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας επαγ- καίου αορίστου χρόνου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
γελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών
και λοιπού προσωπικού της παραγράφου 3, πέραν των Άρθρο 109
είκοσι (20) συνεχών εργάσιμων ημερών, οι ανάγκες Ακίνητη και κινητή περιουσία Δ.Υ.ΠΕ.
μπορεί να καλύπτονται, με αιτιολογημένη απόφαση Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Π.Ε, ύστερα από αίτημα νοσοκομείων, το οποίο περιήλθε αρχικά στα Πε.Σ.Υ.,
του συντονιστή της εν λόγω λειτουργούσας Τ.ΟΜ.Υ., με σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του
υφιστάμενο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας που ν. 2889/2001 (Α΄ 37) και εν συνεχεία στις Δ.Υ.ΠΕ., σύμ-
υπηρετεί στην οικεία Υ.Π.Ε..». φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του
2. H παράγραφος 1 ισχύει από 13 Δεκεμβρίου 2017. ν. 3370/2005 (Α΄ 176), επανέρχεται στα ανωτέρω νοσο-
κομεία με μόνη την έκδοση πράξης από τον Υπουργό
Άρθρο 106 Υγείας και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύ-
Δυνατότητα Συμπερίληψης των που, πράξης ή συμβολαίου. Τα ακίνητα που χρησιμοποι-
Ο.Κ.Α.Ν.Α., Κ.Ε.Θ.Ε.Α., Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ούνται κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος για
και στρατιωτικών νοσοκομείων τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού της Ψυχικής Υγείας από τις Δ.Υ.ΠΕ., εξακολουθούν και
Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρο 10 του παραμένουν κατά κυριότητα στις τελευταίες, κατά τους
ν. 3329/2005 (Α΄ 81) μετά τις λέξεις «Γ. Παπαγεωργίου» ειδικότερους όρους που προσδιορίζονται στην ανωτέρω
προστίθενται οι λέξεις «του Ο.Κ.Α.Ν.Α, του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. πράξη του Υπουργού Υγείας.
καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Τα ακίνητα των νοσοκομείων για τα οποία δεν εκδό-
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού θηκε η διαπιστωτική πράξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)». ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1151

του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (Α΄ 25), λογίζεται ότι ν. 1579/1985 (Α΄ 217), διαγράφονται οι λέξεις «ύστερα
παρέμειναν στην κυριότητα των νοσοκομείων. από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του
Άρθρο 110 ν. 1397/1983 διαγράφονται οι λέξεις «μετά από γνώμη
Δαπάνες μετακίνησης στα πλαίσια του ΚΕ.Σ.Υ.».
δράσεων του Ε.ΚΕ.Α. γ) Στην παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄
Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας, με διανυκτέρευ- 236) διαγράφονται οι λέξεις «και μετά από γνώμη του
ση ή αυθημερόν επιστροφή και με δικαίωμα αποζημίω- Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)».
σης, συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων στο
εξωτερικό, εργαζομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που Άρθρο 113
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορεί να καλύ- Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού
πτονται από το Ε.ΚΕ.Α., εφόσον η μετακίνηση γίνεται σε και οδοντιατρικού επαγγέλματος
διατεταγμένη υπηρεσία για θέματα αιμοδοσίας, ύστερα Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης των επαγγελμά-
από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του των του ιατρού και του οδοντιάτρου απαιτείται:
Ε.ΚΕ.Α.. Η σχετική εντολή μετακίνησης εκδίδεται από τον α) πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, αντίστοιχα, των
πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή
β) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισμό κρά-
Άρθρο 111 τους-μέλους της Ε.Ε., βάσει του οποίου έχει αναγνωριστεί
Διαγραφή απαιτήσεων νοσοκομείων επαγγελματική ισοδυναμία, σύμφωνα με τις διατάξεις
έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ή
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, γ) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισμό τρίτης
μέχρι το ύψος της χρηματοδότησης των νοσοκομείων χώρας, εκτός Ε.Ε., ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τον
του Ε.Σ.Υ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ.210/ΚΑΕ Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
2325, 2326) για καθένα από τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος
απαιτήσεις των νοσοκομείων αυτών έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αντίστοιχος με τα πτυχία ιατρικής ή οδοντιατρικής
οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, σχολής της ημεδαπής,
προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί δ) το αιτούμενο πρόσωπο: αα) να μην στερείται των
στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (εισπρακτέα πολιτικών δικαιωμάτων του, ββ) να μην βρίσκεται σε
νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη, με ταυτόχρονη δι- δικαστική συμπαράσταση, γγ) να μην έχει καταδικαστεί
αγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογρα-
προς τα ανωτέρω νοσοκομεία, που προέρχονται από τις φία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου
προαναφερόμενες υπηρεσίες. περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παι-
Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούνται δοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερί-
να προβούν στην απεικόνιση του αποτελέσματος των ας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής
ανωτέρω διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια,
λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της οικονομικής ε) να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία
χρήσης του έτους 2019. της κτήσης του πτυχίου της ιατρικής σχολής των Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ή της έκδοσης της απόφασης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.
Άρθρο 112
Γνώμη ΚΕ.Σ.Υ. για θέματα ιατρικής ειδικότητας Άρθρο 114
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5Α του άρθρου 21 του Ανάκληση της βεβαίωσης ή
ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως η παράγραφος αυτή αντικα- της άδειας άσκησης
ταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
(Α΄ 140), διαγράφονται οι εξής λέξεις: «οι προϋποθέσεις Η βεβαίωση ή η άδεια άσκησης του ιατρικού και του
και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντι- οδοντιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής πε-
άτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις ειδι- ριπτώσεις:
κότητες θέμα». α) αν o ιατρός ή ο οδοντίατρος τεθεί σε δικαστική συ-
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5Β του άρθρου 21 του μπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των
ν. 3580/2007, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθη- πολιτικών του δικαιωμάτων,
κε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018, διαγρά- β) ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ-
φονται οι εξής λέξεις: «οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες βουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού
τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για εξειδί- Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν η βεβαίωση ή η
κευση και κάθε άλλο σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα». άδεια άσκησης του ιατρικού ή του οδοντιατρικού επαγ-
3. α) Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρ- γέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη,
θρου 38 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), όπως η παράγραφος γ) ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ-
αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του βουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού
1152 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν για μία συνεχή ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιμωρείται το
πενταετία ο ιατρός ή ο οδοντίατρος δεν ασκεί το ιατρικό πρόσωπο, το οποίο με σκοπό την αποκόμιση παράνο-
επάγγελμα ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη, μου περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του
δ) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος, εξαιτίας σωματικής ή φυσικοθεραπευτή, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή αναγνω-
διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή εξαιτίας εξάντλη- ρισμένο τίτλο σπουδών φυσικοθεραπευτή.
σης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει 2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προ-
χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού βλεπόμενα για την άσκηση της φυσικοθεραπείας προ-
επαγγέλματος, σόντα, με σκοπό να προσπορίσει στο ίδιο ή σε τρίτον
ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετά- παράνομο περιουσιακό όφελος, εκτελεί πράξεις αρμοδι-
κλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, ότητας φυσικοθεραπευτή ή διαφημίζει, με οποιονδήπο-
κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί τε τρόπο, την από το ίδιο εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών
ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδο- πράξεων τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1.
κτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 3. Με φυλάκιση μέχρι έξι (6) εβδομάδες και χρηματική
για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκ- ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ τιμωρείται το
μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια. πρόσωπο, το οποίο, ασκεί το επάγγελμα του φυσικο-
θεραπευτή χωρίς να διαθέτει την κατά τις διατάξεις του
Άρθρο 115
νόμου βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος αυτού ή
Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή
η βεβαίωση που του είχε χορηγηθεί ανακλήθηκε ή η
της άδειας άσκησης του ιατρικού
και οδοντιατρικού επαγγέλματος ισχύς της έχει ανασταλεί. Με την ίδια ποινή τιμωρείται
το πρόσωπο, το οποίο είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκ-
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγ- πρόσωπος εταιρείας, λειτουργεί εργαστήριο φυσικο-
γέλματος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλεται αν: θεραπείας χωρίς βεβαίωση λειτουργίας ή με βεβαίωση
α) επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο η πειθαρ- λειτουργίας, η οποία έχει ανακληθεί ή της οποίας η ισχύς
χική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του έχει ανασταλεί.
επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα,
β) για ορισμένο χρονικό διάστημα ο ιατρός ή ο οδο- Άρθρο 119
ντίατρος στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέματα
γ) ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ιατρού ή του επαγγελματικής επιμόρφωσης
οδοντιάτρου για τα αδικήματα της περίπτωσης ε΄ του των φυσικοθεραπευτών - Ινστιτούτο
άρθρου 116. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί Επιστημονικών Θεμάτων του Π.Σ.Φ.
μέχρι την έκδοση της σχετικής αμετάκλητης δικαστικής 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176)
απόφασης. προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής :
Άρθρο 116 «ιστ) Η διαχείριση, η προώθηση και η πιστοποίηση,
Ανάκτηση δικαιώματος άσκησης του ιατρικού κατ’ αποκλειστικότητα, του συστήματος διαρκούς επαγ-
και οδοντιατρικού επαγγέλματος γελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των φυσικοθερα-
πευτών και μοριοδότησής τους από την επιμόρφωση
Το δικαίωμα της άσκησης του ιατρικού και του οδο-
αυτή.».
ντιατρικού επαγγέλματος στις περιπτώσεις ανάκλησης
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3599/2007 προστίθεται παρά-
της βεβαίωσης ή της άσκησης του επαγγέλματος ανα-
γραφος 4 ως εξής:
κτάται, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι που προκάλεσαν την
«4. Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβου-
ανάκληση, με την έκδοση βεβαίωσης παύσης ισχύος
λίου (Κ.Δ.Σ.) του Π.Σ.Φ. μπορεί να συσταθεί Ν.Π.Ι.Δ. με
της αναστολής.
την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του
Άρθρο 117 Π.Σ.Φ.», με έδρα την Αθήνα, διοικούμενο από Διοικητικό
Παράταση ισχύος αρμοδιότητας για την Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ.
άδεια/βεβαίωση άσκησης ιατρικού Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενί-
και οδοντιατρικού επαγγέλματος σχυση της έρευνας και της συμμετοχής των φυσικοθερα-
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του πευτών στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.),
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως η παράγραφος αυτή αντι- ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου της
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των
αντικαθίστανται ως εξής: φορέων και η μοριοδότηση των προγραμμάτων των φυ-
«4. H παράγραφος 1 ισχύει από την 1η.4.2019. Οι αι- σικοθεραπευτών και η έγκριση προγραμμάτων εκπαί-
τήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι δευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Το προσωπικό
τις 31.3.2019 εξετάζονται από αυτές.». του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ.
του Π.Σ.Φ. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέ-
Άρθρο 118 ματα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.
Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. εκδίδεται εσωτε-
επαγγέλματος ρικός κανονισμός λειτουργίας του Ινστιτούτου, με τον
1. Με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος και με χρηματική οποίο ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης,
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153

οικονομικής διαχείρισης, θέσεων προσωπικού, σχέσεων 2. Το άρθρο 2 του ν. 2072/1992, όπως τροποποιήθη-
με το Κ.Δ.Σ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». κε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του
ν. 3370/2005 (Α΄ 176), αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 120
Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας - « Άρθρο 2
προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας Εξεταστική Επιτροπή
1. Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία εργαστη- 1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται πενταμελής Εξετα-
ρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
είναι υποχρεωτική, εκτός από τη λήψη από τους αρμό- Υπουργού Υγείας, και αποτελείται από:
διους κρατικούς φορείς της προβλεπόμενης άδειας/ α) έναν ιατρό ειδικότητας ορθοπεδικής με βαθμό Δι-
βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσι- ευθυντή Ε.Σ.Υ.,
κοθεραπείας, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο β) έναν (1) ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και απο-
Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο κατάστασης με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ.,
Π.Σ.Φ. γ) έναν (1) ιατρό ειδικότητας νευρολογίας με βαθμό
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο Επιμελητή Α΄ ,
τρόπος τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς δ) έναν (1) ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με βαθμό
και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτό. Επιμελητή Α΄ ή Β΄ ,
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ε) έναν (1) εξειδικευμένο επιστήμονα προτεινόμενο
ν. 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής: από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Βιοτε-
«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί εργα- χνικού Συλλόγου αδειούχων ορθοπεδικών.
στήριο φυσικοθεραπείας υποχρεούται να αναρτά στην 2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της
είσοδο του εργαστηρίου του πινακίδα, η οποία περιέχει Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελμάτων
την αναφορά «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» Υγείας. Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται ένα μέλος ως
και χορηγείται κάθε έτος από το οικείο περιφερειακό αναπληρωματικό του, αντίστοιχης ειδικότητας και κλά-
τμήμα, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό δου. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα
Γραμματέα του τμήματος και αναγράφει τον αριθμό της παράτασης.
βεβαίωσης λειτουργίας του εργαστηρίου που εκδίδει η
3. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:
αρμόδια Περιφέρεια, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό
α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφα-
Μητρώου του επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθερα-
σης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων
πευτή, καθώς και τον αριθμό Μητρώου του εργαστηρίου
για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος
στον Π.Σ.Φ..».
χωρίς εξετάσεις,
Άρθρο 121 β) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφα-
Προθετικοί-ορθωτικοί σης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2072/1992 για τη δυνατότητα συμμετοχής ή μη στις εξετάσεις για
(Α΄ 125) αντικαθίστανται ως εξής: τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,
«3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ειδικού τεχνικού σύμφωνα με το άρθρο 7,
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται χω- γ) η διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο
ρίς εξετάσεις, εφόσον στο πρόσωπο του ενδιαφερόμε- 7 και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι
νου συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης
α) Έλληνας πολίτης ή άσκησης επαγγέλματος.
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε
χώρας που εξομοιώνεται με πολίτη της Ε.Ε. ως προς το θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη δια-
δικαίωμα άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις
δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση, ο ενδιαφε- αυτές για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγ-
ρόμενος πρέπει, με την αίτησή του στην Επιτροπή του γέλματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1
άρθρου 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγ- και του άρθρου 7.».
γέλματος, να προσκομίζει και σχετική βεβαίωση για την 3. Το άρθρο 7 του ν. 2072/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
εξομοίωσή του με τους πολίτες της Ε.Ε., σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Άρθρο 7
γ) κατέχει πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνι- Ειδικές ρυθμίσεις
κής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας 1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος προθετικών και
προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκ- ορθωτικών κατασκευών χορηγείται και σε εμπειροτε-
παίδευσης τριών (3) τουλάχιστον ετών, για το οποίο έχει χνίτες που ασκούν το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού
εκδοθεί απόφαση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χωρίς να έχουν
δ) κατέχει κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελ-
επιπέδου Β2. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για ματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετι-
όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο- κών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκπαίδευσης
βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι κολλεγί- τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον αυτοί έχουν απα-
ου στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου.». σχοληθεί ως ειδικοί τεχνικοί προθετικών και ορθωτικών
1154 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

κατασκευών για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 112527/2012 (Β΄ 3286) κοινής
ετών και επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
την Επιτροπή του άρθρου 2. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
2. Η απασχόληση των εμπειροτεχνιτών αποδεικνύεται Υγείας, καθορίζεται ο σκοπός του Πολυδύναμου Κέ-
με τα εξής δικαιολογητικά: ντρου, οι θέσεις του προσωπικού του, οι οποίες δεν συ-
α) αν είναι μισθωτός: νυπολογίζονται στα όρια του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986
αα) υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του ιδιωτικού (Α΄ 32), η κατανομή των θέσεων σε κλάδους και ειδικότη-
εργαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ο χρόνος εργα- τες, καθώς και κάθε οργανωτικό και λειτουργικό θέμα.».
σίας του υποψηφίου, η διεύθυνση του εργαστηρίου και
των υποκαταστημάτων του, Άρθρο 124
ββ) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου Προϊστάμενοι νοσηλευτικής υπηρεσίας
του ιδιωτικού εργαστηρίου, Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργα-
γγ) άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου, νισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που
δδ) σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα, αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας
πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ο χρόνος ερ- αντικαθίστανται ως εξής:
γασίας, «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της
εε) βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των
στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο υποψήφιος. κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαί-
β) Αν διατηρεί εταιρία ή ατομική επιχείρηση: ρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαι-
αα) πιστοποιητικό έναρξης επιχειρηματικής δραστη- ευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται
ριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ ή από το αρμόδιο επι- υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρ-
μελητήριο ή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται
ββ) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου. υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
3. Στη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, που χορηγεί- Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της
ται μετά την επιτυχία του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις, κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του
αναφέρεται το αντικείμενο των εργασιών που μπορεί κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή
να παρέχει ο υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτι-
εξετάσεων.». κής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται.
4. Η επιτροπή του άρθρου 2 του ν. 2072/1992, όπως
Άρθρο 125
τροποποιείται με το παρόν άρθρο, θα εξετάσει και τις
Συντελεστής καθορισμού
εκκρεμείς αιτήσεις για τη λήψη βεβαίωσης άσκησης
δύναμης προσωπικού νοσοκομείων
επαγγέλματος προθετικών και ορθωτικών κατασκευών,
μικρής δυναμικότητας κλινών
χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων, σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο κατά την ημερομηνία κατάθεσης Στο τέλος του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 προστίθεται
της αίτησης. περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) για τα Γενικά Νοσοκομεία και τα Γενικά Νοσοκομεία
Άρθρο 122 – Κ.Υ. που είναι εγκατεστημένα σε νησιωτικές περιοχές
Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ή είναι τα μοναδικά στην αυτοδιοικητική περιφερειακή
ιατρικών συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής ενότητα όπου εδρεύουν, με δυναμικότητα έως και 120
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται κλίνες, από 3-5.».
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται κοινό
Άρθρο 126
Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το προσωπικό του Ιατρικού
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Α.Β.
Συλλόγου Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, με
έδρα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με όμοια απόφαση Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. υπέ-
συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προηγού- χουν αστική ευθύνη προς αποζημίωση μόνο έναντι του
μενου εδαφίου. Ε.Κ.Α.Β. και του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις, παρα-
λείψεις ή υλικές ενέργειές τους κατά την άσκηση των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αμέλεια, οπότε ευθύνονται αστικώς και έναντι τρίτων.
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού
Άρθρο 123 Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους
Σύσταση Πολυδύναμου ή την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, όταν ενάγο-
Κέντρου Αντιμετώπισης της κρίσης των νται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που
χρηστών Ναρκωτικών και του Αλκοολισμού έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» συνι- Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δι-
στάται «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της κρίσης καστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για
των χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού», ως απο- την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο
κεντρωμένη οργανική μονάδα αυτού. Με τροποποίηση για το σκοπό αυτόν. Η δαπάνη του προηγούμενου εδα-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1155

φίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο των ποσών είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της
αναφοράς που προβλέπονται στον ν. 4194/2013 (Α΄ 208). δραστηριότητάς τους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την
Σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, οι κατα- υποχρέωση της κατάθεσης της βεβαίωσης διακοπής της
βληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές δραστηριότητας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από
μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά την προσκόμιση της προαναφερόμενης αίτησης προς
το μέρος που τον αφορούν. τη Δ.Ο.Υ. και
ββ) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ δικόγραφο αγωγής, προσφυγής ή ενδίκου μέσου που
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ εκκρεμεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτι-
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κού ή διοικητικού, οποιουδήποτε βαθμού, και από το
δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος
Άρθρο 127
ή ένδικου μέσου λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16
Ένταξη ιατρών/οδοντιάτρων - ελεύθερων
και 17 του ν. 4238/2014.
επαγγελματιών στο Ε.Σ.Υ.
Μέχρι την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων από
1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 τους υπόχρεους, η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης
του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), που κατά την έναρξη ισχύος κατάταξής τους αναστέλλεται και αυτοί εξακολουθούν
του παρόντος παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.ΠΕ., να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από
δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και δεν καταλαμβάνο- τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την
νται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ και να λαμβάνουν τις αποδο-
(Α΄ 38), μπορούν μέχρι τις 30.6.2019 να υποβάλουν στις χές ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ.
αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.ΠΕ. αίτηση ένταξής Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω έγγραφα μέσα
τους στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. σε ορ- στους προαναφερόμενους χρόνους και προθεσμίες, οι
γανικές θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. πλή- ενδιαφερόμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς να δι-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίες έχουν καιούνται αποζημίωση.
ήδη συσταθεί ή συνιστώνται για τον σκοπό αυτόν στις 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται
Δ.Υ.ΠΕ. για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπααγρά-
και στα νοσοκομεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, φου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του
ανεξάρτητα από το αν συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια
το ελεύθερο επάγγελμά τους. νοσοκομεία και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά δυνάμει δικαστι-
που υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση ένταξης, αξιο- κών αποφάσεων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος
λογούνται και κατατάσσονται στις θέσεις κλάδου ια- του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), είτε συνεχίζουν
τρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 1, μέχρι τις να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε
30.9.2019, από τα συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 26 όχι. Η αξιολόγηση και η κατάταξη του προσωπικού αυ-
του ν. 4461/2017 (Α΄ 38). Τα συμβούλια αυτά συγκρο- τού στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων
τούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μέχρι τις κλάδου Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξι-
31.5.2019, με θητεία πέντε (5) μηνών. Για την κατάταξη ολόγησης Ιατρών της περίπτωσης Δ΄2 της υποπαραγρά-
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο διοικητή φου ΙΖ΄1 της παραγράφου ΙΖ΄ του άρθρου πρώτου του
της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Μέχρι την κατάταξή τους, αυτοί αμεί- ν. 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, με απόφαση του
βονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ. Υπουργού Υγείας, μέχρι τις 31.5.2019, με θητεία πέντε
β) Όσοι από τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους (5) μηνών.
δεν υποβάλλουν μέχρι τις 30.6.2019 αίτηση ένταξης,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, απολύονται αυτοδικαίως. Άρθρο 128
Τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί μέχρι την απόλυσή Αρμόδιο όργανο για τη μισθολογική/
τους από τις Δ.Υ.Π.Ε. δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως βαθμολογική εξέλιξη
καταβληθέντα. των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.
3. Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/ 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 137 του
οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2, ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
υποχρεούνται: «Η μισθολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιά-
α) να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του τρων του Ε.Σ.Υ., των επικουρικών ιατρών και των έμμι-
ελευθέριου επαγγέλματός τους, το αργότερο μέχρι τις σθων ειδικευομένων συντελείται με πράξη του διοικητή
31.10.2019, του οικείου νοσοκομείου ή του διοικητή της οικείας υγει-
β) να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικεί- ονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντι-
ας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την άτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες
ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή της ή του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. για τους ιατρούς που
της αίτησής τους για διακοπή της δραστηριότητας του υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β..».
ελευθέριου επαγγέλματός τους: 2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 137 του
αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν «Το αρμόδιο όργανο είναι για τους ιατρούς και τους
1156 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και του ν. 4118/2013 (Α΄ 32), προστίθενται περιπτώσεις θ΄
τους έμμισθους ειδικευομένους ο διοικητής του οικεί- και ι΄ ως εξής:
ου νοσοκομείου ή ο διοικητής της οικείας υγειονομικής «θ) τη νόσο της ατελούς οστεογένεσης,
περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους ι) τη νόσο fabry».
που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της ή ο 2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262)
πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. για τους ιατρούς που υπηρετούν αντικαθίσταται ως εξής:
στο Ε.Κ.Α.Β..». «2. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι που εμπίπτουν στην
3. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1. του άρθρου 8 του παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001, μπορούν, ύστε-
ν. 4558/2018 (Α΄ 140) αντικαθίσταται ως εξής: ρα από υπηρεσία πέντε (5) ετών σε θέση Επιμελητή Α’,
«στ) Η βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδο- να εξελιχθούν και να καταλάβουν προσωποπαγή θέση
ντιάτρων του Ε.Σ.Υ., μετά την αξιολόγησή τους από τα Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., η οποία συνιστάται με απόφαση
οικεία συμβούλια αξιολόγησης, συντελείται με πράξη του Υπουργού Υγείας.».
του διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του διοικητή
της οικείας υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς Άρθρο 132
και τους οδοντιάτρους των δομών της πρωτοβάθμιας Εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής
φροντίδας υγείας ή του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. για τους Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες
ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β.». Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) νεογνών
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 του
Άρθρο 129
ν. 2071/1992 (Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
Μετακινήσεις προσωπικού
34 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής:
δημόσιων μονάδων υγείας
«Οι ιατροί αυτοί λαμβάνουν αποδοχές ίσες προς αυτές
Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., που απαρτίζονται από πε- των ειδικευόμενων ιατρών, υποχρεούνται να παρακο-
ρισσότερες της μιας οργανικές μονάδες, επιτρέπεται η λουθούν καθημερινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη
μετακίνηση και η τοποθέτηση ειδικευμένων ιατρών κλά- Μ.Ε.Θ ή στη Μ.Ε.Ν. νεογνών και να μετέχουν στο πρό-
δου Ε.Σ.Υ. από την οργανική μονάδα, όπου υπηρετούν, γραμμα εφημερίας της μονάδας, η δε συνεχής υπηρεσία
σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας άλλης ορ- και εκπαίδευσή τους μπορεί να παραταθεί και πέραν των
γανικής μονάδας του ίδιου νοσοκομείου. Η μετακίνηση δύο (2) ετών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
και η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του διοικητή του τεσσάρων (4) εξαμήνων, σύμφωνα με τους όρους και τις
ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ., ύστερα από σχετική αίτηση του ενδια- προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση της
φερομένου. Αν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη διασφάλι- παραγράφου 6, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι
σης λειτουργίας τμημάτων ή μονάδων, η μετακίνηση του στη λίστα.».
ιατρού πραγματοποιείται με απόφαση του διοικητή και
χωρίς προηγούμενη αίτηση του μετακινούμενου, ύστερα Άρθρο 133
από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Παράταση θητείας ειδικευόμενων ιατρών
Συμβουλίου. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
Άρθρο 130 10 του ν. 1609/1986 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με
Οδοντίατροι κλάδου Ε.Σ.Υ. με πτυχίο ιατρικής την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115),
προστίθενται εδάφια ως εξής:
Οι οδοντίατροι του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν πτυχίο
«Από το πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων εδα-
ιατρικής και αποκτούν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, μπο-
φίων εξαιρούνται οι ιατροί που έχουν τοποθετηθεί στα
ρούν να ενταχθούν σε κενή οργανική θέση Επιμελητή Β΄
ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.. Η διαδικασία της νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, εκτός
ένταξης ενεργοποιείται με την αίτηση των ενδιαφερο- των νήσων, για ειδίκευση σε ειδικότητα, που δεν περι-
μένων. Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσό- λαμβάνει όμως άσκηση σε επιμέρους τμήματα. Οι ια-
ντων πραγματοποιείται από τα συμβούλια της παρ.3 του τροί αυτοί, εφόσον έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας και
άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α΄ 140). Τα προσόντα κάθε στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει αντίστοιχη
υποψηφίου αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολό- κενή οργανική θέση ειδικευόμενου, ύστερα από αίτησή
γησης που προβλέπονται στη Γ4α/ΓΠοικ.4044/4.7.2018 τους για παράταση στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. όπου υπάγεται το
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής νοσοκομείο ειδίκευσής τους και έγκριση της παράτασης
Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών Υπουργών Οι- της σύμβασής τους από τον διοικητή της Υ.ΠΕ., μπορούν
κονομικών και Υγείας (Β΄ 2607). Η ένταξη διενεργείται με να παρατείνουν τη σύμβασή τους, με τα ίδια δικαιώμα-
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται τα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων κατ’
ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο αρμο-
Άρθρο 131 διότητας της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη
Ιατροί/οδοντίατροι του άρθρου 15 κενή οργανική θέση ειδικευόμενου. Η επιλογή του νο-
του ν. 2920/2001 σοκομείου τοποθέτησης γίνεται από τον διοικητή της
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄ 131), Υ.ΠΕ., με βάση την εκτίμηση των λειτουργικών αναγκών
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του των νοσοκομείων που περιλαμβάνονται στην περιοχή
ν. 3627/2007 (Α΄ 292) και το άρθρο έκτο περίπτωση η΄ ευθύνης του.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1157

Αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του προηγούμε- Άρθρο 136


νου εδαφίου, οι ανωτέρω ιατροί που υπηρετούν στα Συνυπολογισμός του χρόνου
νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, πλην νήσων, πρακτικής άσκησης ακτινοφυσικών
ύστερα από αίτησή τους για παράταση και σύμφωνα Ο χρόνος της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε
με τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, μπορούν νοσοκομεία της Ελλάδας ή άλλης χώρας, η οποία προ-
να παρατείνουν τη σύμβασή τους, με τα ίδια δικαιώμα- βλέφθηκε στην υποπερίπτωση αγ΄ της περίπτωσης α΄ της
τα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και μέχρι παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), και της οικ.
τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων κατ’ 2073 της 6.4/26.5.1983 υπουργικής απόφασης (Β΄ 280), ως
ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο αρμοδιό- απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας
τητας της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη άσκησης του επαγγέλματος του φυσικού νοσοκομείου
κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον παθολογικό, – ακτινοφυσικού ιατρικής και αποτελεί τυπικό προσόν δι-
χειρουργικό ή εργαστηριακό τομέα, καθώς και στον ψυ- ορισμού για την πρόσληψη σε οργανική θέση ΠΕ φυσικού
χιατρικό τομέα.». νοσοκομείων – ακτινοφυσικού ιατρικής, συνυπολογίζεται
για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.
Άρθρο 134
Συμβούλια αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. Άρθρο 137
1) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. Θ΄ του άρθρου 4 του Άγονες και προβληματικές περιοχές
ν. 3754/2009 (Α΄ 43): 1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης 9 της περίπτωσης
α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73)
«Όταν στον τομέα του νοσοκομείου δεν υπηρετούν προστίθενται οι λέξεις «και Σαμοθράκη»,
μόνιμοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., η αξιολόγηση για μονιμο- β) στο τέλος της υποπερίπτωσης α17 της περίπτωσης
ποίηση ή εξέλιξη των ιατρών του τομέα αυτού γίνεται α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθε-
από τη συνέλευση των μόνιμων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. νται οι λέξεις «και Παξοί»,
του νοσοκομείου.». γ) στο τέλος της υποπερίπτωσης α21 της περίπτωσης
β) Προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής: α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθε-
«Αν ελλείπει ή αδυνατεί και αυτός, στη θέση του ειση- νται οι λέξεις «και Ίος»,
γητή με τον αναπληρωτή του ορίζονται μόνιμοι ιατροί δ) στην υποπερίπτωση α28 της περίπτωσης α΄ της παρ.
κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου.». 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987, μετά τις λέξεις «Άγιος
Κήρυκος», προστίθενται οι λέξεις «και Εύδηλος»,
Άρθρο 135
ε) στο τέλος της υποπερίπτωσης α30 της περίπτωσης
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθε-
ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών
νται οι λέξεις «και Άμφισσα»,
1. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) στ) στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
αντικαθίσταται ως εξής: π.δ. 131/1987 προστίθεται υποπερίπτωση α34 ως εξής:
«1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών και «α34. Νομός Πρέβεζας: Πάργα, Καναλλάκι.»,
οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφά- ζ) στην υποπερίπτωση β29 της περίπτωσης β΄ της παρ.
λισης ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 απαλείφονται οι λέξεις
πρόνοιας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε, αναγνωρίζεται «Πρέβεζα, Καναλλάκι»,
για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για η) στο τέλος της υποπερίπτωσης β30 της περίπτωσης
τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνος β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθε-
προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του ται η λέξη «Ανώγεια»,
άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).». θ) στην υποπερίπτωση β34 της περίπτωσης β΄ της παρ.
2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 απαλείφεται η λέξη
οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, πρώην υπαλλήλων «Άμφισσα».
υπουργείων των κλάδων ΠΕ ιατρών, ΠΕ ιατρών ειδικοτή- 2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 αντικαθί-
των, ΠΕ οδοντιάτρων και ΠΕ φαρμακοποιών, οι οποίοι, σταται ως εξής:
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 «2. Ο χαρακτήρας ως άγονης και προβληματικής πε-
(Α΄ 176), έχουν μεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών ριοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1, πόλης ή κωμό-
υγείας εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και πολης που είναι έδρα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας
καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμα- επεκτείνεται αντίστοιχα και για την πόλη ή την κωμόπολη
κοποιών Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη βαθμολογική τους ή το χωριό που είναι έδρα περιφερειακού ιατρείου ή πο-
εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρμο- λυδύναμου περιφερειακού ιατρείου ή ειδικού περιφερει-
ζόμενης αναλόγως της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ακού ιατρείου το οποίο είχε συσταθεί ως αποκεντρω-
του ν. 4461/2017. μένη μονάδα του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας.».
3. Η προϋπηρεσία ειδικευμένων ιατρών και οδοντιά- 3. Η παράγραφος 2 καταλαμβάνει και τα ιατρεία που
τρων στον Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και το ΚΕΔΔΥ υπολο- συμπεριλήφθηκαν ως άγονα σε προκηρύξεις και προ-
γίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη με του Ε.Σ.Υ. και ως σκλήσεις ενδιαφέροντος κάλυψης κενών και κενού-
τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισμού μενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου από τις
και εξέλιξής τους. 14.10.2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
1158 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Άρθρο 138 α) εισηγείται τη σκοπιμότητα ίδρυσης, συνένωσης,


Μετάταξη ιατρών Ε.Σ.Υ. από διακοπής λειτουργίας δημοσίων δομών στο σύστημα
και προς το Ε.Κ.Α.Β. μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων,
Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντι- β) εισηγείται: αα) τους όρους και τις προϋποθέσεις λει-
καθίσταται ως εξής: τουργίας, ββ) το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγη-
«1. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο Εθνικό σης, γγ) τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) επί πέντε (5) τουλάχι- αδείας των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων
στον συνεχή έτη, μπορούν να μετατάσσονται σε νοσο- οργάνων, ιστών και κυττάρων,
κομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας των Δ.Υ.ΠΕ. γ) εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη
όπου υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή ορ- δωρεά και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυτ-
τάρων,
γανική θέση, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του
δ) διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων,
Υπουργού Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
ιστών και κυττάρων από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευ-
Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του Διοικητή της αρμόδιας
ση, εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και διαχείρισης
Υ.ΠΕ.. Επίσης, ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε
στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντι-
νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
δράσεις,
των Δ.Υ.ΠΕ., επί πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη, μπο-
ε) συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ελέγ-
ρούν να μετατάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του χων των δομών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό
Ε.Κ.Α.Β. ή σε παραρτήματά του, τα οποία λειτουργούν πλαίσιο ελέγχου του συστήματος μεταμοσχεύσεων,
εντός της Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία υπηρετούν, εφόσον υπάρ- στ) συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του μεταμο-
χει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, ύστερα από αίτησή σχευτικού έργου των δομών στη βάση των οποίων συ-
τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύμφωνη ντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας σχετική
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του ετήσια έκθεση αξιολόγησης,
Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ..». ζ) παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιό-
Άρθρο 139 τητας και ασφάλειας, αρμοδιότητα που, με απόφαση
Πλήρωση θέσης ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύναψη προγραμ-
ύστερα από παραίτηση ματικής συμφωνίας, μπορεί να μεταβιβάζει σε φορέα
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας με σχετική τε-
Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.  3204/2003 (Α΄ 296), χνογνωσία ή να υλοποιεί επικουρούμενος από αυτόν,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4486/2017 η) οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και δι-
(Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής: ακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων οργάνων,
«5. Η πλήρωση θέσης κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ιστών και κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο της διαδι-
Ε.Σ.Υ. από την οποία παραιτείται ο ιατρός που την κατέχει κασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,
σε διάστημα μικρότερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από θ) τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων δωρητών,
τον διορισμό του, δεν γίνεται με νέα προκήρυξη αλλά εθελοντών δοτών, δοτών, υποψήφιων ληπτών, ληπτών
με διορισμό του επόμενου στη σειρά του αξιολογικού οργάνων, ιστών και κυττάρων και αρνητών οργάνων κα-
πίνακα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». θώς και κάθε άλλο Μητρώο εθνικού επιπέδου, το οποίο
είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
αρμοδιοτήτων του,
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ι) μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων για την προ-
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
στασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών
Άρθρο 140 δεδομένων σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυτ-
τάρων,
Οι παράγραφοι 2 και επόμενες του άρθρου 24 του ια) εκπροσωπεί τη Χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές
ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής: επίπεδο και συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς
«2. Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οργανισμούς σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης
είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάρα- οργάνων, ιστών και κυττάρων. Με τους οργανισμούς
ξη και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτούς μπορεί να συνάπτει έγγραφες συμφωνίες συνερ-
της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και γασίας για την επίτευξη των σκοπών του και εισηγείται
κυττάρων. σχέδιο εναρμόνισης των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών
3. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός στο εθνικό δίκαιο,
Μεταμοσχεύσεων αποτελούν τις αρμόδιες αρχές που ιβ) εισηγείται την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδό-
έχουν την ευθύνη της εφαρμογής και της υλοποίησης τησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των
των διατάξεων των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπών υπηρεσιών που καταναλώνονται στη δωρεά
για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και και στη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,
κυττάρων. με σκοπό την απρόσκοπτη εξασφάλιση, διαχείριση και
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Εθνικός Ορ- διακίνηση των μοσχευμάτων σε εθνικό και διακρατικό
γανισμός Μεταμοσχεύσεων: επίπεδο,
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1159

ιγ) μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παροχή πιστο- κάθε ανταλλαγή πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές
ποίησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και καθοδήγησης επίπεδο.
των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται σε β) Για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Εθνικού Μη-
κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη δωρεά έως τη με- τρώου, ο Ε.Ο.Μ. μπορεί να συνάπτει έγγραφες συμφωνίες
ταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, περιλαμβα- συνεργασίας με φορείς του, που δραστηριοποιούνται
νομένης της καθοδήγησης για τη συλλογή σημαντικών στο σύστημα μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών
μετεγχειρητικών πληροφοριών, καθώς και για την πα- κυττάρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ραγωγή, την έγκριση και τη διάχυση σχετικών κατευθυ- γ) Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρμόδιος για το συντονισμό της διαδι-
ντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων, κασίας αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος
ιδ) μεριμνά για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και για τη
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των υποψήφιων ληπτών, διακρατική ανταλλαγή απαραίτητων γενετικών ή ιατρι-
των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των κών δεδομένων με αντίστοιχες αρμόδιες αρχές ή κέντρα
δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων, δοτών του εξωτερικού.
ιε) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως με την 4. α) Για την προσέλκυση δοτών μπορεί να οργανώ-
οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης-πληροφόρησης και νονται κέντρα δοτών από τον Ε.Ο.Μ., από δημόσιους
εκπαίδευσης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, από Ν.Π.Ι.Δ. που
προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας καθώς και από
κυττάρων, Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ιστ) υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγ- β) Στα κέντρα δοτών επιχειρείται η προσέλκυση υπο-
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους ψήφιων εθελοντών δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών
διεθνείς οργανισμούς.». κυττάρων, πραγματοποιείται η ενημέρωση, ο έλεγχος
καταλληλότητας, η λήψη συναίνεσης, η συλλογή βιο-
Άρθρο 141 λογικού υλικού, η διασφάλιση της τυποποίησης HLA
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών και η διαχείριση εθελοντών δοτών υπό τον συντονισμό
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και τις οδηγίες του Ε.Ο.Μ., με σκοπό την αλλογενή μη
και μονάδων Ομφαλιοπλακουντιακού Αίματος- συγγενική μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών
κέντρα δοτών κυττάρων. Η καταγραφή των στοιχείων των δοτών και
Το άρθρο 58 του ν. 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής: η αποστολή τους για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Μη-
τρώο που τηρεί ο Ε.Ο.Μ. γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
« Άρθρο 58
του Οργανισμού.
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων
πρόταση του Ε.Ο.Μ και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται
Ομφαλιοπλακουντιακού Αίματος
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κέντρο δοτών,
και Κέντρα Δοτών
όσον αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο, τις εγκαταστά-
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) σεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, τις διαδικασίες, το
καταρτίζει, τηρεί και διαχειρίζεται ένα και ενιαίο για όλη αναγκαίο προσωπικό, την ανανέωση ή την ανάκληση της
την επικράτεια «Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρ- άδειας, τις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης του κέ-
χέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφα- ντρου με τον Ε.Ο.Μ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
λιοπλακουντικού Αίματος». 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρ-
2. Στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1 καταγράφο- μόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, ύστερα από πρό-
νται υποχρεωτικά: α) οι ενήλικοι εθελοντές δότες αρχέ- ταση του Ε.Ο.Μ. και αφού προηγηθεί έλεγχος τήρησης
γονων αιμοποιητικών κυττάρων (Μητρώο Δοτών) που των προϋποθέσεων της παραγράφου 5, χορηγείται στα
έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες σε αδειοδοτημένα κέντρα δοτών άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για τρία
κέντρα δοτών, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο με την ίδια
5 και β) οι μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος (Μη- διαδικασία.
τρώο Μονάδων Οπ.Α) που προορίζονται για αλλογενή 7. Στα κέντρα δοτών διενεργούνται έλεγχοι για την
μη συγγενική μεταμόσχευση και έχουν καταγραφεί και τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων. Με απόφαση του
φυλάσσονται σε αδειοδοτημένες τράπεζες Ομφαλιοπλα- Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγ-
κουντικού Αίματος. χου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η
3. α) Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρμόδιος για την ενσωμάτωση των δυνατότητα διενέργειας έκτακτων ελέγχων και κάθε
δεδομένων του «Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών άλλο σχετικό θέμα.».
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομ-
φαλιοπλακουντικού Αίματος» στη βάση δεδομένων του Άρθρο 142
Παγκόσμιου Συνδέσμου Δοτών Μυελού (World Marrow Τιμολόγηση υπηρεσιών του Ε.Ο.Μ.
Donor Association, WMDA), σύμφωνα με τις απαιτήσεις Στο άρθρο 44 του ν. 3984/2011 προστίθεται παρά-
και τις προδιαγραφές που θέτει τo WMDA, καθώς και για γραφος 4 ως εξής:
τη γενικότερη αξιοποίηση του Μητρώου σε κάθε διεθνή «4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
πλατφόρμα συνεργασίας για την αναζήτηση συμβατών πρόταση του Ε.Ο.Μ., καθορίζεται ο τιμοκατάλογος υπη-
δοτών. Ο Ε.Ο.Μ. διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα σε ρεσιών του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3.».
1160 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ των Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ονό-


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ματα φυσικών προσώπων ή επωνυμίες άλλων νομικών
προσώπων.
Άρθρο 143 7. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνιστάται και λει-
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) τουργεί αποκλειστικά ένας Κοι.Σ.Εν., με εξαίρεση την
1. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) απο- Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου μπορεί να
βλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και συνιστώνται και να λειτουργούν μέχρι τρεις (3) Κοι.Σ.Εν..
επαγγελματική ένταξη: 8. Η σύσταση των Κοι.Σ.Εν. ρυθμίζεται από την παρ.
α) των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης που έχουν 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 ( Α΄ 196), χωρίς τον
ενταχθεί και παρακολουθούν προγράμματα κοινωνικής περιορισμό για υπογραφή του καταστατικού από εκατό
επανένταξης των εγκεκριμένων φορέων αντιμετώπισης (100) τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για κατανα-
των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), λωτικό συνεταιρισμό.
β) των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 9. Για τη σύσταση των Κοι.Σ.Εν. απαιτείται απόφαση
παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος των έγκρισης σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από τον
ανωτέρω φορέων και τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση ενός από τους
βεβαίωση απεξάρτησης. εγκεκριμένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013
2. Οι Κοι.Σ.Εν. είναι αστικοί συνεταιρισμοί και αποτε- (επισπεύδοντες φορείς) που βασίζεται κυρίως στο προ-
λούν μονάδες κοινωνικής ένταξης. Μονάδα κοινωνικής τεινόμενο από την ιδρυτική ομάδα καταστατικό και στο
ένταξης νοείται η μονάδα που στοχεύει στην κοινωνική επιχειρησιακό σχέδιο του υπό σύσταση Κοι.Σ.Εν..
ενσωμάτωση και την επαγγελματική αποκατάσταση των Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά
ατόμων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1. περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού όταν ο επισπεύδων
3. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Εν. και η επο- φορέας εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο χορηγείται η
πτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκού- έγκριση σκοπιμότητας των Κοιν.Σ.Εν.. Κατά τα λοιπά ισχύ-
νται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και ουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου
η επιστημονική εποπτεία ως προς τη λειτουργία τους ως 1 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), εκτός από τις περιπτώσεις
μονάδων κοινωνικής ένταξης ανήκει στον φορέα ή τους δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4.
φορείς που συμμετέχουν ως μέλη της. 10. Οι Κοι.Σ.Εν. πρέπει να έχουν ως μέλος τους έναν
4. Οι Κοι.Σ.Εν. μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγι- τουλάχιστον από τους εγκεκριμένους φορείς του άρ-
κές, καταναλωτικές, εμπορικές, προμηθευτικές, μετα- θρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
φορικές, τουριστικές, οικοδομικές, κοινωνικές, εκπαι- Μέλη των Κοι.Σ.Εν. μπορούν να γίνουν:
δευτικές και πολιτιστικές μονάδες και να αναπτύσσουν α) φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών, τα οποία είναι
οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, όπως αγρο- είτε άτομα με προβλήματα εξάρτησης που βρίσκονται
τική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, στη φάση της κοινωνικής επανένταξης στους εγκεκριμέ-
βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, πα- νους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου
ροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ανάπτυξης. 51 του ν. 4139/2013 είτε άτομα που έχουν ολοκληρώσει
5. Οι Κοι.Σ.Εν. μπορεί να: επιτυχώς την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμ-
α) ιδρύουν και να διατηρούν καταστήματα πώλησης ματος των ανωτέρω φορέων και τους έχει χορηγηθεί
και υποκαταστήματα οπουδήποτε, αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης. Σε περίπτωση υπο-
β) συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τροπής μέλους της κατηγορίας αυτής, η οποία βεβαιώνε-
εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές ται με γνωμάτευση του επισπεύδοντος φορέα, η ιδιότητα
κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις του μέλους χάνεται. Όσον αφορά στη συνεταιριστική
αυτές. Επίσης, μπορεί να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς μερίδα των μελών που διαγράφηκαν από τον Κοι.Σ.Εν.
ομίλους οικονομικού σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), κοινοπραξίες, λόγω υποτροπής, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα μέλη
και δημοτικές επιχειρήσεις, αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 35% τουλάχιστον
γ) συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα ή, με του συνόλου των μελών,
άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, στην πραγματοποίησή β) ενήλικες εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς
τους και να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προ- του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δημόσιοι υπάλληλοι.
γραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρό- Τα ανωτέρω μέλη, μαζί με τον εγκεκριμένο φορέα του
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες άρθρου 51 του ν. 4139/2013, δεν είναι δυνατόν να υπερ-
ενώσεις κάθε τύπου. βαίνουν το 45% του συνόλου των μελών.
6. Η επωνυμία των Κοι.Σ.Εν. περιλαμβάνει υποχρεω- γ) Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά νοσοκομεία,
τικά τον όρο «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης» και δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
την έδρα, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και διακριτικό ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφό-
τίτλο. Η επωνυμία των Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να ταυ- σον προβλέπεται από το καταστατικό των Κοι.Σ.Εν. .Τα
τίζεται ή να έχει ουσιώδεις ομοιότητες με την επωνυμία μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερ-
άλλων συνεταιρισμών, οι οποίοι εδρεύουν στον ίδιο βαίνουν το 20% του συνόλου των μελών.
δήμο, αναπτύσσουν ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα Μέλη των Κοι.Σ.Εν. δεν μπορεί να γίνουν νομικά ή φυ-
και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Στην επωνυμία σικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλον συνεταιρι-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1161

σμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και έχει γ) το έκτακτο αποθεματικό,
την έδρα του στον ίδιο Δήμο. δ) τα ειδικά αποθεματικά του παρόντος άρθρου και τα
11. Τα μέλη των Κοι.Σ.Εν. μπορούν να απασχολούνται ειδικά αποθεματικά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
ως εξής : 14. Τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από την παρα-
α) τα μέλη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 κράτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των κα-
μπορούν να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν. και να θαρών κερδών χρήσης. Η συγκεκριμένη παρακράτηση
αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και δεν είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του αποθεματικού
το χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών
κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του κατά περίπτωση μερίδων. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε
Κοι.Σ.Εν.. Αν τα απασχολούμενα μέλη της κατηγορίας άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη
αυτής λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιασδήποτε στον παρόντα και στο καταστατικό.
μορφής παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά Ειδικό αποθεματικό σχηματίζεται από την εισφορά
συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροι- νέων μελών ανάλογη προς την καθαρή περιουσία των
στικά με την αμοιβή τους από τον συνεταιρισμό. Για τους Κοι.Σ.Εν., όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της
έχοντες συννοσηρότητα εξάρτησης και ψυχοπαθολογί- τελευταίας χρήσης. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει την
ας, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του καταβολή μικρότερης εισφοράς.
άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), Τα μέλη που είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δη-
β) τα μέλη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 μπο- μοσίου τομέα ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ρούν να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν., σύμφωνα με μπορεί να μην εισπράττουν τα καθαρά κέρδη χρήσης, με
τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό και απόφαση του διοικούντος οργάνου τους, για το σχηματι-
τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, σμό ειδικού αποθεματικού. Το ποσό αυτό χρησιμοποιεί-
εργαζόμενοι στους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου ται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη
51 του ν. 4139/2013 και δημόσιοι υπάλληλοι με τους
ζημιών των Κοι.Σ.Εν και κυρίως για την ανταλλαγή από
οποίους οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για επιστημο-
έκτακτη εισφορά των συγκεκριμένων μελών που δεν
νικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς μπο-
εισέπραξαν τα διανεμηθέντα καθαρά κέρδη.
ρούν να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται ή
Οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολο-
να αποσπώνται με τη συναίνεσή τους στους Κοι.Σ.Εν. Τα
γισμό καθώς και τα έσοδα από χαριστική αιτία, εφόσον
απασχολούμενα μέλη αυτής της περίπτωσης δεν αμεί-
ο σκοπός τους δεν ορίζεται ειδικά, αποτελούν ειδικό
βονται από τους Κοι.Σ.Εν..
12. Ο Κοι.Σ.Εν. οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, αποθεματικό για την κάλυψη των προγραμμάτων, των
στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη που λειτουργούν εργασιών, των δαπανών και των αναγκών των Κοι.Σ.Εν..
ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του συνε- Σε περίπτωση διάλυσης των συνεταιρισμών, το ειδικό
ταιρισμού. αυτό αποθεματικό δεν διανέμεται εξίσου στα μέλη του,
13. Οι πόροι των συνεταιρισμών μπορεί να προέρχο- αλλά διατίθεται για παρεμφερείς σκοπούς. Εκτός από τα
νται από: αποθεματικά που προβλέπονται στον παρόντα και στο
α) επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι καταστατικό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει
όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με για το σχηματισμό έκτακτων και ειδικών αποθεματικών.
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 15. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοι-
β) χρηματοδότηση από εθνικούς οργανισμούς, από πο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών.
το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αναπτυξιακά μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με τις συνεται-
προγράμματα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
διεθνείς οργανισμούς, παρόντος και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανά-
γ) κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της λογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες
χρήσης περιουσιακών στοιχείων, του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο
δ) έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων των υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής.
Κοι.Σ.Εν, 16. Οι Κοι.Σ.Εν. διέπονται συμπληρωματικά από τις
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών τους διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ν.  1667/1986 και
στοιχείων, του ν. 4139/2013 και αναγνωρίζονται αυτοδικαίως ως
στ) επιχορήγηση από τους συμμετέχοντες φορείς του Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της πε-
άρθρου 51 του ν. 4139/2013, ρίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4430/2016
ζ) το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 10 (Α΄ 205).
του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρημα- 17. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-
τικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ ξεις των παραγράφων 6 έως 11 και 13 έως 17 του άρθρου
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου 12 του ν. 2716/1999.
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) και μπορεί να
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8). Άρθρο 144
Το κεφάλαιο των Κοι.Σ.Εν απαρτίζεται από: Τροποποιήσεις των νόμων 2716/1999 (Α΄ 96)
α) τις συνεταιριστικές μερίδες, και 4461/2017 (Α΄ 38)
β) το τακτικό αποθεματικό, 1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης στστ΄ της
1162 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999, της παρ. 3 του άρθρου 19, η περίπτωση στ΄ της παρα-
οι λέξεις «άρθρου 12» αντικαθίστανται από τις λέξεις γράφου 2 και η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου
«άρθρου 11». 22, οι υποπεριπτώσεις 4, 5, 8 και 9 της περίπτωσης α΄
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του της παρ. 3 του άρθρου 24 και η περίπτωση στ΄ της παρ.
ν. 2716/1999 το εδάφιο «Οι θέσεις των μελών και των 1 του άρθρου 30 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 162).
Προέδρων των ΤΕ.Π.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.ΕΠ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι τι- γ) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6, οι περιπτώ-
μητικές και άμισθες» διαγράφεται. σεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 7 και οι παράγραφοι 9 και 10
3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191),
ν. 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής: δ) το πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4058/2012
«Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης των (Α΄ 63).
στοιχείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής υγείας να ε) Το β.δ. 22. 4/4. 5.1939 ( Α΄ 178).
τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστή- στ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 5 του ν. 3329/2005
ματος παρακολούθησης μονάδων ψυχικής υγείας, καθώς (Α΄ 81).
και σε περιπτώσεις μη δυνατότητας εξαγωγής αξιόπιστων
αναφορών λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας ή δυ- Άρθρο 146
σλειτουργίας του ανωτέρω συστήματος, η επιλεξιμότητα Μετακίνηση υπαλλήλων
των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγ- του κλάδου Πληρωμάτων
χεται, σύμφωνα με την Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ- 1. Μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων
ληλεγγύης (Β΄ 453)». Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
4. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 αντικαθί- (Ε.Κ.Α.Β.) μεταξύ οργανικών μονάδων της Κεντρικής
σταται ως εξής: Υπηρεσίας ή εντός του ιδίου Παραρτήματος, πραγμα-
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, τοποιούνται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β..
Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών 2. Μετακινήσεις υπαλλήλων: α. πραγματοποιούμε-
καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των κέντρων νες από και προς νησί, με την εξαίρεση των νήσων που
ψυχικής υγείας και των κοινοτικών κέντρων ψυχικής έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας, β.
υγείας παιδιών και έφηβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ανάλογα με από την Κεντρική Υπηρεσία σε Παράρτημα και το αντί-
τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τις γεωγραφικές ιδι- στροφο, καθώς και γ. από Παράρτημα σε Παράρτημα,
αιτερότητες του τομέα ψυχικής υγείας». διενεργούνται με τη διαδικασία της μετάθεσης, όπως
5. Στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999 προστίθεται παρά- κατωτέρω ορίζεται.
γραφος 8 ως εξής:
«8. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Άρθρο 147
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αναλάβει τη λει- Μετακίνηση υπαλλήλων
τουργία άνω των δέκα (10) μονάδων ψυχικής υγείας, του κλάδου Πληρωμάτων
έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν από την επιχορήγη- Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
ση των μονάδων τους λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την αντιμετώπιση
μισθοδοσίας που αφορούν στη συνολική διοίκηση και έκτακτων ή επειγουσών αναγκών
διαχείριση των μονάδων τους, καθώς και τον επιστημο- Για την αντιμετώπιση αποκλειστικά και μόνον έκτα-
νικό συντονισμό τους». κτων ή επειγουσών αναγκών, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β.
6. Από την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4461/2017 δια- με απόφασή του δύναται να μετακινήσει υπαλλήλους
γράφεται η φράση «Οι θέσεις των μελών στο Περιφερει- του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων:
ακό Διατομεακό Συμβούλιο είναι τιμητικές και άμισθες.». α. από οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας σε
7. Από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4461/2017 δια- άλλη οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς
γράφεται το τελευταίο εδάφιο. και εντός του ιδίου Παραρτήματος,
β. από την Κεντρική Υπηρεσία σε Παράρτημα και το
Άρθρο 145 αντίστροφο και
Καταργούμενες διατάξεις γ. Από Παράρτημα σε άλλο Παράρτημα.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: Οι μετακινήσεις του παρόντος άρθρου πραγματοποι-
α) Το άρθρο 26 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), το π.δ. 358/ ούνται κατ’ ανώτατο όριο έως δύο (2) φορές κατ’ έτος
1992 (Α΄ 179), το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), για κάθε υπάλληλο και μπορούν να διαρκέσουν μόνο
όπως και κάθε άλλη διάταξη που εκδόθηκε κατ’ εξου- για όσο χρόνο υφίσταται η ανάγκη που τις επέβαλε και
σιοδότηση αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις πάντως όχι περισσότερο των τεσσάρων (4) μηνών συ-
διατάξεις του παρόντος. νολικά.
β) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 και η περίπτωση ε΄ της
παρ. 3 του άρθρου 13, οι υποπεριπτώσεις 1 έως 6 της Άρθρο 148
περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6, η υποπερίπτωση Μετάθεση υπαλλήλων
7 της περίπτωσης α΄, η υποπερίπτ. 5 της περίπτ. β’ και του κλάδου Πληρωμάτων
οι υποπεριπτώσεις 2 και 7 της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
του άρθρου 16, η υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης α΄ 1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλ-
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1163

λήλου του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του μπληρωμένο έτος, με το ίδιο ανώτατο όριο. Ο χρόνος
Ε.Κ.Α.Β. ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, σε κενή θέση ποινής αργίας, στέρησης αποδοχών λόγω πειθαρχικού
και εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που παραπτώματος, η άδεια άνευ αποδοχών και η θέση σε
κατέχει. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση προηγούνται διαθεσιμότητα δεν προσμετρούνται στον χρόνο υπο-
των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. λογισμού μορίων.
2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Πληρω- β. Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με είκοσι
μάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιούνται πέντε (25) μόρια για τον σύζυγο, πλέον δέκα (10) μορίων
με πράξη του Προέδρου του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης για το πρώτο ανήλικο τέκνο και πλέον δεκαπέντε (15)
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ο Προϊστάμε- για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδά-
νος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας ζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχει συ-
υποχρεούται να αποστείλει σχετική εισήγηση. μπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους,
3. Στις περιπτώσεις «δυσίατου» νοσήματος, όπως ορί- διαζευγμένους, χήρους καθώς και στους εν διαστάσει
ζεται με την υπ’ αριθμ. Υ 1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/2001 απόφαση γονείς τέκνων που ασκούν αποδεδειγμένα την επιμέλεια,
του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1386), οι μεταθέσεις διενεργού- η ανωτέρω μοριοδότηση προσαυξάνεται κατά δέκα (10)
νται οποτεδήποτε και κατά προτεραιότητα. Ο δυσίατος μόρια για το πρώτο ανήλικο τέκνο και κατά δεκαπέντε
χαρακτήρας του νοσήματος πιστοποιείται από την αρ- (15) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο.
μόδια Υγειονομική Επιτροπή για τους υπαλλήλους και 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η
με την προσκόμιση βεβαίωσης σύμφωνα με την ανω- ελάχιστη αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
τέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τα μέλη της και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο Πλη-
οικογένειάς του. Ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται ρωμάτων Ασθενοφόρων ως προϋπόθεση που πρέπει
ο/η σύζυγος, ο/η συμβιών/ούσα και τα τέκνα του/της να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων προς
υπαλλήλου. μετάθεση, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά την αναγκαία
4. Μετάθεση και μετακίνηση πολυτέκνων και τέκνων δύναμη των ασθενοφόρων ανά πλήθος κατοίκων και
πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Η διά- τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική
ταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για βάση.
υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα
τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, από τα οποία ένα ή Άρθρο 149
περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται οι θέσεις για τις μεταθέσεις υπαλλήλων 1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων
του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κατόπιν αιτή- του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
σεώς τους και καλούνται οι υπάλληλοι για την υποβολή διενεργούνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υπο-
των αιτήσεων μετάθεσης. Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψιν του βάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου πενθημέρου
τουλάχιστον την αναγκαία δύναμη των ασθενοφόρων κάθε τριμήνου, ως ακολούθως: η Διεύθυνση Διοικη-
και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. ανά πλήθος κατοίκων τικών - Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπη-
και τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περι- ρεσίας συλλέγει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και
οδική βάση. συντάσσει πίνακα με τις αιτήσεις για αμοιβαία μετάθε-
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ση, ανά υπηρεσία προέλευσης και υπηρεσία υποδο-
Ε.Κ.Α.Β. και γνωστοποιείται πάραυτα σε όλες τις Διευ- χής. Ο πίνακας αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα
θύνσεις του Ε.Κ.Α.Β.. του Ε.Κ.Α.Β. με αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλου
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλ- των αιτήσεων των υπαλλήλων.
λονται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του 2. Σε περίπτωση που από τον αναρτημένο πίνακα
πίνακα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.. Οι αιτήσεις διαβιβά- προκύπτει αμοιβαιότητα της υπηρεσίας προέλευσης και
ζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης υπηρεσίας υποδοχής για τον ίδιο αριθμό αιτήσεων, ο
Διοικητικού Οικονομικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. αποδέχεται τις αιτήσεις και εκδίδει
για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Η σειρά προτε- αμοιβαία μετάθεση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισ-
ραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που σότερες αιτήσεις για την ίδια θέση, οι αιτήσεις διαβιβά-
συγκεντρώνει ο υπάλληλος, με βάση τα έτη υπηρεσίας ζονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει
στο Ε.Κ.Α.Β. και την οικογενειακή του κατάσταση κατά τα τη σύμφωνη γνώμη του για τη διενέργεια της αμοιβαίας
οριζόμενα κατωτέρω. Μεταβολές που επέρχονται μετά μετάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του προη-
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης γούμενου άρθρου. Στη συνέχεια, εκδίδεται απόφαση του
δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση συγκέντρωσης Προέδρου του Ε.Κ.Α. Β. περί της αμοιβαίας μετάθεσης.
ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος. Για κα-
θένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος Άρθρο 150
αριθμός μορίων: Για όσα θέματα αφορούν μετακινήσεις και μεταθέ-
α. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας τρία (3) σεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφό-
μόρια, με ανώτατο όριο τα εκατό (100). Η υπηρέτηση ρων του Ε.Κ.Α.Β. που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις
σε νησιωτική περιοχή, εξαιρούμενης της Κρήτης και των ανωτέρω άρθρων, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του
της Λευκάδας, λαμβάνει τέσσερα (4) μόρια για κάθε συ- ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
1164 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Άρθρο 151 «Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:


Τροποποίηση του άρθρου 21 1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη,
του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθί- Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.
σταται ως εξής: 2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί- με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές
ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων,
προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Πα-
θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυ- ρελίων και η. Φαιάκων.
νάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο- 3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, απο-
μίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνι- τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β.
κής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.
Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων 2. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 25 της παρ. 2
Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
(Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανα- «Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
τολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και 1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτε-
διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές λούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου,
οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό β. Ελειού - Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.
αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι- 2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελού-
τοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά μενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες 3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από
του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ.
περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρε- Σάμης.
σίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που 3. α. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α΄ της υποπα-
υπηρετεί ο σύζυγός τους.». ραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 152
«4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια, αποτελούμενος
Η παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4517/2018 (Α΄ 22) από τις δημοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καμβουνίων
αντικαθίσταται ως εξής: και γ. Λιβαδερού».
«3. Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο β. Στην περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 27 της παρ.
πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθει- 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται υποπερί-
ών Υγείας (Ε.Π.Υ.), για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων πτωση 5 ως εξής:
αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους «5. Δήμος Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό, αποτελού-
και για χρονικό διάστημα ενός έτους, εκτός εάν ολοκλη- μενος από τη δημοτική ενότητα Βελβεντού.».
ρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός, με την προϋπόθεση της 4. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπα-
προηγούμενης έκπτωσης της τιμής αποζημίωσης των ραγράφου 33 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
ισχυουσών συμβάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.». αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 153 «Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 1. Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελού-
1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου μενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας,
15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) προστίθεται εδάφιο ως εξής: γ. Ευεργέτουλα, δ. Λουτροπόλεως- Θερμής, ε. Μυτιλήνης
«Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και το Κοινωφελές και στ. Πλωμαρίου.
Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και οι εταιρείες Δήμος Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, απο-
των οποίων κατέχει το σύνολο των μετοχών, για ακίνητα τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρα-
που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγ- σκευής, β. Ερεσού - Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταμά-
μένα για κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς δου, ε. Μήθυμνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου.».
ή πολιτιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα, για ακίνητα που 5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπα-
εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης ραγράφου 43 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των αντικαθίσταται ως εξής:
σκοπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα ακίνητα που είναι «Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
αποδεδειγμένα κενά.». 1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της
2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α.
την 1.1.2013. Βαθέος και β. Πυθαγορείου.
2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, απο-
Άρθρο 154 τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 και β. Μαραθοκάμπου.».
1. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2 6. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται σύμφωνα με τις πα-
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ραγράφους 1 έως 5, αρχίζουν να λειτουργούν από την
ως εξής: εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών τους,
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165

οι οποίες θα αναδειχθούν με τις πρώτες, μετά την έναρξη 2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του
ισχύος του παρόντος, γενικές δημοτικές εκλογές, σύμ- παρόντος, οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι ιδιωτι-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010, όπως κού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι απα-
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4555/2018. Οι σχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και
νέες δημοτικές και κοινοτικές αρχές αναλαμβάνουν κα- οι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης
θήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους εντολής των δήμων που καταργούνται, δηλώνουν την
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Από την έναρξη λει- προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους
τουργίας των νέων δήμων καταργούνται οι υφιστάμενοι αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.
Δήμοι Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων - Βελβεντού, Κεφα- 3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας
λονιάς και Σάμου. της παραγράφου 2, με αποφάσεις των δημοτικών συμ-
7. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές των βουλίων των υπό κατάργηση δήμων, καταρτίζονται, με τη
δήμων που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5 διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, Μεταβατι-
έχουν οι εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων
εκλογικούς καταλόγους των αντίστοιχων εκλογικών δι- συνιατώμενων δήμων και κατανέμεται σε συνιστώμενες
αμερισμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρα- θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής
γράφων 2 έως 5 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010, όπως βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό του
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4555/2018 και οι καταργούμενου δήμου. Οι αποφάσεις του προηγού-
οποίοι, για τον σκοπό αυτόν, θεωρούνται δημότες των μενου εδαφίου, εγκρίνονται με πράξη του Συντονιστή
αντίστοιχων νέων δήμων. Από την έναρξη λειτουργίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από
των νέων δήμων, οι δημότες των δήμων που καταργού- γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δη-
νται σύμφωνα με την παρ. 6 καθίστανται αυτοδικαίως μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την
δημότες των νέων δήμων στους οποίους υπάγονται οι κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής
δημοτικές ενότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι. Υπηρεσίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 10 του
8. Στους δήμους που συνιστώνται με τις παραγρά- ν. 3584/2010. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώ-
φους 1 έως 5, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δή- του εδαφίου δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη
μους της χώρας, οι εκλογές θα διενεργηθούν με την Α΄ προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η
Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων του 2019. Για την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση
των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων που θα προκό- του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ψουν από την κατάτμηση των υφιστάμενων δήμων, θα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα κατανομή των εκλογικών 4. Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων
διαμερισμάτων, στα οποία δεν επέρχεται διάσπαση. Οι δήμων καθορίζονται η προσωρινή εσωτερική διάρθρω-
δήμοι που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο ση των υπηρεσιών τους, οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς
6, διενεργούν τις δίμηνες αναθεωρήσεις των αντίστοι- και η κατανομή σε καθέναν από τους συνιστώμενους
χων εκλογικών καταλόγων μέχρι την έναρξη λειτουργίας δήμους των οργανικών, των προσωποπαγών θέσεων
των νέων δήμων. Το πρόγραμμα εκλογής στους δήμους και των θέσεων έμμισθης εντολής του προσωπικού των
που συνιστώνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως καταργούμενων δήμων, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική
5 εκδίδεται και δημοσιεύεται από τους δημάρχους των βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα, που κατανέμονται σε κα-
αντίστοιχων δήμων που καταργούνται σύμφωνα με την θέναν από τους συνιστώμενους δήμους. Στις θέσεις του
παράγραφο 6. προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και οι οργανι-
9. Για τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών του κές θέσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, για
Μαΐου 2019, στους δήμους που συνιστώνται με τις πα- την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του
ραγράφους 1 έως 5, τα κωλύματα του άρθρου 14 του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης, καθώς και οι θέ-
ν. 3852/2010 αφορούν στους αντίστοιχους καταργού- σεις του άρθρου 91 του ν. 4538/2018. Επίσης, ορίζονται
μενους δήμους, ενώ τα σχετικά ασυμβίβαστα καταλαμ- προσωρινά και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι
βάνουν και τους αντίστοιχους δήμους που συνιστώνται υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστα-
με τις ίδιες ως άνω διατάξεις. μένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανά-
λογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο
Άρθρο 155 των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
Προσωπικό συνιστώμενων δήμων 5. Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συ-
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, νιστώμενων δήμων και την κατανομή και κατάταξη σε
αορίστου και ορισμένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων
το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης δήμων, λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότη-
έργου των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με τις δι- τας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των
ατάξεις του προηγούμενου άρθρου, μεταφέρεται στους συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα και με την αρχή της ισό-
αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με την ίδια σχέση τητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες
εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι
εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, με τη αιτήσεις προτίμησής τους σύμφωνα με την παράγραφο
διαδικασία των επόμενων παραγράφων. 2, ο τόπος κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατά-
1166 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

σταση, τυχόν προβλήματα υγείας και τα έτη υπηρεσίας στον συνιστώμενο δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου
τους. παρασχέθηκαν κυρίως οι σχετικές υπηρεσίες.
6. Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δή- 9. Ως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν
μων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου
το προσωπικό των καταργούμενων δήμων κατατάσσεται 10 του ν. 3584/2007, καθώς και οι περιορισμοί των άρ-
αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ των αντί- θρων 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 17 του ν. 3870/2010
στοιχων συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές (Α΄ 138).
αποφάσεις κατανομής της παραγράφου 3. Μέσα σε ένα 10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν
(1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμε- να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδι-
νων δήμων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού κασία κατάρτισης των Μεταβατικών και των οριστικών
των δήμων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων, τη διαδικασία κατανο-
με πράξεις των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, που μής του προσωπικού των καταργούμενων δήμων στους
εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους και τη διαδικασία
μένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της μετατάξεων της παραγράφου 7.
Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του προσωπικού που
κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. λαμ- Άρθρο 156
βάνεται υπόψη για κάθε μισθολογική και βαθμολογική Νομικά πρόσωπα καταργούμενων -
συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ αυτού και κάθε τυχόν συνιστώμενων δήμων
προσωπική διαφορά. 1. Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά
7. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργί- λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων, με την έναρ-
ας των συνιστώμενων δήμων, οι νέες δημοτικές αρχές ξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με το παρόν
καταρτίζουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας Μέρος, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα
των νέων δήμων, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων.
ν. 3584/2007 και χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγρά- 2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταρ-
φου 3 αυτού. Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσε- γούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων
ων του Ο.Ε.Υ. κάθε συνιστώμενου δήμου, δεν μπορεί να δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους και
υπερβαίνει ία 2/3 του αριθμού των οργανικών θέσεων εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του Κώ-
του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κενές οργανικές δικα Δήμων και Κοινοτήτων.
θέσεις που προκύπτουν από τους Ο.Ε.Υ. των προηγού- 3. Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων
μενων εδαφίων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού δήμων και για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός χα-
του ν. 4590/2019 (Α΄ 17). Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλ- ρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την
ληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συνιστώ- παράγραφο 1, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προ-
μενων δήμων, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στο δήμο της σαυξάνονται κατά τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με
προτίμησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύνα- τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο
νται, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) και, σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθ-
μήνες από την έγκριση των οικείων Ο.Ε.Υ., να μετατάσσο- μός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό
νται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016, συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υπο-
στον δήμο που είχαν δηλώσει ως προτιμητέο είτε σε κενή δεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Πρόεδρος
οργανική θέση είτε με μεταφορά της θέσης τους και με του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του δήμου
διατήρηση του μισθολογικού και βαθμολογικού τους της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν
καθεστώτος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό σύμβουλος. Τα μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημο-
οργάνου του δήμου υποδοχής, που εγκρίνεται από τον τικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης ή
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνονται από κοινωνικό φορέα του δήμου της έδρας
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβου-
Προϋπόθεση για τη μετάταξη του προηγούμενου εδα- λίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό
φίου είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον
του δήμου προέλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο δήμο της έδρας της επιχείρησης/ ή ο οριζόμενος από
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και ο μετατασσόμενος αυτόν σύμβουλος.
υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον 4. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των
οικείο κλάδο ή ειδικότητα. συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών
8. Οι συνιστώμενοι δήμοι υπάγονται στο πεδίο εφαρ- αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μογής του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, αν οι σχετικές μελών τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των
προϋποθέσεις πληρούνται από τον αντίστοιχο καταρ- νομικών προσώπων της παραγράφου 1 ως διαδημοτι-
γούμενο δήμο και εφόσον οι υπηρεσίες του Προγράμ- κών, καθώς και για τη συμμετοχή στους συνδέσμους της
ματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρασχέθηκαν εντός των παραγράφου 2.
διοικητικών τους ορίων. Η ειδική προϋπηρεσία της πα- 5. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας
ραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον έχει διανυθεί των συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια συ-
στον καταργούμενο δήμο, λογίζεται ότι έχει διανυθεί νιστούν, με απόφασή τους, νέες Σχολικές Επιτροπές για
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1167

τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους, σύμφωνα αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και το καταργούμενου Δήμου Σάμου, ως προς το ανωτέρω
άρθρο 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Ίδρυμα.
ισχύουν. Μέχρι τη σύσταση των νέων Σχολικών Επιτρο- 12. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
πών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές προσωπικό των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των
των καταργούμενων δήμων, για όλες τις σχολικές μονά- Ν.Π.Δ.Δ. των καταργούμενων δήμων, καθίσταται αυτο-
δες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαίως προσωπικό των διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και συν-
αντίστοιχα, των καταργούμενων δήμων. Η κατάργηση δέσμων, που προκύπτουν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2,
των Σχολικών Επιτροπών των καταργούμενων δήμων με την ίδια σχέση εργασίας από την έναρξη της νέας δη-
διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας μοτικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. και νομικούς συμβούλους με σχέση έμμισθης εντολής.
6. Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Μέσα σε έναν (1) μήνα από την από την έναρξη της νέας
και ανώνυμες εταιρείες τις οποίες είχαν συστήσει ή στις δημοτικής περιόδου, το προσωπικό διαπιστώνεται, ως
οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι, από την προσωπικό του αντίστοιχου διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ή
έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, συνεχίζουν να λει- συνδέσμου, με απόφαση του Προέδρου του, η οποία
τουργούν, με εταίρους τους νέους δήμους, ύστερα από δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το
ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους. προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
7. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδι- Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, των
κα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων, κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών εταιρειών μη
μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των ανωνύμων εταιρει-
δήμων, σε κοινές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 252 του ών των καταργούμενων δήμων καθίσταται αυτοδικαίως
ίδιου νόμου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού προσωπικό των αντίστοιχων διαδημοτικών Ν.Π.Ι.Δ., από
τους. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και διαπιστώ-
λειτουργίας των νέων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυ- νεται ως προσωπικό αυτών με απόφαση των Προέδρων
τών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου τους, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥ-
των μελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση ΓΕΙΑ». Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει
και εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών. Στην περίπτωση εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία
που αποφασιστεί η λύση των εταιρειών αυτών, οι νέοι μετάταξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στα αντί-
δήμοι μπορούν να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία κατά στοιχα νομικά πρόσωπα.
το άρθρο 266 Κ.Δ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων 13. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. μίσθωσης έργου, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους από τα
8. Το Ίδρυμα «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντί- αντίστοιχα διαδημοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία, από
δας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» του καταργούμε- την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου υπεισέρχονται
νου Δήμου Λέσβου, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνι- στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη.
στώμενο, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Δυτικής 14. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων
Λέσβου, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και που απασχολούνται από τις καταργούμενες, σύμφωνα
υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο- με την παράγραφο 5, Σχολικές Επιτροπές με σύμβαση
χρεώσεις του καταργούμενου Δήμου Λέσβου, ως προς μίσθωσης έργου, μεταφέρονται αυτοδικαίως στις αντί-
το ανωτέρω Ίδρυμα. στοιχες συνιστώμενες νέες Σχολικές Επιτροπές που είναι
9. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυ- αρμόδιες για τις σχολικές μονάδες στις οποίες παρέχουν
ρας» του καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας περιέρχεται τις υπηρεσίες τους, με τη σύσταση αυτών.
αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμφωνα με το πα- 15. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν
ρόν Μέρος, Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικα-
Νήσων, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και σία συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων και τρο-
υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο- ποποίησης των καταστατικών και των Ο.Ε.Υ. των νομικών
χρεώσεις του καταργούμενου Δήμου Κέρκυρας ως προς προσώπων των καταργούμενων δήμων που αποκτούν
το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.. διαδημοτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1
10. Το Δημοτικό Ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Αρ- έως 13 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα κριτήρια για
γοστολίου» του καταργούμενου Δήμου Κεφαλονιάς, την κατανομή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχεί-
περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμφωνα ων των νομικών προσώπων των καταργούμενων δήμων.
με το παρόν Μέρος, Δήμο Αργοστολίου, από την έναρξη
λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα Άρθρο 157
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου Περιουσιακές σχέσεις
Δήμου Κεφαλονιάς. των συνιστώμενων δήμων
11. Το Ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέως Δήμου 1. Οι δήμοι που συνιστώνται με το παρόν Μέρος υπει-
Σάμου (Ίδρυμα Ντάελ)» του καταργούμενου Δήμου Σά- σέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας
μου, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώμενο σύμ- τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και
φωνα με το παρόν Μέρος, Δήμο Ανατολικής Σάμου, από εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος
1168 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρ- των οικονομικών του δήμου, τον προϊστάμενο της οικο-
μοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επό- νομικής υπηρεσίας του δήμου, έναν πολιτικό μηχανικό
μενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγ- και έναν δικηγόρου του καταργούμενου δήμου και από
ματο δικαίωμα επί των ακινήτων, καθώς και η κυριότητα δύο δημοτικούς συμβούλους, έναν από την πλειοψηφία
των δικτύων του καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται και έναν από τη μειοψηφία, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε
αυτοδικαίως στον συνιστώμενο δήμο, εντός των διοι- δημοτική ενότητα καθενός από τους συνιστώμενους δή-
κητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα ακίνητα που μους. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος αριθμός, στην
μεταβιβάζονται στους νέους δήμους καταχωρίζονται Επιτροπή συμμετέχει και ένας ακόμη αντιδήμαρχος, που
ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία. Οι συνιστώ- ορίζεται από τον δήμαρχο του καταργούμενου δήμου. Ο
μενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ορισμός των δημοτικών συμβούλων του δεύτερου εδα-
λειτουργίας τους στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των φίου, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους 4. Έργο της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Κα-
ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος ταργούμενου δήμου είναι η υποβολή πρότασης προς το
καταργούμενος δήμος, καθώς και σε ενεργές συμβάσεις δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, σχε-
δωρεάν παραχώρησης των πάσης φύσεως δημοτικών τικά με: α) την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων
ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καταρ-
ορίων. Υφιστάμενα, κατά την έναρξη λειτουργίας των γούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους
συνιστώμενων δήμων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διευ- νεοσυσταθέντες δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο
κολύνσεις και απαλλαγές οικονομικής και φορολογικής 1 του παρόντος άρθρου και την έκθεση απογραφής και
φύσης, όπως ιδίως αποφάσεις καθορισμού τελών, και βε- αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της παρα-
βαιώσεις ή ρυθμίσεις πάσης φύσεως οφειλών, εξακολου- γράφου 2, β) τον προσδιορισμό των δήμων, οι οποίοι θα
θούν να ισχύουν, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές συνεχίσουν κατά λόγο διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του
ή ατομικές πράξεις των καταργούμενων δήμων, υπέρ ή καταργούμενου δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8
κατά των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, κατά λόγο και γ) τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέ-
τοπικής αρμοδιότητας. σιμα, κατά την 31η Αυγούστου 2019, του καταργούμενου
2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του δήμου, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώμενο δήμο. Σε
παρόντος, οι καταργούμενοι, σύμφωνα με το παρόν Μέ- καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους, αποδίδεται
ρος, δήμοι διορίζουν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, για την το μέρος των διαθεσίμων που αποτελείται από τα ποσά
απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσι- που προέρχονται από ειδικευμένα και προσδιορίσιμα
ακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των έσοδα και αφορούν στη χωρική του αρμοδιότητα και
χρηματικών διαθεσίμων αυτού. Η αμοιβή του ορκωτού από το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, από το εναπομείναν
βαρύνει τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου. μέρος των διαθεσίμων, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος
Το έργο της απογραφής και αποτίμησης ολοκληρώνεται του πληθυσμού του.
την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική έκθεση του ορκω- 5. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που επιλέγει ο Συ-
τού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόμενη από τα σχετικά ντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι
παραστατικά, διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή της αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψη-
παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν φία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του
από την ημερομηνία αυτή μέχρι και τη 14η Αυγούστου προέδρου. Η πρόταση της παραγράφου 4 υποβάλλεται
2019 συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή από την Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας στον πρόεδρο
συμπληρωματική έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από του δημοτικού συμβουλίου του καταργούμενου δήμου,
τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι την 14η Αυγούστου 2019. Ο πρόεδρος του δη-
της παραγράφου 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία μοτικού συμβουλίου εισάγει αμελλητί την πρόταση της
να ουνυπολογτσθούν στην πρόταση κατανομής των Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο, προς έγκριση. Το
περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου δήμου. δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Επιτρο-
Από την 16η Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου πής και εκδίδει απόφαση κατανομής της περιουσίας του
2019, δεν πραγματοποιείται καμία πράξη που να αφο- καταργούμενου δήμου μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, η
ρά πληρωμή ή είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, πλην οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
πράξεων που αφορούν στην μισθοδοσία προσωπικού 6. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί κατα-
και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Τα σχετικά παρα- νομής της περιουσίας του καταργούμενου δήμου που
στατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα
διαβιβάζονται στο δημοτικό συμβούλιο του καταργού- και κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων των
μενου δήμου, προκειμένου να συνοπολογισθούν στην συνιστώμενων δήμων, καθώς και σχετικό απόσπασμα
απόφαση κατανομής της περιουσίας αυτού. της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της παρα-
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συγκροτεί- γράφου 2, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία βιβλία
ται σε καθέναν από τους καταργούμενους δήμους, Επι- του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού
τροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου. γραφείου.
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Συντονιστή της οικείας 7. Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δή-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον αντιδή- μων που καταργούνται, οι οποίες αφορούν στην εκποί-
μαρχο του καταργούμενου δήμου που είναι αρμόδιος επί ηση, αγορά και ανταλλαγή ακινήτων, συνομολόγηση
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1169

δανείων, σύσταση ή κατάργηση νομικών προσώπων, τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νή-
αναδοχή οφειλών, διαγραφή χρεών, καθώς και σε δικα- σων, Αργοστολίου, Σερβίων, Μυτιλήνης και Ανατολικής
στικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, Σάμου αντίστοιχα. Οι ανωτέρω δήμοι είναι, αντίστοιχα,
λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 του συνολι- η Προϊστάμενη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι
κού αριθμού των μελών τους. Δικαιούχοι των ανωτέρω έργων, μελετών και προμηθει-
8. Από την κατάργηση των δήμων, σύμφωνα με το πα- ών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πράξεις και
ρόν Μέρος, οι εκκρεμείς δίκες αυτών συνεχίζονται, χωρίς τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους αποδίδονται
να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη
διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από το δήμο εφαρμογή της παραγράφου 1.
στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έδρα του 12. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προγραμ-
αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κατ’ εξαίρεση: α) ματικές συμβάσεις μεταξύ συνιστώμενων δήμων που
δίκες που αφορούν αξιώσεις, εμπράγματες ή ενοχικές επί προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου δήμου,
ακινήτων του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται από μπορούν να συνάπτονται κατά παρέκκλιση των προ-
το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα ϋποθέσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και δεν
ακίνητα αυτά και β) δίκες που αφορούν το πάσης φύσεως υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο.
προσωπικό του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
από τον δήμο, στον Μεταβατικό ή οριστικό Οργανισμό και Οικονομικών, μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα
Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου εντάσσονται οι αντί- θέματα σχετικά με το αναγκαίο περιεχόμενο της έκθεσης
στοιχοι υπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση ειδικής διαδο- του ορκωτού ελεγκτή - εκτιμητή της παραγράφου 2, τη
χής, ο συνιστώμενος δήμος που είναι ειδικός διάδοχος, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής της παραγρά-
μπορεί να ασκήσει παρέμβαση, εφαρμοζομένων των φου 3 και το αναγκαίο περιεχόμενο της εισήγησής της, με
άρθρων 225 και 325 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. τη διαδικασία καταβολής της μισθοδοσίας του προσω-
9. Αμέσως μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργά- πικού και των αιρετών των συνιστώμενων δήμων, κατά
νων των συνιστώμενων δήμων, που θα αναδειχθούν τους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη λειτουργίας
από τις εκλογές του Μαΐου 2019, η οικονομική επιτροπή αυτών, καθώς με τη διαδικασία κατάρτισης των προϋπο-
συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικείου λογισμών των συνιστώμενων δήμων, κατά τα δύο πρώτα
δήμου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο δημοτικό οικονομικά έτη από την έναρξη λειτουργίας αυτών.
συμβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού αυ- Άρθρο 158
τού, πρέπει να έχει ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμ- Επιτροπή Επανεξέτασης της
βούλιο απόφαση τεχνικού προγράμματος και δεν απαι- Διοικητικής Διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
τείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστά-
οργάνου του δήμου, καθώς και του Παρατηρητηρίου ται Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Κατά την κατάρτι- (Ε.Ε.Δ.Δ.) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η οποία αποτελεί γνωμο-
ση και ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο πρώτων δοτικό όργανο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με έργο:
οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων, α) τον εντοπισμό και την καταγραφή περιπτώσεων, όπου
παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και η διοικητική διαίρεση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όπως έχει
δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς διαμορφωθεί με βάση το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 δεν
και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανει- ανταποκρίνεται στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
δίκευτα έσοδά τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέ- αναγκών των τοπικών κοινωνιών και δεν διασφαλίζει
θοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων I, II και III που επαρκές επίπεδο πρόσβασης των πολιτών στις παρε-
περιγράφεται στη σχετική, ισχύουσα κάθε φορά, κοινή χόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα και με σχετικές αναφορές
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κοινωνικών φορέων των αντίστοιχων περιοχών ή και των
περί παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού ίδιων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β) την υποβολή εισήγησης
των δήμων, εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περί- στον Υπουργό Εσωτερικών για τον ανακαθορισμό της
πτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή. διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ως προς τις
10. Η μισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντι- περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
μισθίες του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών 2. Μέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι:
όλων των συνιστώμενων δήμων, για διάστημα που δεν α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουρ- ως Πρόεδρος,
γίας αυτών, καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή μισθο- β) ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ-
δοσίας του καταργούμενου δήμου και, αντίστοιχα, από ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
την οικονομική υπηρεσία του νέου δήμου στον οποίον Εσωτερικών,
αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του. γ) ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
11. Πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτά- κών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
σεις που θα υποβληθούν έως την 31η Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών,
για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το δ) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κόμμα με κοινοβου-
εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε- λευτική εκπροσώπηση,
ων με δικαιούχους τους καταργούμενους δήμους συνεχί- ε) πέντε (5) εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
ζουν να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
1170 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυ- κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
τοδιοίκησης (ΙΤΑ), για τη δαπάνη των χορηγηθέντων προς τους δικαιούχους
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι- περίθαλψης φαρμάκων και ειδών, ακόμη και εάν δεν
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και υφίστανται τα απαιτούμενα πρωτότυπα παραστατικά
η) τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους που είτε διότι έχουν απωλεσθεί είτε διότι έχουν καταστρα-
διαθέτουν εξειδίκευση στα θέματα της τοπικής αυτοδιοί- φεί συνεπεία της ανωτέρω φυσικής καταστροφής. Με
κησης και της περιφερειακής ανάπτυξης που ορίζονται απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του
από τον Υπουργό Εσωτερικών. Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζονται ειδι-
Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού των περιπτώσεων κότερα η διαδικασία, οι όροι, τα στοιχεία ή έγγραφα που
β΄ έως η΄ διορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα θα υποβάλλονται, εκ των οποίων θα μπορεί να προκύψει
από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσι- η προαναφερόμενη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία λε-
ών ή φορέων. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Προϊστάμε- πτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
νος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής φου, η οποία ισχύει και για φυσικές καταστροφές που
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. έχουν συμβεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Το έργο της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού ολοκληρώνε- 3. Το άρθρο 63 του ν. 3601/1928 (Α΄ 119) αντικαθί-
ται εντός χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. Με απόφαση σταται ως εξής:
του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται ο «1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα
χρόνος διάρκειας του έργου. Η Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α΄βαθμού περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας σύμ-
υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους οργανικής φωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και με την
μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και επιφύλαξη της παραγράφου 2 ειδικά για την Περιφέρεια
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αττικής, συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο,
οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης. στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα
μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών
Άρθρο 159 συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:
1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρ- Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρω-
θρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίστανται από τή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό
τότε που ίσχυσαν, ως ακολούθως: Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου
«Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, σε περί- με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέ-
πτωση κένωσης των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο δρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζομένου από το
εφαρμογής του άρθρου 8 καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του
πλήρωσή τους διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω
του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις του προ- Φαρμακευτικού Συλλόγου.
ηγούμενου εδαφίου προκηρύσσονται εντός δύο (2) Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου
μηνών από την κένωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της
της διαδικασίας επιλογής και διορισμού, εφαρμόζονται Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την 31η.12.2018. Θητείες Γ. Από τρία (3) μέλη - φαρμακοποιούς, με τους αναπλη-
που λήγουν παρατείνονται μέχρι την ολοκλήρωση της ρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουρ-
διαδικασίας επιλογής και διορισμού.». γούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους,
2. Θέσεις που κενώθηκαν από την 1.1.2019 μέχρι την εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου
έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύσσονται εντός δύο προσόντα και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την
(2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω εκλογή των τρι-
λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. ών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται
ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι
Άρθρο 160 από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε
Ρυθμίσεις Φαρμακείων και Ζητημάτων μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος.
Δημόσιας Υγείας Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτι-
1. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στα πλαίσια κοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις
της λειτουργίας τους ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φρο- Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί
ντίδας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να προβαίνει Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο
στη διενέργεια εποχικού εμβολιασμού και στη χορήγηση (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.
αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική 2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο
πιστοποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστε- (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5)
ρα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ- μέλη, ως εξής: I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού
λόγου, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, προϋποθέσεις Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που
και η διαδικασία της προαναφερόμενης πιστοποίησης. λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες:
2. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που αφο- α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών,
ρούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάστα- γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε)
ση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3
αποζημίωση στους συμβεβλημένους παρόχους του Εθνι- παρ. 3 περίπτωση Θ΄ του ν. 3852/2010) και II) Πειθαρχικό
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1171

Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαι- κοινότητα και στους χώρους ομαδικής διαβίωσης και
οδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις εργασίας και, γενικά, σε κάθε χώρο κοινωνικής δραστη-
Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 ριότητας. Οι παρεμβάσεις της δημόσιας υγείας είναι επι-
παρ. 3 περίπτωση Θ΄του ν. 3852/2010). Ill) Τα Πειθαρχικά στημονικά τεκμηριωμένες και ασκούνται με βάση τους
Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και κανόνες της βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας.
Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν εν ενεργεία Δικα- 2. Για τη διενέργεια μαζικών προληπτικών ιατρικών
στή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών,
Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες,
Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, απαιτείται απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα
οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Με την εν
τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατό- λόγω απόφαση εγκρίνεται κατ’ ελάχιστο ο αριθμός των
πιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, β) προσώπων, στα οποία αφορά η διενέργεια των πράξε-
από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και τον ων αυτών, ο αριθμός και το είδος των φαρμακευτικών
νόμιμο αναπληρωτή του) και γ) από τρία (3) μέλη κάθε προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, του
Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέ- ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τόπος και
γονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους. ο χρόνος που θα διενεργηθούν. Ως φορείς διενέργειας
3. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα των ανωτέρω πράξεων μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα
από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκ περιτρο- δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστούν
πής, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς και νομικά
πλειοψηφία. πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεταξύ των
β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία οποίων και μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία περι-
όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. λαμβάνουν στον καταστατικό τους σκοπό τις ανωτέρω
γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρ- δράσεις. Οι προαναφερόμενες πράξεις διενεργούνται
νονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση πάντοτε από επαγγελματίες υγείας, που έχουν εκ του
ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διω- νόμου τη δυνατότητα της διενέργειάς τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της δεοντολογίας και τον προγραμματι-
κομένου.
σμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ή του Εθνικού
4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1384/1938
Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.
(Α΄ 362), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι
έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρ-
όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση της
χικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων
προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς και η διαδικασία
(500) ευρώ και κατατίθεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο
συντονισμού και παρακολούθησης της διενέργειας των
της έδρας της Περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρ-
ανωτέρω πράξεων, η διαδικασία αντιμετώπισης εκτά-
χικό Συμβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται στον ασκή- κτων και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων και
σαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του κάθε άλλη λεπτομέρεια. Έως τη δημοσίευση της ως άνω
Συλλόγου, αν απορριφθεί. απόφασης η διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 2
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικο- διενεργείται ύστερα από απόφαση έγκρισης του Γενικού
νομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή.».
στις προηγούμενες παραγράφους.».
4. Τα υφιστάμενα έως τη δημοσίευση του παρόντος Άρθρο 161
Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Τροποποίηση των νόμων 4052/2012 (Α΄ 41),
ανασυγκροτούνται με την προβλεπόμενη στην παρά- 4512/2018 (Α΄ 5) και του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172)
γραφο 3 του παρόντος σύνθεση, δηλαδή με έναν εν 1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ του άρθρου
ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως αυτή προστέθηκε με το
Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον αντίστοιχο Πρόεδρο του άρθρο 15 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152) και τροποποιήθηκε
Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό, με το άρθρο 73 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται
με τους νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος και τα αιρετά ως εξής:
μέλη οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για τη συμμετοχή σε «Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκομεί-
Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές ων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμα-
τους έως τη λήξη της θητείας τους. Οι εκκρεμείς πειθαρ- κείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
χικές υποθέσεις διαβιβάζονται άμεσα στα συγκροτηθέ- δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός
ντα ως άνω Πειθαρχικά Συμβούλια. αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται στα πεντα-
5. Το άρθρο 4 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίσταται κόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000,00) ευρώ,
ως εξής: από τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκομεία του
«Άρθρο 4 ΕΣΥ, δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ αφο-
1. Οι δράσεις δημόσιας υγείας ασκούνται από την κε- ρούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκα-
ντρική και την περιφερειακή διοίκηση, την αυτοδιοίκη- τομμύρια (82.000.000,00) ευρώ αφορούν στα φαρμακεία
ση, τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.».
1172 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

2. Στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρθρου 11 του ε) Η τιμή του γενοσήμου φαρμάκου ορίζεται στο 65%
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπου αναφέρεται η φράση «κάτο- της τιμής των αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς, σύμφω-
χος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)» προστίθεται η φράση «ή να με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, μετά
φαρμακευτική εταιρεία». τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του,
3. Στο άρθρο 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθεται όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
παράγραφος 7 ως εξής: στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, και σε κάθε
«7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνο- περίπτωση η τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του
λογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασμό των δημόσι- Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας που ορίζεται με απόφα-
ων νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγη- ση του Υπουργού Υγείας.
θεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί στ) Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο
συμφωνίες με ΚΑΚ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών αναφοράς πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον
Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η τρία κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Οι καθορισμένες τιμές,
διαδικασία αγοράς των φαρμάκων και προμήθειας των όπως ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εφαρμόζο-
δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική νται αναδρομικά σε όλα τα φάρμακα, ανεξαρτήτως της
λεπτομέρεια.». ημερομηνίας έγκρισής τους. Με απόφαση του Υπουργού
4. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) Υγείας καθορίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμο-
αντικαθίσταται ως εξής: γής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
«5. α) Στη διαμόρφωση των νέων τιμών, καθώς και στο ζ) Οι αιτήσεις, για τον καθορισμό των τιμών των φαρ-
σύστημα κοστολόγησης δεν θα αποτελούν στοιχεία δι- μάκων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο το
αμόρφωσης κόστους τα χορηγούμενα χωρίς έγκριση οποίο ορίζεται: α) στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ,
του ΕΟΦ δείγματα, έξοδα συνεδρίων, δαπάνες πολυτε- αν πρόκειται για τον καθορισμό τιμής νέου φαρμάκου,
λών διαφημιστικών εντύπων, προμήθειες μεσαζόντων, ανά κωδικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ),
υπερτιμολογήσεις κ.λπ.. β) στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αν πρό-
β) Τιμή του φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου κειται για αύξηση της τιμής κυκλοφορούντος φαρμά-
προστασίας των δεδομένων του και του φαρμάκου κου, ανά κωδικό αριθμό συσκευασίας ΕΟΦ. Τα έσοδα
αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των που προέρχονται από την κατάθεση των παραβόλων
δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμα- περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή
κευτικής νομοθεσίας, ορίζεται ο μέσος όρος των δύο απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί
χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων της
της Ευρωζώνης, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παρούσας παραγράφου.».
είναι χαμηλότερη του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 και το τέταρτο και πέμπτο
που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.  4213/2013
γ) Για τα φάρμακα αναφοράς εντός της περιόδου προ- (Α΄ 261) καταργούνται.
στασίας των δεδομένων τους και τα φάρμακα αναφοράς 6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 4, αν η
μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τιμή ενός γενοσήμου μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο
τους που περιλαμβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Τιμών από το 10% επί της τιμής του προηγούμενου δελτίου
που έχει δημοσιευθεί έως την έναρξη ισχύος του παρό- τιμών, όλα τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή ίση με το 75%
ντος, η τιμή τους αυξάνεται μόνο εφόσον είναι χαμη- της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς.
λότερη, σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τιμών, από τη
χαμηλότερη τιμή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Άρθρο 162
Η αύξηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε κάθε Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)
ανατιμολόγηση έως 10% επί της τιμής του αμέσως προ- Στον ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται άρθρο 106Α,
ηγούμενου Δελτίου Τιμών με ανώτατο όριο τη χαμηλό- ως εξής:
τερη τιμή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
δ) Η τιμή των φαρμάκων αναφοράς εντός της περιό- «Άρθρο 106Α
δου προστασίας των δεδομένων τους και των φαρμάκων Συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας
αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των 1. Για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου που
δεδομένων τους, που περιλαμβάνονται στο τελευταίο παρέχουν οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών
Δελτίο Τιμών που έχει δημοσιευτεί έως την έναρξη ισχύ- πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), συγκροτού-
ος του παρόντος, εφόσον είναι υψηλότερη, σύμφωνα με νται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.). Με απόφαση του
το ανωτέρω Δελτίο Τιμών του μέσου όρου των δύο χα- Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
μηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., εγκρίνεται η σύσταση των Κ.ΟΜ.Υ.. Με
Ευρωζώνης, μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση έως 10% την ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των Κ.ΟΜ.Υ.
επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου Δελτίου Τιμών ανά Δ.Υ.ΠΕ. και ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών
με κατώτατο όριο το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στον οποίο θα υπαχθούν λειτουργικά
διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. και με τον οποίο θα διασυνδεθούν (μονάδα αναφοράς).
Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του φαρμάκου δεν μπο- 2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται με απόφαση της οικείας
ρεί να είναι μικρότερη από το Κόστος Ημερήσιας Θερα- Δ.Υ.ΠΕ.. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται η περιοχή ευθύ-
πείας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. νης της, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1173

και ο δημόσιος Φ.Π.Υ.Υ. αναφοράς της. Σε έναν Φ.Π.Υ.Υ. που υπηρετεί στην Κ.ΟΜ.Υ. της περιοχής τους, είτε για όλη
μπορεί να υπάγονται και να εδρεύουν μία ή περισσότε- τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας είτε κατ’ εξαίρεση
ρες Κ.ΟΜ.Υ.. Έργο των Κ.ΟΜ.Υ. αποτελεί η παροχή υπη- για διανυκτέρευση, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα
ρεσιών υγείας προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των
υπηρεσιών πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής αναγκών αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
της υγείας σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμέ- ρικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας καθορίζεται
νων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών. το πλαίσιο χρηματοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα
3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθ- που αφορά στη λειτουργία των Κ.Ο.Μ.Υ..».
μό επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των
παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις ερ- Άρθρο 163
γασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής Τροποποιήσεις του ν. 4498/2017 (Α΄ 172)
απασχόλησης: α) έναν (1) Οδοντίατρο (ΠΕ Οδοντιάτρων), 1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του
β) έναν (1) επαγγελματία υγείας ΠΕ Νοσηλευτικής ή εν ν. 4498/2017 (Α΄ 172) μετά τις λέξεις «υπαλλήλους κλά-
ελλείψει αυτού ΤΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει αυτού ΔΕ δου ΠΕ» προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ».
Βοηθών Νοσηλευτών, γ) έναν (1) επαγγελματία υγείας 2. Στο άρθρο 7 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστίθεται,
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, δ) έναν (1) επαγγελματία υγείας από την έναρξη ισχύος του, παράγραφος 4 ως εξής:
ΤΕ Μαιευτικής, ε) δύο (2) επαγγελματίες υγείας ΤΕ Ιατρι- «4. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του
κών Εργαστηρίων, στ) έναν (1) επαγγελματία υγείας ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής
Φυσικοθεραπείας, ζ) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/ απαρτίζεται από:
Οικονομικού ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νοσο-
Υγείας και Πρόνοιας ή εν ελλείψει αυτού έναν ΔΕ Διοικη- κομείου ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο
τικών Γραμματέων και η) δύο (2) οδηγούς ΔΕ Οδηγών. Για του διοικητικού συμβουλίου,
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ., β) τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. μπορεί να τις στελεχώνει νοσοκομείου, με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Επι-
και με προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στημονικού Συμβουλίου,
υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ γ) τρεις (3) ιατρούς, με βαθμό Διευθυντή/τριας ή Συ-
ελάχιστον από τρία (3) άτομα, ήτοι ένα (1) ΔΕ Οδηγών ντονιστή/στριας, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση
και δύο (2) άτομα εκ των λοιπών ως άνω ειδικοτήτων. μεταξύ των Διευθυντών/Διευθυντριών ή Συντονιστών
4. α. Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου διευθυντών/διευθυντριών της ίδιας ειδικότητας με τους/
3 γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., τις κάθε φορά κρινόμενους/κρινόμενες, με τους/τις
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπληρωτές/αναπληρώτριές τους και ελλείψει αυτών
την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων στις Κ.ΟΜ.Υ αρμο- από ιατρούς άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους/
διότητάς της. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις κρινόμενους/κρινόμενες ή, εάν ελλείπουν και αυτοί
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ομοειδούς ειδικότητας, από
Δ.Υ.ΠΕ. και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο- εκείνους που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην πρόσκληση εκδήλωσης και εποπτείας της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..».
ενδιαφέροντος της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. αναφέρονται αναλυτικά 3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017
οι Κ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
καθήκοντα του προσωπικού. «Κατ’ εξαίρεση, εκδίδεται προκήρυξη μόνο για την
β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται πλήρωση των θέσεων του Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τους/
τα κριτήρια πρόσληψης, τα απαιτούμενα τυπικά προ- τις υποψήφιους/ες των οποίων δεν ισχύουν τα αναφε-
σόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο και ρόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.».
ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με 4. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 αντικαθί-
τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού. σταται ως εξής:
5. Το προσωπικό των Κ.ΟΜ.Υ. συνάπτει με τη Διοίκηση «3. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφι-
της οικείας Υ.ΠΕ. σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ότητα ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό
ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχό- και δεν ακολουθούν άλλοι/άλλες στη σειρά κατάταξης,
λησης και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή της πληρούνται με νέα προκήρυξη, μετά από αίτημα της οι-
αρμόδιας Υ.ΠΕ.. κείας Δ.Υ.ΠΕ., στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον ίδιο
6. Τα έξοδα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ή άλλον φορέα αρμοδιότητάς της.».
Κ.ΟΜ.Υ., καθώς και της μισθοδοσίας του προσωπικού 5. Η διάταξη της παραγράφου 3 ισχύει και για τις θέ-
τους, που προσλαμβάνεται με τη διαδικασία της παρα- σεις που προκηρύχθηκαν και κρίθηκαν άγονες, για τους
γράφου 4 καλύπτονται, υπό τους όρους των Κανονισμών λόγους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του
για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ν. 4498/2017, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
από ενωσιακούς πόρους, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτού-
μενου προγράμματος. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγ- Άρθρο 164
χρηματοδούμενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) ή οι Δ.Υ.ΠΕ.. Οι Ο.Τ.Α. και 1. Το άρθρο 2 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105) αντικαθίσταται
τα Ν.Π.Δ.Δ.. αυτών μπορούν να παρέχουν στο προσωπικό ως εξής:
1174 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

«Άρθρο 2 ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου


Σύνθεση ΚΕ.Σ.Υ. των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας
1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) αποτελείται (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
από τα εξής είκοσι εννέα (29) μέλη: από τον Υπουργό Υγείας,
α) δύο (2) μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ιη) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας
(Π.Ι.Σ.) με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με από- των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του
φαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, Υπουργείου Υγείας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο
β) ένα (1) μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκο- της Επιτροπής,
μειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) με τον αναπληρω- ιθ) τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Υπουρ-
τή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της γείου Υγείας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της
Συμβουλίου, Διεύθυνσης ιατρών, επιστημόνων και επαγγελματιών
γ) ένα (1) μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο- υγείας,
σπονδίας (Ε.Ο.Ο.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται κ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, λάδας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το
δ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ- Διοικητικό της Συμβούλιο,
λόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με κα) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
ε) ένα (1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
(Ε.Ν.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με από- κβ) έναν (1) εκπρόσωπο των Σχολών Επιστημών Υγείας
φαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, των Α.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη
στ) ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ- Σύνοδο των Πρυτάνεων,
γαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) με κγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Γενικό της Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
Συμβούλιο, με απόφαση της συνέλευσης των διδασκόντων της,
ζ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκε- κδ) έναν (1) εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών
πτών- Επισκεπτριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) με τον αναπληρω- των ενόπλων δυνάμεων με τον αναπληρωτή του, που
τή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
Συμβουλίου, κής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.),
η) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσι- κε) έναν (1) εκπρόσωπο των ληπτών υπηρεσιών υγείας
κοθεραπευτών (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται δημό-
ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού του σια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Συμβουλίου, μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι
θ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδει- και οι ενώσεις ασθενών,
κνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που προτεί- κστ) τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, με εγνω-
νονται από τους Συλλόγους Μαιών - Μαιευτών, σμένο επιστημονικό κύρος, εμπειρία συμμετοχής σε
ι) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που ανα- εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο
δεικνύονται με κλήρωση μεταξύ εκπροσώπων που τις πολιτικές υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον
προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, που ορίζονται
Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων από τον Υπουργό Υγείας.
Εργαστηρίων, 2. Οι φορείς της παραγράφου 1 ορίζουν τους εκπρο-
ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρ- σώπους τους στο ΚΕ.Σ.Υ. μέσα σε προθεσμία τριάντα
μάκων (Ε.Ο.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας. Εάν η προθεσμία πα-
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Με- ρέλθει άπρακτη από τον φορέα, ο εκπρόσωπος ορίζεται
ταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) με τον αναπληρωτή του, που από τον Υπουργό Υγείας.
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, 3. α) Το ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδο- γού Υγείας και η θητεία των μελών του είναι τριετής.
σίας (Ε.ΚΕ.Α.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με β) Του ΚΕ.Σ.Υ. προΐστανται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, εδρος αυτού, οι οποίοι είναι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. ή ιατροί
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δη- Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, εγνωσμένου επιστημονικού
μόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που κύρους, με εμπειρία συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτικές υγείας
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού κατά των και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής
ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με τον αναπληρωτή του, που υπηρεσιών υγείας. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του
ιστ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται,
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκλέγονται από την ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., με μυστική
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Διοι- ψηφοφορία, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας
κητικού Συμβουλίου, μεταξύ των ιατρών - μελών του ΚΕ.Σ.Υ..
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175

Τα ίδια πρόσωπα δεν μπορούν να επανεκλεγούν στη κής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες
θέση του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου για περισ- προβλέπονται στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της
σότερο από δύο συνεχόμενες θητείες. παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να κα- αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του
θορίζεται ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ. ν. 1316/ 1983 (Α΄ 3).
και των επιτροπών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 5. Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ. που αφορούν την έγκρι-
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 ση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπει-
αντικαθίστανται ως εξής: ών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών περιέρχονται στο
«2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτείται, με απόφαση του Υπουρ- Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.).
γού Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι επταμε-
Άρθρο 165
λής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. ως
Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής
Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτού ως Αντιπρόεδρο, γ)
αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, δ) τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Δ.Υ. και ε) τρία (3) από 1. α) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία
τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Υ., από τα οποία το ένα είναι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕ-
υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού ΟΥ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠ-
Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), τα οποία εκλέγονται με μυστική ψη- ΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
φοφορία από την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ.. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»» καταργείται. Η οργανική
3. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. συνέρχεται σε τακτική συ- μονάδα της έδρας και οι αποκεντρωμένες οργανικές μο-
νεδρίαση κάθε δύο (2) μήνες και σε έκτακτη εφόσον νάδες αυτού μετατρέπονται, η καθεμία, σε ανεξάρτητο
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ.,
ζητηθεί ενυπόγραφα από το ένα τρίτο (1/3) των μελών
με την επωνυμία: α) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
της, τα οποία στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»», β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
τον προτεινόμενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»» και γ) «ΓΕΝΙΚΟ
προς συζήτηση θέματα.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥ-
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδριάζει τακτικά
ΒΑΛΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την επο-
κάθε είκοσι (20) ημέρες και εκτάκτως εφόσον το ζητή-
πτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
σουν ενυπόγραφα τρία (3) μέλη της, τα οποία στην αί-
Πειραιώς και Αιγαίου.
τησή τους πρέπει να αναφέρουν τον προτεινόμενο από
β) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία «ΓΕ-
αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»»
Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την ημερήσια διάταξη καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η απο-
των συνεδριάσεων της ολομέλειας, ορίζει τους αντίστοι- κεντρωμένη οργανική μονάδα αυτού μετατρέπονται,
χους εισηγητές και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση η καθεμία, σε ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου
των αποφάσεων που λαμβάνονται.». δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., με την επωνυμία: α) «ΓΕΝΙΚΟ
3. Στο άρθρο 4 του ν. 1278/1982 προστίθεται παρά- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»» και β) «ΓΕΝΙ-
γραφος 6 ως εξής: ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»»,
«6. Στο πλαίσιο του ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτούνται με απόφαση τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του
του Υπουργού Υγείας και μετά από πρόταση της Ε.Ε.: α) Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
μόνιμη επιτροπή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, γ) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία
αρμόδια για θέματα σχετικά με τις ειδικότητες και τις «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ»
εξειδικεύσεις των ιατρών και των άλλων επιστημόνων, καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η απο-
η οποία είναι ενδεκαμελής και έχει Πρόεδρο τον Πρόε- κεντρωμένη οργανική μονάδα αυτού μετατρέπονται,
δρο του ΚΕ.Σ.Υ. και β) επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών η καθεμία, σε ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου
υγείας, η οποία είναι εννεαμελής, με Πρόεδρο τον εκπρό- δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., με την επωνυμία: α) «ΠΑ-
σωπο της Ε.Σ.Δ.Υ. στο ΚΕ.Σ.Υ. και μέλη επιστήμονες με ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
εξειδίκευση και εμπειρία στην αξιολόγηση των υπηρε- ΠΟΛΗΣ» και β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,
σιών υγείας, καθώς και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας. Με την Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύ- και Θράκης.
ονται οι αρμοδιότητες και το έργο των επιτροπών της δ) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία
παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα μέλη και τα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»
επιστημονικά και άλλα προσόντα αυτών, η διάρκεια της καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η απο-
θητείας τους, η σύγκληση και λειτουργία τους, καθώς και κεντρωμένη οργανική μονάδα αυτού μετατρέπονται,
κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα. Τα μέλη των ανωτέρω η καθεμία, σε ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου
επιτροπών δεν αμείβονται.». δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., με την επωνυμία: α) «ΠΑ-
4. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνι- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» και
κού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που αφορούν την β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο
ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπο- και την εποπτεία του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Πε-
ρικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστι- ριφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
1176 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

ε) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία από τα υφιστάμενα κοινά όργανα διοίκησης του καθε-
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στώτος διασύνδεσης.
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»» καταργείται. Η
οργανική μονάδα της έδρας και η αποκεντρωμένη ορ- Άρθρο 166
γανική μονάδα αυτού μετατρέπονται, η καθεμία, σε ανε- Εξετάσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
ξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του
του Ε.Σ.Υ., με την επωνυμία: α) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕ- ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) αντικαθίστανται ως εξής:
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ- «1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθορίζε-
ΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»», τα οποία υπόκει- ται σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, με εξεταστικά
νται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 7ης κέντρα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. εξεταστικά κέντρα του Νομού Αττικής εξετάζονται οι
2. α. Τα νοσοκομεία, αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. της παραγρά- ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα
φου 1, έχουν δικό τους προϋπολογισμό, αριθμό φορολο- της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλ-
γικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο ληνίας, νήσων Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου,
και δικά τους όργανα διοίκησης, εφαρμοζομένων των Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης. Στα εξεταστικά
διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81). κέντρα του Νομού Θεσσαλονίκης εξετάζονται οι ιατροί,
β. Οι Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές και Διοικη- που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της
τικά Συμβούλια των καταργούμενων ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας
της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ασκούν τα καθή- και Λευκάδας.
κοντά τους ως διοικήσεις των αντίστοιχων ανεξάρτη- 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστι-
των Ν.Π.Δ.Δ. της ίδιας παραγράφου, μέχρι το διορισμό κές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν μο-
των οργάνων διοίκησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο νοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
7 του ν. 3329/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επι-
ν. 4369/2016 (Α΄ 33). τροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ,
γ. Κάθε νέο Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1 καθίσταται ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με
ειδικός διάδοχος του καταργούμενου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με τους
της παραγράφου 1, του οποίου αποτελούσε οργανική αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξε-
μονάδα, σε οποιαδήποτε έννομη σχέση με τρίτους που ταζόμενη. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά
το αφορά. Εάν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της ει- μέλη των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονά-
δικής διαδοχής κατά το προηγούμενο εδάφιο, ειδικός δες που χορηγούν είτε μερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης
διάδοχος στην έννομη σχέση καθίσταται το νομικό στην αντίστοιχη ειδικότητα.
πρόσωπο που αποτελούσε πριν την έναρξη ισχύος του Σε περίπτωση έλλειψης μελών ιατρικών ειδικοτήτων
παρόντος την οργανική μονάδα της έδρας. Οι εκκρεμείς ορίζονται ως μέλη ιατροί ειδικότητας των επιμέρους
δίκες των καταργούμενων ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. συνεχίζονται εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας.
από κοινού από τα νέα Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1, που Ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται,
αποτελούσαν τις οργανικές μονάδες τους. με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δημόσιοι διοικητικοί
δ. Οι Υ4α/οικ. 123825, Υ4α/οικ.123778, Υ4α/οικ. υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα των προέ-
123844, Υ4α/οικ. 123786 (Β΄ 3486/2012) και Υ4α/οικ. δρων των επιτροπών και προτείνονται από αυτούς.
123900 (Β΄ 3499/2012) αποφάσεις των Υπουργών Οικο- 3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορι-
νομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής κή δοκιμασία. Στην προφορική δοκιμασία υποβάλλονται
Διακυβέρνησης και Υγείας καταργούνται και επανέρχο- μόνον εάν έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία τουλά-
νται σε ισχύ η Υ4α/83386/8/2010 (Β΄ 492) απόφαση των χιστον με βαθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό πέντε (5),
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- ο οποίος αποτελεί τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας
κής Διακυβέρνησης, οι Υ4α/οικ. 39515/2012 (Β΄ 1152), μηδέν έως δέκα (0-10). Ο ιατρός που αποτυγχάνει στην
Υ4α/οικ. 39165/2012 (Β΄ 1245), Υ4α/οικ. 39175/2012 προφορική εξέταση, σε επόμενη εξεταστική περίοδο
(Β΄ 1259), Υ4α/οικ. 132969/2012 (Β΄ 1148), Υ4α/οικ. συμμετέχει μόνον στην προφορική δοκιμασία.
39504/2012 (Β΄ 1156), Υ4α/οικ. 121949/2012 (Β΄ 3431), Στον τίτλο της ειδικότητας αναγράφεται ο χαρακτηρι-
Υ4α/οικ. 38856/2012 (Β΄ 1229), Υ4α/οικ. 39182/2012 σμός του βαθμού επιτυχίας του ιατρού στην προφορική
(Β΄ 1249), Υ4α/οικ. 39173/2012 (Β΄ 1251) και Υ4α/οικ. δοκιμασία (καλώς, λίαν καλώς, άριστα).
38867/2012 (Β΄ 1235) αποφάσεις των Υπουργών Οικο- 4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4)
νομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής τον χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο
Διακυβέρνησης και Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν. και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο δεύ-
3. α. Καταργείται η διασύνδεση των Ν.Π.Δ.Δ., νοσοκο- τερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ημέρες
μείων του Ε.Σ.Υ., «Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»» και και ώρες που ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο
«Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ», καθένα από τα οποία αποκτά πλήρη Ιατρικό Σύλλογο, μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξε-
διοικητική αυτοτέλεια, διοικούμενο από δικό του Διοικη- ταστικής επιτροπής, και δημοσιοποιούνται από αυτόν.
τή και Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής
του άρθρου 7 του ν. 3329/2005. τους στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
β. Μέχρι τον διορισμό των οργάνων διοίκησης των νο- τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της εξε-
σοκομείων της περίπτωσης α΄, η διοίκησή τους ασκείται ταστικής περιόδου.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177

γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται στην έδρα του προέδρου σταμένων οργανικών θέσεων. Η κατανομή των θέσεων
της κάθε εξεταστικής επιτροπής. αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, στις Υ.ΠΕ. γίνεται με
δ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια των εξετά- κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
σεων μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται μετά
Υγείας.». από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών
2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) με βάση τις ανάγκες των Υγειο-
αντικαθίσταται ως εξής: νομικών Περιφερειών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
«6. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαι- της Κυβερνήσεως.
δεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται 2. Για τις ανάγκες της στελέχωσης, της βελτίωσης της
εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλ- λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ειδι-
λεται, εντός του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσής κού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού συνι-
τους, από το νοσοκομείο εκπαίδευσής τους επίδομα στώνται στη 2η Υ.ΠΕ. οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο,
ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κάλυψη των βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα:
κάθε φύσης εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις α. Ιατροί και οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ: επτά (7) θέσεις
εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης. Το επί- ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, τρεις (3) θέσεις ειδικότητας
δομα αυτό, το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Παθολογίας, δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνω-
Υπουργείου Υγείας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με στικής, δύο (2) θέσεις ειδικότητας Βιοπαθολογίας, μία (1)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγεί- θέση ειδικότητας Πνευμονολογίας, μία (1) θέση ειδικότη-
ας και καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο μία φορά τας Οφθαλμολογίας, μία (1) θέση ειδικότητας Ορθοπεδι-
μόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία κής, μία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας, μία (1) θέση
αυτός λαμβάνει μέρος. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει ειδικότητας Νευρολογίας, μία (1) θέση ειδικότητας Ουρο-
στις εξετάσεις δεν δικαιούται του ανωτέρω επιδόματος λογίας, μία (1) θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας,
για τις επόμενες της πρώτης φοράς συμμετοχής του δύο (2) θέσεις Οδοντιάτρων, μία (1) θέση Ψυχιάτρου, μία
σε αυτές. (1) θέση ειδικότητας Χειρουργού, και
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και β. Λοιπό Προσωπικό: μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακοποιών,
Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής και δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου και μία (1) θέση
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του επιδόμα- ΤΕ Φυσικοθεραπείας.
τος της παρούσας παραγράφου.».
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από Άρθρο 169
την έναρξη ισχύος της κοινής απόφαση των Υπουργών Προσθήκη φορέων
Οικονομικών και Υγείας του τελευταίου εδαφίου της παρ. για την υλοποίηση δράσεων
6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955. των άρθρων 30-35 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
Στο άρθρο 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) προστίθενται
Άρθρο 167 περιπτώσεις 6 και 7 ως εξής:
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α΄ 140) «6) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (ΓΝΙ)
προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της, περίπτωση γ΄ 7) Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» (ΓΝΚ)»».
ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης Α΄ ισχύουν και για τους Άρθρο 170
υπηρετούντες στο Ε.ΚΕ.Α., ανεξαρτήτως του βαθμού που Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
κατέχουν.». Υγείας, που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2010, 2011, 2012
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 και 2018 για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομικές
του άρθρου 8 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), όπως αντικατα- υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, οι οποίες δεν έχουν πληρω-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 260 του ν. 4512/2018 θεί επειδή δεν τηρήθηκαν οι κείμενες περί αναλήψεως
(Α΄ 5), οι λέξεις «του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικεί- υποχρεώσεων και περί προμηθειών του Δημοσίου δια-
ου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή τον Δικαστή που τάξεις, θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να εκκαθαρι-
διευθύνει το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο». σθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος ή του επόμενου
Άρθρο 168 οικονομικού έτους, με την έκδοση των σχετικών αποφά-
Στελέχωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας σεων ανάληψης, εφόσον αυτές δεν έχουν εκδοθεί, εφαρ-
1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόμε- μοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91
νων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με τον όρο ότι πληρούνται οι
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας
Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, συνι- αυτών.
στώνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώ-
ρας σαράντα πέντε (45) συνολικά θέσεις ειδικευμένων Άρθρο 171
ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση δομών της Μηνιαίες αποδοχές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), και σαρά- διοικητών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
ντα δύο (42) συνολικά θέσεις ειδικότητας Φυσικής και Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του
Ιατρικής Αποκατάστασης αντίστοιχα, πέραν των υφι- ν. 3329/2005 (Α΄ 81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
1178 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

«Το ίδιο ισχύει και για τους διοικητές των διασυνδε- Άρθρο 175
όμενων νοσοκομείων, από την ημερομηνία που αυτά α) Στην παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38)
ενοποιήθηκαν και άρχισαν να αποτελούν ενιαία και αυ- προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
τοτελή Ν.Π.Δ.Δ..». «δ) των Σχολών ή Τμημάτων Εργοθεραπείας ΑΕΙ».
Άρθρο 172 β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 74
του ν. 4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Όλοι οι υπό
α) Από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3984/2011, στοιχεία α΄ έως δ΄ εργοθεραπευτές υποχρεούνται να
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». εγγραφούν στον Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του
β) Από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 παρόντος.».
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ».
γ) Από την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3984/2011 Άρθρο 176
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν
δ) Από την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 3984/2011 έως τη δημοσίευση του παρόντος για πραγματική απα-
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». σχόληση των πάσης φύσεως εργαζομένων των δημόσι-
ε) Από την παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 3984/2011 ων νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων μονάδων των
απαλείφεται η φράση «ή του ΚΕΣΥ». Δ.Υ.ΠΕ., εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων οι
στ) Από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011, συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρατάθηκαν καθ’ υπέρ-
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4368/2016, βαση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου του π.δ. 164/
απαλείφεται η φράση «και του ΚΕΣΥ». 2004. Τα σχετικά χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί
ζ) Από την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται σε βάρος των
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». Διοικητών ή Υποδιοικητών ή των μελών του Διοικητικού
η) Από την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 3984/2011 Συμβουλίου των Δ.Υ.ΠΕ., των δημοσίων νοσοκομείων
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». και των υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών τους,
θ) Από την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 στους οποίους και δεν επιβάλλονται οποιοσδήποτε φύ-
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». σης πειθαρχικές, ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις που
ι) Από την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 απα- σχετίζονται με την καταβολή των ως άνω δαπανών.
λείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ».
ια) Από την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 Άρθρο 177
απαλείφεται η φράση «και γνώμη του ΚΕΣΥ». α) Οι πρόσθετες εφημερίες, η ημερήσια αποζημίω-
ση και τα οδοιπορικά ιατρικού και λοιπού προσωπικού
Άρθρο 173 του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου για τα έτη 2014 έως 2016 που δεν
Στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγο- αποζημιώθηκαν, είναι νόμιμες και δύνανται να αποζη-
ρίας της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του μιωθούν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου,
π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) προστίθεται η Νάουσα του Νομού από ίδια έσοδα του φορέα για το έτος 2019.
Ημαθίας. β) Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά υπαλ-
λήλων της 2ης Δ.Υ.ΠΕ., που κλήθηκαν να καλύψουν τις
Άρθρο 174
ανάγκες του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου το 2018, είναι νόμιμες και
Οι εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού του Βιο- δύνανται να αποζημιωθούν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
χημικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σι- διάταξης νόμου, από ίδια έσοδα του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου
σμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ», που πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2019.
τα έτη 2014 και 2015, σε εφαρμογή των εγκεκριμένων
από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου προ- Άρθρο 178
γραμμάτων εφημεριών, οι οποίες δεν εκκαθαρίστηκαν Έναρξη ισχύος
και δεν αποζημιώθηκαν, είναι νόμιμες και δύνανται να Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
αποζημιωθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν
νόμου, από ίδια έσοδα του φορέα για το έτος 2019. ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1179
1180 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1181
1182 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1183
1184 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1185
1186 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1187
1188 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1189
1190 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191
1192 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1193
1194 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195
1196 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1197

ΕΦΗΒΩΝ
1198 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1199
1200 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201
1202 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1203
1204 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1205
1206 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1207
1208 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209
1210 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1211
1212 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1213
1214 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1215
1216 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1217
1218 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1219
1220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1221
1222 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223
1224 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1225
1226 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227
1228 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1229
1230 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1231
1232 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1233
1234 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1235
1236 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1237
1238 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1239
1240 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1241
1242 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1243
1244 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1245
1246 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1247
1248 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1249
1250 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1251
1252 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1253
1254 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255
1256 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1257
1258 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259
1260 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1261
1262 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263
1264 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1265
1266 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1267
1268 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1269
1270 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1271
1272 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1273
1274 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1275
1276 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1277
1278 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279
1280 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1281
1282 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

188
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1283
1284 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1285
1286 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1287
1288 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1289
1290 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1291
1292 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293
1294 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1295
1296 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297
1298 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1299
1300 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1301
1302 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303
1304 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1305
1306 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1307
1308 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1309
1310 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1311
1312 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1313
1314 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1315
1316 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019
Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1317
1318 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης


και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας


Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός


Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και


Προστασίας του Πολίτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός


Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Τουρισμού κ.α.α.
Υπουργός Δικαιοσύνης,
Αγροτικής Ανάπτυξης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019


Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
1320 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-


κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:


Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-


ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,


για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000430903190228*