You are on page 1of 5

Příloha č.

1
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

STANOVY UNIJAZZ - SDRUŽENÍ PRO PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT, Z. S.


I. Základní ustanovení
1. Název sdružení: UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. (dále jen „UNIJAZZ“).
2. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 901/5, PSČ 110 00.
3. Charakter organizace: UNIJAZZ je spolkem vyvíjejícím činnost na základě zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. UNIJAZZ je
veden ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 825. UNIJAZZ jako právnická osoba byl registrován rozhodnutím
Federálního ministerstva vnitra čj. OV-352/P-90 ze dne 21. února 1990 s účinností ke dni 27. února 1990. Jeho činnost byla
vzata na vědomí ministerstvem vnitra ČR dne 4. července 1990 pod č.j. VSP/1-1792/90-R.
4. Identifikační číslo: 00406724.
5. UNIJAZZ vykonává svoji činnost na území České republiky.

II. Cíle činnosti UNIJAZZu


1. UNIJAZZ vytváří podmínky pro rozšíření kulturního povědomí občanů ČR, případně jiných zemí.
2. UNIJAZZ sdružuje zájemce o jednotlivé oblasti kultury, jako je hudba, výtvarné umění, film, literatura apod., kteří svojí
dobrovolnou prací chtějí přispět k obohacení kulturního života.
3. Cílem UNIJAZZu je přitom zejména:
3.1. usnadňovat navazování kontaktů mezi občany se společnými kulturními zájmy za účelem jejich rozvíjení
3.2. napomáhat členům v aktivní kulturní činnosti, ve vzájemné spolupráci a spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi
a jednotlivci majícími vztah k činnosti UNIJAZZu
3.3. poskytovat občanům metodickou a odbornou podporu při zřizování a provozování občanských sdružení, obecně
prospěšných společností, zařízení, klubů apod., majících vztah k UNIJAZZu
3.4. propagovat veškeré členské aktivity, které jsou v souladu s těmito stanovami, jejich rozšiřováním mezi zájemce z řad
členů UNIJAZZu i ostatní kulturní veřejnosti
3.5. zvyšovat informovanost členů o kulturním dění doma i ve světě.
4. Uvedených cílů dosahuje UNIJAZZ zejména těmito činnostmi:
4.1. registrací a evidencí členů vč. kontaktů na ně (kontaktní adresa, nebo e-mail, telefon apod.)
4.2. podpora vzájemného propojování členů se společnými zájmy
4.3. metodickou, technickou a organizační podporou jednorázových i dlouhodobých kulturních aktivit členů
4.4. spoluprací s dalšími institucemi, organizacemi a fyzickými či právnickými osobami zasahujícími svou působností do
kulturního života
4.5. pořádáním kulturních, výchovných či vzdělávacích akcí a spoluprací s pořadateli obdobných akcí v těchto oblastech
4.6. vydáváním a prodejem informačního zpravodaje, zájmových periodických a neperiodických publikací, zvukových
a obrazových záznamů a děl výtvarných umění
4.7. shromažďováním a archivováním literárních děl, dokumentace, periodických a neperiodických publikací a zájmových
publikací z oblasti kultury a jejich půjčováním k nahlédnutí členům i široké veřejnosti
4.8. poskytováním občerstvení návštěvníkům kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí pořádaných UNIJAZZem.

III. Členství v UNIJAZZu


1. UNIJAZZ má členy řádné a čestné.
2. Řádnými členy jsou fyzické osoby, které chtějí přispět k naplnění cílů UNIJAZZu.
3. O přijetí řádných členů rozhoduje Výbor UNIJAZZu na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek lze
uhradit v penězích i formou naturálního plnění. Dokladem o přijetí člena UNIJAZZu je členský průkaz.
4. Čestné členství se uděluje osobám za významné počiny při rozvoji kulturních aktivit nebo činnosti UNIJAZZu. Čestné členství
schvaluje Výbor UNIJAZZu na návrh člena Unijazzu; Výbor Unijazzu je povinen o udělení čestného členství informovat
Shromáždění členů.
5. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako členové řádní s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky a práva hlasovat
na Shromáždění členů. Jejich hlas je pouze hlasem poradním.
6. Shromáždění členů může na návrh výboru rozhodnout o zvolení čestného předsedy UNIJAZZu jako ocenění mimořádných zásluh
při rozvoji kulturních aktivit nebo činnosti UNIJAZZu. Čestným předsedou může být zvolena vždy pouze 1 osoba na dobu časově
neomezenou. Čestný předseda:
1/5
Příloha č. 1
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

6.1. je oprávněn účastnit se jednání všech orgánů UNIJAZZu s hlasem poradním


6.2. je oprávněn spolupracovat při formulaci cílů činnosti UNIJAZZu
6.3. propaguje činnost UNIJAZZu na veřejnosti
6.4. svým jednáním nezavazuje UNIJAZZ vůči třetím osobám
6.5. není povinen hradit členské příspěvky.

7. Práva a povinnosti členů Unijazzu


7.1. Řádní členové jsou povinni:
7.1.1. dodržovat stanovy UNIJAZZu a usnesení orgánů UNIJAZZu
7.1.2. platit pravidelně členské příspěvky ve výši stanovené Shromážděním členů
7.1.3. vrátit platnou členskou legitimaci, zaniklo-li členství
7.1.4. nepoškozovat svým jednáním jméno UNIJAZZu
7.1.5. oznamovat UNIJAZZu změny rozhodné pro evidenci členů, zejm. změnu kontaktních údajů
7.2. Řádní členové mají právo:
7.2.1. účastnit se Shromáždění členů a hlasovat na něm
7.2.2. být voleni do výkonných orgánů UNIJAZZu
7.2.3. předkládat orgánům UNIJAZZu své návrhy a podněty k činnosti
7.2.4. být informováni o činnosti UNIJAZZu a jeho orgánů a o hospodářských výsledcích
7.2.5. obdržet členskou legitimaci na příslušný kalendářní rok
7.2.6. účastnit se akcí pořádaných UNIJAZZem, využívat jeho zařízení a podílet se na dalších výhodách poskytovaných
členům UNIJAZZu
7.2.7. žádat o pomoc nebo radu při řešení problémů týkajících se vlastních kulturních aktivit členů
7.2.8. navrhnout udělení čestného členství.
8. Členství v UNIJAZZu zaniká:
8.1. vyloučením
8.2. úmrtím
8.3. vzdáním se členství.
9. Členové UNIJAZZu mohou být vyloučeni v případech:
9.1. hrubého porušování stanov, rozhodnutí a usnesení orgánů UNIJAZZu
9.2. vědomého způsobení újmy UNIJAZZu či jeho členů a poškozování dobrého jména UNIJAZZu
9.3. z jiných závažných důvodů, kdy by setrvání v členství bylo v rozporu se zásadami a cíli UNIJAZZu.
10. Na případy uvedené v odst. 9 může upozornit kterýkoliv člen UNIJAZZu. Výbor má právo pozastavit členství až do nejbližšího
Shromáždění členů, které případ posoudí a rozhodne o případném vyloučení.

IV. Orgány UNIJAZZu


1. Orgány UNIJAZZu, tvořené pouze jeho členy, jsou:
1.1. Shromáždění členů
1.2. Výbor UNIJAZZu
1.3. revizní komise
1.4. smírčí komise.
2. Shromáždění členů je nejvyšší orgán UNIJAZZu.
2.1 Shromáždění členů tvoří všichni členové s platným členstvím.
Jednání Shromáždění členů se mohou zúčastnit i členové čestní, jejich hlas je však hlasem poradním.
2.2. Shromáždění členů svolává Výbor UNIJAZZu nejméně jednou za rok.
Mimořádné Shromáždění členů může být svoláno:
2.2.1. rozhodnutím Výboru Unijazzu
2.2.2. na žádost revizní komise či smírčí, je-li zřízena
2.2.3. na žádost nejméně jedné třetiny všech členů.
2.3. Usnesení Shromáždění členů je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. Výjimku tvoří rozhodnutí
uvedená v odst. 2.4. u nichž je třeba ke schválení dvoutřetinové většiny přítomných. Každý hlasující člen má jeden hlas.

2/5
Příloha č. 1
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

2.4. Shromáždění členů schvaluje dvoutřetinovou většinou všech přítomných:


2.4.1. změny a doplňky stanov UNIJAZZu
2.4.2. rozhodnutí o rozpuštění UNIJAZZu
2.4.3. základní otázky činnosti UNIJAZZu.
2.5. Shromáždění členů dále schvaluje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných:
2.5.1. před zahájením jednání jeho program
2.5.2. zprávu Výboru UNIJAZZu o činnosti a hospodaření, zprávu revizní a smírčí komise a opatření ze zpráv vyplývajících
2.5.3. rámcový plán činnosti na další období
2.5.4. členy Výboru UNIJAZZu a revizní a smírčí komise, je-li zřízena
2.5.5. zvolení čestného předsedy UNIJAZZu a zrušení této funkce
2.5.6. výši členských příspěvků
2.5.7. vyloučení člena.
2.6. Program jednání Shromáždění členů připravuje Výbor UNIJAZZu. Členové UNIJAZZu musí být o jednání a jeho programu
informováni nejméně 15 dnů předem. Členové mají právo do 10 dnů před zahájením jednání navrhnout doplnění
programu.
3. Výbor UNIJAZZu je nejvyšší výkonný orgán UNIJAZZu. Je zodpovědný za činnost sdružení v období mezi Shromážděními členů.
3.1. Výbor UNIJAZZu je volen Shromážděním členů a je nejméně pětičlenný. V období mezi Shromážděními členů je v jeho
pravomoci jednomyslným hlasováním kooptovat další členy Výboru tak, aby počet členů kooptovaných nepřevýšil
polovinu členů řádně zvolených.
3.2. Výbor UNIJAZZu volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a ekonoma. Členové Výboru mohou být
v pracovně právním vztahu k UNIJAZZu.
3.3. Výbor zejména:
3.3.1. odpovídá za dodržování stanov a v souladu s nimi a s cíli UNIJAZZu vydává svá rozhodnutí závazná pro činnost
UNIJAZZu
3.3.2. zastupuje UNIJAZZ navenek v rozsahu uvedeném v odst. 3.4., případně deleguje k jednáním jiného člena UNIJAZZu
3.3.3. svolává jednání Shromáždění členů a připravuje jeho program
3.3.4. vypracovává a předkládá Shromáždění členů návrh volebního řádu, zprávy o činnosti a hospodaření, návrh
rámcového plánu činnosti pro další období a návrh kandidátky nového Výboru a revizní komise
3.3.5. navrhuje výši členských příspěvků a po jejich schválení Shromážděním členů zajišťuje jejich vybírání
3.3.6. uděluje čestné členství
3.3.7 navrhuje shromáždění zvolení čestného předsedy a zrušení této funkce
3.3.8. pozastavuje členství a navrhuje vyloučení člena
3.3.9. řeší případy náhrady škody
3.3.10. uzavírá pracovně právní vztahy s pracovníky dle konkrétních potřeb a podmínek
3.3.11. jmenuje likvidátora v případě rozpuštění UNIJAZZu.
3.4. Oprávnění členů Výboru UNIJAZZu:
3.4.1. Předseda: jedná jménem UNIJAZZu, zastupuje ho navenek vůči třetím osobám a je oprávněn činit za UNIJAZZ veškeré
právní úkony
3.4.2. Místopředseda: zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností
3.4.3. Tajemník: odpovídá za evidenci členské základny, za registraci členů a vydávání členských průkazů
3.4.4. Ekonom: odpovídá za hospodaření UNIJAZZu, za správnost daňových přiznání, nemocenského a sociálního pojištění,
úplnost živnostenských oprávnění v návaznosti na cíle UNIJAZZu.
3.5. Zánik členství ve Výboru UNIJAZZu
Členství ve výboru zaniká:
3.5.1. vzdáním se funkce
3.5.2. odvoláním
3.5.3. úmrtím člena.
4. Revizní komise, je-li zřízena, dohlíží zejména na dodržování stanov a správnost hospodaření UNIJAZZu.
4.1. Revizní komise je volena Shromážděním členů. Je nejméně tříčlenná. Komise volí ze svého středu předsedu.
O svých usneseních rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

3/5
Příloha č. 1
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

4.2. Kterýkoliv člen revizní komise je oprávněn se zúčastnit jednání Výboru UNIJAZZu s hlasem poradním. O jeho jednáních
musí být komise vždy včas, tj. alespoň týden předem, informována. Členové komise zde nemají hlasovací právo. Revizní
komise má přístup ke všem dokladům UNIJAZZu.
4.3. Revizní komise zejména:
4.3.1. předkládá Shromáždění členů zprávu o své činnosti, případně návrhy ke zlepšení činnosti UNIJAZZu
4.3.2. žádá o svolání mimořádného jednání Shromáždění členů
4.3.3. je oprávněna se zúčastňovat s hlasem poradním jednání Výboru UNIJAZZu
4.3.4. sleduje jednotlivé aktivity (projekty) UNIJAZZu realizované k naplnění cílů UNIJAZZu dle čl. II, zejm. odst. 4.5. a 4.6.
těchto stanov a kontroluje po věcné, finanční i formální stránce přípravu a organizaci jednotlivých projektů, plnění
jejich cílů, nakládání s finančními prostředky na ně určenými apod.
4.4. Pokud není revizní komise zřízena, vykonává její pravomoci Výbor Unijazzu.
5. Smírčí komise
5.1. Rozhoduje o veškerých vzájemných sporech mezi jednotlivými členy, a mezi členy a orgány UNIJAZZu. Zřizuje se ad hoc
pro jednotlivé případy.
5.2. Smírčí komise je pětičlenná. Každá ze sporných stran do ní jmenuje dva zástupce, z nichž jeden musí být členem Výboru
UNIJAZZu. Členové komise se dohodnou na osobě předsedy komise, a to z řad členů Výboru UNIJAZZu. V případě, že
nedojde k dohodě, je předseda určen losem. Smírčí komise je oprávněna jednat pouze v plném počtu členů. Rozhodnutí
jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů a pro sporné strany jsou závazná. Ve výjimečných případech může některá ze
zúčastněných stran požádat o přezkoumání Shromáždění členů. Žádost o přezkoumání má odkladný účinek.
IVa. Pobočné spolky UNIJAZZu
1. UNIJAZZ může založit pobočný spolek UNIJAZZu, který bude naplňovat cíle činnosti vymezené v článku II těchto stanov, a to
samostatnou činností, a/nebo účastí na jednotlivých aktivitách (projektech) UNIJAZZu, a to zpravidla v území, v němž je jeho
sídlo, a které zahrnuje obec, kraj, nebo jinak vymezené území, nebo bude naplňovat pouze některé cíle činnosti UNIJAZZu
vymezené v článku II stanov.
2. Název pobočného spolku musí jako příznačný prvek obsahovat slovo UNIJAZZ.
3. Zakladatelským právním jednáním pobočného spolku jsou tyto stanovy a dále rozhodnutí výboru podle bodu 4 tohoto článku.
4. Pobočné spolky UNIJAZZu (dále jen „spolky“) může založit Výbor UNIJAZZu na návrh alespoň tří členů UNIJAZZu, kterým po
jejím vzniku vznikne vedle členství v UNIJAZZu také členství ve spolku. Výbor může spolek kdykoli zrušit. Spolek zruší vždy,
pokud počet jejích členů poklesne na méně než tři a není doplněn ani do 3 měsíců poté, kdy se Výbor UNIJAZZu o této
skutečnosti dozví.
5. Pro členství ve spolku platí ustanovení o zániku členství v UNIJAZZu obdobně a ustanovení o vzniku členství přiměřeně; bližší
úpravu vzniku a zániku členství ve spolku upraví Výbor UNIJAZZu v Pravidlech pro spolky, která jsou vnitřním předpisem
UNIJAZZu (dále jen „Pravidla pro pobočné spolky“).
6. Právní režim spolku se řídí ust. § 219 a souvisejících občanského zákoníku. Právní povahu spolku a jeho poměr k UNIJAZZu
jako spolku hlavnímu nelze změnit, dokud trvá jeho právní osobnost.
7. Spolek je podřízen UNIJAZZu a Výboru UNIJAZZu.
8. Spolek zastupuje a jedná za něj předseda spolku.
9. Pravidla volby předsedy a další vnitřní poměry spolku, jakož i způsob jeho řízení UNIJAZZem a vzájemné vztahy mezi spolkem
a UNIJAZZem stanoví Výbor UNIJAZZu v Pravidlech pro pobočné spolky.
10. Za dluhy spolku UNIJAZZ jako celek neručí, ledaže se k němu v konkrétní záležitosti zaváže na základě rozhodnutí Výboru
UNIJAZZu smluvně.
11. Dojde-li ke změně skutečností zapisovaných do spolkového rejstříku ve věcech spolku, vyrozumí o tom bezodkladně předseda
spolku, příp. kterýkoli člen spolku Výbor UNIJAZZu, jinak odpovídá za škodu z neoznámení případně vzniklou.

V. Hospodaření UNIJAZZu
1. Majetek UNIJAZZu tvoří hmotné a finanční prostředky získané z:
1.1. členských příspěvků
1.2. dotací, grantů, darů a odkazů
1.3. vlastní činnosti.
2. O hospodaření, o výdajích a příjmech a o stavu a pohybu majetku je vedena evidence dle příslušných obecně závazných
právních předpisů.
3. Způsob hospodaření a nakládání s majetkem a jeho ochranu upravují vnitřní předpisy Výboru UNIJAZZu, zejména ekonomický
řád UNIJAZZu.

4/5
Příloha č. 1
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

4. Povinností členů UNIJAZZu a jeho orgánů je majetek UNIJAZZu chránit a využívat jej účelně a hospodárně k naplňování cílů
UNIJAZZu.
5. Případy majetkové škody, její rozsah, odpovědnost za její vznik a rozsah náhrady škody řeší Výbor UNIJAZZu. Při této činnosti se
řídí zásadou, že ten, kdo je za vznik škody odpovědný, je povinen nahradit UNIJAZZu skutečnou škodu, a to v penězích, pokud
nelze škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Ustanovení zákoníku práce o náhradě škody zůstávají nedotčena, je-li škoda
způsobena pracovníkem v pracovním poměru.

VI. Zánik UNIJAZZu


1. UNIJAZZ může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením jestliže:
1.1. rozpuštění či sloučení navrhne nadpoloviční většina členů Výboru
1.2. o rozpuštění či sloučení rozhodne Shromáždění členů UNIJAZZu dle ust. čl. IV odst. 2.4.2.
2. V případě rozpuštění UNIJAZZu bude provedena likvidace sdružení dle obecně závazných právních předpisů. K jejímu provedení
jmenuje Výbor likvidátora.
3. Likvidátor během likvidace plní závazky sdružení, uplatňuje pohledávky a jedná za sdružení před státními orgány.
4. Po uspokojení veškerých závazků sdružení je likvidátor oprávněn zbylý majetek sdružení darovat jiným kulturním institucím či
sdružením k podpoře kulturních aktivit.

VII. Závěrečná ustanovení


1. Stanovy UNIJAZZu byly přijaty Shromážděním dne 22. května 1993 a vzaty na vědomí ministerstvem vnitra ČR dne 7. 6. 1993 čj.
VSP/1-1792/90-R. Stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1994, zároveň pozbývá platnosti organizační řád UNIJAZZu - sdružení
pro podporu kulturních aktivit, schválený rozhodnutím Federálního ministerstva vnitra čj. OV-352/P-90 ze dne 21. února 1990
a vzaté na vědomí ministerstvem vnitra ČR dne 4. července 1990 pod č.j. VSP/1-1792/90-R.

5/5