You are on page 1of 1

Baøi taäp 1 Baøi taäp 2

Taïi NH Ngoaïi thö ông chi nhaùnh Thaø nh phoáHoàChí Minh, ngaø y 25/2/Ycoù
Taïi NH coåphaàn Nam AÙ TP. HCM phaùt sinh caùc nghieäp vuïkinh teátrong
moät soánghieäp vuïkinh teáphaùt sinh nhö sau :
ngaø y 15/6/Y :
1)Sau khi Hôïp ñoàng tín duïng (HÑTD) ñö ôïc kyù keát, Coâng ty Tieán Ñaït noäp
1)NH giaûi ngaân cho Coâng ty Cô khí theo HÑTD 101/Y soátieàn 200.000.000
UÛy nhieäm chi vôùi soátieàn laø500.000.000 ñoàng ñeànghò giaûi ngaân tieàn vay ñeå
ñoàng baèng tieàn maët, thôøi haïn cho vay laø3 thaùng, laõi suaát cho vay laø1% / thaùng,
thanh toaùn tieàn haø ng hoùa cho Coâng ty Vónh Hoø a (coùTK taïi NH Noâng nghieäp An
thu laõi haøng thaùng, thu nôïgoác khi ñeán haïn. Taø i saûn ñaûm baûo laøcaên nhaøñö ôïc ñònh
Giang).
giaùlaø400.000.000 ñoàng. Laõi phaûi thu ñö ôïc tính theo thaùng vaøthö ïc hieän ngay khi
2) Caên cö ù vaø
o Hôïp ñoàng tín duïng vaøphieáu chi tieàn maët keø m CMND, keá
giaûi ngaân.
toaùn giaûi ngaân cho khaùch haø ng A vôùi soátieàn laø50.000.000 ñoàng, thôø i haïn cho
2)Cuoái ngaø y, NH thu nôïñeán haïn cuûa Coâng ty XNK coù soádö 300.000.000
vay laø6 thaùng, laõi suaátcho vay laø1,8%/thaùng.
ñoàng, ngaø y vay 10/01/Y, ngaø y ñeán haïn 15/06/Y, laõi suaát 1%/ thaùng, traûlaõi haø ng
3)KHD noäp 33.000.000 ñoàng ñeåthanh toaùn nôïvay vaølaõi vay cuûa moät
thaùng, traûvoán khi ñeán haïn. Ngaân haø ng thu voán goác trö ôùc thu laõi sau. Bieát raèng
HÑTD ñeán haïn thanh toaùn. Soátieàn vay laø30.000.000 ñoàng, laõi cho vay
TK Tieàn gö ûi cuûa Coâng ty XNK coù 250.000.000 ñoàng, coâng ty khoâng ñö ôïc NH
3.000.000 ñoàng, thôø i haïn cho vay laø6 thaùng. Trö ôùc ñoùNH ñaõdö ïthu toaø n boäsoá
cho gia haïn nôïtheâm. Soátieàn laõi vay coâng ty coø n phaûi thanh toaùn cho ngaân haø ng
laõi cho vay ñuûtieâu chuaån treân.
laø30.000.000 ñoàng. ( NH ñaõdö ïthu soálaõi cho vay treân).
Yeâu caàu :
3)NH thu laõi cho vay baèng chuyeån khoaûn ñoái Coâng ty Hoàng Haøvôùi soátieàn laø
a)Xö ûlyùvaøñònh khoaûn caùc nghieäp vuïtreân.
8.000.000 ñoàng. TK Tieàn gö ûi cuûa Coâng ty Hoàng Haøcoù soádö 50.000.000 ñoàng.
b)Haõy cho bieát nghieäp vuï3 aûnh hö ôûng nhö theánaø o ñeán Baûng caân ñoái keá
Trö ôùc ñoù, NH ñaõdö ïthu ñoái vôùi soátieàn laõi cho vay noùi treân.
toaùn NH.
Yeâu caàu :
Bieát raèng :
Xö ûlyùvaøñònh khoaûn caùc nghieäp vuïtreân.
• * Caùc NH khaùc heäthoáng treân ñòa baø n Tp.HCM coùtham gia Thanh toaùn buø
Bieát raèng :
trö ø
.
* Caùc NH khaùc heäthoáng treân ñòa baø n Tp.HCM coùtham gia Thanh toaùn buøtrö ø .
• * NH thö ïc hieän dö ïthu laõi cho vay ñuûtieâu chuaån vaø o cuoái moãi thaùng.
* NH thö ïc hieän dö ïthu laõi cho vay ñuûtieâu chuaån vaø o cuoái moãi thaùng.

Baøi taäp 3 Baøi taäp 3

TaïiNH Coâng thö ông Tieàn Giang, ngaø y 20/2/J coùmoät soánghieäp vuïkinh teá
phaùt sinh nhö sau: Cho biết: *Ñaàu ngaø y 20/2/J :
1) Nhaän ñö ôïc tö øNH Coâng thö ông CaøMau caùc chö ùng tö øsau : -TKTG Coâng ty Thanh Thaûo (TK4211): heátsoádö
- Leänh chuyeån nôïkeø m noäi dung Seùc baûo chi do NH caáp cho Coâng ty B -TK Nôïcaàn chuù yù - Coâng ty Thanh Thaûo (TK 2112) : 100.000.000
trö ôùc ñaây ñeåñi mua haø ng vôùi soátieàn laø50.000.000 ñoàng (trö ôùc ñaây NH ñoàng (Coâng ty ñaõvay NH soátieàn naø y vôùi thôø
i haïn 3 thaùng vaøñaõbò
khoâng yeâu caàu khaùch haø ng kyùquyõñaûm baûo thanh toaùn seùc ). chuyeån nôïquaùhaïn ñeán nay ñö ôï c 3 thaùng nhö ng chö a coùkhaûnaê ng thanh
- Leänh chuyeån coù keø m noäi dung UÛy nhieäm chi vôùi soátieàn 300.000.000 toaùn).
ñoàng thanh toaùn tieàn cho Coâng ty Thanh Thaûo. -Caùc TK coùlieân quan khaùc coùñuûkhaûnaêng ñeåthanh toaùn.
2)OÂ ng Tuaán noäp vaø o NH 40.000.000 ñoàng ñeåthanh toaùn nôïvay vaølaõi *Laõi suaát cho vay ñuûtieâu chuaån laø1%/thaùng vaølaõi suaát nôïquaùhaïn gaá p
vay cuûa moät HÑTD ñeán haïn thanh toaùn. Soátieàn vay laø55.000.000 ñoàng, 1,5 laàn laõi suaát nôïvay ñuûtieâu chuaån. NH chæ dö ïthu ñoái vôùi laõi cho vay
thôøi haïn vay laø9 thaùng, laõi suaát cho vay laø1%/thaùng. Trö ôùc ñoùNH ñaõdö ï ñuûtieâu chuaån.
thu toaø n boäsoálaõi cho vay ñuûtieâu chuaån. NH khoâng cho gia haï n nôïtheâm. *Nguyeâ n taéc cuûa NH laøthu laõi cho vay trö ôùc coø n laïi thu nôïvay trong
3) Caên cö ùvaøo HÑTD, keátoaùn NH ñaõlaäp phieáu chi ñeågiaûi ngaân baèng tieàn trö ôø
ng hôïp khaùch haø ng khoâng coùñuûkhaûnaêng thanh toaùn.
maët cho baøBeù laø60.000.000 ñoàng, thôø i haïn cho vay laø6 thaùng taøi saûn
caàm coálaømoät tín phieáu kho baïc coùmeänh giaùlaø100.000.000 ñoàng.
Yeâu caàu : Xö ûlyùvaøñònh khoaûn caùc nghieäp vuïtreân.