You are on page 1of 7
[MINISTERUL MUNCII $1 JUSTITIEI SOCIALE Clarificari privind aplicarea Legi-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalulul plitit din fonduri publice, in anul 2019, ert. | __ Problema sotctats_|_Prevedere legal m vigoare Propunere de réspuns 7] Gam4e Saas salarile-de 34a) OU. ran 07, lire Bs able po ar 4 baz ale personalului bugetar in | nr.114/2018 rivind | alin.(1) din 0.U.G. nr. 114/2018 si anume, la salariul de amd 20197 instituirea nor mésuri in | baza avut in luna decembrie 2018 se adaugi 4 din omen investor ube | ern ne saa de az prev ee pet Bosca tit °8| art 2a set din na decent 207 Dugwtare_ aearen 3 anon ch, In anecle Un Legen-caa, started carries progren cnt | ta pny fence de eect previete pet ani cnnate 2022 Sata gr: Pens guile 1-5 sre de tek ve determin pm majrare sailor de bask pena pedal O ptr prevecertor at 1 dn Legs: oat feewié movaltate de sablie a sll de bazk se toch! prsnaltl care al 2017 #2018 fot iadrat port preveceior a9 alin) dn Lege cada, 2. |Cum se acorda in anul 2019, |Prevederile referitoare [a | Majorarea salariului de baza se va aplica asupra salariulut majorarile salariului de bazd previzute in Legea-cadru? majorari ale salariului de baza prevazute de Legea-cadru nr. 1533/2017, de bazi stabilit pentru luna iaruarie 2019, care este ‘compus din salariul de baz aferent lunii decembrie 2018, 31% din diferenta dintre salariul de bazé previzut de lege pentru anul 2022 5 cel din tuna decembrie 2018. Exemplu de calcul - Salariu de baz decembrie 2018 - 3.000 lei Salariul de baz previzut pentru anul 2022- 5,000 tei Diferenta dintre salariul de baz prevlzut pentru anul 202251 salaril de baz avut in luna decembrie 2018 - 5,000:3,000= 2.000 let din diferent = 2.000 lel : 1/4 = 500 lei Salariul de baz tncepénd cu luna fanuarie 2019 3.000+500 = 3.500 lei Salariului de baz majorat cu 10% - 3.500 lei"t,10-3.850, lei, (Cum se determina th anul 2079, ‘Are_13_alin.t)_din_Legea indemnizatia Uunar& pentru funchile de demnitate ‘ndemnizajla” lunar’ de care [cadru nr. 15372017 beneficiaz’ functille de Art. 2 din H.G. nr. 937/2018