You are on page 1of 2

Profesorul şi transdisciplinaritatea

Prof. Neciu-Mîrlă Ileana


Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede

“Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o


pregătire pentru un viitor, în bună măsură, imprevizibil”(Jacques Delors)

Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea si transdisciplinaritatea


sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al educaţiei în scopul cunoaşterii.
Privind contextual, vom observa că discursul mediatic a cotropit întreaga existenţă;
mediatizarea vieţii publice e o observaţie la îndemână, iar procesul comunicaţional, fie el
instituţional ori publicitar transformă realitatea într-un fenomen discursiv. Fiecare persoană,
beneficiară a unei experienţe mediatice fără precedent şi dezorientată în jungla mediatică, îşi
oferă azi propriul mozaic (colaj) cultural, pierzând sensul întregului.
Ca fenomen cultural general, afirmă Clive Beck, ,,transdisciplinaritatea se
caracterizează prin provocarea convenţiilor, amestecul stilurilor, tolerarea ambiguităţii,
accentul pus pe diversitate, acceptarea (chiar celebrarea) inovaţiei şi a schimbării, accentul
pus pe construirea realităţii“.
Transdisciplinaritatea priveşte - aşa cum indică prefixul "trans" - ceea ce se află în
același timp şi între discipline şi în interiorul diverselor discipline si dincolo de orice
disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind
unitatea cunoaşterii.
Dacă în modernism identitatea persoanei se contura pe profesie, în postmodernism identitatea
persoanei se construieşte (din păcate) pe imagine, aspect fizic şi se centrează în sfera
consumului, a timpului liber.
,,«Personalitatea» persoanei se constituie în transdisciplinaritate prin jocul aparenţelor, al
suitei de imagini pe care persoana le «pune în scenă», ceea ce îi va permite adoptarea unui
şir de «personalităţi», în funcţie de elementele exterioare pe care le selectează“. Pentru a
supravieţui într-o lume dominată de schimbări rapide şi lipsită de coerenţă, a imaginilor
schimbătoare şi strident colorate, profesorul trebuie să adopte identităţi flexibile.
Pentru a reuşi în activitatea didactică, profesorul trebuie să ţină cont de elementele
caracteristice societăţii postmoderne, de faptul că elevii trăiesc într-o societate suprasaturată
de media, în care produsele culturii media oferă baza pentru conversaţie, suportul vieţii şi
fanteziei lor.
Formele vizuale şi audio ale culturii media înlocuiesc formele livreşti şi necesită un nou tip de
,,alfabetizare“ media în vederea decodării acestor noi forme culturale. În plus, cultura media a
devenit o forţă dominantă de socializare, imaginile şi celebrităţile mediatizate venind să
înlocuiască familia, şcoala şi Biserica, propunând noi modele de identificare şi producând
imagini rezonante în stil, modă şi comportament.
„Educaţia este rezultatul experienţelor de învăţare pe care organizarea şi reorganizarea
elementelor de mediu le oferă persoanei, aşadar în mod indirect. Niciodată nu educăm direct,
ci indirect, cu ajutorul mediului“.
Dacă se acceptă transdisciplinaritatea, se impune şi limitarea autorităţii profesorului în
şcoală. Clive Beck crede că poate reconstrui conceptual relaţia profesor-elev prin afirmarea
autorităţii elevului şi prin exprimarea celor două autorităţi, măcar diferite (a profesorului şi a
elevului), prin intermediul aceleiaşi sintagme: autoritate reciprocă. O asemenea abordare este
compatibilă cu posibilitatea ca ,,profesorul şi elevii să înveţe împreună“, adică este
compatibilă cu posibilitatea dialogului. Autoritatea reciprocă nu implică egalitarism
epistemic, ea implică doar alt tip de relaţie între profesor şi elev. Este vorba de o relaţie pe
care Gert Biesta o numeşte ,,simetrică“ şi care poate fi descrisă prin termeni ca: ,,dialog“,
,,comunicare“.
Limitarea autorităţii profesorului nu înseamnă îndepărtarea acestuia, ci redefinirea autorităţii
ca autoritate co-participativă şi accentuarea rolului de facilitator, dirijor, mediator al
profesorului postmodern.
Rolul profesorului este de a media între standardele exterioare, pre-determinate şi nevoile,
interesele, dorinţele elevilor.
Profesionalizarea cadrului didactic presupune deţinerea unui set de roluri bogat:
 rolul de nucleu (de specialist);
 rolul de actor (apt ,,să dea viaţă“ scenariului educativ);
 rolul de consilier (mai ales în relaţiile cu părinţii);
 rolul de interpret (în sensul că profesorul oferă o interpretare, o variantă printre altele;
lecţia transdisciplinară este atât de deschisă încât permite un număr infinit de
interpretări) ;
 rolul de evaluator;
 rolul de gestionar al situaţiilor conflictuale;
 rolul de manager;
 rolul de autor (profesorul este singurul care anticipează şi proiectează lecţia);
 rolul de facilitator (de dirijor, de sfătuitor, de terapeut, de îndrumător, de ajutor).

Profesorul postmodern nu mai transmite informaţii ci îi ajută pe elevi să-şi


construiască propriile înţelesuri; implică elevul în alegerea metodelor de predare-învăţare şi în
stabilirea regulilor clasei; trezeşte interesul elevilor printr-o demonstraţie sau creând un
conflict cognitiv; încurajează elevii să formuleze ipoteze, să conceapă şi să organizeze
experimente; orientează lecţia în funcţie de întrebările şi răspunsurile elevilor; încurajează
spiritul interogativ al elevilor; promovează respectul şi capacitatea de a decide a elevilor,
colaborarea cu aceştia, ca parteneri egali în propriul proces de formare; recomandă utilizarea
surselor alternative de informaţii; manifestă el însuşi ca profesor conduitele perceptive pe care
le aşteaptă de la elevi; cere elevilor să transfere informaţiile dintr-un domeniu în altul.
Profesionalizarea profesorului postmodern presupune accentuarea unor noi criterii de
competenţă profesională: competenţă lingvistică, competenţă ştiinţifică, competenţă
computerială.
Dacă el va fi format astfel, îi va fi uşor să îi formeze la rândul lui şi pe ceilalţi în spiritul
aceloraşi valori şi atitudini, competenţe şi abilităţi, a unei reale educaţii democratice,
transdisciplinare.

BIBLIOGRAFIE:
1. Kellner, Douglas, Cultura media, Editura Institutul European, Iaşi, 2001
2. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004
3.Stan, Emil, Pedagogie postmodernă, Editura Institutul European, Iaşi, 2004