You are on page 1of 2
Tl - a I {UY BAN NHAN DAN CONG HOA.XA HOI CHU NGHIA VIET NAM] THANH PHO HO CHI MINH Doc lap-Tydo-Hanh phic ~ GIAY CHUNG NHAN DANG KY HOAT DONG CHI NHANH. 86: 4112000061 Dang ky ln dau: ngay 04 thang 11 nim 2010 Ding ky thay doi lan thir 5: ngay 10 thang 9 nam 2014 1. Tén Chi nhénh: CHI NHANH CONG TY TNHH VINATABA — PHILIP MORRIS TAI THANH PHO HO CHI MINH. Tén chi nhénh viét bing tiéng nude ngoai: VINATABA-PHILIP MORRIS LIMITED, HOCHIMINH CITY BRANCH. 2. Dia chi: Téa nha Vincom Center, s6 72, dubng L¢ Thanh Tén va sé 45A, dudng Ly Ty Trong, phuong Bén Nghé, quan 1, thanh phd Hé Chi Minh (thudc , ta nha s6 72, dung Lé Thanh Tén, s6 45A va s6 47, duéng Ly Ty Trong, quan 1, Thanh phé Hé Chi Minh). - Dja diém kink doanh truc thuge Chi nhénh (kho thuéc ld do Céng ty sn xuét): 174, duéng Tan Théi Nhat 1A, khu phé 5, phudng Tan Théi Nhét, quan 12, ‘Thanh phd H6 Chi Minh. 3. Nganh nghé, kinh doanh: Dai dign cho doanh nghiép thye hign céc giao dich véi cdc ca nban, té chic kinh té va cdc co quan quan ly Nha nude Viét Nam. 4. Ho va tén ngudi dig dau Chi nhinh: Ong TAYLOR BRETT ANTHONY; sinh ngay 15 thang 06 nam 1972; quéc tich Uc; hd chiéu sd 4134116 cép ngay 11 théng 06 nam 2014 tai Uc; ché & hign nay tai Intercontinental Asiana Sai Gon, s6 82, dudng Hai Ba Trung, phuong Bén Nehé, quan 1, Thanh phé Hé Chi Minh. 5. Hoat dgng theo iy quyén cia doanh nghiép: Tén doanh nghiép: CONG TY TNHH VINATABA — PHILIP MORRIS Gidy chimg nhn dau tu s6 571022000017 ngay 27 thang 09 46i lan 4) do Uy ban nhan dan Thanh phé Can Tho cép. Dia chi tru sé chinh: Cay sé 8, Quéc 16 1, phudng Ba Lang thanh phé Can Tho. ’ GCN DKHD VPDD 4112000061/ 2- | CHI NHANH CONG Ty TNHH VINATABA PHILIP MORRIS TAI THANH PHO HO CHi MINH cé con déu riéng va cé nghia vu thyc hién theo ding Gidy ching nhén ding ky hoat déng Van phong dai dién, tuan thi cdc quy dinh cia phép lugt hién hanh, cdc guy dinh cia Uy ban nhan din Thanh phd H8 Chi Minh va cdc co quan quan Iy Nha nuéc cé thm quyén. CHI NHANH CONG TY TNHH VINATABA PHILIP MORRIS TAI THANH PHO HO CHi MINH phii cé ké hoach sap xép va bé tri hop ly noi dé xe cho khéch hang, nhan vién dén giao dich, lam viée va khéng ldn chiém long 18 dudng gay tn the giao théng tai dja dim hoat déng; c6 tréch nhiém tuén thi cde auy dinh vé dim bao an to’n giao théng duéng b6 cia Lut Giao théng during b6 va cdc van bin phép lugt c6 lién quan vé dim bao an toan giao thong dudng bé. Tai dia diém dat kho, Chi nhdnh phai dim bao céc yéu cau vé phong chay chtta chay, v@ sinh mdi trrdng va cée quy dinh khdc 6 lién quan d6i véi dia diém | thanh lép kho tai sé 174, dudng Tan Thoi Nhét, 1A, khu phé 5, phudng Tén Théi Nhit, quan 12, Thanh phd Hé Chi Minh. Gidy chimg nhan dang ky hoat déng nay cé higu Ive ké tir ngay ky va thay thé Gidy chimg nhén dang ky hoat dong sé 4112000061 ngay 23 thing 06 nam 2014 (ding ky thay d6i Kin thir 4) do Uy ban nhan dan Thanh phé Hd Chi Minh edp. Gidy chimg nhan hoat dong nay duge lap thanh 03 (ba) ban gé0; mét ban cép cho CONG TY TNHH VINATABA ~ PHILIP MORRIS; mét ban luw tai Uy ban nhén dan Thanh phé Hé Chi Minh va mét ban giri Sé Ké hoach va Pau tu Thanh phé Hé Chi Minh/. Sao giti: ~ Cuc Hai quan TP.HCM; - Cyc Thué TP.HCM; ~ Cue Théng ké TP.HCM; ~ Céng an TP.HCM; ~ Sé Céng thuong TP.HCM; -SéLD~TB & XH TP.HCM; ~ Bao hiém xa hi TP. HCM; - UBND quén 1; - UBND quin 12; - UBND TP Cén Tho. a Thai Van Ré