You are on page 1of 12

PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 1

RUMUSAN/ANALISIS TAJUK HADIS

2009 2010 2011 2012 2013 ?2014 ? ramalan


sahaja (lebih baik
baca keempat-empat
hadis
Makanan yang baik √ √ √ √
Perpaduan teras kemajuan √ √ √ √ √
Menghargai masa √ √ √ √
Peribadi Mukmin √ √ √ √ √

TAJUK : (T4) MAKANAN YANG BAIK

‫إ‬ ‫إ‬ ‫إ‬


‫ب ٌلل‬ ‫ل ٌتلتلعاَلل ٌطلي ب‬ ‫ ٌإنن ٌا ل‬:ٌ ‫ل ٌلعلييه ٌلولسلنلم‬ ‫صنلىَّ ٌا ل‬ ‫َ ٌلقاَلل ٌلرلسيولل ٌال ٌ ل‬،‫ل ٌلعينله ٌلقاَلل‬ ‫لعين ٌألإب ٌلهلريَيتلرةَ ٌلرضلي ٌا ل‬
‫ ٌيَلتأليَترلهاَ ٌالرلسلل ٌلكلوا ٌإملن‬:‫ي ٌفلتلقاَلل ٌتلتلعاَلل‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ل ٌطليباَ ٌوإنن ٌال ٌألمر ٌاليميؤإمنإ إ‬
‫ي ٌ لباَ ٌأللملر ٌبإه ٌاليلميرلسل ي ل‬
‫يَلتيقبللل ٌإ ن ب ل ل ل ل ل ي ل‬
‫ ٌيَتأليَترهاَ ٌالنإذيَن ٌآمنلتوا ٌلك لوا ٌإمن ٌطليباَ إ‬:‫َ ٌولقاَلل ٌتلتعاَلل‬،َ‫ت ٌوايعم لوا ٌصاَإلا‬ ‫إ‬
‫ْ ٌ لنث ٌذللكلر‬.‫ت ٌلماَلرلزقيتلناَلكيم‬ ‫ي ل‬ ‫الطنيلباَ ل ل ل ب ل ل ل ل ي ل ل ي‬
‫ب ٌلولمطيلعلمله ٌلحلرابم ٌلولميشلربلله ٌلحلرابم‬ ‫ ٌليَاَلر ر‬:‫ث ٌأليغبلتلر ٌليلرد ٌيَللديَيإه ٌإلل ٌالنسلماَإء‬
‫ب ٌليَاَلر ر‬ ‫النرلجلل ٌيَلإطييلل ٌالنسلفلر ٌأليشلع ل‬
‫وميلبسله ٌحرابم ٌوغلإذ إ إ‬
‫ب ٌلهل‬‫ى ٌباَيلللرام ٌفلألنن ٌيَليستللجاَ ل‬ ‫ل ل ل ل لل ل ل‬

2009 2011
Hadis di atas menyarankan supaya makan makanan yang halal Hadis di atas menerangkan makanan dan minuman yang
dan baik. baik.
Nyatakan dua ciri makanan yang baik (2 isi x 1m) Nyatakan dua ciri makanan yang baik.(2 isi x 1m)
Dua ciri makanan yang baik: Dua ciri makanan yang baik :
- Makanan yang halal
- Makanan yang diproses/disembelih mengikut syarak
1. Halal
-Makanan yang mengandungi zat/segar/berprotein/baru 2. Seimbang
-Makanan yang tidak memudaratkan 3. Mengandungi vitamin/protein/zat/
-Diperoleh dari sumber yang halal 4. Bersih/tidak tercemar
-Makanan yang bersih 5. Suci
-Makanan yang berkhasiat/seimbang 6. Disembelih dengan nama Allah
-Makanan yang diusahakan oleh orang-orang Islam 7. Sumber halal
-Makanan yang suci 8. Berkhasiat
-Makanan yang tiada dalil yang mengharamkannya 9. Ada tanda halal
-Makanan yang ada tanda halal 10. Tiada dalil halal
11. Tidak mengandungi racun

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 2

12. Diusaha oleh orang Islam


13. Belum tamat tarikh luput

Catatan
- contoh makanan tidak diterima
-dijual oleh orang Islam tidak diterima
Jelaskan kebaikan makan makanan yang baik (1 isi x 1m) Terangkan dua kepentingan mengutamakan makanan
yang baik (2 isi x 2m)
Dua kebaikan makan makanan yang baik. #soalan spt ini perlu huraian#
-Membantu pertumbuhan badan yang sihat Dua kepentingan mengutamakan makanan yang
-Melindungi diri daripada serangan penyakit/menjaga kesihatan
baik.
tubuh badan
-Memelihara kewarasan akal/otak cergas 1. Menjaga kesihatan badan (1m)/yang berpanjangan
-Menjaga maruah diri/imej yang baik/kehidupan yang baik (1m)/sepanjang masa/melindungi diri penyakit
-Dimakbulkan doa/mudah mendapat hidayah 2. Menjaga kewarasan akal @ otak cerdas (1m)/untuk
-Mendapat pahala/ikut sunnah/disayangi Allah/diberkati Allah berfikir tentang kebesaran Allah SWT
-Dilindungi daripada maksiat 3. Menjaga diri/maruah (1m)/daripada melakukan
-Mudah mempelajari ilmu maksiat (1m)
-Membentuk akhlak mulia 4. Mendapat pahala (1m)/kerana mengikut sunnah
-Dimasukkan dlm syurga/dijauhkan daripada api neraka 5. Ibadah/amalan/doa diterima (1m)/kerana mematuhi
-Amal ibadat diterima perintah Allah
-memantapkan aqidah/iman 6. Mudah mendapat ilmu/menimba ilmu (1m)/kerana
-jiwa akan tenang
hati bersih/jiwa tenang
7. Jiwa tenang kerana mendpat keredhaan Allah
8. Hidup diberkati (1m)/kerana tidak melakukan
larangan
9. Membentuk akhlak mulia (1m)/seperti sabar/tolong –
menolong
10. Memelihara /memantapkan akidah/iman daripada
perkara tidak baik
11. Masuk syurga sebagai balasan kebaikan yang
dilakukan

Terangkan dua cara anda menghindarkan diri daripada memakan Jelaskan situasi yang mengharuskan anda makan
makanan yang haram (2 isi x 2m) makanan yang haram.(1 isi x 2m)
Dua cara menghindarkan diri daripada memakan makanan Situasi yang mengharuskan anda makan makanan
yang haram: yang haram :
1. Darurat yang membawa kemudaratan
-Menghindari daripada makanan syubhah
-Memastikan sumber diperoleh daripada yang halal 2. Dipaksa/diugut yang mengancam nyawa/sekadar
-Memastikan bahan yang digunakan daripada bahan yang halal menyelamatkan nyawa / Paksaan yang membawa
-Memilih tempat/restoran yang halal yang disahkan. kematian
-Merujuk kepada hukum/fatwa 3. Tiada makanan lain selain yang haram
-Memastikan setiap makanan yang dibeli ada lambang halal 4. Bukan makanan untuk mengenyang/sekadar
mengalas perut
catatan : mesti ada perkataan yang dihitamkan krn perkataan itu
menjadikan jawapan anda lebih jelas.

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 3

2012 2013
Berdasarkan potongan hadis di atas (ada terjemahan hadis Hadis di atas menerangkan makanan yang halal dan haram
diberikan) memberi kesan kepada ibadah seseorang.
Senaraikan dua ciri makanan yang haram.(2 isi x1m)
Nyatakan dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis di atas
supaya doa dimakbulkan Allah SWT.(2 isi x 1m) Dua ciri makanan yang haram:
Dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis di atas 1. Makanan yang memudaratkan kesihatan/luput
supaya doa dimakbulkan Allah SWT: tarikh/mengkhayalkan
1. Menepati cirri yang telah digariskan oleh syarak 2. Ada dalil pengharaman di dalam al-Quran
2. Pakaian yang menutup aurat 3. Makanan yang kotor/najis/tidak berkhasiat
3. Pakaian yang sopan 4. Sumber yang haram/dicuri
4. Bersih/suci 5. Binatang yang tidakdisembelih/binatang yang
5. Kemas/cantik disembelih BUKAN dengan nama Allah
6. Tidak ketat 6. Beracun/berkuman/berbisa
7. Tidak jarang 7. Syubhah/bercampur bahan haram
8. Tidak menyerupai pakaian agama lain 8. Bahan yang haram
9. Tidak memakai pakaian berlainan jantina 9. Tidak terdapat logo halal yang disahkan oleh Jakim
10. Tidak memakai emas & sutera tulen utk lelaki Catatan : jawapan yg tidak diterima
11. Sumber yang halal -(memberi contoh makanan haram seperti)-babi
12. Pakaian bukan utk menunjuk-nunjuk/berbangga-bangga -makanan yang diusahakan oleh org bukan Islam

Jelaskan dua hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram Jelaskan dua cara anda mengenal pasti makanan yang halal
terhadap diri sendiri (2 isi x 2m) di pasaran.(2 isi x 2m)

Dua hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram Dua cara anda mengenal pasti makanan yang halal di
terhadap diri sendiri: pasaran:
1. Kesihatan badan terpelihara 1. Memastikan terdapat logo halal JAKIM/memastikan
2. Memelihara kewarasan akal logo halal yang disahkan
3. Mendapat ganjaran pahala 2. Memastikan produk makanan diusahakan oleh orang
4. Menjauhkan diri dari seksa neraka/masuk Islam/ memastikan makanan dimasak oleh orang
syurga/mendapat syafaat Islam
5. Doa diterima Allah/ibadat diterima/sempurna 3. Melihat kandungan bahan ramuan daripada
6. Jiwa akan tenang barangan yang halal
7. Maruah terpelihara 4. Mendapat maklumat daripada sumber yang
8. Hidup diberkati/dirahmati/diredhai/mendapat hidayah dipercayai/bertanya kepada penjual Islam yang
9. Dihormati/dikasihi/disayangi/dipandang mulia oleh dipercayai
masyarakat 5. Memastikan produk
10. Membentuk akhlak mulia bersih/suci/sihat/berkhasiat/seimbang/bervitamin
11. Mudah 6. Memastikan sembelihan mengikur syariat
memahami/menerima/menghafal/menguasai/mendalami 7. Memilih tempat yang halal
ilmu/hati tidak gelap
Catatan : Catatan : Perkataan “Memastikan” penting utk menjawab
-sihat soalan seperti ini.
-waras
-pahala JANGAN jawab seperti ini
-tenang
-diberkati
-dikasihi

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 4

*Jawapan TIDAK diterima


-Urusan dipermudahkan-umum
-Dapat rezeki
Terangkan pengajaran daripada hadis di atas (1 isi x 2m) Jelaskan akibat memakan makanan yang haram (1 isi x 2m)
#soalan seperti ini perlu huraian# Akibat memakan makanan yang haram:
- Memudaratkan kesihatan
Pengajaran daripada hadis : - Menjejaskan kewarasan akal/fikiran
1. Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat (1m) - Mencemarkan maruah diri/keluarga
seperti yang diwajibkan syarak - Doa tidak diterima oleh Allah
2. Kita hendaklah perihatin terhadap makanan/minuman (1m) - Mendapat dosa/dibenci/dimurkai/tidak diberkati Allah
yang halal /bersih - Jiwa tidak tenang/resah gelisah/dibelenggu masalah
3. Kita wajib menghindari makanan/minuman yang haram - Menjejaskan imej Islam
(1m) seperti dadah/arak - Mendapat balasan azab neraka/masuk neraka
4. Kita hendaklah menyakini bahawa Allah SWT tidak - Sukar mendapat ilmu/berhati keras/hati gelap/sukar
menerima doa hamba-Nya (1m) yang mengambil mendapat hidayah
makanan/minuman yang haram - Suka melakukan kejahatan/maksiat
- Dibenci/dimurkai/dipandang hina/dipulau oleh
#yg dihitamkan merupakan huraian yg boleh diterima utk jawapan masyarakat
soalan ini# - Malas beribadat/sukar beribadat/tidak khusyuk

TAJUK : (T4) PERPADUAN TERAS KEMAJUAN

‫ قال رسول الله صييلى اللييه عليييه‬: ‫عن أبى هريرة ر ٌضت ت ت ٌتىَّ الله عنه قال‬
‫تكم على‬
ٌ ‫ ل تاحاسدوا ولتاناجشوا ولتاباغضت ت توا ول تادابروا ول بيع ٌبعض ت ت‬: ‫وسلم‬
‫ المسلم أخت ت توا المسلم ل يظلمه ولي ت تتذله‬. َ‫تض وكونوا عباد الله ٌإخوان ت ٌتتا‬
ٌ ‫بيع ب ٌع ت ت‬
‫ التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلثا مرات بحسب‬، ‫ول يكذبه وليحقره‬
‫ كل المسييلم علييى المسييلم‬. ‫امرىء من الشر أن يحقر أخت ت تتاَه المسلم‬
. ‫حرام دمه وماله وعرضه‬

( ‫)رواه مسلم‬

2009 2010
Hadis di atas menjelaskan sifat-sifat yang menghalang perpaduan Hadis di atas menjelaskan tentang sifat-sifat yang
dalam kalangan umat Islam. dilarang dalam Islam.Berdasarkan hadis di atas
Nyatakan dua daripada sifat tersebut.(2 isi x 1m) Nyatakan dua sifat selain daripada berpaling muka
Dua daripada sifat tersebut:
( ‫ ) ول تادابروا‬2 isi x 1m)

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 5

-Dengki-mendengki 1. Hasad dengki


-Tipu-menipu 2. Menipu
-Berpaling muka/sombong 3. Benci membenci
-Menzalimi 4. Berjual beli atas jualan orang lain
-Berbohong (jawapan hanya 4 ini sahaja sebab hadis yang
-Menceroboh harta/mencuri/merompak
dikeluarkan utk soalan ini tidak penuh-sampai yg
-Jualbeli atas jualan orang lain
-Mencemarkan maruah bergaris sahaja-rujuk hadis di atas)
-Benci-membenci
-Menghina/Membiarkan diri dalam kehinaan (Kesemua sifat yg ada dlm hadis adalah seperti
disebelah tapi soalan ini tidak memerlukan semua sifat
tersebut.)
Jelaskan cara untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. (1 Jelaskan dua akibat jika mengamalkan sifat berpaling muka
isi x 2m) dalam masyarakat (2 isi x 2m)
Cara mengekalkan perpaduan dalam masyarakat:
Dua akibat jika mengamalkan sifat berpaling muka
-Memupuk kasih-sayang antara anggota masyarakat dalam masyarakat
-Mengamalkan sikap tolong-menolong/bekerjasama/gotong-royong 1. Masyarakat akan berpecah belah/bergaduh/huru
-Memelihara hak orang lain/menghormati maruah dan budaya hara/timbul fitnah dalam masyarakat/tidak
orang lain aman/kucar kacir
-Bertolak ansur antara satu sama lain/prihatin dengan masalah 2. Tiada kerjasama antara ahli/mementingkan diri
orang lain sendiri/tindas menindas
-Ziarah-menziarahi sesama jiran/di kalangan saudara mara 3. Ekonomi masyarakat terjejas/mundur/tidak
-Mengadakan kempen kesedaran pentingnya perpaduan/majlis ilmu maju/jumud/terpinggir/tidak stabil/krisis ekonomi
-Amar makruf nahi mungkar 4. Maruah masyarakat terjejas /dipandang
hina/rendah/dijajah/diancam/disisih/dipulau/dipinggir/
tidak dipercayai/tidak dihormati/kewibawaan tergugat
5. Politik tidak stabil/perebutan kuasa dalam
masyarakat
6. Memutuskan hubungan silaturrahim dlm
masyarakat
7. Masyarakat dilaknat oleh Allah/dimurkai/dibenci
Allah

Terangkan dua pengajaran hadis di atas selain daripada Terangkan usaha anda untuk memupuk semangat
mengekalkan perpaduan dalam masyarakat.(2 isi x 2m) setiakawan dalam kalangan rakan sekolah.(1 isi x 2m)
#soalan ini perlu huraian# #soalan ini perlu huraian#

Dua pengajaran hadis: Usaha anda untuk memupuk semangat setiakawan


dalam kalangan rakan sekolah:
-Kita hendaklah meyakini bahawa semua umat Islam adalah 1. Menasihati rakan-rakan (1m)agar sentiasa
bersaudara/agar hidup harmoni bekerjasama
-Umat Islam wajib menghindari sifat dengki dan pulau- 2. Menunjukkan contoh teladan (1m) dengan sentiasa
memulau/supaya hidup diberkati tolong menolong
-Umat Islam digalakkan untuk kenal-mengenal antara satu sama 3. Membantu rakan-rakan (1m) yang memerlukan
lain/ agar silaturrahim utuh dan kukuh pertolongan/dengan ikhlas
-Umat Islam dituntut menjaga harta orang lain/ untuk 4. Mengadakan aktiviti bersama-sama (1m) seperti
mengelakkan penindasan gotong royong / menyertai sebarang aktiviti di
-Umat Islam diwajibkan menjaga maruah orang lain/ supaya kalangan rakan sekolah
dipandang mulia 5. Bersedia menerima teguran (1m) walaupun berbeza
-Umat Islam dilarang menipu/ agar tidak dilaknat Allah. pendapat

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 6

6. Menunjuk ajar @ membimbing (1m) agar kejayaan


dapat dikecapi
7. Bertolak ansur/bermaafan (1m) jika berlaku
perselisihan
8. Peka dengan masalah rakan/berkongsi
masalah/perihatin/kasih saying
9. Saling mempercayai (1m) supaya dapat
mengeratkan hubungan
10. Hormat menghormati maruah/budaya/adat agama
lain (1m) supaya hidup aman / menghormati hak
rakan supaya hidup aman

2011 2012
Berdasarkan hadis di atas Potongan hadis di atas menjelaskan bahawa orang Islam
sesama orang Islam yang lain adalah bersaudara. Mereka
( ‫تاحاسدوا‬ )( ‫تاناجشوا‬ )( ‫تاباغضوا‬ )
dilarang melakukan perbuatan yang boleh memecahbelahkan
perpaduan.
Pilih satu daripada kalimah yang bergaris di atas dan nyatakan Berdasarkan hadis di atas,
maksudnya.(1 isi x 2m) Nyatakan dua perbuatan tersebut (2 isi x 1m)
‫تاحاسدوا‬ - berhasad dengki
Dua perbuatan tersebut:
1. Menzalimi sesama orang Islam/mengkhianati
‫تاناجشوا‬-menipu 2. Membiarkan orang Islam dalam kehinaan
3. Membohongi/menipu sesama orang Islam
‫تاباغضوا‬ - benci-membenci 4. Menghina sesama orang Islam
5. Membunuh atau mencederakan
6. Merampas/mencuri/merompak/menyamun
7. Mencabul kehormatan/rogol/gangguan seksual
Jelaskan kesan terhadap pelajar yang berpaling muka dengan Jelaskan dua cara untuk mengekalkan perpaduan sesama
pelajar lain.(1 isi x 2m) Islam.(2 isi x2m)

Kesan terhadap pelajar yang berpaling muka dengan pelajar Dua cara untuk mengekalkan perpaduan sesama Islam:
lain:
1. Memupuk kasih sayang di antara anggota
1.melahirkan perasaan sombong/ego dengan pelajar masyarakat
lain/bongkak/riak/ujub/mementingkan diri sendiri 2. Mengamalkan sikap tolong-menolong dalam semua
2.keharmonian hidup terjejas/tidak aman/tidak tenteram/tidak perkara kebaikan
sejahtera/gelisah/jiwa resah 3. Saling bekerjasama sesama orang Islam
3.hubungan silaturrahim terjejas/putus persahabatan 4. Memelihara hak orang lain
4.berlaku permusuhan/pergaduhan/perbalahan/sengketa/berkelahi 5. Bertolak ansur/perihatin terhadap masalah
5.dibenci/dipulau/dihina/dicaci/dipandang rendah oleh orang jiran/masyarakat
lain/maruah tercemar 6. Mengamalkan budaya ziarah menziarahi sesame
6.tidak dipercayai rakan atau org lain jiran
7.dimurkai/dilaknat/tidak diredhai/tidak dirahmati Allah 7. Bersikap patriotik/sayangkan negara
8. Saling nasihat menasihati/tegur menegur
Catatan : jangan guna satu patah perkataan sahaja. 9. Mengamalkan amar makruf
10. Melaksanakan nahi mungkar
11. Mengadakan kempen/seminar/ceramah/risalah
Terangkan pengajaran hadis di atas. Jelaskan kesan mengekalkan perpaduan terhadap

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 7

#soalan ini perlu huraian# masyarakat.(1 isi x 2m)

Pengajaran hadis di atas: Kesan mengekalkan perpaduan terhadap masyarakat:


1. Umat Islam hendaklah menjauhi sifat dengki (1m) supaya
dihormati umat Islam yang lain 1. Mewujudkan masyarakat yang
2. Umat Islam hendaklah sentiasa bermanis muka (1m) harmoni/aman/sejahtera/tenteram/toleransi/bantu-
seperti bertegur sapa dengan jiran tetangga membantu/kerjasama/silaturrahim
3. Kita hendaklah bersifat jujur/amanah (1m) dalam 2. Banyak aktiviti/perancangan dilaksanakan dengan
perniagaan atau kehidupan seharian baik/sempurna
4. Umat Islam hendaklah menjauhi sifat menipu (1m) supaya 3. Memudahkan pembangunan dilaksanakan
disayangi 4. Ekonomi semakin maju/meningkat/mantap
5. Politik stabil
*mana-mana jawapan berdasarkan hadis diterima mesti ada ayat 6. Imej/maruah/masyarakat dipandang mulia/dihormati
pengajaran (1) dengki (2) tipu menipu (3) benci membenci (4) 7. Syiar Islam/dakwah berkembang
berpaling muka……..dan semua sifat yang ada dalam hadis boleh
jadi isi jawapan.

TAJUK : (T5) MENGHARGAI MASA (KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT PERANTAU)

2010 2011
Berdasarkan hadis di atas, Berdasarkan hadis di atas

Nyatakan maksud kalimah bergaris Nyatakan maksud ( ) (1 isi x2m)

- َ‫ ٌالدنيا‬- dunia/alam semesta/bumi/tanah/glob/tempat - Seorang perantau atau pengembara atau musafir


atau perjalanan jauh [1m]
hidup - Kehidupan kita seumpama seorang perantau yang
singgah di suatu tempat mengambil bekalan bagi
perjalanan yang masih jauh[2m]
- ‫ ٌغريَب‬-Perantau/pengembara/musafir/org dalam
perjalanan jauh/org yang berkelana/org yg berdagang

Jelaskan cara mendapatkan ibadah yang berkualiti sebagai Jelaskan dua cara pelajar menggunakan masa dengan bijak
bekalan kehidupan di akhirat.(1 isi x 2m) (2 isi x 2m)

Cara mendapatkan ibadah yang berkualiti sebagai bekalan Dua cara pelajar menggunakan masa dengan bijak:
kehidupan di akhirat:
1. Mengisi masa dengan perkara yang
1. Menjaga waktu solat/ibadat/solat awal waktu/solat tepat berfaedah/riadah

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 8

waktu 2. Menggunakan masa dengan membaca buku


2. Menyempurnakan solat/puasa/zakat/haji/ibadat wajib 3. Melakukan amal kebajikan
3. Memperbanyakkan ibadat sunat/doa/zikir/selawat/baca 4. Belajar berkumpulan
Quran/sedekah/derma/menolong orang susah 5. Ulangkaji pelajaran masa tiada guru
4. Menunaikan solat dengan 6. Tumpuan semasa belajar
khusyuk/ikhlas/yakin/menunaikan ibadah dengan 7. Menyiapkan kerja sekolah dalam waktunya
khusyuk 8. Membina @ mematuhi jadual
5. Beristiqomah dalam beribadat/tidak meninggalkan 9. Solat di awal waktu
ibadat/tidak tinggal solat/sentiasa bergaul dengan orang 10. Hadir kelas tambahan
yang soleh

Catatan: jawapan “solat” sahaja TIDAK diterima

-jwpn mesti menunjukkan ada unsur kualiti

Jelaskan dua kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan.(2 Terangkan dua kelebihan menyegerakan urusan dalam
isi x 2m) kehidupan seorang pelajar.(2 isi x2m)
Dua kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan: #soalan ini perlu huraian#
1. Akan dimuliakan Allah/dan rasul-Nya/diredhai dan diberkati Dua kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan
Allah seorang pelajar:
2. Dapat disempurnakan dengan baik/berkualiti/mengikut 1. Dimuliakan Allah dan rasul-Nya(1m)kerana solat di
jadual/tidak terburu-buru awal waktu
3. Hasil kerja berkualiti 2. Dikasihi oleh rasul (1m) sepanjang masa
4. Dapat memberi sumbangan kepada kemajuan 3. Urusan dapat disempurnakan (1m) dengan
negara/produktiviti berkualiti /mengikut jadual
5. Kerja dapat dilaksanakan mengikut jadual/masa dapat 4. Menyumbang ke arah kemajuan Negara (1m) supaya
dijimatkan/dapat melakukan aktiviti lain negara aman dan makmur
6. Jiwa akan tenang/tenteram/aman 5. Disayangi guru (1m) kerana menyiapkan kerja pada
7. Disayangi/dikasihi orang lain/ketua/masyarakat waktunya
8. Menjadi contoh kepada orang lain 6. Tiada bebanan kerja (1m) kerana disiapkan pada
9. Mendapat kejayaan/kebahagiaan hidup di dunia waktunya/berdisplin
10. Dimasukkan ke syurga/kebahagiaan di akhirat 7. Jiwa tenang (1m) kerana kerja tidak bertangguh
11. Mendapat ganjaran pahala 8. Dihormati masyarakat (1m) kerana menepati janji
12. Dikasihi oleh Rasul/mendapat syafaat 9. Pelajar cemerlang (1m) kerana mematuhi arahan
2013 ? 2014 ?
Hadis di atas menerangkan kehidupan di dunia ibarat seorang
perantau. Berdasarkan hadis di atas,

Nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris


( )
(2 isi x 1m)

-gunakan peluang beramal ketika sihat (1m) untuk persediaan


ketika sakit (1m)

Catatan : jawapan 1m
-sihat sebelum sakit
-beramal sebelum sakit
-Beramal semasa sihat
-persediaan semasa sihat

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 9

Jelaskan dua akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan.(2 isi


x2m)

Dua akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan:

1. Dimurkai oleh Allah


2. Hasil kerja tidak berkualiti
3. Negara mundur
4. Dipandang rendah/dibenci/dihina
5. Ekonomi Negara tidak stabil
6. Hilang kepercayaan majikan dan orang
lain@masyarakat/mendatangkan masalah kepada orang
lain
7. Tidak mendapat syafaat rasul
8. Produktiviti berkurangan/tidak berkualiti
9. Beban kerja bertambah/terbengkalai/buang masa
10. Gagal dalam kehidupan/terlepas peluang
11. Jiwa resah/tidak tenang/diri berasa tertekan/stress
12. Imej/syiar Islam tercemar
Jelaskan cara pengurusan masa yang efektif (1 isi x 2m)

Cara pengurusan masa yang efektif:


1. Merancang penggunaan masa/meletakkan tempoh waktu
2. Mengurus masa dengan bijak/berkualiti/tidak menangguh
kerja/berdisiplin/menepati masa
3. Menentukan wawasan matlamat hidup
4. Membuat jadual waktu
5. Menyediakan senarai semak kerja/diari
6. Melaksanakan tugas/kerja ikut keutamaan
7. Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah

TAJUK : T5-PERIBADI ORANG MUKMIN (ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH)

2009 2010
Hadis di atas menjelaskan suruhan melaksanakan amalan wajib Hadis di atas menjelaskan ciri orang yang diperkenankan
dan galakan melaksanakan amalan sunat (nawafil). doanya oleh Allah. Berdasarkan hadis di atas,

Nyatakan dua ciri tersebut.(2 isi x 1m)


Nyatakan dua contoh amalan wajib dan dua contoh amalan sunat.(4
isi x 1m) Dua ciri tersebut:

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 10

1. Berbuat baik dengan orang yang berilmu/berdamping


Contoh amalan wajib: dengan ulama@orang beriman
2. Menyempurnakan ibadat wajib
-Berbuat baik kepada ibubapa 3. Memperbanyakkan ibadat sunat
-Amar makruf 4. Berakhlak mulia
-Menjauhi perkara mungkar 5. Memelihara mata
-Solat fardhu 6. Menjaga telinga
-Puasa 7. Memelihara tangan
-Haji 8. Menjaga kaki
-Zakat
-Umrah
-Berjihad

Contoh amalan sunat:

-Puasa sunat, contoh:


-Solat sunat, contoh:
-Berzikir/ tahlil/tahmid/tasbih/takbir
-Bersedekah
-Berdoa
-Umrah setiap tahun
-Baca al-Quran
-berselawat

(semua amalan sunat diterima-yang berkaitan hablumminallah dan


hablumminannas)
Jelaskan dua kelebihan bagi orang yang melakukan amalan sunat. Jelaskan dua tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi
(2 isi x 2m) orang yang memusuhi wali-Nya.(1 isi x 2m)

Kelebihan bagi orang yang melakukan amalan sunat: Dua tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi
orang yang memusuhi wali-Nya:
-Allah dan rasul menyayanginya 1. Supaya patuh dengan risalah para rasul
-Allah memberkati kehidupannya/memberi petunjuk 2. Supaya menjauhkan diri daripada penyelewengan
-Allah memelihara segala anggotanya daripada melakukan perkara akidah/supaya tidak sesat/terjamin akidah/berada di
maksiat jalan kebenaran
-Allah memakbulkan doanya/amalan diterima 3. Supaya sentiasa melaksanakan perintah Allah SWT
-Allah malindunginya daripada keburukan/bala dan rasul-Nya
-Allah memberi ganjaran pahala dan dosa/bahagia dunia dan Sentiasa menjauhi laranganNya seperti tinggal zina
akhirat
-Mengecapi nikmat beribadat/jiwa tenang
-Allah melapangkan rezeki
-Dihormati masyarakat
-Sabar dan tabah menghadapi ujian
-Mati dalam husnul khatimah
-Dijauhkan dari azab neraka
-Iman bertambah mantap
Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas.(2 isi
x2m)
#soalan ini memerlukan huraian#

Dua pengajaran daripada hadis di atas:

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 11

1. Kita hendaklah melaksanakan segala perintah yang


difardukan (1m) dengan penuh ketaatan@keihklasan
2. Kita hendaklah melakukan banyak ibadat (1m)
seperti solat sunat@zikir@sedekah@kebajikan
3. Kita hendaklah berilmu (1m)supaya dapat
mendekatkan diri kepada Allah
4. Kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah (1m)
supaya hidup diredhai atau jiwa tenang/supaya doa
dimakbulkan
5. Kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia (1m)
supaya disanjung masyarakat
Kita hendaklah mencontohi para wali (1m)supaya
hidup diberkati.

2012 2013
Hadis di atas menjelaskan galakan melakukan amalan nawafil. Hadis di atas menjelaskan bahawa Allah SWT akan
Berdasarkan hadis di atas, memerangi orang yang memusuhi wali-Nya. Berdasarkan
hadis di atas,
Nyatakan dua amalan nawafil untuk menjadi amalan seorang
pelajar.(2 isi x1m) Nyatakan maksud wali Allah menurut istilah syarak.(1 isi x 2m)

Dua amalan nawafil untuk menjadi amalan seorang pelajar: Maksud wali Allah menurut istilah syarak ialah manusia biasa
1. Berdoa/munajat yang beriman atau bertakwa (1m) beristiqomah melaksanakan
2. Berzikir/bertakbir/tahlil/tahmid/tasbih/istighfar segala perintah Allah SwT/menjauhkan segala larangan
3. Membaca al-Quran secara zahir dan batin (1m)
4. Solat sunat/contoh: solat duha, solat qabliah, solat ba’diah,
solat tahajud, solat sunat mutlak/qiamullai Catatan : jwpm 1m
5. Puasa sunat/contoh: puasa hari Isnin/Khamis -orang yang melaksanakan perintah Allah
6. Menjaga sliaturahim/mendamai orang yang bergaduh -orang beriman
7. Nasihat – menasihati -orang bertakwa
8. Berbudi bahasa/senyum/memberi salam
9. Berziarah
10. Berselawat
11. Tolong – menolong/kerjasama/bantu-membantu
12. Bersedekah/derma/wakaf/hadiah/hibah
13. Iktikaf
14. Sujud tilawah/sujud syukur

Jelaskan dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil dalam Senaraikan dua ciri wali tersebut.(2 isi x 2m)
kehidupan seorang pelajar. (2 isi x2m)
Dua ciri wali tersebut:
Dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil : 1. Berilmu pengetahuan tinggi
1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT/mengukuhkan 2. Beramal dengan ilmu secara ikhlas
keimanan (2m) 3. Memiliki akhlak terpuji/sanggup berkorban
2. Mendapat keberkatan hidup (2m) 4. Beriman dan bertakwa/kuat pegangan
3. Mendapat kejayaan dalam pelajaran berkualiti ilmu mudah agama/melaksakan perintah Allah
difahami (2m) 5. Istiqomah dalam beribadat
4. Mendapat pertolongan atau hidayah daripada Allah SWT 6. Meninggalkan larangan Allah/patuhi perintah Allah
(2m) 7. Melaksanakan amar makruf/sering berdakwah
5. Mendapat ketenangan jiwa (2m) 8. Mencegah kemungkaran/benci kekufuran

nba_bkt5_14
PENDIDIKAN ISLAM K2_SPM_KOLEKSI SOALAN HADIS BERSERTA JAWAPAN 12

6. Allah SWT menyayanginya (2m) 9. Tidak maksum


7. Allah SWT memelihara anggotanya daripada melakukan 10. Tiada mukjizat
maksiat (2m) 11. Menyempurnakan ibadat wajib
8. Allah SWT mengkabulkan doanya(2m)/persoalannya 12. Melazimi ibadat
dijawab oleh Allah SWT sunat/zikir/istighfar/berselawat/pengamal sunnah
9. Allah SWT melindunginya daripada keburukan nabi
(2m)/maksiat/fitnah
10. Allah SWT memberi ganjaran pahala (2m)
11. Rasul menyayanginya/mendapat syafaat (2m)
12. Mendapat syurga (2m)
13. Diampunkan dosa
14. Mencapai kenikmatan beribadah/halawatuliman (2m)
15. Dipandang mulia oleh masyarakat/dihormati (2m)
16. Imej/maruah terpelihara/berakhlak mulia (2m)
17. Menjadi contoh/diteladani masyarakat (2m)
18. Mati dalam khusnul – khatimah (2m)
19. Menampung kekurangan ibadat fardhu

Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas.(2 isi x


2m)
#soalan ini perlu huraian#

Dua pengajaran daripada hadis di atas

1. Orang mukmin wajib melaksanakan segala perkara


yang difardukan/meninggalkan larangan (1m)
dengan penuh ketaatan
2. Orang mukmin hendaklah sentiasa melakukan
ibadah nawafil (1m) supaya hidup sentiasa diberkati
Allah
3. Kita hendaklah berusaha menuntut ilmu (1m) supaya
mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah
4. Kita hendaklah beramal (1m) agar jiwa sentiasa
tenang
5. Kita hendaklah menghiasi diri dengan akhlak mulia
(1m) supaya dikasihi Allah dan rasul
6. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah
memperkenankan doa orang yang hampir kepada-
Nya agar doa kita termakbul.

nba_bkt5_14