You are on page 1of 19

MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

LATIHAN

Praktis Objektif

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Berikut adalah kenyataan yang betul mengenai Saidina Abu Bakar kecuali
1.
A Orang yang mula-mula memeluk Islam
B Sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah SAW
C Orang yang terlibat dalam membukukan al-Quran
D Orang yang memerangi golongan nabi palsu

2. Apakah cara penyebaran Islam pada zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq
1. r.a?
A Membukukan al-Quran dalam satu naskhah
B Mendaulatkan kerajaan Islam daripada golongan riddah
C Memberi hadiah kepada penduduk tempatan yang memeluk Islam
D Membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Turki dan Perancis

“Berjaya menghapuskan golongan murtad dan enggan membayar zakat”

3. Siapakah khalifah yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas?


A Ali bin Abi Talib
B Uthman bin Affan
C Umar bin al-Khattab
D Abu Bakar as-Siddiq

4. Antara tindakan yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar as-Siddiq 1.


setelah beliau dilantik
menjadi khalifah ialah
A Memperkenalkan sistem takwim berdasarkan hijrah.
B Mengumpul dan membukukan al-Quran.
C Memperluaskan wilayah taklukan negara.
D Mengumpulkan tulisan-tulisan al-Quran.

5. Apakah cara penyebaran Islam pada zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq
1. r.a?
A Membukukan al-Quran dalam satu naskhah
B Mendaulatkan kerajaan Islam daripada golongan riddah
C Memberi hadiah kepada penduduk tempatan yang memeluk Islam
D Membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Turki dan Perancis

6. Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar1.kecuali


A Orang yang terawal memeluk Islam
B Dilahirkan dua tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW
C Memerangi golongan nabi palsu
D Memerintah selama lima tahun

116
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

7. Siapakah nama panglima perang tentera Islam pada zaman khalifah1.Abu Bakar yang telah
berjaya mengalahkan Hurmuz, iaitu pembesar Parsi di Iraq?

A Khalid bin Al-Walid


B Yazid bin Abi Sufian
C Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
D Muawiyah bin Abi Sufian

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1 Khalifah Abu Bakar digelar ………………………………………. kerana membenarkan


percakapan dan perbuatan Rasulullah SAW.

2 ………………………………………………………… merupakah khalifah yang pertama .

3
Dua golongan yang diperangi
oleh Khalifah Abu Bakar

X Murtad

X dalam rajah di atas ialah .........................................................

4 Selain sahabat Rasulullah SAW, Saidina Abu Bakar juga merupakan ……………………
Rasulullah SAW.
Praktis Subjektif

Jawab soalan-soalan yang berikut.

1 Saidina Abu Bakar adalah Khulafa ar-Rasyidin yang pertama

Nyatakan riwayat hidup Saidina Abu Bakar secara ringkas. [4 markah]

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

2 Terangkan dua polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar as-Siddiq [4 markah]

117
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3 Nyatakan tiga daripada sumbangan dan jasa Saidina Abu Bakar kepada Islam.
[3 markah]
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

4 Jelaskan cara pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah [4 markah]

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

LATIHAN

Praktis Objektif

Pilih jawapan yang paling tepat.

 Memerintah dari tahun 23 hingga 35 Hijrah


 Dilahirkan lima tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW
 Berketurunan Bani Umaiyah

1. Siapakah khalifah yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas?

A Ali bin Abi Talib


B Uthman bin Affan
C Umar bin al-Khattab
D Abu Bakar as-Siddiq

2. Pembunuhan khalifah Uthman bin Affan disebabkan perbuatan golongan


1.

118
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

A penyokong nabi palsu


B murtad
C munafikin
D Syiah

3. Berikut adalah polisi khalifah Uthman bin Affan kecuali 1.

A para sahabat tidak lagi dilarang meninggalkan kota Madinah


B beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitulmal
C menetapkan al-Quran dibaca dalam lahjah Quraisy
D ramai gabenor dilantik dari kalangan Bani Tamim yang berkelayakan

4. Berikut adalah sifat peribadi Saidina Uthman kecuali 1.

A seorang yang zuhud dan dermawan


B berani menegakkan kebenaran
C tegas dan bertanggungjawab
D suka kepada kemewahan
5. Antara berikut yang manakah bukan sumbangan khalifah Uthman?1.

A Menyumbang harta untuk pertahanan negara


B Mengumpul dan membukukan al-Quran
C Mengisytiharkan kalendar mengikut tahun Hijrah
D Membesarkan angkatan tentera

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Khalifah .................................................. bertanggungjawab mengumpul dan membukukan


al-Quran dalam satu naskhah.
2. Saidina Uthman bin Affan digelar ................................... kerana berkahwin dengan dua
orang puteri Rasulullah SAW.
3. Pelantikan Saidina Uthman sebagai khalifah telah diumumkan oleh sahabat bernama
…………………………………………….
4. Saidina Uthman wafat ketika berumur ……………… dibunuh oleh pemberontak ketika
membaca al-Quran.
5. Khalifah Uthman bin Affan memerintah negara Islam selama ………………………….

Praktis Subjektif

119
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

Jawab soalan-soalan yang berikut.

1 Saidina Uthman adalah Khulafa ar-Rasyidin yang ketiga

Nyatakan riwayat hidup Saidina Uthman secara ringkas. [4 markah]

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

2 Terangkan dua polisi pentadbiran Saidina Uthman bin Affan [4 markah]

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3 Antara sumbangan Saidina Uthman bin Affan ialah mengumpul dan membukukan al-Quran.

Jelaskan dua kebaikan yang diperoleh oleh umat Islam hasil daripada [4 markah]
sumbangan tersebut.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4 Nyatakan dua sumbangan Saidina Uthman selain mengumpul dan membukukan al-Quran.
[2 markah]

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

5 Jelaskan cara pelantikan Saidina Uthman sebagai khalifah. [4 markah]

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Praktis Objektif

120
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Pusat penyebaran dan perkembangan ilmu yang terkenal pada zaman


1. Kerajaan Bani
Umaiyah ialah
A Damsyik
B Basrah
C Syam
D Tunisia

2. Antara berikut, yang manakah tokoh ilmuan yang terkenal pada zaman Kerajaan Umaiyah?
I Al-Farabi
II Ibnu Sina
III Marwan bin Al-Hakam
IV Muawiyah

A I dan II.
B III dan IV.
C I dan III.
D II dan IV.

3. Disiplin ilmu yang dikenali sebagai at-Tadwin wujud kesan daripada


1. berikut kecuali
A kegiatan penulisan
B kegiatan pembukuan
C kegiatan pembinaan perpustakaan
D kegiatan penterjemahan

4. Antara berikut, yang manakah kesan pendidikan zaman Kerajaan Umaiyah kepada bangsa
Eropah?
I Ramai pelajar Eropah datang ke Andalus untuk belajar
II Pada kurun ke-10 Masihi, Kota Kordova menjadi pusat ilmu di Eropah
III Menghidupkan semangat jihad
IV Penggalak kepada perkembangan ilmu

A I dan II.
B III dan IV.
C I dan III.
D II dan IV.

5. Pilih pernyataan yang menerangkan faktor perkembangan pendidikan zaman Kerajaan


Umaiyah.
I Pembinaan perpustakaan
II Pembinaan kemudahan kepada pelajar
III Galakan penterjemahan dan penulisan ilmu
IV Membayar gaji yang lumayan kepada tenaga pengajar

A I, II dan III.
B I, II dan IV

121
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

C I, III dan IV.


D II, III dan IV.

6. 3. 1.
Beliau telah memperkenalkan tanda bunyi `al-fathah’, `al-kasrah’ dan
`ad-dhommah’ bagi membantu membaca al-Quran dengan betul.

Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh ilmuan iaitu

A Sibawaih
B Khalil bin Ahmad Al-Farahidi
C Abu Aswad Ad-Duwali
D Jarir Amru bin Abi Rabiah

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan pada zaman Umaiyah telah
berjaya mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai ……………………….

2. Pusat penyebaran ilmu pengetahuan pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah adalah di
.......................

3. Tempat sumber pelbagai jenis ilmu untuk rujukan orang ramai ialah .................................

4. ........................................... ialah tempat belajar bagi kanak-kanak di sekitar masjid pada


zaman kerajaan Bani Umaiyah.

5. ...................................... menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah kesan daripada


perkembangan pesat ilmu pengetahuan pada zaman Bani Umaiyah.

6. Selain ilmu nakli khalifah juga menitiberatkan perkembangan ilmu ........................

Praktis Subjektif

Jawab soalan-soalan yang berikut.

122
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

1. Nyatakan dua faktor kemajuan bidang ilmu pada zaman Bani Umaiyah. [2 markah]

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Siapakah tokoh ulama dalam bidang al-Quran dan hadis pada zaman Bani Umaiyah?

[2 markah]

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3. Perkembangan pendidikan pada zaman Bani Umaiyah telah tersebar sehingga ke Eropah.

Nyatakan bukti yang menyokong pernyataan tersebut. [2 markah]

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Jelaskan dua kesan perkembangan pesat pendidikan zaman Umaiyah kepada bangsa Eropah.
[4markah]
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

5. Nyatakan dua peranan khalifah Bani Umaiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
[4 markah]
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Praktis Objektif

Pilih jawapan yang paling tepat.

123
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

1. 3.
Pemerintah kerajaan Bani Umaiyah telah mengemas kini angkatan tentera dengan meniru
1.
gerakan tentera

A Rom
B Parsi
C Yunani
D Mongol

2. 3.
Tentera kerajaan Umaiyah terbahagi lima pasukan termasuk yang dinyatakan
1. di bawah
kecuali

A Al-Maimanah
B Al-Maisarah
C Al-Jundi
D Al-Muqaddimah

3. Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai langkah-langkah 3.


yang dilakukan
1. oleh
kerajaan Bani Umaiyah untuk mengukuhkan organisasi ketenteraan?

A Membahagikan tentera kepada beberapa bahagian


B Menggunkan peralatan peperangan yang terkini dan canggih
C Menggalakkan rakyatnya menyertai angkatan tentera
D Melatih tentera untuk berperang pada musim sejuk dan panas

4. 3.
Berikut merupakan straregi ketenteraan yang dikemaskini oleh Muawiyah bin Abi Sufian
1.
ketika zaman Bani Umaiyah kecuali

A Pasukan tengah
B Sayap kiri
C Pasukan hadapan
D Deretan barisan tepi

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Khalifah Bani Umaiyah yang meniru corak gerakan tentera Parsi ialah ……………………..

2. Semasa pemerintahan .................................................. telah mewajibkan setiap rakyat


menjadi tentera.

3. Diwan al-Jundi bertanggungjawab mentadbir dan mengurus hal ehwal .................................

4. .......................................... telah mewajibkan rakyat pada zaman Bani Umaiyah menjadi


tentera.

124
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

5. Jenis tentera pada zaman kerajaan Bani Umaiyah ialah .................................... dan laut.

Praktis Subjektif

Jawab soalan-soalan yang berikut.

1. Terangkan peranan pemerintah Bani Umaiyah dalam memantapkan organisasi ketenteraan


pada waktu itu. [6 markah]

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Senaraikan tiga tokoh tentera Islam yang telah berjasa dalam memperluaskan negara dan
dakwah Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah. [3 markah]

.............................................................................................................................................

3. Jelaskan tiga pembaharuan yang dilakukan pemimpin zaman Bani Umaiyah untuk
memantapkan dan mengukuhkan ketenteraan. [6 markah]

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Jelaskan dua perbezaan sistem ketenteraan pada zaman kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin dengan
kerajaan Bani Umaiyah. [4 markah]

Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin Kerajaan Bani Umaiyah

5. Nyatakan tujuan meningkatkan kekuatan ketenteraan di zaman kerajaan Bani Umaiyah.

[4 markah]

125
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

6. Nyatakan tiga peranan Diwan Al-Jundi.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Praktis Objektif

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Khalifah kerajaan Umaiyah yang digelar Khulafa Ar-Rasyidin kelima


1. ialah

A Umar bin Abdul Aziz


B Yazid bin Muawiyah
C Marwan bin al-Hakam
D Abdul Malik bin Marwan

2. Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam zaman Bani Umaiyah ialah


1.

A penguasaan ilmu sains dan melupakan ilmu agama


B tentera yang berani membunuh sesiapa sahaja
C semangat jihad yang tinggi
D khalifah yang mengamalkan pemerintahan kuku besi

3. Zaman kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah merujuk kepada zaman


1. pemerintahan
khalifah

A Muawiyah bin Yazid


B Umar bin Abdul Aziz
C Marwan bin Al-Hakam
D Hisyam bin Abdul Malik

4. Faktor-faktor berikut mendorong kepada kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah


1. kecuali

A segelintir pemerintah mengabaikan ajaran Islam


B tentangan rakyat terhadap pemerintah
C campur tangan negara luar dalam pentadbiran
D pemerintah lalai menjalankan tugas
.5. Antara faktor yang mendorong kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah ialah
I perkembangan ilmu sains
II menyamakan kedudukan orang Arab dan yang bukan Arab
III wujud semula semangat kabilah dan pilih kasih

126
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

IV pemerintah mengabaikan ajaran Islam


A I dan II.
B III dan IV.
C I dan III.
D II dan IV.

6. 1.
Polisi pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Memecat pegawai yang kurang cekap

Melaksanakan hukum dengan adil

Menghapuskan cukai jizyah golongan mawali

Berdasarkan rajah di atas apakah tujuan beliau memperkenakan polisi tersebut?


A Mengukuhkan ekonomi negara
B Melicinkan sistem pentadbiran negara
C Melahirkan semangat jihad yang tinggi
D Mengeratkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

7. Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan kegemilangan.


1.
A Menghapuskan sesiapa yang mencemarkan agama Islam
B Menghidupkan semangat jihad menentang musuh
C Menuntut hak demokrasi
D Bersungguh-sungguh menguasai pelbagai bidang ilmu dan kemahiran

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Kegemilangan tamadun Islam pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah berada ketika
pemerintahan khalifah ………………………………………..

2. Pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz menyamai pemerintahan khalifah


....................................................

3. Khalifah ............................................ adalah khalifah pertama yang mengarahkan agar


hadis-hadis Rasulullah SAW ditulis dan dibukukan.

4. ............................................ dan Zihad Az-Zuhri antara tokoh ulama dalam bidang hadis.

5. Sikap tidak puas hati rakyat terhadap pemimpin Bani Umaiyah telah menyebabkan mereka

127
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

menyokong ............................................. untuk menumpaskan kerajaan Bani Umaiyah.

Praktis Subjektif

Jawab soalan-soalan yang berikut.

1. Apakah maksud tamadun Islam? [2 markah]

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. Jelaskan dua peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada zaman Kerajaan
bani Umaiyah. [4 markah]
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Jelaskan mengapa Umar bin Abdul Aziz digelar khalifah ar-Rasyidin yang kelima?
[4markah]
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................

4. Jelaskan tindakan yang diambil oleh khalifah umar bin Abdul Aziz bagi memantapkan
pentadbiran. [4 markah]

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................

5. Nyatakan dua kesan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umaiyah. [4 markah]

....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

128
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

.....................................................................................................................................

6. Terangkan dua sebab yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah. [4 markah]

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

7. Jelaskan dua tindakan yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada masa kini untuk
mengembalikan kegemilangan agama dan kerajaan Islam? [4 markah]

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Jelaskan tiga pengajaran yang boleh diambil rentetan dari kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.

[6 markah]

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Praktis Objektif
Pilih jawapan yang paling tepat.
1. Imam Ahmad bin Hanbal masyhur dengan nama

129
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

A Bapanya
B Datuknya
C Bapa saudaranya
D anaknya

 Beliau dilairkan pada 780 Masihi di Baghdad


 Seorang yang kuat beribadah dengan melakukan solat 300 rakaat dan membaca 1/7 al-
Quran setiap hari

2. Siapakah tokoh yang dimaksudkan?

A Imam Al-Bukhari
B Imam As-Syafie
C Imam Al-Ghazali
D Imam Ahmad bin Hanbal

3. Manakah antara berikut karya Imam Ahmad Hanbal dalam bidang ilmu hadis?

A Ar-Risalah
B Al-Musnad
C Al-Muwattak
D Al-Umm

Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang miskin. Bapanya hanya


meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil

4. Beliau menyara hidupnya dengan bekerja

I Mengambil upah menjahit baju


II Mengambil upah menjual barang
III Mengambil upah menjual kain
IV Mengambil upah membawa barang-barang di jalan

A I dan II.
B III dan IV.
C I dan III.
D II dan IV.

5. Penerangan manakah yang menerangkan tentang kehebatan Imam Ahmad?


I Khatam seluruh al-Quran ketika berusia 9 tahun
II Menghafaz kitab al-Muwattak ketika berusia 10 tahun
III Seorang yang sangat alim dan arif tentang hukum fekah
IV Menghafaz lebih daripada 700,000 hadis

130
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

A I dan II.
B III dan IV.
C I dan III.
D II dan IV.

6. Berikut adalah menerangkan peribadi dan sikap Imam Ahmad bin Hanbal.
I Mementingkan kebersihan dan kekemasan
II Suka bergaul dengan fakir miskin dan kurang bersahabat dengan pembesar
III Tidak takut dengan celaan atau dibenci orang
IV Menyukai warna putih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

7. Berikut adalah di antara kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal.


I An-Nasikh wal Mansukh
II At-Tarikh
III Al-Musnad
IV Al-Umm
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

8. Apakah gelaran yang diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal kerana menghafaz lebih
700,000 hadis?
A Hujjatul Islam
B Al-Hakim
C Al-Faruk
D Al-Alim

9.
“ Aku tinggalkan seorang yang lebih baik, lebih alim dan lebih tahu hukum fekah
selain daripada Ahmad bin Hanbal”

Pujian di atas diucapkan oleh guru Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ialah
A Imam al-Ghazali
B Imam as-Syafie
C Imam al-Bukhari
D Imam Muslim

10. Berikut adalah negara-negara yang menganut fahaman mazhab Hanbali, kecuali
A Iraq
B Mesir
C Syria

131
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

D Malaysia

Praktis Struktur

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1 Salasilah keturunan Imam Ahmad bin hanbal bertemu dnegan keturunan ………………….

2 Imam Ahmad bin Hanbal r.a ialah tokoh ulama yang masyhur dalam bidang ilmu ……….. .

3 Imam Ahmad bin Hanbal r.a terkenal di kalangan imam-imam mujtahid yang bijak dalam
masalah ........................................................

4
 Terhasil dari ketelitian dan kesungguhan dalam menyelidiki status
sesuatu hadis
 Mengandungi 40 ribu hadis
 Menjadi bahan kajian dan rujukan sehingga kini

Pernyataan dia atas menerangkan tentang kitab yang dihasilkan oleh Imam Ahmad bin
Hanbal r.a yang dikenali sebagai ……………………….

5. Imam Ahmad bin Hanbal adalah pengasas bagi ………………………………

6. Pada kurun ke-12 Hijrah perkembangan mazhab Hanbali bertambah pesat apabila
……………………………….. berjaya mengembangkan mazhab ini ke Semenanjung
Tanah Arab, Palestin, Syria dan Iraq.

7. Imam Ahmad bin Hanbal r.a meninggalkan sumbangan besar kepada umat Islam terutama
dalam bidang hadis dan ...........................................

8. Salah seorang imam mujtahid yang menjadi guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal ialah
..............................

9. Jenazah Imam Ahmad bin Hanbal disemadikan di ...............................

10. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan guru kepada Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam
bidang ..............................

132
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

Praktis Subjektif

Jawab soalan-soalan yang berikut.

1 Nyatakan riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal r.a secara ringkas. [4 markah]

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

2 Mengapakah beliau lebih terkenal dengan gelaran Ahmad bin Hanbal r.a? [4 markah]

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3 Nyatakan dua contoh kegigihan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu [2 markah]

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

4 Jelaskan dua bukti menunjukkan Imam Ahmad bin Hanbal r.a seorang yang memiliki sifat
ketakwaan yang tinggi. [4 markah]

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

5. Senaraikan empat tempat beliau mengembara untuk mendapatkan ilmu. [4 markah]

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

6. Nyatakan dua cara Imam Ahmad bin Hanbal r.a menggunakan hadis dalam mengithbatkan
hukum. [4 markah]

……………………………………………………………………………………………….

133
MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 SPM 2014 SIRAH

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Mengapakah beliau digelar al-Mujtahid? [2 markah]

………………………………………………………………………………………………..

8. Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontoh oleh pelajar. [2 markah]

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Jelaskan dua kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal sehingga
dikagumi oleh para ulama lain. [4 markah]

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Terangkan dua sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal kepada keilmuan Islam. [4 markah]

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

134