You are on page 1of 14

hghgkghjkgbjkjhbjhojhojo

ὣς οἳ μάν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο,


μάρναμαι luchar αἴθω arder
part sg pres mp gen
Ἀντίλοχος δ Ἀχιλῆϊ πόδjhjijkoonkjjkjkojklñjklας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε.
ἔρχομαι
jnhbjnjknkojnmkljnkljkllnm 3er. aor ind act
τὸν δ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων
(εὑρίσκω) prep. gen., en frente de
3rd sg aor ind act
τὰ φρονέοντ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν:
φρονέω 1 φρήν part perf mp 3rd sg imperf ind act épic
τελέω εἰμί
5 ὀχθήσας δ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν:
part sg aor act masc
ὀχθέω
estar enojado
ὤ μοι ἐγώ, τί τ ἄρ αὖτε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ

νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο;

μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ καδεα θυμῷ,

ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε

'10 Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο

χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο.

ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς

σχέτλιος: ἦ τ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δήϊον πῦρ

ἂψ ὶπὶ νῆας ἴμεν, μηδ Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι.

15

εἷος ὃ ταῦθ ὥρμαινε κατὰ αρένα καὶ κατὰ θυμόν,

τόφρά οἱ άγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱὸς

δάκρυα θερμὰ νων, φάτο δ ἀγγελίην ἀλεγεινήν:

ὤ μοι Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος ἦ μάλα λυγρῆς


πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὤφελλε γενέσθαι.

20κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ άχμφιμάχονται

γυμνοῦ: ἀτὰρ τά γε τεύχε ἔχει κορυθαίολος Ἕκτωρ.

ὣς φάτο, τὸν δ ἄχεος νεφέλυψε μέλαινα:

ἀμφοτέρῃσι δὲ έερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν

χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ ᾔσχυνε πρόσωπον:

25νεκταρέῳ δὲ ιιτῶνι μέλαιν ἀμφίζανε τέφρη.

αὐτὸς δ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς

κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων.

δμῳαὶ δ ἃς Ἀχιλεὺς ληΐσσατο Πάτροκλός τε

θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ ἴαχον, ἐκ δὲ νραζε

30ἔδραμον ἀμφ ιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πὲσαι

στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης.

Ἀντίλοχος δ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων

χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος: ὃ δ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ:

δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ.

35σμερδαλέον δ ᾤμωξεν: ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ

ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι,

κώκυσέν τ ἄρ ἔπειτα: θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο

πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.

ἔνθ ἄρ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδκκ τε


40Νησαίη Σπειώ τε Θοη θ ίλίη τε βοῶπις

Κυμοθόη τε καὶ κταίη καὶ ειμνώρεια

καὶ Μελίτη καὶ ηαιρα καὶ θμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ

Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε

Δεξαμένη τε καὶ νμφινόμη καὶ εαλλιάνειρα

45Δωρὶς καὶ εανόπη καὶ ἀγακλειτὴ εαλάτεια

Νημερτής τα καὶ ευδὴς καὶ ααλλιάνασσα:

ἔνθα δην Κλυμένη Ἰάνειρά τε καὶ Ἰάνασσα

Μαῖρα καὶ ιρείθυια ἐϋπλόκαμός τ Ἀμάθεια

ἄλλαι θ αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν.

50τῶν δὲ καὶ οργύφεον πλῆτο σπέος: αἳ δ ἅμα πᾶσαι

στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ ἐξῆρχε γόοιο:

'Κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ ἐῢ πᾶσαι

εἴδετ ἀκούουσαι ὅσ ἐμῷ ενι κήδεα θυμῷ.

ὤ μοι ἐγὼ δειλή, ὤ μοι δυσαριστοτόκεια,


locucion δειλός , ή, όν, τίκτω
(δέος) infeliz madre del hijo más noble
opp. ἄλκιμος
miserable
55ἥ τ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
1st sg aor ind act ἀμύμων ον, gen. ονος κρατερός, ή, όν
3rd pl aor ind act (μῶμος) sin culpa. fuerte, robusto
part sg aor act noble, excelente. poderoso
τίκτω Root ΤΕΚ
traer al mundo
engendrar
τέκος, ος, εός, τό,
poético para τέκνον
niño, joven
ἔξοχον ἡρώων: ὃ δ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος:
ἔξοχος, ον ἥρως, ὁ gen. ἥρωος 3rd sg aor ind act sg neut dat igual que. con. dat.
ἐξέχω ἀνατρέχω correr hacia atrás ἔρνος, εος,
eminente, excelente retroceder, iniciar joven brote, brote, vástago
c. gen. sobresaliendo
τὸν μἐν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὣς γουνῷ ἀλωῆς
part sg aor act φυτόν , τό, (φύω) γουνός , ὁ, ἀλωή ἡ,
τρέφω planta suelo elevado suelo de trilla
hacer crecer o aumentar una colina jardín, huerto
Pas. criar
νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω
1st sg aor ind act κορωνίς, ίδος ἡ sust curva Ἴλιος, ου, ἡ εἴσω adv εἰς, ἐς
ἐπιπροίημι enviar como adj. curvado dentro, en c .. acc.c. gen.
Τρωσὶ μαχησόμενον: τὸν δ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις
Τρώς, Τρωός, οῦ, ὁ part sg fut mid 1st sg aor subj mid αὖθις adv
pl. Trojans μάχομαι. Pelear 1st sg fut ind mid atrás, otra vez
ὑποδέχομαι recibir en la casa
en grl. Recibir. Muj. Concebir
60οἴκαδε νοστήσαντα δόμον Πηλήϊον εἴσω.
Adv part pl aor act 212
Hacia la casa νοστέω
Regresar
regresar seguro
ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελιοιο
Final and Temporal Conj 3rd sg pres ind act 3rd sg pres ind act
Como ἵνα, ὡς, para que 2nd sg pres ind mp
Conj., como ἕως, siempre y cuando, mientras
ἄχνυται, οὐδέ τἱ οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα.
3rd sg pres ind pas aor inf act épico χραισμέω χράω part sg pres
ἀχεύω llorar, de luto, χράομαι alejarse de uno, c. acc et dat. εἰμί, εἶμι
Afligirse c. dat. defender a alguien, ayudar
ἀλλ εἶμ, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ ἐπακούσω
1st sg aor subj act τέκος, ος, εός, τό, conj y 1st sg aor subj act
1st sg perf subj act poético para τέκνον ἐ πακούω escuchar
ὁράω niño, joven obedecer, τινός
ὅττί μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα.
Conj causal 3 sg 3rd sg aor ind mid πένθος εος, τό, πόλεμος. Guerra part. Pres μένω
Lat. Quod acu ἱκνέομαι venir pena, tristeza πτόλεμος , ὁ, permanecer, quedarse, esperar
Que, porque
ὣς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος: αἳ δὲ σὺν αὐτῇ
part sg aor act 3rd sg aor ind act σπέος εος, τό
φωνέω (φωνή) λείπω salir, dejar cueva, caverna
producir un sonido
do. acc. pers. Hablar
llamar a
do. dat. llorar
δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης
δακρυόεις εσσα εν (δάκρυον) 3rd pl imperf ind act
llorosas, llorando εἶμι ir
ῥήγνυτο: ταὶ δ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο
verb 3rd sg imperf ind mp ἐρί-βωλος, ον 3rd pl aor ind mid
ῥήγνυμι romper en pedazos fertil ἱκνέομαι
romper ir a un lugar
ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ
ἀκτή ἡ, εἰσαναβαίνω 3rd pl imperf ind act uno tras otro
promontorio, subir o entrar, c. acc.
antepaís, orilla
Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ Ἀχιλῆα.
70τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ,
baritono pesado στενάχω gemir 3rd sg imperf ind δέσποινα
grave p.pres παρίστημι causa para pararse amante, reinα
establecer
ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο,
part sg aor
κωκύω cry
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
ὀλοφύρομαι ἔπος εος, τό πτερόεις προσαυδάω 3rd sg imperf ind act
lamentar, gemir palabra emplumado, alado hablar, dirigirse
'Τέκνον τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;
2nd sg pres ind act
κλαίω cry, wail, lament
ἐξαύδα, μὴ κεῦθε: τὰ μεν δή τοι τετέλεσται
2nd sg pres imperat act 2nd sg pres imperat act 2nd sg dat 3rd sg perf ind mp
ἐξαυδάω hablar κεύθω. Cubrir συ
esconder, ocultar
75ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν εὔχεο χεῖρας ἀνασχὼν
2nd sg pres imperat mp part sg aor act
εὔχομαι ἀνέχω sostener, levantar
rezar
πάντας ἐπὶ πρύμνῃσιν ἀλήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
pl fem dat πρυμν-ός , ή, όν aor inf pas εἴλω
más atrás, más abajo, más al final enrollar, empacar cerrar
πρύμνα, ης, ἡ, encogerse, ir y venir
parte posterior de un barco, la popa dar la vuelta
σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ ἀεκήλια ἔργα.
2nd sg gen epic ἐπιδεύομαι aor inf act épic ἀεκήλιος, ον
estar en falta πάσχω molesto
carecer de algo, c. Gen ἀεικής ές (εἴκω)
impropio, vergonzoso
τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:
part sg pres act 3er sg imperf ind act
πρόσφημι hablar a
'Μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν:
3rd sg aor ind act
ἐκτελέω traer a su fin, lograr
80ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος ἐπεὶ φίλος ὤλεθ ἑταῖρος
ἦδος, εος, (ἁνδάνω) 3rd sg aor ind mid
deleite, placer ὄλλυμι destruir, perecer
Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων
1st sg y 3rd pl imperf ind act
τίω. = τιμάω honrar
ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ; τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ Ἕκτωρ
κεφαλή , ἡ 1st sg aor ind act 


cabeza ἀπόλλυμι destruir, matar

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι


part sg aor act masc 3rd sg aor ind act πελώριος, ον θαῦμα, ατος, τό aor inf mid
2nd sg aor ind act ἐπιδύω interrumpir cosas poderosas maravilla
δηιόω cortar, establecer una acción gigantescas
matar, dividir meterse en

καλά: τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα


3rd pl aor ind act ἀγλαός, ή, όν δῶρον, τό, (δiδωμι)
δίδωμι espléndido regalo

85ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ονέρος ἔμβαλον εὐνῇ.


ἦμαρ, Dor. y Arc. βρότος, ὁ sg masc gen 1st sg aor ind act εὐνή ἡ cama
ἆμαρ, ατος, τό, sangre ἀνήρ 3rd pl aor ind act
día βροτός, ὁ, poet. Sust part sg aor act
hombre mortal ἐμβάλλω tirar, poner
opp. ἀθάνατος o θεός
αἴθ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ ἀθανάτῃς ἁλίῃσι
Epic 2nd sg aor ind act adv aquí, allí ἅλιος α, ον, (ἅλς)
εἴθε ὀφείλω Tiempo, inmediatamente del mar, de dioses del mar, ninfas
deber (dinero) ἅλιος2 ἠλίθιος
tener la obligacion de infructuoso, inútil
ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν.
pres inf act θνητός, ή, όν aor inf mid ἄκοιτις
ναίω habitar mortal ἄγω llevar, buscar, traer cónyuge, esposa
permanecer
νῦν δ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη
πένθος εός, τό φρήν, φρενός ἡ μυρίος α, ον 3rd sg pres opt act
pena diafragma. Corazón innumerable, infinito
παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις
part sg aor mid neut gen 2nd sg aor subj mid
ἀποφθίνω intr. en pres. 2nd sg fut ind mid
perecer, morir ὑποδέχομαι recibir en la casa
consumir, destruir en grl. Recibir
90οἴκαδε νοστήσαντ, ἐπεὶ οὐδ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε
νοστέω parte aor act 3rd sg imperf ind act
ir o volver atrás, regresar 3rd sg perf ind act
ἄνωγα ordenar
avisar, desear
urgir: - c. acc. pers. et inf.
ζώειν οὐδ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ Ἕκτωρ
ἀνήρ pres inf act εἰ ἄν
μέτειμι εἰμί
estar entre, c. dat. pl.
πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ,
sg dat part sg aor pas 3rd sg aor subj act
δόρυ tallo 2nd sg aor subj pas 2nd sg fut ind mid
árbol τύπτω latir, golpear 2nd sg aor subj mid
ὄλλυμι destruir, poner fin
Πατρόκλοιο δ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτίσῃ.
ἕλωρ, τό, noun sg masc gen 3rd sg aor subj act
botín, presa Μενοιτιάδης 2nd sg fut ind mid
despojo patronimico 2nd sg aor subj mid
cadáveres no enterrados ἀποτίνω
pagar, devolver

τὸν δ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα:


3rd sg aor ind act part sg fut
προσεῖπον hablar part sg pres
χέω verter
derramar

'95 ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ ἀγορεύεις:


ὠκυμορος, ον, de muerte temprana τέκνον 2nd sg fut ind mid ἀγορεύω
que ha de morir rapido niño εἰμί decir proclamar, pregonar
αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ Ἕκτορα ποτμος ἑτοῖμος.
Ahoritica adv y conj πότμος, ὁ, (πίπτω) ἑτοῖμος, ον
Entonces, porque lo que le sucede a uno a mano, listo
el destino, destino malo preparado
muerte

τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:


part sg aor act masc
2nd sg aor ind act
ὀχθέω estar muy enojado
'Αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ ἔμελλον ἑταίρῳ
1st sg perf opt act 3rd pl imperf ind act
θνήσκω morir 1st sg imperf ind act
μέλλω pensar en hacer
intentar hacer
κτεινομένῳ ἐπαμῦναι: ὃ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης
part sg pres mp aor inf act adv πάτρα πάτρη, ἡ, πατήρ
κτείνω matar ἐπαμύνω ayudar lejos, a distancia la patria, tierra nativa
defender
100ἔφθιτ, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι.
3rd sg aor ind mid 3rd sg aor ind act ἀρή,ἡ ἀλκ-τήρ, ῆρος, ὁ aor inf mid
3 sg perf ind mp δέω2 faltar, fallar perdición protector
φθίω decaer, disminuir necesitar ruina
νῦν δ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
νέομαι ir o venir πατρὶς γαῖα
regresar la patria de uno, país
οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ ἑτάροισι
1er sg aor ind med pl masc dat
γίγνομαι ἑταῖρος camarada
τοῖς ἄλλοις, οἳ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ,
πόλις, εως, ἡ 3er pl aor ind pas δῖος, δῖα, δῖον
nom pl part sg aor pas divino
πολύς δαμάζω
dominar, domar
ἀλλ ἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθοs ἀρούρης,
1st sg perf ind mid ἐτώσιος, ον ἄχθος, εός, τό ἄρουρα ἡ, (ἀρόω)
ἧμαι infructuoso carga tierra labrada o cultivable
sentarse, acampar inútil
105τοῖος ἐὼν οιος οὔ τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
part sg pres act masc nom χαλκο-χίτων, ωνος, ὁ, ἡ,
εἰμί revestido de bronce,

ἐν πολέμῳ: ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι.


ἀγορά, ῆς, ἡ ἀμείνων ονος ον 3rd pl pres ind act
asamblea, mercado irreg. Comp. de ἀγαθός
mejor, más hábil
ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο
3rd sg fut opt med
3rd sg aor opt med
ἀπόλλυμι
καὶ χόλος, ὅς τ (ἐφέηκε) πολύφρονά περ χαλεπῆναι,
χόλος, ὁ bilis, enojo 3rd sg aor ind act πολύ-φρων, ονος, ὁ, ἡ. (Φρήν) aor inf pas χαλέπτω
ira amarga, ira ἐφίημι enviar a uno reflexivo, ingenioso oprimir, presionar
inf. incitar a hacer χαλεπαίνω χαλεπός
permitir estar enojado, provocar ira, Pass. ser
provocado
ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο
γλυκ-ιος, α, ον, μέλι, ιτος τό parte sg pres mp
azucarado, enfermizo miel καταλείβω verter abajo
γλυκύς, εῖα, ύ derramar lágrimas
dulce
110ἀνδρῶν ἐτ στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός:
στῆθος, ος, εός, τό ἀέξω. αὔξω ὡς ὅτε καπνός, οῦ ὁ
pecho ampliar, fomentar como humo
fortalecer
ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων.
3rd sg aor ind act ἄναξ, ἄνακτος, ὁ Ἀγαμέμνων, ονος, ὁ
χολόω de χόλος señor, maestro
enojar, provocar enojο dueño
Mid. y pas. enojarse
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ,
perf inf mp 1 pl fut ind act part pl pres pas
προτεύχω 1 pl aor subj act v ἀχεύω ἄχος
hacer de antemano ἐάω dejar, sufrir afligirse, estar triste
haber sucedido de antemano permitir molesto, afligido
ser pasado
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ:
part pl aor act
δαμάζω Root ΔΑΜ
dominar, domar
νῦν δ εἶμ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω
ὀ λετ-ήρος, ὁ 1er sg aor subj act
destructor, asesino κιχάνω Mid κιχάνομαι
alcanzar, golpear
o encender, encontrar
115Ἕκτορα: κῆρα δ ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ
1st sg fut ind mid adv cuando ἄν
1st sg aor subj mid
δέχομαι take, accept, receive
δείκνυμι bring to light, show forth
exhibit
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ ἀθάνατοι θεοὶ αλλοι.
3rd sg pres subj act aor. Inf. act
ἐθέλω estar dispuesto, querer
οὐδὲ γὰρ οὐδ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
βία Ion. βίη, ἡ 3rd sg aor ind act
force, power φεύγω huir
ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι:
3 sg imperf ind act ἄναξ ἄνακτος ὁ
εἰμί señor, maestro
ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης.
3rd sg aor ind act ἀργαλέος, α, ον, ira, colera
δαμάζω domar doloroso, perturbador
120ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται,
ἐ γώ parecido, similar 3rd sg perf ind mp
τεύχω
preparar, construir, trabajar, provocar
κείσομ ἐπεί κε θάνω: νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην,
1ra sg fut ind med 1st sg aor subj act κλέος, τό, κλέω ἐ σθλός, ή, όν 1st sg fut opt med
κεῖ μαι θνήσκω rumor, informe como ἀ γαθός 1st sg aor opt mid
ser puesto noticia bueno αἴ ρω. Actuar. tomar, subir
yacer levantar, ascender
ἀ ράομαι (orar): pres opt mp 1st sg
καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων

ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων

δάκρυ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην,

125γνοῖεν δ δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι:

μὴ δέ μ έρυκε μάχης φελέουσά περ: οὐδέ με πείσεις.

τὸν δ ἠμείβετ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα:

'Ναὶ δὴ ταῦτά γε τέκνον ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.

130ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ σρώεσσιν ἔχονται

μλκεα μαρμαίροντα: τὰ μὲν κορυθαίολος Ἕκτωρ

αὐτὸς ἔχων ὤμοισιν ἀγάλλεται: οὐδέ λ μημι

δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ.

ἀλλὰ σὺ μὲν μή πω καταδύσεο μῶλον Ἄρηος

135πρίν γ ἐμὲ δεῦρ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι:

ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ ἠελίῳ ανιόντι

τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ Ἡφαίστοιο ἄνακτος.

'

ὣς ἄρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ υἷος ἑοῖο,

καὶ στρεφθεῖσ ἁλίῃσι κασιγνήτῃσι μετηύδα:

'140ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον


ὀψόμεναί τε γέρονθ ολιον καὶ δώματα πατρός,

καί οἱ πάντ ἀγορεύσατ: ἐγὼ δ μς μακρὸν Ὄλυμπον

εἶμι παρ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ ἐθέλῃσιν

υἱεῖ νμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα.

'145

ὣς ἔφαθ, αἳ δ ὑπὸ κὑμα θαλάσσης αὐτίκ ἔδυσαν:

ἣ δ αὖτ Οὔλυμπον δὲ Οὔεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα

ἤϊεν ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε ἐνείκαι.

τὴν μὲν ἄρ Οὔλυμπον δὲ πόδες φέρον: αὐτὰρ Ἀχαιοὶ

θεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ν τκτορος ἀνδροφόνοιο

150φεύγοντες νῆάς τε καὶ πλλήσποντον ἵκοντο.

οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ

βκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν θεράποντ Ἀχιλῆος:

αὖτις γὰρ δὴ τον γε κίχον λαός τε καὶ νπποι

Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν.

155τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ

ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ σρώεσσιν ὁμόκλα:

τρὶς δὲ δύ αντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν

νεκροῦ ξπεστυφέλιξαν: ὃ δ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς

ἄλλοτ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ αὖτε


160στάσκε μέγα ἰάχων: ὀπίσω δ οὐ πετο πάμπαν.

(ὡς) δ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ αἴθωνα δύνανται

ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι,

(ὥς) ῥα τἐν οἐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ

Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι.

165καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ σπετον ἤρατο κῦδος,

εἰ μὴ νηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις

ἄγγελος ἦλθε θέουσ ἀπ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι

κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν: πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη.

ἀγχοῦ δ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:

'170ὄρσεο Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ ἀνδρῶν:

Πατρόκλῳ υπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ

ἕστηκε πρὸ νεῶν: οἳ δ ἀλλήλους ὀλέκουσιν

οἳ μυν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος,

οἳ δὲ σρύσσασθαι ποτὶ ιλιον ἠνεμόεσσαν

175Τρῶες ἐπιθύουσι: μάλιστα δὲ ιαίδιμος Ἕκτωρ

ἑλκέμεναι μέμονεν: κεφαλὴν δέ ἄυμὸς ἄνωγε

πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ ἀπαλῆς ἀπὸ δειρῆς.

ἀλλ ἄνα μηδ ἔτι κεῖσο: σέβας δέ σε θυμὸν ἱκέσθω

Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι:

180σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νικυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ


τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς:
3rd sg imperf ind mp ἐπί, εἶτα adv ποδ-αρκής , ές δῖος , δῖα, δῖον
2nd pl imperf ind act entonces, luego corriendo al rescate noble, divino
ἀμείβω cambiar, intercambiar marca la secuencia ayudar con los pies
pagar, devolver
‘Ἶρι θεὰ τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε;
Ἶρις, ιδος ἡ 3rd sg aor ind act
acc. Ἶριν, voc. Ἶρι ἵημι poner en marcha
Iris, arcoiris mandar

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις:


de nuevo, otra vez προσεῖπον ποδ-ήνεμος ον ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ
viento rápido, epith. de Iris gen. έος, είας, έος
Ep. e Ion. fem. ὠκέα
similar a ὀξύς
rapido, ligero
Ἥρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις:
Ἥρα 3rd sg aor ind act sg masc gen κυδρός , ά, όν παράκοιτις, ιος, ἡ
προίημι enviar antes, enviar en (κυδος) esposa
= κυδάλιμος
epith. de Hera y Leto
glorioso, ilustre, noble
185οὐδ᾽ οἶδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος
οἶδα Κρονίδης, ου ὑψί-ζυγος, ον
patronímico., hijo de Cronos de Zeus, alto trono
ἀθανάτων, οἳ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται.
’ rela. Nom pl ἀγάννιφος, ον nevado 3rd pl pres ind mp ἀμφινέμομαι
cubierto de nieve morar o vivir alrededor de. Ac

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς:


part sg pres mp ἀπαμείβομαι 3rd sg imperf ind act
responder πρόσφημι hablar, decir
‘πῶς τὰρ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχε᾽ ἐκεῖνοι:
(τα ἄ ρα) 1st sg pres subj act μῶλος, ὁ , 3rd pl pres ind act ἔ χω τεῦ χος, ος, εος, τό,
εἶ μι la fatiga o el fin de la guerra armadura
μήτηρ δ᾽ οὔ με φίλη πρίν γ᾽ εἴα θωρήσσεσθαι
imperf ind act 3rd sg (epic) pres inf mp
pres imperat act 2nd sg (epic) θωρήσσω (armarse)
imperf ind act 3rd sg
imperf ind act 3rd sg (epic)
ἐάω sufrir, permitir
190πρίν γ᾽ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι:
aor part act aor subj mp 1st sg
ἔρχομαι οῖδα
στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο πάρ᾽ οἰσέμεν ἔντεα καλά.
imperf ind mp 3rd sg fut inf act ἔντεα, τά,
στεῦμαι prometer, declarar φέρω (fero) armadura
hacer como si quisiera hacerlo
ἄλλου δ᾽ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω,
gen τις gen τίς κλῠτός, ή, όν armadura hundirse, sumergirse
renombrado, glorioso entrar
εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο.
Αἴᾱς, αντος, ὁ σάκκος or σάκος, ὁ masc gen sg
Tela gruesa, Ropa τελᾰμων-ίδιον, τό
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ γ᾽ ἔλπομ᾽ ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ
ἐλπ-ιστός, ή, όν πρότερος and πρῶτος pres ind mp 2nd sg
pres ind act 3rd sg
ὁμῑλέω
estar en compañía

195ἔγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος.

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις:


‘εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε᾽ ἔχονται:
ἀλλ᾽ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι,
αἴ κέ σ᾽ ὑποδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο
200Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν
τειρόμενοι: ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο.

ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,


αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος: ἀμφὶ δ᾽ Ἀθήνη
ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
205ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
χρύσεον, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ᾽ ἵκηται
τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχωνται,
οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
210ἄστεος ἐκ σφετέρου: ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι
πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ᾽ αὐγὴ
γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι,
αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται:
ὣς ἀπ᾽ Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανε:
215στῆ δ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ᾽ ἐς Ἀχαιοὺς
μίσγετο: μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ᾽ ἐφετμήν.
ἔνθα στὰς ἤϋσ᾽, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
φθέγξατ᾽: ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλπιγξ


220ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
ὣς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γένετ᾽ Αἰακίδαο.
οἳ δ᾽ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός: ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
ἂψ ὄχεα τρόπεον: ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
225ἡνίοχοι δ᾽ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
δαιόμενον: τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι.
230ἔνθα δὲ καὶ τότ᾽ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ᾽ ἐκ βελέων ἐρύσαντες
κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι: φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι
μυρόμενοι: μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ᾽ Ἀχιλλεὺς
235δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
τόν ῥ᾽ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἐς πόλεμον, οὐδ᾽ αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα.
Ἠέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη
240πέμψεν ἐπ᾽ Ὠκεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι:
ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι Ἀχαιοὶ
φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο.