You are on page 1of 142

GARIS PANDUAN

Penguatkuasan Akta Pemusnahan


Serangga Pembawa Penyakit 1975

Untuk
Pegawai-Pegawai Diberi Kuasa
Dibawah APSPP 1975

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2004
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

Objektif Umum

• Untuk menjadi satu bahan rujukan dan panduan kepada semua


pegawai diberi kuasa semasa menjalankan aktiviti penguatkuasaan
APSPP 1975 dengan lebih teratur dan berkesan.

Objektif Khas

• Membantu semua pegawai diberi kuasa melaksanakan aktiviti


Penguatkuasaan dengan lebih teratur dan berkesan.

• Menyeragamkan tindakan dan aktiviti penguatkuasaan APSPP 1975


bagi semua pegawai diberi kuasa diperingkat operasi.

• Meningkatkan kewibawaan dan kecekapan penguatkuasaan.

• Merekodkan prosidur dan peraturan Aktiviti Penguatkuasaan APSPP


1975.

• Menentukan kehendak dan proses kerja APSPP 1975 dipatuhi.

• Memastikan kesilapan sifar (zero defect) operasi semasa


menjalankan tugas di peringkat operasi.

• Memudahkan pegawai berkuasa melaksanakan tugas walaupun


mereka baru di dalam unit berkenaan.

3
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

VISI DAN MISI


Cawangan Penyakit Bawaan Vektor

VISI

Ke Arah Pembasmian Penyakit Bawaan


Vektor Dan Vektornya Menjelang 2020.

MISI

Cawangan Penyakit Bawaan Vektor


Akan Memberikan Perkhidmatan
Pencegahan Dan Pengawalan Yang Adil
Dan Saksama, Penggunaan Teknologi
Kawalan Yang bersesuaian Untuk
Pesakit, Masyarakat Dan Alam Sekitar,
Serta Memberi kesedaran Mengenai
Penyakit Bawaan Vektor Supaya Dapat
Penglibatan Optimum Masyarakat Ke
Arah Pembasmian Penyakit
Bawaan Vektor.

4
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

1. Pendahuluan

Pada tahun 1988, Malaysia telah melaporkan sejumlah kes tertinggi yang
pernah dilaporkan iaitu sebanyak 13,742 kes demam denggi (confirmed
cases) dengan 82 kematian. Jumlah kes tinggi dapat dikurangkan dengan
kempen kebersihan kebangsaan yang dilancarkan pada tahun 1999 di
seluruh negara dimana jumlah kes menurun kepada 4,718 kes pada tahun
tersebut, iaitu penurunan sebanyak (-65.7%). Pada tahun 2000 kes
menurun kepada 3,723 kes iaitu penurunan sebanyak (-72.9%)
berbanding dengan tahun 1998. Begitu juga pada tahun lalu (2001)
sebanyak 7,110 kes telah dilaporkan iaitu penurunan sebanyak (-48.35)
berbanding dengan tahun 1998. Bilangan kematian juga telah menurun
kepada 42 kematian pada tahun 2001 berbanding dengan 82 kematian
pada tahun 1998.

Pada tahun 2001 kebanyakan kes telah dilaporkan dari Negeri Selangor
(1,731 kes), Johor (1,441 kes), Perak (1,006 kes), P. Pinang (890 kes), dan
WPKL (842 kes). Daripada 42 kematian, 12 kematian dilaporkan dari
Negeri Johor, 7 kematian di Selangor, 4 kematian di Perak dan 4 kematian
juga di Negeri Sembilan.

Pada tahun 2002 (sehingga 23.2.02, sebanyak 1,095 kes sah telah
dilaporkan dengan tiada kematian. Kebanyakan kes telah dilaporkan di
Selangor (292 kes), Johor (178 kes), Perak (154 kes), WPKL (125 kes)
dan P. Pinang (116 kes).

2. Faktor utama menyebabkan penyakit Demam Denggi di negara ini

Faktor utama yang menyebabkan penyakit denggi di negara ini adalah


kerana masih terdapat tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang
tinggi di kawasan utama. Melalui survelan kita pada tahun 2001, didapati
bahawa ‘Aedes Index’ adalah tinggi kawasan utama seperti tapak

5
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

pembinaan (9.2%), tapak pembuangan sampah (7.8%) dan sekolah


(1.8%). Situasi sebegini menyebabkan kepadatan nyamuk Aedes yang
tinggi dan boleh berlaku wabak denggi.

3. Langkah-langkah Kementerian bagi mengurangkan denggi

3.1. Kerjasama dengan agensi kerajaan/swasta

Memperkukuhkan dan mempertingkatkan kerjasama dengan


agensi-agensi kerajaan/swasta seperti Pihak Berkuasa
Tempatan, Jabatan Pendidikan, Jabatan Penerangan, Jabatan
Alam Sekitar, Pemaju-Pemaju Pembinaan dan Pertubuhan
Bukan Kerajaan.

3.2 Pendidikan

Mempertingkatkan aktiviti Pendidikan Kesihatan kepada


kumpulan sasaran atau berisiko tinggi seperti pekerja di tapak
binaan, kilang, pelajar, suri rumah dan masyarakat umum.
Antara tindakan yang dijalankan ialah mengadakan hebahan
melalui media massa, ceramah-ceramah, mengedarkan risalah
dan poster, nasihat bersemuka dan gotong-royong.

3.3 Penguatkuasaan

Meningkatkan tindakan penguatkuasaan undang-undang


seperti mengenakan kompaun, menutup premis dan mengambil
tindakan mahkamah. Peningkatan kualiti selalunya dikaitkan
dengan peningkatan profesionalisma. Adalah diharapkan
dengan adanya garis panduan yang lengkap dan seragam ini,
semua anggota penguatkuasa akan lebih memahami prosedur
kerja dan mempraktikkannya serta dapat menjalankan tugas

6
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

dengan lebih profesional. Dengan itu kualiti kerja dapat


dipertingkatkan.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun meminda Akta


Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Antara fasal
utama yang dipinda ialah berkaitan dengan penalti. Hukuman
yang dikenakan telah meningkat. Ini termasuklah jumlah denda
dan juga tempoh penjara. Sehubungan dengan itu adalah
dijangkakan terdapat pesalah yang tidak akan membayar
kompaun mereka tetapi lebih rela untuk pergi ke mahkamah
untuk dibicara. Dengan adanya garis panduan ini akan
memudahkan tugas semua pegawai yang terlibat dengan
pendawaan untuk menjalankan tugas masing-masing dan
melicinkan lagi proses penguatkuasaan undang-undang
pengunaan borang dan format serta memudahkan proses
pendakwaan yang dijalankan.

Dengan adanya garis panduan ini, pelaksanaan aktiviti dapat


didokumentasikan ke dalam satu buku untuk dijadikan sebagai
panduan dan rujukan.

7
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

8
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

Kandungan
Bil. Kandungan M/Surat

1 Prosidur Perwakilan Kuasa 11


2 Prosidur Pemeriksaan Aedes di Lapangan 15
2A Prosidur Penyediaan Peta Lakar 20
3 Prosidur tindakan kerana pemunya atau penduduk 21
menghalang menjalankan peruntukan akta ini
4 Prosidur analisa spesimen larva 24
5 Prosidur mengambil gambar sebagai eksibit 26
6 Prosidur mendapat akuan pengambilan eksibit 29
di lapangan
7 Prosidur mengeluarkan perintah dibawah 31
seksyen 8 (1) - Rumah kediaman
7A Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 33
seksyen 8 (1) - Premis peniagaan
7B Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 35
seksyen 8 (1) - Tapak Projek Binaan
8 Prosidur mengeluarkan perintah di bawah 36
seksyen 8 (2)
8A Prosidur penutupan premis di bawah seksyen 8(3), (aa) 39
9 Prosidur mengeluarkan kompaun 42
10 Prosidur penyediaan diari siasatan 45
11 Panduan menyediakan maklumat dan kandungan 47
kertas siasatan
12 Prosidur penyediaan tindakan mahkamah (kes saman) 52
13 Prosidur penyempurnaan saman 55
14 Prosidur melaksanakan denda harian - Seksyen 23 (c) 58

9
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

15 Prosidur meluluskan kerja-kerja yang mungkin 61


membiakkan atau memberi perlindungan kepada
serangga membawa penyakit di bawah seksyen
(11 & 12) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa
Penyakit 1975
16 Prosidur tindakan mahkamah kepada pihak pemaju 64
yang melanggar seksyen 11 & 12
17 Prosidur khas menjalankan pemeriksaan premis selepas 66
jam 6.00-10.00 petang
18 OKS enggan menerima dokumen dari penjawat awam 69
(mengikut seksyen 172, Kanun Keseksaan)
19 Prosidur menyimpan eksibit 71

Senarai Lampiran-Lampiran 77

10
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 1. PROSIDUR PERWAKILAN KUASA (SEK 3)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


1. Perwartaan
Pengarah 1.1 Jabatan Kesihatan negeri hendaklah
Kesihatan menguruskan perwartaan perlantikan
negeri Pegawai Kesihatan di negeri masing-masing.
1.2 Salinan warta hendaklah diedarkan ke
Pejabat Kesihatan Daerah untuk rujukan.
PKDaerah 2. Perwakilan Kuasa
2.1 Pegawai Kesihatan hendaklah mewakilkan Surat
kuasa secara bertulis mengikut Seksyen 3 Perwakilan
Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Kuasa
Penyakit 1975 (APSPP 1975) kepada (Lamp. 1)
Pembantu Kesihatan Awam (PKA) atau
Pegawai Awam mengikut format yang
ditetapkan oleh Kementerian.
PKDaerah 2.2 PPKP hendaklah diberi surat / kad Kad Perakuan
perakuan kuasa sebagai Inspektor di Kuasa
bawah APSPP 1975. (Lamp. 43)
PKDaerah 2.3 PKA perlu diwakilkan kuasa di bawah Buku Daftar
sek. 5,6,7,8,9, dan 10A (1).
PKDaerah 2.4 Keluarkan kad perakuan kuasa kepada Kad Perakuan
pegawai diwakilkan kuasa dan daftarkan. Kuasa
(Lamp. 2)
PPKP 2.5 Pastikan kad perakuan kuasa ditanda- Surat akuan
tangani oleh Pegawai Kesihatan dan terima
pemegang kad perakuan kuasa tersebut. (Lamp 3)
KPPKP 2.6 Keluarkan surat akuan penerimaan kepada Buku Daftar
Negeri penerima kad perakuan kuasa seperti
format yang ditetapkan oleh Kementerian.

11
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

KPPKP 2.7 Jabatan Kesihatan Negeri hendaklah Kad Perakuan


Negeri mempunyai daftar semua pegawai yang Kuasa
diwakilkan kuasa. (Lamp. 2)
3. Pertukaran Anggota Yang Diwakilkan
Kuasa/Kehilangan Kad Perakuan Kuasa
PKDaerah 3.1 Anggota yang baru dilantik hendaklah
diwakilkan kuasa (rujuk para 2)
PPKP 3.2 Anggota yang bertukar jawatan atau
bersara atau berhenti dari perkhidmatan
kerajaan hendaklah menyerahkan
kembali kad perakuan kuasa kepada
Pegawai Kesihatan dan hendaklah
direkodkan.
Anggota 3.3 Anggota yang kehilangan kad perakuan
berkenaan kuasa hendaklah membuat laporan polis
KPPKP sebelum kad perakuan kuasa baru
Negeri, dikeluarkan. Salinan laporan polis perlu
PKDaerah disimpan diPKD dan sesalinan dihantar
ke Jabatan Kesihatan Negeri untuk
rujukan.
PPKP 3.4 Kad perakuan kuasa baru boleh
dikeluarkan oleh Pegawai Kesihatan
dan perlu direkodkan.
PPKP 3.5 Pastikan kad kuasa ditandatangani oleh
Pegawai Kesihatan dan pemegang kad
kuasa.
Anggota 3.6 Minta Pegawai yang menerima kad
berkenaan kuasa menandatangani borang akuan
terima.
4. Kerosakan Kad Perakuan Kuasa
Anggota 4.1 Lapor kerosakan kad perakuan kuasa
berkenaan kepada Pegawai Kesihatan Daerah.

12
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

Anggota 4.2 Buat permohonan untuk menggantikan


berkenaan kad yang rosak.
PKD/PPKP 4.3 Kad perakuan kuasa baru boleh
dikeluarkan oleh Pegawai Kesihatan dan
perlu direkodkan.
Anggota 4.4 Pastikan kad perakuan kuasa
Berkenaan ditandatangani oleh Pegawai Kesihatan
dan pemegang kad perakuan kuasa.
PKD dan 4.5 Minta pegawai yang menerima kad
Anggota perakuan kuasa gantian, menandatangani
Berkenaan borang akuan terima dan mengembalikan
kad perakuan kuasa yang rosak.

13
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR PERWAKILAN KUASA


KEPADA PKA (GP. 1)

Semak permohonan
Tidak lengkap
Permohonan lengkap

Proses kad

Serahkan kad kepada pemohon


untuk ditandatangani

Serahkan Kad & surat perwakilan


kuasa kepada Pegawai Kesihatan
untuk ditandatangani

Kad di salut plastik (laminate)

Serahkan kad dan surat perwakilan


Kuasa Kepada pemohon

Minta pemohon isi borang Akuan


terima

Simpan salinan surat perwakilan


Kuasa dan surat akuan terima dan
Rekod untuk rujukan

14
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 2. PROSIDUR PEMERIKSAAN AEDES DI LAPANGAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


1. Persediaan Sebelum Ke Lapangan
PPKP 1.1 Beri taklimat dan tetapkan kawasan Pelan lokasi
kajian mengikut jadual atau keutamaan. kawasan
(Lamp. 8)
PKA 1.2 Ketua Pasukan pemeriksaan aedes Senarai Semak
hendaklah memastikan peralatan peralatan
mengikut senarai semak sebelum keluar pemeriksaan
ke lapangan. aedes
(Lamp. 4)
2. Di Lapangan
PKA Pastikan pasukan pemeriksaan
menjalankan tugas dikawasan operasi
yang ditetapkan bersama pembantu.
PKA 2.1 Pasukan pemeriksaan rutin hendaklah
diketuai oleh PKA
PPKP 2.2 Bagi kawasan tertentu seperti kawasan
industri, tapak pembinaan atau Institut
Pengajian Tinggi hendaklah diketuai
oleh IK.
PPKP 2.3 Bagi operasi khas, pasukan hendaklah
diketuai oleh IKK.
PPKP / 2.4 Temui penduduk atau pemunya premis
PKA yang berumur lebih 18 tahun.
2.5 Kenalkan diri bersama pembantu dengan Kad Perakuan
menunjukkan kad perakuan kuasa. Kuasa
(Lamp. 43)
2.6 Beritahu tujuan kedatangan untuk
menjalankan pemeriksaan tempat
pembiakan serangga pembawa penyakit.

15
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

2.7 Jika dibenarkan masuk teruskan proses


No. 2.8. jika enggan – rujuk kepada
Garis Panduan 3.
2.8. Jalankan pemeriksaan bersama pembantu
dan pemunya atau penduduk premis.
2.9. Mulakan pemeriksaan dengan pembantu
dan diiringi oleh pemunya/penduduk di
dalam premis dan bahagian luar premis.
2.10. Jika ditemui pembiakan larva serangga
pembawa penyakit, tunjukkan tempat
yang ada pembiakan kepada pemunya/
penduduk premis
2.11. Ambil gambar tempat pembiakan sama Rujuk GP 5
ada mudah alih atau tidak mudah alih.
PKA 2.12. Sebelum mengambil larva serangga
pembawa penyakit, tujukan peralatan
(botol spesimen dan pipet) yang
kosong kepada pemunya atau
penduduk premis.
PKA 2.13. Di hadapan pembantu dan pemunya
gunakan pipet ambil spesimen larva
serangga pembawa penyakit yang
hidup tidak kurang dari 5 ekor.
PKA 2.14. Jika pembiakan kurang dari 5 ekor, ambil
kesemua larva dari tempat pembiakan.
2.15. Tutup bekas spesimen dan lak dengan Lak rasmi
lak resmi jabatan. KKM
(Lamp. 16)
PKA 2.17. Labelkan botol spesimen dan bekas Label botol/
tempat pembiakan mudah alih serta Bekas
turunkan tandatangan ringkas. (Lamp. 5)
PKA 2.18. Catatkan semua maklumat tempat
kejadian dalam poket diari (rujuk lampiran)

16
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

2.19. Sediakan pelan lokasi kedudukan


premis (Lamp. 8)
2.20. Sediakan pelan tempat pembiakan dan Pelan lantai
tandakan tempat pembiakan dengan
tanda (X) seperti lampiran.
2.21. Sediakan kekunci pelan tempat
pembiakan dalam helaian berasingan. (Lampiran 9)
2.22. Dapatkan maklumat lanjut orang yang
ditemui sama ada pemunya/penduduk
dengan mengambil dokumen seperti bil
air atau bil telefon, cukai tafsiran atau
mana-mana dokumen yang berkaitan.
2.23. Isi Borang Perakuan Pungutan Larva Borang
Serangga Pembawa Penyakit dan perakuan
borang Perakuan Mengambil Bekas pungutan
Pembiakan (mudah alih) dalam larva/Bekas.
2 salinan. (Lamp. 19/
dan lamp. 6)
2.24 Dapatkan tandatangan pemunya atau
penduduk pada salianan asal.
2.25 Serahkan salinan pendua borang
tersebut kepada pemunya atau
penduduk.
2.26 Sekiranya pemunya/penduduk enggan
menerima dan menandatangani borang
tersebut, tinggalkan salinan pendua di
premis berkenaan dengan disaksikan
oleh pembantu.
2.27 Catatkan masa meninggalkan premis di Dairi poket
dalam diari poket. (Lamp.36)
2.28 Serahkan botol spesimen tersebut kepada
pemeriksa larva yang dilantik oleh Ketua
Jabatan apabila sampai di pejabat.

17
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR PEMERIKSAAN AEDES


DI LAPANGAN (GP. 2)

Taklimat

Semakan peralatan
Chek list

Bertolak ke lapangan
Tak ada pemunya /
pemilik
Ada pemunya /
pemilik
Berikan notis
Rujuk
Pemeriksaan selepas
GP Pukul 6.00 ptg. Memperkenalkan diri
Tidak dibenarkan Dibenarkan masuk
masuk

Memulakan Pemeriksaan

Tiada
Ada Pembiakan
pembiakan

Pastikan larva
Tamat nyamuk hidup

Ambil gambar
tempat pembiakan

Tunjukkan
peralatan

Ambil
spesimen larva
Bersambung ...

18
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

... Sambungan Tutup bekas spesimen,


label dan dilak

Isikan borang perakuan

Diterima Tidak terima

Ditandatangani Tinggalkan
premis

Labelkan bekas
spesimen (barang kes)

Catat maklumat

Lukiskan pelan lakar


Rajah tempat pembiakan

Pendidikan Kesihatan

19
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 2A. PROSIDUR MENYEDIAKAN PELAN LAKAR

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Sediakan satu pelan lokasi kedudukan Pelan lokasi
premis, satu pelan lakar tempat premis
pembiakan dan kekunci pelan dalam (lampiran 8)
kertas A4 dalam helaian berasingan.
PKA 2. Tandakan (X) dalam pelan lakar tempat Rujuk
pembiakan dimana pembiakan ditemui lampiran
(Lampiran 8)
PKA 3. Sediakan kekunci pelan tempat Rujuk
pembiakan. lampiran
(Lampiran 9)
PKA 4. Serahkan kepada penyimpan eksibit.
Rujuk GP 19.

20
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 3. PROSIDUR TINDAKAN KERANA PEMUNYA ATAU


PENDUDUK MENGHALANG MENJALANKAN
PERUNTUKAN AKTA INI

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Contoh kesalahan menghalang adalah Sek. 21
seperti berikut:- APSPP 1975
1.1 Enggan memberi masuk
1.2 Enggan memberi maklumat
1.3 Membuang barang kes
1.4 Bertindak kasar
1.5 Tidak memberi kerjasama
1.6 Mencederakan
PKA 2. Terangkan dengan jelas kepada pemunya /
penduduk akibat dari segi perundangan
jika menghalang pegawai diberi kuasa
untuk menjalankan peruntukan akta ini.
(Denda dan penjara di bawah APSPP
1975) Maklumkan seksyen kesalahan
dan jenis denda yang boleh dikenakan.
PKA 3. Jika pemunya/penduduk masih enggan Salinan
mematuhi, buat laporan polis dan laporan polis
dapatkan salinan laporan. (Lamp. 44)
PKA 4. Minta bantuan polis untuk mendapatkan
maklumat (Nama, Alamat, Kad
Pengenalan) pemunya atau penduduk
(seksyen 24)
PKA 5. Buat laporan bertulis kepada PPKP dan
sertakan bersama salinan laporan polis.
PPKP 6. Semak dan laporkan kepada PPKPK/
KPPKP untuk tindakan selanjutnya.

21
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

PPKP 7. Arahkan PPKP untuk memulakan


siasatan.
PPKP 8. Serahkan laporan lengkap kepada
PPKPK/KPPKP untuk semakan dan
tindakan seterusnya.
KPPKP 9. Jika ada kesalahan, arahkan buka kertas Kertas
siasatan. siasatan
(Lihat GP 11)
KPPKP 10. Maklumkan kepada Pegawai Kesihatan
Daerah.
PPKP 11. Rujuk kertas siasatan kepada TPR untuk
arahan selanjutnya dan dapatkan saksi.
PPKP 12. Daftarkan kes dimahkamah (Rujuk
Prosidur Tindakan Mahkamah –
GP No. 12)
PPKP 13. Dapatkan tarikh sebutan awal melalui “Letter of
“Letter of urgency” dari mahkamah. Urgency”
(Lampiran 11)

22
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR TINDAKAN PEMUNYA MENGHALANG


MENJALANKAN PERUNTUKAN – GP 3

Enggan membenarkan masuk


premis

Terang akibat

Izinkan
Masih enggan

Lapor Polis
Jalankan
Pemeriksaan
Lapor kepada PPKP

Lapor kepada PPKPK

Tindakan mahkamah

23
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 4. PROSIDUR ANALISA SPESIMEN LARVA

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Terima botol spesimen larva yang Borang &
berlabel dan dilak beserta borang buku rekod.
pemeriksaan aedes daripada PKA dan (Lamp. 15)
catatkan dalam buku daftar spesimen
akuan terima.
Pemeriksaan 2. Keluarkan akuan terima spesimen. Borang akuan
Larva menerima
(Lamp. 14)
Pemeriksaan 3. Periksa larva secepat mungkin
Larva berpandukan kepada garis panduan
memeriksa larva dan rekodkan
keputusan ke dalam Buku Daftar
Pemeriksaan Larva.
Pemeriksaan 4. Masukan semula larva yang telah
Larva diperiksa ke dalam botol mengandungi
70% alkohol dan lak bekas spesimen
dengan lak rasmi Kementerian
Kesihatan.
Pemeriksaan 6. Keluarkan Sijil Pemeriksaan Larva Sijil
Larva yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksaan
sendiri dan rekodkan dalam Buku Larva
Daftar Pemeriksaan Larva. (Lamp. 17)

Pemeriksa 7. Serahkan Sijil Pemeriksaan Larva


Larva beserta dengan borang pemeriksaan
larva dan spesimen yang telah dilak
kepada PKA yang menyerahkan
spesimen berkenaan.

Catatan: Setiap Pemeriksa Larva hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai
Kesihatan Daerah (Lampiran 12).

24
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

PROSIDUR ANALISA SPESIMEN LARVA GP 4

Daftar spesimen dalam buku daftar

Serah kepada pemeriksa

Keluarkan surat akuan terima

Periksa, analisa dan rekod keputusan

Awet larva masuk dalam botol

Tandatangani sijil keputusan

Daftar dan keluarkan sijil

25
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 5. PROSIDUR MENGAMBIL GAMBAR SEBAGAI EKSIBIT

T/JAWAB PROSES DOKUMEN

PPKPK / 1. Pastikan setiap pasukan dibekalkan dengan Kamera


PPKP kamera jenis autofokus berserta tarikh.

PKA 2. Ambil gambar setiap tempat pembiakan


yang dijumpai semasa pemeriksaan
dari beberapa sudut.

PKA 3. Pastikan perkara berikut diambil (Lihat GP 5)


perhatian semasa mengambil gambar:
3.1 Tarikh yang betul pada kamera
3.2 Ambil gambar menunjukkan
lokasi pembiakan (jarak jauh dan
jarak dekat) berlatar belakangkan
premis, pemunya atau penduduk.
3.3 Pastikan pembantu bersama
pemunya atau penduduk
menyaksikan bersama semasa
gambar diambil.

PKA 4. Rekodkan bilangan gambar yang Diari poket


diambil berdasarkan setiap tempat (Lamp. 36)
pembiakan dalam diari poket.

PKA 5. Hantarkan filem-filem untuk diproses

PKA 6. Asingkan gambar bersama negatif dan Gambar dan


masukan ke dalam sampul surat atau negatif
plastik. Labelkan sampul surat atau
plastik dengan butir-butir berikut:
6.1 – Tarikh
6.2 – Masa
6.3 – Nama Pemunya premis

26
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

6.4 – Alamat
6.5 – Nombor Rujukan

PKA 7. Masukkan semua sampul surat atau


plastik yang mengandungi gambar dan
negatif ke dalam sampul surat besar.
Catatkan tarikh pemeriksaan di sampul
surat besar.

PKA 8. Serahkan kepada pegawai penyimpan


eksibit.

PKAK 9. Daftarkan eksibit dalam Buku Daftar Buku Daftar


Eksibit. Eksibit
(Lamp. 18)

27
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

PROSIDUR UNTUK MENGAMBIL GAMBAR


SEBAGAI EIKSIBIT (GP. 5)

Pastikan kamera berfungsi dan set tarikh

Ambil gambar tempat pembiakan dari


beberapa sudut

Catitkan bilangan gambar yang diambil


dalam buku rekod

Hantarkan filem untuk diproses

Labelkan gambar dan negatifnya

Serahkan kepada Penyimpan eksibit

Rekodkan penyerahan dan penerima


eksibit

28
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 6. PROSIDUR MENDAPATKAN AKUAN PENGAMBILAN


EKSIBIT DI LAPANGAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Sediakan 2 salinan borang perakuan Borang
mengambil barang atau bekas dan 2 mengambil
salinan borang mengambil spesimen Spesimen
larva. Larva/bekas
(Lamp. 19
& 6)
2. Dapatkan tandatangan pemunya /
penduduk pada borang mengambil
spesimen dan borang mengambil bekas
dan serahkan salinan pendua kepada
pemunya / penduduk.

3. Serahkan botol spesimen larva beserta Borang


borang permintaan analisis larva permintaan
kepada pemeriksa larva. analisa
spesimen
4. Dapatkan akuan penerimaan larva
penyerahan botol spesimen larva dan (Lamp. 13)
borang permintaan analisis dari
pemeriksa larva.

5. Serahkan eksibit dan salinan borang


asal kepada pegawai menyimpan
eksibit di pejabat.

29
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR MENGAMBIL EKSIBIT DI


LAPANGAN (GP NO.6)

Kenalpasti tempat pembiakan

Tandakan dan labelkan barang kes

Terangkan kepada pemunya/


penduduk tujuan mengambil larva
dan bekas pembiakan

Sediakan dua salinan borang perakuan


larva dan bekas serta dapatkan
tandatangan pemunya atau penduduk

Enggan Serahkan salinan pendua kepada


diterima pemunya atau penduduk

Letakan Serahkan larva kepada pemeriksa


salinan di larva
premis

Rekodkan penyerahan dan


penerimaan larva

Serahkan eksibit kepada penyimpan


eksibit

Rekodkan penyerahan dan


penerimaan barang eksibit

30
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 7. PROSIDUR PENGELUARAN PERINTAH DI BAWAH


SEKSYEN 8 (1) RUMAH KEDIAMAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Kenalpasti tempat yang memungkinkan
pembiakan (potential breeding)
PKA 2. Jalankan penyiasatan dan ambil gambar. Rujuk GP 5
PKA 3. Sediakan perintah Sek 8 (1) Rujuk
borang 395
(Lamp. 22)
PKA 4. Serahkan perintah sek 8 (1) kepada
penduduk/pemunya rumah
PKA 5. Daftarkan perintah sek 8 (1) ke dalam Rujuk GP 7
buku daftar perintah b........
PKA 6. Masukan salinan perintah ke dalam
fail perintah di bawah sek 8. dan
minitkan kepada PPKP
PPKP 7. Arahkan PKA untuk membuat
pemeriksaan ulangan
PKA 8. Jalankan lawatan susulan selepas tamat
tempoh perintah.
9. Jika perintah dipatuhi, tiada tindakan.
PKA 10. Jika perintah tidak dipatuh, sediakan Perintah (395)
laporan dan ambil gambar (Lamp. 22)
PPKP 11. Rujuk kepada PPKP untuk tindakan
selanjutnya.
PPKP 12. PPKP buka kertas siasatan
PPKP 13. Rujuk kepada PPKPK/KPPKP untuk
tindakan mahkamah.

31
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

(GP 7). CARTA ALIR PROSIDUR MENGELUARKAN


PERINTAH SEK. 8(1) (DI RUMAH KEDIAMAN)

Tempat yang mungkin pembiakan


dikenalpasti di rumah kediaman

Siasat dan ambil gambar

Sediakan Laporan

Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)

Semak
Tidak
lengkap
Lengkap

Ya

Serahkan notis

Lawatan susulan
Tindakan
mahkamah

Dipatuhi
Tidak
mematuhi
perintah
Tiada tindakan

32
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

7A. PROSIDUR PENGELUARAN PERINTAH DI BAWAH


SEKSYEN 8 (1) PREMIS PERNIAGAAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP* 14. Kenalpasti tempat yang memungkinkan
pembiakan (potential breeding)
PPKP 15. Jalankan penyiasatan dan ambil gambar Rujuk GP 5
PPKP 16. Sediakan perintah sek 8 (1) Rujuk
borang 395
(Lamp. 22)
PPKP 17. Serahkan perintah sek 8 (1) kepada
penduduk/ pemunya premis
PPKP 18. Daftarkan perintah sek 8 (1) ke dalam ..........
buku daftar perintah
PPKP 19. Masukan salinan perintah ke dalam fail
perintah di bawah sek 8. dan minitkan
kepada PPKP
PPKP 20. Arahkan PPKP untuk membuat
pemeriksaan ulangan
PPKP 21. Jalankan lawatan susulan selepas tamat
tempoh perintah
PPKP 22. Jika perintah dipatuhi, tiada tindakan. Notis
Perintah (395)
(Lamp 22)
PPKP 23. Jika perintah tidak dipatuhi, sediakan
laporan dan ambil gambar
PPKP 24. Rujuk kepada PPKP untuk tindakan
selanjutnya
PPKP 25. PPKPK arahkan dibuka kertas siasatan

(*) Pemeriksaan dijalankan bersama pasukan

33
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

(GP 7A). CARTA ALIR PROSIDUR MENGELUARKAN


PERINTAH SEK. 8(1) (DI PREMIS PERNIAGAAN)

Tempat yang mungkin pembiakan


dikenalpasti di premis perniagaan

Siasat dan ambil gambar

Sediakan Laporan

Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)

Semak
Tidak
lengkap
Lengkap

Ya

Serahkan notis

Lawatan susulan
Tindakan
mahkamah

Dipatuhi
Tidak
mematuhi
perintah
Tiada tindakan

34
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

(GP 7B). CARTA ALIR PROSIDUR MENGELUARKAN


PERINTAH SEK. 8(1) (DI TAPAK PROJEK BINAAN)

Tempat yang mungkin pembiakan


dikenalpasti di tapak projek binaan

Siasat dan ambil gambar

Sediakan Laporan

Sediakan notis perintah Sek.. 8 (1)

Semak
Tidak
lengkap
Lengkap

Ya

Serahkan notis

Lawatan susulan
Tindakan
mahkamah

Dipatuhi
Tidak
mematuhi
perintah
Tiada tindakan

35
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 8. PROSIDUR MENGELUARKAN PERINTAH


DI BAWAH SEKSYEN 8(2)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP/PKA 1. Kenalpasti tempat pembiakan (Contoh :
Tapak Binaan, kilang, ladang Ternakan
dan lain-lain).
PPKP 2. Jalankan siasatan, ambil larva, sediakan
peta lakar tempat pembiakan dan ambil
gambar.
KPPKP 3. Sediakan laporan dan rujuk kepada
PPKPK serta Pegawai Kesihatan untuk
arahan selanjutnya
KPPKP 4. Cadangkan kepada pegawai Kesihatan
untuk mengambil tindakan seperti berikut:
Pegawai 4.1 Mengeluarkan perintah kerja
Kesihatan seperti Sek. 8 (2) atau;
4.2 Mengeluarkan perintah tutup
seperti sek 8(3) (aa) atau;
Pasukan 4.3 Melaksanakan perintah kerja
Penutup mengikut sub sek. (5) dan sub sek.
(6) serta menuntut kos dari pemunya /
penduduk. Tuntutan kos boleh dibuat
di bawah peruntukan sek. 8 (7).
PPKP dan 5. Dapatkan persetujuan cadangan dari
pembantu Pegawai Kesihatan
6. Sediakan perintah bertulis mengikut
pilihan Pegawai Kesihatan samada di
para 4.1 (Rujuk GP 7b) atau (Rujuk
GP 8) atau 4.3.
7. Tubuhkan pasukan yang terdiri daripada
PK, PPKP (U29, U32) dan PKA untuk
mengambil tindakan.

36
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

8. Jika perintah di para 4.1 atau 4.2 atau 4.3


dipatuhi dalam tempoh yang ditetapkan:
8.1 Periksa semula dan ambil gambar
8.2 Jika perintah tidak dipatuhi
sepenuhnya, keluarkan perintah
lanjutan.
9. Jika syarat dipatuhi sepenuhnya,
keluarkan surat pelepasan perintah tutup.
10. Jika notis tidak dipatuhi, ambil gambar Rujuk GP 12
dan sediakan laporan untuk tindakan
mahkamah.
11. Sediakan fail siasatan untuk tindakan
mahkamah.
12. Sekiranya kerja-kerja telah dilakukan
mengikut peruntukan sek. 8(7), tuntutan
hendaklah dibuat terhadap pemunya /
penduduk seperti berikut:
12.1 Sediakan laporan terperinci kos
tuntutan.
12.2 Hantarkan notis berserta kos tuntutan
terperinci kepada pemunya /
penduduk melalui pos berdaftar
akuan terima (A.R Register).
12.3 Jika kos tuntutan dibayar oleh
pemunya / penduduk tiada
tindakan lanjut diambil.
12.4 Sekiranya pemunya / penduduk
enggan membayar kos tuntutan,
kemukakan notis peringatan
supaya tuntutan dibayar dalam
tempoh 30 hari.
12.5 Jika pemunya / penduduk masih
enggan membayar, kemukakan
laporan lengkap kepada PUU,
KKM untuk arahan selanjutnya.

37
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSEDUR MENGELUARKAN


PERINTAH SEK. 8(2)
Kenalpasti tempat membiak atau memberi
perlindungan serangga pembawa penyakit

Ambil gambar & sediakan laporan


bertulis beserta pelan lakar

Sediakan laporan dan rujuk pada PPKP


serta Peg. Kesihatan untuk arahan
Cadangkan kepada Peg. Kesihatan untuk
ambil tindakan sama ada sek. 8(2)/8(3)(aa)/
8 sub-sek (5)/8 sub-sek (6) Sedia perintah
tuntut kos Sek. 8 sub-sek (7)

Dapatkan persetujuan Peg. Kesihatan

Sediakan perintah bertulis mengikut


persetujuan Peg. Kesihatan

Tubuh pasukan untuk ambil tindakan


dan serah perintah kepada pemunya
Perintah dipatuhi Perintah tidak dipatuhi
dalam tempoh dalam tempoh
Keluarkan surat Ambil gambar dan sedia
tarik balik laporan untuk tindakan
perintah tutup mahkamah
Ambil tindakan dibawah
Tiada tindakan sek. 8 (7) dan kos dituntut
lanjut ke atas pemunya
Hantar notis beserta kos
tuntutan kepada pemunya
melalui surat akuan terima
Jika pemilik enggan bagi
notis tempoh 30 hari
Jika pemunya masih enggan
kemukakan laporan kepada PUU
untuk 32 tindakan lanjut

38
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 8A. PROSIDUR PENUTUPAN PREMIS DI BAWAH


SEKSYEN 8(3), (aa) (*)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP/PKA 1. Kenalpasti tempat pembiakan (Contoh:
Tapak Binaan, Kilang, Ladang Ternakan
dan lain-lain

PPKP 2. Jalankan siasatan, ambil larva, sediakan


peta lakar tempat pembiakan dan
ambil gambar

KPPKP 3. Sediakan laporan lengkap

KPPKP 4. Semak laporan dan dokumen

PPKP 5. Dapatkan persetujuan cadangan


penutupan dari Pegawai Kesihatan

Pegawai 6. Sediakan notis perintah tutup


Kesihatan
7. Tubuhkan pasukan penutupan yang
terdiri daripada PK,KPPKP dan PKA.

Pasukan 8. Pergi ke lokasi dan kenalkan diri


Penutup berserta pembantu dan maklumkan
tujuan kedatangan untuk menutup
premis di bawah APSPP 1975.

PPKP dan 9. Serahkan perintah penutupan kepada Perintah


pembantu pemunya / pemilik premis dan dapatkan Penutupan
tandatangan penerimaan. (Lampiran 21)

10. Tampalkan notis di tempat yang mudah


dilihat dan ambil gambar notis yang
ditampal

39
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

11. Buat rondaan ke lokasi untuk


memastikan perintah dipatuhi

12. Jika perintah dipatuhi dalam tempoh


yang ditetapkan
12.1 Periksa semula dan ambil gambar,
keluarkan surat pelepasan
perintah tutup.

13. Jika syarat tidak dipatuhi sepenuhnya,


keluarkan surat lanjutan perintah tutup.

14. Jika notis masih tidak dipatuhi, ambil


gambar dan sediakan laporan untuk
tindakan mahkamah.

15. Sediakan fail siasatan untuk mahkamah.


(Rujuk GP 12 Tindakan mahkamah)

(*) Catatan: Kriteria premis yang boleh ditutup adalah seperti berikut:-
1.1. Terdapat melebihi 5 tempat pembiakan di sesuatu kawasan atau tempat
pembiakan yang luas.
1.2. Berlakunya wabak di kawasan operasi
1.3. Pernah diambil tindakan mahkamah kerana ingkar perintah
1.4 Sila rujuk pekeliling JKA 1/2001. ruj. Bil. (13) KKM (Am) 09/62/10-
2/10, Bth: 8/1/2001. (Lampiran 26)

40
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSEDUR MENGELUARKAN


PERINTAH SEK. 8(3), (AA)

Kenalpasti tempat membiak /


memberi perlindungan
serangga pembawa penyakit

Ambil gambar, sediakan


laporan, pelan lakar & semak

Dapatkan persetujuan Pegawai


Kesihatan dan tubuhkan pasukan

Pergi ke lokasi bersama pasukan,


serahkan perintah dan dapatkan
t/tangan penerimaan

Tampal perintah di tempat yang


mudah dilihat dan ambil gambar
Perintah tidak
dipatuhi dalam Perintah dipatuhi
tempoh dalam tempoh

Keluarkan notis Keluarkan surat


lanjut tempoh tarik balik
penutupan perintah tutup
Lawatan susulan, ambil
gambar, sediakan laporan Tiada apa-apa
untuk tindakan mahkamah tindakan

Tindakan
mahkamah

41
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 9. PROSIDUR MENGELUARKAN KOMPAUN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP 1. Terima keputusan analisa larva positif 1. Keputusan
daripada pemeriksa Pemeriksaan
Larva.
2. Rujuk keputusan pemeriksaan kepada (Lamp. 17)
PPKP untuk tindakan mengkompaun
mengikut kadar kompaun yang telah 2. Borang
dikeluarkan oleh Kementerian Perakuan
Kesihatan seperti berikut: Pungutan
Larva
Bil. Jenis Premis Kadar (Lamp 19)
1 Kilang RM500.00
2 Kawasan Pembinaan RM500.00 3. Borang
3 Hotel & Bangunan Komersial RM500.00 Perakuan
4 Tanah Lapang RM300.00 Pengambilan
5 Institusi Pengajian Tinggi RM 300.00 Bekas/
6 Tempat Pembuangan Sampah RM 300.00 Barang-
7 Hospital RM 200.00 barang
8 Sekolah RM150.00
(Lamp 6)
9 Kedai RM150.00
4. Kertas
10 Pejabat RM150.00
cadangan
11 Klinik RM150.00
12 Rumah Kediaman RM100.00 Rujuk
13 Lain-lain Premis RM150.00 Pekeliling
JKA 2001
KPPKP/ 3. Semak kertas cadangan dan arahkan (Lamp. 26)
PPKP keluarkan kompaun.
PPKP 4. Isi borang tawaran kompaun seperti
PKA/ diarahkan
5. Beri tempoh 14 hari untuk menjelaskan
kompaun

42
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

PPKP 6. Tandatangani kompaun

PKA/PKAK 7. Daftarkan dalam Buku Daftar Kompaun


dan Tindakan Mahkamah

PKA 8. Serahkan kompaun melalui pos biasa Buku daftar


atau penghantar saman kompaun.
(Lamp. 28)

43
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSEDUR MENGELUARKAN KOMPAUN


APSPP 1975 - (GP. NO.9)

Pemeriksaan spesimen larva Serangga-


serangga Pembawa Penyakit

Negatif
Tiada Tindakan
Positif

Kertas cadangan untuk kompaun

PPKP semak kertas cadangan kompaun

PPKPK semak dan luluskan kompaun

Semak pengambilan eksibit mengikut


checklist

Meneliti cadangan kadar kompaun

Mengisi buku kompaun

Kompaun ditandatangani PPKP /PPKPK

Daftar dalam rekod

44
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 10. PROSIDUR PENYEDIAAN DAIRI SIASATAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA/PRA 1. Sediakan catatan tugas harian dalam Dairi Poket
diari poket (Lamp 36)

2. Rekodkan perkara berikut:


2.1. Tarikh,
2.2. Masa,
2.3. Tempat
2.4. Hasil kerja
2.5. Rumusan kerja
a) Bilangan dan Nombor gambar
b) Bilangan dan Nombor spesimen
c) Bilangan dan Nombor rampasan

PPKP 3. Serahkan poket diari kepada PPKP


untuk semakan setiap minggu, dan
tandatangan

45
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSEDUR PENYEDIAAN DAIRI


SIASATAN (ID)

Mengeluarkan arahan kepada PKA (AI/O)

Arahan diterima untuk menyediakan ID

Penggunaan Format ID yang seragam

Sediakan Diari Siasatan yang seragam

Diari Siasatan diserah

Lengkap
Tiada Tindakan
Tidak Lengkap

Mengarahkan siasatan lanjut dilakukan

46
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 11. PANDUAN MENYEDIAKAN MAKLUMAT DAN


KANDUNGAN KERTAS SIASATAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA/PPKP 1. Buka kertas siasatan apabila: Fail Siasatan
(Vektor) 1.1 Kompaun tidak dijelaskan dalam
tempoh yang diberikan
1.2 Tidak mematuhi perintah di
bawah sek. 8.
1.3 Melakukan kesalahan menghalang
di bawah sek. 21
1.4 Melakukan kesalahan membiarkan
pembiakan serangga pembawa
penyakit berulang kali.
1.5 Lain-lain kesalahan di bawah
APSPP 1975.
2. Isikan butir-butir seperti berikut:
2.1 Folio (A) muka hadapan
2.1.1 Nama Pegawai Penyiasat
2.1.2 Negeri dan Daerah
2.1.3 Bil. nombor kertas siasatan
2.1.4 Bil. Timbalan Pendakwa Raya
2.1.5 Bil. aduan, tarikh, masa, tempat
kejadian, jenis kesalahan
2.1.6 Nama dan alamat pengadu
2.1.7 Bil. Kes
2.1.8 Isikan No. Saman
2.1.9 Nama Mahkamah
2.1.10 Seksyen pertuduhan
2.1.11 Tarikh dituduh di Mahkamah
2.1.12 Tarikh Tangguhan
2.1.13 Tarikh Perbicaraan
2.1.14 Nama-nama, No. K/P, jantina
umur dan bangsa orang yang
dituduh, tarikh ditangkap dan
hukuman yang lalu

47
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

2.2 Folio (B) muka kedua


2.2.1 Isikan keterangan ringkas urutan
kejadian dan ditandatangani
oleh Pegawai Penyiasat.
2.2.2 Masukan kertas minit.
2.2.3 Izin pendakwaan dari TPR
PO 2.3 Folio (C) muka ketiga
(PPKP/ 2.3.1 Nama saksi
KPPKP) A-
AA -
AAA -
PKA A1 - Pegawai siasatan (I/O)
A2 - Ketua Pasukan
A3 - Pembantu
A4 - Penyimpan eksibit
A5 - Pemeriksa larva
A6 - Pegawai Kesihatan
A7 - Penyerah saman dan
Notis Perakuan larva
A8 - Saksi-saksi lain yang
berkaitan
PO 2.3.2 Surat-surat berkaitan siasatan
(PPKP/ 2.3.3 Tarikh surat Doktor/ Saman
KPPKP) diserah kepada tertuduh
2.3.4 Bil. Pekeliling Warta
2.3.5 Waran Tangkap
2.3.6 Bil. gambar
2.3.7 Bil. Jaminan
2.4 Folio D muka belakang
2.4.1 Barang kes
2.4.2 Jenis barang-barang kes, tanda
pejabat dan No. Daftar
2.4.3 Tarikh waran tangkap dipulangkan
2.4.4 Keputusan mahkamah, tarikh,
nama PO, pembela-pembela dan
seksyen yang terlibat

48
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

2.4.5 Hukuman dan denda


2.4.6 Ulang bicara
2.5 Dokumen-dokumen yang perlu
dimasukkan dalam kertas
siasatan mengikut susunan dan
ditandakan di sebelah atas
penjuru kanan dengan bulatan
merah seperti berikut:
2.5.1 Salinan Diari Siasatan - ditanda
dengan (C1) diikuti (C2) jika
ada pertambahan ID.
2.5.2 Salinan butir-butir Pengaduan -
M143 (ditanda D1)
2.5.3 Salinan butir-butir pertuduhan -
M114 (ditanda D2)
2.5.4 Salinan butir-butir saman -
M111 (ditanda D3)
2.5.5 Salinan Peta Lakar
2.5.6 Salinan keputusan analisa larva
2.5.7 Salinan borang pemeriksaan Aedes
2.5.8 Salinan bukti penyerahan spesimen
2.5.9 Salinan notis bagi mengemukakan
Sijil Perakuan analisa larva.
2.5.10 Salinan perakuan pungutan bekas
pembiakan (senarai bongkar)
2.5.11 Salinan Perakuan pungutan larva
nyamuk Aedes
2.5.12 Salinan dokumen Pendaftar
Syarikat / Perniagaan dan lain-lain
dokumen.
2.5.13 Salinan notis Seksyen 8.
2.5.14 Kertas minit
2.5.15 Lain-lain surat-menyurat
2.5.16 Keputusan
2.5.17 Haribulan
2.5.18 Mahkamah

49
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

2.5.19 Nama Pengadil


2.5.20 Nama Pendakwa
2.5.21 Nama Pembela
2.5.22 Dihukum di bawah undang-
undang
2.5.23 Hukuman: B1
B2
B3
2.5.24 Tandatangan Pendakwa
2.5.25 Ulang bicara
2.5.26 Bil
2.5.27 Mahkamah
2.5.28 Nama Hakim
2.5.29 Nama Timbalan Pendakwa Raya
2.5.30 Nama Pembela
2.5.31 Haribulan
2.5.32 Keputusan
2.5.33 Tandatangan Pendakwa Raya

50
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

(GP 11). CARTA ALIR PROSIDUR PENYEDIAAN MAKLUMAT


DAN KANDUNGAN FAIL SIASATAN (IP)

Rujuk fail siasatan

Arahan menyediakan (IP) melalui


kertas minit arahan

Menyediakan IP dengan lengkap


butirannya

Catatkan butiran penting dalam IP

Dokumen-dokumen dimasukkan
dalam fail siasatan

51
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 12. PROSIDUR PENYEDIAAN TINDAKAN


MAHKAMAH (KES SAMAN)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. Sediakan dokumen-dokumen untuk Lamp. 30,
tindakan seperti berikut: 31, 32
1.1 Kertas Pengaduan - 3 salinan
(Borang Mahkamah 143)
1.2 Kertas Pertuduhan - 3 salinan
(Borang Mahkamah 114)
1.3 Kertas Saman - 3 salinan (Borang
Mahkamah 111)
1.4 Borang Kebenaran penyerahan
saman (sek. 34(2) KAJ) - 3 salinan (Lamp. 33)
PPKP/ 2. Lengkapkan siasatan dengan salinan
PKAK/PKA dokumen berikut:
2.1 Sijil Perakuan Larva
2.2 Sijil Perakuan Bekas/Barang eksibit
2.3 Gambar dan negatif tempat
pembiakan mudah alih atau tidak
mudah alih
2.4 Surat serahan larva untuk
pemeriksaan
2.5 Sijil Perakuan keputusan analisa larva
2.6 Peta lakar lokasi premis
2.7 Peta lakar tempat pembiakan larva
2.8 Salinan kompaun OKS
2.9 Sijil Pendaftaran Syarikat
(Borang 29 & 49)
2.10 Sijil Pendaftaran Perniagaan
2.11 Fakta kes
2.12 Kertas minit
2.13 Lain-lain dokumen yang difikirkan
perlu bagi menyokong kes di
mahkamah

52
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

PPKP 3. Semua barang kes berbentuk dokumen


asal hendaklah disimpan di dalam sampul
surat yang berasingan. Senaraikan
kandungan di luar sampul surat

PPKP 4. Isikan borang izin pendakwaan untuk (Lamp. 35)


mendapatkan keizinan dari Timbalan
Pendakwa Raya.

5. Semak kertas siasatan

KPPKP/ 6. Kemukakan kertas siasatan yang lengkap


PPKP untuk mendapatkan arahan dan izin dari
PPKP TPR (Rujuk GP 12)

7. Sediakan surat permohonan untuk


pendaftaran kes di mahkamah majistret

PPKP 8. Sediakan permohonan untuk sebutan


awal (Letter of Urgency).- jika perlu
untuk kes tertentu

PPKP 9. Daftarkan kes ke mahkamah. Dapatkan


akuan penerimaan dokumen saman,
pertuduhan dan pengaduan di dalam
buku despatch khas untuk mahkamah.

53
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR UNTUK PENYEDIAAN TINDAKAN


MAHKAMAH (KES SAMAN)

Sediakan dokumen untuk


tindakan mahkamah lengkapkan
kertas siasatan dengan dokumen
yang perlu

Serahkan fail kepada IKK (PO)


untuk semakan

PO semak fail

Siapkan surat izin pendakwaan


dari TPR

Serahkan kertas siasatan kepada


TPR

Daftarkan kes di Mahkamah


Majistret

Dapatkan Tandatangan Majistret

Hari sebutan kes

Mengaku salah Tidak mengaku


salah

Keputusan Dapatkan tarikh


mahkamah perbicaraan

Rekodkan dalam
fail siasatan

54
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 13. PROSIDUR PENYEMPURNAAN SAMAN

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP (IO) 1. Pastikan kertas saman telah (Lamp.33)
ditandatangani oleh Majistret dan
dicop mohor mahkamah
PPKP (IO) 2. Pastikan surat kebenaran penyerahan
saman telah diperolehi menurut
sek. 34 (ii) KAJ
PKA 3. Bagi kesalahan orang perseorangan Sek. 35 (1)
3.1 Serahkan saman berserta notis KAJ
dan laporan pemeriksaan larva Sek. 16 (1)
kepada OKS APSPP 1975
3.2 Dapatkan tandatangan OKS di
bahagian belakang saman dan
laporan pemeriksaan larva yang
asal (Lihat lampiran)
3.3 Tinggalkan salinan saman dan
laporan perakuan larva
kepada OKS
PKA 4. Bagi kesalahan oleh syarikat, Sek. 35 (3)
pertubuhan, perbadanan, firma, KAJ
persatuan atau kumpulan orang. Sek. 16 (2)
4.1 Serahkan saman kepada seseorang APSPP 1975
pengarah, pengurus, setiausaha
atau pegawai lain atau seseorang
yang berupa sebagai bertindak
dalam jawatan itu.
4.2. Ikut para 3.1 hingga 3.3
PKA 5. Sekiranya saman tidak dapat
disempurnakan mengikut kaedah
seperti para. 3 dan para. 4 kepada OKS
selepas 3 kali cubaan, sedangkan
diketahui OKS memang tinggal di

55
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

alamat yang dinyartakan dalam saman,


ambil tindakan berikut :
PKA 5.1. Tinggalkan satu salinan saman Sek. 35 (4)
kepada orang dewasa ahli KAJ
keluarganya atau kepada orang Sek. 16
gajinya yang tinggal bersama. APSPP 1975
Dapatkan pengenalan diri dan
no. k/p orang dewasa tersebut.
5.2 Sediakan diari siasatan (ID) dan
rujuk kepada PPKP
PKA 6. Sekiranya saman tidak dapat
disempurnakan kepada OKS, mengikut
kaedah di para 3, para 4 dan para 5
sediakan diari siasatan (ID)
PPKP 6.1 Rujuk diari siasatan (ID) kepada
KPPKP/PP PPKP untuk tindakan
KPK(PO) 6.2 PPKP rujuk (ID) kepada pegawai
pendakwa
6.3 Mohon kepada mahkamah untuk
serahan gantian
6.4 Sekiranya mahkamah meluluskan
permohonan serahan gantian, penyerah
saman hendaklah menyempurnakan
serahan gantian seperti berikut:
PKA 6.4.1 Sempurnakan dengan (lamp. 38)
menampalkan salinan saman Sek. (36)
dimana-mana premis itu yang KAJ
dapat dilihat dan dimana-mana
tempat lain dimana orang yang
disaman itu biasanya tinggal
PKA 6.4.2. Buat affidavit penyempurnaan
saman secara serahan gantian
dihadapan pesuruhjaya
sumpah dimana-mana
mahkamah yang berhampiran.

56
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CATALIR PROSEDUR MENYEMPURNAKAN SAMAN


Semak dokumen yang perlu disem-
purnakan
Dapatkan kelulusan mahkamah
untuk menyempurnakan saman
mengikut KAJ Sek. 34 (ii)
Penyerahan saman oleh penyampai
saman yang dilantik oleh pejabat
Serahkan dokumen berikut kepada OKS
a) Surat Saman (Mah 111)
b) Sijil Perakuan Analisa Larva
Saman tak dapat Saman dapat
disempurnakan disempurnakan
Dapatkan bukti
Buat lawatan 3 penyerahan
kali percubaan saman
Serahkan
Buat ID
salinan kedua
kepada OKS
OKS enggan terima saman

Buat ID

Sediakan affidavit serahan gantian

Dapatkan kelulusan mahkamah


untuk serah gantian

Tampal saman di tempat yang


senang dilihat

Pamerkan salinan di Mahkamah

Buat affidavit penyempurnaan


serahan gantian

57
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 14. PROSIDUR MELAKSANAKAN DENDA HARIAN


(SEKSYEN 23 (c) APSPP 1975)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PO 6. Hukuman denda harian boleh dipohon Kertas
di mahkamah sekiranya OKS siasatan
melakukan kesalahan yang berterusan
seperti contoh berikut:
6.1 Kesalahan di bawah sek. 8
6.2 Kesalahan di bawah sek. 13
(pembiakan berterusan)
6.3 Kesalahan berat yang berterusan
(severity of the offence)
PO 7. Mohon kepada mahkamah untuk jatuhkan Kertas
hukuman berat dan denda harian jika siasatan
OKS tidak mematuhi perintah.
PO 8. Tindakan berikut hendaklah diambil Kertas
apabila mahkamah bersetuju siasatan
mengeluarkan perintah mengenakan
denda harian:
8.1 Menjalankan pemeriksaan harian atau
berkala ditempat kesalahan dilakukan
dari tarikh perintah mahkamah.
8.2 Memohon denda harian dibatalkan
di mahkamah apabila laporan
menunjukkan OKS telah mengambil
segala arahan yang diperlukan
PO 9. Memohon kepada mahkamah satu Laporan
tarikh untuk membentangkan laporan harian
kesalahan berterusan untuk
mensabitkan jumlah denda harian.
5. Kaedah menjalankan pemeriksaan
untuk perlaksanaan denda harian:

58
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

IO 5.1 Serahkan surat perintah mahkamah


kepada OKS setiap kali
pemeriksaan hendaklah dijalankan.
IO 5.2 Jalankan pemeriksaan untuk
mengesan tempat pembiakan.
IO 5.3 Ambil gambar tempat pembiakan.
IO 5.4 Ambil spesimen larva.
IO 5.5 Sediakan laporan pemeriksaan
dan diserahkan kepada OKS
sebagai pemberitahuan.
IO 5.6 Sediakan laporan kepada PO untuk
dikemukakan ke mahkamah bagi
tindakan meneruskan denda harian
PO 5.7 Hadir di mahkamah pada tarikh
yang ditetapkan untuk sebutan
kali kedua.
5.8 Sekiranya OKS telah mematuhi
perintah dan tiada lagi tempat
pembiakan ditemui.
IO 5.9 Sediakan laporan kepada PO
untuk dikemukakan di mahkamah
bagi membatalkan perintah
denda harian.

59
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTALIR PROSIDUR MELAKSANAKAN DENDA HARIAN


(SEK. 23 C APSPP PIND. 2000)

OKS didapati bersalah

Rayuan oleh OKS

PO mohon hukuman berat dan denda


sekiranya OKS tidak mematuhi arahan
pemulihan
Memohon tarikh sebutan kedua dan
memaklumkan kepada OKS secara
bertulis

Pemeriksaan harian oleh I/O sehingga


tindakan pemulihan diambil

Kemukakan laporan pemeriksaan


harian kepada mahkamah

Tidak mematuhi Memohon mahkamah


menjatuhkan hukuman
Mematuhi harian mengikut pada
laporan

Tamat
Mohon mahkamah
meneruskan denda harian
sehingga arahan pemulihan
dilaksanakan

60
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 15. PROSIDUR MELULUSKAN KERJA-KERJA YANG


MUNGKIN MEMBIAKKAN ATAU MEMBERI
PERLINDUNGAN KEPADA SERANGGA PEMBAWA
PENYAKIT DI BWAH SEKSYEN (11& 12) APSPP 1975

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


Pemaju 1. Pemaju perlu memohon kepada Pejabat
Kesihatan secara bertulis berkenaan
dengan projek yang akan dimajukan.

PKD 2. Jika pemaju tidak membuat Rujuk GP 16


permohonan, Pejabat Kesihatan perlu
mengeluarkan notis supaya pemaju
mengemukakan permohonan.

Bhg. 3. Menerima permohonan dan pelan untuk


Pengurusan kerja membina bangunan, memajukan
tanah, menebus guna tanah, mengorak,
melombong atau kerja-kerja lain yang
sedang atau akan diusahakan,
dilaksanakan atau dijalankan oleh pemaju.

Bhg. 4. Merekodkan surat permohonan dalam Daftar pelan


Pengurusan buku daftar penerimaan surat pejabat

5. Pelan-pelan diminitkan kepada PPKP


untuk ulasan dan meneliti kehendak-
kehendak akta berkaitan dan
mengedarkannya untuk tindakan
siasatan tapak oleh PPKP.

6. Pemaju hendaklah memaklumkan secara Surat rasmi


bertulis kepada Pejabat Kesihatan bila
projek akan dimulakan.

61
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

PPKP 7. Membuat temujanji dengan Dairi rasmi


permohonan secara bersurat/ telefon
untuk lawatan tapak.

PPKP 8. Membuat lawatan tapak bersama APSPP 1975


pemohon dan mengenal pasti kesesuaian
tapak mengikut keperluan bagi kerja-
kerja membina bangunan, memajukan
tanah, menebus guna tanah, mengorek,
melombong atau kerja-kerja lain selaras
dengan kehendak-kehendak yang
terdapat di dalam akta.

PPKP 9. Sediakan laporan lengkap lawatan dan Laporan


dimajukan kepada PPKPK untuk
semakan dan ulasan.

KPPKP 10. Laporan dimajukan kepada Pegawai Laporan


Kesihatan untuk pengesahan.

PPKP 11. Hantar maklumbalas cadangan dan


tindakan yang perlu diambil kepada
pemaju/pemohon dan salinan kepada
agensi kerajaan yang berkaitan seperti
Majlis Daerah/Majlis Perbandaran.

PPKP 12. Rekodkan ke dalam buku daftar surat


keluar dari pejabat.

62
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTALIR PROSIDUR MELULUSKAN KERJA-KERJA YANG


MUNGKIN MEMBIAK/ MEMBERI PERLINDUGAN
SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT DI BAWAH SEK. (11&12)

Menerima permohonan untuk


kerja-kerja tanah

Rekodkan permohonan dlm. buku


daftar pelan

Pelan diminit kepada PPKP untuk


ulasan mengikut kehendak Akta

PPKP membuat lawatan tapak


untuk kesesuaian projek

PPKP sediakan laporan hasil


siasatan tapak dan majukan kepada
PPKPK dan Pegawai Kesihatan

Hantarkan jawapan maklumbalas


Jabatan Kesihatan kepada Majlis
Daerah/ Perbandaran untuk tindakan

Rekodkan dalam buku daftar surat

63
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 16. PROSIDUR TINDAKAN MAHKAMAH KEPADA PIHAK


PEMAJU YANG MELANGGAR SEKSYEN 11 &12

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKD 1. Terima maklumat melaui pemantauan Surat aduan/
atau aduan. siasatan
Pengurusan 2. Rekodkan maklumat atau aduan.
3. Minitkan aduan kepada KPPKP
Daerah untuk tindakan.
KPPKP 4. Arahkan PPKP memulakan siasatan.
PPKP 5. Mulakan siasatan berkaitan : Lot tanah
i. Pemilik/ pengusaha daripada
ii. Lokasi PTG dan
iii. Alamat lain-lain yang
iv. Tarikh dan masa siasatan berkaitan
v. Jenis kerja yang dilakukan
Sediakan laporan siasatan yang lengkap.
PPKP 6. Kemukakan laporan siasatan kepada
KPPKP Daerah untuk tindakan
selanjutnya.
KPPKP 7. Kemukakan laporan lengkap kepada
Pegawai Kesihatan untuk tindakan
dan arahan selanjutnya.
PK/KPPKP/ 8. Keluarkan notis meminta pemaji Notis
PPKP kemukakan pelan-pelan dan jenis kerja Lampiran 40
yang hendak dan sedang dijalankan
dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis
dikeluarkan.
(IO) 9. Jika tidak mematuhi notis buka kertas Fail
siasatan (IP) untuk tindakan mahkamah siasatan

64
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTALIR TINDAKAN MAHKAMAH KEPADA PIHAK


PEMAJU YANG MELANGGAR- SEK (11&12)

Tiada permohonan

Siasat

Sediakan laporan siasatan

Majukan keada Peg.


Kesihatan/Ketua Pengarah

Keluarkan notis kepada


pemaju

Gagal kemuka
pelan/ permohonan Notis
bertulis dipatuhi

Keluarkan Teruskan
kompaun/Tindakan dengan
mahkamah prosidur
GP 15

65
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 17. PROSIDUR KHAS MENJALANKAN PEMERIKSAAN


PREMIS / SELEPAS JAM 6.00 PETANG - 10.00 MALAM

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PPKP/PKA 1. Kriteria berikut perlu dipatuhi untuk
menjalankan pemeriksaan premis dari
6.00 ptg. - 10.00 mlm.
- Kawasan Wabak
- Kawasan wabak yang tidak terkawal
dalam masa 14 hari
- Lebih 50% premis tiada penghuni
semasa pemeriksaan pada jam
6.00 pg. hingga 6.00 ptg.
Atau
- Aduan
- Pemeriksaan Khas

PPKP 2. Sediakan laporan khas beserta ulasan/


cadangkan kepada KPPKP berdasarkan
kriteria di atas

KPPKP 3. Semak laporan dan cadangan daripada


PPKP

PPKP 4. Rujuk Laporan untuk pertimbangan dan


kelulusan Peg. Kesihatan atau KPPKP

PPKP 5. Selepas kelulusan diberikan ambil


tindakan seperti berikut:
i. Maklumkan secara bertulis kepada
pihak polis yang berdekatan dengan
kawasan operasi.
ii. Maklumkan kepada agensi kerajaan
dan lain-lain pihak yang berkenaan.

66
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

iii. Maklumkan kepada orang awam


melaui radio tempatan atau
pembesar suara jika melibatkan
kawasan operasi yang luas.

PPKP 6. Menyediakan pasukan.Anggota pasukan


diwajibkan mematuhi perkara berikut:
i. Anggota memakai ‘vest’
penguatkuasaan dan pakaian
seragam.
ii. Tanda nama dan kad pengenalan diri.
iii. Membawa bersama kad perakuan
kuasa
iv. Setiap pasukan hendaklah dianggotai
oleh 2 orang atau lebih.
v. Kumpulan hendaklah menggunakan
pejabat.
vi. Menjalankan aktiviti kajian /
pemeriksaan.

67
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTALIR PROSIDUR UNTUK MENJALANKAN


PEMERIKSAAN PREMIS/ KAJIAN SELEPAS
JAM 6.00 PETANG - 10.00 MALAM

Pemeriksaan/Kajian selepas
jam 6.00 - 10.00

Membuat analisa status kawasan

Mengemukakan laporan/ cadangan


tindakan kepada Pegawai Kesihatan

Tidak diberi Peg. Kesihatan


kebenaran memberi kebenaran

Maklumkan kpd:
a. Polis dan
Tamat pihak berkaitan
b. Hebahan awam
jika perlu

Jalankan
pemeriksaan
(Rujuk GP
Pemeriksaan)

68
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 18. ENGGAN MENERIMA DOKUMEN DARI PENJAWAT


AWAM (MENGIKUT SEKSYEN 172, KANUN KESEKSAAN)

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKA 1. OKS enggan terima dari penjawat
awam dokumen-dokumen seperi
berikut :
1.1 Saman
1.2 Sapina
1.3 Perintah

PKA 2. Beritahu OKS akibat enggan terima


dokumen.

PKA 3. Jika OKS masih juga enggan


menerima dokumen tersebut, buat
laporan polis.

PKA 4. Minta kerjasama polis untuk bersama


menyempurnakan saman.

PKA 5. Jika dokumen diterima olek OKS,


proses penyempurnaan tamat.

Catatan: Walaupun dokumen telah disempurnakan kemudianya kepada OKS, pihak polis
boleh meneruskan tindakan mahkamah di bawah sek. 172, Kanun Keseksaan
Pengadu atau penyampai saman boleh menjadi saksi dalam kes tersebut

69
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR OKS /OKT ENGGAN MENERIMA


DOKUMEN DARI PENJAWAT AWAM (MENGIKUT
SEKSYEN 172 KANUN KESEKSAAN)

OKS/OKT enggan menerima dokumen


seperti:- saman, sapina, perintah.

Penyerah dokumen terangkan kpd


OKS/OKT akibat enggan terima dokumen.

Penyerah dokumen buat laporan polis.


Minta kerjasama polis untuk sempurnakan
saman.

Jika dokumen diterima OKS/OKT maka


proses penyempurnaan dokumen tamat.

70
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

GP 19. PROSIDUR MENYIMPAN EKSIBIT

T/JAWAB PROSES DOKUMEN


PKAK 1. Terima eksibit bersama borang Daftar
penyerahan dari ketua pasukan. menyimpan
1.1 Eksibit Eksibit -
- Botol spesimen Lampiran 18
- Bekas tempat pembiakan yang
mudah alih
- Borang tempat pembiakan larva
- Borang perakuan pengambilan bekas
- Borang perakuan pungutan larva
- Laporan Pemeriksan Larva
- Pelan Lokasi Premis
- Pelan Lakar tempat pembiakan
- Kekunci
- Gambar dan negatif
- Lain-lain barang atau dokumen
yang berkaitan
PKAK 2. Asingkan eksibit mengikut jenis
(dokumen/ bukan dokumen)

3. Daftarkan dalam buku penyimpanan eksibit.


PKAK 4. Pastikan eksibit ditanda mengikut kod eksibit. Daftar
4.1 Contoh tanda kod spesimen: menyimpan
eksibit
PKKT/B1/1/03 Nota (lampiran 18)
PKKT/B2/1/03
PKKT Pejabat Kesihatan Nama Pejabat
Kota Tinggi Kesihatan
B1 Botol spesimen Botol larva
B2 Lain-lain eksibit Bekas,tayar,
tempurung & dll

71
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

01 Nombor eksibit Bilangan eksibit


mestilah berturutan
walaupun dihantar
oleh pasukan yang
berasingan
03 Tahun Tahun semasa

PKAK 4.2 Contoh tanda kod dokumen

PKKT/D01/03 Nota
PKAK PKKT Pejabat Kesihatan Nama Pejabat
Kota Tinggi Kesihatan
D Dokumen Dokumen berkaitan
PKAK 01 Nombor Eksibit Bilangan eksibit
mestilah berturutan
walaupun dihantar
oleh pasukan yang
berasingan
03 Tahun Tahun semasa

PKAK 5. Menyimpan eksibit dan dokumen :


5.1 Eksibit dan dokumen hendaklah
disimpan dalam kabinet berkunci
5.2 Lain-lain eksibit hendaklah disimpan
di dalam stor berkunci
6. Daftar dalam buku log pergerakan eksibit
untuk mengesan pergerakan eksibit.
7. Buku log pergerakan disimpan dalam
stor berkunci.
8. Kuncikan stor eksibit dan kunci disimpan Buku log
olek PKAK. pergerakan

Catatan: 1. Sekiranya PKAK bercuti, kunci hendaklah diserahkan kepada PPKP (Vektor).
2. Semua penyimpan eksibit hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Kesihata
3. Bagi daerah yang tidak mempunyai PKAK. Pegawai Kesihatan hendaklah
melantik seorang PKA sebagai penyimpan eksibit.

72
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

CARTA ALIR PROSIDUR MENYIMPAN EKSIBIT

Pegawai menerima eksibit


bersama borang.

Tentukan kod daftar eksibit.

Tentukan eksibit dalam buku


daftar berkaitan.

Simpan eksibit dalam stor


berkunci dan rekod dalam buku
pergerakan eksibit.

Kunci stor.

73
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

74
SENARAI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

76
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

SENARAI LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama Dokumen Lampiran


Surat perwakilan kuasa 1
Daftar kad perakuan kuasa 2
Surat akuan penerimaan kad perakuan kuasa 3
Senarai semak peralatan kajian Aedes 4
Label spesimen larva nyamuk 5
Borang perakuan mengambil bekas pembiakan (mudah alih) 6
Daftar catatan khas di lapangan (Dairi Lapangan) 7
Pelan lakar lokasi kedudukan premis 8
Pelan lakar lantai tempat pembiakan 9
Pelan kekunci tempat pembiakan 9a
Fail siasatan kes mahkamah (investigation file) 10
Surat permohonan sebutan awal ke mahkamah 11
Surat lantikan pemeriksaan larva yang dikeluarkan jabatan 12
Borang penyerahan spesimen larva untuk tujuan cerakinan 13
Daftar terima spesimen diguna oleh pemeriksa larva 14
Daftar rekod pemeriksaan larva 15
Lak resmi kerajaan untuk lak botol spesimen 16
Laporan pemeriksaan larva 17
Daftar-daftar menyimpan eksibit 18
Borang mengambil spesimen larva dari premis 19
Borang perintah di bawah Seksyen 8 20
Surat perintah tutup premis di bawah APSPP 75 (Latif) 21
Surat arahan kerja perlu dilakukan oleh pemilik premis (395) 22
Surat pembatalan perintah tutup premis (Latif) 23
Notis lanjutan tempoh penutupan (Latif) 24

77
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

Kertas cadangan dari PPKP kepada KPPKP untuk 25


mengkompaun (Latif/Hj. Aziz)
Pekeliling Jab. Kes. Awam (JKA) 2001 26
Borang mengkompaun kesalahan (Jadual borang A - 27
mengkompaun kesalahan-kesalahan)
Daftar kompaun yang dikeluarkan 28
Dairi siasatan (ID) yang digunakan 29
Kertas pengaduan (Format mahkamah 143) 30
Kertas pertuduhan (Format mahkamah 114) 31
Kertas saman (Format mahkamah 111- pin. 1/85) 32
Borang kebenaran penyerahan saman (Sek.34 (2) KAJ 33
Fakta kes (Latif) 34
Izin pendakwaan untuk dapatkan keizinan TPRaya 35
Diari siasatan 36
Affidavit penyempurnaan saman secara serahan gantian 37
Affidavit penyampaian dengan ditampal di pintu 38
Notis perintah mahkamah untuk membentangkan 39
kesalahan berterusan (Hashim)
Notis arahan kerja yang dikehendaki oleh jabatan 40
(Sek. 11 & 12 Akta APSPP 1975)
Surat makluman kepada polis untuk pemeriksaan premis / 41
semburan kabus di luar waktu
Daftar pergerakan eksibit 42
Contoh kad perakuan kuasa 43
Contoh laporan polis dibuat 44
Surat kebenaran menyerah hasil pungutan kompaun Akta 45
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
kepada pihak berkuasa tempatan
Surat penjelasan mengenai pengendalian denda kompaun bagi merokok 46
di tempat-tempat larangan dan bagi pembiakan nyamuk Aedes

78
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 1

79
80
PENDAFTARAN KAD-KAD KUASA KEPADA PEGAWAI DIBERI KUASA

Bil. No. siri Nama pemilik No. k/p Tempat Tarikh terima T/tangan Catatan
kad kuasa pemilik bertugas kad kuasa
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 2
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 3

SURAT AKUAN PENERIMAAN KAD PERAKUAN KUASA

Adalah saya ______________________________________________________

no. kad pengenalan: ____________________________________ yang bertugas

sebagai _________________________________________________ di Pejabat

Kesihatan Daerah _________________ dalam Negeri _____________________

dengan ini mengaku menerima kad perakuan kuasa di bawah Akta Pemusnahan

Serangga Penyakit 1975 bernombor siri __________ .

Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyerahkan kad perakuan kuasa ini

kepada Pegawai Kesihatan Daerah _________________________ sekiranya

saya bertukar ke jabatan lain, berhenti atau bersara dari jabatan kerajaan.

Saya yang benar,

Tandatangan: ________________

Tarikh: ________________

Disaksikan oleh:

Nama: _____________________ Tandatangan: ________________

Jawatan: ____________________ Tarikh: _____________________

81
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 4

SENARAI SEMAK PERALATAN KAJIAN AEDES

1. Senarai Semak Sebelum Ke Lapangan :

Bil. Tajuk Ya Tiada Komen


1. Pakaian Seragam Lengkap
2. Kad Pengenalan Diri JKN
3. Kad Kuasa / Surat Perwakilan Kuasa
4. Dairi Siasatan
5. Kenderaan / Logistik

2. Senarai Semak Peralatan (Inspection Kits) :

Bil. Tajuk Ya Tiada Komen


1. Beg Sampel
2. Lampu Suluh / Bateri
3. White Enameled Tray
4. Pipet Besar dan Kecil
5. Botol Spesimen (Universal) /
Whirl Pack
6. Sudu / Senduk
7. Lak Rasmi KKM
8. Pita Pengukur (Measuring Tape)
9. Pen Mata Bulat/ Pensil
10. Pemadam
11. Pembaris
12. Papan Klip (clip board)
13. Stapler / Dawai kokot

82
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

14. Kertas Karbon


15. Alkohol / Pengawet
16. Cop Rasmi Pejabat
17. Kamera dan Filem
18. Abate 1% SG
19. Risalah / Poster / Flyer Pendidikan
Kesihatan

3. Senarai Semak Borang-Borang :

Bil. Tajuk Ya Tiada Komen


1. Perakuan Pungutan Serangga
Pembawa Penyakit Dari Premis
2. Borang Pemeriksaan Premis Untuk
Pembiakan Larva Aedes
3. Perakuan Mengambil Bekas
Pembiakan Dari Premis
4. Lampiran Peta Lakar Lokasi dan Tapak
5. Surat Menjalankan Kajian Aedes /
Semburan Kabus kepada Polis
6. Buku Notis Perintah (Borang
Perub. 395)
7. Surat Notis Masuk Premis Di Luar
Waktu (selepas 10.00 malam)

83
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 5

LABEL BOTOL SPESIMEN LARVA

Akta Pemusnahan Serangga No. Siri: 1234


Pembawa Penyakit 1975

No.Spesimen : ..........................................
Tarikh diambil : ..........................................
Masa diambil : .......................................... pg./ptg.
Jenis Spesimen : ..........................................
Tempat diambil : ............................................................
............................................................

Diambil oleh:
Jawatan : ..........................................
Alamat : ............................................................
............................................................
............................................................
Daripada siapa diambil:
Nama : ..........................................
Alamat : ............................................................
............................................................

84
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 6

85
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 7

FORMAT BUKU CATATAN HARIAN

Tarikh & Masa Bil. Tempat Butiran Catatan Tugas

86
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 8

PELAN LOKASI PREMIS


Alamat Premis: ___________________________________________________
___________________________________________________

Jalan Kuari 1

Masjid
Klinik Kesihatan

Jalan Kuari 2

x
Jalan Besar Kuari

87
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 9

PELAN LANTAI TEMPAT PEMBIAKAN LARVA SERANGGA


Alamat Premis: ___________________________________________________
___________________________________________________

3
2

Kekunci:
X - Pembiakan larva di dalam kolah bilik air
1 - Bilik Tidur Pertama
2 - Bilik Tidur Kedua
3 - Bilik Tidur Ketiga

88
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 10

LAMPIRAN FAIL SIASATAN MAHKAMAH


(m/s 1)

89
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

(m/s 2)

7. Keterangan ringkas:

90
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

(m/s 3)

91
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

(m/s 4)

92
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 11

93
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 12

94
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 13

95
96
DAFTAR PENERIMAAN SPESIMEN LARVA UNTUK DIPERIKSA

Bil. No. Kod Barang Kes Tanda Diserah Tarikh Masa T/Tangan Diterima T/Tangan Catatan
Eksibit Pejabat Oleh Serahan Serahan Penyerah Oleh Penerima
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 14
DAFTAR PERIKSA SPESIMEN LARVA

Nama pemilik No. kad Larva Tarikh Tarikh Jenis Tarikh T/Tangan
Bil. dan Alamat pengenalan Diserah Serahan Larva Spesis diserahkan Penerima Catatan
premis pemilik Oleh Diperiksa Larva keputusan

97
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 15
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 16

LAK RESMI KERAJAAN UNTUK LAK BOTOL SPESIMEN


DI LAPANGAN

98
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 17

99
100
DAFTAR PENYIMPAN EKSIBIT

Bil. No. Kod Barang Kes Tanda Diserah Tarikh Masa T/Tangan Diterima T/Tangan Catatan
Eksibit Pejabat Oleh Serahan Serahan Penyerah Oleh Penerima
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 18
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 19

101
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

102
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 20

103
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 21

PERINTAH TUTUP PREMIS DIBAWAH


SEKSYEN 8, SUB SEKSYEN 3 (AA)
AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975
(PINDAAN) 2000

ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA PADA


MENJALANKAN KUASA-KUASA DI BAWAH SEKSYEN 8,
SUBSEKSYEN 3 (AA) AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA
PEMBAWA PENYAKIT (PINDAAN 2000) PREMIS INI
(.......................................................................................................................
........................................................................................................................
..................................................................)
DITUTUP MULAI DARI ..................................... UNTUK TEMPOH
................... ( ) HARI, SUPAYA KERJA-KERJA PEMBERSIHAN
DIJALANKAN SEHINGGA PREMIS INI TIDAK LAGI BOLEH
MEMBIAKKAN ATAU MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA
SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT.

DENGAN PERINTAH.

t.t.
( Nama )
TIMBALAN PENGARAH
KAWALAN PENYAKIT (PBV)
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

BERTARIKH ........................

104
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 21A

NOTIS PENUTUPAN PREMIS

AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT


(PINDAAN) 2000 NOTIS PERINTAH TUTUP

Pada menjalankan kuasa dibawah seksyen 8(3)(aa) Akta Pemusnahan Serangga


Pembawa Penyakit (Pindaan) 2000, saya sebagai pegawai di beri kuasa
memerintahkan penutupan premis:

Di Bandar baru Bukit Tinggi (Kawasan 4A1, 4A2/4B, Hin Hua Primary
School, National Type Secondary School, Apartment, Local Shops,
Apartment Tropikal 1, Apartment, Complex IV, Complex V, Petrol Station,
College, Future Development, 1A,1B, 1C, 1D2, 1D1, 1E2, 1E, 3A, 3B1, 3B2,
3B3, 3B 4-2, 3B4 Complex V1, Petrol Station, Complex 1, Complex 111)
selama tujuh (7) hari supaya mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan
atau memusnahkan tempat-tempat pembiakkan serangga pembawa penyakit
bermula
April 2001 jam (pagi/ petang) sehingga
April 2001

t.t.
(DR. A’ASIAH BTE SENIN)
Pegawai Kesihatan Daerah
Pejabat Kesihatan Daerah Klang

JANGAN TANGGALKAN NOTIS INI

105
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 22

Kerja-kerja Penghapusan dan Pemusnahan Tempat-tempat


Pembiakkan Serangga Pembawa Penyakit Di Bandar Baru bukit
Tinggi Klang, Selangor

1. Semua tayar lori dan bekas yang tidak digunakan di tapak binaan perlu di
musnahkan atau di tanam.
2. Semua bekas tong cat dan tong drum plasatik yang mengandungi air tapak
binaan perlu dimusnahkan atau ditanam
3. Semua tangki air atau takungan air yang terdedah di kawasan kongsi pekerja
perlu tutup rapat atau menggunakan abate SG 1% (sukatan 1 sudu teh untuk
20 gelen air) setiap minggu.
4. Semua lubang konkrit/man-hole yang mengandungi air perlu sembur
dengan abate 500 E setiap minggu.
5. Semua lantai yang menakung air di bangunan siap atau separuh siap perlu
disembur dengan abate 500 E setiap minggu
6. Semua tangki air, mangkuk tandas dalam premis yang terdedah dan
mengandungi air perlu dibubuh abate SG 1% setiap minggu.
7. Semua longkang konkrit yang menakung air perlu disembur dengan abate
500E setiap minggu.
8. Melantik syarikat pest control untuk membuat kawalan serangga di tapak
pembinaan dengan serta-merta.
9. Melaporkan tindakan kawalan yang dijalankan di kawasan Bandar Sungai
Tinggi setiap hari kepada Pejabat kesihatan Daerah Klang.

Bukti Penyampaian
Diterima Oleh : ..................................
Tandatangan : ....................................
Nama Penuh : ....................................
No. K.P/ Pasport : ..............................
Tarikh : ..............................................

106
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 23

107
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 24

Notis Lanjut tempoh Penutupan

108
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 25

Kertas Cadangan Dari PPKP Kepada KPPKP


Untuk Mengkompaun

109
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 26

110
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

111
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

112
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

113
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

114
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

115
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 27

116
DAFTAR KOMPAUN YANG DIKELUARKAN DI BAWAH
(AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975)
Daerah:.................................
Bulan:...................................
No. Nama Orang No. k/p Jumlah di Sek. Tarikh Tarikh tamat
Bil. Kompaun yang di orang di Alamat kompaun kesalahan kompaun tempoh Catatan
kompaun Kompaun dikeluarkan kompaun

117
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 28
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 29

DIARI PENYIASATAN
Nama : Norazhar Bin Jamaluddin
No. K/P : 710125-015465
Jawatan : Pembantu Kesihatan Awam
Pejabat : Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Jalan Kota, 41000 Klang.

Tarikh No. Butir Butir-butir Siasatan


& Masa Siasatan
05/04/01 1 Saya membuat persiapan dipejabat untuk pergi ke lapangan
8.30 a.m bagi membuat kajian aedes. Saya memeriksa alat-alat untuk
memastikan bahawa semua alat adalah lengkap dan dalam
keadaan bersih dan baik. Saya keluar bersama PKA En. Bakri
Sahrif.
9.00 pagi 2 Saya bersama PKA En. Bakri Sahrif sampai ke rumah
No.3, Jalan 21, Pandamaran Jaya, Pelabuhan Klang,
Selangor.
9.05 pagi 3 Saya menemui seorang perempuan dewasa berbangsa India
bernama Pn. Sena Papa a/p Ankku yang mengaku sebagai
tuan punya rumah tersebut. Saya memperkenalkan diri saya
sebagai pegawai diberi kuasa bawah sek. 5 (1), Akta
Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan
menunjukkan kad kuasa dan diikuti oleh PKA En. Bakri
Sahrif kepada tuan punya rumah tersebut.
9.10 pagi 4 Saya memberitahu tujuan kedatangan saya ke premis beliau
iaitu untuk membuat pemeriksaan larva nyamuk aedes.
9.15 pagi 5 Setelah mendapatkan kebenaran dari tuan untuk membuat
pemeriksaan diluar dan dalam premis tersebut bersama PKA
En. Bakri Sahrif diiringi oleh tuan punya rumah.
9.45 pagi 6 Saya tidak menemui sebarang tempat pembiakan larva nya-
muk Aedes di luar rumah
10.10 pagi 7 Saya dan PKA En. Bakri telah memeriksa dibahagian dalam
rumah tersebut dan mendapati pembiakan larva nyamuk
Aedes di dalam sebuah kolah mandi yang berisi air berwarna
putih dalam bilik mandi rumah tersebut.

118
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

8 Saya kemudiannya menunjukkan tempat pembiakan larva


nyamuk itu kepada tuan punya rumah dan mengarahkan
pembantu PKA En. Bakri memungut larva nyamuk Aedes
tersebut.
9 Saya telah menunjukkan botol yang mengandungi larva
nyamuk tersebut kepada tuan punya rumah tersebut.
10 Saya telah meminta Kad Pengenalan dari tuan punya rumah
untuk mencatatkan butir-butir peribadi beliau dalam borang
Laporan APSPP 1975.
11 Saya kemudian mencatatkan butir-butir tuan rumah bersama
dan juga butir-butir tempat pembiakan larva nyamuk dalam
surat perakuan pungutan dan meminta tuan rumah tersebut
untuk menanda tangani surat tersebut.
12 Saya menyerahkan sesalinan surat tersebut kepada tuan
punya rumah.
13 Sya kemudian juga mencatatkan butir-butir tuan punya pada
keping label dan menyerahkan kepada PKA En. Bakri untuk
dilekatkan di botol yang mengandungi larva nyamuk Aedes
No: PU 19/10.
14 Saya mengarahkan PKA En. Bakri menyimpan botol tersebut
dalam begnya.
15 Saya kemudiannya telah membuat peta lakar untuk
menunjukkan rumah dan tempat pembiakkan larva nyamuk
yang ditemui.
16 Kemudian saya telah mengambil gambar tempat pembiakkan
iaitu kolah mandi
10.20 pagi 17 Saya dan pembantu saya meninggalkan rumah tersebut.

119
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 30

120
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 31

121
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 32

122
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 33

123
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 34

KETERANGAN FAKTA

124
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 35

125
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 36

DIARI SIASATAN
Nama : Saiful Bhari Bin Yahya
No. K/P : 780628-04-5861
Jawatan : Pembantu Kesihatan Awam
Pejabat : Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Jalan Kota, 41000 Klang.

Tarikh No. Butir Butir-butir Siasatan


& Masa Siasatan
05/04/01 1 Saya membantu membuat persiapan di pejabat untuk pergi
8.30 a.m. ke lapangan bagi membuat kajian aedes. Saya keluar
bersama PKA En. Kamaruddin Bin Sharif
9.00 pagi 2 Saya bersama PKA En. Kamaruddin sampai ke rumah No.
T1/18, Blok E, Taman Kem, 42000 Klang, Selangor.
9.05 pagi 3 Saya bersama PKA En. Kamaruddin menemui seorang lelaki
dewasa berbangsa India bernama En. Anbumoney a/l
Palaniandy yang mengaku sebagai tuan punya rumah
tersebut. Saya memperkenalkan diri saya sebagai pegawai
diberi kuasa bawah sek 5(1), Akta Pemusnahan Serangga
Pembawa Penyakit 1975 dengan menunjukkan kad kuasa.
9.10 pagi 4 Saya melihat PKA En. Kamaruddin memberitahu tujuan
kedatangan ke premis beliau iaitu untuk membuat
pemeriksaan larva nyamuk aedes.
9.15 pagi 5 Setelah mendapatkan kebenaran dari En Anbumoney saya
membuat pemeriksaan luar dan dalam rumah tersebut bersama
PKA En. Kamaruddin diiringi oleh tuan punya rumah.
9.45 pagi 6 Saya tidak menemui sebarang tempat pembiakkan larva
nyamuk aedes di luar rumah.
10.10 pagi 7 Saya dan PKA En. Kamaruddin telah memeriksa di bahagian
dalam rumah tersebut dan menemui pembiakkan larva
nyamuk aedes di dalam tong drum plastik berwarna biru
yang berisi air di bahagian dapur dalam rumah.
8 Saya melihat PKA En. Kamaruddin menunjukkan temapat
pembiakkan larva nyamuk itu kepada En. Anbumoney dan
mengarahkan saya untuk memungut larva nyamuk tersebut.

126
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

9 Saya telah menunjukkan botol kosong No. 307 dan pepet


kosong yang bersih kepada tuan punya rumah sebelum
memungut larva nyamuk tersebut
10 Saya telah memungut lima (5) ekor larva nyamuk dari tong
drum plastik tersebut
11 Saya telah menyerahkan botol yang mengandungi larva
nyamuk kepada PKA En. Kamaruddin dan kemudian saya
melihat PKA Kamaruddin menunjukkan kepada tuan punya
rumah tersebut.
12 PKA En. Kamaruddin telah menyerahkan botol kepada saya
untuk dilabelkan.
13 Saya melihat PKA En. Kamaruddin meminta Kad
Pengenalan dari En Anbomoney untuk mencatatkan butir-
butir peribadi beliau dalam borang Laporan APSPP 1975.
14 Saya melihat PKA En. Kamaruddin mencatatkan butir-butir
berkenaan dalam borang perakuan pungutan larva nyamuk
dan meminta tuan rumah menadatangani borang tersebut.
15 Saya melihat PKA En. Kamaruddin menyerahkan satu
salinan borang kepada tuan rumah.
16 Saya juga melihat PKA En. Kamaruddin mencatatkan butir-
butir berkenaan tuan punya rumah dan tempat pembiakkan
pada label dan menyerahkan kepada saya untuk dilekatkan
dibotol tersebut. No. label botol adalah KSH 31.
17 PKA En. Kamaruddin mengarahkan saya menyimpan botol
tersebut dalam beg.
18 Saya melihat PKA En. Kamaruddin membuat peta lakar untuk
menunjukkan rumah dan tempat pembiakkan larva nyamuk.
19 Saya melihat PKA En. Kamaruddin mengambil gambar
tempat pembiakkan larva nyamuk iaitu tong drum plastik.
10.20 pagi 20 Saya dan PKA En. Kamaruddin meninggalkan rumah tersebut
12.30 tgh 21 Saya balik ke pejabat dan mencatatkan buku rekod pungutan
larva dan kemudian menyerahkan botol tersebut bersama
borang kajian Aedes kepada IPM En. Taib Bin Din untuk
pemeriksa spesisnya.

127
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 37
Contoh
MALAYSIA
PERMOHONAN UNTUK PENYAMPAIAN GANTIAN
DALAM MAHKAMAH MAGISTRATE SEREMBAN
SC 87-81-1999

Antara
Pejabat Kesihatan Seremban Yang Menuntut
Dengan
Abdullah Bin Ahmad K/P:4374659 Yang Kena Tuntut
Bahawa saya Abdul Malik Bin HitamNo. K/P:5678932 Penghantar saman Pejabat
Kesihatan Seremban dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti di
bawah:-
1. Bahawa setelah diarahkan supaya menyampaikan kepada defendan yang dina-
makan di atas suatu salinan saman dalam tindakan ini yang ternyata kepada saya
telah kerap kali dikeluarkan dari dan di bawah meteri Mahkamah oleh plaintif
yang dinamakan di atas terhadap defendan yang dinamakan di atas dan bertarikh
.......... haribulan .......... 2000, saya telah pada .......... haribulan .......... 2000 cuba
bagi maksud menyampaikan suatu salinan saman No. SC 87-81-1999 tersebut di
premis No. 133 Taman Ampangan Daerah Seremban di Negeri Sembilan.
2. Saya telah melakukan segala usaha yang menasabah dan mengunakan segala cara
yang wajar dalam kuasa saya untuk menyampaikan saman tersebut kepada
defendan pada ....................... dan ....................... tetapi saya tidak dapat juga
berbuat demikian.
3. Oleh itu saya dengan ini memohon kepada Mahkamah untuk menyampaikan
suatu salinan saman tersebut dengan cara ............................... kepada defendan.

...................................................
Tandatangan Penghantar Saman
Diikrar pada .......... hb .............. 2000
Di Mahkamah Magistrate Seremban

128
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 38
Contoh
MALAYSIA
AFIDAVIT PENYAMPAIAN
DALAM MAHKAMAH MAGISTRATE SEREMBAN
SC 87-81-1999

Antara
Pejabat Kesihatan Seremban Yang Menuntut

Dengan
Abdullah Bin Ahmad K/P:4374659 Yang Kena Tuntut

Bahawa saya Abdul Malik Bin Hitam No. K/P:5678932 Penghantar saman Pejabat
Kesihatan Seremban dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti di
bawah:-

1. Bahawa saya telah pada 2.1.2000 lebih kurang pukul 10.00 pagi di No: 133
Taman Ampangan Daerah Seremban di Negeri Sembilan telah menyampaikan
kepada defendan yang dinamakan di atas suatu salinan saman No. SC 87-81-1999
bertarikh 10.12.1999 dengan cara penyampaian gantian dengan menampalkan
suatu salinan saman pada pintu besar masuk ke premis tersebut.

2. Proses penyampaian gantian tersebut disaksikan oleh PKA Ali Bin Abu dari
Pejabat Kesihatan Daerah Seremban.

...................................................
Tandatangan Penghantar Saman

Diikrar pada .......... hb .............. 2000


Di Mahkamah Magistrate Seremban

Di hadapan saya
(Nama Magistrate & Cop Mahkamah)

129
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 39
Notis Perintah Mahkamah Untuk Membentangkan Kesalahan
Berterusan (PPKP. Hashim – Jabatan Kesihatan Negeri Selangor)

130
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 40

131
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 41

132
BUKU DAFTAR PERGERAKAN EKSIBIT
(AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975)
Bil. No. No. Jenis Serah kpd Ketua Tarikh T/T Ketua Serah kpd. Tarikh T/T Tarikh T/T Pegawai Catatan
Rujukan Saman Barang Peg. Penyiasat Serahan Pegawai Peg. Pendakwa Serahan Pegawai dikembalikan Penyimpan
Kes (Nama/KP/Jawatan) Penyiasat (Nama/KP/Jawatan) Pendakwa Barang kes
(Nama/KP/Jawatan)

133
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 42
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 43

Contoh Kad Kuasa

134
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 44

(Salinan Laporan Polis)

135
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 45

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
TINGKAT 3, BLOK E
JALAN CENDERASARI No. Fax : 26924864
50590 KUALA LUMPUR. No. Tel : 26985077

(6) dlm. KKM.PUU (ADV)/DDBI

29 Oktober 2003

Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit


Bahagian Kawalan Penyakit
Kementerian Kesihatan Malaysia
(u.p: Dr. Marzukhi bin Md Isa)

Tuan,

KEBENARAN MENYERAH HASIL PUNGUTAN KOMPAUN AKTA


PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 (AKTA 154) KEPADA
PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Dengan hormatnya saya merujuk surat tuan bil. (1) dlm. CPBV/204/107/1 jld. 1 bertarikh
5 Ogos 2003 mengenai perkara di atas.

2. Persoalan yang dibangkitkan ialah sama ada hasil kutipan kompaun yang dikutip
oleh Pihak Berkuasa Tempatan (‘PBT’) dan apa - apa bayaran denda mahkamah yang
dibawa oleh PBT itu boleh diserahkan kepada PBT dan tidak dimasukkan ke dalam
Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.

3. Sukacita dimaklumkan bahawa subseksyen 25(1) Akta Pemusnahan Serangga


Pembawa Penyakit 1975 (“Akta 154”) memberi kuasa kepada seorang pemeriksa untuk
mengkompaun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang di bawah
Akta 154. Menurut seksyen 2 Akta 154, seorang pemeriksa itu boleh terdiri daripada
seorang pemeriksa Kerajaan ataupun pemeriksa PBT. Pejabat ini berpendapat walaupun
kutipan kompaun dibuat oleh seorang pemeriksa PBT, hasil kutipan kompaun ini perlu
disalurkan kepada pihak persekutuan melalui Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
kerana pemeriksa PBT tersebut adalah dilantik untuk menjalankan kuasanya di bawah

136
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

Akta 154 yang merupakan satu undang-undang Persekutuan. Oleh yang demikian, hasil
kutupan kompaun berdasarkan Akta 154 adalah hasil yang di terima oleh Persekutuan
selaras dengan peruntukan Fasal (1) Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan yang
memperuntukan seperti berikut :-

“segala hasil dan wang tidak kira bagaimana jua pun diperdapatkan atau diterima
oleh Persekutuan .......hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi satu kumpulan wang,
yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan”

4. Berkenaan dengan hasil bayaran denda mahkamah yang dibawa oleh pemeriksa
PBT, Pejabat ini berpendapat bahawa ia juga merupakan hasil pihak Persekutuan.
Menurut seksyen 23A Akta 154, mahkamah Majistret menpunyai bidan kuasa terhadap
semua pendakwaan yang dibuat berdasarkan Akta 154. Seksyen 4(a) dan (b) Senarai 1
Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan juga menyebut bahawa pihak
Persekutuan menpunyai kuasa perundangan terhadap undang-undang dan tatacara sivil
dan jenayah yang mana termasuklah berkenaan keangotaan, susunan dan bidangkuasa
semua mahkamah selain mahkamah syariah. Pejabat ini berpandangan bahawa
Mahkamah Majistret adalah termasuk di bawah bidangkuasa pihak Persekutuan. Oleh itu,
semua bayaran denda kepada mahkamah hendaklah juga menjadi hasil Persekutuan
selaras dengan Fasal (1) Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan dan perlu disalurkan
kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.

5. Pejabat ini berpendapat bahawa walaupun hasil kompaun dan bayaran denda kepada
mahkamah diperolehi melalui pemeriksa PBT, namun kaedah kutipan tidak menjadi isu
utama; asalkan hasil tersebut diperolehi daripada satu undang-undang Persekutuan maka
ianya adalah hasil yang sememangnya perlu dibayar kepada Persekutuan melalui
Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan. Oleh itu hasil kompaun dan bayaran denda
kepada mahkamah itu tidaklah boleh diserahkan kepada PBT.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HASLINA MANSOR)
Penasihat Undang-Undang
Kementerian Kesihatan Malaysia

137
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

LAMPIRAN 46

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA,


CAWANGAN HASIL, BAHAGIAN KEWANGAN,
TINGKAT 10, BANGUNAN PERKIM,
JALAN IPOH, TEL : 03 442 1211
50590 KUALA LUMPUR. FAKS : 03 444 1225

Ruj. Kami : (3) dlm. KKM-203/25 Jld:4


Tarikh : 19 Januari 2000

Pengarah Kesihatan Negeri ....................


(u.p. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan)

Pengarah Institusi
(u.p. Timbalan Pengarah (Pengurusan)

Tuan/Puan,

Penjelasan Mengenai Pengendalian Denda Kompaun Bagi Merokok Di Tempat-


Tempat Larangan Dan Bagi Pembiakan Nyamuk Aedes

Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.
Dimaklumkan bahawa semasa mengendalikan Kursus Pembantu Tadbir (Hasil) di
Kuantan baru-baru ini telah dibangkitkan masalah ketidakseragaman di dalam
pengendalian denda kompaun bagi merokok di tempat-tempat larangan dan bagi
pembiakan nyamuk aedes. Bahagian Kewangan telahpun menghubungi pihak Bahagian
Kawalan Penyakit dan pihak Penasihat Undang-Undang Kementerian untuk mendapat
penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diterima
pengendalian denda kompaun bagi merokok dan bagi pembiakan nyamuk aedes
hendaklah diuruskan seperti berikut :

138
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

a) Pengendalian Denda Kompaun Bagi Merokok di Tempat-Tempat Larangan

i) Kadar kompaun yang boleh dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang boleh


dikompaun adalah seperti yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Kesihatan Awam,
Bilangan 1 Tahun 1997 (sila lihat lampiran)

ii) Kompaun yang telah ditetapkan tidak boleh dikurangkan. Pegawai Kesihatan Daerah
atau Pegawai Perubatan tidak ada kuasa untuk mengurangkan denda tersebut. Kes-
kes yang tidak menjelaskan kompaun dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh
dikeluarkan, tidak kira apa juga alasannya akan didakwa di mahkamah.

b) Pengendalian Denda Kompaun Bagi Pembiakan Nyamuk Aedes

i) Dibawah seksyen 25 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, kuasa


telah diberikan kepada Ketua Pengarah, Pegawai Kesihatan atau mana-mana
pegawai awam yang diberi kuasa bertulis bagi pihak Menteri mengkompaun mana-
mana kesalahan di bawah Akta atau Peraturan dibawahnya yang telah ditetapkan
oleh peraturan sebagai kesalahan boleh dikompaun. Jumlah kompaun yang boleh
dikenakan adalah terletak kepada budibicara pegawai yang diberikan kuasa di bawah
seksyen 25 Akta tersebut tidak melebihi RM 100.

ii) Sekiranya ada rayuan, jumlah kompaun boleh dikurangkan atau dinaikkan oleh
pegawai yang disebutkan di atas sahaja.

Sekian untuk perhatian dan tindakan lanjut tuan. Terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(ABDULLAH BIN ISMAIL)


Setiausaha Bahagian (Kewangan)
b.p. Ketua Setiausaha
Kementerian Kesihatan Malaysia

139
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diatas sumbangan


yang telah diberikan bagi mengeluarkan Garis Panduan (APSPP 1975)
khasnya kepada nama-nama seperti berikut:-

1. Dr. Hj. Ramlee b. Hj. Rahmat Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit,


PBV, KKM (2001)

2. Dr. Hj. Marzukhi b.Md. Isa Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit,


PBV, KKM

3. Dr. Abd. Rahman b. Daud Ketua Penolong Pengarah, CPBV, KKM

4. Hj. Zulkifli b. A. Rahman Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, KKM

5. Hj. Mohd. Hanafi b. Muda Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, CPBV, KKM

6. Hj. Abd. Aziz b. Abd. Majid Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, CPBV, KKM

7. Hj. Wagimon b. Amat. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, CPBV, KKM

8. En. Riyadzi b. Ahmad Shah Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, CPBV, KKM

9. En. Mustapa b. Abd. Rahman Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, CPBV, KKM

10. Hj. Mohd. Yunos b. Awang Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran PK, Muar, Johor

11. Hj. Ayob b. Banioh Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, JKN, Kelantan

140
G A R I S PA N D U A N P enguatkuasaan A kta P emusnahan S erangga Pem bawa Penyakit 1975

12. Hj. Latip b. Said Ketua Penolong Pegawai Kesihatan


Persekitaran, PKD, Kuala Langat

13. En. Idris b. Mohamad Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


PKD, Barat Daya, P.P

14. En. Tan Peng Kiong Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Jabatan Kesihatan, Kedah

15. Hj. Abd. Rahim b. Adam Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Jempul, N.Sembilan

16. Hj. Ibrahim b. Selan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Alor Gajah, Melaka

17. En. Zulkifli b. Ahmad Shah Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Kuala Kubu, Selangor

18. En. Noraini b. Saayon Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Kota Tinggi, Johor

19. En. Mat Lazim b. Ibrahim Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Kuala Terengganu

20. En. Hashim b. Abd. Aziz Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Klang, Selangor

21. En. Lim Chin Chye Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Melaka

22. Tg. Yusof b. Tg. Ahmad Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat CPBV, Perlis

23. En. Wong Kee Poh Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat CPBV, P. Pinang

141
G A R I S PA N D U A N Penguatkuasaan A kta P emusnahan Serangga Pem bawa Penyakit 1975

24. En. Razali b. Zi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, K. Kangsar, Perak

25. En. Zamri b. Md. Zin Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Kinta, Perak

26. En. Tan Chong Seng Pejabat Kesihatan, Selangor

27. En. Ismail b. Ibrahim Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Dungun, Terengganu

28. En. Mohd. Rozi b. Husin Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Tumpat, Kelantan

29. En. Nazrul Azan b. Ibrahim Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat CPBV, Melaka

30. En. Mohd. Salihin b. Jelani Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,


Pejabat Kesihatan, Sepang, Selangor

142