You are on page 1of 150

SadrZaj

PREDGOVOa

1. OSNO''NE PRE"PORUKE EEZ,BE::JNQST PRI .FtAJTJ mAK'11'CNI :SA" 'ETI CBcerJ,e ~prmiije Razdvajanje speje .. a 'Jestir'.m}e.

ALAr

¥Jju~evi

O<h-$C

KWta

Cekidi

Tuq.;ijd ;>ek:aa

Testere i .~ll!kaz.e

Bmka

:Sp~j.iabJial~li

:r.1wj~lati

P.E2El'tVNI DELOVI

!:I 10 1,0 10 11 12- 13 14 15 16 16 ]7

17 17 J7 18 ]~

2. T&HNltKI FOIDACI OPIS MOl'ORA ~OO~"

OPiS ~~010RA ~ U 1)0" I •• 1300"

o.PTS OST A:.JH SIS'['[,JJ..li\ N A voznv

20 22 23

3. SD:S~TEM: ZA N.\rAJANJf~ GOruVOM :P._EZEilWOAIl. 'GORIVA

rUMP'A ZA C.ORl.VO

PREtISTAC v .. ~zrXJHA KARBUItATOR

Gliiyni sistem

S:inern zaprelazak Jill. fetim TIlda mak.simahe mage Sistem za rad nil J:1I"dZIlOO hodu

Sj~tem. tti pt,e.la~l;: rl<lr,aoi ]XIQ GJ)lcrc~¢njCfl'l ,~prd!l2lli sistem)

21 xt 30 :m 30 31 12 l~

..

Sistem za IXl,kret31l.je hladno,g: motora (srartovanje) . 3j

StSEem za,o~zbedjenje Wn)Uldt..tih s'Iojst.ava IliOlOra i pnh\'alafl.ie Jla,gill:!

op!:ere&mJ:il (shtem ubn;.·ulja) 1:

POOe!lav<tl.je. karbllirnw:ra (32 MGV 31)- 31

N:ilSPltA VNOSTINA SISTE:il'r'ilJ VIc NAPAJAt\l!JE GOruVOM 3~

IZDU\'}>.l[ .SISTEM 4\1.

~~ SlSTEM ZA. P ALJiiNJiE, 4~

KONTAJ;;'TN'O PAUEN"rn. 4')

b~~ ~

Indukcionl kalsm (1.Iobina) 4)

KondeJtz:iltoc 4)

S,,'e(ice 4~

Net~ravnmll siStemakl()Ol<'!lq!llog ;_latjen,Ja 46

S]S1EM BE.SK:ONTAK1'NOG ELEKTRONSKOG PALJt.N1A BE1F'-04 4,'

~~ I

P.loonu:;u -tl

NmJeJ:1a illIgrarlnja 4l

s. SISTEM Zi\. S'fAR'TOVA:NJE IP"UN.}ENJE. 4l

AKI)l",1ll IT.A fiR 4}

ELEKfROPOKR.ETA( 51

AL.T,ERN ATOR SS

NElSPR.A\iNOSTI I orRAYKE S ]$TBMA 'Z.A S'TARTOV ANJE I

PUNffiNJE $

6. SISTEM .ZA HLADJEN JE 59

Pm.1PA ZA. YODU HLADNJAK. VENTlLA.TOR

oom 11 ANJE S.lSTEMA ZA HLADffiNJE

NEISPRA vrsosn I OPRA VKE SI:neII:{A ZA HLADENJE

7 .. SISTEM ZA PODMAZWANJE ,(}Ii

¥J1'.;lPA ZA UUE ,~

:KUCIST'AC UU A ,'IIil

NEJ:s;mA'VNOS'fI I OPRA VKE N A SISTEMU ZA POI)MAZIV ANJE ?Il

8. SlS"TEM RAZ,,"ODA 1]

SISTEM RAZVODA - MOTOR ,,9f,)O~ 11

Pod~vanje zazors ventila 'B

II.Ile~lQ vratilo ~IA

SISTEMRAZVODA-MO'l'0R ,;llOW'I ,,1300" 'i~

n, RADlUCA I ZAMAjAC

RADIL:CA {KOLENAS110 '''-RATILO:, ZAMAJAC

ZAlmNA ZAPlIVA·tAlRADLJ:CE

12 KLIPO'\Ill KLIPNJAl~E KIJPOVI

KLOO PRSTENOVI OSOYPiCA KLIPA NEISPRA \!NOST'I ,OPRA VIm

Zam.ena W2uNJ<!nQg kiiiSa

POiidav.ao) z.azOC.J.!fellIHa nat motcrn ,,) 100" BfCgauto na!lJo ,,1100"

76 n 79

9. MO'rOK .. IZGRAIJNJ A ~ KAS.K.L..\J:':I\NJ.I!:

IZGR..AD~A SKIJJiPA MO'J'()R.,.,MiJ!:NlI'Ai(:: SA vozn.s. RASKLAPANJE MOl'ORA .,9)0"

RASKLAPANlI::l MOTO'RA ,.,1100' l"U((),"

I'll IJI.QK MOTORA lI-tOTOR ,.;900" I "tU:xr;

t:GRADNJA KOOUUICA CIUNDRA MOIOR ,.1100"

12., CIUNDARSKA GLAVA 11IlELO'VlBAZVOD'.'\ 'Cn..nmARSKA. GLAV A - MOTOR .. 900" KOl:'ltrolad OImi,d3 cilindal.'Sle, glare

SetMta ventila

Verdll

\' (dire '!fl::ll!.i:lli Opmgeventil:a

Stllapanje &k;lopa cilimJars.l:.'e· gl:rve , CILINDARSKA 'GLAVA - MOTOR .. I m::r V~,tiJi

Vc.dire .. er,LiI~

1<L :S:PO.JMCA

Pod$VHRje heda pedaib S]XIjmice lrgradnjti sp.::Ijnice iz \mila Ko:flb"Oh. spojuice

Ne'i:spwnoW. i opea .... kc

107 1(}9 l()~ HO no

15, MENJ[AC:KI .PImNOSNIK I JJIFER'Ii1\CQfi,.L· CErvO~OS'mPENI -lMENJA"L:K1lPRB .... OSNIK Iz.uoiWwFt !TI;~jOlfiog pil't:lflU'.'il:lib, il. 'i"fJ;.iill:t. R$Id~pa_qje menjOCkog p:re:nOSIilOOl

IG:mtrola de.1DVlli mMjac.'kxagpa1lOsrdb

SKlOP D~{1I'AlA

SkilaipMJje m.enjaCkog pceoos.rJu

KOM.J\NDA 'LA HmANJE 51'EF'E['I."A PRBNOOA F'OGONSKA "\i'RAn:LA

PETOSTE~N] - ~1ENff.AOO PRENOiS.:NlK.

nl m m lH m m U~ 1'2J 121 llj

JU'i. SlSTEM OSL.\;,~JANJTA, r~rAo flt[J)N,JJM: TOtKOlr'lMA Izwt!.dl.lja po&nj:cf; osLanj8l1Ja

1];",,1,1. • ... 1r.......... ~iI~ • • ~ • "

1""1il<"1LdLpMje. -Nr-ioP'~~J1~g O,anj~J:a

KQfltro'B deklva.

PiJde&l,T<i:!'lJCIl.g]OVil :'3i~ta oslanJMJa Jj('Cdn]H.I ~k'l)""';;t

n. S[STEM OSlANJANJA NA ZADN]lM 10CKO\:'DiA. ~~ :zaillljeg '(IWlirJ:arJja

R:.uklapanJ$ osdlojOCib sl'Joro~a

KoolJOb de~1la

S~PllfJje illDpfl. m~jeg: os]<rnjanjil'l iliSt·ooflja sI::_lo:Pa IJ VOO:.i1o

IS. 81lSTEM ZA lUPRAVL,JANJE ~~tJnja. ~kJ)upt kuei~ia UPr"dlSljaca, K<m1!riJ1a delova i ~va POO.e.~'l~j!l i sk:lap.'llfJje. Il]llilvljoca

m~.t 9:ISTRM ZA KO~F,NJE

KOCNirn NA PREDNJIM T«:KOVlMA KOCNlcr NA ZADNJlM lUCK6v~MA " Kon®1adblov&

IspwM::m,ia: V"~.lzbi.dniulll~,!J~.i.r!s~!!N gist;}Il:lSl ~ k.OCe:ru.je, RuCNA KOCNICA tl':ARKIRNA~'

KQl'iIANDA SISiEMA ZA KOCBNJE

GLA VNI KCiCIONl ClI..II\ "DAR

SERVO -l"REOAJ

KORI6KTUR(REOLLA TOR) KOCE.;~'A

20. DODA.:r:NA C1P'REAfA.I(fREDJA.JJ Ure4aj za b~( sta1da

ilJ~ za "'~!lti]~i.jl] i gr.elM1ji3

,,' ,

A1.1:Or- je, SID se jasfiomooe vlded. litkao finese iz s'I'oje, dllgQgcd~sllje p~. Stru.CQj.1Ika II. indl.m:ri.jim~l1o! l 1[1,!iI.!,1r.1.lii1~ '{I.x.tila IlL !I.!ek.st,. iJ:«jllci time na r!l,l;iI:;Irulm na~m doprinoo izla.ganju eve mllttel"lje. Siroj ;s~l)j i. i::iula¢koj pubHd P'-~ su alJwt'OVl prlrntmj i biji:ge iz o1:I~8I.imooora j ITIQIDmlh Vl)!ilai, N"avedlmo ovde rtajatr .. d:Jivnije all~~ 11:W0""~: "D1:rcl.-:rn.ooor_ IUl vozilirna", ,,:Motokulhhl'.!IMrf<, K:-.nrlioni i kombl 'fczil~", Medmimu mkl:IpiSll "P'upravit.c auromQ:bI]'" autee IJajeda~!'l0!', kQn.Clzru!l i f'o1II;;"lolllillmnileil., Ciui se prti put, :;1.>!\-IjtI vlwllk:.iJJwl. .1lLlwuwbih, ai Qstalima, n<'lluvld kcoIp1etfle inforrma(;ij,e 0 tcme:k:abi Ita (ILtlOIl.C :r:ds~"'llosti 'r LZ,vl~ pop.taV'ke, ~a\i'im.ja ] ~alltn:llrl na :fi!ijakJtudnijjm. mOO}rjma aa Zasw,'11.n;.l. vC'.r..ila (~povi .,901)'., .. 1100" i "l:3-C,,)t") i ~ sve fi.a. jcdnr.w mesm i: sa. bJllirplei:ll!im. pOOt'!C;)I1fl<'l

O~im ltoga" auror daje ja$m'I ll.Jl(lt~i;l. zi}, izgr.J:dn_tll, rasldapanje" skfupmje i ptlnOVltll l!!gmd:Jju, posle popnvOci, vitatili:h d:lo'pova ~tavjnil1 3Iltol]",obila i "to; 71l j Jgo 45, 55,. i 65 Koral, [Il3 t.1ak i. sa 101: i 2.9J 128 Skal]l, Pre tijetp niko to aa o.vaj I'.a~in. nije ~lIti.roO t.ltahtkom arnilitocijwtiu TiFIIW j~ • .!t presveg.a. um]ji vbsnib Za!:t1..u,jill 3ntCllli.Otlila u M~J m'i'd~ i alii 111 :sveru, pribLi.2:io smg ]j"IDimc3, illljJw.c:i pOOluke, l UP[I· tl:tva za _1X)pJ3'1ke i oclid:aVlmje k:,o~ lie IlJ'.]e nitabri..f.tc uPilJlSlVO, a koje ljubomOf1i()o ~nvajD majSiID.ri, sesviseri i drugi. sv-ejOOn;' cia li O'lWCem ili "cti'l,'UL", jet om odtog"a E'f'e.,

AlilOr D. SI.I!lO]lov£ ovim pliru~ikom ll'OWIlija'V3 ~BZlliH.I.I i (Jaj,e v(ru;Jticim.a:T..:li!l, l1J'IUli.h aJ:ltomoMta (l"f!e infmmadje kllje ne &lje ru p~Oi.1)"100at,. lUi se:rvi&l, liii "maj3lfot~;nii drngi 3liCilii pr-.ruCIl!:ci, On)! 'lOd!1j~, o w de. sada i sve 00 jednorn m{;8(U, Ova kI'i.iigrl De samo d:a ima s·mjl.l prakricnu lII~tre!bnl.1 vre:h(~l za V~asllike Zas!tayj· nih :il,1J1.I)",lD(lbila, '~ moZoe kOfJs:no jpos1'u.ZiIii bi.o podseU'rik ::!I.U()met:lMlit:air.ima ~. (llll!l' Pm: stru~tijac:ima kuji s,~0dloel,!'tl.o, m,d_e na Zaslav:iiJlim ,ll,uwrucbiJ.ima otklN.!ja.jud pOOIe:di,(le Jil.epl'ayjIDe: ili flepaMjlve eltspl'oatacij:e 3illtrnnobih.

ZOOg SYega.lOga recel'11.i.;mt sa zaOOvo1js;;wm kO[lslahr.je cb ova. .b:ljiga p.re;lsta.vlj3. kv.ilit!..t 11 .OVDj ,ohlas-Ii. liteTa"llte ... te Je preoornCUjc za objav~i"3I1je" s .armij i "lil:8nh Zasl'avi"jh. aj!il~)mobila k"o (i~:voetl!~ litel':'oUUm.

Prsdg'ovor

Olif~ :(!rirnlillik je IiI!llpi~ :m alllm~rviw5lj} :i v~ile "VQZ·il)a .J~Za.s'la'i'a·' koj. ~cl~ da ,smje'i'omo l~jll1l11 BpraMil{)1JiI starlja ~ 4a ,sa!f!:ljofua~ I'!aj~~doo poml'a ~ira1liia i o];Jnivki lli!l. ~lJ .,:gcadi sam" , .AkQ. Soe ra.dJ}v~. (1M.'!'¢. pt:'a'\'UD, mo!e :lie ootvaritl znatEl:ll.LIll~ ~ rrQ:;k()vim~ ~Slirnnja i (l,Pta1ll1iV(ll':i)a,

D.aJi2. su j;msll"Ukci» za 1I000j~i ~I o~acij<l rnsHapanja, mJJPQle .1 :stILiIp:u~~ POsJSle:!i!lU .~torak to }jcnlli'''. la. sil.ooene z:3JhVllJ1e. gde jg n.ooph~ ~J;'O~ba sptclJa!1nih: ~ ~ij;t se lurovi]la u~ il:ipll~Li, !i.lJtl]~l:lJJ;: $ ·da ~ ~lloJl 'oo~ !lese do Qvia%~JiIJ)g OOrl'isa,

Primtrul ~ ~.PIJl:'Jit'!a j ~ve(C da. se pmYil~ nom d,g;agJlJu.zom lle[~VI1lQ$i omOgU'Cl .rodo. skd opetac.ijl1! !OO pmpun.e IOprtl'iJ'te_ [lIko je ~ve preduuro da se ooigura tatl1lOOtinEoITJulclja. :j];lal: !II!je rlIDOgu~ garnllWVatlda ~ i1l1 po~11Stal:Jeim!. Ilill.. s:t11l'J01:e ~tJi (l;i:go'!ll'll1'liJ.n za posJeilic,e1ill gre~ iii prppwm.. Sv~ t1uioci!n4 i kDiismcfi.<i, prl.rui:[Jika21l1lO! de bi[ili :mIwa]an za SV{l 81:l:lreStij~'i primtdbe:.

Zabv,aJjujenJI i1a~j[))OCi pmtenDj 11 IXIb! jzmde OI\i'Og ~W: drngO'~.'iz Ztvodil. "Crvena Zastav,.". ~~n~!J!!I M~lQ~!'! 1)em~1l l saradlIioima koji SU Des6~ uCirilJi' da p.timcllik ~a£te ov.iI;'!iloprerulj~, 5~1tUl ria ,lXlmoci f 'i'~wJ1lju. II uqJE:i:t

SiI. ~.,";;illjem. iU ~'\fkam.;;; p¢'tifeollo je pc.se.diGva.tioogovarJjlffii ala! klio I pogQdno m~m il tad!. ~ ,$We:gai treba voditi rnbLillil obezbed- 111001:[ u lol\:umCla.

Sle.deij ll@llilSlVii:majll za ci~ dJ. vmnil;u voziJa pqmu~)'I~ dliPO~tign(i odredenj Iliv·a 31i.'lTlem:r,sb u mdlu. Pod p&tpoSta"ii'kQm da, po;so. d~e OSrh)W¢ sptl}OOb!los:u. za meflt tad, vlMi:iik voziJ<I nece .irnati le..{k:(i!C<I dEl izvede ri;:lj'liec:i deo ~a.ei~:a .dat:ili. u e .... (lm pri."tI'!!nikll. ~dl::rtirll, m~n 00 ismc:~ &,. s'o'w g.ja; )eo. Jtriru~ p~ po:."iIJ~en) ]Z1':oGenF uJ.sJok[!ijil:i Q]ler.:!cija, t"eru.lliliI'p.Hnirrii ~tnli;:!ilj:,!a~.I1[1.'1 1.:0,; IF-ISJXlIa:1:l1 nea.

1. 'OSNO·VNE PREPORUKE

Autotncib.il ima \'etili olroj teEmifiili. C!e1L~, ULreOOjai sklop(y;,;asa v.elikim bro~ern delova, aJLi. ~o ne sme .d;ai ~'3.'3zblll1i i. ciilJeshrabr:i II napow da npri7.m·;te Rrll.~Qrnllll[iil!ir ~rni otHoniit(·, (il<,1r·~JC:li1ie l:'Ieisp:avnooti,

Na sl, t.i, :prl::u.m j£ ;;i[I!.!l.Qmobil .J ug:o 45'" gde ~ viti] polot"J glwruili delova. I za ogt9ile mod, clc.koj~ se ab:1ldllju: !.HYlfQ'm j)dm~nitu m,~ ] pIJ10Zilj de·]ova je pnl)li:2:Il(l j.<;tt IIkta'ljnije m~ £ooom;ije mCl~l1Se iI1a6i U narednim ~t.EllI lijrooEl p0sv~_itr:! poooblloO sir.lzmjma <li1.),lOJ:irIolilila,

Poled ;r«.:na .. a!'!Jja:. aJ l:)moM:r. po si3'.etIl1.ima, da bi se u,pctl:r..o d:1-a'v.iie Qtltedene ()~.ij~ !J Ve.:lt

pl'!:mm,m oprelThCti;l, kako hi: le ij~je obavjij 0"- !ZaCo'\lolja~~ajuCi. CJa£ill. (ilp"..cijalizZY'l,nnii servlcal).

,~ l1Sl:ovi votnje diUl.f13. M fj'll!tevim.a m.I:tev~jl\! da vozila bude mchm~ki A:ro je moguce ~j~" ,ZOOg qa je vecnt(l,Yl3Iino da anarerski. rad bude: (}~1\vljen pa:2ijivo·, irmjuC,i '11, "td'"!.1 «:s.o. noadctnUte lI!IiIIlm'lC nm. a ,Ila.\u!k, lC'tije wtekoj se mogukoristiu. Y.koo ~ savet'0'.00 sa"i~tvo u :S'llm ~, a slrvata'tlQ do, iSem.Ogu po.stav~n v~5·CIki z,01hite;vL M6du:llm, preporueu,i~o as se prrW!!!ZI1le 'S"/e ~Io je II Ijlld9koj moci, k_ato M se dx(7..bedilo da]e vezi· Ic 11:1, aruilllJ. ~IU ~i.bedruje,

CIIk i kad. je J1.epokretno vozllo more bitiopasDQ U'O se ne predazmu 00i"«k1[t\ mere lilld se rsdi na voutu za '.oreme I1ok; ,;tojii, p:)(1ignllt.o nc!i dimLicy ill podme!lillte, Ne preWn!C.II!Ije se korik:wje ~IUJ ruzMice, neg<) je treba zaJrnentli ootlji\'O po~tavl»nim poometatima_ Dober ]'go za obe:zbedenj~ knoog ,os1alllj~ ,je stavJja.ll.je pt_~~1iICa pcd o~ltte. PO:1:f'rielaJ'jecig-' je opasno. Ne tr~:lRlait.i 'i~ liet.tb ~~,ta odig. llIutil1 dizaIirom, j~lere~ ,mote da paone.. Bmj~ je ne la~lfi sam tad se vooi motor iUbd_a se radi isped odi.gttiJl',g ~ dklbro os:lu-d~.Qg voWa. B~1i pIi'idjeStw vlJZllOO" r.',",~;e da bude veoma opamo, I1arotlID aka merna. Ili_~Og 0 Mizfn.~ CIa b1T'7.o pritekne 1!l po~ .. Treba pred~U mere, mskar i skromne, ~1U:h inoOglJCI:li:X~li naslimb ]Xl,ma.

Tr-eoo l1Vclt odvojUi proVolil1OOC'IOO akllmulllitml uko]OO:i PCi~IDjj mog1JCnost elektrjt:.n_og var· RiOenja" Ova moze &'I. Qov-e ~. uk.oJiko gl:rivo em. ~~o 3iI> ~iro OOIn.o·sj nil j)IOYlx!:" OOke tro:<: mje p~omte jab. swja!. kao ~1,0 je silueaj L1 kolu dd:ttopoh-em:~ .. Kada je Jet 0 ·;:;:lck!ricitew mosa se uklli6iilU j UOi, opasnost od kon~enja o~\reme J.cc.ia ie meispravl1a. nema II:lernljenje in ima neisprevne p-1O\'odnike I spoFTC .. MI108t:: Il:tWI,Illiol!- ~jh.l. ylat)le podm~e,

a1;:O Ire de;sru clek;tn£ilii uOOr poo~ je nernogure Oil se had iz luke goli ],nlvodnit. iUli:p.Nl3l1 opreme. 200g gl':O]}ja: maUta dio kojeg tada Oi1~Jln,

Sjstemi ·voz:.il~ .ImJi zahlevajll ])Orebrru pa!nju. St: gls-~rni z...'l bX.e:l1!je.lJpt"avlja'llje IQ!ll.w:lj~.:.e.. K'iI'mf u sisremu za L1oce;.]JJj'e I1a putu, mOOe imad ikmastrcfalne poslredire. Treba polPUfiO o'Jez'bOO'i1i dlrt 1;1~3 mo,gu~nO'W da dode 4~ kvn ~jcm korOOiranih cevi iIi ere-a, nit!. do ixnenadl[log gliJ. bilta prlilisb :loo.g neispra.vl1ih 7;aJpti)fal;a:i1 ve-nlila,

GbVfli pr-alMe"mi:s3. kojirrJa se vw..a¢ moZe sresu SIl;

- :;.p<>ljrla pfljav~tina,

~ tl!~koee p:i oo'ii'ijanjn mvojThm 6pOiova. - rattaVl.im:Jje nepo:7natill mehailli2am<\,

- odlll!!ti\'allje 1I kom sruhlll SII. deJlovi mispi'a'iini.

- rre<:i:!lurno.&~ u PQg~edlll kotci·dnog ecdosleda

p.ri skl~~Ju,

- podeSa\!'Mje pomm.ih 2UOi'1l;

-i.Gi;liti_YlJl'lj~ U '101m Y'otruje i

- filll!.])O'$e!l.av.<.mja.

Ci.~~enje Ii pW',Hlnd~

Pre skioon:ia Sill V(lo1_jw !:rem ot~sliti 'lleiik,e deleve kao 9~q So lD(jt()li., transmisija. upra.yljaad mehi1.lilit~arll., w[em ~. o,slanJan-je iitd. ;<\ko;p. u pilauju ssno ~i:r;a I bbla treba iii oprat\ mlazem \'000 ped priti~mtl bJjaj oci I!elkom i ClSiU!VLti da se ocede [ esuse. ,\to esim blaUi, iIm. i masti jJj ulja ,Oi\d:-I ~ pr'lnje obavlj:1. nalwm koristeCi gru-

b 0; "11.. • ".,,,,," , '" .,.- 00- • b ",

'1] ~I!!'i.~ '1_PI),gouuf! J~ SiWo;..e~.· WI SIlJEI),

Zlttim se ~li::<III:i!Ik ~ bobjna prekrijl!l pla~itnir[ h-..~lIfIa, fil' ~ jat,iiliin m]az,om ,,'Od~ ,Obo.i.Vl za ... 'r~n0 pranJe i ostavi seda se ccedl i Q.Sy~L Time ce Wopovt ti.1:i oo'{olj;oo 6L:l:1::i da hi se prendi na r::d:ni sro n da!ji radlia n) Im~

Na rndnom solu :ltl.iJtl~ se uzvrl:i.ti (blje WfPnQl1:'_ i '00 P['Y'o brisanjem masti sa delova starirn novlaamao l:l'!i~g.llvailli ~ue"e. (}~lke (,,]YU.Cv<lJ.'') jer

10

-------------------------------------------------------

OOIavljaj: vlakna na delovima, .ziio.sta1~ masit Be t'illQze skinuti. l~etklQm j pe:lfolejom. Izref;al,r'alD k:M~Mj~ benzina mille 0 ~imkoli~immi .Z<l ·6iftenje II zatvc.renim prostOJijama. ka~ SKI je . gamlla,z)og oprumosii g.d po4ra.

ICatla je sp-oljaSnjoSt oci,M.e:na, 21 nibd:;,o pre, ~_.O~e· se o~ti Sil.'I! raSkrapanjem. Time se .oooz·h.!~('b~e .m~ti,t;:l. 001 pmilo'fa pr'lpv~Wte u unu- 1Ja9liJ!jost sklcpova i otvDrali:oji ro po_'~wWj,ujl!l pri. rn$ldnp.;uljU, U s3ed.ooqj faai, u.kojQj sc·~is~de- 1011'1, trebatorisliti ben:cin iii oogoVlll1ljlLlCl mst'va, a posnde treba drZad t.a.t,'o:re,ne .udal Sf, He koosite z:il. pmnje. Peste '~~nja delova mimje QtvOf(t zatVotiti oepovima od lvrdQg d..",e1ai a vece ,olvure ~n~im·' ~p.kom J sru;no],e;plj.il,'QJn ilmkom. Ne. '!reba ko:ristiti m~~Q drvo iii &:vee 00 siflkp.,jif'r se motu :za!.omhi

!l:hzdvaj9,nj~ .!>p~jeva

Nijeprepo~Jji'vo, 1Ddm':ati eekic):mTl po Ce:oooji pommi iIl8vOjll(l,g dela vjjkll!. Ukoliko lOmQra da se ocini oada I:It':ba ·Pl"VO' IlvrRutii navrtku <lIti tiko da jOOan dO dli'a nrlvojai cmanu ~uv~jiooa i om cia korutiu meki t~ki(!. PooekaeJ re ~iru & Sl!!: ",~jk;.i i na'l.rtke medL1soooo .,srasU"; n~m n mdllVItom si~mu motord.. Ukoliko. u tim slwa:jwima. J1l:e pamogne sprej za o:tpu:Stanjezapet1_lh na.'Yojm,· 'Ve:m, il'eOO "'pokuati :Sa zavevanjem. Pri rome paziti da lie ne izazove pY.;ar. ia izLoacijn Loplo:te k@lis!titi <1ZootJIle plOOe ill m_ck_rekIpe.

Zapdde (a~ iii spoJevi u~rnv(Joj cevi mogu se Wnuti OOsecanjem u~sreoorn. f'riregnm. vijcI 1lI1r1Jg\l! se pcaek:ad otpu:dti udarcisna Cd::m~a pre~.o pogodm{lpo;;ta~,"Jjene odvrt1.e. Takooe se mmgi za])cldi. :q:.ojevi mOJf~ OI!D~,ui.ti pa!iji"im udarcima Cekif,a, ad nrekog mru.eriJala, po 6emu sa r.billge !ffi:';allle trt:'~oo pcdm~!nitlti neb tf'-ti: mm.~ ad d!a! ~uje ,litdm'oe. OSit~wi ool~i 11 sistemil'J z@ UJlI1llV'~nje tt'ebai dtl se zamcnc IDOVlm, jer fiJiliova opn;r.'kamo!e da dovede do !)Qjave pnkotiDa 1. lorna K.u.glasi~e spojiewJreba oowaJati samo pre.pom6':rum ~ bko bi se ~ njilhovo OiSteetmje".

Gesbo se de:itl.va da je \' la:<:nik vozi 11'1 .,bunjiUI kada. treba rasklopiti Tllcpm;!1ati deo, Mnogi S!1:V= .rem~i u(.lildaj~ ~],!i medu:KtbTlo ~p(ljCl1j prcSbYIIfijem, ~da:'ie· mo;ajti pretestensad. Namcra p:!'Qi7.v~a je Uila lIl:I ~ z1U"rlC):li ceo 'i.l:tlop . Medutim. Ima sklopeva to) posmatranl gol:m ot..o;n izgtroaju kao d;a ai Jedall deo, ali akn se glero bOl; uvtliea.w~, sI:akJo,. mo~e se, orrkr-Hi IDeS(() sasava, Pliovcrill qa nije s.poj HI! deSrllm navojem_

Tteba bifii 'Vlcom:la p<1Z~iv pri mstJapanju sklopova kojii mogu hnenndfl da sc razlctc, Il jom $¥lICtliju' mba raditi 1I ~nV'\)re:nQrr, pros(.:JJtII. u 10niC ce se OOovi m:lrzad, a preko SkLOPl prehaciti krpu boo op1iUg<l rnoieda odskocl u bj10 tom praveu, Pri raik]apal~(j o7.lIacavat'i sve delove keji se mogul sklcpiti po~~no. OMw'!I'ruJje zarezina kodrititi sarno 1"011 del0.jma b)ji n:~lll nprp.re(€nj. Pogodnlll je ,obeJetavaoje taframa nanetim OOj:OllL Ople.reCe,ni del,ovi se no ~ju ohc[cZavauz,are.;ilila ii L1~vanjeIll tataka prebojcem, jeT se m.oMU :Pu']omjti Prtlop~njima k'Oja j'jas~jllil rnd'u. De:llove ,oolagali po redasledu koj im. jh 'Ire~ ba s.'5la~~ti NbdaJ se n~ os;l~jati [I_apa:m~enJe pri m'iklapanJu komplikovaniil me.banizama. pogoto'l;ll .aka ce bjd :nlSldop]je:n diuz:;: vreme, rlego tteha pr3'1''1ti 7arele'"~kr.l c]1ewkaQ (].aPUIJU onteiima u tnjizi,"3 na oo\'ojene provodnjke tretasrn.v.ljau. c~lIljice.:9.al oZJI1F1kama,. fulrodlr.ane po~ine ulazl!1ju na 1r~~- oodrnazivanje. Ovo se VU![t:bU !JID1,e vid.elioiro spdlj:le iv-ice 1ei.iSne ;~:Qolje U 1;mivlerz;aj.]'J£},IIi:'! zpoOO. Sjajne ug:na~ po'vrnme na delQvima koji sec nomaliio, De dodlfllju uk!Izujlll. jOlt !r1oo;ja, exIDOSll.O iskri'V'Ueii'iost (ida, Na primer. j,edJla s~n:a ldipa mote blti t.g]~.anil. p.,'" vrlm, l:,.li7.U' fwsle*'O'iltll; a suprotna ~..a pri di~ll, ~to ukazl1je na miJguCll nsrnvlje·, noot klipqjate. ~eki""Me Jrnikotil'lc mop sc d.Ok&l.ati.grejanjem dela ulskom u1ju fia ~~" r.:duri odl priJolurm 1 OO~. njlegO'i'im vadeTl,,1et'f!i. Slllie.'ljem i potom po~ipanje.:n Wk:om. Ukolilk..o prs~ ~lOjl taJ!k: oe .se mil tom mestu. zadrta:1i

Odredi va;nje t:swo~rijJa i mjene vred:misl U 00Il0-

~ . 11

1,2 . _

Sll. nadoz'F1oijene ~roe Ilavdme u ~t:ltik.-u mote se ob~:viJ:i sruno' to~je.m li1l~met"a. U moogirm doc.aje:lliroa islIo~je se. dap sa Ui decimalc. l~, u I:liil,rarllilim delorima ,m:ilimetra. '10 se rrme O{jt.1'Ii mI ~~ debmg mikrruneb1l!. Mno,go je tfZe i~meJjti pretflrik: rope .. Me!1L11t1m, *0 j~ 'p:red:zoo izmerel'l prtC[I~l: mtila koje ~frui LII talj Ot'\i'!(I[,,'~:mC1!a se '1:I"!J.en, ~ :mote cw;:eo~. ti 'C:"JtI::tanje!II vradla If rupa i l!Itvn'LvmjeJO, zazora po Ooot!iljU, Oslm li,;'g!I" ll:l tlJ se mofe 10- ristili i stabl,oburgije pozoa·.og J~i',ika.

Posroje Nmoge me~e za odre.(Iivanje z:norn. umodu IdlSllih JIO",rlina. DaIl!lS je najboIje i ~aji}ed:n()stavn~ tori~p prutitnih ldlepla llojima mpalal'-e lUj\'eCi broj serrisa, Tanka plas!i'!ma Ilim se PO-Slav]}.a jZlJ1001.1! dye jo ... r~i.rre. a le2aj se pritegn.e time se 'Inb spljottl. Fosle s.liWrJ;;!! SiRna trike se I.Ip(lIeduj~ sa tiom,koja se (iohij~ 117. ~kll ~.ilm~ c.~ dii,ekUlo OCiul.~'a zazor, Za~tivenj sp:!jevn ponelad sl:alno cure, ,~ ~ P,O£le zamlilne ;>.:aplivke. U2ro(: :moze, da bude.hrapavost povrnille. ~sJ:;::n.' .. ~je[]o~t iE] p!r!ja\·~tiM IiJI ~<>mjnam:tl. Goli \'ijci knji se ILvijajoil mek meW testo odizu meta] III meslU. u'l~ka, S~ l!l~ na tl.lIdje. Od£ttanj:i ... arij~ ovc iibolire 'fESt se oa taj natill §.to se Vtjak izvadi [I, j:I,'ka RJvojne repese ,,abon",

U7llfik~il llJl!Orooli no,yi deo sa ~;m pre lIgrn.d.uje.. $a} delo"i nisn oznacenl, a ~led ~klat0Ilj8 nij~ ipClzmat, jlomoci Ce malo ~s~ tnliZi lfatkiJg r..uh. PlJ~!-?,~ lMi 1a Ii bna makow 1~a"JaJlja bko bi se videlc cia, h ie.dclovi dooJru)1!1.. Dodim:e pD'lIsioone mcrajll bid icle-Dri~re :l:h:lg gr,eil.ata u proizmdnji. a delovi k\)je- pt'.e. kfupaj I!l.DruJgU 1;0100i00, cJme: ~uj].q na kQ~ rel:n:::mpolc7aJ_ MilIO,gi d.cmenti 7.sl II:i"vrF.t:'ffll~ ()S".adj!aj,1! !.rlf!a1:.e, poseroo ako Stl preCa.rbomi IJ w:IOllU '1'201 je Iak.§e Wi. se llMdi da 1i :l.a ... ~rliY4!, aa primer, ima rsvnu oprumlli iii neku IiIugu pod!~U! k:(Xld sebe. S'I.'6 pokrelne po\fr,~~l1e poslil. oUl,eg "refll~na rada o.stavljaju lnIgjedIla ITa drugoj. ~j. male aeispravoo5ci na; ~11::)j ostaivljaju ,ofuJ::(i aa dro.gojpo~i. Posebnoje 10 !>ll..e~j vmila i Ioti.~a, a ':Gan::d ua zi!.!o'l/ UI'ia ,ei.~ i..,.dm~}s:W!"ic~ 'Ii.ag Ila kiiplJ1"

Provem :~ ~. klacka:Jic:a '~ medlima lIle moea uvek bili m~~!l zOOg habafij:a Ma, primer, vih klackalke koj~ tlodin1je sblbio, vendIia molt imati udubljenje:. U lOm slutaju merni! liS'li' ptcmoMJ,je tOo 11mb1~e i iiIOk1Iili'Ulj,e. numjw, zazorod S£VlUllOg;. T'akOOe, osloJ1e podJ,(i$t.e mogu pahabati ];IO,Yrlifin m Joojl!l na[~ u (I~ri.m SL11C.lje.l1lma 1:dj,e ~ &I sc, mzrn: men ilom.p~.ri)m_

Uobi~eDQ je m se ~v,M'lje :mwra II J:e2iS1Jilm 5lI.opovil1UI" ~Oe 81.0 00 k;1(lnl.~ni ~1aji g:iavGble predn:jit:g UOC\ka, ooa~,,]ja na taj naCin Mo se na.vrtkarol:iko pri~g;n.e da se tOOak ~. QtreOO, a udlm se malo O1pust!. Ovaj mertld 00 lreoarnkad kiJrisliti u sJ.utaju, gla>tina sa bJg~ Denim 1!etaJma, jer je stlop 'resto' preclna:preg'. nul p()t]:n.'1lIimp:i~~em nav:rtke. Abo se lJeb na fiavi'tki ,1le· ooklapa sa J.iI])Ml:lla, 'm.sceplrulf{l~ ba jSl'Wpijati OSDO"¥'1m pov~inu nav:rtke..

'UfI"llV1jalki 'me~· ¢~to ~ :pehaba· III srednjem p.Jbf.aj'll. Akti se ~davSJ bilo kloji deo a-ebil; :i;l. 1J.'\I4l-'1i.!i 4!!. l~wF ~lljl\~l 00 jednog do drugqg gI'EIf1ioc:[U)g polotaja, Nt ueba s:e tCT_enrutiJti ako :ne:ti skiop ':.rro ao jellilJQlY'lPC:ld! mehaaiaam, taji je pc<~.po row: ~ galreba patl.jiM) podeSavaU kada.fle van V{}zm,: postaoo kwt k';adfl se \1vCrsti ITaJ 't!'ouh.t OV!) j!l,lt:~"'ano ""ilope[elljembu:!L~ta: pod ,oprereceojeli!l od !j'Jjaisa posebno ako se osleee sve ~te ne nweto. 'Gl"O' se moU ,desiti 1. nil! ,drugim 'sklopovilma, a pow'bfem se ~ c']X,zoodel1ijem pmrilnog iIla~~ eganj a()51cl!ulmeab.

Tfstiranje

Poole veCi~ oP-!'Elvti:. porebno ~ s~rernu za k~ellje, upri v lj!OO'IJ~1 OS~:IIInjanje, pl'f';jlfl!'Ilr"~ljf'.: se pa!ljivo ~slira!mje. ,o\k:o je ~Ji.I'ljeJli s:istem 7.8 k~enjetreba m:afno pritis:nuti peda1u kocilir.e, !l, po:'JloOilit'lreba pa!lji'i'O da l!rcgleda SVEI. mesta gd,c je m.O~JlOOcal<en;;'. Ko3niG6 MOg:1J da rade VCOIlU! dOOro., all oureoje mau 00. ~i()'\\'e pctPG'fLQ O~Varlje bx'-mCi!. vOC poslc !:u:kolika k: il()ll'lJetara.

Nikada me ]JQs:tav]jati pok]cpce to::kova. pre. rJltl@O Soo ISe .-s'l'rum rulJ{~ [c~b (II;): ]iI!:!iY'I3i ~ pv.g;ledu ~..i!ltegn~'ft;fsi.i i dill;; se ne p:roveri 'prilisak '.'f17.dnha 11 Jifll1l1lmatkima_ Proveriti l1i.vo, tee,iIDsii za hladenje. podma;dvooje i lroCiooe le(~o:sti Aka je sve u redu vozilo izvesti Ill), pet .i proveri:ni koCnioo.. Pro'vedJi Ilprav~ja.'lje i :r~c~o koemicl1 Sve ('Q treba ooo,viti sa s.reili'Djom brzin-

. ,

IJIm na pu:m bez s:aobracaja. 1 pro't.eriYJ da lIIema

d:rugog v.ozila iza vozila koje: se teSUla. Na kra'11. tte,ba imati u .. idu da mlTlogi delovi w.kom vtemena ,,,le,gou" pa pos1c preJooih om 150 .kilJomcl:atil treba p:roverki zategnr~W&1 svih s:p.oje·

Niek,:>rislto ): ~avati motor koji Ili,ie- d!)8;tigao nermalnu ~ad.nlll u;·m~..r<ltJm], ::tai::o::fu; rode,ga,valJlje.. motora pos1G ge,!lLer:aine O]>IOlY);:e; Il,~ dro~jell>eg(j Mna. se motor fRZ1'3Gi. Zazorl vendla kod moiora.sa brcgaslim \"mlilom. u 1>loim Ce 56 pomeritl PQlSlo pri~il ,glil.vcntOlIOita. nakon prvog perloda rada motora S3I1(lVom mpflvkom glave,

Problemi ne mOlajulIlvd:: bid posl:OOice JiJJauz.gled uC.igJoor.JIlh ll7.:robi. f'aD..ie[lje, sr'i'~je, smese iL memniC.1d uslovi S'1l mWuzII.vlsnl, pa \"I3t1lIlje. St:!1~~~ kroz kMln.rralOr .• kQje se Qbi:;:no :priP;S"u~ sm;,m~l1Oj SineS~, moZe bid. posledica zagla.vfjivanja lllDS_iSiOOg ven.tila .

Preporuruje se da se mrlkad" ne raul vUe ,00 jiedni]l~ ~~Sa\"'afI.ia 'Il ism vreme; jet se mteCe ZTh3Iti ki)je. je pode!avan~ dovelo do. ostvarerog r-ezw· tata.

ALAr

"Bez alaia nema :z~". dobto je pomailll po!il~ !:evict. [)a bri se lil..~pe"m,) OMVtle odredooe I::M~ nje po:l:reboo je po@.loyati OOr~lIe alate bio stmdardJJ.e,. t.akO I :specijalne. Vglamoo se p;YSeduje: !l~to 00 potteboog a1am. ali dl hi se imala $!:Okornplcmija prnitOOlstmu:Lmlnog alia .. ia Wbruo bi poglr,.rllad SIa sadif~ ~ilUl'e fefiO!= mimrlog ]lI'O:il;lID~~:t "w.rntnr'" -Z~ ..

____________________________________________ 13

2

4

sr_ )2,g ~.G\l1I!I.IIW,t ,!lr'(JD'~.Q8 ~&l~, I-JWlica s./l a4l'U»l! ('145 dt!c~.aJ\ l~~'a jMl-.o:xlilM ~'a, 110 iN 13SddoWlj, 3:lPr_~i'r!.l,.~ *,jr,-l~i!<:i, t"""8JT"Jt.'m'F~ <Ji!",/Q u f<rhli ..

'Ul:to],ilko lIe&.nedo~" lrebalo b.~ rrnpr.aviti spisak i ~Llti L!I, h]J0vinI.~,

Spe::jj;.\l;nea:,ue., IJg~av!l:lDtJ'l. pose.1uju Oy]~C:!eIl!i ~sePi·.is.i .P;:! .. se U! slut'!aju ~be za neko.mOO lIllllpiliaw,anilh 'O.lXlrac:i)~, treoaJ o'b:ra~il~ 0'1.'1:a~o.m senrjs,u de: se ne. hi ~~letili veQma .shlpi

dcJwi. _ .

K:1juccrl

V~1i kljoc.evi 31Y IJ 'm"lJ:fuTIj upotreb.i., vOOn!!.l \'ijala i rut'\in.ki ffiQglloCB ja .l"ilhvrJtl.ti (iVll!:t .b:J.jntev.iIno9!, IT.ada nisu lIaj;x:m.e8r1ij; !J :wh:ll1' ~itnatjjam8J_

Garn:ltlll'Ei lljut:ev:!l, je ~~\!ljel!a take,.(fa 8vili sle'j~;i llj~ ~ma d'rl1kC::iji o~'\"of.; po redosledu 'V~li~i..1.e Ohoitit. Oami~ ~. wJ<Q sru;w;,,]j~ju Ja se ornOg1!.~j. I;!p<)t!'~ba dYa.k].jlllCa jedmJ::og otvofa, jcdan ldj!.1¢ im" '~Ya xa:il.:K;ita otvora, Pd edvrtaaju ili 2avrtmlJ'(] jedaJ:1 kljut JiDSla!yjU na na".u.u,;'E dru~ ui .... Jjd. ~ :-)I: uo!; b:i wv.nao.

N3j~e .su u up:JttcNldjij~v~ U ~Lllj od 6 do 27:rom, a akrJ je potrebno gW1i.rut'U Mba dOP!Jniti od~_im. v'eC.im ii' mmj imkljL:la:m:,

Pri tllp0Uie1O< • .k(ld se J'ave. xecl OtpGlti lil.ije Pre:~rudj jyP k.Qns:IiJiCc.tlt .i. udarali po k:lJ[j.~u a n~. p.oc-d:uleok cevi jer mo~e da dode do osteeenia 1li1l.);:ljU!Cll.

14 ~ ___

Okasti kljutev] sa dvanaestoogaooim J1lagIavcirna naj~8te se protiaju u veticinama oct 8. do 19 mm, Kad se naglavena gLavu vijka ili navrtku, mogutnoot da tt n&U'-te hrice navrW: i. vijb je nmogn manja... Oh:Pfno su ovl k1il1~evi na mjevima 'k_dooasti i zato PQdeslliji za navrtke na nedostupnim mestima,

Ne.dosull.ak Okastih l1j"uceva je u "lome g~o nc mote da lie pride do glave navnse sa. seane 1'eC sarno oooz,go, fj. aka se navnka nalwj na alii :ti~ ill, pollug-.una ne' mote se Zlilivaliti {Ikastim kljooem.. Zato SoC za specljalne sillCajeye koriste ldjntevi spresecenim nkcem.

Okasl:O=vilju~Q klju~cvi su. kQmbinovani .kljutevi loj] na jednoj stmni imaju viljuS1rnstl

SI. 13 -Kljufew

naglavak a na drugo] nkas~i all oba imaju jed-

nake,oNure. '

Nasadni k1jucevi i cevasti k1juCel;,i koriste 3C t,!i navrtke duboko II rupama, rmj¢~? se upotrebJjavaju kao kljute'l'i za SVOClCC i ~ klju('e"'i La vijI«: nill to<:W'i'ima.

Nasadui n~lav~i 8U istlh velictna 1::.10 viljruSkasli. i oka."ti idjucevi, a ~polrebljavaju se zajoono sa p.rodui;c[kom. f'I'o.duzc,cl Sill rarliCjtIJl duj;ina zoog mogucnosu l]rtlaT.a do neJlf~1Up3tll:ih vijaka,

Kljueevi usadni (inbus) IlpolrClJljavajlJ! se za vi]kc koji u svojoj gla .... i imaju zleb, Ove-ldjuOeVe trcba drzati na speeiialnom prsrenu da lie zbog S'I;'uje veJ!1ti:r.un'IC hglllbe. N:!I.j(~dC:c: se koriste kae ki,iocevl za vijke za [Ialivanje i ispllsumje, ll~jEl na menjaeu, diferellcijalLII i kartam,

Kljueevi koji se podesavaju upotrebljavaju sc kad se De- poseduje odgcYilnIj uci 'I'ilju~kasli :i!i olasti 1:1joo. Promonom otvora 1djUCa mogu da sc koriste za vijke i Ila'>'11k~ .razlltitih vtliChl<l. U primeni suug1a.v!1oou Ol voreni IJ!Xk.Sa".·.~ u:ct kljuC, fJ~~l:,i kljut. itd,

Dinamometarski (momemnl kJjUo~) se upotrebljava za f)r:kczaJlje vijaka j na ¥Ft1~ gde se propisuj~ moment pritezallja od strane proizvodaca na edrcdcnu vrednost, Veoma je vazno ne zavaravan se da je (),seeajt"ln moguce proccniti kojim. momentom jc dovolino prkegnuti vijsk I navrtku ~ za ~~v¢ propisaae vrednosti momenata pritezanja konsti momeutni kljUC. U pmtivootn, :mote doCi do kma '!,'~jw ili lorna veoma skupill i ·vitnlnih delova 11 $kiopu motora i ,d'rugih celina na vczilu.

Od.vrtke

GamjlUra od.vnaka je. potrebna da hi se .. _a razlitit.e ureze na gIavwlla vijaka imuo vee] izbor odv~ jer odvnka treba da l:atTIo ·usectne u urez. Al'!oje odvrtka suv.ii!:e mala :iH Ulnka, moze: da prokliznlle i rn:teti urez,

Izrddiuju se odv.rtke sa pljosnadm 1 krstastim vrhom, D!!.1..ioa od.vlki rnje isla kakn bi se omo-

__________________________________________________ 15

gnao prUstop do "ijab. gde j~ ptostor zatad Koml>im.:mma tlefta &Ii U naj~irojpimemi. Treo'gmn~. bl'I ·"oom. ~ da se ft0 koriSlC ~

~jui!e'l!'~. kako :se 00 bi Ofll)~lUe ivioo yijab i n~TIki.

Osim kom1:in(l'Vanih Id.eMa po.~ro~ pljesnma,.. poluokrugJa SW'i']~a. otrugla i 1cJt4ta rQlruEiJl. oblika r.adi.nog deht, lilO, W lde!1a sa osi~ (unl,1t:n'lbja1 i ~tjrIW) UeJta za s.e¢enje i 'dr. '

I

IF" _ _ _ ¥

Kl~ia

Kleb se izra'dUju II vi~.e oblika., p.a prema 'POtrebi1imradfljw.na !reba i odabrw ~ede'Re ffiOde]e.

Khlca ,.griP'" ill 'lldeSfa sa viJkomnaJaz~ se obiCno u garnil'W'aimlt zoog svoje umYtnalrle primene,' :mogll.'~l'!iQS1i pode4av<MLj!lJ,

Cddd

OM~oo se :Jl'O'3edu,je bnvuoo e..eki~, Rl1~i~. tetita. :mOfl! da jeoobro ~~:na IJ gla'lli ",_""""",,.___..,~-~- ....... ---_ ....... _ ........ --'I Centa, j&" II shltaju da ~ ,olabavi. i ispadoo moze da J,lIDl.l:;l'..1'O!o:Up rrc;srt:U!,

1,6 ~ _

51, .1 ,7 - G~ki(i

MetaIrlim tekidem 'sc ne sine udfllnHi. p(i kJ)jU~1l • hi S(;. OOvl'll!J.o ,.,.ijal <ill nl pot;! m~m m~ldm delovima, Ceki:cem. lmji ra o(MJ k~ g1ar!,~. ~a ,g:u~ctl(; ill pwlitnc 1iL~:av~, ILC~ sc oi:l!l:C-uti! mekMli :metal.ni delovi,

'TurpijEl .m sekac~

FasIDj] vel:ik:i. i:ztJ..)F mrp:lja rozl~loog oblilil. I lI~w.ll~-t~~gllstOOe. :zare:z:::i_ Turpi,je se n*~oIil up~ otreblj£,vaj'J zO'ije&-!o sa' testerom. za g;roide j sek:aCim. Moga da lJ'l!ldUl rrljn~l1att~. pori1fl~n.~ g1e, akrug]ll" {:etv:C{()ugao:m.e ill. l1I'IougiUltIe, r~H· kl.]]u seoo obJJku ~ 'P(Jv:r.;U i gl!.l.c8lOC:1 .ZBi· rex a , pGsto~: tHnJioo, EIIc'SQVioo, favnajoce, fID.e i.

dr. ~:ID ,~ siwijj zate.z, to de oo:vr~ina.~({ia ~ obr&1uje bid u~ij~"

,~f'~f!l"j sn 1'3>'.H.ciliil:i, OOlik.a i ydi~jrut a m!:jee~,e se ikl)f:is;ti p1joslID.(J] lBJ .se¢e.nje I,)~fl!ih Vij:ab, i 2akavk.a.

TesW""l"e i mliikke

'Tester:a za set'!;eaje meWa :Sa ·il;~m~ji"rum !:isOOIJil. f'a!Zi~il:ih brojeva, mba mote biP fina. j ~b.a. Omb,i.furovu wmanj:im~rojernnba JlID driml(l.m. SMltl:mJen slm:e za ~~leri~rulie :!it~.kli1'l. meW;! iIlQk se $aJ. I1S1tOv~ma sa vOOJrn ~ojem ruba te,s{"e-. i!'lju h'rdi metali

~. La ~Ilje lima M kb.risile se S:WIlCl" ali. SLII rloop:ll:Odl1:e uko:mplem.oj ga:mi.llilri al:gm ..

Eleklilli~i!la bu~illca sa. oogovruaju:.oo aTiawm i. pribJ[~;HII urop]WI;:I jc za ¥\OW ~ro~ '~lja kojie ~ '~lja:jl!l M. Q11ltQmCfbjlll; b1!l$e1'lJe I ~ir.iv.anjc Ol~ ofuiadu Jimanje (wOOje f<lJjl'Je,. ~je,. g~~je) i dr.

2a ooJre op..."mCij,e, more se II!pOtreibm. i ~~Il!! 'ID~irutca. U 'priboru iabLi&ili.c:lw ·~.alale. se bm:g;i~. 0kiru~J.e I[Cane tetke, brnsne ])lOCe,. :n:aglavat za. glMe!]~, i.dr.

Spec ij:21Iilil1J!aU

Specijami alati mc~ da se Qbav,e tao; 1JIli~~ Will - prUn~nj:!.li'u: se na svirn t~ yozil.l:!i

---~------ __ ~ 111

poje~ni :malo za 'OOred~1I1 OpelilC~jll: D. odrMeni mode~ 'll:lZils.

uru.~ st«ijalni abtii S>~I': itaZfIe vrste go"la.lQta i ];zvtalaC8J. ,,.r;ampcige.m.'. alat <tl!. opmgge i rlr. Svlilbti i izvbblSi kori:ne se za s,·[~enj.;; sa vtatlla.leJ~le"ll i ZliiJpCarlib, in'La~e;!je lemjcva. h: QI;"tOUI i rd.ta.vljlanJe elerili~Olta l!IWdiUOOfloO ;p:)j~nih bm'lim IDJClPom (&l zadorom.). Pos.eJDDSl ~ta izv~;a korisli se za nb~j"an~. i izvl:a~n;je< dWindro. ilz bb:ka molaa. M:lil 1.3. skidanJe [ ~'flj!Hlj~ filieIa za ulje na mctom.

Da bi ~ ®aWe ~mt.1if: opamc~je i"$kl.apa. njal. .~ja j fJQ(IeSlvarija p{m-'3bi10 je upotrelriti speciija]ni alaI.:bJ; je ll.afilelll.Ttn saroD za tu ~ije. it: spec_o'v:animrndikmicama - rern~ima. bm1'pI~me gmmlfJlI'e o-..'.iJj .~'ijm.i]u aJ:.ma SU Jl!oopb.oOOe,. zaw, 40 lie ~Ilj~~ ia-

kav iIlat. sve dr~ '!kombillaclje sa SUU1~im

j unj~i:1l\ abWm mb~"l1ju Dm.og0 VDe IfIll1!a i ~Ij~v;ooii, Po.~ro moU; ,da, [lode do . o!te&nja ddova ~ \prime-ne s;pecijal]'lm alata, piiepomCllj:e se daJ. OOre:!ene s:!oWnije '~dctj:e obave. samo ov.l~m·. :9I3FVI!rne, radionlce, ~'e ~1.Ii owaiali u prime.ii.

HernS ;~tilti,

OsllJovni fllfffli ,mati ~SI1!,l.: k[jl.ln~to merilo, mik~ IOmetaf, kompamtOi. roemi Ih;:Jici, lenjir i dr ..

JtljUJ.IID.st.im mmlolID ilJ;ClI'C se .spc]jnc d.iJnt:'ulijiv (~IJina)~ WlII!Ittd.$[Ije dimOOlije (otVO'f) i dubio [la, u:tnosl11/lO' i 1(l0' mm,

Za voomaDreci:zM. m8>renja botisti se mikIome- 1M ;ill. 7.:1. metM'lje ods'tl.ipanja 00, ne-ke' ravnl

• .ha::anjc" prinren:juje ~(ii. kompal'aoor.

Priliiloo-m qIDi.'!,'ki ~a: kUjXiV<lU origil1.1'l1ne:-ozervne delove, n oor:l!.dmim s-:ilulcijaalOl mogu da po-s~ure ipojo'lnl (YoC ll(l!C1trebJja,yanf) d:::10vi ·akO ~dO~\O~»'''~'L1, fllru::cior,;ll[lQl5t' Gdr;:;dcU;)g s.itemo;:, PrillilL91111, llgrndn' e, sko se n~ mil redosletl 'rn::<b~ tori:s[j~ IOglekipriUaz:: na O&llO'VU .b~ bm,;a de]()1II1i na.smlog II r.oti1 rada !'[logo se uoCiti: na odr:edo,1lIim .rneSlLma i'Stoo~ja pa j~ ttl jedan 00 ]J!O[m:aliC'ilt<l da del.ovi mogu rt;l se ~.grnde j'edan do dilJgo~. a ako SiJ ,je'ovi bill :7:.a1- far'b~J"i~ I1srajr: IT"'S ifaroo, risevi uded dugOr:filjBOg .~, i dr, ftte..:tl!llim n~jsigl!mlije: je prii:ikom: ~tap;uJjll .zllpisa!i ill mliliaC.i[j Ltih..!lSlOO rrukla .. .PUiJl1i,. s~o &;::kasmje o~*mili postU?M ugm:d[lj~ ..

18, __

R.bf.

Automob~1

o,z!mde.1J 1_Q_I'l!JIQrn~Y

1'. : YUG045

MO 20 AA. 09. 0000. 64 P OOaL 9(:; 06411

4 st. za hod' napred, '1 hod unazac

,,900"

I

2. YUG'055

128.,A 064

I ,J 1 OC" I

4 st. napred 1 S:. uaazsd

4 stepsnanapred 1· steps n unazad

4. YUGO .Kora~~ 55

128 A.. 064

5. YUGO .Kor:al~ 65 128 A6. 064

S. YUO 0 .Ska~,a" 55 1:28 A,. 064

1. YUG 0 "Skala" 65 128 AS 064

9. 2ASTAVA 101- 65 128 A.S 064

te, ZASTAVA 128 CL 12/8, A. 084

5 5 +1
,,1300" 1·
5 5+ 1
,,1100" '11
1 5
1 5,+ 1
,,1300" 1: 4 4 + 1
., 11QO" 1
4. 4 + 1
" 1300" 1
4 4+1
.. 1100" 1
5 5+1
,,~, 1 O(}" 1 ,,1tOO"

5 stepenl napredl 1 stepen unazad

Pesle fzbc.ra odlJdenogat.'tomo,blla sa oznakom mo rora u nafoom:;j t8b.9,~ 2..2 nalme !NJ osnavl1lt-chnJC-ki podllCizaodredeni mo'tor-

~ ~'19

MD :20 _AA_09 I 000.64

12BA064

128A60ti4

OZnaka rnotera u prirucliii<J1J

SmeMa.i

I Ciklus

B~oj i lraspo~ed dIHidar:a,

Au IimiJ

PreC:;nik ciiind~rn [mm]'

Hod' ~,Ii~~ova [mmJ

68

Ukupna m.dna .zapromina [O,m8]_

903

·80

55,5

55,5

13'01

9,11

33,,1

40,S

,Blroj obrtaia pri ,kOlr:Tl8 motor 9~aje max. snJagu [min,., 1 ]

Maksimalni obrtn1 moment [Nlml .prj broUiJ ob~~a: IriFlJn-1]

~300

3'0(10

Hlatfelllje

mehanCka. P.UJIi1'p.ll ~1orS8J ilJamllll s1ru~nj!lm

• lJe'laJine It.VltiCke piJOO~ M6,r:ste U od/edenm wgJ~li/jima ~}Mo la' mJrj t/stem po9JbtO

r

W.uUl:r je Hl1l.js~, ter;,omcilindriCIl:i. veniJmloog tiPiII, PQ~mvljen je JOpret'!no U 'OOOOflll nil. CoSU vozih \1e§ruli su postaO!'Wjeni.U Uniji dut glave oootora,. a pokreCe ill. p:eko ",ertika11lnrl (Klt<>ljiV. IJWfl. PQdiJ,,aCa, bregasID "'froUO u tlo.ku moior'A, l:()j~ se PlJ80nl pleb) razvoonog lanca, Breg2.S~o V1'Il:Li](I pJ~e~&vOO[lik ]X'Iiijenj!l kojt je p~~~ .... ljm f:lll, !llav;i mo~ra, a ujeW:1U pr.;;;ko esscenra p!JgQi.li pumpuzagoriv,o.

Pcod!r,.ar,<..;ivruJJe se o.Pav1ja ~~roll1l pllli'Dpom .~ ul:b ko)lja 'I:'k1~rn1 noblija, iakode, odl bregastog v.rui:la.

))

!

Tip motora, OZll<'lka.·~ scrij8kl btoj Raze sem Tip m.q,1!txaje MO 20 .M 09 .()!)I)).64 radne zaDaNid koja je roS~"'U~I1(\ M: gQl1llje.rn deJ:u pemine902cm3, m:Wim~~ SMa~3:3.1 kW. 1J

predrlJ'l: liln¢f.e maske knroserije. daI.iem tekstu(lI,13!] motor .~o~~vil. sa .M!:!".

~tm je linijki; oot ... ~iJiil"l£lriCIli. venikal:ll.Og lipa_Pop:reClJ;o je p)SJ!av]jen '11 OOooSIl na p0ddJtl!l 001!J. VQ"ila. Vcnlil SU, pastavlj:el'll 11 linjji dUlf2~:l!'i,I\e mot~_ Bmps'.o 'ii't<U;i}D. je ulaW(tno u ci1il1d~j glav~, pogooi se 1.l1~itai:!rem. 3. ruP'J.;;:tno (l'e~njf.', Ill'! ]}Gdir~e venti.b preko piOCica.

P~.o:IVMjc mlllt:cra OO@Y~lI se z;1I~tmn llump(ltn loa. ulje a I;Xtgoodiob1fa p1.cl:o ;)(Juuoone llW...wee koja snw:~ Jo~ ! ~ ~tanF p!Ilrl1Lp0 za g.orivc ~. razvodnika pal~l1Jla,prek1) .~. sa"ojnlhl~ ..

Stl'!jDlita

S:pOjM~ jeS!lilV.'t, sa jedrum d.sloJl1t i sa fu~ ~In ~k opruW",mlJgrndm(l~ II mehaaizam ZiiiI . istlji.ICWanje..

MeDpe ~.tepmJa p]'leD~

C~woro3rep~td :mmji.ac sa e0<tiiri sm:.'1rel'!izo'ii'~;a ~1te~ .. Ferl~ n ~,od lmapt'eil :I. j~Wu,im, illli~ !1{I',m preflQ3a sa hoo urazad •

Pt.l(JSltpelli menJat sa .pe<& si.J'limo;llmovarlm stept:'Jl1ii prenosa '3 .. hod gnaprc:d i jedniJU ,:sLr;.penr1lm pr-eno,sa za hod l1r~.

DIJl':eren:ijalni. pren.Qsnil je U.l!f31km 11 km~~ .Il1eJll;a~ stepenapl~r.Osa., Preo[)8'~lai \Tati.l.a (ooL· IilOSeV]I1C) ~u iz tlva deia spojella homokin'(l.ltiekll'Jfl z;gloooiR root vuce i upr:avijanja. pwif. ,njirnl~O'vima.

Kmiiool s~st~jji;

foIa prednjim lcXkovID"!a ugr'ddene su rusk-

k~niee. NIlI, zad .... Jlm b)Ok[)Vjma ~j~, Be dcltiQH0Cflice.

Hidra:!di.¢na ID,stalaci;a! je ~wjemoa dV(. med.u5l;ib!l(l! n.~l1is!1l~mlWacwje i jedna:. ?IIi lLo(oojc prednJ ih. a. ,dm,sa ~ ~oeenjc: w"\j~ tOCkova.

KQ{ekwr t:o¢eI'lJ!a 1lI,Q;r$le.'l j¢: na h:idraWiCnll ia.

r •• !'~"'~.' ~~.li~,la'l' "!.

St3laC!!Ji1 ~!1iC3.~~JL'. IOC ... OVll,

RI1~lla ~nlca ~ sa mehaiflitkim dejstvil.mJ na p,ap~. za,.~oeenje za:ctnji1l. trekl)l'o.i';3.

S~ste~ ~ -urpr,Q'vljiaoje

!L:prnv[j:K! je sn ~gpCa:nolil lctvcm. 1Jl;;upan bcoj oiJrmrj3J 1:OCka. upm.'I'ljoca. je 3,:4. OdgQ,varnjl.!~ l'Iod :llllptaste lel'!o-eje' 130 mm..

IDoo kOJ I se prlteia

[N1m]1

SallflokOOea 'ltiij:at za ~i~l'1je IXll'ilo\pa.calelaj8ial glamill rukavaoa I radlmce uz blolc. tmIOto:ra,

Fred.nje- oslanjlioje tOCkqva

.Pr,~je OSbnjaoje j:. fi(i¥:'.4Visn'o, sa (l$Cilujl!Cj;m ranenhaa, le'esk,o~skim Wl'101U_zerima, ZfI:,;,ojnim opmgssna j stat,ilizac~onom ]Xl,ll!,!.gom .

v'ijrak.,~ ptitvrMi'~an~ £lave cilindara U2 b&l~ mli:l~.o1BJ

83,3

Z:adillje o.s]anja.~e toCktl~

Zadnje os~anjal'lje je nezav~f.lOi sa o..~UlJj~~m remcnima, tclcSltQ~lSkim: ruU,(JiJti~[li. gjb~ njem.

'Na'l/rtka. na. :spre:mjakili za plibl~'i.ali1je gr~\'E! ciHndara lIZ brol!! lilIolQI'a!

Sa:m~oi vijak.za IPf~Sth{~e pokbpca. 'Io'8lrkiihl pesnica na k1ipnj'aeama

83,3

4:9,0

Vijak La priiCVrStfvanje .zamajoa, ria radiliau mmora

[Nm]

Ceo kOjii sa prlta!·e

\!Iij,ak za pr'tvrSOi'i'anje lUptanika na br~ga.stuowvinlJ

Vijiilk ta pri~vJMM3Jnji' zam~jc.a na radiltcu molOta.

i 137".2

VijRIk UI. pfj)C.V1isolva!lfe: pokfQpGca. le~JelJa veli'ke pesnbe klipnjaoo

41,2

N'awtka m! Sipre~njaku ,za.IXl~~ fruOi~labregasl.Og 'W'aJUIa;fila: gl'a'ru ,Oilioora

Vijak za pr1CWSGivan.e ,z'upoo.ni~ i ekscentrienekomande puwpe z.a gol"hro na bm9MlO' vratilo

49,0

Na\i\1ka iflasp.~mje~m!8. za priO'ILr'SIjiva~je usiMOg ~ izd'U\IiIKIg koleh:lo,ra ria gr'avu cilindara

Vlijak za pit'NlStlval1l,le 'glaw dril1diB oUZ bl~ok. Jm(llora

490 ~

-, -

Y.ijak 28 prtvn'W~anje' Uli3daJ~ ita [Jfowtr.arvsnj6' Iblor.a. moto:ra i ImnOOlUacijlU !Jljne pam

\f~ak.za iplie~;r,s.ciW.nje !ezaj3va glavniih fiU'.I\a.vaca rad~iGe UZ. b'lok m),Kn·a:

SarnJ:)ko~ ,nw1ka,za ~vanje altemator.al1'8! 'Qomji nosat

Nawtka za pri-cvruivanje .poogomks 'Ilmente

49,0

Nalfflka Z8I prt~~{j donjeg oosa~ altematorBi na Wlo pum~ za wdu

49,0 I

iJii2lK za pri~vj'§Clvan~ poldopca 'alvodnog rll1<manizl1lBi poklopcBi - nosata. ~apli~ mdmoo nastrani zamajca

7,8

Na.'iITtka. zap~ltl!ll~oje feme-a Jim no~ zatemta remena

44,1

39,21

SamokoCeca 1a~ za pmvrMivanle. ooiSata k~'E:lice l'1arglsVlJ ci~ndra

1N'~'(~.z,ap~~~~ gomjsg oo~. :25,5, ajltemato~a na teI!IJ pum~ za vodU

"'Javrtlta za pr'i~vrMiwnje remooice i '«m~lall)1'8! tria ooo'lliru pum pe z.awrru

NaVlitka ll¥ljak: za ~j:e , a1tem:aLo:ra na dO~F no~

,

32,3 I

, 37,2

3, SISTEM ZA NlAPAJA.NJE GOR~VOM

Sf. 1.1- O~IQI'i sin'mIa ~ naFjanJ~ ,!l.:lriltll, 1 ~ p.re'~il·tat WllduJa, 1- kmbW',uIN, J -g:lavni l'JPifr wb-w-aloFtZ. 4 - .LL'''.,,,,,' '''liM., :; -1''''~VI''_'''g,,,,,l'1.\a., 1- ~~() lIrad!io" S·_ p!!mpa ZtI8'qrj'l'(},

Sj81em za ~aj~jfl g'Orivom sMal s]ed~,e kartmamcr i pretistat vazd':1rn,11, (51. :3. l, ) ,clemente: rezervoae gonya, pu!ili!p1! l.a gmiYO,

26~ __

RF.:lERVOAR ·GORIVA

U rezervoaru goriva se lJgt'ad:lllje davaC nivoa goliVI3!, mko da se mnOgu~l1je da se aa iastmmeal mb.li proJi ~ivo goriva N~icO~e seisprav]108l:i 811 na dav3.CU mvoa genva, lzgradllJ::i se obavlja kroz rnvm na rezervcaru goriva,

Izgr:adnja reeervoara g:orwa se retko 000'" lja, ali ako POllwjli. nei!iPra'iltl,08t, kao crren]e gonva i sl, • re~Qtr treba i.zgradlli Primer 118. JUGU 451.5:5: sa aik:u!nLlllawm treba skinuti po:citiVIJiU klema, postupak skidanja. rezervoara obaviti. sa

• .,_...

,

l 2~

~I- .

ill

donjt stra_il:e vozila, lz kanala, ski~lIti ob"ll!jim~ (6) i (12) sl, 3,2, gmt'l.erti naglavak (11) sa nalivflog grla (13) .. Odvki navrlke (5) a il p.rt1jW...DQg prostara sk±n~ti kebl I cevl :7..3 gotivo Soil. d~l!V'<lta (3) p21. reeervoar ~pl.lslili na odredena visim a onoa os~oboditiobll!.jfYlicu (8) za CJe\'O povratrog veda (9).. Rezc,JvQar eslo bodeD! svih veza now da se IZ1I'aUl ispod vezua ~ da se pristupi mntmli •. ciU..ooju j otJdanjmlill ne..i!<pravrlosti Irezervoara,

UgradnjarCt.cnOOf"'d S~ oba'il'lja obmu'tim posmpk(lm 00. izgradnje •

51 .. JJ ... Rth'fVO!JiI' gariM .fa pripadaiwdint, ~lD·~iJM. J. - nutwa.r.l- .:l:tlp!ivn.i ~e ... 3 - daVQ'~ 1U:1I€a g01.rWil. 4 - ~~.1'1- :ltit, j - .ot.aWt~, !5 - ~~iI'Ii~, 7 - ,~fIi ,!,p, 6 - oblljrnjr.,c., () - .relll>', 1() - o:::r6'~', 11 ~·cr~Vi;j. 1"2' - ()&~jmic~ • .I J- C~~ ,\11- 11wl.i" ]4~ mlVIU~ r.r.~p:a tor-m', 1 j - ~pjL\!!a~.

PmfPA Z.A GORIVO

hmpa sa gmvose skidasa momm odvrtRnjem 2; vijlal sa V'el;I.Il.

Pimi;pa se naluJ! WI. rnklrrpcu r<'l7'_,\;"CIoCia (sl. 3_3),

motor dobija pogoo od ckscc-nJtra~3w.IiI"1jenog na bregastam rrailllJ. PlI.illPOC snebdeva karburatot dovoljaom koHe.inOlll:lgori v. !! pn ~!.tili~Q:m. pitisku,

_______________________ 27

"

\ '.
"
'\ \
\ \
\
< - <_ 0 a 9' Si .13 - Prmtpa lI1.s,aTi"1J.IJ L.jIlWI'!pt (1PW!U7 ~m~l, I ~~.2 .-~ lilli:!, J -:GJ1Ii~ 4 -~f~j, 5- mpliW#, (f - 0fWIilr.:iil", i - I:>r~.!l za .~ridII JWlisfuslph, B - mgamt 'O'ro'tIlo, jOI- !'d1lld1Ul ~14, ~oi.

1

.... -------

'14

--·2

,3

13

28 ~~

Pumpa je memJnn!!kog tipa a usml'tli delovi pribzani. 'sY Ita $1. 3.4. PoJusu (10) poWkuje 01- ol¥inka la'pop pumpc, top po:gooi. cbceaw Jl8 bfe.pstom'ltatihl, KreImlje pOlnge (10) pre-. IlOSi se na, membranu (6). pa se- pri p!1melfiil;jIi JDEm1Ibnm.e. nadole stv.ara ·vakuum. !II gornjern 0011 kutiMa pumpe, USled. top otYara .!Ie wisni vealiJ. i ·drnazido po,yi0000j3 gQri.va 'Il .• krmoru Umd i:l'l.Mlibrane.; Prt daJijem krewgu JI3i1I.jc povrntrui. hod membm:'le pal. se lIiSisni. venti :qL. yarn pod deji'ltvom opruge :Do wan sc ~ ventit Gcrivo pnlm kJm: ~ ~ w.otil i ;pot:W:uje se dalje kroz cev:i do ~ P'ovratni bod membraocost~ se de.j$.t\lOill. .sabijene opmge (8) pa se pOOtde ro.~ izmedu priti.ska. :sabijenog :g·oova. MgQI1ljoj stranir ~ i me u opruri sa .do:nje strane. avo bmmljc ~116s\'a JXiblmlo ~iikiatM pr11iisak u reVi od:pump:: do brbtmirum.

51, 3.4 - S:utdwU d#qrj ~ ZIJ (orin? 1 - Yijailo .2 _ j>()d!O!hi,.3" - poklopar:." - fi!1~, ~ - tut'iIl~, 6-1MIIIb.rnM, '7 - ~a(; 8 - ~ ~ 9 - opr~.a. J.() - PQ~ta.l1 - pOOJoI.lra, n - (,w)~. n - 00IIji poidDpM, 14 - ~jj4J:.

1U .~Iutaju da Ie pdJivgDti va u km1rllffiill'ml. nOO.ovulj<,m rr-eb~l, p:ovmti ful!U.W0i':11: pllll:npe za gorjVlO i da 1i le d0Sk~ do oStOO(ilI.i;S! d<llYod:no~ ereva, Proverin spo}eve eeviza u1az .l izlaz, giJfiva. na ]}lirropi ,

IU ~ni:!~jll ca je pllmp~ nei:;p:!:a'lifia b'ehaiz~§ili izgnldnju pum:~b: 'ii,.·o'd]~ a rode nl£ldap.anj~ i konrrolu;

-OrprugEI

-p.reuSLafa iJ: piUmr~.

'Pogon :p~mJX! "'.::it gCitlW (motor 900 (;m~)ptibZ<Ul je na S1 .. 3.:5. Osoviniea (2) pegoni plllmpil za i~;{Yrjvo p' trelta <La. iz[azi iz l.a"'fi~ zapnvafa. 2.4mm.

SU:5 = F'tJgfJII p.rDr!fM. ~ 8"'~1>\V cmmm' ,,'>1')0 ~).:l - ~r<!'8. 2 ·~arol1j·IIlt;t2 • .i - ~!t~,;;. ·4 .~ ~I\:>jltii, 5- ~pl~.;.r; _. ~.;!tI gm:v.o, l- ... ~Jf.8oI! ~i"1'.t~~

~b"anjc heda oooYilliilict (2,4 moo) zapngoo ptmnpe obarlja se pravilmm .~ mpliv~. (3) H5),.

PilIDl1Xl ~ goriwo (:!l1(J0Cif' 1100 em1) ru~j¢ 9$ be :!!~.o joe P~() rllla :d. 3.6. PQti~ §ipm je , izvsn sHopa.z;a 15 do IS,S iMfi. Z3p1iva£! (2) se, i.zraduJ~ u debljini o.3~ O~1 i 1],;2 fl'lf!ll ~to· o:tn.ogocava podtbvmjelIDu: A~ 15,:5 mm,

~. J lJ ~ fOg,M p~ ~ .g.Qri",1!!I (~« ~ 1100") J .-;pMJiJ' II<] tipW. 2 ~. 'mjllftlal. 1 - .r:JibIQjIlil;, 4 - wPl;, :$ - p(Jd. 1~A:t, {'; - fIo;lI~rl~. '! -l?~ :II ~W',r1!i4 ~ - ~.p!~vm"

________ ------------------------------------~~~29

Pre:":;~t~. vazaooa ima l,Qw;'tEJk ,CIa l;adfLi lIl~isio«: iz vazduha, da se ne QiStet,e deJovi me~ u pro~ru ZIl 9lIg(>w ... .mje I d<t !ie dove(le, d)r:woljfll kclieina vaz,juJl;a za sago.rev,ilf~e. Zato je Iloophodno 00, .S(; I!ri~.:lrtaV::llllO lJiP1l.~mVll za odrt.'lY.anje 00 stroot proi2;v,odmL vozila, ZameB Clio .~:fuIJ sc ow.'I'Ijil. PQS]~ sv.Dilll 10.000 iIcrn a aka SIlI oteMi m:}o,vi vouJe i raIlii,je. Za ovu o~iju lroOO ooviti tri l.ept:il...:navri1re sl, 3,:8. i DU1l! pdct:ollac.Zrurlcnitinilcf.ak vazdti_hH1 Ii: .~ti posm.'i'1ja1ljupo&Jc-.p<:a Qbraltiitl ~!ljiD. na poloOtaj osigi.lt'dta za 1',iilLWR ill i?;trIju :prirnel'ill!,

$;. H -K~Jl~prftru;aw ~.r;.d,"ha, i -P't1d~p.:u;, 2 - !~1r"~rh. 3 - bt!Mf~, 4 - gfJ'i'flji ,lcta. j -1,r.m>In:iUpl~. '10\1(, ,0 -~J~pff)f(J, l-IIa'lJi'.i:a.1i - <4r<Cj.!~t.r,w~.

Zavisno ad mode'h Vf:.ZiI:a lIgtaduje S~ nei::qH1lo vaidjruuti krubWIDra lPM 32 MOV i W.EBER 3.2 ICE". PH 1::onlrcU j oprnvkarna ka:rbll!r,iJtooa veoma je \I,a1.;no eta se obtati j}~[Ija 'nil oz~u ripa k:atbtml!!Ora kako se De hi, pogil'c~Ho U reguL!ldm:im el,emtl]l:ima. a ujedno i. 11<1 oZlliake uds'"ute n~ .sarnim. regillilC:ionim eiemCl)lIiJ;U.<JI,

KarOOI'tltor IFM 32 MGV, pIQllLvod nL'ldustrlj$ p~«;i:lnL: rne:bs!r.i:te - Bocogr..1". S;)iIlti Jiledtee fi.mtciorudne sislemc;.

1. GhtvDi sitem;,

2. Sistern za prel.s7J1k 112 ~cZim rada. :ma.ks;;mafue s[lag,e;

3. Sistam 711 M.dna pr~;t()J]l hJ(ju;

~. Sisrem za prelazlilk na rad pod ~jf,tr, (p:rE']~[li ~.i!em);

5. SiSlem za j:lO~te h1a{[Il.~i" motora (sU!:ii[O,,",anje:

6. Sisiern zol c,be~bOOeJlJje diIlMiilltkilh 5'l,ejS:laiv.a Rloto:ra, i p'liilnrgt1'1.nF H?glili. 'O'pteteOOllja ~.SlStern lIlibp...:.Mj!l),

Gl'a'l'Dl sis~l!m

Karbrurttori k.oji fie !lgrndll.jU u v(i7il~ ,.J1l.go- Na sl. 3.HlprikazainJ je furlk,ci.oni>anje g:b1vllO~ Z:aSl<lv~' SjXIf.fujll u gn::pll, je,dnog;1iI.l l dVOg:IUh Sistema broomIDfa 32 MGV J)Ioizvoo[lje M.P. kai'burn«:om sa vertikafuJIll s:rrujao1jem '~du!la. GcrivQ se dovOodl preko ventila oovo1a (8) i: ig]e

30 _~ __ ~ __ ~ _

(9) u komccu pkrvka (3). F1o',rak (l2) obrtanjem dko osovlnice (l ~)" omo~'IIa otvllranje ill 1.atvar.mje jgre (9) OOrlavl.\~I!l:ci mnstantt!l1. t1iv(l igle gari va IJ komori ~lovta (13). Gorivo sa komore plov!:a proLazi krm glavni sisek (14). iro.more (15) i ,emIlJ.? iOOllceV,C;icu (19), U em!lilXio:!1:ti cevcieu (l~) doJ3!l~ i vazdl1h .k:roz gla\m s:i~ sa lr-azdl1h (3) pa pomessn sa gorivern tz:Iaz.i kroz 'Clt'for (22) t tlZ ~re ~hraea. (21). do[azl. u mnu najvecih 'br1;ioa. 'iiUidub<:li u dl.fuzoru(20). Tu se gorivo razbijl3! n!Ulajs:iln.1je resu,e i dllje QrlvOOt pre'ko leptim (7) II. !;iliu!laFI:IU~om. Fov]a:cenjem roh.ige g~ (l8) ~ se. giav.nd ~epWt (17)i m·e-nj('!j !iV potpritisal. na OL .... U] u (21) !:[:Ill[) d." se meojll koU£ina snllC..~ a u U visnosti '00 koHcine smese i brcji ohrtajal1lQwr<'l. Na ~.I:;;ici a. i b pdkamn jr;. ~ za I1SisaVWlje uljnll:i para, k~i se ffiStoji 00 ob,rtn..)g prat¢ml (2:5) sa blWo.m (24) ko,jl OO\1;od!l 11 veru cev (23) kroz koju. se gaso",i ~ro¥ode u zm1U i~.pod lepti_m (17). Kad jc lcptir

(17) til P{):loZaj~: a (prw.m hod) postoji, takode, Ilsisa.'i'anje g.asCilV'd ognmirenQ kaUbritaDim 01- \·orom(26)..

Si;jjtem 7.i:i1 £I,r.P.~f!I!1:.llkmHl :re:Hm 'l"i:iJda, maksim,abl.e sBage

Da bi se :PJs~igia i:ilaksirnaIna .$f1aga· motam potrebna je dodana sme&l gcriva i vazdW:~t (i 'p<lr.cd de1uv:anja. gl~VMg sistema), Karl se ]eptir (17) d. 3JO. 'iJtvl(~ri plibti}.110 do punog otvora laidla je QlV()1" (.1» wc.zen i1ovQ.!;n.9j depresiji koja povlaCi gor]'I,I'o iz kQl'llote pLo"'.ka (13) kroz bna] (1). '0\10 gart VI:' se mesa sa vaz;ctubom toji do]a~ zj preko kalibarisane ,Came (4) I kao smesa kroz ~al (2) ~~liCt;.: u uo:nast~ SlJUjI1lire preJ(Q Ql.·,rom (0. N!J! ova] Mclin smc;,.~ je oogatij<1 Z<Ji 15-20%; tilk.o da o"o'aj 5~8leil~ l!t::']iUjC U llIdnjoj necmi otvora leptba, ~I. na PUllO!m (:qlten-ccnjU i svim ~jevinrn obrtaja.

. 3J

--------------~--~----------------------------------------~

.

. ,

f

"

-

"

~ .

Sisltm ~ "tad ria pT'UDOm bodu

Na sl. 3 .ll. prib1Bn je sistem. pra:znog hoda, 11 korn.ote (IS) dclovlI1'Ijcm potprilisb gOfj\,O JrOIati kroz kana1 (32) i !:is.ak pt3lIIOg boda (33). Vazduh dolcvl kro2. ka11bris.ani otvor (34) j pomebD sa gorivom prol;uj kroz lana] (31), caure (27) u uslsno grJo brburarora., ispod Ieptira(l1).

Kolilina smde poireboa 1.a_ rad motcn n.a (nZ9 nom bod~ odredtlje se p-eko regul.aeionog ... ijka (2.8). Dopumk.a bJlJtina vaz..duha .l.3 mirniji rarJ mona rn.o1e se regu1is:Ui preko min.ima1nng otVa.TWlja 1epcira (17).

Prikljucci (29) i (30) &lu!e da se omoguci eirkumcija tople vode, de. ne bi doSlo do :zaledivanja i kondell7.a(!ij~ smeSe u karlaJima praznog boda i pcelaznog sistema. Tupla voda se dovodi iz rashladoog sistema,

32 _

~:

j'

<:

Skttm za pre1ar.ak lUI r1M! pod optr'Ken.jem (prt'blmi mum)

Na d. 3.1 L (demo) prikazano je i detovanje ;x-ela%nog slsema, Otvamnjem leptinl (11) epada potprilis:ak na otvooI. (21) ~10 dovodi do SOIl1ljenja p:rotoka mneSe a Ume j do ~ broja obr1aja motor.iII. Zato se putem dopunskih [J(\I0J3 O'l (jedlm ill Vi~ otvcra) obezbednje dtwoljna kol.i&la smeae za progreslVBll pora!lt broja obrtaja mOlOia

8Ritem za pokrmajt bladnog motOl'1l (s.tarlo\1aDje)

U uenu.tku BlaI1OV~ja motors po1otaj startnog IeptJ,ra (53) OS(VarUje})04lwm zat'o'af3ll.je ~De cevi (SL. 3.12). Za ~je motora potte'boo je: ~j potugu (:52) u kngoji pototaj ome stBnni leptir u potpuOOl!ti Zfltvara: Il!is:nu cev,

$I, j./2 - S~ UI rtJ.vdinjll ~ MIJU1N rrlolUW~_

UjMnO se poIu.gom (52) po obodu (48) pomera polagn (18) j, I~ bmunlonl (]7). lUJW ~vaea (22) EBlizi se IJ z.ooi potpriliska pa JiG soR1"O povLSi i 54 vuduhom obrm:uj.::. sme$a pogodou m Iako uklj1DvatJ.je. bladnog JG.UUl1 u ~ Dzslj.U[1 rw.bt. moil:)( se ~ lIa i koj obrtaja mown ram: a poIprit.i.sak se poveCaYflo i k.ana1om (49) ptcoosI. u kcJroollJ, (51). usb1 cega se pomera rnembrana $II. po]u~ JODI a ~edno i :'ltar1ni Ieptir (53). Otwanje:m stamog kplb ~ je prolaz vazrJuhl,l [II ~jem smete polndan TId motQfD.

DcIovaojcrn ~ polnge (52), zavisno od UIgn:jlUlO5Ii motora, ~i leplit ttmt ~ .. ~ otvnnja.. KaJ se POSliIne nKhB ~1W'a ml'ltl:n s4u:m ZI. p:lkretanje hladnos molllr':Ia ,. iddjllta _

ShtftIl q ~bedeDJ!' dblamitJdb IVOjaaw motor. i prill vata.Djt nagtih e,trKPJa (ddelD UbnaBjIl)

Naglim ~1UIjem. na prapueu gasa LJjcm.o se delDje i na leptic (17). a JRko IDluge (37). i .. pulIl)lU koja obavJja dodaIm ubrizgavanjc: gori.,.~l3.l3).

S!_ 3JJ - SUkm ..... ~~.bA~.rtr{;lII7~lUIliA~('__~,

<rpugom (4S) • ova pomen polugw (38) da. ~ !lie ostvarilo ~je mcam.te "(39). Memlnna ~o IjOriw k.arIalom (36) ktoz potisrU _iiI (43) i brigaljku (44) I grl(I' karburan'a. K.u· pea (41) ~ ~ ~ iii. 1oo6e korbtJIaaq, (13). KalibrisaJ:li otYOf (42) sll,I.ti ZII. f"lI.:§~j: prc:1Q Iwp ~ viJl,k: gQriYIII Yi'a!I ponovo u ~ (13). ZalY.aajem 1epcin (11), mem1lnnll (39) se pod ~1IV\D1 ~ (40) un U prvOOIlaIl ~ ~ bsJicu (41) PI. DfMl toijCma piVi doIpeVI. lspIW IIJCIIIoo bIane (39) a lime jc 3pRIDIIl si.stem ZI DOW ispcwutu pYa.

NIl ~ci I~ pr1tvrli!em je po1uga (3'7) b.gndnja Whi1NUllm i upamu. daIa je u potoja se ~ i preoosi krelanje na pol-.gu:sa. 8litvlj.J .. 12,gf8d1Ua skIopt m.(O~"'.

~- --

POO2Sa:'Vanje ikarilfl)"l':tt:or;l (32 MGV JO

011. bi brbU!OltLI)I pmv:il!rlo iunkctQll:iS~o trtba my-dili od:redeM pmvw; prema leJi;r!itkim us~OTjrna Jl.Dj~ S'J Wrop~roi oi straee pr(lizvod:a6t ~IPM i WEBER).

l~" ,~

;~

1

,.-

w aQ'~IBz!Jq ~, I ~, '~, ~ Mo
o(\J (0 oN ro '"
~lnd 0 ~ ol,rs 5:0: fJqn, I I I II I
in M 111_ '10 0)-
[iLU:)] M!JloB 'eY!9 !iO:)j cJ ~' (\J N (\J]
[ww] t:Dj:AOld <;0 ro <:>;;! ~ ...:> rn 00 <lO
P\)~ !LJrew~~!;w~ I ..... e= ...- OF" '!f"""'" .... 'F
[UilW] ;:).!\!U 'i:?9!i:MHdBZ I !.i.? 41- I.() Ifl 1.0 1.0' 'Ul LO U-:' I.[)
I';,_ f'... r-, r--: 1';, '" :" 'r-.. r-.. 0 C'.!!
POR~fli)Jd i:;rue~Q1SDO 0 0- 0' 6 G C> d 0 C£i' "0 r-:,"
..... T"" • ,... ,_ .-' 1F ,-
[ww] adumd '0 0 0, 0 10 0, ~ .0 1,,(,
"€QEBZ!lq }j1!uQ!;'Ud ~ .,. .... _ "<1"_ -:t~ ~ W ""
<;) 0 0' 0 0 0' 0 0 Q
[WW] EW'nW!U!11I1 I"P:;PZR"J, g Ln (:) ,0 ,n n, <':':i, .r. 0 '='
'!.i) C"l. "<I: -:t;. "f"" <!l~ ID ... r--~
e:z e>lS!S ).j~tJ~eJd -
'..- .... .... r" T'"" 'r= .... ... r- GO
<r:
~ Iww] (iwnw!u!w oll~:a5 Q' ..... ~ .0 0- r--- n--. j'-.... I'- Q
~ i!l'J' '<t '" ~ 1.1. ~ "" '~ "'<I l4
ez 'B):IS!S }J!U';f"iJ oJ 0: 0 0- 0 0 0 0' .0" r;;-'; 0
I
0
('l
::l 8>jEUZ:O - M "<t t':l .:;>1 1t")1 QO C'l (1) c;"'; ct:I
-" r-;.. I"- , r-. """ C) 00. eo ";t ('<)
- !I@O E'I!..IO!ZlnW,3 u, IlL I...i...., u, LJ. u, I.J.. u, u, u..
5
§
>, h.uL:.ll) LHlPZiE!',\ e- o Q ~ w.') -=:; ,<::I, '9 Q.(;) IJ)
~ ~ C1:i", ~ i4. ~ ~ t':. r-, CO., ~_
ez B'>!SS >:l!Il;(aJd _~
'.-' v= .... ... ... .... iF ..- ,-= .,...
~ i--
Q'
,F- ,[ww] oj\~j(l6
I~ ez ji'.. I.i) ('.!J ("<l 0 C\i ('IIj <"<l I.n I.()
-~,
8ou",'e~ "P."":' ... .- e= ~ C,,! F"'n .,...~ ..,..." rD, (O~
::) lil>liS!S )Ij!U;?@Jd!
ID "iF" r- ,.... -s= .-' ..... - "'"' Q ,,-
a:
~
~ [WL:J] e~'RAJ~ljdse] a 0 0 <0 0' 0< 0 0 Cl 0
Z 1,0 1.0 10 !..') u.rt In:. ILtI ~ l.C, 0;..
)j:!U~d ...
1IJ C") C') ri ,:.f Cf:j, ,F} CI'l ~ <"') U')
~
W
..J r CO)
w rn
[wuu] iE'J,oznm> N
z N ,.. o;;J= "iji' (\ij (\i N 0 .g
2 .-'
:i:l!L~8Jid t-JI N N N C'J C<;I (\i N 'C
0 0 [J)
:5 - --
:J N 0
c!I 0 (\J ".... -N I.fi ,- ('1, ..t '£1 L.O
UJ ..- .... C'4 (\[ '(\JI .:'? (!I'j ,tt) ~ ~
0:: > :;:.. > ;::. > >- > >- 0
Q.. :: :E :2 ~ :E ~ :7.i ~ 0: m
'I" .~ (") a. 0 C!. ·eJ o, C) a, (') e, CJ a, CJ IlL (5 UJ a:
~ :~ ::ii ~ ~ :2. ~ :::1ii ~
1= _ CD I-
.. ('<I N ~ INl N N oN w ::i!
"Ii1 !,"\I
.Q CO? 1;';)' (? M ,;no C';J C") C? 3: 0
iii
I- , \

\ . oj

$1' o;~J5 - Podt.~tiJi;jTajl!.l~}.ifJ;-f2jn }'J'02.M 1 - ;.(~\t.l- p"""= nr.tG"kll,gl[~(~, J -roilkll . .: - plCllifll, :. - <1s"..,\rli~i!. fi - rep~r, I - :'.'[)!I -kj', 8 - kraJ'.

Za odreckni I'nI(,I(ieltarbu.raol:a koji se lii','T"aLhje u'l,01j10 Ijpr-em21 eznaei uthrnl.oj na samom karbaratcru), moramo se prildO,.a\'ati ozn~t_3ko za sve reguia;ci;)i'ie lil~nww tUo i svih men t podda ... ·a!lja .:.:a.U'IIedielli model, vldetl [~beILJ

I . .... I . ..-.,__," I' r' i1

regu ~]COli:U(:,lemenal:R. ~[IT;_ uet.rnsarn -I regn-

lacioo~ll denn.tJ'.rMa k_Qji su lJ.lW<l!:leni [I ka:rimmt(JE iJOtretn~. £1] U kontrJ)l·1l'; pa prel'lUaJ JXl'trebi i :rode~,\'an.ia u 'c-iljll o3tvarenjR proplsanlh leh· T'Ikkih 11,.lnVA_

Pt)!l~ ~'(lllitJ plJ'l,}iJlJa pliJjlka

Plovat se nalazi 1I. stf')j)ii poklopca k.trh.l!<lt.Orl!.. Po:rd)no j;.~" !l.'l:kotlc coov~lj odfe..crene pro ... ere i fl1'de~ln'W'!.ja kjjjko hi se ostverio odredeni :llvJ goriva;

~pJ'(.vtriL1 l(b II jfj!gl1<isb vo:::n[]ll·m:l1:clona]an;. ail! :~] '(lpruga za BrnQrtb:~ij~ igle radi L da Ii je. kn,$lica ?O,k:i-f,tna, ij_ da nij~ M·:lI:b:il:~. Igbsr.i ,'el1~] i,Jgii:adili I.l ~V{)j¢ ~edi~Lc,

- prc-veihi. Ita j p ovsk ima pmpi"an:,1 l1l8Su,daI 'nij~ prclbL!sCI'I i: i li!ilgnJOOil-,!!. 1 ua Ii se bez 0)1;pOID ckrece oko !;voje: csovnce,

~ pCkIO'fYJC. h,rl\u[ill-~)m postaviti LI verukllifli pClJoiaj ,(s:L 3. ]5) ute (b. plo"'~ (4) ne jJr0tll:ro.k:jje jXlk'.Jel<ll1:e kugliice (2; .• a je.zita'( {~} rniOirn da jlc tlbl<1,~(l1l1 dodiru sa ~'U!glom I'm, tgL;

-Odst..')jalljc pl()lft,~ od dobro priljublienog Z;JpljV'JCa [II poklopcu datu je na s; 3. t5. ~~D· visne oct vrslt plovka, mE-Si!JgIDcg iii plas- 1Jt-lllog;

- P.:::.d;e~a\'a[l.ie rropi,SIjI:I'b .. r.;:dfi;)c;ti obaviti deffln'r'ia.~;jor1i "':!?:p{:ni (6),

KG rUI''(},.h.~'~/~f.i'i4 ~1;w;;~lr}fJ

Ka sl, 3. Hi prlt.oo:::rn je :pol'Ol:tl!j leptit~ oofi:nu~~11 .. ..a:mrr-m A = 3.5 mm. p;-i eertu treba navrtku (1) zavmni lin se olSl,;:ifIj.<l na pohi£u(3) bezzazora. Nilvr.kLl (2), .)~igllr;3.u (J~1 {.l!l','lit<Jnji<i ll<:"\lrt~ kom (.r; -.aI<.(1 ~l!) se lcpli!!lli.d<l_.r.i III j',;nvul:..-m,mi po ICfi:'lju_

26

----------------------------------------------------------

b'L J,;6 - K(J,i':llM!a <~i$~~ ~rUi~j,!, 1- It:~ir, 2- nm.r~b, J - t!(JI'!ig4i, oi - oti:gi#'~ mjt.ta ,oo'l'n'kI;,

Provera kQrj~in,e pwrok:aoluvlj<l se otvsranjcm lemia (l) deset pera d()~jC:f!:(j'v01i( potpmog otv<)tanja r.a wi.blimo 20 sekuadl. ~olitina. gO'rlva k;oJu lzbsci bdz.,gnc mora se iUl.d II gmnicama ad 2,9 do 3,3 :::..m3 ("a cdredeni karburator 32 MGV 31}. Vidi O!maKU karlrill~tDra JIG onda "'T~I100Li date u I.a;~)cli 3J ,[)l:,u]iko se ne, doblje Cidgovanjuca kol l.rj];lJrfH~r'hn n jr:: :;'h'lvr.r.<'IJi i 1 i sm@:'iljj~llocl preko navnke (2),

K{)~~tTQla 9t~.amIt;a g.la)!,t.lC)gl,~.t,ifa

:K:om;;;ndnUi polugn grusa (]) PO" 1i!J(::1 1I h,!lj~ j~" p(llot~j :j'\,~ dok ~ mk;)111!lC (2) ac (lodi,[He M gmni(:flikQrIJ] {3}

OCrajnJ i polozs] b.,lj:e ~cfllir (4) 'PO~PIJrt() oworelll ddimJ.isan je ko~omn3J 51 3.17, ,pa u:koUko nije ~ObjWIia:, LSlU oS~\lrujtti de~mf[laeijom o,dotica

(2J,

{(OI1.(t()ld #stffijQ' z:a p1)1r.n',Uill~e Ilia'lfnog wr;.tom (staNjJolo\~lva)

FI(I{lerav,anje sazora p[ib:taD:lOje m. sl, 3.1$" Pelllgu cn jreba :povuci u k:rajnji. JIOI.o~.aj,·I.r;p!k stanera (4) :molhl!. bhi :~B!~yorCil1 {lei:: gtl:mi iepMc (5) ])1lt:lSI'I!.Ii. po,ll:!&om OJ preh~ vijka (3)l1'el;ta, dla osrliari zazor 00. 0,'1 db. 0,75 111n1. At; (Will mi;ril I] ije. ostvarena ,dehJjuC'i TiI.i'l. vijat (3) ItCM da se PX!CSl a os.igllmnje DrOll.'!,' odvrtaliJj~ 0000- y~iJ navnkem ,:4).

St. 3.~? -l.Ott:1nJa (.(va~t:'""Ja ;!li!~iiI"~ Iql.if"<;l, .t -korJiWI'iI4; 00 pail'Qlo:i,. 2 - OOo.rlll(;,. '] - ,lra"iCml" 4' - ~.'.::iYil.i l<!:p,~ir.

Pf()Vt;tfJ. k(J1'iekt{N~a osi!'(J;ma~enj'(l s.m-ese Prikazana je na &I., 3.19. Pol!JlgL:l stanera (l) pOV!JlCi do kRja. Ako S~ dclllJje kO[lslaJl:!nim ]}OI!.

-- 37

priti:;.k:cml (4 D.5'3 bara ispOO1l.el'fuca gria k'c·reklor se ak!.i.virB i "'XJV l~t::i pohl.g;1l poverenu sa leptircm .startcra d~ mere od 51: 0,25 mrn •. ;\ko se ne dobij;:-, IKIJ;I'lllI~ena mera, istu (lSlwariti debV3I1je-mnaPQlugIIl (4).

PlJdt'!1I1:'rJ,an]'6 ~rbumtor4 w rad .mG·(Q~a na pM2ftJJ,m ,hadll

DOl 'b;i obaviU 0"01 ~:s.'Wanje km'burawr mors (fa j~tgra.denI I'll mctor i da se melee- zagreie 00 ndne temnenuere. Saillo pood.eSavanj.::. ob;w[ja se dot. f'llUJ!JQr radri TI?Oi je potrebno da se e va pod,e:Sa'l;'mja Jtavc 'lZ dosta ·~prem'Jsti od pckrelniliI dclova u PJP.,d~]'1.!.motora.,

Sf- :r~D' - P~!d'l!<lnJ~ ffli'bUltlMro .Q f(1ti.lilQ pca;"om 1I01:!u_ i - vifa;\ zc {Ndda-'rPlit, !i;Q,'1.~i_r;e =d~ p.'~/(o Ju/~....... [)iI\2Z><<!>s},~ Z -.;;:..s •. 101 ,t:!~1J""'i< pN~1 .... v. ~1"",n".~ l£'1jCf{l.

38 __

Ka sl, 3.2G prlkazan jl~ viPk (2} za pexlcS(1v,if!ie pJ]c;d:lja g]a'ilIlog Ie.ptir.a i \lijflk: (1) za pilde!lvIDlje k(jli~i.i1,e Smeiie preko sitcma pnllflOg hoda ..

PoSil!JiJ<'Ik poo,eitav:arlj<'l ob~w]ja se s!ahL~:n ·i;nCenJefil rada motOI .. L Vijak (2) zav:ti tako da motor sigumo ra~i, i La ta] polowj vijka (2) poaeSlti koli(jrm s~s~ vlJkoDIl. (I) toja. ,~.e omogl16u stabim,.Ul fad motors,

POKlI1l VIP" (2) 0,:1.'1,/ jjmti s~'cdok; S~~· ne postlgne n;\:ipovoljlltji reli.rtrl fn ini.nllma i 7...3t t::!;j nevi polot.a] v.ijk:a (2) ?J!lIO'VO' de.1()v~ti MI v~Jak (1), po(ies;i.i smesu za pos:Lignl!ti ni~pov,o~jnij.i iCZirn

Ifni I:!i I i.uura,

Ovjm pcde:~.a'V<1iIDj [rna trebada se 01i<tvm takva smeSakoj(l. obczbedujc miran rad II'loro.a. Ujcd.no po zavrsenom pod::..~ ... -arlju ]Zv'!Siti provern; il1,9;Lim ot .... arru:ljem d ~tv.rmmjem. gluv.l1'O[l ·Icpt~r<I motor se ne srne ugasiti,

NI!lSlJRA,VNOST[ A SISTI~Mll ZA NAPA.JANlIE GORIVOM

li IIOk.u {~bplo<,tadje rnntora rn cgu sc p<lj:l>rili jlei~m<Ji'mQ..sli kojc S~ odnose 1:1<1 sisicm I..fJJ 1l::J[l::Jjanjc gOil'i"ViJHlI a zbog 5!OVrelllcnog Iunkcioni .• ~l'Ija j lirL1gih sistema treba uociti da li jc C'J,'Crlmaba greska na drugoru sistema

Ak(], R£~ pnj;a .... '~ tt>_~k,:w5~ kod pokretanja l:tl:;l;(~~lOg motora potrebno ie izvidhiodredenc provere na; - :~isllmmll :'.>t ]'llllij~;rje. tzazer platinskih dll.HTfI~,-

d1i, ugao p:retpa~~ienja:11

- S\lc>~"':i{'_aitia. (ras.rojanje elektroda),

- sistemu 1.3 p:xima.,i vanje, (proplsano ulje od

proizvoclata voxila),

- uredaju:;;m pokreianje I. de

?Ii poj!av1 I1v~."5jJ'rdYno51.i kod pokrCIa!1ju l.ojllng motora tl'cha proveriti:

?-~ "

q~

"

~

_________________________________________ 39

."",.SVel lu'OOoono, za Jl'Dflt'':'er nei.spna'i'OO§nJ bcl .~ l!Imet.\lt preC:i.s.mCa:va.zdJ!lflli. rnprljmo::v.,

p6krt:la[ ja.li1adriogmoKrI<l, - k::ibunmil': ·pode..~'IlOOl :p:~~a lcli!T"i~l pro-

~ rad mott1fa ~. nni[llmuml], pitima proiz:~<.'idOO.ll. i !flro~are,

-- siaem ~"af'1Ja!lije gmt~D'.l.Ii kQji rno>'.Je, zbog pr.e.gQl'!eVJlfJj.LmotO.l:':3it da bu,de .7.a.gl.l5ie..:n is.-Pili,a'{tlnj~m iifJri \'ai 'J lio.:Tlori plO'l_ka kari::u· raora, yooovbu: {kmaLrna) preelstacu Ul v<.17.dul" z.aro jr: ~()l!Fct:mo prilisnllli~alu za .. ga:s" 1I1ie 00. polovine hods, zadrtmr.ajllCije u ))I~ poloZtju dlok se re ~s~v:u:i pobeta:n.j~.

KOO. ['Iet3Ira ... ·~c,g rada r,a p.t.lZIlm~t.odu, ~~ preverhi sledece:

- zapl:iv~ru: izrnedu usisne gr,ant i k:arbur-awra .~ i:t~edl! usisne P:1~ ; ~la ... e moiora,

~ Qro\·i.1Jli kmibl!wt(JrIl, prolaz: vazdlJl,h<1 ztl>c@; i s[i'(.\!relliji8:. Provera 0\/,5 nei£trf.all~ti ITiOrte se O(m'!';lti do:.< je: HtlO[Or II !:'adu (oopac, :mot~). Pietistacvm:.d'Jilo treba jz,grooiti 11. ;n0.10.£ se l!k~juti ·~r;l{~~m:a pr,;;tzl1(l, llsi~li!o grIt) kasburatora treba ]XltP,IDO zarvoriti rekom iukotik(l nc P08:,O_i~. I;!slsavanj~"'adlllrn;. Ita rrestlJ.l moville ka~l:;lI!raroT~. man ce se ugasiu, .. \kJo motomasmvlda radi ¥:llZouh '.lIaizi izvaa grla kathmaUlrJ"

- si-.ak ~apr~;>I'l. !Iod,pOcllLiI;e 0 k~lbris:aJiiljll, cistocu kimma, uvran]e siita lUI .kill'bHrS~Of i nj:::go~o In;rl'livooje u scd:i~1Ill.

- urcd<\.l.za pob~tanj~fne smc prcdir.ati smesa, Proverit: (b li :cpti:u k_rujn~ern pclozaju zat"Ian], Vlde:~eJ:lcst "sajiLe",

~ da ti se kpl:irkmtmr<Ltcra Vm:::~i u kt'I~j::lj~ polm:,aj pDSl.{l prestanka deto'o'allj.a na pcxlal!;J ,.ga~t"; ll'fow;["]lti d)a nema otJ)ora pri krc:ranjo (JdevakomIlfidoe,

~p~pa1jl.ll;t.

-d.cl:trk.r.c uredaje {vit,uchL l)rcgl&1\.

- svecice (ras:lt1J~]'l:C ~lc:klmrjfl)"

U ~h.Cf.j!;; p_YI'ctanc pOlmillje g(}ri~a ~re:tl.fl prov(;riti;

~ k(l!'l1PMij!.l mctora,

~ clcktriere u.rr~dajc {vil.LJeh ~ pr,cgkrl).

~ protpailjcl'1I,r.. prema tehnickm podaclma

40

~ iJretl'.lj !!:<l('jlrreWl1'lje t:!:'~rw\'anJi~), -1,I'et!tliOO~'oda, d.()bJi(lz<1ptiv,~j:e.

- ~:](lv!lk •. isprarvnml i 1li1\'Q· prema uslovlma za

pcd€:Si:!w;t!lje.

Ak:O .$¢ pojllvlgu:;enje m{)\Wfa i gl]N:!akgoriWl uebapW'iienu:

- \f$1U dovx:di! gQIUwa, f'l!lnb:j.on±$8:IIIj~,

- jllOYik. flilnk:c.iGni~.[1{e l vd:vc g:e,n va

- zapti ... ~nost~lavrJ)g ~isk<\

PJ;;:O' se jXljl.vi :.tubimk ult\rlaidai br!un~ xeba proY'crili.:

-- £oInpreslju :rnQlrOl"a,

- ele..kJlrifuat erOO<lJj i'ap.'!J!jefljc,

- prelp.a!j~je. prematehilli~ki:mp)oocima,

- ·m.":irmi ~k..ei!J1" (h [j~mll srlilMn j i,

- ~pi)jn]cu.,da nena Il.rokHzivanja,

- ~ill'bur.H.or, pode$crlQst,.

- :l.l.voplrr",ka.,

~·~IaV!'l1. si&.ak, laprivanjc i. Gi&tOCu,.

-IClJtir l:.arb11r.a~.on, Qlt'fattilije [;\pcEna u8[o",ii'llli!

~ poc[,:~ta \''<1!r~c, -

FZIHJ\ONl SISTIlfM

[1C!IJ'o'1l i g<ltXI'>'1 :~, p!IOsruo.ra za isa@crC\:artjc ~. ciIIDdIr~ma ?rolazek:r()z: !:oCuvni il;oletwr, cevi i iJ..d!YI!.~i k.lIHIC. [zllLl,;'n~~okklOr:re p()~liI)'IJ;) neptlI'iredno TIll:'. gb,,"u Cili<ii(l~ eevi su pO'I·~·lar.c ~~" enendma za ve·z,u 1:.3: ]WU\'lIl ~omc.

lzdLl\>nl L.oill1C s.:l1J21 md~ p:r~g!J.SCfl. a !:Juke, ;zIo~CJI! j~ Ll.tkaJL!I t.allbporaturc i k.Qr()ljjc (!,l&~ooknr:'(!.::.\l~.t:i]'i.mja!,'Oce) .pa cestc dol .. izi i do pmgDre'i!anja lenca,

Ako d\)"ie dJ pr-.o_gore'iiruija iro.!.!I.vnc'ij loaca :reba hv~iti njegov'u :t'.run~IIL1! u 5h]~8jl]d.e S~ IlC

mooe 7.~rpiti v~l';:=r1jem._N.l'I ptimcru Juga 45: "!/iClC 14) g~~IIl~eTIi (l!'taC (8, st 3.22} i st.eg!:.l. (6) se Q~lobod>e take cia se i:.zvrt~ 2:runeflll. Pr~. ponov-

nom. poslav]janJu. i:ztiU.";'!lQg lonea gt!i"[l~nU d~ (8) treba da je na,1e.i!5I'1!Jl da ne bioo~~o dQ udara dClovai .. illIJvflog s~~rna Ill· d:C!'JTIlji deo 'i!'Q.zn:l.

___________ ~ . 41

4. SISliEM ZA PAUENJE

i410d po~retoog korr.aktmg dl;gm9ta pre'kidaca :shJj~ niSl¢9 nepcra Imml i),37- C,':'3

-----------1·-----------1

Ot~orjzolaciie~l:rn€c:tu fl'i~jjl!.~a i mass pr,i pri~izno,5CO '1/ [MWl '2: 5C

I<:a;pa.oilet kon.dem.atcra pri ~o - - 000 Hz [wl 0,2.2 - C ,27

,~----------------------~--.--------------~----

l.J1gao p~i kome SJIJ IWI1 aJ(nuta kcnl3i:klnaJ d:ugrnad ~kJda~a sb~u[IB ,li~kc'g ,rll~,p>na 35° I 3"

lIga.o pfii kame su ~::,ta~lljanl tontalktrla d.Jgmad prekijdac.a 5-truje nlskoJ nap¢n~ 55° ± 3(>·

INDUKCIONI NAMOTAJ - BO:BIHA

I

MARELll

8E ZLO[l·

K12V

VT~- tUM {~TA- 0115}

2.,€-3,1

3,1-3,4

3,~·-,3,4 (33.=<t%1

ClpGrs~lIldarncglanlQl.dda, pii 2tfC [!'.1i

ESOQ.-1 a..'[O

900(1 -" 1 00.0

567lb-EQm 1}'500 = lG%)

Tp

CW1LP

N9Y

lal}opnica;;:~ pr.O\'r~jh'anje .'l'l'(:eioc ra gl.aw iTotorn.

tvl14 x 1,25

J 14 s 1.2:5

Ras'op,rj:e izmedu eleH1r,loo [mnl

0,.5 - 0,6

1.2

---------------------------------------------------

Na '\IIi)zi~ma.J IJgo--ZaH3va." pr]m~[Ijie[l je S]Sl~m beterijsmg tQiI1takrnogpa1jenja 18,0 ibe~OtijaJ:;tM;g deet~k:ngp(lljetJlJi1!1. GR1wni delo,,:ii ~lIIa; koilJl11Ik.ru~g PruF[lj<l se IilzvodJ:tik paTIjellJja, idrlllkcioni kalem-boblaai svecicc.

Ueslm.mi.takm.c.leLe.kllonfiko paljenje se vet; po rrazl'\'U! r~lukujr;;, 00 komWtl:J.oog, jer t! razvodnih. paljenjalle1'OO. li::ol:ltru;:ata {s,~, 4.1) pa Sam]ffi ~tM j haool)Jj<,; grr:tertll de!iJva,

~~SiOOm :,,!:I pJjCllJeoroba da da.;Crtlp,olll !J $v~m w1:imima til.d!a. :roJJtoTa, vislcd poweOm.'g Xii. palj~lJje gl11e~e. Bflsasnest !:l<vog sistema o;gkl!a se u ~'/·.a:l"l~.njll V1H'llttc na ~~o~ici Ia~no u OOre:d.e!](l1O trerl!ul:k:u: i d!C)voijn€- ji<)CiJle kakO be] se lJllBlila mesa ,Wo:r1v2. i vazduha,

KONTAK'lNO PALJENJE

.Na tu. 4.1 • .}IfiblzaIia je ~emil-;S[1itema zakon·tJikinO paEjerije (mowr 11 00 cm~),.

~lj""ii' =, pr.l;ifl·o::J1

""-----~ 1:11111111111 h:ir,

~i1z,..ociI!n:ik

li?;;~\;od!11k J;;.O.tlUiktl\ogpaJjf,H!j~ kojl~ p!'oi~\lod'i ,.Rud:i C*ja~" sa OZl'lakorn R.PX-121 R.PS,;:. 15 1:'f!tatOOri~e: '~:f!ao po~et:lJOg paljenj~ je So i11 1,00 pre SJM'I. autDl~kO' ~i[ltrjfllJg,-.m:o pretpaljooje ~ 2P'± 1>:>, a .rill10jallje "platinskih dugmadl" je oa0;37do 0,43 JHI1f,

,G .. ····.~.· ..... ~. tLJ

Raz'!;'odnmpmjeuj':asa.o;;mji se od.prekidaca S'i:r~j~ n]sKog l'I~p(Jrla, ".rar.v(l~ne rllk~" ';r0W!"}, kO:li1de=~~~:qr~ : reRl1IlaLor~ au:::orl'Htskog pretpaije:m.ja (~t. 4,2).

PodeS<Jiv<l.f1.ie pretpaljenja obavlja se oovjj~em, m.emil'l1 JILstk~hn'~ i probncm Jampi'C;.am. (ill see- 00;~()])il~Oit!l.~8JI:q1l()m) ,P()dc.<\av~rui.e zazora ,iP~t~n:;kilfri d~;gItJ;lld~<'; :pl'vo~b~ &kint~:1i !{apu rasvodnika, ski:d.alljem hwu:aea.[,ag1mO ok.retJu radi]iclJ meters sve dok podaat .Jrekiza" ne (]ooe na ngljYi~:J~ku breea, ta~e jc obrb:i:Eumdiili:::l1 ID.Owm aka su sveelee ikmuxJe,.s{l mOlOm. K~~ su pilill.irl&.<s ,(lugLladm.ak.f;ifll.ahm oworena ~ fui Ftov~riti. :.I':W'.().;f pla,1iI'l;;l! kori:fltc6 im(!tr:LC li.stiee. UkoliliQ :zamr plalinskih du,gmadi nije u gra1ili.c8l'fl1l 00.0;3700 Oll3 mm. J,'Odcla.vanj!e ns CWti merutrb ... 6bi1viJi tako BOOI se PC9~i.lti. 'f.~jiak: (3, s:.l. 4.1" ) ]Jj:1iesillav>edelli zazcr, pt:lfiovopriliSgi1:i3 vljak [ pmved W:.O'.i,

4.3

Sf, 4) -l'«!r.J~W;jfjfl ZIlOGtfll .t.ll;f.r,,»:.rtt.i~ <l!1~rm.aI, 1 - vrjd" l - ~olki( 8<1 P(NTllr1JJf1 k.?/';Ul!thtl" t1rqm~Jm., 5 - lI~;o.k za· pMtk"Ii'CI".j~.-4 - nl'''~ .tapa, j -tti.li'&1I1a.i'o,'.

Ako 51.] pLali'1lI5ka Cl!B~ma'J s.~,'l,iitk oitocelll rreba ili zameniu F.lC)vinll., F\')~lo podesa 'f1lllja zazora [l1a~t~it d.!Jgm:uii. neba inliili p,,(je~,a',;mje lIgla PJetpaljenja lli{'W .. l~()hlm je razvodnjk jRIlj~!Ija l,'acte!'i. iz svog sedi$la potrebno j,~ ,j;;, se j{l' .... ~<lc.!;J ftl.Z!.l sa,klipllJ.In ira;;::~~m ilis~'TIDm. na ;steeled naCiIli:

- Skinuti pcklopoc ven 'la, obrtati rsdiil.icu <10k r.Up 1.'lf,G"liOiTI dHnd:ru I1!Ll (looc J S\H, 'tad eu oba vemna Z;a[,\'o;,,ci1lil,a Vi,;,nUli ('.et.'frtog ~iJirdru. fl'.l.~;lZ.c S~ :11~J" vagi",

- Okret<lIl:em 'rndl[t;;n -dov-esti u wj .por(l:~2(j 00 reper na 'lrunaj'ru bude u pI8V'CU repcra N~I ':f' Tl8. zvonu m enj~., Z:aJ mot(:<r ,,90fl" _ Rep;;ir na rememc, r.nill:ioo :. 'J{!goY~ro!lijl!ti roper na poklorcu rffi':'I.'o.1;;, za motor ~ n OC" od:gOlar ra Il8I:u pn~~~.ljen~a (sl. 4 4t

S'. 4.4 - O!Il>J.ts 2o:l ;UJ!1tx1ie.~J~ ~ "J:t.~ -'Iii tJ'lpI1:rm.1 f<l~'I'.(lI11I.&;t ;l'.L~Un1J:.rr.!l _M,.,:;]. ,.._ F~pfl'~ap!'eyi"lj~'IIj~ r)i:HO~, 2 -r~ 1»1" w .pr~jpt-lf~~~. M5'. J ~ 't~p!!. .. ttl. rBIp:1!j~r;(J M'O', 0[ '-.U-Iret r_.a: !""(:I'1JII,"i;~~~L

- SkJinlll:l IlilZvOMII kilpl.l ~i razvD,1r1ika paljen ja i ruzom oJ.:_n~r;ati vl~:il0 rnz"'oollib 8S rotorom, dok roterne bude llgmer,ell kakontaktu pn'og :::iJilfidn~ (obeietavanje cilindra je Ita r,azvOlI:[]oj kapl), U tom ?C,loz3.JJ. k()lil!2kll1a dllgmM iJlocmjnda ~Ol .... ~ju, Prethodno je iZVlBell.o·pod~:lia:va1j;:'lazOfJ krrraktnih dugmadi rill vrednost ~ 0,37 do 0,'::'3 fiH'fJ,bji I,J; em J.i'Ju, .. ti~li.

Obmti~i pW..f!Jj!! -d,!! IJ.C> doCc do POI'OC;r.alljl! vratila uzvod!1ika pal, enja i.:.prehudTl;)~ pelozsja .• l!lvil~i t>(;l u blnk motora .. kloI. rupliJ t1Iagl£l\l~i u WO!t! sa lllpc.illlLk.mn za iXlgJ'!i1 razvodn ilia,

-:_ o v em pd,o.Z:ljll, p.)m~l"njliJ'i ';!l.l"'o,.I!r,;ik IUkOJ}). mild mesto gee .0; slotili vam.ca [if plat.nskim d~_gDI1ad i lIM (llZ ostvarcn k.oiL~,;;.kt ~I,-j "J.lIJ~ ;J, kt.l~ !~<!i;.1 ~]-:il 'VU]n:~_ P.kj i:-'-Iti r;.z'.~OO.- 11k pln-.::'i~"lTI i m:"I·~nom 11[1 ghvi merora posta \' iii razvednu ll:a~HJ preveri Ii ,1& I i ~I:

rovodnici visokog napena vezani S<J $~iw;n,

Ako ~ nc pO$wLlje ::;;~rob(pskQP<>ka i;lJupa .l)'[I)Vt;" ra se ob;,wlj~L uostavllanlen; lamr~ia: sa cha ka-

44 ~ . __

bla"~OOim baj se pove2e za yjjai 19ji fik,:,ir", p.tanilI:!,kn.!l d:u,gmad zatclo f,SJ7.vOdflu.:a, ~ drugi. za mas,1 (dat: je lCii~t.ak~ gl~\'fi(HtllO~lwkt ibr.1v{)JJl) .. Zakfl'..A:a!lQem zamajca, ako je u::!uhljcllIje obsv~e:nG dobro, pr: pokiapanjiU rep6'2 siJa1 lea (,e se rupruin:i. lzv~mJJ, korekciju, u slntaju .ma1jc gr~:kJe, Imoze~ 'izll€:sti na m:r-Vlooniku ltlkJo ~l.O' S¢ OillotK)d] !marl'rtsi.l· 7.11 ve.ii~, I:azYoctni1(CJi zagl1lvu moWirEl i mruo se pomerl telo 1.1 ,1djm);mTI SItbWll. 'l.8!YI~I1!O da U je, paljcnjel)ilo ranij;e 1.1 i tatlj]Ij~.

S~l:«:kopskom ~ampom~l pooes.a!o':~nje je 'itfri!e .i ~:<J.GIJ]je<l ,o!m,,,lja se 00 sledeei na.un:

- .PdtljuCa;k lampe (+) !lpojiti naprikljUltek {+) n~ TIi",".v!i)(]Ii:I~k:t~ p4Ij,,-n ja, dlrl.!gi prikJj~ICak la'ilpe spojhi &1. maSOJJ.1.

- S~jja]fii prik:ljut!llk, s:tRlhDgk\)l~S!kcl:a:fnrJC IlOs~rviti! na svecicu P.i\i'Og cilindra (csJ:dnuli visoko:napoliski kabl),

- P·I1Sliti mgrejan m:otor n- mdi, pri mintma~· I1Qm bmjL!l.lobmja (8SD±; 50 m.iD-i). }lSlneriti smop :1 s[)l'!"_k~13 E1Iog s."'e'I]a lampe iI'I;il PlrOzO);li':i:C': ll1(lflj<ll¢a (sr. 4,.5).. AJ:Ai ,se pokL<iipa oznaka IIa z:am:ajc:u sa oznakom 1'118 zY'O,l'Il1l1menjata ])al~cl1Jye, jedotro ~8eno (o<:?f:JaJ;e U ismj mi· jli:i. ~oljkl(J se ozoe ne poklapajll. rreba b<jplJlslttl. r3Zv,pd,riik ~enJa ~ obrta¥ galaga-

:tr.4J -K"'fiV'61{ll1:~'~ pr~t~Ijt!J\lja, p~';l liim1:ukvpyi(:e ~~,

110 sve dok sene postlgne ~)()k~ap;anjc .()~,I).tp ka, N<'I_kon 109;a osigur,lti f11iZ'fo(jll1ik ~. lomL [Ololaju. Zal]stav1ti motor i _sldmnl prik-, ~jl!J:C!:k:e strol:>'f)&k:op.sk!e tempe,

hgrMl:njJ, f:'d'tvm::l:nlta p<1ljcJllJa se Q~li:w]ji~ skloatl-· jem pW\',ooIli].:a sa raz8ooni~ (obclclJlD YCZIl cilindra) .i od".ijan.ie:m~iiJYnke, kOTIa pr,cko du~~c" o~igl;!r:OJ:"'<:! r<lz",odll~~ za !l:l~vtl rnQlOm,

l!i!;dukc,ioni blcm (bo~'i:lla)

Jspili ..... an jeisplra ... t!o~tiind!ukciO'[log ka~e;InQ (L"O., Giu~) j~ veerua I:WlHpliik.o¥llHU, P'" u S]u:r:.liju l"IeispmvrlOsti il~jboljc je: zamena rnovom ooM~ !'lam. Indukcioni t:a!em moze damah sa p.o.-. gre:~rlO sp.oje[lim ni:.skOfiruponsicrrl'l! IM"C.'IYt)d.ffillcim:a. ali pri tome se gubi viSe 00 60% s[]age vamica na ~e4icrnTill.

Indekcioni k.~lem jeneka vrsta u':EI:nsfmmruo.ra primame ~mlj~. Tllsk('lgifl~1:POinB! \1 s;tl'~jl! · ... i@Q\'o(; napona kojalnj~ sam 0' lIe:rrul[E!.

Izgrll.Qnja. indillkdolliog k:3LI.em,~ (bobiNic); !treiba osloboditi bobifll:l od 'p,'Ovod!nilQ.1t :nay[~e za v~!.J,

&ondel)J:.ator

Kt,)n;,knz~~Q[ jc ::;:i;,Uplj~IC vfSjc<t! ~;nje niskQglm.POO<1 prl p\i"eUdlJ 3tcl1jEQg kabl.a ko]a, IU:a!taik sP01 naSlaiO D~,oboi~m J:rJo~acijre il.rr.c(l~ ,elc'k..lroda kondenzamra, koj:i je spoj.en peralelno sa b1i1'1' taktima platinskih dugmadi, izaziva 3;Pre{:av~nje I.l ~r.l<LpQIl:skOI:lTI, ko]u, a thne i kvar ILl! (li.'j!.eIlff~ 7.ap.aljc:nje.

Ako :~li kcmttLhi p]9;t:ln~,ih diugi'l:)W:i Zii.~~!O sagor!llii. P'<l joe O:letano :Icret<mje m()oo1'S!. tre,baiIJ'f,Ove.rhi isp:ravnOOl kortd"cn.zat!lji!'a. U~O]O :S1lTI1je mAAi)g nap-cma postavlU probr.iu ]ampic'li l. reilrrtO ve~ kondenzater, pa.'ljenje loonp:ic(;) ():ZJl~C;'l\'<l till je bmdeTl!711tnr Jllrnhin ~ .d::l 2:3 1're::bl'l ''-llfl1sfili[i. K.oniDen:zatQr se nalazl Sa spolj:ne 8~1Jin$ t'dZ",odI'!ika palJe...Iija. i u s.luCaju otkaza treba gfl. zamani- 0, ueb.a 111. lim:1ltl U re.l£;rvi eta $(i:; ($(i' &i$~m z4~ paljel'lj-e ne ~,to·'r·odi 1.1 pitl~llje.

------------ 45

Syet:ice

'U1(1:e:~ ~le('ite t.:::I pa:ljenje je da dj}'lIede SlIiUjnl wsckognaJ.Xlfla j clau darom treo.ntk;;11 obezbedi ...a.-r,ltll iz.m~u SV':))h ~M:trOOa, !ltCI u..':19:i\i~ pa1je.nj~:i sa,gcreY8Elje .radine OO~ gO!i \'3] 'Val" uul~ u ~~nori za &tgOJ'evMJP.

IlOO( ;8V1XK:a. je. veoma 'i'-afjJl ZRexl,g,O!lfMajlld .Dolor ':,,'ozilo) paje patreb;'il) cia se ivetke ecat«u. prerna prepereci pm;1z.v;octt~ll ii07;lla (v:di. 8M!.]}. ToplQtna vrednost'je: mcacajl1J!l, k..wak:cFi!ltikll sveciee ali je .l(:roizvOlltCi. ~Ut.itD l(litcleZav-ij'J pa ueb:.! da se <ibmti pazl'ljlS. m. 1n6ml Oi!naku; KQflUciJ.1l ~~,i,ta rn,otorn. ItreM ut.:l.diti pcsle ~vak.ihpredE:lllh 5.00:):lc_m, S;"Ietire 1£(:11<. 5linu.U., o~isthi., ]ple{l:ler.u·u j ~s.ili z;;\ ... .{)1' ~me(tJ elestroda sl,I¢jice.. Skida_OjiC S'!,'e::Ka oba.1Ja se :spectjallliml(:ljlt(:ml kDji se nalm u (}bave-ZDom alilllJ 'fo2ila.

Cj~je gareti i ma5JIoCe sa SV$~~. v.sl se 1l posdmiJI1 l1r.cdhjim p;>m,o-tll m!3Z.(l.p¢61.:tl, lit. pot:om. 00, jspe:re te.1tioom i 1'1(1 krf.j 11 izduvava salJ.ije[im ,'azO!lilQIII, .-ll.1I' se ill; pCI.'l:dIlF U'iJ moZe 8~ IIp<.)treib:il.i i },i~ana ~e:d;;~,

Pod~~."~U;ijc zazora izmedu clekit!lexh ~\ocJiCl IIJ'eR19 F'f'epO!:uei pmi.zvo1~~a ~rt".b~ illl hmle cKI 0,5 do 0,6 mm, D:jl(~riVilii1.jc: za:wm clcktrcda se 'rr~j hl-oomclelMIla.::ijom I:O~;le Ick.lrode il nik-

adI.il(: treba diroti ccntralau ~!l.k.tro{[u pC!i::lQ, ge :mot.c ~lilJ i!lO law!,

Pnll.3bienjc svecice kqja. ne ram (iJa".lja $e Oiiko motor uradu pTP.kirll'l'

D<J,l;:, !noto, radi ra )mtl[J)OIfJ. ~Mlil; pa!ljivo se skida L oollliCe provodnik sa svecice i (SltSI1.:e tad mol:or<l. AJ:Q motor, pri odmj~a:Jilju pro\fO~· nika ntenj a !vlll; jpOCinje da se trese to je z,'lUik ds ill ~v~i~a r.sdi.m1i alc' motor ne rnenjarad to je znak da svecicane r:::di .• Th i'i'@Cil tre,b.a skimlli, i'i'i~ pi ak.;} se kOI'l~ta.Cl.lje- neispr@IVI1Mr_ trcba je. :laJre.1it.L

U (jrvl~lI:im. servisima postoje m'ooaj: za lspu~";<lfte 2;[lP'ii'''tll(;.S'J sveeice z ,..tim rnc-d:'ljj ;;:3 06:.· riv;allje: nelspM,Oscl [a s.',et;ci 1 na bilo b1e·!tJ ,:h:Lu :su&te,ma za ,,~Ijenie,

Nei~l:mn'D(lsti sistema kGiot:;);km(Jg paJjdlj.1l Ala motor nece dl "up~li''', rnogcce su sleccce l'iI~i~}J:a"'l1ost:

a) ;tl:wI:lU.laU iSF1IiI1jer,.

b} Zfl[lrl jlrn;a kapa raz 'f(}!,lilil,~.

c 1 LJ5Jj~lia .telki:::il u kapi r'dZVod:njka ncrta kon-

llI!ka sa. obrtnom r rkom.

d] slcm Ijena ob!rtl'~~ ruka !al'lodrrih!,

e] prl(:tid konlakla Il b)lu niskognapona,

n nei.sjl(ravnonindlJkc1Coog kalem1l {bObITtC), e] nei~r.''''fiO:~t na gl1lvl1..<U kollLakt bmvi.

i)] nelspravan k':)rldenZll.l[(

Ako motor radi sa {c;f)rekidima" trcba p.iVO'~· 'It:! illi pl'Clhcd'1o ruv(.(]cn.;:_ ncispravnoti p)d b, d, fit. ~CIlJ~l i)r{hcr.~i:

a) (fa nije ctj)l.!$£cr.a S .. ~~i:;41,

b) ,:::170[ xvecica, Ie) i .. ;olalru sveciea,

d jugao pretpaljCflja,

(0) ispramost kl)nd~rv.il[ora,

I) vusok)Jm~~()]]sJ(j provodoicl do bobinc !1i sveeiea suprck irll.Ui ..

46 _~ ~ _

,~"[STIU ... t! nR.ISKONTMITNClG ELEK'fRQNSKOG P'ALJENJ.4.. DEP---04 (''R UDJl t: A.JA. VIr:C").

O"iS"

Kla!.1i,l!.ni slstem p~lJenja kC)d ~utomobils."kih mo, rtcra; sa kontaktmm prekidaCem stru:je :rriltl<U. il:lClg Illl::LrJlC!wjaoobine., epterecen ja sa s],w:leCim kmtterist1~rLi:rn ncdastacima:

- b'Q/. et:sp,k}a:I>ildju sisrema do"h,ui do LJUl~! ~jJ ..

Ol'e,b'tl p>uk.retrl()g della ~lfekid.'l~J. j elcktroero- 1.i.(lnog i:msenja io::OnUilk:mill p::wfsiml prcld. d.ru::a,a tim clo-nepouzdlanog p~.ljenja,

- neacIe.kvatna j~, brzina preki.cbnja stru]e pri niskim :i vtsoklmbrolevlma obrtaja,

- pri visokom broju obrtaja dola ... i do odskaklvania pokref.[jog kOlltakti; a s tim i 00 smanjelija ~f1@.[g~je 1;'2l!fm ce,

:181 ::~

13 . ':ti,

~12---~ -~

11- .... ~ ~_

1o/A,

9

- n ijc moguee povDJuti 'Slrllju kroz primaml namota] COblIlC jer .do-Iv. a do ubr/:<:!.IIog I:m~eIlj~1 krll takta ill Pov[~j[Ja l)rckida~a.

Navedeni ncdcstaci t:l.asitnog sitcnn P" ~j·cr.Jja ,u;u'Y'oot:' do nepouedane fUlI1kijcp.aljenJa k3){1 moiorapovecanja pcl.ro"~llje goriva, povccarJa 7.<lgi:l,(l.e:nusti. ukuli ~~\O ~J.du .... nim gasovi.-nll, Sfrl;l!"l. jerlja :l1~£igC motora, ote:l.mi.og startovanja motcra naroeno prt !tiskim .~IU~~I·<I~millH<I, ncmirnog rada motora, i.d,

Sisiem BEP--04, s(!lslOj~ sc ~~C1 .mz~oorul'::a sa elektrnrnagnetnim davacem impulse, elekrroaskog modula iz:radenog ill hih:ri.dnoj lelim)logiji niskccmskc boblne, Obezbcduje visoku encrgiju varniceu ~Ni m uslovima i mkl,anja SYC naveacne nedostatse klasicnog sisierna paljenja .. Beskrntaktni davaC impuisa d.eklwmagm:1:ilog ~.irY.3i obczhedaje pobl!ldu clektronskom rnodulu ko] i gotovo P<'.-Ovismo od fJJljJOlUl akurn ulaioea i

21

7 IS

___ ~~_~_~~_~~ ~ __ ~_ 47

~'I\ljii Qb~ ~jOli uspostavlje kOibSWfilmi v i30k n L'w ~~ kroz p:rWoaITii l1aloolnjOOb.lnc,. cija je poslooica l1asl!2.janJ~ VlSOt:og Ill'IpOIJa ll<.'! Sd,U:llllidl ~ r,OIIl r;amOi.ajll bcbi~e i u.~p:l.~W;,rI)lQj(! vamice \'isJkcen:;r~ijc lUI elc:ktroomn:.: svcaea

Koodrugih sisLel'rlt'l pri<;lu.n.ih na lrii{t11 dodaVfl:oje eh':.k:LIi::rn:ski)g bloka klas.cnorn si::;.[c;lUu paljc~ja!l.iF- elLmmusa.]Q· nj~g'\) ... e osaovnc slabOMi. $jilim koC lojlh Qcll<l!i!i::;.k~ prokidile: II IDzvoo.ll.i1ll1 p'-'tX:::!Ua !.Iijc zarnenjoo be.sko.Il~"aim i lcd. koji:1. bQb1nm r.ij~ "ri~ar;odeji]1I elektrcnsk:onl s.is-.c.mu, ne predstwljaj\Ipr3.Vo :11'0' boU~njo zaauiomcbil.

s"!. 4.f~ -RJ!i~~ild,j"k Pi'{i~I':IJ;! .be;l1~QMa~f;!{ig et~k1rO[Ib".w8 . f!<1lj.cl'ip:. (pi "..;~Ji,1.

'Pr~dl105t~

Sistem bcskara1akt!1og elcktroaskcg paUcuj~ BEP-04 IJ oenosu na lU.I~i([]i ~iSl).:.!11 ra.jcnj,~ I ~gc poboljsanc sistcme r.a.ljonja cstvarujc.:

- vccu CflC:g.jU \'Wkc [1<1 clcluodmna ~',..e6.c~>;,l , lim i b;:)lje s.agorevanje: smeso, w CclO;'jl OIpscgll. brojr, cl:iWljOl.

- kcmt:."\fiM1IJ poadierll1$.1 nt·a prt':li1~ljc:rJil II wk~ ecspolaiaci je shern a

- :;1 il<llljli;:fljC P'ClUO)§:l je gO:'i. va,

- rnaniu l.agaOO]1o;sL oLol.ine izdllvnim ga9Jv~

rna,

- oo.tjc. ;J·aijenje metora prj rji~iltl iempereru-

rsma stc pm:IuZlljlC ndl'l~ v elk l"I.l"!Jm.ulatc·ra; - PO~'~!1i C Si'.il.gC merom j moo iji m'~ morcra,

Uz sve ove vrHne sin,em sc odllkuje. "'cliYJ)lll poUltlarlO$1:I i dug-im rad[l]m vr;,.,l;:()m

N.~m'lllla'" u gradn] a

Siswn beskonia.:tII(1g cleklR)lt~k(lg jl<~j(,rl~a REP-C4 lie namenjen 7$ Uo':Cj"a .. dn:UJJ u v07.I.la ZAST A VA-to t, ZA.S1 AVA-128,i JUGG-55/65; toj~ sepoizvode OO:l!tYil'a 1986. g.od.lile ..

ZaWf izmedn dek.t:'oda lYc(lice pilde:.S~lill<i. O,75mm.

PcdeS<lvllojcug.la. pletpa]_i2:rJa:poC;l,tni ugao Pl'f. iIlH Ij rnj a je W::". Oz:Jiiaceni reperi na poklopcu :azv;)da su; l2\ l cr i sP.

Si5l.elI'l se ugraduje m 'mJ naein ca se 110;l ne,:s~o rszvodn ika lJ~adiraz;l .. odnik &I. e.]ektrom..a.~H· 111iI'! d1avaCern L'n?Wsa, a lIa mesto bobme 'Jgrarn s:e niskoemsks boblna Zaug:;ad,nju elektronsl«Jg mocula ?otrd)[lc je ta prednjem limo pored. ~bjne iz bllgir.i T'.J~"t': z ... 11 mnl'u:al'j_ Spajanje elekIriCnitfi 9riJ::ljtD~.aka se ,,:l1i prema ii·lclu.ri,~[loj ~crn[ sp~jMja .

~-----------------------------------------

5. SISTEM ZA STAR10VANJE III PUNJENJE

Dcl'O'd sistlllIX1S, ;!'.a ilitmova~j~ i pUl:ljmjesl:I; akumulallJ[,. e:ektr-opokre~:a(.;.1l]temallOr •. regulafir 1la[K'l1l:3!.k·CllJtaln O<r.a.'i'a, e:1~tdtEl~ provodruct i.dt.

lU{UMlLATOR

Altllmlll<'ltor] SI.I JliOM]nalfiog nepona U V a nnmlna]ni kapad:t£1 (prl pr.a:tl'ljc~.Iw! fld 20 ~) j<', 14 All. za m(J[ore od ·~oo cm:3 j 1100 c.rn3j a 4:5 A:h ~mo~oo L3(o() 'C!1ii'(

Sl.~. ~ -!'hlsdal!.rlfljif.l~fO.m. 1- b¢.ifit!,.2 .. ;,.4 -pl(!~e, j -/tIM, 6·- ~u[;'.i~,'l- :ip!Jj~liai

A.lmmulaiwiI" jlG .Q;moVlili dleoel.aktlj_,;]DDg shl:ecrn~. Qhe2:,bedQje dcl::nliMc ;:}l:1iOl'gij~ ,gi(·ema za ['1(1. ljcnje,. S.iSle'IliriJ za 8!l.Wt"lo ... aiaje (eaell! opokJe:t:WZ) ~ :mnogobrojne ill'ieooje: sv.etloenJ., brlsati vetrobrsna, lIDeoo] zaprmje lIet1o!:i:ran!l., rnd]o.".ap~t ide

U akumilataru S![l ilgr.~ p:ozJtivn.c i~(:.g.adv. :11$ [:li(l~ 1fI~[!"aYl]~!W ui",i.Ju ~lkj ad lii1giULr.i!. olova I] koje.je misrnil:I.Jaktl\'mI. masa

A.ktm'l ulato[ se nalivaJe]eklroHoom. E1eklmi it je ra!j,tV'~a gumoorna kisdina udestiloV'8.lIlo:i vod! i !:'Iliad se u' svalkiljCeliji ·flli:JtlmuJ.aoora.

~j;fO e~ekw:(!IH.1!.a ~n(l~·il bil~ ~W<ll)(j ploJ.':iI ak.~I.m.uiiJ:. iliJim a zbeg jS]J~'<lIIja neophodno je diJJ se red(l'tt)o kontrr}~]s~ 1 po ·poitm:b~ OObj,c d~sUi sana vota, 'PirOvoefl,l nr",o.a: eJektrolita ooo, v i~] Dosle svakih Dl'edenih .500 !ki1()me~<l. iii 3valtih l5 dana lllollkc- :ie yozilo vffmJ.llpcitrebe,.

Guslh'laeleli:troilw karaktl:rBe staJ1i'le wapJ.mje~ I!l.OOU alb:.ll"mlator.u·:I mer.i ,<;c; lJOITIQC'UJ (JI-ed8ja prlkazanog nil. sl, 5.'LiJ:ughiila. n<'ilplli~JCilog aK~inu~

___________________________ 49

laW-fa ;~ 1,285 kgldm3, a napen (~cJjj:e llnosJ 2.,1 V.P.n: l.I~eb.i aiIul:mulaiOIa dolazi do :pr-$tl:ljef.ljia, pa ~ s~tina elekl:r(lHtI; SmaI1Juje. j;bo,grog~ j~ potrebn.o d:'Oj)ulljilvm_!e akumelatora, Odo;)!!, gJNJline cleklro.li.tlI i velieili.e napunje-r.o,sti<ilumUUl!.o:m dar.je e talbc1i 5.1.

G'Us~na(kglfdm3) I:s.tmnje ak.umulato r,B

,1--_1.:.L2:;;.;3,,",5~.----'J' =,2..:.,;60;;,...· _-+- __ 3/4 IlU '11:_; _--I

1,.2)5- 1 230 1121'lull

1,17iO~1.2DO 1i4ouri

1'--_'1"",' ...... 14.:....:'0'-· _·...;;1""'1'-"6.=;.5_~-'$""k:::co""iIO:...!.i-::sp-raZnjan

1,1'10-1,135 sa~vim,pra:i!8!r:1

PrI m.lIoll napulljerlOsll <1;l]mtllalQ~.a, 1i!re:!ajenli za :m.ep'...nje g\lstil1J~ elektrolita, obratiti patnjlll WI. kise1ina ne J:apJjer..;;tJ ~1]~lle dclove jer ::kilad do plja."!;'e koro:lije.

Najmanje dm:vol jena gustilla... dektrolit& jc l.H ~gjdm3. a Mgn"'l!B"aj~l{.i n~pOO1l: I»j~d.inili. ,&.;Uja 1,6 V. Voom;tje:V"<itrlo ,qt gustina e'ektmIlu ne o;'l'arb1f'. ist:odl 1,25 kg/dill '3, jee p-n ItQj g:u~ tini dolazi d(l Sllifatizacje plOCa i SI11Jsr1jC!'lj«' ka[I;!('iJ,f:'!a, a posle d:Jil:~g smjllljai do potpcnog lll1ii~~ja ak:lilllllilaWlii.

KliLU je ~pulj:Ja re.l[lpe_rallllI"J ruskli Eiot..e d!Xi Q:Q sltlrzav1.mjilelekooLiUl ako je gWStilJ..l eleklto]ila IflalJi. Z:;Il/isoo.Stgrn:li:oeclekll'olita i It;lfipemtmc na kojoj dolocz.i do sm:n:avanja oota je 1.1 tabeli 5.2,

- 7

" ,28

-68

-21

1,15

-15

1,10

Da ne hi d.o~lo do sn-:.rzavanj:a, elektrolita, )J:i cemu il~J.Smje. (l:ilreC~llje P<JSIJiOO i ploca ltkm.nl· taor :?[d::o zl me L'"eba drl.ati uvek 1:.1 na()l.lllje· Ili).rn stalljlL.

1:1;;1 bi dQbLli pmV1Ll siiku '0 nap! .. mjCfloo~ cl;:~r"u· laLOra. g'llstiml e.lektr1(llit.a M:,eb~, medn !)~d :.o:IDcCCii'l) uslovhr.a:;

- tad ~ !lhlO ~leklr(jll\a. aapiopissro] VIOCfiOS. lit

- tadje: emperanra clcltrolita u grnnlcama ()crn 1.'5 do 25"C,

- posle d{lli~Mja de.O;:lili,~m. ~'>:, treba fl3~ell.ali cia do·'.c <10 podjernr..aJ\:,{I,g iHrenja tiseline 11 dek:lrrili III j. a \:.C je akll!l-n IIBa,!Or ]fUIlITC':lu' s~.cehd nekol i.k'O casovs,

- .ak(} j~ clekuolit [)e\!l!!~¥. PI" clil1l,vllnj['l ,l;!:Sttine elekuoliUli ~;eba sa:::OOU da svi mehLlricu vru:duh:;t kf.lji su !l~li: u &'ltc;ter ~~ie<h,lu ~i.l elekliolitOlr., ir.ru:l:I;, na po\'[~inll nivoa,

Ki~pac:itei aklJf!'!.tllatorn :e karak'teristika akl[:n'r!IJ~ latQ~a, kuja prt·d.\W\'l-a I)[orekll;!i kolicim. elekIJ:citela pi. pmtnpju. Oil zavisi oj jaeine sruie, brzine kOjOID se akut'lbilll)'r PT'dZ1:Di. rempe:ratme j Jeklromot(ltlie sile pri .kO.1Qj p~staje p!l;ltinj:.n:je (ana. i:~;ri'JSl ] is 'V). O])i([ILl se uzlma "!:erne pmil1jellja 00 8 do 10 C"S(I\'J. na tCHlj:¢.m- • turi od 25°C. KapaciLe~ ~tkum1l.lillnru s.e mf!~1 11 anjer-casovima CAb}. Nfl. ;lI'ilne.r: akurnelater 0045 All IJaje 45 ta.<n'ia !':1:mjloa nell A. OtirlJos te.:npcr3ltll'e i .l::apac.,iteta JIkurnu!ator!;l Qat je 1.] Ui'Jeli 5.3.

43

27

100

76

4

~ 118

5) _

1?1~lHi. b.lp.(dld~1 B1k.lJrIml:HI1:r:l {1~Jr.e(1l!jf. W i .lftjfl(l;,rolj.rr!~jf:l smja pIlmje:uJjf.. OM.! iZil{lS~' VHJ kai.13ci:re<i:.:<I,iLllkn rig ~'1f': J1ik:lltlIIJb~to.rr cd 45 All fill fi.i strujmn ad ~.5 A

Odrita."3ID1!j't akulEiul:Hora

])oo:rim: OOlrt.a;.'ii'<'Il1jelIlve.k allllllulo:.c.um m())~ ::i~ Zf'UIiO produtiti, pa je zato VB~Jl() p:ridrla.vati se sle.ieCeg:

- (~IC:'klmlh tff':ba da bude iznad rkJt:s 1- l,S em,

do]~.~u:~~ Wr1JQ' ·dcniJovanll vodu u sll.lfilju s:m~njelljil. ni voa elekrrolita,

-aku.mlliaIDf ueba uVCl da Dude ctst, jet so do.gW:a da kiselina procuri,

=-spojevi (rdk~IJCc:i) nero da budu ¢.vl]:kl' Iiksirani ~ p're~td P!fJSIDft'l ·pror.t.· mrozije.. -!!Japun looJja ne sme ~'opa,dne ispod ],8 V_

-akumiYl~lQr CU,vati lila odgovW'3jucoj temper

311!lri(vidi tsbelu :5.3.).

-Iile. lneba s,taqQ"'a~; rr~·Q;QL u m(,llim int!;;[\'JdiJ.1· rna, ,:er S( w.t1~_ akt::ltlubtor vrJo brzo prazni,

-ako &e motor !!Ie JI::.OnSot., akamulatornapetiti i osttiwili ga 1] pri)SWriji gdc je. IlOrmililna teiiU]ierntllIi3:" stirn, S!JD g,a treba j.ooa:hlm.~ mesecno dop!lIi'ija: .. ati,

-pd rsdu sa elektrolitom lP3Ziti 'd\a ne dWe L1 dlodir sa rukama i odelnm, ~r U'tOZe da ih navue ..

iPwljen;je .akU!IIUila:tI1IDii ~zvoii'ima jedniO,5mCnre sC:ruJie

~illDje.tlje aklUlll..lbtol:il dr~g'im .izvorom "jednosme~e srl1Lljepr.inle(i!j~je se u srotajlJi du,gng mir(lV'fl]lj:a. 'Hl:cila, U sl.1il.caj~vi:na nedovoljne U<lPUI1-

j~!1jSti i!kll'ml.dat(l:m. .

Poteblrj..'i) jc m:ad.i::i s]cdcec:

~ izv-aditi aI;:t1l1lllllatcr iz 'i'Qzilai,

- ptove,riti riI~'ilO elektrol i:.a u ~elijlbmlli i po ponreb:i dlolili :rial proplsan etvo, cepovc na 'OOlijarna odVIDulti d~ hi e:ksplozivni gasovi

~;:OJ! nastaju prilikon"! .pu.r.jer.j;l mOBIL J.., t~ I:l,lz~ i" ~kll.IJildloraj

- Wi.tlj~,i~l akumulauu 1i<J :';mIJnlJl l\.ulu jd,l nosmeme sru]e, a ZII vreme plll1j~nja "r~iLi kontrolc Sk.njaJ r,I<!pulIjeDo,sli. akijll1l!ttIOf<I, fKlLTlOCIJ tlre{1~lja za mererre gustine elekuol j-

w.

--- posle punjcnja, a P[C ugpdrlje i:j voz.il0., po

novo ,ol;Lslili <.lJkl.llirmlato.r,

Punienic atu.lllll.btflm·mnt.e: $oI':oh~ro,li!' i Sll akumulatemm na '{oz[1:I. pomocu apa.raliJ za PlIlljenje (~:I. '.' )

Da bise spreeUQ O'..:~~ilj,c eiekui~!lJe irasmLadje U v()i;ilU prvo proverite da j je koniaktlctjuc izvaden, skinhe kablove sa a;~lImlll..akJ"ra. olaba~·ite klju.¢e01 navrtke nil kl.oo:laina kablosa. N~ u.p::lablja'\o'iJjre oo.vtjr.ac ill s]i(au ·alat za 'V'.denje. klema pOOl.O' tako nioieW' da slomiJe KLiltijtl1bknJruoIal(Jl"a.

Odstite porwe (ldeme) ~lkllmll'blO;;l rne:In.llllom cexom za c_i:SCeIlje,da biksblovi sa p!!Jl1jata ak~ ~11fI u I~ IJt::l ,llIo<gli da ()o$1 V~J:e dobar ltOTl~ ..

S r.ojlt:e .JX'ZitivBtl (+} .ka;·bl [mflj~.Cl • .akumulatof"d .!)a.p[)Zi~ivnim polon; <lkJUmul:uorn, a zadm epojite negativan (-) kabl unj:aca. sa negatlvnim polom akI]1l1'J[i.I~OO[·l'iJ. UktjuCite kllNptmjaCa u lJjC±¢nkl,ll;!ddu ili. ill ~eki dngJ izvor za Mlipa· j<:l_Ilje. 0<1220 V.

51

U~ljutilt: pUlljat i pCtdes.it't; got Jianapofl aKilMfnu, lalma od 12 v, i. jK100 slru.te prema preporuci .Proi?:. v oda~a, N:nmullltoJ)f neeN!'i': pre:1rlt'IC.liti ako ga bUJ;e,te; s.pcro puffili, ~~l milti ne suviSe jEJtim pUilijatem.

Tae.o pnnJeTiJ~ Ir.dJJI;: ... ~ ()(i"de&t ca..'~:)";''a. Nro'i'tji p~.Ilja'i se i~tljlK.lJjl.!, a!l!rom~.:i, Peale plli]jeIlja i4[j:!.iCi:teJ:;unjl.~ a. pre'~() shlJ'lilt ~tipadjke SfIIplikljilCaka. (kleiUla) akumuklrorn.. Time spret8ivare ikr'.t!li s-puj,.

, Pog!cd.aj te :If:.lJffiu.llaWr i Jl,ItlF·f! je, N !;ipunitt:- <tk 1i!~''',ulatOl i oddrmire svc k~'ill'()ve. II kolu pll.n.i~j;l!: ili eltkl1"'it::noj i.mla[~'Cij,i, -

,MCGue! UZROC1.

, N,e:[,lra.vdnio odr;i'(W(,fljC i <~"'~lSe jckl) p~JIjU1.fe pror.nrakltj,r.. t{lIl;1julJe Id.l'c;'.iM.,

Me p:.[(TI)~.Sia JU peklcpcu, mctet.e da l:.apfjere, <i ~ ~u 'P'lskotioo J~ z:do';"im~, L~(:ba dl ku,I'_e aov alollll.lbtm,

Aklillulat;.)f (:lliooMte Qv:Mtenom servise, ltedo']jv<Jjt;,; I:tise)imlL

.. 2. M~;.'1c napo)l,a ~ojt=.ul!ljt' p~;(8 D:I!!rHHl:i IIll ~fJ;jediji()j ~eliji

Nap-oM PJar$~ ,~k1.mlJ:jl(.lwr. ~ l1merit.e. .f.!u~nj!lU e~eJ,;b:olil2l,. 'il<ljJll'lHf. akurnulalor.

1) g~ad,[te akutlu.lat.or ',dgovar.aj uce il i. vece 'o'I'eJnQsti (prerr,a kapacire.m - a"h;lCftaso:"a].

Ab!",r~JaiO' _Ie Mj fiSt· dab :za ".u~ modela allfc'i'!Ooiia

w;,:Ji:U\Opo};.r:C.ll.OO je zllpC~Lilill p~CfJ...')mm povc ,;!In ;::;1 rroiorom, Na vraliJI.l koive dek.tr'bwk1etacaje ~)Jgnf!lski. Z;1I~nu. t.oii se pn pokre'lanjl uzu b ljrujl! s otlgol'araj:uCiJJ'I l;l,lptaIlikom'l'lUlI<llj(;ll .i, obrce £:1 <I, lime (lbK'e i rarliUclliUlOlora. SI'Ia\!:<! t~lelctJoPJ4a.a~a je 0,8 kW. f'teUfo$,LU odnos iZ:I1(~du poguIl$~:og lupCanlRa ~ ZIJJ;CBIIika zarnajca .poye;"...a";" o,Ibrlni momcru eleklrcpokreW;:!I_ IJ ::nmlltkuk:Ld ruO!.Or pn:if<lOi :iOJ)SiVtI1!OITl seagorn, lrcba fit) :lulfilje isklj [ICi'li elek1JrLrpo,kre, li,l~, ~~r bi J.ft.1.<'e :n1.*lr mog® da pot'-"'J"'d e'l ~'wrl"

52

Nlret',,[: aa vise Qooaja, ~l!!J ':Jii ~1A$:.yal() o;::tl:')(~i!':t'ij::J

Enek1K'j}OtrelaC u .l-l1ereku je prikazan na s;l SA. Glavni c1do',ri eleiJroP0~reI:aC~ [HI: .stater, rotor, CiekrrOlliagnel •. kl}lci..llX, Cett;i,ca. j d(}('..alni. Ibn::;.(1~ ~<l uk] ueivanje zu~ib, tlv .,bendilb". a dcktop.ck:refiaC 1I fa,skloplj.en()!'Il. stanju sasestavnirn deJDvima prjkazan je na sl, ,.5.

Aj;(I ~~ld" !Iu' uoispra .. oost: dck_l.;rtj'po~&~:.'1 IJt1..)11KJ(! P:)1,J.V;ite U ;:l'o'la;;oofloj ~!'V,~snDj radionicl, jer za provere Jim:k.dolli.llm)StJ a i ;1:;1. .olk!m· ;am j~ neisp .. a .... nusu ~1"Jl;JcLan jc odgo ..... .;trnjl,idi I ~rolmi sie i ~peci.1~li:;:(n{an11..a;-e(1~jt

.---~--~-

AlE 350:2 -12 V ,(~.6 ~\N) ~ __ ~ __ ~""""",-"~,__,,,,;;,!II.!~...:........;.N.,;;;;;7E;;;..O;;.;;2.;,.,;O~_; ~ 121/ (0,8 kW)

12

.~aoonIV~

. ,.

..m"dasno

. -_ ")

- ,

II

M,35-54,40

3,92 l·60(I~ 1900

81;0,3

___.J.. .........: __ ~_I.-

1UI4

95JO·

- P'rol:a elektropokretata. pi b~okiffil:liJm .lamaj~cu p~il.eS"

--~·------------I·---------

S.truja; [A] 198

,.1------:;:------------------------------ ..I-----------~----------

·Haz.\1jerl Obrllli m OIlnenl: l ~ m j 45

-------- ~

[. )3fzllna obrtallJa frmln-'I

.- :'irQl:;~ et~ktr(pok·~laro p~ 25.0

S!n.:lja[A] 3.~5 SOO -.330

--_,,-_- ~------------,--------.--

~<l.pon [\.1 7±O,3 7- 1,2

1------------·------ -----I~----::..:....---____il------..,.....:....---II

. R\;:lZ\'i,~ni lohr1nl !lfIc,m~.n~ INml

'\1 . .-------

= :li"oba l'aeoPWeCeno~ elektroPQk~taca fi,lti.25°

,3~

._-- ·I~----- ,-

Strujl[AI

~-4i)

--~- -

1U-1t,1]

6500-75<00

__ . -_-------~~-----.53

sr;5.~ .-DriQ,.~.-t.I-If.i:!f.:J,')H\l;r.,..t"'w;.r'-I:'!.: . .' ~~·QI:, 1 ~:Cg'.""jl J .{'~),~~i..~'~J ,qWft2i1: f. -O . .!:.:.7'!"I.I';u~ar ~ - ~~g[Jr~~, li .. -,f,lI:JrJ'~a~J. vtster«, "') _. p~, It(mrc..,' 8 _ "ij.~"., ., - &~.r!,1>tC 801ml. If) - 'iai.l'or.::j ,1fC,U(.K""!:, }} _ nil! ~tt~, . n - podl".a£l. J3 ._ .'f.:t~'I.Oni.:l.g"<!"! Iii ._ .. i:1u.7Iifm;· prJdjo:li/.k>, 'Jj_ ~'<'i'Tl'k!'1 M _ :t.,:;I·'1-itt~, J''7 - .~j(15~[,,'~m r-mdiIWm, UJ - ,'foQ.d.lo.'m. j','t - 1'1,i>!l,I;.1U _ ~;""'~<l, ,~J - ,,;u~r<:I; 22 -.~i<lk. 1j - pi,dJ.Il4.Wr.,. 24 _ "p.r"'~<l ,;~.t·ca, 2.5- t:.:-!.ki.~-a kLl;e-kIOT~, 16 _ !1i.I "fiKIl, l7 ._ t",kiotae., 1 ~ - .(>T!ii.u1!9 -:a wro, 2i) -~'r~~, .if:; -;'r.Nie;hW::juli .ij.:l:t Ji - r,)~,p ~:(!J:;r'.ij~(1;'rl!,{if.~ I 32 I)'! _. !fo.:iloik., 38 - "i_~; .. fJv...

I:'Oxeooojf.: 0baviti. sledece kUill.ft!lC.m p:nbe: -probaJun.kdoni.'>flIrlja,

-p:robi,. [llri blolcir:ru1omll.~ublj.e"oBl ;>e·i1oJ Il4J.

protnom stoh,

-p~.L100 ilICQ_ptrcCcn,og ,ckktrqJobcwc~ 1 ~ kmll:rn~a :ncllO):rl iclih ka:rakterisliku.

Da bi· se el.ekucopokret:al(;b'o'Cl;) u lspr:or"'illlI

.,,1.:; IIJ", i)C>:';)~' p. ,_}Ilw.! , .>:<u: trok • :ob.l \i Ij~)j u '''', ].I." [JU uivrdeno] ncl~pnL\,,[J(Jsti, sicdcccopcracijc:

- obrada !.;:olc!;:w'<I; poslc otmtfk n,! :::;,~ru~u ck-

s.CI::mriCn,o~t ne smo (Ill bude vcca oj 0.01 mm,

laillcrm cetkica; novi 1[1,

- tamG'JlJ pobuQl1og TlUJnot:.~f<~.

!!'Ill:: SF'R}I;'v~OSlll OPAAVKE EL6 K rROPOKRET ACA

MOGUeI UZROCI

NA(:IN QTK.LANJPlNJA

:tE!:e-J:.tr<opokret_ac se llJe·obr,cc" B·~·C'tlu ;<;""L':tk ~'I-'~ S1abije

Kr-a.taJ. spof U eiektr'iJ'poki'elMu PogL!;;d<Jt.e ill elektricni provodnlk ne dolazhl dedir sa kuclstem 1 lia h J; pne v rlocn. Zad:; se l';:: pro ..... ere oba ..... e a i1IdSI}n,\\c[1o.s~ je ostala, ski.1i!;.C d{lk[rop;.;i;J"'et.a~ i. odncsite ga IJ OV bS<.'e1li1 ser .. +~.

Mali .'!.MpCa.'li/t: lie usl.vb u 'i!.Jj1CaJiik. z{JJ.rwjcu (e,'ektropokTelat: ss n!:Qnwl:aM obrce).

Utvlfdlte dot J! se cJektropckre~ F"iBW, obrce (buka obrtania), Skll1ilC elektropokreiac, 1:a5L<I.'!,'Lt:e~. ocistitc rna.ti 7JUpC<lllik i vod~e z1e~c~~:.~le .el~IJopi;lkretoc: p,ITJ:!e!,1O SlO gfl vmute na n]~&ro\ffl mesto.

13. EkktTopokl"ttae ~e n~ obTOc"netb. 5vt ilt: INrlI1 <th~u I

f'relddiJ.{. zoa 1M/Jeri/I! je : Po_£Jedaj te p:ebt:.ae ! ;:rnklj ucke,

tltispr(J.van iii bes .~tr!fie,

D1SKufl1 C;c,i".J(;a u(L,lfllC- pu kucistu dc.kfl;'~}pohet.:1ca ·i s1i~il(l kao kod l$lavlj~J,l1og maleg ?;l;lpCuuika, obmite roror.

Poglerlaj te priklj ue\;.:e. kolektor i ~iee. ill zam enl:r.e efuknropak.rc:at.

4, MOIgllelnf prekid!ac M uklj'uluje-.

AkumuiarO'f ntJJ;XJ!ap'f~'Zf.ill,. J _ Nar-unhe- aku m I i 1 :It.O' i ~ i pl)r.ul;""41~ :tIlJtom.obR

5. Motor je lql.aliol~:ali se dektro"okli'etac jios bl!lerno ubrce,

Nct,'1{Jr'!lwmpre.ki(lacza Skiiii~ htbf kojJ lIkUv.tta namotaj n~agn~l:ilog pre''(idaca j

p(j'je1!j~. guranjem Ilpal!'iC automobil, '.Sl:J pre &ta"jwr.ovt JffekidQt,

I

M ali zupJ~m!iI: se .?ogiU'vio II ~'updm.a zm.rwjcG,

OsJobodi.!LJ;:; ;,:~n.iiijoc. At.O.5~ neisprevnosr ponllylji:l z.bog Mtete[lj:a malog zupcanika ill zuba na l.arnajc,Ll, sklnlte elcltl.rorloiikr!$~tC; i zamenhe mali. .7,up:.anik.

___ 55

AU'ERNAH}H ktiSl, ,k.(~i upano roO.~:i p~mp'll.iJl ¥(!d:u" U

... m::iIla ZA..STAV A - lUGO u:grOOlJje se neko;iAJ~'~Ji.Or je 8~C4"Jtor nai:an",n:tne StJup. Da· ko Il\cdeJ.i a1temawra, Na sl, 5.6_ pr~an p jebij,j 1-""')'gO.(;I. od radJ ice mo!!rra p~k:o klil1~toS dan aflmnnlOl:' I.l.rnsi;;toplje.l.om S1iUljlti.

hb~lali.S rEHNICKI roVACI lA ~LrERNATQR.:'

~ ~400 14. V 33 A)

------~~---------.--------_r---------- ----------1

12

IGIQ":3,Hp Nomiralni napon ("Vj

---~---------------------

Brzil'l8 oMan/a pri,po(;etlwp.Jnjenja·pn 12 VB5~C lmrr..;l,j

----~------~--------~------------I

$Ul!)ja kcjlJ.aJl:iMaIOr,dije a:~,u:mulal(j~l pi oo.POIlLl ad 14 \',

trtb1i od Sil)QO ornn i P1 po&!I~nutDJl't!rlil~j ~tlti,Uz.a~ji iA1

j--'--~~--

Ma!~stmilfltl. ~tfl<l st.!.lje IAl S3

--~·------------~------------------r~·-- -------------- .. ---

Traina. v'"eJno'3t.b·{}j:l~brlOl.la ['l'Ii1 ~l J i 2000

I O!POi( ptJbudnog n.qmdaja pori 20"C l1:mocu d'o"a prest€nf.

f,Q'3!1;;;Or.;J, Inl

29

_---_-- ---_.--------_

Smer 'kIelanja

._ .... ----_ -,----- --------------

Diodne ~sprnvlja¢ioe

__ ·=r-6za- l : ~-5-_iU-"-3-!-a"""'~-':-'d-U"-·-"ii 150 2

Tip

Db·~ktna p~lmar;l'!nt"ltel. S1Jllja [AI I P,ov.r.;llJ'Ji napon IAI

P~Nliltlna slruja p-i prtbliW(, t50 Vi 423 K [rnA]

15)

--_--

2

Tip

isba (AEC '0'0'1-14 \1')

--_ ----------~

BrOjobrl~,a.al~matora.·p'i I<orlrroli i ba~aoar~n(Ji !l1lfn-1] 4Sll0± 1{)j

.---'. .---~_ -t--~-----------.--~

K'l~acltel akmmlatora .:n -.50

--------------- -.--~-- --1---------_.---------,

. Pot4ildn'i3 S'lfOp za k011rolu 2--cg slajijJma "e<gubdje rAJ 0,13'- 0; 7

, . .

Nar.<oo r!lgulacije'~ sla:lifJrna reguladje J."_J 14,2± 0,3 .. -

--- --j--._-------- ... -----'

I

Poh'iJdna s:ru:a !'a k01ir(l1 u l"""Og' stoot.IJ lila. "e9Ual'Dr.a IA}

N:rpiJn r<c;gul:aclj~ 1--1,;.9. sladiiumd, ni~i od na~n~ kljiocg0vara 2--Qf1iJ 'Stadijumu za :V]

r Umtrasnj i DI~! izm e(lu : -(p;lzil.) ~ '1'1 "w pr 25 .:: 10"C P]

2

f.!5±4.5

!!;, ~s.(. - .~'<J.~"'Y,~; :k!.> ... , ar~~,.""ro.~. J -'~NU;.'icti,.! - ''MmaJ~r • .! - 'iijai, 4 -f?Odi().~h;,.5 - !W.'dr'!, 6- Il/a:o .. , 7- Ilijdk. '8 -pliXt. N d~=, 9' -itw-a~, ,m -t.,UJiCol, 1/- oF'I"I"ga, 12 -~ ca~, D - kt:o~_[m, l~ _ 'odjak l:p;od/lCD!.a. is~;;"k. M =p<!d1<iJi~. 17 P"';~t.Oru.~ ... .sI'~~;".f.I'l-~i~, .t9-11lITI'1'J.ta.li? - d(lSfi~·~ipodJr.e:fqt,2j -xi.~II)~i pm~~, 12- Mfli, 2J ~ p!aa, 11 - oiIru,t,..jI1i pr!llen, ;;:~ - daSli(.tL pr;rretrJ. 26 - ".~tl!t i. ;J()didm, 27 - k,'jfl,. 2~' - raor, 2::> - i'~j, J'} _ f!;'(1.vlitr.ipr"tn,

Rutor ahernarora doo~ja p.og"O'J:1 preko k;!p;!';nika od radillce mQwra. Slt.sl:O~i se od.rnagneta i (fl. govwajUCi::g bf'l)Jall.'.UTlotaja. pa tad dode do ok· rerl'mj::l - stv;;u-l se t.:z'l!. :nagllie'tl;!ki fllJlr.s, U nalli'ilQ~J~m~, StCIiOOnl induk.~ujlJ se e]e-krro!tn~l.bffl~ sl le, stv<'!:ra se Ilaizfll¢nj~:l'ia !S!luj,a j ana se pcmocu is]irnvt,ata. s3s~,,'ljenne 00 dioo~pll'et\!'ar<'l1J je,:l., r..os.m:>rnu s!rujn. Diode ~preC':lv::iju J_::rodcr PO"'~ :i'1UOO ~lttllje, jet P1i'Ofi~lajl!.l slmjusrun~ U je(lIltOOl smeru,

Jza ispra.~'ljae:lil'l dioo:" j)Oi}m ... !ja SQ rmpono;;k::i re .. giYlawf. Po kI.izTilim PistefiOvima Idize IIlgljeI!e leu.:j~e. pi pobudua jduuismerna snrujt.!l ide !z rummllial-ora IJ wtc{' Ii la:ko ])OStiliTe elektromagnet. Do indlutovmlja: srmje IJ n;1lfIlQtaj~m.'3J stato~Oli th.lazi zate ;!ito magnetoe .s:ilrtl,(:c lQ10:.a P.I":~~ju nallotaje st.~tora. Pri tom se stslno menla

______ ~ _ 57

V~lnaIl smer ebkOOro,')!Dmc sile. talko ca i:z S'i'ako~ natmot:aj~ ~tator::tiilil1i :miz:me.nitna stn:Jj~ •.

1'u~ Ol:i."fOUtil[la;ilnjll W SC I~I;; :;kldaprik:J!I.cBk (k!t-ua) akumull.1tm8 dJl JIlClrcJJt radi, .r.r :~r>_ II tom :;ln~ljlJ Dll. iz.lattl. alrem.ato.nljavlI:a napon, kl)ji lll02e Q~tiLi dioj~·1!I. ispr.iVljlllil.l:, ill dru~ lW1'fle:,1Je ,~lekiroT~~ v. elemen;u:~ ;i skl.orovc ::m \'oI)2ilUl.

Postboo je .ya!rlO {I.,a se k.i:.m!1i)I.i&: Z<llegnutc'.Sl IXlgOll;~(lg llinaSlOJ ikaH.a (ii. 5.K ). Praveru za.t(;fl:rI·U~l>I.ikJii1ru:rog kaih. Qha·,ili itift:::otttl alteutatora 1 vootiafora. Uglb Ir~ba da i.nMi 00 10 do t5mm_

DZJ N s,e. dohiO, o(gm;a.~juci ~gib,treb,i3. otP1SUu gcrnj:u: n<.l'<'ftk.ll na mCutU' i 'fijai. flO) (luHj!~i:1 nO~!l al~ema(of'd. Pl)ste oolCfi V3I1j,t ugh:; 'j

58 _

na"'f.dr:,m~ sr.an.i.te izv[~il.i m!ezanje pr,et.hQdl'lih

~je\"a. .

:p·()sle ,prle(ttni~~ OCtOJO kmp::'Jtr~bjl,c je Sk.Ll1Jti .aHemaoor:sill .: -lDt(lf.('I mill U:;a!)ja, ra"kbpar.ja [ h;rn'!J;'Ole dekv:t. PT:,,;pol'I..!c Illjc sc da se PW·"Ci'.i. dtt>,orj~~'t;) ~stroSenit' eetkica, da ;)C CIt iSIr~ ZI'.rsi&>~OVl kO]eI\:WI3:, a.akojo pGl:reb!1J <£me~e ] pojcdiJILcl.emco.ti ,

NDSL':RA VNQS:'II [ QP:R.i\VKE SISTF1\1A 'lA 5:TARTOV ANJE, I PU~Jlf~NJE

Na altem~¢(lru m9£:tl da se p.bja'lle :<;Ic.detc eeispn.vn(;.si:.!:

- naieesce dolan no n~:i('{f:"n ja diO'b. na is- 1?[<I. ... ljat~, tJ. do prcboja :.Ibda. Do I1d~lcnjl Cii,o-;iE . (lola"2;i Ci:SIO ;prj iko m elektrccsvar\l<ll1j<l-jXlj~jilliih dcl'i)"H.'!.. rn vozilu, pll jc o[);;.~ vezae ;Jret:!ll1ltli mere (a SC: u tak vim operscjjalllaallc:m3~nr S;;:I.S'IIim :isk ljUl~i. L{or trJb l~~,a·l~I0~It..l 4iot~ l;'rS~ ~ aa "l~t nadt: svasu diodu, ponaosob, Ire~ pcvezatl sa LS piti'~~Cem, koji j} Vez.,ll:. £erijski saakurnulsterom. Sij;;.li;::i, 1:1 isphh·.ucu za,:;vetle-:e. same za jedun wI!: ~l.ElJj~·, Ako i;.0.UY'lG pokazuje cta dioda pr'QviX!j sU·\i:!jl.l '[1 oba !iitem. I'i je:

Iili(l¢~ neprovo(ll, ~,~kVil ;jiod<.l jc r.e_Sl!r .. vm i, rn:eb.ac;:" Zl:1r.ilen i~i.

OSIO~cnja ni.LiLlu~j,(i. nnora .~ s~llO!'a Jl!\'I.rdJu Sc vrl@ f!e,1to.

Vek ~iL i~~ria ill t?l'El~lt6.fa!t.rc'h<:i _ (~.a _1;l'_ p'Jdudan sa vekom ~ir~j<l. m~)'.orfl,.~ su i lop[}km._~lClj kQjlgovon'- 0 s.ig~1fllJ(lsl.i j pow:dilJ1oti.Lj alten:a, !('n'~.

6, SJ'STEM ZA HLADENJE

SL 6_1 .- Sklfm ~fJJQfUrljl!. - ,~"'I(ltski P"wu (ma.!",,, ~ POO"") 1 - hl!JdRj~l., 2 ~ !1fL1!lJP- "exfi1a.I('$"t.:I,3 -. fr4.f)l, 4 - trJp'~ji .. i D.si. g.lU1ll,60 - J#rmilJJ: pr~lUdac za u1J;w..I!oI<V2j& mmord l!l"kJ'C'I'e,;rll"'~or6i, 7 ",l4....ir...:l M L~i'u!ra"ie ",uk,.8 - cO! ~ (.~.JGdItjd.k,~), ~ - ,PrA'ro.rna ,Cfi' (mr:>.!'G),._ NtJdItjl1i:.j, 10 - ce« fh/ailt_m - .:'.od.:1t= l'" s udc), l I - k .. L'iilC. :1<'1 f.t;rm o. '·f,;;t41I1l,·n: _ pw1I[lO.:a vOOu, 1J - dodilJ.;,a pCIsliih m lecnost, 14 - r.t:~ .~ odvod wNie 1{1 grr.-ja.nje :,"".L!4'ijfjn](}~" .·o3illl .. 15 _ c ...... , 16 _ t.;.pioE.r4n_iak> .... ~<{ilr,ih"" (~p{og ~j>Na, 17 - (w:l],i/uh lcrmlcki prekKJd~ 2<1 sigIlPjaJ.;wcijlJ lIe'd(j?;""f)ijell~ !~mp'm2iW''' -.rxk.

~a8t 6,1" prik.nUU:lajc funkcionalll4li sema si.~tcrna za hladcnie, SiSt.erIl jc pod p.ri~gskom, zat·,'on.:nug lipa • .11 ~kI[llhladnjak: 11 kojcm termosifQnflk~l cirkulaciju pomaze plllllpa 1-<1 veda pogonjcn:a tr3)~im remcncm. U sistem je ngraden i lerm08l:iil };oj.i spr,;;.CaVOI! cirknlaci jll vode sve tiok se ne dostigne radna temperatura motora, Hl'lafmje pomaze i aksija.lni. veruilstor koji se Ilkljutuje i ,is.k1jlJl~uj.e Dr! odroocIl!oj temrc.nuw-i mshladne tccnosti u hladnjaku,

--- ---- ----

Dodam:i rezervoar ( ekspanzion i sud) prima vlSak: rashladne tc.tno~ lz hta;:jojaka poMo se una ~iri sa povecaniern temperature. Pli htad.emju sistemau njena se ia .. lj •. r potpritisak SlO IIslovljav3 d' .. ..l se rashladna tecnosr vraca iz et.sp:mzloflog suda 11 sistcm, Nivo !.e~nosti U eksp."I'flzinnom sudu mora hilj iznarl Q7.I'I<1ke~.

Sistem je napunjen sa r~shJlIC:mom lCtnoscl1 za spoljne tempcranee. Ispod Q<\C neophodno je ikoristnti tecnost protlv smrzavanja (antifriz),

_50'

0.;h~v., .\J(jo;:. i'~[looi:l prot;1'1/ ~1'£Il.'!'ut'lj<l je "W rna baen fa<:lo:r pa ;5t treba pridrzavati uputstv.s proizvoo.1Ca a uglav Il(.JJ! selll":.:!ktjikl!j~ v!;1nOf. 11.

Za slueaj da se polavi nct::a neispra .. nest KOJiI mote da d()V* do pr·egre..-alja mmo:rn, 1I 9.S-

rem sa naaj~njt!'. ~j. 11<1. gl.1.I~ j fj\Q[O[,"':;. 11:gJihttEl. je tsrmicki OO\·a¢. k!oji 111. IllOlll!mru. ilMozY\JlFOO lLL.ifeI.uuJC dejc sigm!l pa1jeilljern odgo .... arajuee s:ij:illoe. na i ttLSl1IUR'_·Cllt tGbli., t\eiSiPtaVi1OSlmcm da se otklOf)] pa lei; QiJd'd. 00 sc [LI!.sta.v~ sa "'oz;njcm 'Vo,zila,

MOTOR

,,90t!!'"

ge nt titli .. gallila

9.2<l± 2f

f-bd \;'en~la termcst3m za J¥n i.,za .• j 100' [mrn]

7,5 pM 100"''(':;

Lil.;:ClI' ilofl18(]li ~.o11 i tela purrpe ~niJm 1

-.. . --

~{(lli ~Ena tecm~11I ~is:~JnIJ ,.~ IlIMenie [dn<ll

PUM~'A ZA voou

NR 51 6_2: r:ri~o:az.I:i.I1 i. SIl delcv j Sj ~l1;:!Ii.t &i 1l1::t!!I:::njt:, gde sc yidi : polo!~j pur'i'qX U1. vode {mQ!{)I~)O cm1},

j;':g(1l.(lllja punpe za ~OOlli oba v~jil' se sledecim redosledom

- Otvorin slavinu r.a hLtldH,<tlu'i DspuSlllt r.ashl~A1m,J tJXIiU:S t' iJ.. sJ.SLebHa za Ilbi.le!lje,

- OSIObl1dili obujmil,:.'!l (3" sl. 6.2. ) IIil crcvu KC)ft VO;:ZL11i~ pUJTI]:lU S] ijl~K~lj;;Lkom.i ol::ujrni. ill ~23'i nil crevu :~n1.l;.e C'.ll1Jlaei~.

- Skimlli l..ti::WSli rernen Uko 3:1.0 se POIT,H:)LC navrtke ~(I .... ~ z u ~llt(mtmota S~ blokorn moiora,

Od\,'IU in '.IJ(~l (Z~) za \I~W prmpe na Nok neicra

60

0,8 1,$ 6,5

0.a-1,;!

5

Pfi ~:kidaIlj1.! 'pUIIlpt: puiti IJot ~:.apli'l(at. Ugri!d:rj3 pU:i"lipe za vodu oba,,1ja. se obn.l!bm redosledoru.

Ra.d:;la.p~:llj,e pumpe. za ~l[).(111 obaviri prema sl

6.3. .

- O~Yrli flaV'.iJtk~ rJ:' na fiO~np.;LI PUml}1;. tJJ'o'Illjiii pcldopac i .. zapti".at.

- Odvi li vij£.k za csigUl",(':n~~ (2).

- Kmi:Sllxi ~r.¢:.ijil"i afu~ 1,;vu-ci vratllo (10) i

]ci:~je·te(A i 11}~a .. r~IT,epicom,(I).

- ::rNd zapt, vru P;fstei1K.0]a pu mpl~ t9).,

- Sk id~ti:!je bfuji'i-":-i i .. cen1~n,ce· HI. vr:,l,Ii hl. uradi.

li ill! p-esi za Ilbijanje.

Pede ~H.ljfl~ lCIrI1!111e debva Du(nr:e,. zamcnili O;l,~<,~t~, i~j! bans ddo ve <Ii zilf)li ",aUt 1.8.meil]ti ll:win.

1G ::::J

'4::::1 ~12

Sf, 6, Z·= Oe{&W jjiell\J.ll ro .M.J'(1~/I;rt rsotor« ,,900". J - OOl(.it/tJ~ .2 - .:r~~\7, j - Qb"jm:~," - I'il!v~ik. 5 - ~n;,l"'" ,r;J4pfIJl1~:,. '! - crevo, 8' - U/QICrrr.!mflltl, 9 ~ IUlT'.t!Bf(Jl, 10'- ,~piiw.:!', .ll-.p"t~l)p;" ~~TWW.t'lia~~, ~,~ - .:;!h.jni'A'j, .l:J - .~~ .ii<.J.'rk, i" - ~ipll;. 15 - (J~~Jml:ru~ 16 - c:Fi!YO, )7 - Ql,~jmic~, 18· - 7t#1~'fI,f;j' k.tp<J:, 11)' - t:hilat sigi'lQ!~ M.d&2'NJlj~i'li! 1.il7'l1'~1'"" il.i!W,~·. 20 - o.b!.ljrn,ica.;'1 - ,rlriklb(l1k SI'.tj",{a, n - U<IlVO, 2' J - olJ,~jmic~'. 24 - Mpr;~ )!'Unjpc, 25 -u~t, 2'6 - V';i~J:, JJ - prl"'f'il',

2,

.it, oJS - t)~ovi pW'Y'Ve "a:.'odi:.r. 1 - remadc«, 1- ".~.I:: i pMJV!i~, 3-pri}Jj~~:*.r«:{te .ctrtulo:)r;,j~.·'f ~ pokl!;f?ii1-c .[!!lmp~,,~ ~ ~p,r.i:rat, (I - M~ pumpe, ? - vijat, 8 - }:ql'() p,~, 9 - ,wplilo.ll:': prs/rm, to' _, 'iTlJ.ri1(1, ! 1 - os.ig!q:Qt, .1:2 - (j,~lb";" 1:~{<Jj", !II-MsI4"~ .w~.14 -:.:.1,,/. IS -lllp1i'V;(1,C, 16 -prstl!t>l. f/-feuzj

- ---- _._-,---_

_61

.'

l I I

1()

r I

I

I

6 /

4:

I

I

I

f j

!

S!. 6.:5 = Pj'U,t.( p~ .ra ~~ (r.!f)ff};' .n (NO"). l- ?-ou'(J;;rxpW:n,'}t!, 2 = t;tdsu,jl".."Z .'a!o!fZl. j-I>o'.~oJ:, <I ~ ~7'Wt"" . .s _ ~C,6-1C{~~, 7 -fl;dQ[."l!m{ltr:./J -.f!!ZPI'bG~. 9'_ osI~ utae..l0_ - Z7P!I~. ~ 1. - G,ts,iiabti ~oll:il'r:jj.r:~, !2 - .laP. III'm jJ't'f~", n - ,t.;I\:;j, l4 - ,61"!e';;f<-a" 1 j - I'I'(JJN" ,k;ki; ~.

62 _I

I

SklaJaI'i)e; (mmps obaviti obrmnim rcdoslcdotill od rnskllf,oojll. Kori.s:il,l. specijalni aht 1 ptC:>lI da bI sc oSl:,,'arklli. pl."<'.vil.n·a ugImi1ja.

Ko!1ti"o.]hsitL :.r.3.1DI ilmetl.'U zoiora purnpe i PC'b-;wpm pempe a;)z Ct'l;01 na tdv pumpe J':;IJ. vezu S<.Ji blokom, zaz.ar je 0.&-1 ,2 rum (sl, 6.4, ).

PJi ?c-sna"ljanju pumfiC na blok motora o~t'1ttri~ OO.goVl.~UCU !lategJ:lulOstkJI.n~18wg kaisa 1)0111:1".'" l""cllj(;in ahc:rnaiorll.

Na sl. ~ S :prika2:;l11;;l j(: p'IImp:l za .... odu btl motor 11"00 cm~>g,d!je.z37,:i"!f i'lmeau ko'" i tela purnpe O,8-l,,~ mm.

H""LADNJAK.

Rashladlll teencsr Sf zagreva II m.otoIl.l i d60lazi -u bb.dnjJk gde se ra-.tfL1enjllje Odx"·\>(j~Oii .k.olitina toplot~. a :.r.atim se ri:l~! lll.dnl ,tt:C-1l0;;,t POIlOIl'O ~'liI.ea. u rootor_ Val-Allih 5tH u ji ok.o cevclce M~.{I.

llj<fra> ;p(i cemu se :ten~~)mtllm lrmilif<l1nc ~IlOSt1 sm~lJIjl~jC za ncko.:ik;o s~;..p'5lli tst 6.6- y.

:sr. Ol)' _ l-[C_(l~'bJDX. l' - /jkldlJ,~k, 2 - t6p. 3 - GrfiG~, 4 - ~r,'';IHI:''rl. J _, ib'4l(, !Ii - C:'cp, 7 - d::,J{I~1IG i"(R,b'mW, 11. - O!)J!j- 1iI!"d:. $) ~ Ofl?Wl, 1(J - MYrll:iJ, 1 /'- poCl~,"~f;a. 12 -drfJI~. '4 -r~v:,g;..t

Ak_!) dode d,J pojave pregrevanja motcra, I}(:~'ylmo jl; p,rcvetiti lem{)cJ<lhlN mshl<idn~

,tetoQs.li prj. K:l1j.j se OtyMa termoswt. -AJr..'.) j~ I!empe~lllra pot.:::OC'J Q~vZll'an:. 11 termosl3I;;l prcma talJcli 6.1 (SI"U"C il82o.r.z DC) zad"voljcna, (mOl je hlldenjr. lM,do!'!oijno. a ilzrok teo ~l'1Jja ve IlIWgU: -,ill r1aslage. karneaca 1.1 hladnjaku l:oj. ~~II~aY<l ~~'ii'(!iC~d S.Plieti':ii'l3 ,eirk'l.llu:-.iju r<:.:shlad.,fie teMosti.

isjlllanJe SJSle_m,~ za ,lllacttnje .i oIJl:I.;mj:anje k:.i m~, treba obaVlli p •. emailprY!SlV!lp.roiz\'Oda~a ,"re.·dstE!¥1) 74 i;sph~mjc.

S~, 6_7 - i'rovel~ ~'Ci,I,ema 1Il hJf1d:erjl! pM' .,:r>ri?k&m ~ .. lindtlj~A ~5J62'.

Provcra :r.~r:li""'<lJu~1L1 &i::.t~HiO_ ;::~I !ddll~tlJ"': 1l~;'J:!:e se Ob<fviLi iP(j'IrlOCiLl <1p.lfal<:l ko).1 se s<I.stoji {)(l."a:tdusne pumpe i .1:raanome;r::'1 (&1.6.7 ),

Sistcnt ahlMenjt ~e J1op.unt vodnm <'1 fit ccp hladnjak;;. se pcstavi ,~pan.ll i uputnp<I""'1l se, 1,.,11_dur" do ·pdti~ka.od 1 bara Pritorn pritiskl.l Ireb.a koo~di~1ili da ne postoji gib IjeJlje le.'i.llos,i .:I1a spejevima, crevima Ii li!adnjdw

K.olltf(·i<l pritiska 0.8 fuMI nn IxJ'i.d:rre!tQI1l venu.nll 118 ~piJ hiladnjahl obMIj<.i se .iSlinl'.I;PJJ;lloln. S oJ;.:zirorn da <lJlUfat pooe.£luJu ~)vl:ls.r.:~l1'l ser'!o'i:;i c v c korl®lc lrebl.l obaviu It (lvb~(!rom ser ... iSIX.

Uk~iKo se !)qj'B,'ti curenjc iecnosti iz hiooIli-aka tXll:.rrJ:JID gajte .iz~m;ljti iz "'Of.a;;!.

lzg.radnj'l hlaJnjlruk:; irz \'i)zila whw y.:" .:;!ed«c f$dll~f;:;

- I.$USllU rashladau ~C(;iIlCJS:l i;:; S]~w..mil za h1.."tctenjr.!~ otvormti :s.1t,vinILl sitema za ral91efljc. OItv.orltii slavin Ii na hbdilj~Ik!J~.

- Skilllni crevo kojc &paja 1iI~I]VI1\.r grIo bloon:j4ko .i dodatl'li rczervoar.

- CMV'ojih ksbleve ""fll 111O'J'IDP!k.og prtk.id~('.? E kablove sa deklJonJ.cWli":1\,

- Slcjm..lL!gurncoo a'e;vD UI'l'e.W h bil!jakli pump:"; i sk.in!.lU creve za ~bW.'L1c:!ljU wcnor.1'.f iz JI1l0'Qr·.!. u Ill.:1(iaU,'1!k._

- (Jdviti vijkc za yeZIJ hladnjaka sa lIaro::'''('.;.Fi· jomkoji sc [Ial'~e ml !;jomjoj SITarl1 I1ladllj<tka,

.:PosIe Qbavlje.nih fu:;bIJii~'\IUJ:;i hts(lnjak :s:Ii ventiiiil.tOfl,;n:1 i Ilsrn,~riv3wm v.irulul1a.

Tconostat .illl,a laoo.tak~ da Jeg'IlM:::. zagr,ejam:m mde 1.1 odredenim p'<tnlic~'rna,- N., sl, 6·,.I,pri,bizan je pOiO~3j ;teruH.sta1<~ ill sisiemu U hh.{knje. Tempcra:tllIa pudelka ot .... aranja tcrrnoo:aU je 87"±2" - mOi.OJ 9t}H :'1'111.3 a g:::;",j.?"'C - molD! 1100 cmj:.

liempemtlJI11 .r,a;bhlaGne tcCn()\Sti lie prola.zi od motora do h!.~df.1jC!lrn $!<'C dol M: ns wgl,{~Je na ternperaturu [)tv.8lt<lruja C:enlIOs~a:ta

_63

KOl11ro!a ISp!.LWIIG1;,'.t re·JIIIU~1aUl Ot.tlyIja se fI3, ~ledeti raein (~4. (;.s. ):

- I} \JOSIJ(Ju siptltJ toou i 51\.;tviLR tC(I1Il.;.)Sl.1,t,.

- '{OOU zagre'tati, iUeXCI lCmp~rmU'Ll .fO'JTlO<U

tmnomof,\tm,

- kad \'0!1a j()~tigne temp~alUru 00 85 co S9~C (mo·.or 900 auJ_) i ·80-6J:.,~C (1!lI(ltOl 110(1 ern~) ventil te.l'ii''IlCSIaCa treba da ro,..'fc da se otvara

- ho\ll.ernlo· .. ·eJlll~a fill. 100"(; je 7;5 ram (tUNer 900 em}) i na 96°C je :8 mm (nulOf 1100 clu3).

AJ.i) Sll d:itiijclle. (jru:~ w;$dn-JSU o{j. ~rclh(lf'~.Thc na- v o:j(:.ult'L" [·crlTIOS!<il Je l'leigprvan i [riba $X J:i.1ill.tllili.

l.::gr.1dn j,;:reCII1 osWla (It mot01a 9(}()- em J): -lJ:.·n.tlii procis!aG vvciuil:!.

- i~pus!iu l.eCil.OS·_ Il h1adill!ak<Ji n'C 'doi: se ;1 WI)

le¢l1lUli ne 'lJl1l~ ~P(.a ili~roo :l<l koj~m j~ ~IICi!ite h'!WlcsII<lW,

_ Q::.lobo:li1.i Cf<'.VO:>;1 vew sa h!oonjakmn (~ki!Hlli o1;ujl'Ju;u),

- Q-th'L1i tu v rtk~ 1.:l p6klnrcn t(.r!llI)s~.at), skinul; j),)HlPflt ttkf~ GO! je IllQlpce i7'fU.'i Ler~ {1I(::;t,t·"

v~ __ ~ _

]7.gI":-tdr.jl.l. te;lnCl6tl.ta lzmc,wrnl til,) cm.3 ooaviti k«is(C{i::;L 6.9. goo jepr:iJkalafi pillOUj temtQ.>;~ lala.

Ugm.d.njl.J oOO.vi.ti obmuum red~~ledom i doJilii isp1J_~,em!. -mshla1Jl tetnoSl. 11 $is~. 1.2 hladenje.

5'i./I.9'- fdW'(Ji Itm'DJIo::r.:; (-;;!nd["n ,.1100";. I -,oJ.j.::'ll'll, :? ""''''';'. 1 ~ P~'''':'!'t:a .~~II' od k.::r./ll.ir,;;!ffl. 4 - Clo!.1) 00 p~m{lt. j - CI<wutO' n.r~""'j~1-.::l

VENTltATOR

Ventilator ub:'2j"ra Stnlj1Tl,Je va<;d\.lla. kruz, bhdrij;;;k j ri)mOi:uds\'<!,lbl11!c hladerje .<!.s.hlaline

~"11os~i u hl.adnjW:.lil. ..

E!.:~kIroJmotlr ".(!liltLmff.'lllt:1jutu.je se p~ek.o,t~·~ -:Jlitmg p;·ckicmt<.: (5, ~l. 6.10.) lad l,emr:ewlilra rflS~larlfiC ~t't!l!Js1 t ll;<ldnjll.ku do~.ti£n.e. yretj, n:'>st od 92 ~ ::t 2~C_ Kad s·~ leropC;-;,ftura. spm:li m 87"'± 2.~C el~tilJ'(om(owr se isklju~uje.

ODRl.A. \' AN.J E SJSlEM.'\ ZA iHL ..... m:;.~_)i·;

O\I:r.i:.""un.'<l ;gl.l'$J,!II.;,ll;{ hl<:f(Ln);-l tlhuh v a\:d.

- hUU,lnl,U "dieine (111·),00) r~S)~)dDe eco.);:;,[i i /lV. p(l0d.); d(jliv;t~lj~,

- K(Jl1trO!J~slp;).reva. gtlmenil: creva,

-- R.onlrQllI rz.da puerpc za VOdll i ,·.el'llila[.ota,

- k()r1lro I'u, rada 'i.etI:mOslal.1 l da J.i ol ~'aJiJ i rm va-

ra r:1l ()j1rl':"~h'.~noj remperatu-i),

- spol] ~.O ci:;;cerl j~ htllilllJ\aka od meha;n~cki!h necis lo¢~, ?-O potr.,;bi iSpr:olO Itlac::njru:,

- zamcnu .ra~l:Jloom:, tecnosti VU1>I::::· rnlmle.T!(l-g vrcmenskeg perioda i dr,

NELSFKAVNOSTI I OPRAVKE .s~STE:!.Yl," ZA Hl·ADENJE

Purnpa za .'OO.ll jc i .. Jozena raznim uticafima, r" mog 0 r.aSlwpi ~i sledeceaelspravaosu;

- (U~c;njv vodc na 1'~,1J~i,,,'d k:2<lja VlI:mpe ~Z3ptivku zameniti),

~ ostecenc iii korodlr.2llO· kolJ pumpe (Jd'(]u[i pumpa 1. zameni I..i kolo),

.~ n,epodmX!£inC::.St rno'-c i"'I,Ij?~,ttilli nc.spravnos;

~emja.

Pre ugradnje poklopca pumpe i,;vrSltI proveru 7.o:"o;,)r~ ji.::mc<iu ~]a. i kola p..Lm))e. Vt:milamr~lc .. krilca mogu da se O'~let.c od drugti1prednneta. pa U [Qrl'li sluCajlll treba ,.amenit..i vl~f'ltilaLor, 'Iermo~~,M IJ sllli~aju [I~5pray.nOOi.i lr~b1J. pl1.:,ve;n(D. pa ako fie :t.:aUovlJ!ja ... a 2aJrteve- ueoa ga zamenai. Htadn;ak" moze bitios1.~en spolja (ad udara) iii iznetra {ztxlg ])(~rave karnenca), Spoljn.1 osecenia mO,!l:1I se ml'dn:nitl u .pedjSili:r..()vru:mn radionicama dol sc kalYler.l3.C odstnmjllje rastvQ[im!!, I~'Pl"ffije h!lldnj.;lka, a \lJWno i motora, vrM se vodom pcd [:Iri ll:d:otll.

- i2

Sf_ Ij.j(). -VI!I,I1Q'ai'or_ J - wllriJ{!~vr', 1. - .-Jlr;.tb. J _ MwlJit2.4 - ;wdl~ ~ -.j.FHU;!p!' .. k~, 6 - ~r~f<;f, '.J"NJiVT, 7 - ads~t)jifQ C<:!t.ru, e - ~[mt<!tta Gr. r .!;, I} - It.(J:Mki:J, [0- .1;&)lIXkJ, ll- podl<!.~"n. 17 _ """, .. ,.j_!_

, ~_65

7. S~S1EMZA PODMAZ~VANJE

HtH~unii. ~~lct;L,effi.1i .Zi1 .~udlriaz.ivat1}e prika7_Alr.i ~!.). n1iJ sl. 7. to ;i!;l!p.i'aSl:~ p'.lmpfI l'J'! tlljf':,preti<;I;I.f. clj2:t tOjiw m.otO['<li (re:re.r.rOtl[ za ul~e), vodovi

:t~ ])."01111, u;l~,,<,d;a'!{a~ ,si~[La1ll IiI~;(ltQ"'oijql)g p,Q.lig. k"a 1l1j3, Hl-l~ar;t:a m!l1tfol.u tlvoa nlia i dr,

)

r

.i:»

L

11

~J. 1.1 _ ~C', .• ~. l"'~~IU'tie: ~ urtriMSft:i ?J'fO:o:l~ (l1Wi~r ~ 11 00 ~!' 1 - s·rit) ~);l: ~r:~f ~, I • k!:iIi'tilii Itl ,prolaz .,()~ a... ""'OS"''''' i~. '\'8~lj.I.J, !1 - i!'li!~~tt<' V\"I'Ijiio>, -I '"<'1,;1.:;, $ S~ ..... i _j', .5 -~.oa.I ,ifl'~.fl'!llo';>p!"",!~ f","d.,k, /yf,te,~{ ~. 8 - ~\wII:tl'~i WlI;'.iJ,. 9 - ,,~pla.sra ?l';Imp.J El rrtb, FJ - ~?tr,~i.{~f '!I?ntil, ll- ~ilQ~ .W uJ,;,;, 12' - pO.r(i1nc<

~'t~, 13 -~,' ~ proLz ;rJ}&. ,r;tfo1l.na dJM,~~ .

66

.. r""

1

·f

1

L-J

. __ -

---1--

- i

. J

.. 1,._

.;.

l j -i

'l_:>lJmj~ :.l~"<l .. ;t IJrj<:'·~·.il. ~@t,"Q· ,JiG l:rOC·Sl: _ .!,~ .dn i~slLJ~;g:f'kjcqp .. 'ii~ta.rt \.Tij. pre.r . ~~~[1~tim<lJt;jJ i W'iPOO'1J ..... ·uJI.l'_

.f't]r.l~ .u1V IT.J.:!;I:-;U:i"Ili.}!H ·.'If;:l1}IT:guli"S, · ... '~u 'h.llot:'iJ'~[} 1,] 'If:ft1 j;!llrn_pe;fOlxilH:;r.)[Lr. 7_1 :~"

MOTOR

vimiil za regu'isanje ~I'i~s~.a .lIia fritlsak ulja:

- Wi ,emp1!ratui odi (1 (lO"CI~ :oor)

- prj iem p~ri'lli.Jii od (800 :!::. 5~G) [baf]

Zl,IpC8sta

-r--

p:>trowbreg2.Siog

.. raf.llai \'I1!tilaza pogJrJ, .lBzWwika j>lljenja

--

pomccl '!!'ratilapoll'l<Oc

n~h IUne\l~ia i vratllS1 za pogOl1 raZ'toon ka ~alje:nja

, Ugradei'llJ t~~o pumpe ----i

O,OE 0,,15

Za~or imedu bO~f1ih strm:lEIzl¢anika I po~opca tela pum:lE! [mn}

Perif6f1(lr ZeL~r kmedu Z:1Jpc~nika i tela p'.Jm pe . [ilYfIJ

0.,0'2(0 - 0, 1 O~

7a:w i,1.ndu vat 1(1 pcgcmkcll w~ani-::a i od~m'arajuc€:

"'odi(:8 l. tGitJ PUllIPe: [ill n 1 .

U $I:)t::rll~ u,2ra:1eo davac k.(~ l je povezan sa k')i'1:.t'oln(];rll ~,i~licom 00 insuomerir t.ab.li koJI sigr'a]izira VoeaCll da je p'dtisak poo ',spc!d dezvnljene ~TediWUi , ltla!Ci, ukoliko se upali konuolna sijatica na instrument labh rr.t)lor trel'il oofllai11aU~ta\l'iI.i. i ustanoviti neispravnosi u sistcmu.

Pli"lUP PI!JTIlI')i I ... , uti::: .Ie mlJg;m! u:k nakon si.ldailj.] k':Jtira. rr~J!(>nl.

l'l~tOldlljii pump'It ...... Uljl~

:Z~'<i!d:I·tj"'l iU1.npc <;<.~!.I!jc '<:'i!h~~<t J~i se (lo~18111<! !)[)JOl1ska· gnl.p!l nOlor-menpt specijalnin 'Im<!C:em A. 7:02.6,

68 -= _

- I.'ip!JSd Ui JiJ lje iz 1ITL(J1Orn.

~ Skill'U::I donJ~, potJu,tni os1om.K 'i limene z.aM.lnil<:e kuko bi ee O'r:.KlgUC'L() prisHrp ;,rLJC~,' ura za U;-;"it:ueTlje km:ila moiora i. skinuLnkoruo motora .:

- Oi't'"iEi \'ijke k.ojim,1.l. ie puro.pa Ve1-"lT18 Zit Mok morora.

n:t'lt4;lltpar~!ei k{!n~Nla

~ Raswvitl ;JUITl!JlU (st 7.3), iz v aci.t1J sve 0cltn,e, (lprn~i i:1 i osusui,

- Kontro.a delova P!.IOlp'~ i c&101#,. sklopa obav ,. !ja se vi zuelnom kc-:nlIolom sk lo.f.l<! ~ merenjen'l lil1,Or::l toji biL[I,O utll::L.1 na "LllllkciomLI·nest p,linpe, Dobrn p;-egkdaU rLa rlenr~<J pT$kotin<1 kuko Ilia. i!elo~ lm .. ·l.1.!i;.'.r j na l'c:hJ ?lJln~e:, Aku pOstcj e,ooispra -ne c·elow·. urehs

sr, 7.3'. - POJY'''f''' = ><.If" ". , ... ·U"-;d/t!J"-fm, #~"j~ (14 nwj""'~j;I ,,1";00").1 _ . .{!q.::? - Id~ pu.'IW~, 3 -pi~, 4 - ='>'illl~l1, .<I -eprd:p,a..,6 -jl'()d!Mka l-pcd.oJk(;, 8 - .. jjG". 9'-fi:..Ifsl'ii d2.~.ln - v~~" j] - jlrxlh~k;!J, 12' - .. 1>tpC,alllt H - 'l~pll»'!ifr. .$(J..~~~lom.

La,I1Cr1ili, KOfistili l,3belu 7.1 z.t! proveru dot.· yo] jenih veednosti.

KonIT9fu zazora i<lnl~'~!! ;r;IJ]X{<1I:lika i ~(mji~ oslonjenog na IMlezUGlI povrsinu Lc.i.a. PUIT,pe (sl, 7 A) cbavlja se .memim listicima l ilrtha d!\je I.i gfiifl.iC1IID.1 '000,(20 J.u (l,ltS tnrn,

~"L :hI. - Kti',lt"OJg: .i<nQra iz_du 2upf.'lll"lik.:t i ./e.;ji/'G (}:.iM~n1t .~ MJft}.'uC~:.p'(rrrjh21. pcJJr;p;1l ~ ul~ pf/irt{J~,

ktJI~Tj'li zazcr iI.meall. i.t;.IlIe.U';;· zuba 1l!JprnIllE<l. .i [ell Ih!llirpe pon IOCill mt:rllj h li:::;tica (51. 7.5. ). 0\'<)'; zazor tre:1J<t tl1l hurle ,I gr8!nic.urm od 0,05 do 0,[4 rrrn _(mm:(lr 900 em:') i t ,I ] o-u 180 (n:mOi" 1 Wtl CJ"n3).,

Sf 7..'i - '!llJ1tuila; :<lW'\:I ,'i.md~ U!.IIIIt'·M .i!(lOO :r~plo'li'j;t.il I la\IQP~C~

•.• , ZiliZOI i.llneClI bokovazut .... Jiil zilpc.ankima unce [La lspravnast rad!~pUllpe pa je potreono ~l,""rSiti provem prema .... r-OOl'tcstima .t.ojc SQ.C (]al~ u tabell 7. 1.

- P.overiti zaeor uncdl -.uliJa. jlOgon:sko.g t:upComika i odgo'rartljw!~ \\odioo ~. telu pumpe, .llil) je ~IZOr- ved od (,J rom izvr;\!.itl lafI"I.¢;tu ,dlekwa.

Sj, 7..6.-()s!'lI)"'ii.p@c;: z:ti: J:~1tlro1u. ~pr~e w,l!lUtJ zrx~I;"~idJdj~J''I'i~j;J.a uljtJ rU'IQfm',~

, .

____________ 69

- P1!o~{fjU 'j,enl"il a:; ,1;I;;gulill;.iju p.rhi:sb, .o.~ op.mga n:jc :1ilapuIrui, i. da llIijt i2gi..lbi~ ·0001re..defilli kruiQS!l.ProV'eIU l! u.lmti 'opruge o'J<iviti 1] ov~ag,(..tIlQm s.ervisu (sl. 7.6).

Otr.;!iti paiI1ju na C~Sl:o:u tl'l,liJ:i dclm<a. PoJ~1I0 Ir.cba da Stt elste naleicCe JXl1'rSine, 1.1<1. ne bi d~lD ::1.0 wi~ft""lI1,j (I venula .

- Sklit;MInjc PlllffiJ)C obaviti p05tad:anjem t(,:i<i ]:o'lll11pC "1 bra ... anw s~g~. Pl7,i'~ ,j« IUC dode rlooSte-Cenj~

- Pogonsli i V;x!.OOb zUj)tanik tWa·fit.! U!'Noj.a ·xd !j 10. u te~u. purope. )JI')!;r!1viti md1ju 'pc"l-dopac,

- PIiCV;·ff,hi. si3clj~l1 pumI» s:a. t;il.('lll1, pemoeu vijka na ;elo. pumpe,

- PJover:id d.ali W ..:.",ptmid lli1,w okJie:u ~ SVO!l1 s~stil ..

U I.lIku rroa [Th)bra jM11a iSla ko!.iCi:o.a !Jja 'Cit, k.'lllise ~ .m(lIQofl] i ~'ili poflm:azivanje iarucih de]oya. Ptcli&til~·.aflje ulj<l j~ nwphodrn.o- t.tog raz'nil n~6~toCa, QrUjak:a ad Imh<lnjapolce1ni.1l dci(.'vti Cestka s.aBorev:wl'lja i dr, Z a to se tcds-tJ. pT'''.l:i q.oc; Uijli. f'rei:!~slat fC ma.bdiwell sigl:lri~os, ~j;n v'enlilom toji ~ ~ momemy la~pIFT!_ia. C:k.mefll~ :;..3. 1'ID~~!f~cava!l.ie. otvara. i Clmogu':.av.~ pro~al ~lcprOCmCe..l()g lJ.~]~>

P1e::isac IA eba mcnja:t.i ])ool~ ,~· .. *ih 1 O.IJ4J(J liur;. Za zamenu preeisllai:;a kocisti se specijslni aM (!il. 7.7. ;.

5J. 7. t. - fnGliI1I't .!oil)ll· (: 1 L <lICl~ H.I i~~.r\lCdi\.·.",,,, W"fI."',(l'~" "" "1< (-t·

F:6 J,\Cstft\'~alljll nQvog. ~K"e~.irsG.ta, rlj~!i()Vll zept.i\i'[lJug'IJ:rn;u predlCdn.o' 'Iete IiIlu':llillati nl'~101i1Un ulj,em, ~ p-ot('lr ga zaviti rut od,gcm'.1'a.jwd :lOsat, Po!;1e d~".ifJ 7~pli .... acs sa se.c1:iMcm, preeisiaC na'i.ili j,oo l~ 3/4 kruga,

\j&ISfRA "V~Os.'fI I OPJV\ \](E NA SISTEl\1:t.! Z;A.f'OVl\IA.1:lVANJE

Najte:~ n.f!ils:p~J.~'!i.oSli. ua siSI.t;II.L!l!. ~.a poo: mibivar.j,'S megu bJi:

I .. Nd~PfJpnlll pampa Z:B u~je. Zllptll:;'l~ pumpe ;reca. ell (J~il,l. oGrodeni priusak, fa ale- to nijt :;:l'IJCaj. Of:!(b .1iIt.1¥ polIoii!.ii uzrcki cHdm1i.ti t,06l'llH! n-eiWIaVfOS:t. Ko~ J)''!'ihpcmpi vazno je dis zazor t!:medu qptaJIJ i~;;, i. ~,e:.a pumpe (~eooi 7.}l:;l.«) bude !l .grm~C1ma - da ne b: tljt prolatilo :i p!Jnrpa radl.a na p1JZIlO. Drugl w.tYi~:rn"Mu zubaca lA.li~a1l1kai leht pumpe roMe l)it; poveean, pri ~,em!l pruisak 'Cf!~da. O· .... i Za;.:OJi"1 lie smcjll da j:re(lll d<l'!C v.r-edflosli,pa se l..){)g toga nora otJavrli. mertllje. Av.Q :'ie IiIst~l;r:tlivi cia 511 z.ftpCElnici is~(jScni, mocaju sc ZilI1I·{;nillil:,ov;r.:n,

2 .. N~d\iil'~)Ilj"!1 uivo oJj:a u ko'riilU m(l·t·::lra j1n.;., 19ruca j(:; 'ne,pa2nje, ·usl.&l ko}e mogu da nasianln):.d)ilj[li haro, .. j Ii!! md·tom. Znac. nedovQlj!1og pcdmat1i"an_ia su: zujan,jr. iU lU.p:lJ1je Jl1:)IOi<1; I)r'epcv!iii I)l". i~t:r~kJl i ili i sl.oplj.~!"l; ~e~jiidI.

'J.. Suv.ise vdi"ki pritisal illj:a Ill()l.C IJII$illli usrcc l(1C'~p'ljcDrelj neke <C(~V", it kliiJ1::i:a, vdlkJ_g ...is~.{·rl.iKl<i ulj<=., los:;. re!\u/E9flCl'!! '?Idi'l'llU:l; velluti\ i s], Ako ~c lJl.[(J.l: 2:.·.c::pljcnosi ccvi iIi br.ala, orda sc mot)[ mora pospuno Op~Jli i prcC:sliti. Vcli.ki vlsk()zl~'~~ djJ $C rri[j1c('Jjl: wko S!O mOl(.f .. cok jc 'llhi{lan, potal.uje znat- 00 v:!(i pnli£ll. koji If<:}1iJ,, da (J[Mldnc fl!l. mr malau ... n(I:'lI."Sl datu u ubch 7,1.

.r Nl!2d'Jl'olj(!rl Tlritisak Idj.a nil)'.c l1~l~l.aL. l,slc(\, nc,jos:.a;ka I)lj=1 u koruu 1liTI.i.HOta. In;cg rW~1 pumpe, J.:l?rlj:;u1og rrcf,is'x,<l., 10m" ,)PTlli;U 'preti: ... no·g 'tl:rl".i1£1, 1.~!.tla2·~n(:g Ulj3 gvri.\ 0111 !tej(, W;)itjrc 1..1 J(8Ttr,r :~~og '[1o~ih ~oo.i(wa n<! sisiemu 1<.1 ~l,\pajan..ie i. U~lr~Rg.'l\';lfjC: gorivJ.

j

4' ~""""'__""-"=:..'Ir:lI s

'~

.'

\'~);, ~

,·1

!il. (I) i.h;x,yi $4'u~ mm:>o:'~ ( .. ~'()!j''). ,- n:/J .. r{fa, 2 - 'uWilk<l, J -c.o.~l€U!Y;!,,, 4 - pGdmt.rac, 5 - k/ai;hJlic(I i:g"d!.<,,~ '!O:lIrif..a, 6 - ¥ijaJ. 1<1 (XJd.rSa~";llljf! 2I!2Wl\:~ '"l!tlr.r'¥<!. 'l - po}l!_me,'t!.t:lJ!ili ... ~(g,i!~G!, 8 - glJmji Jdlritf. ~ - '~:(;4 rentik!', W' _ iu$""lIi ·'Mi:l. i j - pCJdi;4~, 11 - t.iplt:a podisab:J 1:J - .Q,\1C(!t .w~.itl'l, t4 - poJl.a,fktl, f'j _ ¢[;!S4<t kJ.l(;kU(;6, 16 - ».hd-.e{i,;~ .I!$is!log '.f!'Jt,i1a. " 7 - Clf,r!lR<l, llJ - 21l,'ll'iVlli p/S'U!.Ii, J"9 - /W.j'WT"'ils;r,.{asfl o.shfl!'d!. 20 _ t;M'nj,' ·.Ii;'_~ir·'·I.. i) - '"",11,." """Ilk :1'2 -·DP'Itf.{l,tJ, 13' - "j7""J;,'Q, ;2g" -:itJlI~'i J~.1J'yi.;. ~s - r .. i$/IJ' ~'~alii, U; -!if.H!I"i"ir4 .1',,'oSlGfwiif;<l, .t'1-·cep. Ul ~ \!.i~i:, l;l-wOIgrIlito ~Tati\~,

SISTE!\1 KAZVODA - MoOTOR ,,9i(W~

:-;ffiCSLCI10 u bloku mOlOi'a,pomiskuj_e podizace s .. '(.}j Lfn bregov iml~. ,a to k.rc:a:nje s::prcko SiI}kj podim~<l. i kb(:~~a1jca prcJ~ naventile. VooitjJj il'n'ljl. l~'k.llk da potPIJI'I" z:(lllV'O:rc prostor 7.01 sagorovanje smese i omogtlcc njene sagorevanje, a 10rom SC otvoro da bi se cslobodio ?fostoI ad ~ag'Ol'Clih [rl('.lI.(:rij~I .. I);). hi, S(; oinq&u(il!o :;.inhro· nizovane krctaaje po'rebnoje :~;., repeme I:Xke

Na sl _ ~. Lprikaf:<in ~ ~IJ delevi ) is:l:Ctl'IJ n,l" () oa- "llOlm 900", Glavni ddovl U'J,og sistemu ,';U: brcg:l~ln vfmi[o, podi!at., fliflk~ rnrtlt1iC:', kl~Kk.lIi!,;c, vcntili i \'C1I1..i1~kc opruge. Brcga<:lo vranlo dOJIJ<1 pogon preko divmtrukog Ianca 1 hncanika ;xl ~ainice I'OOlO:':a. 3rcga<;to V ratilo je

71

'/,

!

MOTOR

1

,,1'100"

I

,Za~or l{efl~ll ~'ttlotOr. hladan:,

'~'7:"-~--------~--'.- ~-- .. - .. --~-t------

. F,adlli m<.or:

- lISi,S'ii v3rtili '[ nrn J

" - i7.11.!J\III \lentili !lTIrnl

Zazor za korrtrolJ i oo~der~e rar\~ogm€h8Jni~~a I I.,J fl2U sa tLi:prillll meh;1nhmom:

, - za llS(j:;na wn!J I~ [mn]

i - za izdu'I're verrNIe- '[1I:wl1.

O,U 0,20

O,40±O,OS o ~O±C,05

Q',60 (),6l

O,6{) 0.65

iflad U ZiI!/I]SI"IOSi4 cd UJ.ton,O:g ~ri!'tar,Ja raCllllice: t--

: UsLmiwnli'l

- pn~ela,. Q~,'(l(()I1j;l, 1)"6 GMT

- p::llpum z:atwll8. 111$, pre 11~

izdL vni \leIl'jli

- ~(J~etak. ~l:var.an)a, ~r~ IJM I

, - polpur.o za!'fai'ErI~.l:re GN.T

17:> 112"
.013" 52"
s.p 52~
3"' i 12" -Ieitlj mneau 'brngo-J&2.tlIPcal'!i~~ Z1 pok.f8:aij~ ra~wd:a [mrn]

,I-

- .$'l'edflji letaj [mm)

CUJ30 - 0,070

. P~A&nikpoci~aver,tja:

-ll bld<u (mill! .

- L rlO38tu bfegastogvralila [fnli'lj

~ ..

SpcljJli jltecrik p'O(lizata vanilla ~."m]!

37,00(1 - 37,025 "1;3;9:82 ~'14,O(iO 36,,975 - ~Q,995

lila llinatl'liiru: :radiili~ i la]Irnn:iklliJj[Ie,a;,:l;stog VI1,I- 6Li.t O1.Ktu ])Os:t;a'/ije:~w j~{fllil! promadn.:lgo.1 .

Pri p9SUv]ja_wju lanca poo SCi'l<\yu{e I.arl¢alillk md]]ke preko kl]118J ko]1 zamDrna po[o1:aj na gcmj~j s;o:aI:Jj~ POstivt se veci dtt!C2:l.!1Jik na ore ..... g:8lSW vnlitilo .!rikQ &I. &11 oznaceni reperi pam naspITlmi mugDg, Ondn. se p1lfljivo sldne veci

r

4

1

]<tm:'aimk i pt:l'3bv'j ~.:aIjHC na ~ill.flai~e.alli:ka _ tlko da hmcle ~C~ za l)i)d~:n!l1.ivanje budl1 sa unutxasnJe i>tnmc {do lll(](DOnit R..epe:ri (~lt!!jtl U J.az~Hi,ttnom po.lo.tajl.!.,P,o~;le se postavi ~sren~· '.!::~ nI'oon be~~[r1Slte T1111m:no;o., .zlIIm~;i:t;. ~ Hokit'aod

r~_ r r- w ~ .

~U'liJ~a,. a vijak pr~£,I't1il. ·prop~5~r:im momentom 50 Nlli.l.

6,

!)1fur' /

/' '.'

10 f. :., :.,.... - I!;'_

. "' .. ". .

, ',"'.

S!. 82 -LIll.l:lfu~dJ'il,8'M .I!"~:il"'-'Jda~) .ronil':'.mfd 3a "~IJ'1Jrl1im ;a6i.(JI'M ta ~·U!!4jMjuiJ:f~rw;. ra;1io4a 1</tlmi, l:J dflM: Ii "j~1I- 1';:.pj&'QmsI([IJ.jr.:.

£r8,j -Dijcijl'am; m.z"i<Xia pr! gaf~M ,~-i$..wt 1 .iu!u~·HOg "",,w.ri.r .. O.,"·.""". .

K.ontnJb "'~1;!oda (!aH j;: 1,.1 fv.~ oba ... Ij~ se pro. verom uglova ventila za IlsisavaI\je 1 izduva. v.mjc, prcma dij~grillllU ra.o;..-.;xi<:l r.fik.\;';",}Il.Oi1~ rim gl.3..J a pri 1'~~Q[U i;.tlltdu vc~~ r~ia i k la(lr~l],ljc~ od O~6 rnm,

~d<l"'ilrlll!!= 'il:~lo .. a l'et1!t:ila

F'.:adni t.3;i..oJ :iz.rnCliu klackal i¢a ~ vCIl1Ha i!l'I:eH~I, .r.>I Moo.oom m.o101l1 je 0,.15 mm. Z>L US'L~~ vertt.le i 0;20 mm za izduvne venule.

Po<k:Sava:'ljc :l.af:O~, :":er.tili,l ot~:Vlja sc na. ~~cdoc: men;

- Vcntil; n~ p;voo. ~i~ifld:t! ':ircb<'! da su p0lpU' no ~Jo~")odl1:i.od klackallce. Ohetanje1l1 radi-

. ~ ~ ~, ~~73

li::.e pD;l:oUi1.e seds :;:',1 Vt:lllili !1ft pl"VftTii ·.::i1Ln:· dru SlO')OOlli, a ventili. tct'll."log ;:ililJlJm lliI! . .,1,1agi."

_._ .. Spxij,alnLn:lf'"asadnir!L 1JjuCem p.ric!,zi ~c · .... ijru:... ~l pw~!h';""Jt':je ca bi ~": nk::J~lim iti vilun::a.srim klj,tl..cem 'p':)l:uHil a navrtka za cslguranje.

- Koaeolu zazora obavljali P\"\!IiQ(~U kmuol. de lis~i';:'a, OdSO'" .. :araj~i 'bontmlni lhtic po:sltyiLi izIrodill velilrib 1 Uockalicc, a. vijaJ: za pcdesavanje prj{'l".gr!mi iIi cd.'I.ili ;aka- da listie: prola1;i sa "TIl) malim o<tPOWr:t1"

- Na:::oo:n:im kljuwn vijak ~~ priWti da S\('. ee pOln~r_. a navnkuza o~iguranJe ododvrtanja. pr~t,eR.iil.iJ.:.iJ ia}JJ dI ~ o;:i$Ulrn. podcsen .~az..ar. Pcnovo korItrcli.:saJll li.S:i(e.m '1i(X p'!)de~C[l r.a'i:CW_

- p.J.t:.wpak F l!;U i~1 estale \co.til,e ]."!ri.di· za~uCi s.e reoo::l~cda poJcSi:.vanja PJ C:il,llildrims; ve.rr;ijL prvog cu~i[Jdr< .• SC p(FdM1.!V<ljiilc verrili [clvrtlYg na ,,'1ag(,. ve.rLilll (lrugog se podCSBr,r.3jl1 ~ vemil. lreteg na " .... agi", ksd S~ na .t!:'eCem c;iLndlru pt-.d.';:S:3.V,]jll - ve.nili dn.:gog su na ,,'l/agi.« i kada se Z-3,,20f \It;,luti.la na tetloJtom :LlI)(Iru PJde~a'fa Y:::;.I.ti:i PJ[ .... ·og SUi1i1.,,'iagi",

Hl',ega:slo v.ratj]Q

Na sl, &.4 fltri'lu!.zanJ je bregasro vtanlo sa pCIdacima us. rn.esti:rna Iwj.a :;1] ulezistena Ucofiko su leZaje\~ bregas:o~ ' .. mula O~lecerii ili. ishoo,1rIj aeba ~h zam.C4111i. Zamenu ooaviti s,~ijaln lm alatima pa S-~ :>:hog ~()ga 1f~1);l. ·otnl~ti QwJa!lcllc·1]j ~·isu.

74

-----------------------------

Povrsme rukavaca l bregU'!;'(l [Iii. tJi,rc:g&l>LlJ.U.i vralilu trcba da su obndelle:u propiSl}ll(U"ll KV3ili:l:e· nr, ukoliko SD o~teCeI1lj~ pilmel,na, a lie meg L!i s.: otkloniti, bregasto 'mt~JCl tre.:ba·.za:m¢lHU. KGriltrola bro.lia~[)J'g vH;H.ila :n(2)iL.se Obfllv.H.i Ll ovlascenom servisu,

2--~

3 ----

.4 .----

5, ~__......------__.----~

7 a

SlSTEM.R:"ZVOD!'\ ,_ ,,110()~' j'1130I(j# GJa"nj ddovi" v"'og Sist;e(flt'l. J:lI.'~.ani 0511 ua 81- 8..5, Breg.aSID vratllo preko ploeice pmiskuje})(}!:iskivilC venLila (tMasrog oblJb) i sam. \'CRtiL Lzmedu pDti.skiva.~-a ve."l:tila j venula 1lal!i!Z$ 00: opruge (Uiliutr<'lSEtja i SPCUMflja)".

1!1"

7 9

1:.1

.5[. ~., -!).e.IOif'j,.s\Q!'}mtH·tJz'1!.~·(.l1(j()"). ) -S~!iJe~;fI8, " -t,ilolij".r!, 3 ~ptM~ar:j" :a ptJde1dwmje n~QI':a, '1 - pcdi~tJ ·.oenrila, 5 - ~r::i, 6 ..:. 8'rJmji faWiril!, 7 - WJ:rdra.~1!I;j~ o.PI',i'l/!C" lj - 9'{:idjalllft f}j7TlfgB, ~- .dJ.n.jI 8tJPfP.rit.l0 - v¢~ ~:e.fijlJ.ia, 11 - ,iliJN"'If!~ VClIi1~ 1'1 ;.. p,(.ilJmd~i. 13 -WlL~/ii wrliij_ 14 - vodic;" \lemil@, ./5 --';l'..ptf1!lilt, 16 ~br.eJ?Q.~1) ',!ra'!iJ,o, n - "apli'''''jcc!",

JB,r;eg~~,;) vratilo dobij .. t pog~m p.m.ro !L<iLl.I,MjciJog kaisa, a' da bi se 'OnlogLii!i!q sirih:roni1lo va no kre:tanjc potrebno je da : repenc :tacke na J::(lp.camch:ri.ai rJ<IIzubljenom kagLI. burin POS[:<\iVijene jcdua naspram drugc,

.DOI(Od.enje s]steullI ra;rscda i k."ipnog mchamz-

mao fazu: .

- poklopac razvoda .vusliJ\'i!d na svcjc mesto,

-ok...renutirad.:iJicL] da se poki(,pi. zarez na re-

_75

:nroK\11a.Q:Wceo Sii t;;;!l'eZ/;;);U [ffl1JOKilupt..~ fi'7-~

~odil~ -

- skiiltLli-~klo~ f'JllIfOO:a,

- mpCaau. 11.a t¢gaslQID ""radilu ~Jaill'illk ltake

da se U(6Z nat Z;~tlmik:l.I lJa~ijli.jl;i~og 'fE;m~:J;W poklop'i .sa ZWCZOOI _fIll. zvp!tmikl!l l;tegasrot vr,at.ib,

_,.m_mibJj~i bt~ 1'1<1'11,],16 :r'.l =azl,[odn~

:&1.1pCanik.e : oznbl jefu~: kai~nike) v,:;di ti ml'fuua. d,j ~Ilht' oudu' !TIooll~o'bn6 ui!'<tmuil

- t~reza'!l, :m. '!mila :rl'eko' rcmenkezateza{.l osvartu tiO'l'Q]jlllll zategnutost ;l;upta~£ol k~i.~u. a pt10m il,'m:iili bJoldm.lj~relUeniJ.ce, .

.. - p0su:viii pold.O[<l'IC sisil£U13 tazv~da i l1."iiSiti, pr6v~rt. d~ se repemo o2mike Z;il ilovode;njlc 1.1 iw.u:rrisu pom.c,Iil(,'l.

,UflUIW na"mhlj'en(J~~ .'caeJa

Posle 40.Q:J(J pn'.-dcni!i km tre·OJ.;! tzvt$,Lti det<,uju,u Lommi] l~ro'.rc[iti dla Ii F ;'Iazu.tijen:i b:is o~reCen, va $0 ;c potrebno i<.vIS l.ti. zarnene,

, c:(j,

51. 8.6 - R~Jmi ZQ dovaJ:er.JIB ufa.~~ 1'1l~V(~:.:1'g ,il'ifY/%'l, 1 - ;·,i:~r sa :u~;taiku $t1 pol7cr.:!l'tje f;..-'!!gtUfiJ.g .'{a,'ila, .2 - ·t!~t· ftilt<j!r.-.:zm .Iog.a fr~&a dmtsl: ,".eDt'" ~ ~~@lih! (iJ. ~I ,,ir"{r);l~u u j!lz~, bi'tfjill'tQ3' ~JI'ar;>a, , ~ rtper .~!'tlWf wgl1 v.eM drr"~<sri r€p-e~ ,,4.1 pti, J@.'t!JAllflJ ., lmIJ. ':f¥'C~i'M i'to<l raJiltd, 4 -f~pl)r M zu,Poo"t& IW r-C{#iid """for,a.

Pesle 6~lOOO p'l"OOednil1lm i'l\'dhl .. arnenu r.a" zubl.ieoog kaisa, na :droe{i,natin;

- skl:nuti, poklopacrazveda,

- prr.:wmti da U se reperi, za proveru 1)ll;l!vilnQg

IJ2lJp~erda" sa odgO'l"a:rajuCi.irn mnab.na. vo1daPljll" vidi st, :8;6"

~povu.C:i l1ACfill.l }"uCnD:::Lll ukUuCiti ii.IjIlJz.i stepen p.re[l;o~ da 00 radilk~ motcra [le-'bi j),k:fe, nula, jet hi [00 iz~\'al.p 1l0l'Pcra:tlja reJ;:ei"::!.

- otpu$dti 'Vijke- ~ ~~ezt!, ailem.aWrfl j skin\iti kaiS ~"l. pogon.aJl:erna.t{)]'~ i. plmpe za vodu ! ....:... navrL<u' za bJ~j6 ~tez;lta na:lublj~liog kal§a trd)~ (ldvm[Jti.. pa savIadl1lj"ud oprogll . u :2~re.~~il" skin,lui 1K(2:ii bljeT~i, k:;t,~,

- [I.ovi;' oo!:ub]jeni j{ais' treba tI@ildili. 'liM.et.i raenna da su repeo nai,pram od~)varajllc1ili oznska,

- pOSlupak l:llokit<1lnjll zsteeaca &:1i!ia oro,viti ktJd~r~D moment ldJoc, n;;aV'tltu se pnt.eie obrmim fi\Om.enrom 0.0 44 N;n"

- 1_)(1i1()VO prover.i [.j dEl ]i je u~10~o;r U fazi",

- vr:~hl:.ilJrnpe.ziilri kaisna remenice PtllJlpe za

vodu 1 ni~ema~.or~, ugJb kaisa je 10-15 mm, priregllll'l \'ijke za v~.z,t altematora (sl, H,8),

- llIgtadii poldopac razvods,

- proventi daf je pdj~llje u Iazi S3. radom ~ttJ-

tora.

~i. ~.iJ: - I'~~ ai!"fIU'W,," lIiI: ,JlOjq,-. 1 - ,.avrlJ\:a ru; ... 1,.,,0i:li',1i, 2, - ~iak ~a pr;brM:ll'j~ aj,ieHI:J.tCla, ! .- ~llf..''!!:IWr_

6

-sr, a, S' - Z:.i[~Ull 1timlJ;fjjl~og .furt.:l,. 1 - rul!?2'~i!, 2 rl'mM:i:ra, J -JUJ~'rlw.JM[ pil. ... ,)(:iWPlje.rtu'!Ilni::,Ir,,{ - tij(f~ -m !"ir.IF."'A.f!llJO."l.i:i! 1l~!i.a~ ~~.tI";.:::!li;:l. 5 ~y .. ,"t.(l~~(I ..

Padd;(JWMjR UI:!(Jr,a wm{ila ,I'l.oI, motors; ".1.N)O'· (mJ

Radnizazor ;l.medll rM."Il1i7JIC:il Vf:'Hi.it} i br~go,vll bJe~g~'s~Qg vratila - meren nn hladtom mororu ueba da je:

~ za usrsae YCl1lill; 0,40 mm, - Z<L lzduvne venule '0,,5!) mill.

SI. 8_10 - mtrer.J<1, ,g.,za-.-a i!medu podiza&l wml1a I b.'egr,l 'iI.:I &r~tJQ.<i./.om ""'Hil~. 1 - breg, 1 - {MdtYlt!at, j - ~u,ilf YIJII[iiu,4 - 1wr.~r<>l~;hm.OTo1.

-

------- .-~ ..

(,,,j pv;ioc."l .~~ za motcre loj i se rude ad 1'976.g:. tj. od btoj.a metera Q0769&6. [}iJ ·;'vog bmja zazor je bie O,JO 1.3 asisae i Q.40 m[1'l l:.t ilu.llm~ VCliUle ..

f'Qdet:av.anje t:.2iZorn 'v~lIjJa na rnotoru 00 1 iOO (;1il'I~ lCazllkuj,e scos po.l.fllpka .~~I.og za motoeod 900 c:m3, Nfil'l:e.J rema ,JiJab: sa kOfllrillta vnks- 0:;), a pCdesa:vanj.e zazcra \·,etl!:lb 'illsi' se ;:aoo~· llol'tl-p,loCka koj.e 511 mlLe-tti.'l deW.jilla.

rrnt"jpa~ pO{IC8aV'~n~ 7..aZOi'a,'CnllJs:

~ pn:c~taC vaz,Mla 1zbn\dl~i 'S3 notora,

~ odviti navttke i s'kim.!.ti pot:lnimc rmk:~c L~lll ·bre,g,a.,cog vralUa,

- 'P[(~ve:rl Za:lj)f<'l .izmodu pOiJ:i:W;;3. venulli l b;re.gl na ~rega:..sr.o;n\'1ajI6 mQ;\emQ 11.~ rl;iti bu se OUC'UIIl/ em radii ice mDbm d'lbjt f];ajve<a "'rednoit ovog zazora,

~" ~ ..

\ .

;

\

\

\

\

\ \.

I

I

t'

I o

,1._:"

- ml;ref!j; a.i.ora ':G~'T:;iti PVJtl.')':'u lll.en.ib us t.ea,

- ak(,\'LJIi~reili ;.:;ai..(f uije l- UUf. ~~}Jj<cni[:ll S(:<· l.Iicmn!i itlat{J;:ID (sl. S.1J) potisnuli po.di;lf.l.C\; veni.ila. nn .cl31e L jzvadU puchnctat - !DoloCic'l iz svog sedB11!. U Iodii:a;u vcntihl,

73

----------

-_ m,e.r~flj:: d.ebljinc p'loCjce.oJaVlti (oM'meuom, FloGice se fs:pormttJju:, b() rezervn, deJOyj, nmznin; debljli.mm<i ad 3,25 do 4,.70 mm sa. rasponom Jll. de.Mjh] od po 0,0:5 mm,

-kada se pron<lrte odgo'llOHajlu(a plooca posta'!lid ~e u njeno 'sOOlste UPQdizaclI i. proverui P)!lOV(l zazor,

--- p(lStl..pak 51£, oMv!j8i. ~.:.<I sve .... ~:u.tik.

~mj sl .. 8.12 pri.~m.;)n je d.]jagram rszvoda ZilI .!n{'1lif1lf ,.11001",

.lJn:glJSlO 1Jratiio t" J },()u .. )

Nil st 8.1 3 pr!kaU'lJ]~ S.1I ognO'VI1~ mere breglsI05\"J,~Jila .i ·odg'Q"majl!1~i!I scdi.~ J. Jljegcwnn.1 kll~i~ltJ.

79'

Ilg~'iU~l,'1.i1nJ::: r~l~nOla.::>", Iil;lJismisijam u kereseri),J vozila vrsi se obrnutim redosledom 00 hg:adI1jt:. Pridrl:avatl se propi.sCiIID1 rnorncnata pritezanja ;W, vijtane. spojeve, koristec, din~mome~I:r"".Jd. kJju~.: Tabc.a ~ . .Il101l1CI1l1:.:' pritezanJa dam je . u poghlv]ju 2." l'eh~:itki pOCflci.

SklO]) motnra 1 1i:!'".1.USffiP.s:ije tt:ebj razdv(!lji~i, onviti vijkc. U! vezu zvona menjata i rnotora ..•. 1 posfe 10g<l sknuti s;pojnic.u _ odvni \'i.ike. za vezu,

Motor postaviti. na radni sro, oslonjcn svojirn djol'!jim . d1dom (ko.dtom mO:O!It"J), ;P,o.I::ikloPiWjC rootoraobavltl sl.edeem. redosledom:

- s:~:iIi'11!h driat. ~i])ke:_za kontrolu nivca wlja.

- osIObodhi razvodnik pa]jooja 00 m-zaCa !I<!

glavi lIl.(lWF'iI. a pOlom razvodnik izvadlti iz ID!OiDJa.,

- ~linuti creve za goavo lzmcd{~ pumpe ] K11J;buratcra,

- {xi ... ,... ti navrtke na poklopca motora, skinuti pJkh)pa..: (2.]. ~I. 9,2),

- sJ:iuuu lap~:va¢ izmedu j)okklpca 1 gl.ave motora (20, sl, 9.2),

- ski!ilti~i GW'Y'a za vodu,

- skmuti kartnrator sa gtave LTIOLQr.a (OO\'i ti

navrtke za vezu), skinuti i zilpti v ~~~,

- slinl!lti kuCiStc termosja •. a, cdviti vijkc za w:c:u le.rmosffi:lla .ta :B1avu 1H~.HOi;:l,

- sklop osovinc j klazkalica skiruti sa g!,@,~:~ mctora tako S,l'O se ;xlivlj!U ~cliri [mvrt!.<e (1) pdkazane nasl, &,1,

__ . ._ 8-1

f ~.--

- izv;:.d,1.i osam S;(Jt,i p:J(!i<;(tt<i {l~, < s:, 5.!}. ~ o(lvojiti cilirld:lnk:J glllv!:.! 00 b.loka IllOtOJ;it ·~O SiLl' se (,dvij u vijei za .'f'ZI1 pc oJ.rMeilC-111 nom lcdt:l odv-.j!inja,

- sklHl.lti cilindarskll glanl' sa bl(l\;;<J rI1JIDfcl, s',iin1/tJ Z-O:I?ti v a-e cilir(I;t'l"iike clave (19, si. 9:2),

- it.\'~ a dili. ,n-j klina za ¥otletlJe Ci1iULaiskl;l, glavc a ,s:. 9}~.).

- m.o.>aC altocr.atora-oo~ojili od l)~:ka rnotora odvij2,!'l1:!i rui':nt~"1.~ vezu,

*":'n~ti tl;n~~I; kaf~ za pOi1!JOO a1tentat:crB,

~ skinuti pUOOp'll ra gorlvo, odivili (j.'C [;:l'.'rOO: zavczn,

- iz· v. aditi O;;~:Vil1;.cn zatJCI~T(lin pumpe "a gonvo,

,- odviti 11"1 ~'!jlGI.1:.oji v~~uju pum:pur:n vo;,'1u S~, h'ln1.:rrr. motors i. s..kinuti P"Ji!l1.t:u:ir.ap1;iv.ac, - od'i;il~ f'ITtiSInG za uljc,

.~ L

i -,

.'lJ . .\J <! .• ,)do~i rniin.,.~ ." 'iH.if)" - rA;!cpa.;, r.ili!d{1·~UJ g(a.. ';I(!, ~l,*in.or.om,

82

- udviti navrtku za piiC'>'r.$CClIJe rernenicc 1121, ~adilkl!l. mOIOr.3!. koristiti Jdju~~ (it''i;'cra ok 36, a zamajac osigurstl ed 'Ykrek1nj:::.. Skinuti remCllicl] sa IHfUi,c,e"

- zamajac odvojiti, oct radilice I:fiOLOm, odviu k3', vijaka na ~·.rim:b.fLk:l ,zamajca ~l, sl. n.ij,

-.~ ob~i'liuci 1Il.(,!~CU i ,ooviti, sesnaest 'fijaka 7;<:' vezu lorita (kar~ef) rootorl ] bloka, odvojiti 1(l1rito (Ci mptivoc (2) to(l bloka motora (sl 9.3).

- fJdviti vij:<f: 1l8.r>O':d()tX:u JantaflOg prenosmka j skinjti poklopac {3) i, zap;tuva~ (4) (sl. 9.3\

~ Qch1.Li vijl:e sa puklopca{5~ na zadnjoj skarn N1mOt8 i skinutl 7.3ptivac (,6) ($1.9.3).

- odviri.dva vijkI: i skhH!lU pampu za l:dJ.: i iz\adlitiosovjnic~ Zjj' pogcn pumpe,

- l:mCan ik. i ekscentar za ])Ogoflrem.i n~k~ pl1mp~ skinlJti. JdviMIJCi YJj:ak: (I) (sl 82). hv.<Jditti k'in za osigmane,

- OO'\i'Jl vijak za csiguranje p."Cdiljeg letaja bregasiogvrstila, izvadlti hr,egm;lo v:raliio iz bl.ORa,

- izvooil1 poo]zare (l . ~l. t\.I:, ;z bloka morora,

- OO.Viti v.ijkc 0) poklopca ]eteCi.h Ic;;';ajeva

kLi pnj~~~e (~! 11:. 1). s:kin~d potlo;x:" i ro1uoljc le.z~\~a (4).

- b:vali:tj klipove b bloka pti~j~kiJrfI I11!1 klipnjaCtl,

- od ... iti 'iJjk¢ ua PO~OJK'iIhU6hl'o'ruih hl4icY,I i

skinuti radilicu motora.

Sve .(!ci::w" dobro ct).rc.ai, prckoatruli sati j fO PQ' tI'{.~hi PC{lnLviti it zameniii novim Ifel::.wi.m~l. St]ap<lr\j~ motQI;;'I: (i,jydvir,.i cbrnutim I,edOSIc.(1(1!l1 oJ rask!larp~ulja" Pridrzavati se [lropiso:tllh momCfitiW,pr.ilCZilJ,)ja za yjjc,mc S-PQjevl;; (vkli woelu u pogla'llju 're,h.,i~;. podaci), kO:ls:tlll dinamornetarski klj:uc.

P1C poslav:jJtlnja poclopca motoratrcba podeslti Z~~(lt vcnWa, p.rc;n,a jJG;;,tupk.JI, d;;l~aH 1I p.;gJa"'lju 8. Slstem razveda a z,81irn izvriiti l,od,cSavflnja j kcntrolu svih sistcrnu morora;

~ipat. m;:m~mQ"t1Je'i f]f!.lvcnti nivn n118; u sistemu zapodmazivaaje.

- sipati tecnost 7.a hladellJj!", do ,odted·crw£\ ni-

voa,

~ :prow:riti :ZS:l.egnlilIDst, 1'eIYI cniee,

- pode-sid ZakOI plarir.skih dUgll"lfldi,

- nil, v'c~hl1 i kJipni me,l1a1.izam pcdmHi da :),[1 1..1

fazi,

- PI1lZ<llI hod moto!".} ?OdesltJ. na .GltbUru:lf):ltu, ~ dr.

RA.:,)KLAJIANJE MorORi\ "nOO'~.i "BOO"

[v101Orpostavir.:i narJll:ii 81:0, a pre ]1;;;):£,0 ,~[Q tit: prism,]' msklapili!lju: :reb.a uraditi sledece:

- isptlsliti ulje iz korila motora u sabimu P{).I)I,[· du, prcthodao izYIJ~i Sipku za \::()I]110i II !1lVCa

Iillja, '

- i£.PIllstiti ~et1ml2a h[~d~,!e.

)t, 'f,~ - IJt:lWj ,?If)tOfo1' .. HOG" 1 -'ptJvp;x, l - ciU~JaTllJ.:£Jg4!oU, J- blck~~~<l.,

Rasklapimje motora o'!:l~viti 5T~I«iIIl redosledam:

- skinuu spojnicu ochij<1:fUrCi "ijke k.oj ima je llritvrtCena. za zamaiae mrtoru,

8'1

,,",

~" Sk..imll! fIfO\\ili!.i.k ~ svecica ~ cdvi:i svecice pt):i:loCl!. sproijslnugldj ilea,

.. -- V:;gnJl1iti uz.'i'odl'li1 paljenja j7; i)dg~y"araj,Ll~-C.g g.C!6~t<i tako Sto s: «h'.ije I1!:1wt1(l za p,:dtfi7~t:je sre:zaca. polozaja f-Mvcdnika pliIj~:a,

-_ ;".gc;tdiU dJ~jilliki prck.idaC za :si$t!al:izaciJu nOOO'lclj.log fritU!;a nIp II ;oolV~U,

- izgrnd:i.1i iF, cllir,dusJ::e ~Jave dalji'loo preki- 1U za si.¥IW:ili:tcij\l .v :ioolro lempC(all!~,e- T'.l's'lilaJnc leCrl'(lHj,

- b:.gul,,:lil:i ;:IhCL['.I::).i.or ea blMta Tn:ti'llra. sa od,gQ\'araj ocilll kaisem,

II.' , ., ,{k b

- :s..:m1JU CIt'\! 'Hi. '1'ttT:11 l)l,1mpe za g,;-orJVO I ;1\[' u-

ruwm. ,

- o-:l"'ki na\'rtk~' La l-Tii':v6dCrije pllmpc za 'blok mt'wrn,izg;radili pMnplJ, imlmo:r, pOllmu ~5if!JQl, i rnpivaCe:.

-i{ffllJti creva za ~iJ:t\l1ldjll tOlpk vode sa k,j;'I;:'\lrfatc,ra~ otptsLiIi, cdgovar.aj,ute St.eG~c (I,w-lice.,

o::;loboOili '~I'eva 2<1 dovedi oj'lu(i gori,<,<:, {i-l:, km'bt!latOI;\, ctplisilti ste.LIi:C ogrllce,

- oovillj na,,~d:c: za vew kjIDbunllO'ra na 'l~i_Hll la.llc,klOl:. ityr,aditi ~m-burstot,

- sldilllJ:i usm~'!,'a': 't~og v~~uh:l. taka S,lOse ol,h"iju Ila~'l!k,e ,!<'i pli(vr&,'enj.e. usrncrivaca

- izg;a;titi- lisisni i izJfI\'fli kah-ktol',oj"I;aa ilJ,\'rlle l.:J.pr.C·",t~((~j)j~]'lJ :Uillrlar9rl:l gl'·~.·!I.],

- il,gratli purnpu za '~'J 311 bIola moiora

- skiOiltl pok1oi)i'I!.~ s,istena ra:wuiis. odvijalJ

.... ljke za yetll poklopca, a zarim i~pn1\'Jj Limeli!~ osip;urai!c. l.UIX:.<t[.ika zup~~wgr..a.i~, tl-oki.!";ui ZWMjoc: mou.n prmiv ob;d.mjada b. ()oIhili :iJm'~,ib.: naremcnici r;adilice motora, odviti. vijkc za p'liCvrs.::enje lll}C;'Ii'j\!,ll. za P(,kXWIl.C 'brega~t% v'ts:liJa i wptallika za POtre!aIl,lC I11.lN(HjnLka [),fljcoji!l. i pUII1[W:0:<1 uljlt I!.g:ra(liii !IIJP~;,ni'i{ei '-li.pC~g;ikaiS, OdVLl: i!""~ !ttl! :eli P ritvrf~; V'..tD je-. r.(~m~'l.i:;e 2.<1. lW .. C~ Z1j[)~51.0~ ld$a, J:lgmdiai (<l,1g'Q"am.ju6 [)C1i;:!C~ j ["YJei t: .. 'Ul.llaC k<)i~a,

- skiflCiti zaM:ilnil-: :lmIbl,ien()gbi~<1, oj'n~,tl.)il¢i od~ovaFajut.e .. i.jke :: Ilavrti.e,

- .. c;illnd::ustu gla'l'u 00 "''O~ ifi $a. kucistem b:ug,<:l£l!Og "radJa, a pre toga :ld Vll1'lIjke i navrtltc za p!dC"'fSi~t.raJlje, Potrebno je prl:re'llii speci.i~!nc klj'.Ioove,. hiSf.'Kli;li :zaptL'J~LC cHitl' ~2i'ske glaw.

_- ",-k~mJlL] pCikl,)p:~1C nit 01::'1( a m:Jtom i vratil~ za pl1kr,et1l'fj:e ro.tt.'ltidnb paljenja -j ]Yunlpe :t:a ulie, p~ IZ·o,I'lJd. 'ira,IHo iz hJolm :rllcton,

- ilgr.illiLi t?bur0lbja Zl1 pm .... e'lravnlij,{: bJ.)l,a mctm-a i \.\.cn:tcmadjll. ulJni1 para, odv;{i 'Ii· jif,k za prl~mCivaI1Je,

- od,-,j~ '\o'Jj!::e la r.riCvr~i'!"'.m.:,e -zrutlaj,c",- lliotora, CSlgnral,i'!flTIa,ja(; od Qj;:1';3iIulj~,

- o~lti-ti vijke 7;:arriC~'J;scel1ie koma 1IrA)lora. na li,\lok Jf!iJ[)JI'a, Itgr,'ltCiti korite motora;

~ izgnulid poldopac s«bbka mOlOT<l rill strari raz .. oda i :;O:~:i!j;~,

- izgraJ,jti ptl:_mpll za illjo &1 sisa1jkJm i. odgo'!;.1i'(lj!ldm ":~f.ti '/alem,

- skiflutice';l' urdajrl !~ R"C:.rkdaciju uJjlllti 1l'ar:J..

-- OO'Yitivijke za prit.eZanje pok.opaca htajl.l rub ""ttl za k'ii pnj~~ j mdilic'J rn o(on, pri 'tOme p;) ;wuebi oeN! ok.remti r .. di1h:;llI. I;;vllti strop' kli{'-klJpnjocfl (4 komplda),

-l.'lg;rm'JitJ paklopc.e l~.lljevil· gJa·trr:ih ~liVS: ~ rftdilice z3~,cjnc 53 jXl-lutkama :etaj.ew, izgr:!idit:f radilicu molor.. ~.b;\'l.lditi PQll1lkc IculJCli'a i pJ,:utke p:1J.enova aksijalMg l>;liaja.

Skl'q:lailje n.ctora se vISi obrnuam [e(ios:edom u o.;L'fl~(i f:l:l! r<lsk1apallje. Pojedil'li sklc-po'l'i sa iJPUl.:st"'i~ Zl kOIlIro.'lu i lI~~illlll. dt.'ti Sll u ,:ldrcdea~fr pOgb~'1jirna, Pn llidap'J.nj,lJ, ~no;!ora.2a plri~,2Mje\~j2Jil,:a kori;;:Hti ainill~I'::imewr:tki :<lj!di i labdil m(lonlc·l)am. pritet.a:i:JjO!. (pogfavlj~ 2~,.

Pre postav tS:ljapJkJo(l(:a. UIQtCra :r,cru JJl_M.l;:Slti IlrZOi ~'enli'l!H prern a. po~wpku dal.O.m I] po.;.l~dJju S, Sjstel'fI r.'iZ~'(X1a. a zaLi;u iLHtati pm,!eJova.nj,e i kDl!ltdll svill-sisl~En'll1I :mc-tora:

- sipati. mororno 1!Jlje i proveriti uivu 1I1ja u sistemu za pormazivanje,

- slpau tC¢nQst za hladenje do Ottcdcl1Qg niVQBl,

~[)ro",eriti zsegmaest remeniee,- podeslti zazor platinskih dugmadi,

- razvodni j klipni mehanizam ·j)Odc€:i6 d3S:U 1lI

f~vj,

- prazan hod motorapodesiti Iii! karburatoru,

-1drugo,

_----- .. -- 85

In. BLOK fV1.al0~~

~Qt" - ,,&fI~§~-~~.~ . ili~a<-"G:-~ ._.8~

Oi050 do O,01U mill' ,,900"- Za moWr "Hor i

• .I3€lW vidi pod:a~ke aal'Cil u 1!<th-eH W" 1.

1'1"; J
I. ,~ .. n~ .. ,.1f' J\I'
II I I
I. ~,. m.ilr~l'!jl6 i j
~ 1','1
k, J.ml!!rvl1je
" .
I iU
~ BU~JJIi;; ~ilmdMa !:J!"~.'b<l. !.lmdutJl ua U\';IIUVI_! precnika ~Ivoc.aili,b za me·Ie pI~~l:lib.i tlpO .... 1 ~O,2-n,44},6 :nm) ada se L~dOVt}lj.i vee navedeni :I~ ad (Ji050 do OJl70 mm, lsjJ'JSe:IJIU:jl ill ovaJnost pOYI'~~Ile ci tindara .lai:mwa:

- Dodetnu ob.I'<i.du du 0,15 !!..I.m, p!J,,~ je prO:;'li~ ciliIl!!tra" U o.:m.OSIJ fill prvobil.m.l men, kad je d"v,o.Ijno ii'lldid bru~c.llje; JI f"I(m" ovanie d~ nd!ri.

l\ . .ko j,c doiJam"m aura·jom potretl!1C1 ;.'lovetati pr:el~ik dli.ndF'd za VI.se 00 D.lIS mm, obrll:d!J eilindra new oba\"iti nilpnry smndardnll meru, .

N<l ao.nj-Oj povtijni bIo-lea mJWra nalaze ~'slo\': ue o7'"'a]:e {pored svakog cilinW.a) sl. 10.1 koj(; se OOIlOse na 'I'~Jici!'l'!J p.r~nJ::AI g.laVDwg c·ili_ndr.a. Na OS(U)'1uproC:lii~b. dlin,(!rj so ~wst.'ii(li II klase odpo·O,Ol.l)IIlI.

3J

KJipo\' i [Jori'!,;;.lt~().!i 1'U::-CJlilui lakoM su ,:jV n;l(iJ Ii u kfase kao ] cilil1(]ri, pa :;;;bcg iL()J~.l s\'akihlip Ilgrnden u. (;iurilar morA dli prjpa(b ',S[oj kl<lsi ..

KO:HroJa .gom;.e pJ\l$ite l}lokt (;;. .. , WJ) ko], ~%.: • .:>pt'IJa :'a cl~iru:l:'n;:wm .?JU'I<Oin ... ,)ba'/IJa se p;)moCu ravnog leilja-a podijagona!i bloka, z...1erenjc c:dsWp.luija od J<LV!lC, j!(WJi;i.lle "-'\l'~i g.cbl!tr-olnirr.l .isticirna i. ako je IXU::tM onda tr .... ba pocJ.vl1ali .I)lok u ~)OCJ.a£ilu .... anom servlai.

1..2f Z<)fIleIl:!I podi,za.(tt v;c~rt.i.b (mo~~l" ,,9((f') 1'0- il"e'biIO je j;;w3ditl oootl)r i ~U~\'.;ti ga, N a. 51. lG,4 ~l.rik;a.aoo so mere sojiSl1t 11 bJoku I pxlizaca '/cnIHa, ;za<:()(r(lrrc"';~lheni }c od O,OWdu I] ,046 1l1U:n.

:;1 }fJ.4 -Mcr~ .lIldiSJ(J i [.'O'ft,·",r:.l ...... "t,-,'a « [;";11>, _>iff .. " , .f"i.',t,~iu \\I!Jtti,'g Ifm1(!J' .. %C".l

P(l(li:l'il~L ven:i:1a se i~roruC ojl!lkao !'Cl.ef'..U, oelevi sa. Ifl,leeanin pretu'ikcWI cd 0.,0) do O.lj) mm, Foot;:) ;1.: :ro;J;'oCb~o il:r.;_:v:iI'iti pWflis~rn ".:l71)J;, ruP!1 na s.xi5w ". 1;)]t'll;:ri treba p;oH:;i~ '1 o\!!R.~~nolJ ser'4';SUL

UG l.IAJ)N .. LA. J{,osm_.J I CA CIUN Dl~A MOTOR ,,1100;''''

K:)SlI.lji:;e se iSIJOrutll)lkao rezevru Jell""':, a ditncHlJje su dait TKI s:. 1(15. M:a3lcim~na geanica u ... e, .. ~Iln.1a prc{;Jlu[.:a dlin.d~;l:rajc O,C ram 1,M odnosu ria I1()'I1m.i.l~j] :P'iU nil, meduum, ukoliku ~J;; jevi potl'CUt.l 2:9 l'fI(J,VMlo d:'lmdcm cilinda:mi zanenom kl ipova na jt.dl1Om motcrt, kod koga jt. vee izvrsena mak;sinu!nilobrad:t cil.ilidara. tllda Il'ein 1J~i!'adi{.i nove bsulji;e qlillilm..

Hidr.n:l.itrlolIl. presom i spedjilnom plocom A 6C2!J!] ttismul. k.cSrujic:. u bl::ll\ mown, nakon pretAlcd.l!og IX)dntalbanjaJ»'{~IDe cilindara iI blow i. ~foljaSnjih p:'l\Ir~!I1a koSuljica cUirhJant Zt.OOl' urr,edll l-:o~'lI1jicj .i cilindara u bkk~ je ad om 900,09 .rum..

Posle t1grodl1je trela obrndltj i nonova.l kosuljicc c:liIiIlwa pl'c"rna m:neraJi'!fi daum na ·S!. 10.5_

Url~iU<rlfljl prdllik ko~1I1ji:ca t'tdm da tude u gralljc$:nailJOOdu EiO,OOC' i $0,050 mm, n selek£:lji na OSflO· ... 1l tri kJase ·kH}v.·;;:J A, C i E .k;)je: se i:;porl .. lcllju tao· re.:remll:deiloyi.

,,:9{ilO~

1 ,832- 1 ,63f

Stala Urnanijenjai !UI'Iu1raJSnje~ p·,el';nika polur(jz.~el{~ gG"'rih, 0,127'<1,254 - 0,50:6 00,12'7 -'O,Z54 -0,508

l'Uka1Ja.ce.ra1i1ir.e [li11rnJ C',J,E;.2-·1,016 .0,762 -1,Of5 I:

I N,ormalllSi d'e:blpna poluleiaJeva gl~W'~h r Jkavaca !·a;lillcl:j iflllnl

Debljina. i1oi'1'l'ialnil'l polllprst:eIlO'18 aksija:loog'Ip.'tlJa. raoilice \mml

D",bljil~ u\;,oo3inihpollllpi'steoov.!\ al$iJal:nog le'i~ia

rndi!i03 il'l'lrn] .

2,4S7 - :2,,487

A:KSif~ni zazor ra.diliC€ mo[ora [mn]

0,00-0,:00

±: 0,35

I~ "k:~71<llrm dQ!\!Ioijeoo (dS~Jlpalio esa WKa'1CaI klipnj,a.ce iz r·1iI'!ini ~melTii~' ra:drlice irr m j

0,055 - 00.26,5

, MdltsimaJna oValnost gna~nih roKa'.'a!C8 radiJioo i ruka'li~ca za kl'i~\iiljaoo, posle br'l.~eilja [mm]

0,005

0,005

0,1 0,1
0', , 0,1 I Zaln8!jB'c l1iiIoIon:

I

- par~ielno:sl itJlltl::lu csiens pewS ne' OJS(6I 3~Ike i dodime

fXlvfsine sa primJn:iool'll na ra(MJci: na:.:, doz\?J,;€lI1O ockllupanje [!11m)

\1 - ~1pr,a'IJn2lstprEll1cdno pomelilutih ra.Vfii ,uoa"nOSt rei (:su

l ckretar;'1i: mar, oozroljelf1o ods~u,JainIe [rnmj'

R~l~iliC31 zshteva dobru ko.rJ:n::lg swill po\(rSil)~1 premapreprsanirn merama, a ujedno l 3vih kanala za ;Jr'Ola:z: uta 23; podmazr..alijC IezJj eva ,

Dill bi JC:isuli kanale La prnlaz ulja to! poomaJ:L-vanie leiaje\'a nbs. prY:) iz v.acIiti C(.(}O\JC za J::aI.\'aranje IljU,oVlih knjell:ll, benzinom pat.lji\,,() oprau sve k;;,nale j ()SI,.l$iti itl \at.(lll:nom pod prj.

... ~ __ ~ .8Q

~

V

"]

tiskom. Posl.avi!i nove cepove ]pOOlOCU specUItl!]Mg Jlab(ia6tl i osigurat] If! oct .i£pa(fanja.

.Koneolom s~':ih pc\·rSin.a. rukazaca :boje::.u IJ do· . dinl. SiI kiaj~vima mom. se lL~taoo\'i<i da nema J~llkotijlii i ostecenja, Ako Sf: lIstrn1(iVl da

Q~,e.cel1ja: ne mCYgII WI $£ olklone r.illlhc·J treba zameltili.

Neznatna oSI:~emja (ogreootiruc) rnogu sc ol:ktoniri fiJ)irrl brusenjem odgovarlfju:c:e jX)vrSine PQIno(u' najfinijeg brlllsnog pa::plitl. Rllka-"cl g.Ia\l'ni~ fGlajev'a i 'kolcna mogu sc proVef':iti u od'~osfll !U ffi!i'tlnrn::t i :iSlroi'kllllja. kDI:il;(~nJem mitrQl;1)eOO (31. U .2). !\ko se 'llstafJ!(nri cia 51] o.M~eBj.t in ovalnO·Sl rukavca vetft 00 O,OO~ imn potrebno je il.vdifi brll'~eI1je rI.l.ht v ca. S;taiii(Jan]nJ vietni:f rlliog'.J se umalljid 7.f1 s.lede.:::c erednosti: 0.,127 ~Q,2j4 -O:>U~ -0,.762 - 1 ,016 mID. Da hi se OH-"1:Ir~o rli·'()J'li.~w ~t2!)t· 12med:upolllleZaj_a i I'3liilicerkQji imosi c<d O,OQg do O,071irim· )0::.,1 motor .POO·· a za nQlar ;,1 U10" je 0,040 do 0;085 mm. , treba zamenid

po1u1c~.ifi'i,e koji imajl1. ll!ll13f.l.-.eIlU rrl~"lJ! Wit!_~ ~njegp~l]ika.

l'oQsJe h~ja i n!Lkniadnng biorlOvlnja FW::a'Vaca ;porRbiiJo,.l~ paZljivQ oprati- i:W:-;nuI1ti_ tv,e Q'liult;-

ke Qd abrade. .

tlni[l~l1IjekanaIe oprali'bel1zh100,

(l,B

l

$1 .. >'i'~~.- Jtadirr..~ ~ ?a:/l:<1iae. J;i;-'::i'~·~-'Iill! rm:a,,'4,<u rMil';'e, _Rti} Zil' i:-anin-J" .~,m!Jl,~·l,,'loRl; (/:I. fi~ C. E) woo m tJi~~1YC ""'jJcr (D}rth"JS 01."" ~"<)i"('<frJa rli:te_pa· raaasce ~~j<r:c.

iKcm:mla l!ro::v Ilo'[e.f·mm ti .rf!'dil .. lee (;1. 1 1.38i.,L obavljs 80 zajcdno sa zarr.ajccm i, s;:')ojnioorll]. Postavi se na dve pri.zlne. iIi .nfa dva Jl~TIUeJ~~1 lelljlT<'L .Ale sklop :radHl~e [cZi da se okrt:.fle na biI() kojr.] straou sa [li)pl'Glnc. suane li!(HlaVU.i 'par(~~ lcplj.iv{l mase, smole,koji ce sHop radilice du¥eslJ u -ruV'llote2ni I}J1oZtU. Prema rnasi

{'jJ.'e SfTwte I1eJ];[ zabIl';ti 7:an!iljac u .:io2.v6IJcncj Zloni D si, ! l.3b. l:(clll:tola ik.'5ij,liFi!og U:1ZOr.l prema s:ljcj ] 1.4.

Kontrolu '7.<P'Qt.~ :W'rIe4.! rok.1vaca ['.:tdiJlke i. lei.ajtva _(s1. 1 ! S) L-:eb<l izmerhi pcmocu poseb!!lill "jihI!Sl1CI1iil It.bta'' koje- mogu da se deformisu, Za to se mha rihralit: o ... Iai'icen()m servisu.

__ ~ ~ . 91

.\1 j I :!- K.o·n.:.~'f" -l-'~"r:< •• _k 7I,h"''-',M rli41ic./f i

l~ttJ!l!lo<£.,

lhtalt: inelt;. kOlHE'.li~~ti.prlem3 vred~:l[oma jJ,Ljm IJ, tc:illikkiI:n Pll(Jacim,a.

NA?OMENA: KaO gm je Y"I:; j)l."elncdiJK opisaDlfl, v t:;i; sc da ,le 1;:[; J;o11ro1lJ i n(JO'le na :rOidl lici POlrcJ)I](l riluvlti s,D~jji[!blO'\·arle, ~adJlje, pa se :r.oog l!(I,ga 'prepOrI!iCll~C da lo obave () ... ta$'~,mi J<:.rvisi,

mp~as[o.g -eaca P.r.J~·ec~1i U:Prl.\'MSl i panIc.1- ]iI(J$O p(iw~ma k.ojcCLQlaz~ 1.1 dodir sa rad.ili(;(iu, 1i s,pcjr.h~(tn {5L 11.6:_

~!r'lin!.(lQ JII,dii"'c:'1!l

_.A

Na zam1iju1 sc nzlzzi i;u;lCasti ,'en.tJ:; rlOtrd:llo

.Ie pl'O','erili ds Iii Pl)swjc OI£lCt'e:njll. nO!. m'birru. j'J. 11.7 - [lsrlJdJJ~~"¢~I';;;' v~lt'(a '14 ZIf..'1' .. j,FC rmrNOL .

. ---.--~----

Za uglll'ldnju' ZiUpCasWg ,""~Ilta (s]. :Ii L7.)polJeb· oo jt: Llib'mj,nl ~'00l.'i.C l.Ii .kartlllfja na ~mret'Jt.lin od 8tre, pa hi1rauIi(Ilom. preSmIl iZlrSi[i eusl:-"v;9:n.~ venca flGI, z:amaj,uc.

ZAM.ENA ZA,PTIVA,cA. R.l'-\UIUC£

Na: st 2.3 prjkazatl je W-A'iUZlll prosek fi).OlUfa ,.,900" gd~ se vidl IXlloZaj~aiPtivl1Lea ~'aw]i(;c_

. Aka je ]X)lrti>na zameea zapti'l3.e a rsdilice 00. !$~m!li zWllillj¢tt trcb;) uradhi sloo~t:;

- skinut; zam~jac (odvui v1jlke t .t';ilijcdnicku

pnmJ:nic.u).

- skinuti poklopac (odviti vljke),

- iz vrSi.ti zamem,.l. ::.apti:vo¢a,

~ pri sl.iapanju obro:ili. p.W:njll 11a: rep¢te za oomri][;1nj~ poklop<'.a H (ld.Ii1JC~~'.l 11J~ rlldli.ltci."i.

Pnit'j.;;\"'II<.Ili w prpP1S<;illjil Ifll)nlOO<l1ii. I'H"ire;:;.,!uj;:; datlrn LJj p)gl.avljt!:2 "TcillltCli ]))daci"

Zamena zaptiv.aCarad.ilicc. motcea ,,900" nil SY,,ni m1;,.ocb zahteva da scuradi sledoce:

- SkiIl(lti" lI'<.q:le~.ili kills,

- $ki1l11ti ·belJiz.iilslm piJI~lpU,

- bll')kir~ti .zamajac ]1IOtiv okremnj,;l,

- ooviti Wlvrtku za GG]g:.Ir.a;~je rernernce :1 .'5kl-

nm, remeaicu,

- odviu 7 \Iij..ta!J.~1 pOkh:ip(;tJI .. sk~rH;,ti pol"lu-

pee,

~ jz vmili zamen 11 7.:.1[1Ii,\1:'1t'a mditice.

S~aPfl1ijc (ib,lViti obmuJim redcsiedorn a p:rite~ ~"Il,le "jj};B.uradLt.i ]!,r,HNI:J - rO('pisanh~ !U omenti rna pri:t~zMJfl.

Na ;.lio 2.6 prlkazan je 'IlU.:'hlZili pltC.'*~:( mOi(II"'<1 ,.1 lOO'~ gde se ;II:idi p-oLolaj lap!.iV;tCa radilico. Zarnerlll zaptlva~a obfJvili kJri.~lcCi prctlJocTn-e

.(Jomelle.

9· _ ..

',j

.l\UII.'()VI

CiS;!enj~, kJipOva obavitipcsle rasklalXl-lIja !;Jllltum; ,x:.i.stiti ~ek klipa, kanale :f,~ '!;;"l.1e~'tnj !.::lip' nih jJlS!CIIoOV<\ :! ctvorc ZI1 pnlX'! l.:lja ~£1 podrnszivanie, K.orisli.l.i s:ttuga: ili neki ;sman 'alal4 :. klipne prstenovc rutili fim.i.m bm~mrn pa.plroIJI. PrOV'l:riLi 00 l:1!a delcvirua r.e p;)~t(;je O~;«ffiP k;)j~~i zabtevala njl]c-v'~ r;amer,u.

94

Kcnrola zollOW: iz:IUWiu kljp~ i cil udra i illnedil! klspa I 11jCgOV(! csovinice u:;;!),,'l J<:~ !:i:; om"'! ~Iod;:x'i ~!!!n:l kl :'<11 svrstani II klase, as se kcmrola oba,'fja na s~J()!;o"ima k(~j pripacbju .stirn k!a:.'<l1lrl(l. Kjjpuvi su SVI'~UIIJj '.1 tri' J:.01.cg'O:ijf$ nil :I&TI() .... u v~l'c' ne precnika, Isto r:.azvnta· ~'aflle rrimerj{D1.o je .i ked osovinica ldi,PQva. kojr;. treba da h.ul!u. ugrMCI"lc Q i:1:.p::wck;Jji jJli. ptdlj(l iSioj j.;".J.~g.~4'i,ii_ Na sl. 12.2 ptik;r;:.a;u~ a] ozruke na kl'pu L kl:ipllj~6. OZ!laka (3:' ria klip· lljlcu (JlJi:losi. se na broji cllil'!::ira koJml: I'lipad.a sU~p ldipu. i klipnjMe_ P .. i '.lgrailnji il:JViJl kllpvva II neve dlir.drc 1.:~ZCIi: izrnercn u Hlvni tJP~fl"~no:i fi,:li osovinicu, (:, r.liH~lSloJanjll t}(i 39,) IlIH! 'lnJ ML~ Uir~:l. (m()'.o~ ,.!})O·'tlll1~ha odab.Jdr Ooj 0,::150' diQ rl,~lirQ rnm (:;1. )2.3). Uvccani tLpo\'j sc iSN~

,. ~bela 1:.1. KUFOV; - ('SaVIN ICF - PRS~~NOVI

" i':r'G6niJ,; nO!fi1lahih kfip¢va l1!iflren .t..pra, ... no, aa

osu Osc'vil1~;.e klitJa na 39,,5 m rn (za: mottlf.90C·) , fli 51;!: 1}.25 mrn (l'a ntNoro \Ot 100~i .,130Q'): - (.;,las6 A tmml

~. Idasa 6 (!fIr!]l

, .; f.:ja~a E mrr.]

taLC{ fzm:etIu kllpova j (lO~uli\ca) clfindam meren uptavno m OSU osovi'11ce kllpa na 39,5 rom (~amQtor Jloo", IIi 51 ± 0,£5 mil! (za motore

, ,,1iOC· i" 1300") !mrnl'

I Ol'ecanjeprecmka orovirioe.{I!pa za:rezevne

jerO'ie. !r.tmJ .

f> noo"

86·,820' - 00,33) 86,,340 - 86,350 85,360 - &,370

D,OS(} ~O,070

Sirna san ala ra k\ipo~'jm.a:

~ OM karal, i;;1l. !;:pm j.¥~si::mi pr.slen [mttl i • 785,~· 1,eD!) 1,535 ~ ':555

- Oi'UQ'i kGoal,. La orisaf,uti prsten (mml . 2,0 f 0: - 2,035 2,01'5 - 2..ro·5

, - 'reej katlal, za .nazajUd pfE.ten ilTllTi) 3,951-3,977 3;957 ~5,977

~I------------------~----~----------+

Delbljina kliprtlh j;fS1e.nova;

-rompl'e$ioniprS13n [l11ml l.72S-1,i4D 1/78 - '1,~90 1.,478-1,490

I _ b'isa!ucl Drst~n [mrn J 1. 978- l' ,990 l.Sao - .2,000 1,980 - 2 J)OO

-lI'az~juci pre3ren {mm} 3.,925 - 3,937 I 3,825 - :.5,537 3,925 - 3,,937

-----------4----------~---------~--~~--~

Zezor ilnmeoo kllpnih prstena'JJ I bo~nlh snana

~.ana\a n91 klipovm.a:

- ki;mpreslloni ~f'Sla'1 (mm.1 1_IN,AAjl,lci \CIsl® !lTIm;

- mazajJcI pres!en {!I{Hlll

Rastcranje izrnedu IKrar.eva k~PrJih prstl3'mll~ kada su Isti IF,,r~deni !l dindre;

- K.onpresiool prst~f't from 1

- bfimjuci pBtal; Imml

-ma!afLti pIe-Slen ;mfT1

, s.k31a uv,ecl!f1jaltitpnih prstemwa za l'ezervn.e debl/e (.ff mj

,,00.0'"

I 64,94 0- 64,000 79,94 Q-rs,950

64,960 -64;97(1 79,SSO - i'9:91~

64,9'30 -04 .. 990 . 1.9,980 - 79,99(1

0,050' - 0',070

, f),O('2 -0.,03

I.

1.535 -l,555 2',030 - 2,Q5fr 3.967 "":3,987

0,045 - 0,077 '0,040 ~ 0',0]'2, 0',0,10·-0,002

O,3J-{),4E O,31)~O.45 (),24-0,40

o 2 -(),4 - .0,3

0',.2

0,2

0;008- 0,016

,0,045 - 0,0'77 M25-j,O~7 _,0,(2) - 0,052

0',0,*5 - O,Ory a,q 15 =D'.,OS5 :J.O~O - 0,052

:'>,20-0,35 !),2(1-0,35 G,?cC-D35

O,31}-O,45 0,20-0,35 0,2(1-0,35

Q,2-,o,4-0:.€ I. 0,2-0,4-0,6

95

'";::- r~14b-: 64.'9;Ji1 (. M,%IHt9](i' t - 14.190- R9~D:

a

~~I.l'2..J ... ~;~I'K-!r'r'L:[po~'J: ".:.Ii ",'j,~/J.()I.i" 0.1 m.:tJ(7' ... f)t:(~u .. b),lf.('·· tr).'".J!OO

rueuju sa uvecanim p.reC!i'iikGm 0(1. '(},2, 1),4 (0 I(],Qmm, bez rat\'il'sru:v~lIja 'U kla:s", ~ ka.t~orije.

KU' MOI-ul~ 1\ .. ')(I{) .•

.on . e= I0I'l

I

1

_ _}

. _!

2azor izme{h.l uS(ivim(;e Uipa r ot ... UI<i !,i usicama tlpa j;; od 0,008 do 0,J16 mn, Osovrnice uvecanog :pIeeDii.la .i~p~ujti se kUQ r~ zervn .deJo""! sa I!.:wcmjern odCl,2 mm bez fal,;,r¥taVa,:ljla 1.] kate6oo.}~,

KonrmJil ie.:inab.s:j nrase kllpova cb:avlj,a se merenjern mase kllpava, b)jd se ILlgr~UJU II odr~.c.nt DOlOJ. oa\s;ma~no coompwl'Ije;e i '2.,5 grams. Aka it mssa odred.e:no~ l:o:1.pa lZ'I,-an g,_T'(Iflbl 00 dOl'!;'f.,lje.nog ocst'Jpanju; pouebnc j,f. 3tru!tlr~l((Jm o';)uldom sk:u1Ulipotr.CbnJ },:Uli.CLI.1U mi!.t~:ij.alD pD13Il'!,t) fA. :1.'2.4, u dut,tnl ad nt(j"liiSe 5 mrn (moWr ,.900')'] 4,5 ;run (motor ,.1100",),

f<: L'II' MCTOR.A. • 11 j);) , •

.---- 5 8.~ ----.;

S, I, tlA - Otk"(:1Jia iJipJ fad. *<l~'I.(mt"~}~ IIi.I',;fO

1-_~_---,-1:::!O,i. __ .. _ . .J

I

KLWI'ol: PRSTENOVI

KL:ipl.e f-G""Si.enO\·c mba pru"'t'.ri'ti 'Ii O~)JlU~tI Ita ":.lip l dliJlili'u.,

f(ontrtJ,/a UI?/Ii"r._ ':ym!'diJ: ktipn,og fir,~·ltll(J i kar):~ I .. Jl~ ,i;fip.u (:sf. 12.5) 11l01;,e SC iUitditi l'XlSta.vij,(]mem .IeGnog po jcdllo~ prsteua eli, svo] km:'(l.t i merenjcm ·l.aTwa kmiIl:.'"O.IIJ.im U~,ti6ma, DOi.voUeliu ZUl.Ct' je 0,15 mm, Ncd'o'loija1 zazor il1llC(tu prsW'!1f1 j ·tanO!ii:JJ I] kllpll. UHot..c d<l: bnde lP.n)k ~~h.d(;tJ kornl}resi~e. PH,~,'clik.e potro~nje. ~j<1 i ~ihr:>anog tmscnja n:<lfliCih po'>'rs~n£ .. '\.ko je ".<li.,o. \re~1 0(1 (I.{)Z·fO!jCI1OS rltlswje obrzana

96

._-- __ ._-. ---

Sf, n·"~ -lColl:r.,ia' iQ2>:JrG i1iJ:l'l<!.t1l kliprt<:g jVrs.:~M i 4MkJ ,~U.f""

p<1l~nj<iij,xrufl 7J(l""rShli.talUIJi~ Ila ,~hp.l:l .sm~jenje k()nl~J~ 1tI0tQr~,

Kanl.ralQ :.!Qwta izme~ :rraje-"el 'Htrmi~ p'"."ieItlOllla(sl. 12.6a:) Oba.v]jl se ugmd[!jom p>Sle!lio\'~ u c])m.dre be.z UP9\'~t DCZ'llo!jC1'ln, z:mJl jc [1,20 (ID O,3::rm:m. <ii, 'll1>lIJ:C<!ju ·da:].e zazor,nedoyoljlrnl kruje!tre, prsOOt:lo1!al::tl?;,ha dC:rn'p]t1. (sl ~2l~l:!!)_

r.;gr,(Jdnj'l1 kl'ipn{b, prSNMwiriba'l'1ja ,~eodgovaujudm, kkstU.'(IH (it 12.-,). Po.sI~ ,lJgi!',~lljt prsre;aova t1ia. klip, zaZur'iLmedu kI-dje;y.<) jedllJDg pr.~~a.m.ol"a! hi!i pol1lC:l'en 'za l2lt '~. oonOSl:! I;lJI ,lJ.<tjCyt:Uilii,gUg prsiena,

IL ,!,~,() -l( onlr'()W .an'·,Q ,11."-eJ" kr:t.;je~~ .Id~i~ W.>«lrw"" ('l) i ,mmdO k;u:j~WJ kt!pt1:1k.p":.f!ilf)'1{I: ftj.

OSQV[NICA '({LH'_-\,

O~o",jJii('.11 Hipifl S>e tll1s1::uje LI oalu p~"'l! I~:cn 1:Jip~Jloc:e,:p!lreJ:Thp$:attlrii od 24oPC., 1ThkQ da se o.sr'lCcDll11je zazor 00 0,016 dQ'O.039 mm (z~~rruo· 00 ... 9tll:r)a 0.(11 C-(D.tJ:42 UI, motor 1'1 I,QO" ,

Pri ra£''dtlp~[JJj~'iIi)OOvmi>ta Idip 5'e. rriLi:gk~!j~i1.bi. jli'!~c..Ln na 1)I,'C11., pa je ovu 9pe~"a!dju ~Il:no ob.:witl 1J o'i,tkillcern.om servisu, ,UikQliko d~iOl'ii nisu o~!kCtl1.i mogu se, ponovo i.ij,loU'ebiti.

[medII 0?01J,inicl(l, kiiJ.ll ") Qil'Jp~a u usicans poslOj] zw1~. ~tL ~,OO;S'~O _ ~,OlJ.n~m •. ~a je mqg'LlCe slooodno z:akretriIiij~. Sltio;J: J'::hp - OSQ''i,!illica.-k]ipl!ja~, ~ta\l'lja se ,,6 '}te~hoqrio ~<I"l,@tteru:m lJl!.d~~'ima. a zbog z':;I.g~1nj~ l1ip-

fljaoo reo p~Stupa!k.,tr~ba OhQ,vi.i sLO'lrrk~~ .

- za~ja!::! ,kHp.l1jac~ IS: Irl.hiita,c u spedjaboj

peci. IW. rei{lperftui,w 24ORC, "

- zagrej~[lJ1l ~.dipnj[i~u ]1Orm;:iI!:1I kk~ta, P9SWi"'lXi I] stegu IJ! vl.'::r~k.mnLpc!LuZ~j, i.aku 4:1. tuala pCSl-1ica bude gore,

-f,J0J ;;~jpl[il alat 'Po;;ta~hj c;ro~'iii'"ii"':!l kli]i~1 $~ega(1'i Jill,:MVi:OC')1.ll1 alan,

- pOS'tayjti. klip ilia klip_[IjoclJ ;ak0: da su otvorl koline .. rn i, Oil hr()j ~1.SI. ktilmjat;, i osa o."'~yi[J1c"! idjp'Bl 'budu mil ist£j ~trailli l!l O::!tiOSH na u~dl.'l~'~omj tUN (~I'. n.8);_jGr je :m;~ otvora u klipcu pomerena za 2 mm U cdnose na C!Sl~ klipa,

97

:;;1 llJJ _.~I,g\l'""Q,p Jdi~ i mp~'e ~ C:UIIC'4P .. 1 - ~,'la4 ...... lJl'P'~"l, 2. -,,,,f,,p"i,; "";'~(U'fll!liJitf kJipIJ 9d v...w !;Ipa

(21Ym)\ J - 'IT.rl~"~ polTdMje ,"f./.y:;.",,*,, F<',ti~J1jo ,

SI. ! ~.Y - K :m;,..",J:"';!jI"'OlLUH Sj~:;,j" .tilj1r,t' (.uo·"iltiGI' J M,? "~!,, .. ~~

Sp~j.aJj').' aWlli\l'ur.;i km:l Ol)'Ol; klipa dok rucica af atanc dodime u::Ucu 'kIUpJr.

K omfo{ti !ii.f.lJrr.o.'Jli.· J,'Mji1 ··Ati?l!.e o::ovifl~iC'(~ ! k!:;pnj()~e rli,ctu secbav hi .»:0 se pm,e.:I.l!ij~ );I·Q!,;· ijajflt .alai. (~L 11_9), ... <1. QV 1I . kC)rUf(;lu pnC'j)fIrueujc:ie ovhkelli Mr';r1S_

Prcvcra s":' obaV'lja mmliGIU l<..!jQ~m. p:i.oo-m.u rl¢. ~ uc da riooc do pu!'l'lcnlIi J~ fl,:ovinice u ldip"ltJati ?!kfl se deh:.j~ obnn:rn IOillflC:Iltom od 13 Nm,

K nldro;'aparaleb(lS{i eela k1ipa J. 'Jse j;: otvor» 'I!~1[« pesuce kIJpnj(>ce Zl.t;.1~V'd spewjllrii ill..'ll pia 00 prepOl:\l'tilje 11<1 Sl,: i:;wr$l :.I. [J .... b."'~e-:nom ser~hu,

O;htll"~;a'ljc u j)i!.ral~ loo!Sl"1 sc c.(;>Qija mefcn;em :":;;Z:1ra [J.l'l'letb kor:uojl1lbi vedk<i.lnc r,wfu "lalla (.'11.:2.10) matSimalno (~cz"V·Qlje..l'lI grcSbl me:rel'l.ll. MI. Ja3-'i:Dj.I;fi fa. ~J 115 mi( tid stDb!.a ki.;.p'IIjat-c jc ± (',Ie mm, Ak.o ~ (rlstu,t}anie ",xc, 1"1" presi jl~ rmgllce izvr!l;'ti i:>pritvlj;,l,0JI,; t:lip'J<lte,

Polr<ltiajeri U ~e:ikoj pe.fw·,ti idfpJlj(J(;f·(lJ:oli·~.o lID'liM nsevc i pre'rd.ib lstI()~ffiJa moraju bH'i :;{.anmc-ujoer,i ..

fro·"er.a wnM IL'IO(li S~ LtQ i k-~d gkl .... 'lin: l~l<:!jeva r<il.1iGe, 1I :;klopIJenJifI, S'1I1JIJ, sl,in ~{(J ~~ navrtkc r:ritct:1Ji rnornentl"lm oj 41 Nm, a dVi;v()Jjr;lIi 1£iwr je ad 0.026 do OD7i mIll i.litctOT .,900") i 5~ Nm ~ 0,036 <10 0,086 za mo~(li"

98 ~~ __ - .. - -- .----~

St. U,J/J -Ii:M~ralil f)!;1ro!dr.oiNllda. k1~)(l 81l (};!i()1,Q ]J;I!likE Pi!SIt}.c~' kJ'ilM_tatt;,

lil. t,Uf _ Sdop M;P--fd'lpJljrJru. I - 1ri~1;. ;. _ .:J\j'own,''-;(l;, J pokie)pao;, <1 -1)(!fI,~;~1(!fl.'o;j, 5 - @ L>J'~ka" 6- /(J).o k:Jip.rrj~~t:, 7 - uljg i prsun, 11 - jWsf~lIli~f~gd, 9 ._ wmpf~,~fmu' [N"Sle.r..

,,1 U)(lr"; M~r.erti:t; ,:;;-caZQJIa IiZmedu ~ZaJa i.rub,VoCal se kOlltr-oi:hSe U"JX!rI)dir: .. anj~n1 ;!1~.ri1l.£: defo.rmjs:l:ne ndi &:I, sb:dorn na omoni, . In::0Liko ~e zazo:r iteei; :r.alnel]rdl~Jc"Ve drngim,.. mllnpg _pr.OCnika, a rukavru:: na radj[1:;:i obrus:iti. dabi 00 db])j4,') 00,· gQVl.t..l1ljUc:i ~ZU.l',.

N:1 kli,pollima: r:IiL~gl,l da se pojavl$, Mtr;;Xnja aj.;CJ jec

- veliko PJnCI:'0Ce~je jo~ fi;lmz~,lI(If;f!cg mo:tum (PCltchD~ jc da ,IitlIOkY.r, prcin!l upurst't'im;a proizvod;,'!,rta, racli sa ogmni6e:rirn . opIereC-;enjern odredeni broj:kilom.e~);

.. - nedovoljc(I porjm,.u;civ;;mje IJl5Jed nedo~tatka ~Ija, l'i'~, 1iRi.~ Sl:'it-CR1U za podmaziwmj~ zapll§.e.rdh prcti.Sla¢~' {vooovt) i zapdjailog

~lj~ . ,

~ I'led(woljl!lo ldide~e usled neispravnosu na sb::!tm,u 7.:1t ~ladcc:ij\';, ottar.1v.:lnje ~mP'! ~ vodl:J,rer:most<~t3 r kao I zbng noo,ostitka vode,

- l]erra"'l~rJa ~!grill(~nj1"l klip<J ,

- neispI<t'!l'[\06~ na kh]l.nim prstenovtma se

uocava stl]anjc~jcm stepena knmpresije.

NBispra vnos~m] fdipllim pt S.r~lJlJ?.illU1, ;:I).ogu biG J:ld[(-l(!e,:

- Zapr[j,alli (::i';a.rC¢Cfr~) kJ];pni p;r.Bt.e!:wvi. PQ(jm~aiv=je ldlp~ i ~mfid!r.>. Oft:LCg!,l!~~,!~ se pt'QlaS1:0ffi ulja :izmedllov.ih elemenara. Kada iilk. (lOI?l.~ np~IOf ,t.ili $:RgofflVllT~jt\ (lliO: usled visoke r~mpelatl:lre ~goreva i ~tl{~a sc ugar, takQ da se kllpnr JID'timnvi 7n.pe.< n u i.let-ov.ilIlil:, :izgl~be (liastlCIlOl')l i. ne 7.BptiVl3ljll dobro. UsJcd ~~it<'t dolaei do sm,lnjfulja S1l'lp!(',.. na kmillpresijc i sIlage motora, ,Pili je . neep!lorJ!l:iot.ilkvlI ne~_S]::r<lv[ms.t oIk1O:f1~Li.,. Aka je moguce l"Iak~.~.j) "e· ~.oozga rr!xakoli'.lnap(!:'l~ roieU.lIl(l i Cad se rastvori, fl. MO je potrebao :..... prSil.ell(lY] se sk:in~ i ~l~b{)vit se i_~t::i.s~ od cadi.

-Nep,rop:.srlJl =<:;OJ (uv}; ~. slNi~ 'Iieli.ki iii mali zazor izrnedu loajevJ.tHpIlih prstenova ~ izav,i'"aC'~ [epravilnI)8~ 'U iadu motara, Pre, YoUi'k. :i:ru:OI OIIlO:;l:iC3.V1"I pro1a9~k ~am""l tt~led nedo'ioJjnog" :zapd.·,an:j,a Ako je zazer s.u:vllie mali, pri. zagrev.:m:,ll. prstena zev rnoze ;,;a~ 'iI im d:\ :lGl'C.n,f), a ~1(c'Sten d:l; ~e . .-::12' avi, ooJmni ill z:lfjba,

"OJ

,. ,

- GlilblJik: ei.asi!:ocnmid prslKllll je pojavt! :lbo,g

koje l=,rslclI:L--e~azam;l.mti, .

- Ostct~nja 'i,iri lzgradnji i ll~dIl.j.i: 1l:Hpnih f,fSte!l(Jva rnegu daDii3Sla't'!l!.l wag o:s~~ji vosti ovih ·cl~r.an. ,lX! law, lreh~ pallj]V() parlesiu da I!::IiZI.e~~ Mlcdillih prsteneva ne 1::m:1u u

jt'..I.fnt"j llnij'i. ..

'.

1,3. C'IUNDARSKA ,GLAVA

,,~OO"

···~I:

2_ I.

I

Za.dor izmedu 'lOdica veRma,i o~o'l/al'ail.tih re-dilsta .u 9 avo

clin.drn !1iiIl III II

0,033; - 0,080

~},063 - 0,1 OR.

O,{)22 ~ o,o.sa

45"30' 1.5'

1,.3 -1,5

Izgradnja (Sk:lcfuJlj~) clijn:tfbrsk.e.gI8lve (3,sL '9,2) meze ;I.{; oIJ~lvili i "'-ada. je motor 11£1 vozilu. Po.lrebno je obav:id sI~Alete.:i~dnje:

- isprazniu sisiem za hl3!dtm:je kso SOO je opisa- 110 u potl1.n,dju 9.1 .Izgn'l([l1j~. rnorora, saeuvau :etoos:r l.a .~hde].ie 7.31 dlaljll ~DOlrebll.

- Qtp!.l8lili· !.lJojev~ ereva :za.l'ilildenje i g(cj~~e.,

- OOV()jlU prO"Od]lik: mase akumulatora,

- skh"m ti p.roolsl!:i.C ~a 'l'aultili sa crevhna,

- skinuti razvodna kapu, kablove sa svecica j

razvodnik pa]jel'lja,

- (I~]Q bt:JtHt;i ~ajle ZJi .. k.otniulidie na ItrirtlUl1l.rorli za Sk1rtQ'I{<lnje igas,

- ad'Vcj"it.:i creva za dD''II'Q(j goriva sa karburato-

~a,

- codv(Jjili creva 7.1\.Vodll sa karburatora,

- ,sbl~uti karberatcraa cmlll.lial!'Jlicc gla'l"c (odviri. c:eli~i navrtke),

- skinuti k;.Jci~le temla';;lan..:l,

- ,o;jvIu d-e )Lli:tvuk.t:· riot ubujmll;i I".a iW.IJl'iiil)

~o]El:l;Jo{ri cC"i idl'lV[lQg sLstcma, - :;ici.IIUIi" dr1..aC meracamvea lIlja,.

- cell/jll cetiri ·navrtke i iz\r~i osovinicu klac-

kallce,

- ~:v'aditi Sipkc podzaea,

~cd\'ili vijkeza \'ezu·dliMa~1ike glave i bhk<i mg·tQta,redosJed odvijillJ!Ja d.u .. je nil ~I.. ] :), 1.

- skinuti cilincarsku ~T,avll sa bleb motu;; Ukoliko ne ID()Ze da se o(!vQjil:reha poJako lld.cJ:fflti komadorr; dn"et:.ll !KI ci.l.iwrarsk~~j gla'\,j 1ll01O:ra.. Nilako se ne Sfrl~ koris:titi oSlfu: predrnet :<ao POh.!.gR" koj!1!. 5C uvlaci izmedu zla v e i: blok-..;!., jeJ bi to dovelo do ~~mj[1 dodimLh povrsina, ... time j do SIHOOg: ZHflli.v:m,j<l ]Xl'SLe lIgmtlnje.

'!!."l in -s.m.:J: l~sfuk pri,lt1.,;mp "'ijiJ:e <ih ... :i,,;.f~ B,roii"'~ .t·(I bbk ro'~fa'.

Hivhi ila'lrlb:-, i iklflL:ll i:r:J.tuvII1 kclektcr,

- ilvaditi OPfJg:o " .. e:nti!e iz cili~daskiC gla't'ti 1.lxiS(di :>pccijruoi alat A6000A (5113.1}. Alo se neposcdu.ie.. 5:p~djruni alaI.; Ioji imaJu servisi, ~Zl prDswpak .u~cnjo ko:ri,6>titi pri. fi!.'i{IIi: alar, Hpr. odvj.at:. Oprut;;U sabai W.o ita se c,mo¥l.Id ¥'<1l1tnjc polum ... sd.!:!::i'i:l)g osi ~lI:t'e:a 0'9) i (7), j_z"aditi. ~o]jnu (22) i unulla.~a:J'u opmgtl (2.3), a potom i I..'klLljii ;x"sirk (2A), izvacUi. venule j} glave (Sl, 8.1).

K.[I~trob i o()ra.da cilj'fldlr.ske gl.iWf

PlO""L:rit~ da li ,5U dodirnepovrsine c i~!nda: ~l~ gliu'c l bloka potpuno ~jS't-3, r,avl'l.e i bez ogrebotina, C:"~CeJ1 je 00 moi,eo i~,vr,,~jti. ckngl<lm eemollJ, ,:loja se p-.ikJju.Cllje na el0ktnc;ol! bl!Siliel], Skmuti sagorci,c !lli!Slagc I) kompresio-

~02 _. _

nom .PTO~IJI U 1, 1z lz,Ol"il illIili' Oh'Ql'<i. SkirlJJ.i lV.rde naslage iz kcmcre za }JfOlazteCll(DSIi 7a hladenjto mi)lC,~

Ako su lleItl,\'o.Lne [I(!. poYlt~flj ~iliHd8Ji·ske. glu\'\;: pc:t:rebno je lJfew; '!a::.i.ti ll. Sl)YdjclilXl- ... aaom serviSlI,

K(!!n~rt}Ua ,dlJoine, kOH1PJesi(m~ig .v!IJ~['GT<l. kac ;, p-mv{l'[a poroznosti c.lindarske glave mot;\: se ,P'[l(l.viti samu ako pcsedlJjei.C spe-;::ijl:l!liu;} ;a!a:.e-. Zazor izm'cdu r.t\mogdeJakonLrolniim (za kuffi.pre&oa:i pro~to~) i po"'r;~irne ·ciiil1:tarsJ:.c glint II-l~ srne hili ",cci od {1,25 mra,

Poroznost cillndarske g~ ve mol.e se proveriti ;:)10 se :;;p,;:tija!n.irn ab.ll.)Ifii t,alVorC crvon. pril!juN :puTl'llla pftlltc slavine, .... oda ngrejc na 85--- 9WC. i ;Q<;i:vari pri:islik 2-~bahi.. Pri ovim 113-· to v ima pritisak rio :m:e W Q?ooa, a to se sonnoli~ 11;1 raaaometm,

SOOi811l \rentila ucilim:wUc.oj glavi ne s,m~jt.l bi~i O$~C'H1!I I!r 7.Qru nlllcj_;tUl}u ,'.en.tila, u prou vnom ueba ih dodamo obraditi (s], 13,4) t<;ko da ~iri.na ~;xl.iS!a. uSii~mil:, i !, . .Q.n''Il.ih vcntila i2.[[(II~·-i 00 1,3 do 1,5 nm ,(k_CLa A),

S-ediStn ,'enida

Na 31.i3J prikilw.lli su osnovni podact s:;.<liSlit ,'(lolila, a na sl, 13,;! rlati su j)odaci za 'Ilg1b,,,~