You are on page 1of 4

॥अथ श्री दे व्याः कवचम्॥

ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋष िः, अनु ष्टु प् छन्दिः,


चामु ण्डा दे वता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् , षदग्बन्धदे वतास्तत्त्वम् ,
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे षवषनयोगिः।

ॐ नमश्‍चण्डण्डकायै॥

माककण्डे य उवाच

ॐ यद् गुह्यं परमं लोके सवकरक्षाकरं नृ णाम् ।


यन्न कस्यषचदाख्यातं तन्मे ब्रूषि षपतामि॥१॥

ब्रह्मोवाच

अण्डस्त गुह्यतमं षवप्र सवकभूतोपकारकम् ।


दे व्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृ णुष्व मिामु ने॥२॥

प्रर्थमं शैलपुत्री च षितीयं ब्रह्मचाररणी।


तृतीयं चन्द्रघण्टे षत कूष्माण्डे षत चतुर्थककम् ॥३॥

पञ्चमं स्कन्दमातेषत ष्ठं कात्यायनीषत च।


सप्तमं कालरात्रीषत मिागौरीषत चाष्टमम् ॥४॥

नवमं षसण्डिदात्री च नवदु गाक िः प्रकीषतकतािः।


उक्तान्ये ताषन नामाषन ब्रह्मणैव मिात्मना॥५॥

अषिना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे।


षव मे दु गकमे चैव भयाताक िः शरणं गतािः॥६॥

न ते ां जायते षकंषचदशुभं रणसंकटे ।


नापदं तस्य पश्याषम शोकदु िःखभयं न षि॥७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं ते ां वृण्डििः प्रजायते।


ये त्वां स्मरण्डि दे वेषश रक्षसे तान्न संशयिः॥८॥

प्रेतसंस्र्था तु चामु ण्डा वारािी मषि ासना।


ऐन्द्री गजसमारुढा वैष्णवी गरुडासना॥९॥

मािे श्‍वरी वृ ारुढा कौमारी षशण्डखवािना।


लक्ष्ीिः पद्मासना दे वी पद्मिस्ता िररषप्रया॥१०॥

श्‍वेतरुपधरा दे वी ईश्‍वरी वृ वािना।


ब्राह्मी िं ससमारुढा सवाक भरणभू ष ता॥११॥

इत्येता मातरिः सवाक िः सवकयोगसमण्डितािः।


नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोषभतािः॥१२॥

दृश्यिे रर्थमारुढा दे व्यिः क्रोधसमाकुलािः।


शङ्खं चक्रं गदां शण्डक्तं िलं च मु सलायुधम् ॥१३॥

खे टकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च।


कुिायुधं षत्रशूलं च शाङ्गकमायुधमु त्तमम् ॥१४॥
दै त्यानां दे िनाशाय भक्तानामभयाय च।
धारयन्त्यायुधानीत्थं दे वानां च षिताय वै॥१५॥

नमस्ते ऽस्तु मिारौद्रे मिाघोरपराक्रमे ।


मिाबले मिोत्सािे मिाभयषवनाषशषन॥१६॥

त्राषि मां दे षव दु ष्प्रेक्ष्ये शत्रू णां भयवषधकषन।


प्राच्ां रक्षतु मामै न्द्री आिेय्यामषिदे वता॥१७॥

दषक्षणेऽवतु वारािी नैऋकत्यां खड् गधाररणी।


प्रतीच्ां वारुणी रक्षे द् वायव्यां मृ गवाषिनी॥१८॥

उदीच्ां पातु कौमारी ऐशान्यां शू लधाररणी।


ऊर्ध्वं ब्रह्माषण मे रक्षे दधस्ताद् वैष्णवी तर्था॥१९॥

एवं दश षदशो रक्षे च्चामुण्डा शववािना।


जया मे चाग्रतिः पातु षवजया पातु पृष्ठतिः॥२०॥

अषजता वामपार्श्वे तु दषक्षणे चापराषजता।


षशखामुद्योषतषन रक्षे दुमा मू षनक व्यवण्डस्र्थता॥२१॥

मालाधरी ललाटे च भ्रु वौ रक्षे द् यशण्डिनी।


षत्रने त्रा च भ्रु वोमक ध्ये यमघण्टा च नाषसके॥२२॥

शङ्ण्डखनी चक्षु ोमक ध्ये श्रोत्रयोिाक रवाषसनी।


कपोलौ काषलका रक्षे त्कणकमूले तु शां करी॥२३॥

नाषसकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चषचकका।


अधरे चामृ तकला षजह्वायां च सरिती॥२४॥

दिान् रक्षतु कौमारी कण्ठदे शे तु चण्डण्डका।


घण्डण्टकां षचत्रघण्टा च मिामाया च तालु के ॥२५॥

कामाक्षी षचबुकं रक्षे द् वाचं मे सवकमङ्गला।


ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनु धकरी॥२६॥

नीलग्रीवा बषििःकण्ठे नषलकां नलकूबरी।


स्कन्धयोिः खङ््‍षगनी रक्षे द् बाहू मे वज्रधाररणी॥२७॥

िस्तयोदक ण्डण्डनी रक्षे दण्डम्बका चाङ्गुली ु च।


नखाञ्छूले श्‍वरी रक्षे त्कुक्षौ रक्षेत्कुले श्‍वरी॥२८॥

स्तनौ रक्षे न्मिादे वी मनिः शोकषवनाषशनी।


हृदये लषलता दे वी उदरे शूलधाररणी॥२९॥

नाभौ च काषमनी रक्षे द् गुह्यं गुह्येश्‍वरी तर्था।


पूतना काषमका मे ढरं गुदे मषि वाषिनी ॥३०॥

कट्ां भगवती रक्षे ज्जानु नी षवन्ध्यवाषसनी।


जङ्घे मिाबला रक्षेत्सवककामप्रदाषयनी ॥३१॥
गुल्फयोनाक रषसंिी च पादपृष्ठे तु तैजसी।
पादाङ्गुली ु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवाषसनी॥३२॥

नखान् दं ष्टराकराली च केशां श्‍चैवोर्ध्वक केषशनी।


रोमकूपे ु कौबेरी त्वचं वागीश्‍वरी तर्था॥३३॥

रक्तमज्जावसामां सान्यण्डस्र्थमे दां षस पावकती।


अन्त्राषण कालराषत्रश्‍च षपत्तं च मु कुटे श्‍वरी॥३४॥

पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामषणस्तर्था।


ज्वालामु खी नखज्वालामभेद्या सवकसंषध ु ॥३५॥

शु क्रं ब्रह्माषण मे रक्षे च्छायां छत्रेश्‍वरी तर्था।


अिं कारं मनो बुण्डिं रक्षेन्मे धमकधाररणी॥३६॥

प्राणापानौ तर्था व्यानमु दानं च समानकम् ।


वज्रिस्ता च मे रक्षे त्प्राणं कल्याणशोभना॥३७॥

रसे रुपे च गन्धे च शब्दे स्पशे च योषगनी।


सत्त्वं रजस्तमश्‍चैव रक्षे न्नारायणी सदा॥३८॥

आयू रक्षतु वारािी धमं रक्षतु वैष्णवी।


यशिः कीषतं च लक्ष्ीं च धनं षवद्यां च चषक्रणी॥३९॥

गोत्रषमन्द्राषण मे रक्षेत्पशू न्मे रक्ष चण्डण्डके।


पुत्रान् रक्षे न्मिालक्ष्ीभाक यां रक्षतु भै रवी॥४०॥

पन्थानं सुपर्था रक्षे न्मागं क्षे मकरी तर्था।


राजिारे मिालक्ष्ीषवकजया सवकतिः ण्डस्र्थता॥४१॥

रक्षािीनं तु यत्स्र्थानं वषजक तं कवचेन तु।


तत्सवं रक्ष मे दे षव जयिी पापनाषशनी॥४२॥

पदमे कं न गच्छे त्तु यदीच्छे च्छु भमात्मनिः।


कवचेनावृतो षनत्यं यत्र यत्रै व गच्छषत॥४३॥

तत्र तत्रार्थक लाभश्‍च षवजयिः सावककाषमकिः।


यं यं षचियते कामं तं तं प्राप्नोषत षनश्‍षचतम् ।
परमै श्‍वयकमतुलं प्राप्स्स्यते भू तले पुमान् ॥४४॥

षनभक यो जायते मत्यकिः संग्रामे ष्वपराषजतिः।


त्रै लोक्ये तु भवेत्पूज्यिः कवचेनावृतिः पुमान् ॥४५॥

इदं तु दे व्यािः कवचं दे वानामषप दु लकभम् ।


यिः पठे त्प्रयतो षनत्यं षत्रसन्ध्यं श्रियाण्डितिः॥४६॥

दै वी कला भवेत्तस्य त्रै लोक्येष्वपराषजतिः।


जीवेद् व क शतं साग्रमपमृ त्युषववषजक तिः। ४७॥

नश्यण्डि व्याधयिः सवे लू ताषवस्फोटकादयिः।


स्र्थावरं जङ्गमं चैव कृषत्रमं चाषप यषि म् ॥४८॥
अषभचाराषण सवाक षण मन्त्रयन्त्राषण भू तले ।
भू चरािः खे चराश्‍चैव जलजाश्‍चोपदे षशकािः॥४९॥

सिजा कुलजा माला डाषकनी शाषकनी तर्था।


अिररक्षचरा घोरा डाषकन्यश्‍च मिाबलािः॥५०॥

ग्रिभू तषपशाचाश्‍च यक्षगन्धवकराक्षसािः।


ब्रह्मराक्षसवेतालािः कूष्माण्डा भैरवादयिः ॥५१॥

नश्यण्डि दशक नात्तस्य कवचे हृषद संण्डस्र्थते।


मानोन्नषतभक वेद् राज्ञस्ते जोवृण्डिकरं परम् ॥५२॥

यशसा वधकते सोऽषप कीषतकमण्डण्डतभू तले ।


जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा॥५३॥

यावद् भू मण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् ।


तावषत्तष्ठषत मे षदन्यां संतषतिः पुत्रपौषत्रकी॥५४॥

दे िािे परमं स्र्थानं यत्सु रैरषप दु लकभम् ।


प्राप्नोषत पुरु ो षनत्यं मिामायाप्रसादतिः॥५५॥

लभते परमं रुपं षशवेन सि मोदते॥ॐ॥५६॥

इषत दे व्यािः कवचं सम्पू णकम्।