You are on page 1of 1

Příloha č.

2
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ CHODU UNIJAZZU

Čestný předseda:
Čestmír Huňát

Výbor Unijazzu:
Dana Makovská, Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Jana Černá Hlédiková, Igor Láník, Milan
Jakeš, Petr Knapp, Romek Hanzlík

Výbor:
- navrhne Danu Makovskou do funkce předsedkyně výboru (statutární zástupce), která povede
centrálu (její funkce viz samostatná příloha).
- navrhne Dagmar Šwarzovou do funkce místopředsedkyně výboru (zastupující statutární orgán
dle stanov)
- a to dle diskuse na předchozím shromáždění členů na přechodné období cca 2 let, po němž budou
vyhodnoceny nastavené organizační změny, zapojení aktivních členů apod.
- po zvážení načasování změny na pozici předsedy a s ohledem na ještě probíhající grantová řízení
zajistí podání změn u příslušného rejstříku do 15. července, nejpozději však do jednoho týdne po
podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Revizní komise:
Jan Lamser, Adéla Vojáčková, Ludmila Knappová

Po odchodu Čestmíra Huňáta do nevýkonné funkce čestného předsedy zůstalo ve výboru 8 členů. Výbor
s ohledem na hlasování navrhl snížit počet na 7 a Romka Hanzlíka schválit jako dalšího člena revizní komise
a s tím, že revizní komise může být dále rozšiřována o další členy, jejichž názory mohou přispět k lepšímu
fungování Unijazzu, tak, aby byla přínosným poradním sborem.

Garanti jednotlivých aktivit, kteří dle dohody předsedu/kyni podpoří v tomto složení:
Garant Kaštanu – Lída Knappová, revizní komise
Garant Alternativy – Milan Jakeš, výbor
Garant Boskovic – Adéla Vojáčková, revizní komise
Garant UNI – Jana Černá Hlédiková, výbor
Garant Čítárny – Jana Niedermayerová, výbor
Jan Lamser – dohled nad celkovou i dílčími komunikacemi v novém modelu fungování

Garanti budou spojkou mezi předsedou/kyní, výborem a týmy jednotlivých aktivit. Budou jako pozorovatelé
zvenčí částečně plnit funkci kontrolní – sledování financí a komunikace, plnění cílů, možnost nahlížení do
smluv, soulad s Unijazzem jako celkem…, ale současně budou týmu nápomocní – zprostředkování
komunikace s centrálou a výborem, v případě potřeby pomoc s komunikací v rámci týmu, sledování, zda
týmy nepotřebují nějakou další podporu…
Garanti budou komunikovat s týmy a následně budou informovat předsedkyni, která současně může garanty
požádat o sledování určitých témat, která považuje za důležitá.
Garanti a jednotlivé týmy si individuálně nastaví formát komunikace a cíle, které budou sledovat.
Jednou za půl roku budou výbor o své činnosti informovat přímo zástupci aktivit, jednou v termínu řádného
shromáždění a pak po půl roce na podzim.

Výbor a revizní komise zůstane v průběžném e-mailovém kontaktu, kromě dvou výše zmíněných schůzek
svolává další dle aktuální potřeby.

1/1