You are on page 1of 3

Návrh koncepce dalšího fungování Unijazzu – podklad pro shromáždění členů 17. 11.

2018

Květnové shromáždění členů

Květnové řádné Shromáždění členů otevřelo diskusi o obsahu i formě dalšího působení UJS.
Stávající půdorys aktivit, vnitřních procesů i konkrétních lidí v jednotlivých pozicích úspěšně
fungoval po mnoho let, avšak z důvodů změn jednak v kultuře samotné, tak i v personální
a mzdové oblasti je třeba navrhnout změny, které Spolku umožní navázat na úspěšnou minulost
a dále rozvíjet svou činnost. Diskutovalo se o tom, zda Unijazz stačí rytmu doby, zda má jeho
fungování v dnešní době smysl, zda není vhodné angažovat profesionálního manažera, případně
uvažovat o rozpuštění jednotlivých aktivit na samostatné části.
Shromáždění pověřilo Výbor, aby takové vyhodnocení zajistil, svolal ještě před koncem roku
mimořádné Shromáždění a navrhl vhodné změny.

Shrnutí současného stavu, jak jej výbor vnímá

Výbor navázal na rozsáhlou diskuzi, která v jeho rámci probíhala již během předchozího roku, kdy
společná pracovní skupina, složená z členů Výboru a revizní komise, provedla formou ankety
a pohovorů průzkum mínění mezi aktivními funkcionáři a členy, tyto návrhy shrnula a zformulovala
praktická doporučení.

Unijazz má za sebou dlouhou a úspěšnou dobu fungování a jeho aktivity se v posledních letech
ustálily na následujících pilířích:
 Čítárna – zajišťuje určitou pražskou základnu a sídlo spolku, funguje jako centrum
setkávání se, má víceméně celotýdenní program a provozuje občerstvení; ekonomicky je
mírně v plusu – přispívá na režii; v současné době ve výpovědi s termínem vyklizení 7. 1.
2019 – hledáme nový prostor
 Kaštan – kulturní centrum na Praze 6, zajišťuje pravidelný program, dlouhodobou
dramaturgii, provozuje občerstvení, zajišťuje zázemí pro další pronájem prostor,
spolupracuje s Prahou 6, ekonomicky mírně v plusu – přispívá na režii – reálná prognóza
dalšího 3 – 4 letého pronájmu
 UNI - měsíčník zaměřený na alternativní kulturu, v posledním období změnil svoji vizáž
a zprofesionalizoval se, ekonomicky je letos na nule;
 Alternativa – hudební festival, pořádaný v Praze; v letošním roce nastala změna
organizačního týmu, festival je první vlaštovkou samostatně pracujícího týmu; ekonomicky
letos v plusu
 Boskovice - multižánrový festival, pořádaný v Boskovicích; poslední dobou se začíná více
propojovat s městem Boskovice; ekonomicky je letos v mírném plusu.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o obrovské množství organizační, administrativní, dramaturgické


práce. Většina takto rozsáhlých projektů je komplikovaná a jejich usazení, případně prosazení
změn, je během na dlouhou trať. Všechny tyto aktivity posledních pár let táhlo jen několik lidí,
navíc finančně silně podhodnocených, což je dlouhodobě neudržitelné. Z velké kumulace rolí navíc
plyne hlavně únava těchto klíčových lidí, i určitá těžkopádnost a oslabená schopnost věnovat se
novým nápadům a změnám obecně.

Návrh výboru na další fungování


Výbor doporučuje zachovat Unijazz jako spolek podporující (nejen) alternativní kulturu v rámci
České republiky. Toto směrování měl Unijazz od svého založení a výbor nemá zájem to měnit,
naopak by bylo vhodné tuto myšlenku v rámci Unijazzu více prodávat ven.
Ohledně fungování Unijazzu se výbor shodl na tom, že by chtěl jednotlivé aktivity (pilíře)
osamostatnit, a to z hlediska organizační a technické stránky. Spojovat by je měla základní
myšlenka Unijazzu - tj. nezávislá kultura. Vlastní Unijazz (centrála) by pro všechny aktivity
zajišťoval ekonomický, administrativní a právní servis.
Protože takové osamostatnění by mohlo vzájemně odcizovat jednotlivé části, výbor navrhuje, že se
bude více zabývat operativní prací a provázaností jednotlivých aktivit. Každá aktivita bude mít ve
výboru svého mentora (člena výboru/revizní komise pověřeného supervizí konkrétní aktivity), který
bude s členy organizačního týmu v pravidelném kontaktu. Výbor se bude scházet nejméně
čtvrtletně a setkání se zúčastní i zástupci jednotlivých aktivit, aby prezentovali své výsledky, řešili
operativní problémy a navzájem se informovali a pomáhali si.

S tím souvisí i problém nového předsedy. Současný předseda by rád předal výkonnou činnost
a zůstal na úrovni zaštiťujícího garanta. Výbor současně v tuto chvíli nevidí žádného potenciálního
nástupce, je však přesvědčen, že tento nástupce musí přijít zevnitř Unijazzu, a doufá, že v průběhu
dalších let se z členů vyprofiluje.
Výbor navrhuje tedy prozatímní řešení: současný předseda by přešel do pozice čestného předsedy
(nutná změna stanov). Na pozici předsedy navrhuje Danu Makovskou, a to na dobu minimálně
dvou let. Operativní řízení by do svých rukou vzal více výbor - viz výše. Po dvou letech by bylo
jasné, zda se navržený systém organizace Unijazzu osvědčuje a zda se případně profiluje nový
předseda.

Cílem tedy je
■ osamostatnění jednotlivých aktivit na personální, ekonomické i procesní úrovni, ovšem za
zachování sounáležitosti s Unijazzem a za vzájemné spolupráce s ostatními aktivitami
■ jasně vymezená zastřešující agenda - granty, účtování, administrace členské agendy
■ aktivity finančně přispívající na centrální agendu, ideálně i na rezervní či rozvojový fond
■ aktivní výbor, který bude obměňován spíše než rozšiřován (v zájmu operativnosti)
■ jednotliví členové výboru budou aktivní a nápomocní v rámci svých profesí či schopností a mj.
budou pomáhat se zachováním kontinuity Unijazzu a soudržnosti
■ důraz na otevřenost a atmosféru celku a na průběžné získávání a hledání nových lidí, ať už do
aktivních rolí, nebo běžných členů, což by mj. mělo přinést generační obměnu, nové nápady…
■ v rámci otevřenosti dále důraz na systematickou spolupráci komunitní, národní i mezinárodní
(což se v současnosti děje, ale ne cíleně a důsledně rozvíjí: spolupráce s podobnými
iniciativami, festivaly, časopisy…)

Výbor doporučuje k cílovému modelu přejít postupně


■ citlivou dekonstrukcí současného centralizovaného modelu
■ podporou personální, finanční i procesní emancipace jednotlivých aktivit se samostatnými
týmy a rozpočty
■ předávání věcných a symbolických odpovědností nástupcům
■ agilním vývojem spíše než pevně stanoveným plánem
■ maximálním zapojením mladších generací
■ přechodné období omezit na 2 roky: 2019 a 2020: koncem roku 2020 vyhodnotí Shromáždění
členů, mezitím průběžné hodnocení: např. půlroční formou zprávy pro členy

Nejbližší kroky
■ Čestmír Huńát v roli čestného předsedy
■ Dana Makovská coby výkonná ředitelka a předsedkyně UJS, v jejíž přímé gesci je už dnes
účetnictví a granty (tedy centrální agenda), která k sobě musí mít asistenta/ku, s aktivní
podporou jednotlivých členů výboru (péče o členy, právní agenda, případně personalistika
a další)
■ rozšíření působnosti revizní komise o věcné i formální sledování jednotlivých aktivit (tedy
kromě kontroly UJS jako celku - účty, dotace, plnění cílů, se podobným způsobem zaměří i na
jednotlivé aktivity)
■ příprava personálních návrhů - zjištění, co je kdo ochoten a schopen dělat, v jaké z nových rolí
by se viděl nebo jak by byl ochoten se zapojit (výbor, revizní komise, mentoři, v rámci aktivit
a cokoli ad hoc prospěšného).
■ změna stanov - vytvoření pracovní skupiny, která se připraví návrh nového znění

Další shromáždění – únor?


● prezentace navrženého modelu včetně rolí (centrála i jednotlivé aktivity)
● změna stanov
● volba orgánů