You are on page 1of 2

Mimořádné shromáždění členů

spolku Unijazz
2. března 2019, Kaštan – scéna Unijazzu, Bělohorská 150, Praha 6

Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v sídle spolku)

PROGRAM:
1. Změna Stanov
Předložila: Dagmar Šwarzová a seznámila přítomné s provedenými změnami: doplnění funkce čestného
předsedy, rozšíření kompetencí výboru a shromáždění k funkci čestného předsedy, nově upravena vazba
pobočných spolků na jednotlivé pilíře a rozšíření pravomocí revizní komise
Návrh usnesení č. 01/2019:
Shromáždění schvaluje
upravené Stanovy, jejichž plné znění je uvedeno v příloze č. 1 zápisu
Hlasování
pro: všichni ostatní
proti: 0
zdržel se: 1

2. Personální zabezpečení nové koncepce Unijazzu


Předložila Dana Makovská s odkazem na podrobné informace, které jsou uvedeny na příloze č. 2 zápisu:
- proběhla diskuse nad rolí garantů, někteří členové projevili obavu, aby nešlo o formalitu
- nejde jen o garanty, ale hlavně o změnu fungování celého Unijazzu, tedy decentralizovaný model
s aktivními členy výboru
- z diskuse vzešel požadavek na představení vize jednotlivých garantů
- po diskuzi dohodnuto poskytnout garantům prostor, aby se sešli s jednotlivými týmy a vizi své role
představili na příštím shromáždění Unijazzu s tím, že stručný popis zpracují garanti písemně a bude
k dispozici před shromážděním (rozeslán předem s pozvánkou)
Jana Černá Hlédiková předložila organigram Unijazzu a personálního zajištění nové koncepce Unijazzu, který
tvoří přílohu č. 3 zápisu

Návrh usnesení č. 02/2019 :


Shromáždění schvaluje
2.1. personální zabezpečení nové koncepce Unijazzu dle přílohy č. 2 a č. 4 tohoto zápisu
2.2. zvolení Čestmíra Huňáta do funkce čestného předsedy
2.3. složení výboru Unijazzu: Dana Makovská, Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Jana Černá
Hlédiková, Petr Knapp, Igor Láník, Milan Jakeš
2.4. složení revizní komise Unijazzu Jan Lamser, Ludmila Knappová, Adéla Vojáčková, Jaromír Hanzlík
Hlasování
pro: všichni ostatní
proti: 1
zdržel se: 0

3. Kompetence centrály Unijazzu – informace


Předložila: Dana Makovská jako doplnění personálního zabezpečení nové koncepce Unijazzu s tím, že
podrobné informace jsou uvedené v příloze č. 4 zápisu

4. Stručná zpráva o hospodaření v roce 2018 - informace


Předložila: Dana Makovská s tím, že podrobná informace bude k dispozici na řádném shromáždění v květnu,
které bude schvalovat výroční zprávu za rok 2018
Dle dostupných podkladů ke dni konání mimořádného shromáždění:
- Bar v čítárně – přispěl opět zásadní měrou na nájem čítárny a kanceláře
- Čítárna – byla díky grantové podpoře hl. m. Prahy a MČ Praha 1 opět soběstačná
- Magazín UNI – byl díky navýšení prostředků z inzerce a díky významné podpoře MK ČR vyrovnaný
s hospodářským výsledkem dle plánu a prostředky byly použity na úhradu nedoplatku na autorských
honorářích za minulé období
- Boskovice – přispěly na centrálu, ale díky organizačním komplikacím v minulém roce s nižším výnosem,
než byl plán

1/2
- Alternativa – podpořila centrálu podle plánu, další finanční prostředky byly rovnoměrně rozděleny mezi
centrálu, festivalový tým a rezervu pro festival v roce 2019 (způsob, kterým by dále měly fungovat i ostatní
aktivity)
- Kaštan – hospodařil vyrovnaně, příspěvky do centrály nefinanční, např. formou tisku propagačních
materiálů

5. Další aktuální aktivity Unijazzu – informace


Předložil Čestmír Huňát
Kaštan
- MČ Praha 6
 smlouva nám byla prodloužena do 31. 1. 2022, nejpozději však do zahájení rekonstrukce objektu,
s podmínkou, že budeme sami provozovat zahradní restauraci (podnájmy Atelieru Kaštan a
Popmuseu jsou nadále možné) a s výpovědní lhůtou 8 měsíců
 byli jsme vyzváni, abychom se zúčastnili grantového řízení (příspěvek MČ Praha 6 na provoz Kaštanu
přímo z rozpočtu byl vyhodnocen jako nesystémový) a zažádali o víceletý grant, byla přislíbena
podpora MČ Praha 6 v podobném rozsahu jako v minulých letech
 během řízení byla naše žádost přeřazena do jednorázových grantů, což v režimu MČ Praha 6
znamená žádat každého půl roku
 na období 1–8/2019 nám byla přidělena poměrná část přislíbeného grantu, tedy 336.700,- Kč, smlouvy
mají být připraveny v průběhu dubna a teprve po jejich podpisu mohou být převedeny peníze
 nájem v Kaštanu cca 187.340,- Kč byl splatný do konce února
 podali jsme žádost na druhou část roku, období 5-12/2019
- personální zabezpečení
 hledáme provozního občerstvení a zvažujeme propojení všech tří provozů, tedy zahradní restaurace,
suterénní kavárny Únik i občerstvení u sálu v 1. patře
 do PR se zapojila Barbora Pencová, která do konce roku 2018 pracovala v Čítárně

Čítárna
- hledáme nový prostor, dostali jsme řadu tipů i nabídek, ze kterých nakonec vzešly dvě možnosti:
Kobka na smíchovské náplavce a objekt v Husitské 22
o Náplavka
 v majetku magistrátu, který už slibuje třetí termín na vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím
společnosti, kterou zřizuje a která pro něj náplavky spravuje
 smlouva by měla být na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-6 měsíců (délka v jednání)
 jeden prostor cca 120 m2 s malým zázemím
o Husitská
 v majetku společnosti SUDOP a. s., jejíž vedení nás přímo oslovilo a nabídkou dlouhodobé spolupráce
 do uzpůsobení prostoru zainvestují (opět památkově chráněný objekt)
 jejich cílem je vybudovat alternativní prostor, jehož základem by byl Unijazz resp. čítárna a na to by se
nabalovaly případně další věci (např. je v úvaze hostel v horním patře)
 v přízemí velká místnost cca 130 m2, dvě menší cca 40m2 a 30m2 a dvě kanceláře, k tomu je ještě
možné přibrat prostor ve sklepě, cca 128m2
 místo není v tuto chvíli frekventované chodci, ale je v sousedství Divadla Ponec a přiléhá
k cyklostezce, Hlavní nádraží, Florenc a Masarykovo nádraží jsou pěšky dobře dostupné, zastávka
busu U památníku je pár metrů, do budoucna se snad dá očekávat zlepšení, výhoda je, že bychom
tam nikoho nerušili

- na výboru a následně na shromáždění jsme se shodli, že větší smysl asi má investovat energii do
Husitské, začneme tedy ihned jednat

Přílohy:
1. Návrh stanov
2. Návrh personálního zabezpečení
3. Organigram
4. Návrh kompetencí centrály

V Praze dne 2. března 2019


Zapsala: Jana Černá Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát

2/2