You are on page 1of 6
ROMANIA JUDETUL DAMBoviTA MUNICIPIUL TARGOVISTE, ‘CONSILIUL LOCAL rivindstabilirea centractual ‘Consiliului Local Municipal Tirgoviste Consilul Local Municipal Targoviste, tntunit in gedinja ondinaré astizi 28.07.2017, avn in vedere * Raportul de specialitate al Diteciei Administaje Public’ Locald prin care se propane sabilrea salarillor de taza pentru funcjionarii publici $1 personalul contractual dn cadrul Aparatului de Speciaitat al Primarului Municipilui Targoviste al servicilor publice din subordinea Conilul Local Muniipel Targovises * Procesul verbal inrepistat la Primaria Municipiului Tirgoviste sub ar. 22242 din 24.07.2017, din care rezlt Indeplinireacondijiei de consultare a organizatie sindeale reprezentative la nivel de untae sia reprezentaniorsalariatlor ce mu fe parte din Singiat, cu privire la stable salarilo, = Pevederilear11 alin, (1) - 2) sian. (4), coroborat cu prevederile anexei Vill, ‘capitol I, it. A), pet Ml it B, ar 7 ain, (1) lit b) si alin, (2), eapitoal I, it. A), Det. ‘Vit a) sib) din Legea nz. 153/2017 priv salarizaea personal plait din fondu publice; * Raportul de avizare al comisiei de specalitate din esdrul Consilului Local ‘Muncipal Targoviste; + Prevedeile dispoziilor ar 36, alin, 2 lit. 2 din Legea. Administiei Publice Locale, n.215/2001, republicat, cu moeifictrte si completiile ulterioare, intemeial art. 45, alin. 1 din Legea Adminisrajei Pubice Locale, wv. 215/2001, epublica, cu modictvile si compltaile ulterioae adopt urmitoarea HOTARARE: ‘Art. ncepind ex data de 1 julie 2017 saarile de baz aferene func din cadrul Apanstului de Specialitate al Primarului Municpiului Targoviste si al servcllor publize din subordinea Consiiuli Local Municipal Tirgoviste se sabilese prin ‘nmalfrea coeficienlor prevazuy in anexa I, care face pare integrant din prezenta hott, eu slariul de baz minim brut pe jr garantat fn ptf vigoae ‘Art. 2 in perioada 01.07.2017 - 31.08.2017 se menfin in plat Ia nivel seordat pentru luna iunie 2017 euentuml brutal salrilor de bazA precum si cuantumu! sporurilo. indemnizailor, compensator, primelor gi al celerlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potivit leg din salarul brut lunar, ‘Art. 3 Prin execeptie de la prevederle art. 2, sporul pentu actvitatea de contol finan:iar preventiv si mgjoraea salarilor personalului rominalizat in echipele de proict finanjate din fonduri europene necambursaile se aplicd in condiile Leg ne. 15372017 privind salarizarea personafului pat din fondue publice, incepind ex data 01.07.2017, Art. 4 Nivelulsalarilor de baz calelatpotivitnoilor coefcientt se cetermina prin ‘nmuljre eu valorea slarului minim garanttin plat g se acon in plat incepnd ‘eu data de 01.09.2017, ‘Art. § Incepnd cu data de 01.09.2017 nu se mai scondA sporul de 15% condi vatdmatore ‘Sporal pentru condi pereuloase sau vatamatose urmeaza s8 se aevede i condiite provizwte Ia litera B, art 1a capitolulu I din anexa VII si Hera Tart 3 copitolului 1! din anexa VIII It Legea ne. [53/2017 privind salarizarea pesonalull ptt din fondu publice ‘Art. 6 In situajia in care fn urma eplicsil oeficienilor stabil potsvitdispopitor fat, | din prezenta hotrire, cuantuml brutal salaiului lunar este rai mic decét nivel acordat pentru luna august 2017, se mengine in plat acesta din urn, pin cind prin eresteriesalriale succsive ale salariului minim garantat in plat prin inmulfirea ‘eu coeficientul respect se va depp acest nivel Art. 7 Potrvit dispozitior art. 19 din Legea ar. 153/2017 privind solrizarea personalului ptt din fonduri publice Primaral Municipiufui Targovite va stabil prin Aispozje nivel (gradu I sau gradul I) funcilor de conducere previzte tn anexe I, care fae pate inegranta din prezenta hot. ‘Art. 8 Prezenia hotirire se aduce la indeplinie de: Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Térgovigle, Aparatul Permanent al Consfului Local Municipal Térgovigle, Direcyia de Administare a Patrimoniului Public si Privat, Direcjia de Salubritate, Directin de Asistnjt Sociald, Poltia Loca’ Targovise, Servicul Public Comunitar Local de Evidenia a Persoanei Trgoviste gs afigeazi pe site-ul Primariei Muniipiulu Tirgovist, la panoul de alisj umn a se comunies in condifile legis Institut Preectului - Judejul Dimbovia, Direcfici Economics, Diresiei Administaje Publicd Local - Serviciul Resurse Umane, seriilor publice din subordinea Conslilui Local Municipal Targoviste mai sus enumerate, Ne 261 ‘Tey. 28.07.2017 Redactat?2 ex. jr. Mariana Ungureanu “Targoviste 130011, Str Revolutil nr. 1-3, Tel. (0245) 613928, 0245) 611378 Fax (0245) 217981 ANEXA I Ba HCL. ne. 261 728.072017 1. Funetii publice de conducere [Ne Foncia crt 1 | Seeretaral UAT 2 | amniteet set 3, [Director exeeutv 4 [Director exceutiv adjunct 5 | Sef servic 6 [Sef brow 2 publice de exeeutie Ne Funes Grad | Coeicient et | profesional | _stabilit ‘CLASAT (ual superioare de lungi durati) 1 [Auditor superior [21 prineigal | 1.75 ‘sistent | 1.66 ‘Consilr, conser urdie, [superior [21 expert inspetor, polit principal | 1.75 local sistent] 1.66, ebutant_[ 130 | CLASA Il (studi superioare de seurti duratd) T | Reterent de specinitate, | supesor | 1.52 polis leat procipal_| 148 ‘sistent | as debutant | 138 CLASA II (studi medi) 4 | Refrent,polist eal | superior [137 prineipal_| 1.28 asiseat | 124 debutant [121 3 Nip Finelia on [Adminstrator pubic