You are on page 1of 6
ROMANIA JUDETUL ALBA 4 ORASUL CUGIR CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 15/2017 Privind aprobarea completarii $i modificarii Regulamentului privind organizarca si desfasurarea activititilor comerciale gi a serviciilor de piatd pe raza orasului Cugir aprobat prin HCL. nr. 45/2011 Consiliul local al orasului Cugir, jud. Alba, intrunit in sediny® publica ordinara, in data de 26 ianuarie 2017; Ludnd in discutie Proiectul de hotarare initiat de Primarul Oragului Cugir si Referatul de specialitate nt.465/18.01.2017 intocmit de Directia Venituri, prin care se propune initierea unui Proiect de hotirare prin care sd se completeze si si se modifice Regulamentul privind organizarea si desfisurarea activitatilor comerciale gi a serviciilor de piafa pe raza orasului Cugir aprobat prin HCL nr.45/2011; ‘Avand avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 din cadrul consiliului local. proiectul de hotarare initiat de primarul oragului Cugir si constatdnd c& sunt indeplinite cerinjele cuprinse in art.44 gi art.45, respectiv art.39 - art.43 din Legea nr.215/2001; Tindnd cont de prevederile : -art,6 alin.2 din HCL a orasului Cugir nr.228/2016 privind aprobarea_nivelurilor impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2017: -art36 (alin.4) lit’c” din Legea nr.215/2001- Legea administratiei publice locale. republicat -Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale: -coroborate cu dispozitiile art.121 alin.1 si alin.2 din Constitutia Romaniei, republicata. art3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomici locale. adoptati la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, art.21, art.24 si art.28 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006, art.7 alin.2 din Codul Civil: in temeiul art.45 (ali art.115 din Legea nr.215/2001-Legea administratici publice locale, republicata: HOTARASTE Articolul 1: Se aproba modificarea si completarea Regulamentului privind organizar desfigurarea activitatilor comerciale gi a serviciilor de piatd pe raza orasului Cugir aprobat prin HCL nr.45/2011, dupa cum urmeaza: L.Articolul 2 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: ~Desftigurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul orasului Cugir se poate face numai in baza Autorizafici de functionare si a Acordului de functionare. emise de Primarul oragului Cugir, prin Directia Venituri a oragului Cugir.” 2.Articolul 4 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Autorizatia de functionare reprezinta actul administrativ emis de catre Primarul oragului Cugir, prin Directia Venituri a oragului Cugir. prin care se reglementeaza desftigurarea de catre agentii economici a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe raza orasului Cugir a caror activitate este inregistrati in grupele CAEN 561- Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative 3i distractive.” 3.Dupi articolul 4 din Regulament se introduce un now articol 4 cu urmatorul cuprins 1 “Acordul de functionare reprezinté actul administrativ emis de Primaria orasului Cugir Directia Venituri a oragului Cugir, prin care se reglementeazd desfagurarea de catre agen|ii cconomici a activitatilor comerciale si de prestiri servicii care nu se regasese in grupele 561 Restaurante, 563 — Baruri si alte activitayi de servire a bauturilor si 932 — Alte activitati recreative si distractive. 4.Articolul 5 alineatul 1 din Regulament se modifica si va avea urmitorul cuprins: ‘Agentii economici (societati comerciale. intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane fizice autorizate) vor solicita Autorizatie de functionare si Acord de functionare pentru fiecare punct de lucru unde desfaisoara activitate, 5.Articolul § alineatul 2 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Nu este necesara objinerea Autorizatici de functionare sau a Acordului de funetionare pentru sediile sociale ale agentilor economici si pentru sediile in care se desfagoara exclusiv activitate de birou, Prd a implica activitate cu publicul.” 6.Articolul 6 din Regulament se modifica gi va avea urmatorul cuprins ~Taxele pentru eliberarea Autorizajici de functionare si a Acordului de functionare sunt prevazute in Hotrararea Consiliului Local al orasului Cugir, privind impozitele gi taxele locale aprobata anual, acestea se achita integral. anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada rimas& din anul fiscal respectiv. 7.Articolul 7 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins “Documentatia necesard pentru objincrea Autorizatiei de functionare si a Acordului de functionare este: = cerere pentru objinerea autorizatiei/acordului de functionare si avizare program de functionare: = copie dupa documentele de infiintare si inregistrare ale agentului economic conform legislatiei in vigoare: - certificatul constatator pentru punctul de lucru ce urmeazi a fi autorizat; = copie dupa actul care atest posesia legal a spa{iului in care se desfasoara sau urmeaza sa se desfagoare activitatea (act de proprietate. contract de inchiriere, contract de comodat): - copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal; -declarafia pe propria raspundere cu privire la detinerea tuturor avizelor/autorizatiilor necesare pentru desfisurarea activitatii, conform legislatiei in vigoare: = dovada achitarii taxi pentru obtinerea autorizatiei/acordului de functionare: - dosar plastic.” 8.Dupa articolul 7 din Regulament se introduce un nou articol 7! cu urmatorul cuprins: “Documentatia necesara pentru vizarea Autorizatiei de funcjionare si a Acordului de functionare este: = cerere pentru vizarea autorizaliei/acordului de functionare si avizare program de functionare: declarajie pe propria rispundere cu privire la menfinerea datelor care au stat la baza obtinerii autorizatici/acordului de functionare, precum si cu privire la detinerea tuturor avizelor/autorizatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii, conform legislatiei in vigoare: = autorizajia/acordul de functionare in original; - dovada achitirii taxei pentru vizarca autorizatiei/acordului de funetionare.” 9.Articolul 8 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Cerin{ele in baza cirora se vor clibera Autorizatiile si Acordurile de functionare pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza oragului Cugir sunt: a) corelarea desfagurarii activitaii comerciale cu structura de vanzare. prin respectarca reglementarilor in vigoare privind sectorizarea raioanelor de vanzare a produsclor: b) asigurarea repararii, zugravirii si intretinerii fajadei cladirii in care se desftisoara activitatea; ) asigurarea amenajérii si menfinerii in stare corespunzatoare a vitrinelor magazinelor si atelierelor, cu respectarea regulilor estetice. de curatenie gi ilumina d) respectarea prevederilor Iegale in materie de urbanism cu privire la construcfiile, modificarile construetiilor sau amenajatile care se fac pentru deschiderea punctului de lucru; ¢) desfasurarea unei activitéti economice civilizate, cu respectarea_unor conditii minime de protectie a vietii, sinataqii, securitatii gi intereselor economice ale clientilor, precum si a mediului; {) indeplinitea cerinelor profesionale de catre personalul angajat pentru exercitarea de activitaji comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatic publica (absolvirea unui curs de specialitate pentru comercializarca de produse alimentare si de alimentatie publica. organizat conform legislatici in vigoare sau dovada desfigurarii a cel putin 2 ani de activitate profesional de comercializare de produse alimentare si de alimentatie publica si absolvirea unui curs de notiuni fundamentale de igiena ): g) respectarea ordinii si linistii publice: h) pastrarea curdteniei in jurul unitatii, inclusiv curatirea trotuarele invecinate gi in locurile de parcare pe care le foloses i) comunicarea in cererea de obtinere a Autorizatici/Acordului de functionare a programului de functionare al unitatii, precum gi afigarea si respectarea acestui program.” 10.Articolul 10 alineatul 3 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: *Modificarea programului de functionare, a adresei, a obiectului de activitate. sau orice alte modificari, vor fi anuntate la Directia Venituri a orasului Cugir, in acest caz eliberdndu-se Autorizatie/Acord de functionare in noile conditii.” 11.Articolul 11 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins ~Unitiile de prestari servicii vor ob{ine Autorizatie de functionare/Acord de functionare numai daca spatiul in care se desfigoara activitatea este propice pentru desfigurarea activitaii solicitate.” 12.Articolul 14 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Taxele pentru eliberarea Autorizatiilor si Acordurilor de functionare se stabilese prin Hotarare a Consiliului Local al orasului Cugir. privind impozitele gi taxele locale, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.” 13.Articolul 15 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Autorizatiile/Acordurile de functionare pentru spafii comerciale/ prestari servicii si activititi comerciale in piata se elibereaz pentru perioada unui an calendaristic, fiind valubile numai cu vizi anual vaperii si ghejii de pe 14.Articolul 16 din Regulament se modifica si va avea urmiatorul cuprins: “Urmitoarele fapte sivarsite de agenti economici constituie contraventii si se sanctioneaza du cum urmeaz a) desfagurarea de activitii comerciale si servicii de piaté pe raza oragului Cugir fara a dejine Autorizatie de functionare sau Acord de functionare, se sanctioneazi cu amenda contraventionala de la 500 la 1.000 lei. b) desfigurarea de activititi comereiale si servicii de piata pe raza orasului Cugir cu Autorizatie de functionare sau Acord de functionare, nevizate, pentru_anul_in_curs. se sancfioneaz& cu amenda contraventionala de la 300 La 500 lei. ¢) neanunfarea imediaté a Primariei, prin Directia Venituri, cu privire la modificarea obiectului de activitate si a oricdror date de identificare ale agentului economic se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 200 la 400 lei, d) nerespectarea programului de functionare inscris in Autorizatia sau Acordul functionare se sanctioneazd cu amenda contraventionala de 1a 500 la 1.500 lei; ¢) functionarea programului muzical dupa ora 22°°, fird acordul Primarului orasului