You are on page 1of 9

.

[ Ap18µ0� aTTo<paori�A (g(j:) 12018


pJ8do<t1tK8£of1� Kard0£0fl� avaKoTTr'J�: 32/2018)
♦ .,. �
,,,,.. � NOMEAEL nPOT0.61KEIO KEPKYPAL
1.61KH .61MIKALIA nEPIOYLIAKON .61Act>OPON

LYrKPOTH0HKE OTTO TOV .61KOOT'7 Avopta ASriva[o, npwTOo[Kfl, 0


OTTO[O� opiOTflKE OTTO TflV np6£opo npwTOOIKWV TOU npwTOOIKEiOU KtpKupa�,

KOi OTTO Tfl rpaµµarta AµaAia Xavop1vou.


LYNE.6PIALE oriµocria OTO aKpoarr'Jp10 rou, rriv 25-9-2018, yIa va
OIKCJOEI Tfl µ£ ap18µ0 £K8£0fl� KOT08£0fl� 32/2018 avaKOTTfl KOTCl ETTITOVfl�
TTpo� TTAflpwµr'J.
ANAKOnTONTEL: 1) rEwpy10� Mou<aK[Tfl� TOU AEwv[oa, KClTOIKO�
Ayiou LTE<pavou AuA1wrwv KtpKupa�, µ£ Act>M 039553090 Kat 2) AEwvioa�
Mou<aKirri� TOu r£wpyiou, K6T01Ko� Ayiou LTE<pavou AuA1wrwv KtpKupa�, µ£
Act>M 066082789, TTOU TTapaord8flKOV 01a TOU TTAflpE�ouo1ou OIKflVOPOU rou�
Poptprou Mtp1avou (AM .6�:KEPK 326, ap. ypaµµariou .6LKEPK K29666), o
OTTO[O� KOT£8£0£ TTpOTClOEI�.
KA0' HL H ANAKOnH: Avwvuµri TpOTTE½IKfl £T01pia µ£ TflV £TTWVUµia
«TPAnEZA nEIPAIOL A.E. » , TTOU £0p£U£1 OTflV A8r'Jva, 000� AµEplKfl� 4,
OTTW� voµ1µa £KTTpOOWTT£iTOI, W� K000A1Kfl OIClOOXO� Aoyw OUVXWVEUOfl� µ£
OTTOppO<pflOfl Tfl� avwvuµri� rpaTTE½IKfl� ETOlpia� µ£ TflV ETTwvuµ[a «TPAnEZA
MILLENIUM BANK A.E», TTou TTapaor60flK£ 01a rri� m\flpE�oucria� 01Kr,v6pou
Tfl� A0riva� Aowvirri (AM .6LKEPK 466, ap. ypaµµariou .6LKEPK K36514), l'l
OTTOia KOT£0£0£ TTpOTCl0£1�.
Kara Tfl ou<r'Jrriori rri� uTTo0£0fl� OTO aKpoarr'Jp10, 01 TTAl1PE�oucrio1
01Kriyopo1 rwv 01aoiKwv <r'Jrrioav va yivouv O£KT6 ooa ava<ptpovra1 ora
TTpOKTIKCl oriµocria� OUV£Opiaori� TOU TTOPOVTO� .6IKOOTflp[ou KOi OTI�
TTPOTCl0£I� TOU�.

Act>OY MEAETHLE TH .6IKOrPAct>IA


LKE<1>0HKE LYM<l>ONA ME TO NOMO
5ri OEAioa rr1c; UTT' ap18µ. i<o4� /2018 OTT6q>acrric; TOU MovoµEAoOc; npwTOOIKEiou KtpKupac;
(EIOIK� �IOOIKOOia nEplOUOIOKWV �IOq>opwv)

KOTCl Tr)V EVVOIO TOU voµou aAAa, OVTl8£TW<;, XOPOKT'1PIOT'1KOV W<; TETOIO
ouvaµEI cruµ�OTIKOU opou. 0 Aoyoc; OUTO<; T'l<; OVOKOTT�<; EIVOI ETTOpKW<;
op1crµtvoc;, aTToppmroµtvou mu TTEpi aop1crria<; 1crxup1crµou rric; Ka8' 11<;, acpou
cruvicrTOTOI crrriv EAAEl4J'l voµ1µ11c; TTp00TT08£crEW<; yIa T'lV EKOOOf"I T'l<; avwrtpw
01aray�<; TTA11pwµ�<;, 011Aao� EXEi apvrinKo xapaKr�pa Kai, cruvETTW<;, apKEi yIa
TO op1crµtvo OUTOU va TTPOKUTTTEI 'l EAAEiTTOUOO voµ1µ11 TTpOOTT68EO'l Tf")<;
EKOOOEW<; T'l<; OIOTOY�<; TTA11pwµ�<;, cruµcpwva µE TO EKTl8£µEva OT'l voµ1K�
OKE4J'l T'l<; OTTO<pacrric; OUT�<;. ETTicrric;, OTTOpplTTTEO<; EiVOI O 1crxup1crµ6<; T'l<; Ka8'
'l<; 6T1 o we; avw A6yoc; avaKOTT�<; EiVOI aTTapaOEKTO<; Kar' ap8po 935 KnoM
0Ior1 OEv TTpora811KE, av Km �TOv �ori yEvvriµtvoc; KOi µTTopoucrE va TTpora8Ei,
µE T'l µE ap18µ6 £K8EO'l<; KQTC18E0'1<; 163/2013 QVQKOTT� TTOU ClOKllOOV 01
QVOKOTTTOVTE<; EVWTTIOV TOU 61Kacrr11pIou OUTOU, µE T'lV OTTOia ½'lTOLIOOV Tf")V
OKUpwcrri T'l<; UTT' ap18µ. 120/2013 OIOTOV�<; TTA11pwµ�<; TOU 61KOOT� OUTOU TOU
61Kacrr11piou KOi T'l<; OTTO 3-4-2013 ETTITOV�<; TTpo<; EKTEAEO'l, OUVTOX8Eiaac;
Karw aTT6 avriypacpo mu TTpwrou EKTEAEcrrou aTToypacpou rric; we; dvw
OlaTOy�<; T TA11pwµ�<;, 11 OTTOia OU½'1T�8'1KE T'lV 25-9-2017 Ep�µriv TWV
OVOKOTTTOVTWV KOi QTTOppicp811KE we; oucria a�amµri µE T'lV UTT' ap18µ.
407 /2018 aTTocpacrri aurou mu 61Kacrr11piou. Ocrr6cro, o TTpwrn<; A.oyoc; rric;
UTTO Kpicrri OVOKOTT�<; EiXE TTpOT08Ei µE T'lV UTT' ap18µ. 163/2013 QVOKOTT�,
OTTW<; TTpOKUTTTEI OTTO T'lV ETTIOKOTT'10'1 TOU OIKoypacpou OUT�<;, TTOU
TTpocrKoµi½ETOI µET' ETTIKA�OEW<; OTTO T'lV Ka8' 'l<;, µE rriv OTTOia 01
QVQKOTTTOVTE<; IOXUPi½OVTOV OTI 'l W<; ClVW 01aray� TTAllpWµ�<; EK008'1KE XWPi<;
T'l cruvopoµ� T'l<; OIOOIKQOTIK�<; TTp00TT68EOf")<; T'l<; tyypacpric; QTTOOEl�'l<; Tf")<;
QTTOiTf")O'l<;, ETTEIO� TO TTpocrK0µ108£VTO OTTO T'lV Ka8' f")<; tyypacpa OEV
aTTOTEAoucrav 101wr1Ka tyypacpa Kara rriv tvvo1a mu voµou, aA.Aa cpwrorumKd
avriypacpa TWV EµTTOPIKWV �l�Aiwv T'l<; Ka8' f")<;, TO OTToia EcpEpav �E�aiwcrri
Tf")<; YVrJOIOTf")TO<; T'l<; EKTUTTWO�<; TOU<; OTTO TTp6crwTTa TWV OTTOiWV 11 IOIOTf"ITO
OEV TTPOEKUTTTE aTT6 TO EV Aoyw tyypacpa. LUVETTW<;, Ecpocrov o TTpwroc; A6yoc;
Tf")<; UTTO Kpicr'l OVQKOTT�<; TTpOTCl8f")KE KOi µE T'lV XPOVIKCl TTpoyEVEOTEP'l
QVOKOTT�, EV04JEI TOU OTI KOi OTI<; ouo TTEPITTTWOEI<; 0 A6yo<; acpopa OTf")V
£ME14J'l Tf")<; 01ao1Kacrr1K�<; TTpoOTT68Ecr'l<; Tf")<; tyypacpric; aTT60El�rJ<; Tf")<;
aTTairricrric; µE �acrri TO T TpocrK0µ1cr8tvTO aTTo rriv Ka8' ric; tyypmpa y1a rriv
EKOOO'l T'l<; we; avw 01aray� TTA11pwµ�<;, TTapaOEKTCl TTpOTEiVETOI KOi µE Tf"IV
OVOKOTT�, µ� Eq>apµo{6µsv�, EV TTPOKElµtvw ,�, o,am��, TOU�

7 ri CJ£Afoa Tr)<; UTT' ap18µ. (�er, /2018 OTT6q>OCJI')<; TOU MovoµEAOU<; npwTOOIK£iOU KtpKupa<;
(EIOIK� LllOOIKaaia ntplOUOIOKWV LllOq>opwv)

ap8pou 935 Kno>.6, 11 oTToia, 6TTw� TTpoavaq>tp8rJKE, TTpoOTT08tTe:1 rr1

OUVOTOTl")TO ETTIKA�OEW� TWV A6ywv TrJ� avaKOTT�� OTl"JV TTpOllVOUµEVrJ OiKrJ TrJ�

OVOKOTT�� TOU ap8pou 933 KOi TrJV TTapCIAW.JJrJ TrJ� TTpOl30A�� TOU�. ne:pOITEpW,

.. 0 ouyKEKp1µtvo� Aoyo� OVOKOTT�� EiVOI voµ1µ0�. onw1<:oµEVO� OTI� OVWTtpw

OVOq>EpoµEVE� OIOTCl�EI� KOi, OUVETTW�. TTP£TTEI va E�ETOOTEi TTEpom:pw KOi w�

TTpo� Tr)V OUOIOOTIK� TOU l3001µ6TrJTO. EIOIKOTEPO, OTTO TO tyypoq>o TTOU

TTPOOKOµi<:ouv KOi ETTIKOAOUVTOI 01 OICIOIKOI OTTOOEIKVUOVTOI TO OKOAou8a

TTpayµOTIKCI TTEPIOTOTIKCI: ME TrJV UTT' ap18µ. 120/2013 01aray� TTAl''}PWµ�� TOU

61KOOT� TOU 61KOOTrJpiou OUTOU, 01 OVOKOTTTOVTE� UTTOXPEW8rJKOV,

OMrJAEyyuw� KOi El� OAOKArJpov EKOOTO�, VO KOTOl3CIAOUV OTl")V KOS' '1� TO

TT006 TWV 362.075,97 EAl3ETIKWV q>payKWV, µE l3CIOrJ TrJV IOOTlµio

EUpW/EAl3ETIKOU q>payKOU TTOU iOXUE TrJV 22-5-2012, TTAEOV TOKWV KOi


1
OIKOOTIKWV E�OOWV, y1a OTTOiTrJOrJ TrJ� K08 '1� TTOU TTrJYCl<EI OTTO TrJV UTT' ap18µ.

20525400/14-3-2008 ouµl3oori OTEVOOTIKOU OOVEiou KOi Tl� T Tp6o8ETE�

TTpd�EI� OUT��. TTOU OUV�q>SI"} µETO�U TWV OIOOiKWV, ouµq>wvo µE Tl"}V OTTOia I"}

Ka8' I"}� xop�yl")OE OTOV TTPWTO avaKOTTTOVTO OTEyaOTIKO OClVEIO TTOOOU

354.556,20 EAl3ETIKWV q>payKWV, yIa Tl")V OTTOTTAl"}pwµ� TOU OTTOiou Eyyu�81"}KE


o OEUTEpo� avaKOTTTWV, o oTToio� uTTtypm.JJE KOi Tl") OXETIK� ouµl3aori. 110 Tl"}V

EKOOOI") Tl"}� OVWTEpw OIOTOY�� TTAl"}pwµ�� KOi TTpO� OTTOOEl�I") Tl"}� OTTOiTl"}OI")�

KOi TOU TTOOOU OUT�� TTpOOKOµio81"}KOV OTTO Tl")V Ka8' I"}�. µETO�U CIAAWV,

q>WTOTUTTrJµEVO OTTOOTTdoµara (avTiypaq>a) TrJ� KiVl")OI"}� TOU Aoyap1aoµou, TTOU

Tl")pOUOE I"} Ka8' I"}� yIa Tl"}V E�UTTl")PETl")OI"} Tl")� TTiOTWOI"}�. OT TO TO

µrixavoypaq>1Kw� Tl")pouµEva EµTTop1Ka l31l3Aia Tl"}� Ka8' ri�. oTTw� EiXE


1
ouµq>WVl"}8Ei OUVOµEI TOU UTT ap18µ. 1.03 opou Tl"}� ouµl3aOI"}� OTEYOOTIKOU

oavEiou. ATTo Tl"}V e:moKOTTl"}OI"} Twv TEooapwv cpuMwv Twv aTTooTTaoµaTwv,

TTOU TTpOOKoµi<EI KOi ETTIKOAEiTOI KOi EVWTTIOV TOU TTOpOVTO� 61KOOTrJpiou I"}

Ka8' I"}�. I"} OTTOia q>EpEI TO l3apo� OTTOOEl�I")� yIa Tl") ouvopoµ� Tl")� OIOOIKOOTIK��

TTp00TT08EOI"}� Tl"}� tyypaq>I"}� OTTOOEl�I"}� Tl"}� OTTOiTl")OI"}�. T TPOKUTTTEI OTI TO EV

Aoyw aTTooTTaoµara E��xsrioov oTTo l")AEKTpov1Ko uTT0Aoy10T� Kai

UTToypaq>l"}KOV OTTO OLIO UTTOAA�AOU� OUT��. 01 OTTOiOI l3El301WVOUV Tl")V

YVrJOIOTrJTO Tl")� EKTUTTwori�- Ta Ev Aoyw, oµw�. tyypaq>a, w� aTTAd

q>WTOTUTTIKCI OVTiypaq>a TTOAOIOTEPI"}� EKTUTTWOI"}� KOi ox1 w� OTTEU8Eia�

E�axStvTO OTTOOTTCIOµara, OEV Eq>Epav, TTPOKElµtvou VO OTTOTEAEOOUV

ETTIKupwµtva OVTiypaq>a EK TOU TTpWTOTUTTOU, l3El3aiwori Tl"}� OKpil3EIO� TOU


8 '1 o£Afoa rr c; u11' ap18µ.{�(-f.o/ /2018 a116cpaoric; rou Movoµ£Aouc; npwroo1K£iou KtpKupac;
1
(EIOIK� t..100IKOO ia n£p10UOIOKWV t..1acpopwv)

avnypaq>ou OTTO apµoo1a apx� � OIKl"lVOPO, WOTE VO txouv OTTOOEIKTIK�


OUVOµl'l TTpWTOTUTTOU KOi VO µTTopo(Jv W<; TETOIO VO A1"1q>80UV UTT04Jl'l VIO Tr}V
EKOoori rric; 01aray�<; TTAripwµ�<;, EVW ri j3e:j3aiwori OTTO rou<; uTTaM�Aou<; Tr}<;
Ka8' ric; yIa rri yvrimorriTO rri<; ye:voµe:vric; EKTUTTworic; OTTO rov ri>-e:Krpov1K6
UTTOAOVIOT� OEV apKEi y1a VO TOU<; TTpOOOWOEI OTTOOEIKTIK� IOXU, ouµq>WVO µE
ooa EKT£81"1KOV orri voµ1K� OKE4Jl'l rric; OTTOq>aoric; OUT�<;. E�aMou, OEV OOKEI
Kaµia e:mppo� ri avacpopa orr1v we; avw 01aray� TTAripwµ�<; or1 yIa rriv
OTTOOEl�r) rric; OTTairrioric; T TpOOKoµio8riKaV EVWTTIOV TOU �IKOOT� TTOU rriv
e:�towoE aTTooTTaoµaTO arro TO rripouµe:va oe: ri>-e:Krpov1K� µopq>� l31j3Aia rri<;
Ka8' l'l<; µe: j3£j30iWOl'l Tr)<; YVl'lOIOTl'lTO<; Tl'l<; £KTUTTWOr)<;, XWPi<; µaAIOTO VO
avacptpETOI av aura arror£Aouoav OTT£u8Eia<; £�ax8tvTO (TTpwrorurra)
aTTooTTdoµaTO � voµiµw<; EmKupwµtva avriypacpa aurwv, acpou OE Kd8e:
TTEpiTTTWOl'l TO ½�rriµa OUTO OV�KEI orriv apµoOIOTl'lTO TOU EKOIKCl½OVTO<; rriv
OVOKOTT� OIKOC1Tr)piou, OTTW<; TTpOEKT£81"1KE. LUVETTW<;, £V04'£I TOU OTI TO
rrpooK0µ108tvTO yIa rriv tKooori rric; 01aTOy�<; rr>.ripwµ�<; aTTocrTTdoµaTO µ£
rriv Kivriori TOU OXETIKOU Aoyap1aoµou oe:v £ixav rriv OTTOITOOµEvri OTTO TO v6µo
OTTOOEIKTIK� IOXU, l'l UTT' ap18µ. 120/2013 OIOTOV� T TAripwµ�<; TOU �IKOOT� TOU
�1Kaorripiou aurou e:ivm aKupwrta Aoyw EAA£I4Jl'l<; rric; 01ao1Kaor1K�<;
rrpoOTT08£oric; rri<; aTT00£1�ri<; rric; aTTairrioric; KOi TOU ocpe:1Aoµ£vou TTooou µe:
oriµomo � 101wr1K6 tyypacpo. Kar' aKoAou8iav rwv avwrtpw, TTPETTEI va yiv£1
OEKTO<; we; ouoia l3dmµoc; 0 TTPWTO<; Aoyoc; avaKOTT�<;, VO yiVEI OEKT� l'l Kpiori
OVOKOTT� KOi va OKUpw8£i l'l TTpooj3aAAOµ£Vl'l e:mray� TTpO<; TTAripwµ�, EM£i4JEI
tyKupou £KTEA£OTOU rirAou, Kara ra op1½oµEva oro 01araKTIKO, EVW TTaptAKEI ri
EpEUva TWV AOITTWV Aoywv rric; OVOKOTT�<;, 01 OTTOIOI Ka8iOTOVTOI TTAEOV CIVEU
avr1Ke:1µtvou, Eq>ooov Karar£ivouv orriv aKOpwori rric; io1a<; TTpa�ri<; rr1<;

avayKacrr1K�<; e:Krt>.e:ori<; (l3A. An 1054/1999 NOMOL. n. rtmou - <t>a>.ro�.


O.TT., 0£A. 644-645). TtAo<;, TO OIKaOTIKCl t�ooa TWV OIOOiKWV TTP£TT£1 VO
ouµ4,1ricp10TOUV, A6yw rric; ouoxtpe:1m; rric; Epµrive:ia<; TWV KOVOVWV OIKOiou TTOU
£<papµoo8riKav (dp8po 179 KnoA�)-

rlA TOYL /\OrOYL AYTOYL

�IKAZEI avnµwAia rwv 01aoiKwv.


�EXETAI rriv avaKoTT�.
g'l OEAfoa rr1c; un' ap10µ. 10Lf i. /2018 an6q>aoric; mu MovoµEAoOc; npwroo1KEfou KtpKupac;
(EIOIK� LllOOIKOOfa nEplOUOIOKWV t.1acpopwv)

AKYPONEI rriv a1r6 24-1-2018 Emmy� 1rpoc; TTAflpwµ�. 1rou


ouvrax817KE KOTW QlTO avriypmpo TOU lTpWTOU EKTEAEOTOU a,roypaq>ou Tfl<; UTT'
ap18µ. 120/2013 01aray� TTAflpwµ�<; Tfl<; 61Kaor� rou MovoµEAOU<;
npwroo1K£iou KtpKupa<;.
_;:;:,), LYM4'H<t>IZEI Ta OIKQOTIKO t�ooa TWV 01aoiKWV.
Kpi817KE, a1roq>aoior17K£ Km 011µom£u817K£ OE EKTaKTfl 011µ6oia
ouvEopiaori oro aKpoar�p16 rou, or11v KtpKupa, rriv - { ;( � .2 al g
KOi 9Ewp�91")KE au91")µEp6v(
o 61KArTHr H rP MMATEAr
�� l ��
�\� zj(u__

0EDPH0
r,a H KE
rq..,
Kur{:: .,':"/'
• •fl 1 u/'lpovrrrr k"OJ
rr1v Ve
, .
,-oc,, -:?;(• ''1 '<.:.iu1r•r� rrupovvt-
A1

Klµ •..' ,11


1.
_ ,
·---ti.·_ I
11 •-\ 1 1toor,..-,� y--� -./.� ...
rr J(. A.A .l

:
ri oc;

;
...

y
,I

Kavraptl-.11 lwavvo
/\11<ao11Kf1 Ym:iM11hoc;