You are on page 1of 83
PRIMARIA MUNICIPULUI BUCURESTL =o DIRECTIA GENERALA ADMINSTRATIE $1 romanie2019.cu RELAIA CU COME Direcfa Asistenfa Tehnic si Juridica Nr 1547/11/4, 03.2018 ANUNT Ty conformitate cu prevederle Legit nr. §2/2003.pivind transparenja_decizonald ‘in ominisiraia publ, republeals, ee aduce la cunogints puble’ umdtorul prlect de act ermal Prolect de hotarare privind aprobarea schemel de ajutor de minimis aferenti programului de interes public local "Bucharest Start Up City” precum g! a modelului de acord de finantare inchelat cu beneficiari finali Potrvt at. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparerfa decizionalé in administraia publics, republcets,“Anunful refentor fa elaborarea unui proiect de act normativ va fl adus 1a ‘eunogbnla pubiCUl, WT conde an. (1), ex cal PUT 30 de zie Weratcare inainle de supuneres spre avzare de cétre autoitife publice." Prooedura dezbatore : 30 de aie lucBtoar; lrmen : 25 aprile 2019. Projet de act normativ, mai sus amin, cy documenta de baz8, poate consult: pe seul PMB. ~ yan. om 1; lnk: Mipsliwww pmb rorsttul/cembldez> publicalpiolecielor dezb publica pho «la sedul PMB, B-dul Regia Exsabeta,n. 47, sector 5 Proiectul de act normati se poate objine In cope, pe bazA de cerere depusa la Centul de Inform In conformitate cu prevederile rt. 7, alin. 4 din Logea 82/2003, republic, pn la data de 28,03,2019, se pot trimie In scris, propuner, sugest, opin cu valoare de recomandare priving Droiectele de acte normative supuse dezbaleri pubie Propuneri, sugesil,opiile prvind proiectele de acte normative, se vor transmit: prin steul wpb, prin posld pe adresa P.M. ~B-dul Regina Elsabeta, nr. 47, sector 5 ~Directa Asistents ‘Tebnic gi Juries; ~ depuse la Centrul de informare ~ P.M.B., Bul Regina Esabeta, nr. 42, sector 8. Materiaeletansmise vor purta menyiunes: »Recomandare la prolect de act normativ” DIRECTOR EXECUTW, ‘Matiana Brod arnt Tp wr a Rt Q Se CONSILIUL GENERAL AL romania29}9,eu HOTARARE, privind aprobarea schemel de ajutor de minimis aferentd programul public local ,Bucharest Start Up City” precum gi a modelulul de acord de finantare Incheint eu beneficial fnali ‘Avan in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurest gi Raportul de specialtate al Directiei Relatia cu ONG, Sindicate gi Patronate: \Vazind raportul Comisiel Economice, Buget, Finanje, Comisia peniwu Reali cu COrganizafi Nenguvemamentale $i allj Parteneri Sociali din cadrul Consilukii General al Municipiului Bucuresti avizul Comisiei Juridce gi de Discipling; Luand In considerare propunerea formulatd de caire Consiful National al Intreprinderilor Private Mici gi Milocl din Romania, nr. 1679807/13.11.2018, Inregistaté la Primaria Municipiului Bucuresti cu privire la Tncheierea unui protocol de colaboare cu ‘Municipiul Bucuresti in vederea derulri in comun a unor actuni, priecte/ programe de interes public; In conformitate cu Hotérarea Consilulul General al Municipiulul Bucuresti nv.791/2018 privind inchelerea unui protocol de colaborareintre Municipiul Bucuresti si Consiul National al Intreprindetior Private Micl gi Milocii din Romania tn vederea finanfail gi realizar tn ‘comun a unor prolecte pentru dezvoltarea gi consolidarea sectorulu privat, cu precddere al Intreprinderlor mci gi miloci din Romania ; ‘indi cont de Legea dialogului social n.62/2011, de prevederie Regulamentuli (UE) nv. 1407/2013 al Comisiel din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 gi 4108 din Tratatulprivind funefjonarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, gi al celorlate reglementari comunitare in domeniu, @ prevederior art. 2 giale art. 4 alin, (1) fa), b) eau -¢) din Legea nr. 3462004 privind stimularea infin gi dezvoltari intreprindeslor mic! gi rrijlocit, cu modticarile gi complete ulterioare; ‘eat agin xt eT, en ofl 0500, sect Buse Rom: 02 308 8 00; wm abo \Vazand prevederle Ordonantel de Urgent& a Guvemululnr.77/2014 privind procedure naljonale in domeniul ajutorulul de stat, precum si modiicarea si completarea Logi concurentel nr. 21/1996; Cu respectarea prevederior Legit n1.52/2003 privind transparenta decizionala In _administratia publica, republicata; In tomeiul provederiior at. 96, alin. (1), alin, (2) it .b* gi, alin, (4) It a, a” gt ‘art alin.2 gi ar. 115 alin, (1) lit ,b* din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local8, republicat8 cu modiicile gi completirile uterioare, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE: ‘Art. Se aprob& schema de alutor de minimis aferentd programului de interes public local ‘Bucharest Start Up City prevazut In anexa care face parte Integranta din prezenta hotarare; ‘Art2. Se Imputemiceste domnul Sorin Chir administrator public sa semneze pentru gi tn ‘nummele Municipiului Bucuresti acordul de finanfare cu beneficial fn ‘APS, Directile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General gi Consilul National al intreprinderior Private Mici gi Milocil din Romania vor aduce la indeplinire prevederile prezentel hotirai Aceasta hotirdre @ fost adoptati in gedinta ordinarai a Consilului General al Municipiului Bucuresti din data de 5 PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL ANCA DANIELA RAICIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI GEORGIANA ZAMFIR, Bucuresti, Ne. ‘du Reh Ean. 7, pil 0038, set 8 Bnet Rd i 0283088500 memo