Pilih satu daripada taiuk-taiuk di bawah dan tulis sebuah

karangan vangpaniangnva
tidak kurang daripada 60 patah perkataan.


1. Tuliskan sebuah karangan tentang Aku Sebuah Layang-layang `
ATAU
2.3e|o|ar |aru le|ar rerdada|ar lerasva su|ar larurar.
Karu pe(|u reru||s seouar oe(|la rerdera| saroular le(seoul urlu| raja|ar se|o|ar .
Tu||s|ar oe(|la le(seoul se|erd|aprva.
ATAU
3. Lengkapkan cerita.
Karu rerda||ar reru|a|ar ce(|la |aru derdar aval-aval d| oaWar.
3ava rerdavur oas||a| ada| pe(|arar. wa|aupur |arpu e|e|l(|| rere(ard| ja|ar lelap| sava
pe(|u oe(ral|-ral|. 3aro|| rerdavur .sava serpal oe(oua|-oua| derdar Arrad vard dudu| d|
oe|a|ard. T|oa-l|oa ...................................................................

AHAGIAN C
Masa vang dicadangkan . 20 minit )
20 MARKAH )
Tulisempat nilai murni vang terdapat dalam petikan di bawah
ini. Paniang iawapan kamu
mestilahtidak kurang daripada 40 patah perkataan Tulis
iawapan kamu dalam satu perenggan.

Arrad r|dup da|ar seouar
|e|ua(da vard susar. 0|a |(|ral|
re||ral |eserardar (a|arrva .
Jad|. Arrad le|ar rercu(| Ward
(a|ar se|e|asrva 0|a juda
oe(oorard |epada |ourva
derdar rervala|ar Ward vard
d|pe(o|er|rva |lu ada|ar
peroe(|ar (a|arrva .
3eja| |lu. pe(arda|rva ru|a
oe(uoar. 0|a se(|rd |e|ua(
ra|ar.l|da| rerdu|ard|aj|
pe|aja(ar dar re|aWar |ala
|ourva.
Pada sualu ra(|. Arrar
d|lard|ap o|er du(u d|s|p||r
|el||a d|a sedadard
rerve|ord|a( oed (a|arrva. lou
dar oapa Arrad d|pardd|| |e
se|o|ar. Arrad oe(asa aral
ra|u dar rervesa|a apao||a
re||ral a|( rala |ourva.3eja| |lu
d|a l|da| rercu(| |ad|

             .

..:-.    !8.3 .3-079.:3.9 .: 8.8.7.32.3/.2:507:203:880-:.2:03/..9/-./..8025.3.3909.39:880-:.39039.75..53../03.35..    .20303.75.:/-.079. %& 03.804.90780-:98003.. 5.3 %-.9..9.079.:5:3.3.8.8:..9 $. -:./.3 :$0-:.. 9-.39./.3.:7.3.3/:/:/ -0.-079. %:8..2:90.5./.2-:9.380-:.. ..3 %& $04..507.8.507.202:.3.3902..390780-:9:39:2.203.25:009720307.: 9... $..7.2:/03. 507:-07. 9/.3 . .9.9:/...3..9 ./.58..33..203.3   %:8.3 .9-07-:..3.2-203.3.

5.3.203.9 20.93./.3.3/-.2509. . .90803.75.280-:.5. 5..:7.2: 2089.9.9/. 0:.3. ...33.9/.9:50703.83..2:/.37.3.3..9.:7.7.38:8../ 2.3.28./90.3 239  # %:8025./..507.7..:.3/.3 7.5.8.      .3   2.2:73.//:5/. 3 !......3/.3800.3907/.3%:8 .

-:3..8.2 9/.3.7-07.203:.33. 20.5./.3.9./.37.7 2.3/.7. -07:-.9:.//5.9.7 2.-07-4.3203.9: /.33. -: /. -:3.3 203043.:/.80/..203..8:.2:.30 804.. 50..320. 2./-07..9.2.80730:. $0.. !.3.3 /507403.3-.9.305.72.540:7:/853 09.3. /9.9:..3../..9/.:7.9 2. /03. ./.320308.5.-.2.3.-:3. 502-07. $0.3./.        .9: 507.

       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful