You are on page 1of 1

PERKHIDMATAN SHUTTLE BAS DI KOLEJ KEDIAMAN

Para pelajar dikehendaki membayar sebayak RM300 untuk satu semester bagi
perkhidmatan ini, pihak kami menyediakan beberapa skim kemudahan pembayaran
seperti dibawah:

SKIM PERTAMA :Bayar penuh sebanyak RM300


SKIM KEDUA :Bayar separuh sebanyak RM150. Selebihnya selepas
mendapat pinjaman MARA.
SKIM KETIGA :Bayar setiap bulan sebanyak RM100

Sila tandakan betul pada kotak yang berkenaan.


Saya memilih SKIM : PERTAMA KEDUA KETIGA

BORANG AKUJANJI

Saya …………………………………………………. yang bernombor kad


pengenalan …………………………………… bersetuju memilih skim yang
PERTAMA/ KEDUA/ KETIGA dan berjanji akan menyelesaikan bayaran yang
selebihnya mengikut terma dan syarat yang telah di tetapkan untuk setiap skim
tersebut. Kegagalan berbuat demikian akan memberi implikasi kepada rekod
penempatan anda di kolej kediaman (hostel). Pihak ibubapa juga akan
dimaklumkan agar sama-sama dipertanggungjawabkan.

Yang Benar;

..........................
Nama:
No.Bilik: