8A8 II

I5I

51ANDAk ÞLLA¥ANAN kL8IDANAN
51ANDAk ÞLNANGANAN kLGAWA1DAkUkA1AN C851L1kI DAN NLCNA1AL

AŦ IAk1Ck kI5IkC DAN 5I51LM kUIUkAN
ualam sLandar penanaanan keaawaLadaruraLan obsLeLrl dan neonaLal dlperlukan
keahllan dan keslapan aaar Lldak Ler[adl kompllkasl vana beru[una pada kesaklLan dan
kemaLlan balk pada lbu maupun pada bavlŦ Sebalknva Lenaaa kesehaLanţ khususnva
bldan dapaL melakukan penaelempokan pada seLlap paslen denaan poLensl
keaawaLdaruraLan maslnaŴmaslnaŦ
8erdasarkan kapan dlLemukanţ cara penaenalan dan slfaL rlslkonvaţ fakLor rlslko
dlkelompokkan dalam 3 kelompokţ valLuť
1Ŧ lakLor rlslko l ť Ada ÞoLensl CawaL CbsLeLrlk (AÞCC) denaan 7 Lerlalu dan 3
pernahţ valLuť
aŦ Þrlml mudaţ
bŦ Þrlml Luaţ
cŦ Þrlml Lua sekunderţ
dŦ umur ǀ 33 Lahunţ
eŦ Crande mulLlţ
fŦ Anak Lerkecll umur Ƽ 2 Lahunţ
aŦ 1lnaal badan ƿ 143 cmţ
hŦ Þernah menaalaml rlwavaL obsLeLrl [elekţ
lŦ Þernah menaalaml perdarahan pasca persallnan pada persallnan laluţ
[Ŧ Þernah dloperasl sesarŦ
2Ŧ lakLor rlslko ll ť Ada CawaL CbsLeLrlk (ACC)ţ seperLl penvaklL lbuţ pre eklampsla
rlnaanţ aemellţ hdramnlonţ seroLlnusţ luluţ leLak sunasana dan leLak llnLanaŦ
3Ŧ lakLor rlslko lll ť Ada CawaL uaruraL CbsLeLrl (AuCC) valLu perdarahan
anLeparLum dan preeklampsla beraL/ eklampslaŦ
uenaan menaeLahul adanva fakLor rlslkoţ Lenaaa kesehaLan LeruLama bldan dapaL
men[adlkannva sebaaal rambuŴrambu waspada LeruLama baal bldan dl desa vana [auh
darl akses ru[ukan aaar LellLl melakukan penllalan/perLlmbanaan kllnls denaan
menolona persallnan sendlrl aLau denaan melakukan ru[ukan dlnl berencana aLaupun
ru[ukan LepaL wakLuŦ
SlsLem ru[ukan merupakan slsLem pelavanan kesehaLan dlmana Ler[adl pellmpahan
Lanaauna [awab Llmbal ballk aLas kasus aLau masalah kesehaLan vana Llmbul secara
horlzonLal maupun verLlkal balk unLuk kealaLan penalrlman penderlLaţ pendldlkan
maupun penellLlan (Þrawlrohard[oţ 2008)Ŧ
1Ŧ 8u[ukan 1erencana valLu menvlapkan dan merencanakan ru[ukan ke rumah saklL
[auhŴ[auh harl baal lbu denaan rlsLlŦ
aŦ 8u[ukan ulnl 8erencana (8u8) unLuk lbu denaan AÞCC dan ACC Ŷ lbu
rlsLl maslh sehaL belum lparLuţ belum ada kompllkasl persallnanţ lbu
ber[alan sendlrl denaan suamlţ ke 8S nalk kendaraan umum denaan
Lenanaţ sanLalţ mudahţ murah dan Lldak membuLuhkan alaL aLaupun
obaLŦ
bŦ 8u[ukan ualam 8ahlm (8u8) valLu dalam 8u8 baal [anln ada masalahţ
[anln rlslko Llnaal maslh sehaL mlsalnva kehamllan denaan rlwavaL
obsLeLrl [elek pada lbu dlabeLes melllLusţ parLus premaLurus lmlnensŦ
8aal [anlnţ selama penalrlman rahlm lbu merupakan alaL LransporLasl
dan lnkubaLor alaml vana amanţ nvamanţ hanaaLţ sLerllţ murahţ mudahţ
memberl nuLrlsl dan okslaenţ LeLap ada hubunaan flslk dan pslkls dalam
llndunaan lbunvaŦ
2Ŧ 8u[ukan 1epaL WakLu/81W (ºptompt tlmelv tefettol#) unLuk lbu denaan aawaL
daruraL obsLeLrlk pada kelompok l8 lll (ACuC) perdarahan anLeparLum dan
preeklampsla beraL/eklampsla dan lbu denaan kompllkasl persallnan dlnl vana
dapaL Ler[adl pada semua lbu hamll denaan aLau Lanpa fakLor rlslko
membuLuhkan 81W dalam penvelamaLan lbu/bavl baru lahlrŦ
8u[ukan Lerencana berhasll menvelamaLkan lbu dan bavl baru lahlrţ praLlndakan
Lldak membuLuhkan sLablllsaslţ penanaanan denaan prosedur sLandarţ alaLţ obaL
aenerlk denaan blava murah LerkendallŦ 8u[ukan LerlambaL membuLuhkan sLablllsaslţ
alaLţ obaL denaan blava mahalţ denaan hasll lbu dan bavl munakln Lldak dapaL
dlselamaLkanŦ
51ANDAk 16ť ÞLNANGANAN ÞLkDAkAnAN DALAM kLnAMILAN ÞADA 1kIML51Lk III

1u[uanť
,enaenall dan melakukan Llndakan cepaL dan LepaL perdarahan dalam LrlmesLer lll
kehamllanŦ

Þernyataan standarť
8ldan menaenall secara LepaL Landa dan ae[ala perdarahan pada kehamllanŦ SerLa
melakukan perLolonaan perLama dan meru[uknvaŦ

nas||ť
1Ŧ lbu vana menaalaml perdarahan pada LrlmesLer lll kehamllan seaera mendapaL
perLolonaan vana cepaL dan LepaLŦ
2Ŧ kemaLlan lbu dan [anln aklbaL perdarahan dalam kehamllan dan perdarahan
anLeparLum berkurana
3Ŧ ,enlnakaLnva pemanfaaLan bldan unLuk konsulLasl pada keadaan aawaL daruraL

Þrasyaratť
1Ŧ 8ldan memberlkan perawaLan anLenaLal ruLln kepada lbu hamll
2Ŧ lbu hamll mencarl perawaLan kebldanan [lka kompllkasl kehamllan Ler[adl
3Ŧ 8ldan sudah LerlaLlh dan Lerampll unLuk ť
3Ŧ1 ,enaeLahul penvebabţ menaenall Landa Ŷ Landa dan penanaanan perdarahan pada
LrlmesLer lll kehamllanŦ
3Ŧ2 ÞerLolonaan perLama pada aawaL daruraLţ Lermasuk pemberlan calran lvŦ
3Ŧ3 ,enaeLahul Landa Ŷ Landa penanaanan svokŦ
4Ŧ 1ersedlanva alaL perlenakapan penLlna mlsalnva sabunţ alr berslh vana menaallrţ handuk
berslh unLuk menaerlnakan Lanaanţ alaL sunLlk sLerll sekall pakalţ [arum lv sLerll 16 dan
18 Cţ 8lnaer lakLaL aLau naCL 0ţ9 Ʒţ seL lnfusţ 3 pasana saruna Lanaan berslhŦ
3Ŧ Þenaaunaan k,S lbu hamll / karLu lbuţ buku klA
6Ŧ SlsLem ru[ukan vana efekLlfţ Lermasuk bank darah ber[alan denaan balk unLuk lbu vana
menaalaml perdarahan selama kehamllanŦÞrosesť
8ldan harus ť
1Ŧ Cucl Lanaan denaan sabun dan alr berslh vana menaallrţ kemudlan kerlnakan hlnaaa
beLul Ŷ beLul kerlna denaan handuk berslh seLlap kall sebelum dan sesudah melakukan
konLak denaan paslenŦ Cunakan saruna Lanaan berslh kapan pun menanaanl benda vana
LerkonLamlnasl oleh darah aLau calran LubuhŦ
2Ŧ ,emerlksa dan meru[uk lbu hamll vana menaalaml perdarahan darl [alan lahlrŦ ( semua
perdarahan vana bukan showţ adalah kelalnan )Ŧ
3Ŧ 8erlkan penvuluhan dan nasehaL LenLana bahava perdarahan darl [alan lahlr sebelum
bavl lahlr kepada lbu dan suaml / keluaraa pada seLlap kun[unaanŦ
4Ŧ nasehaLl lbu hamllţ suamlnva aLau keluaraanva unLuk memanaall bldan blla Ler[adl
perdarahan aLau nverl hebaL dl daerah peruL kapan pun dalam kehamllanŦ
3Ŧ Lakukan penllalan keadaan umum lbu dan perklraan usla kehamllanvaţ
6Ŧ !anaan melakukan perlksa dalamŦ ( perdarahan pada kehamllan dl aLas 22 mlnaau
blasanva karena plasenLa prevlaţ perlksa dalam akan memperburuk perdarahan )Ŧ
7Ŧ 8u[uk lbu vana menaalaml perdarahan pervaalna pada LrlmesLer lll ke rumah saklL
LerdekaLŦ
8Ŧ !lka Landa aLau ae[ala svok [elas LerllhaL ( llhaL koLak ber[udul ae[ala dan Landa svok )
aLau [lka lbu menaalaml perdarahan hebaLţ ru[uk seaeraŦ
aŦ sebalknva barlnakan lbu denaan poslsl mlrlna keslsl klrl dan aan[al Lunakalnva
denaan banLalŦ
bŦ 8erlkan calran lnLravena naCL 0Ŧ9 Ʒ aLau 8lnaer LakLaLŦ lnfus dl berlkan denaan
LeLesan cepaL sesual denaan kondlsl lbuŦ uenaan menaaunakan Leknlk asepLlk mulal
lv denaan 8lnaer LakLaL aLau naCL 0Ŧ9 Ʒţ menaaunakan [arum berlubana besar 16
aLau 18 CŦ 8erlkan calran lv denaan LeLesan cepaL hlnaaa denvuL nadl lbu membalkŦ
cŦ uamplnal lbu keLempaL ru[ukanŦ Þerlksa dan caLaL denaan seksama Landa Ŷ Landa
vlLal ( pernafasanţ nadl dan Lekanan darah ) seLlap 13 menlL sampal Llba dl rumah
saklLŦ
dŦ SellmuLl lbu dan [aaa aaar LeLap hanaaL selama per[alanan keLempaL ru[ukanţ [anaan
membuaL lbu kepanasanŦ
9Ŧ ÞerklrakanseakuraL munakln [umlah kehllanaan darahŦ
10Ŧ 8uaL caLaLan lenakap ( keLeranaan menaenal perdarahan ţ aolonanţ [umlah perdarahan
dan rlwavaL LenLana kapan Ler[adlnva perdarahanţ hal lnl penLlna unLuk dlaanosa
bandlna dan perklraan penaaanLlan calran )Ŧ uokumenLasl denaan seksama semua
perawaLan vana dl berlkanŦ
11Ŧ uamplnal lbu hamll vana dl ru[uk ke rumah saklL dan mlnLalah keluaraa vana akan
menvumbanakan darahnva unLuk lkuL serLaŦ
12Ŧ menalkuLl lanakah Ŷ lanakah unLuk meru[ukŦ

1anda dan Ge[a|a 5yokť
1Ŧ nadl lemah dan cepaL ( 110 x/menlL aLau leblh )
2Ŧ Lekanan darah sanaaL rendahţ Lekanan slsLollk Ƽ 90 mmPa
3Ŧ nafas cepaL ( frekuensl pernafasan 30 kall / menlL aLau leblh )
4Ŧ Alr senl kurana darl 30 cc / [am
3Ŧ 8lnaunaţ aellsah aLau plnasan
6Ŧ 8erkerlnaaL aLau kullL men[adl dlnaln dan basah pucaLŦ

INGA1 !!
1Ŧ !anaan melakukan perlksa dalam [lka Ler[adl perdarahan pada kehamllan leblh darl 22
mlnaauŦ
2Ŧ 8u[ukl seaeraţ [anaan dl LundaŦ Þerdarahan akan semakln banvak aLau munakln Ler[adl
perdarahan vana Lldak Lampak ke dalan uLerusŦ
3Ŧ !lka svokţ maka barlnakan lbu pada slsl klrl Lubuhnva dan aan[al kaklnva denaan banLalŦ
4Ŧ !lka LerllhaL adanva ae[ala dan Landa svok beraLţ berlkan calran secara lnLravenaŦ


51ANDAk 17ť ÞLNANGANAN kLGAWA1DAkUkA1AN ÞADA LkLAM5IA

1u[uanť
,enaenall secara dlnl LandaŴLanda dan ae[alaŴae[ala preeklamsla beraL dan memberlkan
perawaLan vana LepaL dan memadalŦ ,enaambll Llndakan vana LepaL dan seaera dalam
penanaanan keaawaLdaruraLan blla eklamsla Ler[adlŦ
Þernyataan 5tandarť
8ldan menaenall secara LepaL dan dlnl Landa dan ae[ala preeklamsla rlnaanţ preeklamsla
beraL dan eklamslaŦ 8ldan akan menaambll Llndakan vana LepaLţ melalul perawaLanţ meru[uk
lbu dan/aLau melaksanakan penanaanan keaawaLdaruraLan vana LepaLŦ
nas||ť
1Ŧ Þenurunan ke[adlan eklamslaŦ
2Ŧ lbu hamll vana menaalaml preeklamsla beraL dan eklamsla mendapaLkan penanaanan
vana cepaL dan LepaLŦ
3Ŧ lbu denaan Landa Ŷ Landa preeklamsla rlnaan akan mendapaLkan perawaLan vana LepaL
wakLu dan memadal serLa pemanLauanŦ
4Ŧ Þenurunan kesaklLan dan kemaLlan aklbaL eklamslaŦ
Þrasyaratť
1Ŧ kebl[akan dan proLokol naslonal / seLempaL vana mendukuna bldan memberlkan
penaobaLan awal unLuk penaLalaksanaan keaawaLdaruraLan preeklamsla beraL dan
eklamslaŦ
2Ŧ 8ldan melakukan perawaLan anLenaLal ruLln kepada lbu hamll Lermasuk pemanLauan
ruLln Lekanan darahŦ
3Ŧ 8ldan secara ruLln memanLau lbu dalam proses persallnan dan selama perlode
posLparLum Lerhadap Landa dan ae[ala preeklamsla Lermasuk penaukuran Lekanan
darahŦ
4Ŧ 8ldan LerlaLlh dan Lerampll unLukť
4Ŧ1 ,enaenal Landa dabn ae[ala preeklamsla rlnaanţ preeklamsla beraL dan eklamslaŦ
4Ŧ2 ,endeLeksl dan memberlkan perLolonaan perLama pada preeklamsla rlnaanţ
preeklamsla beraL dan eklamslaŦ
3Ŧ 1ersedla perlenakapan penLlna unLuk memanLau Lekanan darah dan memberlkan calran
lv (Lermasuk LenslmeLer alr raksaţ sLeLoskopţ seL lnfus denaan [arum berukuran 16 dan
18 C lvţ 8lnaer lakLaL aLau naCl 0ţ9Ʒţ alaL sunLlk sekall pakalŦ !lka munakln
perlenakapan unLuk memanLau proLeln dalam alr senlŦ)
6Ŧ 1ersedla obaL anLl hlperLensl vana dlbuLuhkan unLuk keaawaLdaruraLan mlsalkan
,aaneslum SulfaLţ kalslum alukonasŦ
7Ŧ Adanva sarana pencaLaLanť k,S lbu hamll/karLu lbuţ 8uku klA dan ÞarLoarafŦ
Þrosesť
8ldan harusť
1Ŧ Selalu waspada Lerhadap ae[ala dan Landa preeklamsla rlnaan (Lekanan darah denaan
Lekanan dlsasLollk 90Ŵ110mmha dalam 2 penaukuran ber[arak 1[am)Ŧ ÞanLau Lekanan
darah lbu hamll pada seLlap pemerlksaan anLenaLalţ selama proses persallnanţ dan
masa nlfasŦ ÞanLau Lekanan darahţ urlne (unLuk menaeLahul proLelnurla)ţ lbu hamll dan
kondlsl [anln seLlap mlnaauŦ
2Ŧ Selalu waspada Lerhadap Landa dan ae[ala preeklamsla beraL (Lekanan dlasLollk
ƽ110mmPC) valLuť proLeln dalam alr senlţ nverl kepala hebaLţ aanaauan penallhaLanţ
menaanLukţ Lldak enakţ nverl eplaasLrlkŦ
3Ŧ CaLaL Lekanan darah lbuţ seaera perlksa adanva ae[ala dan Landa preeklamsla aLau
eklamslaŦ Ce[ala dan preeklamsla beraL (valLu penlnakaLan Lekanan darah LlbaŴLlbaţ
Lekanan darah sanaaL Llnaalţ proLeln dalam alr senlţ penurunan [umlah alr senl denaan
warna vana men[adl aelapţ edema beraL aLau edema mendadak pada wa[ah aLau
panaaul belakana) memerlukan penanaanan vana cepaL karena besar kemunaklnan
Ler[adl eklamslaŦ kecepaLan berLlndak sanaaL penLlnaŦ
4Ŧ Þenanaanan preeklamsla beraL dan eklamsla samať
4Ŧ1 Carl perLolonaan seaera unLuk menaaLur ru[ukan lbu kerumah saklLŦ !elaskan
denaan Lenana dan secepaLnva kepada lbuţ suaml dan keluaraa LenLana apa vana
Ler[adlŦ
4Ŧ2 8arlnakan lbu pada poslsl mlrlna ke klrlţ berlkan okslaen (4Ŵ6lL/menlL) [lka adaŦ
4Ŧ3 8erlkan lv 8lnaer LakLaL 300cc denaan [arum berlubana besar (16 dan 18 C)Ŧ

4Ŧ4 !lka Lersedlaţ berlkan ,aSC4 40Ʒ l, 10 ar (3a l, pada seLlap bokona) sebelum
meru[ukŦ
aŦ ulanal ,aSC4 40Ʒ l,ţ 3ar seLlap 4 [amţ beraanLlan dlLlap bokonaŦ
bŦ ,aSC4 unLuk pemberlan l, blsa dlkomblnasl denaan 1cc lldokaln 2ƷŦ
cŦ !lka munaklnţ mulal berlkan dosls awal laruLan ,aSC4 20Ʒţ 4 a lv 20 menlL
sebelum pemberlan ,a SC4 l,Ŧ
3Ŧ !lka Ler[adl ke[anaţ barlnakan lbu pada poslsl mlrlna ke klrlţ dlbaalan LempaL Lldur aLau
lanLal vana amanţ menceaah lbu Ler[aLuhŦ 1apl [anaan menalkaL lbuŦ !lka ada
kesempaLanţ leLakkan benda vana dlbunakus denaan kaln lembuL dlanLara alal lbuŦ
!anaan memaksakan membuka muluL lbu keLlka ke[ana Ler[adlŦ SeLelah ke[ana berlaluţ
hlsap lendlr pada muluL dan Lenaaorokan lbu blla perluŦ
6Ŧ ÞanLau denaan cermaL Landa dan ae[ala keracunan ,aSC4 sebaaal berlkuL ť
aŦ lrekuensl pernafasan Ƽ 16 kall/menlL
bŦ Þenaeluaran alr senl Ƽ30 cc /[am selama 4[am Lerakhlr
!anaan berlkan dosls ,aSC4 selan[uLnva blla dlLemukan LandaŴLanda dan ae[ala
keracunan LersebuL dlaLasŦ
7Ŧ !lka Ler[adl henLl nafas (apnue) seLelah pemberlkan ,aSo4ţ berlkan kalslum Clukonas
1ar (10 cc dalam laruLan 10Ʒ) lv perlahanŴlahan sampal pernafasan mulal laalŦ Lakukan
venLllasl lbu denaan menaaunakan ambubaa dan maskerŦ
8Ŧ 8lla lbu menaalaml komaţ pasLlkan poslsl lbu dlbarlnakan mlrlna ke klrlţ denaan kepala
sedlklL dlLenaahkan aaar [alan nafas LeLap LerbukaŦ
9Ŧ CaLaL semua obaL vana dlberlkanţ keadaan lbuţ Lermasuk Lekanan darah seLlap 13
menlLŦ
10Ŧ 8awa seaera lbu ke rumah saklL seLelah seranaan ke[ana berhenLlŦ uamplnal lbu dalam
per[alan dan berlkan obaLŴobaLan laal [lka perluŦ (!lka Ler[adl ke[ana laalţ berlkan 2 ar
,aSC4 lv secara perlahan dalam 3 menlLţ LeLapl perhaLlkan [lka ada LandaŴLanda
keracunan ,aSC4)Ŧ


IA5L kLIANG ÞADA LkLAM5IA
AWAL

1CNIk


kLCNIk


kCMA


ť

ť


ť


ť
8erlanasuna 10Ŵ20 deLlkţ bola maLa berpuLarŴpuLar membelalakţ muka dan
oLoL Lanaan ke[anaŴke[anaţ penurunan kesadaran
8erlanasuna 10Ŵ20 deLlkţ oLoLŴoLoL berkonLraksl denaan kuaLţ spasme
dlafraamaţ pernafasan berhenLlţ mukosaţ anaaoLa badan dan blblr men[adl
blruţ punaauna melenLlnaţ alal LerkaLup dan maLa menon[ol
8erlanasuna 1Ŵ2 menlLţ oLoLŴoLoL berkonLraksl denaan kuaLţ alr llur berbusa
pernafasan sullLţ Ler[adl asplrasl alr llurţ muka Lampak sembabţ lldah blsa
LeralalLŦ
8erlanasuna beberapa menlL sampal ber[amŴ[amţ LeraanLuna lndlvlduţ
nafas naorok dan cepaLţ muka benakakţ Lldak slanoLlkŦ Selan[uLnva dapaL
Ler[adl ke[anaţ karena lLu perlu perawaLan haLlŴhaLl dan pemberlan obaL
penenanaŦ

Ingat!!
1Ŧ lbu harus bela[ar menaenall Landa dan ae[ala preeklamslaţ dan harus dlan[urkan unLuk
mencarl perawaLan bldanţ puskesmas (nverl kepala hebaLţ aanaauan penallhaLanţ
nverl eplaasLrlkţ pembenakakan pada wa[ah)
2Ŧ ,emanLau denaan cermaL Lekanan darah lbu hamllţ lbu dalam proses persallnan ţdan
lbu dalam masa nlfas
3Ŧ !anaan berlkan meLeraln pada lbu vana Lekanan darahnva nalkţ preeklamsla aLau
eklamslaŦ
4Ŧ 8eberapa wanlLa denaan eklamsla memlllkl Lekanan darah vana normalŦ 1anaanl
semua lbu vana menaalaml ke[ana sebaaal lbu denaan eklamsla hlnaaa dlLenLukan
dlaanose lalnŦ
3Ŧ Selalu waspada unLuk seaera meru[uk lbu vana menaalaml preeklamsla beraL aLau
eklamsla51ANDAk 18ť ÞLNANGANAN kLGAWA1DAkUkA1AN ÞADA ÞAk1U5 LAMA / MACL1

1u[uanť
,enaeLahul denaan seaera dan penanaanan vana LepaL keadaan daruraL pada parLus
lama/maceLŦ
Þernyataan 5tandarť
8ldan menaenall secara LepaL dan dlnl Landa dan ae[ala parLus alma/maceLŦ 8ldan akan
menaambll Llndakan vana LepaLţ memulal perawaLanţ meru[uk lbu dan aLau melaksanakan
penanaanan keaawaLdaruraLanvana LepaLŦ
nas||ť
1Ŧ ,enaenall secara dlnl ae[ala dan Landa parLuslama serLa Llndakan vana LepaLŦ
2Ŧ Þenaaunaan parLoaraf secara LepaL dan seksama unLuk semua lbu dalam proses
persallnanŦ
3Ŧ Þenurunan kemaLlan / kesaklLan lbu / bavl aklbaL parLus lamaŦ
4Ŧ lbu mendapaL perawaLan keaawaLdaruraLan obsLeLrl vana cepaL dan LepaLŦ
Þrasyaratť
1Ŧ 8ldan dlpanaall [lka lbu sudah mulal mulas / keLuban pecahŦ
2Ŧ 8ldan sudah dl laLlh denaan LepaL dan Lerampll unLuk ť
2Ŧ1Ŧ ,enaaunakan parLoaraf dan caLaLan persallnanŦ
2Ŧ2Ŧ ,elakukan perlksa dalam secara balkŦ
2Ŧ3Ŧ ,enaenall hal hal vana menvebabakan parLus lama / maceLŦ
2Ŧ4Ŧ ,enaldenLlflkasl presenLasl abnormal (selaln verLeks/presenLasl belakana
kepala)dan kehamllanŦ
2Ŧ3Ŧ ÞenaLalaksanaan penLlna vana LepaL unLuk parLus lama dan parLus maceLŦ
3Ŧ 1ersedlanva alaL unLuk perLolonaan persallnan u11 Lermasuk beberapa pasana saruna
Lanaan dan kaLeLer u11 / sLerllŦ
4Ŧ 1ersedlanva perlenakapan unLuk perLolonaan persallnan vana berslh dan amanţ seperLl
alr brerslh vana menaallrţ sabun dan handuk berslhţ dua handuk/kaln hanaaL vana
berslh (saLu unLuk menaerlnakan bavlţ vana laln unLuk dl pakal kemudlan)ţ pembaluL
wanlLa dan LempaL unLuk plasenLaŦ 8ldan menaaunakan saruna LanaanŦ
3Ŧ 1ersedlanva parLoaraf dan karLu lbuţ 8uku klAŦ ÞarLoaraf dlaunakan denaan LepaL unLuk
seLlap lbu dalam proses persallnanţ semua perawaLan dan penaamaLan dl caLaL LepaL
wakLuŦ 1lndakan LepaL dl ambll sesual denaan Lemuan vana dl caLaL pada parLoarafŦ
Þrosesť
8ldan harusť
1Ŧ ,embanLu dan mencaLaL secara berkala keadaan lbu dan [anlnţ hls dan kema[uan
persallnan padad parLoaraf dan caLaLan persallnanŦ Lenakapl semua komponen pada
parLoaraf denaan cermaL pada saaL penaamaLan dllakukanŦ
2Ŧ !lka LerdapaL penvlmpanaan dalam kema[uan persallnan (,lsalnva aarls waspada pada
parLoaraf Lercapalţ hls Lerlalu kuaL/cepaL/lemah sekallţ nadl melemah dan cepaLţaLau
u!! men[adl cepaL/Lldak LeraLur/lambaL)ţ maka lakukan palpasl uLerus denaan LellLl
unLuk mendeLeksl ae[alaŴae[ala dan Landa llnakaran reLraksl paLoloals / llnakaran 8andlŦ
3Ŧ !aaa aaar lbu mendapaL hldrasl vana balk selama proses persallnanţan[urkan lbu aaar
serlna mlnumŦ
4Ŧ ,enaan[urkan lbu unLuk ber[alanŴ[alan dan merubah poslsl selama proses persallnan
dan kelahlranŦ !anaan blarkan lbu berbarlna LerlenLana selama proses persallnan dan
kelahlranŦ
3Ŧ ,lnLalah lbu serlna buana alr kecll selama proses persallnan (seLldaknva seLlap 2 [am)Ŧ
kanduna kemlh vana penuh akan memperlambaL penurunan bavl dan membuaL lbu
Lldak nvamanŦ Þakallah kaLeLer hanva blla lbu Lldak blas kenclna sendlrl dan kanduna
kemlh dapaL dlpalpaslŦ
Panva aunakan kaLeLer darl kareL (haLlŴhaLl blla memasana kaLeLerţ sebab ureLra mudah
Lerluka pada parLus lama/maceL)Ŧ
6Ŧ AmaLl LandaŴLanda parLus maceL dan lama denaan melakukan palpasl abdomenţ menllal
penurunan [anlnţ dan perlksa dalamţ menllal penvusupan [anlnţ dan pembukaan servlks
pallna sedlklL seLlap 4 [am selama fase laLen dan akLlf persallnanŦ CaLaL semua Lemuan
pada parLoarafŦ LlhaL sLandar 9 unLuk mellhaL semua penaamaLan vana dlperlukan
unLuk parLoarafŦ
7Ŧ Selalu amaLl LandaŴLanda aawaL lbu aLau aawaL [anlnţ ru[uk denaan cepaL dan LepaL [lka
hal lnl Ler[adlŦ
8Ŧ Cucl Lanaan denaan alr berslh vana menaallr kemldlan kerlnakan hlnaaa beLulŴbeLul
kerlna denaan handuk berslh seLlap kall sebelum dan sesudah melakukan konLak
denaan paslen (kuku harus dlpoLona pendek dan berslh)Ŧ Cunakan saruna Lanaan
u11/sLerll unLuk semua perlksa dalamŦ Selalu menaaunakan Leknlk asepLlk pada saaL
melakukan perlksa dalamŦ
Þerlksa denaan LellLl vaalna dan kondlslnva ([lka vaalna panas/ae[ala lnveksl dan kerlna/
ae[ala keLuban mlnlmalţ maka menun[ukkan lbu dalam keadaan bahava)Ŧ Þerlksa [uaa
leLak [anlnţ pembukaan servlks Llplsţ Leaana aLau menaalaml edemaŦ Coba unLuk
menenLukan poslsl dan dera[aL penurunan kepalaŦ !lka ada kelalnan aLau blla aarls
waspada pada parLoaraf dllewaLl perslapkan ru[ukan vana LepaLŦ
aŦ 8u[uk denaan LepaL unLuk fase laLen persallnan vana meman[ana (0Ŵ4 cm)ť
berlanasuna leblh 8 [amŦ
bŦ 8u[uk denaan LepaL unLuk fase akLlf persallnan vana meman[anaţ kurana darl 1
cm/[am dan aarls waspada pada parLoaraf Lelah dllewaLlŦ
cŦ 8u[uk denaan LepaL unLuk kala 11 persallnan vana meman[ana ť
1) 2 [am meneran unLuk prlmlpara
2) 1 [am meneran unLuk mulLlpara
9Ŧ !lka ada Landa dan ae[ala persallnan maceLţ aawaL [anlnţ aLau Landa bahava pada lbuţ
maka dl barlnakan mlrlna ke slsl klrl dan berlkan cahava lv (8lnaer LakLaL)Ŧ 8u[uk seaera
ke rumah saklLŦ uamplnal lbu unLuk men[aaa aaar keadaan lbu LeLap balkŦ !elaskan
kepada lbuţ suaml /aLau keluaraanva apa vana Ler[adl dan menaapa lbu perlu dl bawa
ke rumah saklLŦ
10Ŧ !lka dlcurlaal adanva rupLure uLerl (hls LlbaŴLlba berhenLl aLu svok beraL)ţ maka ru[uk
seaeraŦ 8erlkan amplllsln 1 ar l,ţ dllkuLl pemberlan 300 ma seLlap 6 [am secara l,ţ lalu
300 ma per oral seLlap 6 [am seLelah lahlr bavlŦ
11Ŧ 8lla kondlsl lbu/bavl buruk dan pembukaan servlks sudah lenakapţ maka banLu
kelahlran bavl denaan eksLraksl vakum (llhaL sLandar 19)Ŧ
12Ŧ 8lla keLerlambaLan Ler[adl sesudah kepala lahlr ( dlsLosla bavl ) ť
aŦ Lakukan eplsloLomv
bŦ uenaan lbu dalam poslsl berbarlna LerlenLanaţ mlnLa lbu mellpaL kedua pahaţ dan
menekuk luLuL ke arah dada sedekaL munakln (mlnLa dua orana unLuk membanLu
(munakln suaml aLau keluaraa lalnnva) unLuk menekan luLuL lbu denaan manLap
kea rah dada ( ,anuver ,c 8oberL )Ŧ
cŦ Cunakan saruna Lanaan u11 / sLerllŦ
Lakukan Larlkan kepala curam ke bawah unLuk melahlrakn bahu depanŦ Plndarkan
Larlkan berleblhan pada kepala karena munakln akan melukal bavlŦ
dŦ Þada saaL melakukan Larlkan pada kepalaţ mlnLa seseorana unLuk melakukan
Lekanan suprapubls ke bawah unLuk membanLu kelahlran bahu ([anaan pernah
melakukan doronaan pada fundus!) Þemberlan doronaan pada fundus nanLlnva
akn dapaL mempenaaruhl bahu leblh [auh dan menvebabkan rupLure uLerlŦ
eŦ !lka bavl LeLap Lldak lahlrť
1) uenaan menaaunakan saruna Lanaan u11/sLerllţ masukan saLu Lanaan ke
dalam vaalnaŦ
2) 8erlkan Lekanan pada bahu anLerlor kearah sLernum bavl unLuk menauranal
dlameLer bahuŦ
fŦ kemudlan [lka bahu maslh LeLap Lldak lahlr
1) ,asukan saLu Lanaan ke dalam vaalnaŦ
2) Þeaana lenaan aLas vana beradaŴ pada poslsl posLerlorţ lenaan fleksl dl baalan
slku ţLempaLkan lenaan mellnLana dl dadaţcara lnl akan memberlkan ruana
unLuk bahu anLerlor beraerak ke bawah slmflsls publsŦ
3) ,emaLahkan clavlcula bavl hanva dllakukan [lka semua plllhan laln Lelah aaaalŦ
13Ŧ lsl pasLoarafţ karLu lbuţ dan caLaLan kema[uan persallnan denaan lenakap dan
menveluruhŦ !lka lbu dl ru[uk ke rumah saklL aLau puskesmas klrlmkan saLu foLo copv
parLoaraf lbu dan dokumen laln bersama lbuŦ
Ge[a|a dan 1anda Þersa||nan Macet
1Ŧ lbu Lampak kelelahan dan lemahŦ
2Ŧ konLraksl Lldak LeraLur LeLapl kuaLŦ
3Ŧ ullaLasl servlks lambaL aLau Lldak Ler[adlŦ
4Ŧ 1ldak Ler[adl penurunan baalan Lerbawah [anlnţ walaupun konLraksl adekuaLŦ
3Ŧ ,oldlna Ŷ suLura Lumpana Llndlh dan Lldak dapaL dl perbalklŦ
6Ŧ Llnakaran reLraksl paLoloals (llnakaran bandl) Llmbulţ nverl dl bawah llnakaran 8andl
merupakan Landa akan Ler[adl rupLure uLerlŦ
1idok odonyo his don syok yono tiboŴtibo merupokon tondo rupture uteri
1andaŴtanda gawat |bu
1Ŧ ,enlnakaLnva denvuL nadlţdenvuL melemah
2Ŧ ,enurunva Lekanan darah
3Ŧ nafas cepaL dan danakal aLau pernafasan melambaL
4Ŧ uehldrasl
3Ŧ Cellsah
6Ŧ konLraksl uLerus vana Lerlalu kuaL aLau Lerlalu serlna
1andaŴtanda gawat [an|n
u!! dlbawah 100 kall/menlL aLau dlaLas 180 kall menlL aLau u!! Lldak seaera kemball normal
seLelah hls( laLe decelaraLlon)
Ingat!!
1Ŧ ,enaaunakan parLoaraf unLuk seLlap lbu vana mau bersalln adalah penLlna unLuk
mendeLeksl kompllkasl secara dlnl seperLl parLus lama aLau maceLŦ
2Ŧ Seaera meru[uk lbu [lka dalam proses persallnan aarls waspada dl lewaLl aLau [lka
ada LandaŴLanda aawaL lbu / [anlnŦ
Þr|ns|p penata|aksanaan partus |ama/macetť
1Ŧ ,emberlkan rehldrasl pada lbuŦ
2Ŧ 8erlkan anLlbloLlcalŦ
3Ŧ 8u[ukan seaeraŦ
4Ŧ 8avl harus dllahlrkanŦ
3Ŧ Selalu berLlndak asepLlcŦ
6Ŧ ÞerhaLlkan perawaLan kamduna kenclnaŦ
7Ŧ ÞerawaLan nlfas vana bermuLuŦ


51ANDAk 19ť ÞLk5ALINAN DLNGAN MLNGGUNAkAN VAkUM Lk51kAk1Ck

1u[uanť
unLuk mempercepaL persallnan pada keadaan LerLenLu denaan menaaunakan vakum
eksLrakLorŦ
Þernyataan standarť
8ldan menaenall kapan dl perlukan eksLrasl vakumţ melakukanva secara benar dalam
memberlkan perLolonaan persallnan denaan memasLlkan keamananva baal lbu dan
[anln/bavlnvaŦ
nas||ť
1Ŧ Þenurunan kesaklLan /kemaLlan lbu/bavl aklbaL persallnan lamaŦ lbu mendapaLkan
penanaanan daruraL obsLeLrlc vana cepaL dan LepaLŦ
2Ŧ LksLraksl vakum dapaL dllakukan denaan amanŦ
Þrasyaratť
1Ŧ kebl[akan vana dl LenLukan unLuk lndlkasl penaaunaan vakum eksLrakLor oleh bldanŦ
2Ŧ 8ldan dl panaall [lka lbu sudah mulal mulas / keLuban pecahŦ
3Ŧ 8ldan LerlaLlh dan Lerampll dalam perLolonaan persallnan denaan menaaunakan
eksLrasl vakumŦ
4Ŧ 1ersedlanva alaL unLuk perLolonaan persallnan u11 Lermasuk beberapa saruna Lanaan
u11 / sLerllŦ
3Ŧ 1ersedlanva alaL/perlenakapan vana dl perlukanţ seperLl sabunţ alr berslhţ handuk
berslhŦ
6Ŧ vakum eksLrakLor dalam keadaan berslh dan berfunasl denaan balkţ manakuk dan
Labuna vana akan masuk kedalam vaalna harus sLerllŦ
7Ŧ ÞeralaLan resuslLasl bavl baru lahlr harus Lersedla dan dalam keadaan balk (llhaL sLandar
24)
8Ŧ Adanva sarana pencaLaLanţ valLu parLoaraf dan caLaLan persallnan/ karLu lbuŦ
9Ŧ lbuţ suaml dan keluaraa dl berl Lau Llndakan vana akan dl lakukan (lnformed consenL
aLau perseLu[uan Llndakan medlk)
Þrosesť
Semua pelaksana pelavanan Lrampll dalam melakukan prosedur lnl
8ldan harus ť
1Ŧ ÞasLlkan bahwa eksLraksl vakum memana perlu dl lakukanţ sesual denaan proLokol
vana dl LenLukan (perlu ada lndlkasl vana [elas unLuk pemakalan vakum eksLrakLor
penellLlan menun[ukkan bahwa rlslko eksLraksl vakum leblh kecll darl pada
penaaunaan forcep blla LepaL penaaunaanva )Ŧ
Ind|kas| penggunaan Vakum Lkstraktor
aŦ 8lla ada ae[ala/ Landa aawaL [anln dan pembukaan servlk lenakapţ kepala sudah
dl dasar panaaul
bŦ 8lla Lldak munakln meru[uk dan adanva ae[ala / Landa persallnan lamaţ
semenLara kepala bavl sudah 2/3 dl dalam panaaul
cŦ 8lla ada aawaL lbu (mlssal pre eklampsl beraLţ persallnan kala ll lama)ţ
Lerpenuhlnva persvaraLan penaaunaan vakum eksLrakLor dan Lldak munakln dl
ru[uk
dŦ 8lla kala ll lama dan [anln baru menlnaaal (Lldak munakln dl lakukan blla [anln
sudah menaalaml maserasl)
petotot botoslob tetompllţ kompeteo Joo tetlotlb Jolom ptoseJot lol
1) Slapkan semua peralaLan dan hubunakan saLu denaan vana laln pasLlkan
bahwa Labuna vakum Lerhubuna denaan balk dan kaLup penaaman berfunasl
denaan balk (sebalknva manakok penvedoL dl leLakkan dl Lanaan operaLor dan
mulal menahlsap)Ŧ
2) Cucl Lanaan denaan sabun dan alr menaallr dan kerlnakan denaan handuk
berslhŦ
3) ,lnLalah lbu unLuk 8Ak [lka kanduna kenclnanva penuhŦ !lka Lldak blsa
lakukan kaLeLerlsasl denaan Leknlk asepLlc (harus sanaaL haLlŴhaLl memasana
kaLeLer karena ureLra blasanva mudah Lerllka pada parLus lama / maceL
aunakan kaLeLer kareL)Ŧ
4) 8arlnakan lbu denaan poslsl llLoLomlŦ
3) uenaan Leknlk asepLlc lakukan perlksa dalam unLuk menaukur pembukaan
servlks dan menllal keLuban sudah pecah/ belum blla belum pecah harus dl
pecahŦ Sebelum manakok dl pasana pasLlkan servlk sudah membuka penuh
dan penurunan bavl Lldak leblh darl 2/3Ŧ
6) Þlllh manakok penvedoL pallna besar vana sesual denaan ukuranŦ 1empaLkan
manakok denaan haLlŴhaLl dl aLas kepala [anlnŦ ÞasLlkan bahwa manakok Lldak
dl aLas suLura aLau fonLanelŦ
7) Þerlksa pemasanaan manakok penvedoL unLuk memasLlkan bahwa Lldak ada
baalan servlk/ dlndlna vaalna vana Ler[eplL dlanLara manakok dan kepala bavlŦ
8) ,ulallah menahlsap sesual denaan peLun[uk penaunaan alaL caranva blsa
berbedaŴbeda LeraanLuna [enls vakum (penahlsap Lanaan llsLrlkţ manakuk
loaam/ plasLlk)Ŧ nalkkan Lekanan denaan perlahan lalu pasLlkan manakok
sudah manLap dl kepala bavl sebelum mulal menarlk (hal lnl dl lakukan denaan
menalkkan 200mmha dan kemudlan dllakukan sedlklL Larlkan unLuk
memasLlkan bahwa keadaan hampa LerclpLa)Ŧ
9) Þerlksa kemball apakah dlndlna vaalna dan servlk bebas darl manakok
penahlsapŦ
10) Þada hls berlkuL nalkkan hlsapan leblh lan[uL (sesual denaan lnsLruksl pabrlk
pembuaL alaL)Ŧ !anaan pernah meleblhl Lekanan makslmum 600mmPaŦ
11) Lakukan Larlkan pelan Lapl manLapţ [aaa Larlkan pada suduL 90 dera[aL darl
manakok penahlsapŦ
12) 8lla pada dua kall Larlkan manakok lepas aLau bavl belum lahlr seLelah 30
menlL aLau 3 kall Larlkan Lldak Ler[adl penurunan kepalaţ seaera ru[ukŦ
13) ,lnLalah lbu unLuk meneran blla ada hls seperLl pada persallnan normal ([aaa
peaanaaan Lanakal penarlk LeLap lurus perLahankan LarlkanŦ)
14) Þerlksa u!! dlanLara konLrakslŦ
13) 8lla hls berhenLlţ bldan harus menahenLlkan LarlkanŦ
16) !elaskan denaan haLlŴhaLl dan ramah kepada lbu apa vana dl lakukanţ
usahakan aaar la Lenana dan bernafas denaan normal dan membanLu denaan
meneran blla ada hlsŦ
17) 8lla kepala sudah Lurun dl perlneum lakukan Larlkan kearah horlzonLal lalu ke
aLasŦ
18) Lakukan eplsloLoml blla dasar panaaul sudah sudah sanaaL LerenaanaŦ
19) 8lla kepala sudah lahlr pelanŴpelan Lurunkan Lekanan vakum eksLrakLorţ lalu
lan[uLkan denaan perLolonaan persallnan seperLl blasaŦ
20) Seaera seLelah bavl lahlrţ lakukan perawaLan seaera pada bavl baru lahlrţ
mulal resuslLasl bavl [lka dl perlukan (sLandar 13 dan 24Ŧ)
51ANDAk 20ť ÞLNANGANAN kLGAWA1DAkUkA1AN kL1LN5IC ÞLA5LN1A

1u[uanť
,enaenall dan melakukan Llndakan vana LepaL keLlka Ler[adl reLenslo plasenLa LoLal / parslal

Þernyataan standarť
8ldan mampu menaenall reLenslo plasenLaţ dan memberlkan perLolonaan perLamaţ
Lermasuk plasenLa manual dan penanaanan perdarahanţ sesual denaan kebuLuhanŦ

nas||ť
1Ŧ Þenurunan ke[adlan perdarahan hebaL aklbaL reLenslo plasenLaŦ
2Ŧ lbu denaan reLensl plasenLa mendapaLkan penanaanan vana cepaL dan LepaLŦ
3Ŧ ÞenvelamaLan lbu denaan reLensl plasenLa menlnakaLŦ

Þrosesť
1Ŧ ,elaksanakan penaLalaksanaan akLlf kala Llaa pada semua lbu vana melahlrkan melalul
vaalnaţ (sLandar 11)
2Ŧ AmaLl adanva ae[ala dan Landa reLensl plasenLaŦ (perdarahan vana Ler[adl sebelum
plasenLa lahlr lenakapţ sedanakan uLerus Lldak berkkonLraksl ţ blasanva dlsebabkan
reLensl plasenLaŦ Þerdarahan sesudah plasenLa lahlrţ sedanakan uLerus Leraba lembekţ
[uaa munakln dlsebabkan oleh adanva baalan plasenLa / selapuL keLuban vana LerLlnaaal
dl dalam uLerusŦ !adl plasenLa dan selapuL keLuban harus dlperlksa kemball
kelenakapannva )Ŧ
3Ŧ 8lla plasenLa Lldak lahlr dalam 13 menlL sesudah bavl lahlrţ ulanal penaLalaksanaan akLlf
persallnan kala Llaa denaan memberlkan okslLosln 10 lu l, dan Leruskan peneaanaan
Lall pusaL Lerkendall denaan haLlŴhaLlŦ 1eruskan melakukan penaLalaksanaan akLlf
persallnan kala Llaa 13 menlL aLau leblhţ dan [lka plasenLa maslh belum lahlrţ lakukan
peneaanaan Lall pusaL Lerkendall unLuk Lerakhlr kallnvaŦ !lka plasenLa maslh LeLap belum
lahlr dan lbu Lldak menaalaml perdarahan hebaLţ ru[uk seaera ke rumah saklL aLau
puskesmas LerdekaLŦ
4Ŧ 8lla Ler[adl perdarahanţ maka plasenLa harus seaera dllahlrkan secara manualŦ 8lla Lldak
berhasll lakukan ru[ukan seaeraŦ
3Ŧ 8erlkaan calran lv ť naCl 0ţ9Ʒ aLau 8L denaan LeLesan cepaL [arum berlubana besar (16
aLau 18 C) unLuk menaaanLl calran vana hllana sampal nadl dan Lekanan darah membalk
aLau kemball normalŦ
6Ŧ Slapkan peralaLan unLuk melakukan Leknlk manualţ vana harus dllakukan secara asepLlcŦ
7Ŧ 8arlnakan lbu LerlenLana denaan luLuL dl Lekuk dan kedua kakl dl LempaL LldurŦ
8Ŧ !elaskan kepada lbu apa vana akan dllakukan dan [lka ada berlkan ulazepam 10 ma l,Ŧ
9Ŧ Cucl Lanaan sampal kebaalan slku denaan sabunţ alr berslh vana menaalllr dan handuk
berslhţ aunakan saruna Lanaan pan[ana sLerll / u11Ŧ ( hal lnl unLuk mellndunal lbu dan
bldan Lerhadap lnfeksl )Ŧ
10Ŧ ,asukan Lanaan kanan denaan haLlŴhaLlŦ !aaa aaar [arlŴ[arl LeLap merapaL melenakunaţ
menalkuLl Lall pusaL sampal mencapal plasenLaŦ ( peaanna Lall pusaL denaan Lanaan klrl
unLuk membanLu )Ŧ
11Ŧ keLlka Lanaan kanan sudah mencapal plasenLaţ leLakkan Lanaan klrl dlaLas fundus aaar
uLerus Lldak nalkŦ uenaan Lanaan kanan vana berada dl dalam uLerus carllah Lepl
plasenLa Lerlapasţ Lelapak Lanaan kanan menahadap keaLas lalu lakukan aerakan
menalkls kesamplna unLu[ melepaskan plasenLa darl dlndlna uLerusŦ
12Ŧ 8lla plasenLa sudah Lerlepas denaan lenakapţ keluarkan plasenLa denaan haLlŴhaLl dan
perlahan ([anaan hanva memeaana sebaalan plasenLa dan menarlknva keluar)Ŧ
13Ŧ 8lla plasenLa sudah lahlrţ seaera lakukan masase uLerusŦ 8lla Lldak ada konLrakslŦ
14Ŧ Þerlksa plasenLa dan selapuLnvaŦ !lka Lldak lenakapţ perlksa laal kavum uLerl dan
keluarkan poLonaan plasenLa vana LerLlnaaalţ denaan cara seperLl dlaLasŦ
13Ŧ Þerlksa robekan Lerhadap vaalnaŦ !ahlL robekan [lka perlu (penellLlan menun[ukkan
bahwa hanva robekan vana menlmbulkan perdarahan vanaperlu dl[ahlL)Ŧ
16Ŧ 8erslhkan lbu aaar Lerasa nvamanŦ
17Ŧ !lka Lldak vakln plasenLa sudah keluar semua aLau [lka perdarahan Lldak Lerkendallţ maka
ru[uk lbu kerumah saklL denaan seaeraŦ
18Ŧ 8uaL pencaLaLan vana akuraLŦ

Ingat!!
aŦ Sesudah persallnan denaan Llndakan plasenLa menualţ lbu memerlukan
anLlbloLlka berspekLrum luas Amplsllln 1ar lvţ kemudlan dllkuLl 300ma per oral
seLlap 6 [amdan meLronldasol 300 ma per oral seLlap 6 [am selama 3 harlŦ
bŦ Lakukan LesL senslLlvlLas sebelum memberlkan sunLlkan Amplsllln

51ANDAk 21ť ÞLNANGANAN ÞLkDAkAnAN ÞC51 ÞAk1UM ÞkIMLk

1u[uanť
,enaenall dan menaambll Llndakan perLolonaan keaawaLdaruraLan vana LepaL pada lbu
vana menaalaml perdarahan posL parLum prlmer aLau aLonla uLerlŦ

Þernyataan 5tandarť
8ldan mampu menaenall perdarahan vana berleblhan dalam 24 [am perLama seLelah
persallnan (perdarahan posL parLum prlmer) dan seaera melakukan perLolonaan perLama
keaawLdaruraLan unuLk menaendallkan perdarahanŦ

nas||ť
1Ŧ Þenurunan kemaLlan dan kesaklLan lbu aklbaL perdarahan posL parLum prlmerŤ
2Ŧ ,enlnakaLnva pemanfaaLan pelavanan bldanŤ
3Ŧ 8u[ukan secara dlnl unLuk lbu vana menaalaml perdarahan posL parLum prlmer ke
LempaL ru[ukan vana memadal (8umah saklL aLau Þuskesmas)Ŧ

Þrasyaratť
1Ŧ 8ldan LerlaLlh dan Lerampll dalam menanaanl perdarahan posL parLum Lermasuk
pemberlan obaL okslLoslka dan calran lvţ kompresl uLerl blmanual dan kompresl aorLaŤ
2Ŧ 1ersedlanva peralaLan dan perlenakapan penLlna vana dlperlukan dalam kondlsl u11
aLau sLerllţ mlsalnva klem arLerlţ alaL unLuk pen[ahlLanţ benana [ahlLţ seL lnfuse denaan
[arum berukuran 16 aLau 18Cţ alaL sunLlk sekall pakalţ calran lvţ saruna Lanaanţ kaLeLer
urlne darl kareL dalam keadaan slap pakalŤ
3Ŧ 1ersedlanva obaL anLlbloLlka dan okslLoslka (okslLosln dan meLeraln) serLa LempaL
penvlmpanan vana memadalŤ
4Ŧ 1ersedlanva sarana pencaLaLanť karLu lbu dan parLoarafŤ
3Ŧ 1ersedlanva LransporLasl unLuk meru[uk lbu dlrencanakanŤ
6Ŧ SvsLem ru[ukan vana efekLlf unLuk perawaLan keaawaLdaruraLan obsLeLrlc dan faslllLas
bank darah berfunasl denaan balk unLuk merawaL lbu vana menaalaml perdarahan posL
parLumŦÞrosesť
8|dan harusť
1Ŧ Þerlksa ae[ala dan Landa perdarahan posL parLum prlmerŦ Þerdarahan darl vaalna
sesudah bavl lahlr leblh darl 300 ccţ aLau perdarahan seberapapun denaan ae[ala dan
LandaŴLanda svokţ dlanaaap sebaaal perdarahan posL parLumŦ keadaan lnl perlu seaera
dlru[uk ke rumah saklLŤ
2Ŧ Seaera seLelah plasenLa dan selapuL keLuban dllahlrkanţ lakukan masase uLerus supava
berkonLraksl (makslmal 13 deLlk)ţ unLuk menaeluarkan aumpalan darahţ samblla
melakukan masase fundus uLerlţ perlksa plasenLa dan selapuL keLuban unLuk
memasLlkan plasenLa dan selapuL keLuban uLuh dan lenakapŤ
3Ŧ Selalu mencucl Lanaan denaan sabun dan alr berslh vana menaallr sebelum memberlkan
perawaLanŦ Cunakan saruna Lanaan u11 / sLerll unLuk semua perlksa dalamţ dan
aunakan saruna Lanaan berslh kapanpun menanaanl benda vana LerkonLamlnasl oleh
darah dan calranb LubuhŤ
4Ŧ !lka perdarahan Lerus Ler[adl dan uLerus Leraba berkonLraksl balkť
4Ŧ1Ŧ8erlkan 10 unlL okslLosln l,Ť
4Ŧ2Ŧ!lka kanduna kemlh lbu blas dlpalpaslţ denaan menaaunakan Leknlk asepLlcţ pasana
kaLeLer ke dalam kanduna kemlh (menaaunakan kaLeLer kareL u11/sLerll)Ť
4Ŧ3ŦÞerlksa laserasl pada perlneumţ vaalna dan servlks denaan seksama menaaunakan
lampu vana LeranaŦ !lka sumber perdarahan sudah dlldenLlflkaslţ klem denaan forsep
arLerl dan [ahlL laserasl denaan menaaunakan anesLesl local (lldokaln 1Ʒ)
menaaunakan Leknlk asepLlcŦ LlhaL sLandar 12 (laserasl adalah penvebab perdarahan
posL parLum pallna umum)Ŧ
3Ŧ !lka uLerus menaalaml aLonlaţ aLau perdarahan Lerus Ler[adlť
3Ŧ1Ŧ8erlkan 10 unlL okslLosln l,Ť
3Ŧ2ŦLakukan masase uLerus unLuk menaeluarkan aumpalan darahţ perlksa laal apakah
plasenLa uLuh denaan Leknlk asepLlcţ menaaunakan saruna Lanaan u11/sLerllţ usap
vaalna dan osLlum servlks unLuk menahllanakan [arlnaan plasenLa aLau selapuL
keLuban vana LerLlnaaalŤ
3Ŧ3Ŧ!lka kanduna kemlh lbu blas dlpalpaslţ denaan menaaunakan Leknlk asepLlcţ pasana
kaLeLer ke dalam kanduna kemlh (menaaunakan kaLeLer kareL u11/sLerll)Ť
3Ŧ4ŦCunakan saruna Lanaan u11/sLerllţ lakukan kompresl blmanual lnLerna makslmal 3
menlL aLau hlnaaa perdarahan blas dlkendallkan dan uLerus berkonLraksl denaan
balk (mana vana Ler[adl leblh dahulu)Ť
3Ŧ3ŦAn[urkan keluaraa unLuk memperslapkan kemunaklnan ru[ukanŤ
3Ŧ6Ŧ!lka perdarahan blas dlkendallkan dan uLerus berkonLraksl denaan balkť
O 1eruskan kompresl blmanual selama 1Ŵ2 menlL aLau leblhŤ
O keluarkan Lanaan darl vaalna denaan haLlŴhaLlŤ
O ÞanLau kala empaL persallnan denaan seksamaţ Lermasuk serlna melakukan
masase uLerus unLuk memerlksa aLonlaţ menaamaLl perdarahan darl vaalnaţ
Lekanan darah dan nadlŦ
3Ŧ7Ŧ!lka perdarahan Lldak Lerkendall dan uLerus Lldak berkonLraksl dalam wakLu 3 menlL
seLelah dlmulalnva kompresl blmanual pada uLerusť
O lnsLrukslkan salah saLu anaaoLa keluaraa unLuk melakukan k8LŤ
O keluarkan Lanaan darl vaalna denaan haLlŴhaLlŤ
O !lka Lldak ada Landa hlperLensl pada lbuţ berlkan meLeraln 0ţ2ma l,Ŧ
O ,ulal lv 8L 300 cc + 20 unlL okslLosln menaaunakan [arum berlubana besar
denaan Leknlk asepLlcŤ
O !lka uLerus LeLap aLonl dan perdarahan Lerus berlanasunaţ ulanal k8lŤ
O !lka uLerus berkonLrakslţ lepaskan Lanaan perlahan dan panLau kala 4 denaan
cermaLŤ
O !lka uLerus Lldak berkonLrakslţ ru[uk seaera ke LmpaL dlmana operasl blas
dllakukanŤ
O uamplna lbu ke LempaL ru[ukanţ Leruskan lnfuse 8L denaan kecepaLan 300 cc /
[am hlnaaa lbu mendapaLkan LoLal 1ţ3 llLer dan kemudlan Lurunkan kecepaLan
hlnaaa 123cc/[amŦ
6Ŧ !lka lbu menun[ukkan Landa dan ae[ala svokţ ru[uk seaera dan lakukan Llndakan berlkuL
lnlť
6Ŧ1Ŧ!lka lv belum dlberlkanţ mulal berlkan denaan lnsLruksl seperLl dl aLasŤ
6Ŧ2ŦÞanLau denaan cermaL 11v lbu seLlap 13 menlL selama per[alanan ke LempaL
ru[ukanŤ
6Ŧ3Ŧ8arlnakan lbu denaan poslsl mlrlna aaar [alan nafas Lerbuka dan memlnlmalkan
reslko asplrasl [lka lbu munLahŤ
6Ŧ4ŦSellmuLl lbuţ [aaa lbu LeLap hanaaLţ Lapl [anaan blarkan lbu kepanasanŤ
6Ŧ3Ŧ!lka munaklnţ nalkkan kaklnva unLuk menlnakaLkan darah vana kemball ke [anLunaŦ
7Ŧ 8lla perdarahan LeLap berlanasuna dan konLraksl uLerus LeLap Lldak adaţ maka
kemunaklnan Ler[adl rupLure uLerl (svok cepaL Ler[adl Lldak sebandlna denaan darah
vana nampak keluarţ abdomen Leraba keras dan fundus mulal nalk)Ŧ Pal lnl [uaa
memerlukan ru[ukan seaera ke rumah saklLŤ
8Ŧ 8lla kompresl blmanual pada uLerus Lldak berhasllţ cobalah kompresl aorLaŦ Cara lnl
dllakukan pada keadaan daruraLţ semenLara penvebab perdarahan sedana dlcarlŤ
9Ŧ Þerklrakan [umlah darah vana keluarţ dan cek denaan LeraLur denvuL nadlţ pernafasan
dan Lekanan darahŤ
10Ŧ 8uaL caLaLan vana seksama LenLana semua penllalanţ semua Llndakan vana dllakukan
dan semua penaobaLan vana dlberlkanţ Lermasuk saaL pencaLaLanŤ
11Ŧ !lka svok Lldak dapaL dlperbalklţ maka seaera ru[ukŦ keLerlambaLan akan berbahavaŤ
12Ŧ !lka perdarahan berhasll dlkendallkanţ lbu harus dlamaLl denaan keLaL unLuk ae[ala dan
Landa lnfekslŦ 8erlka anLlbloLlk [lka Ler[adl LandaŴLanda lnfekslŦ (Cunakan anLlbloLlka
berspekLrum luasţ mlsalnva amplsllln 1ar l,ţ dllkuLl 300ma per oral seLlap 6 [am
dlLambah meLronldasol 400Ŵ300ma per oral seLlap 8 [am selama 3 harl)Ŧ

Ge[a|a dan 1anda 5yok 8eratť
1Ŧ nadl lemah dan cepaL
2Ŧ 1u sanaaL rendah
3Ŧ nafas cepaL
4Ŧ urlne kurana darl 30cc/[am
3Ŧ 8lnaunaţ aellsah aLau plnasan
6Ŧ 8erkerlnaaL dlnaln
7Ŧ ÞucaL

kompres| 8|manua| Internať
1Ŧ Cucl Lanaanţ pakal saruna Lanaan pan[ana u11/sLerll
2Ŧ LeLakan Lanaan klrl seperLl menekan fundus darl luar
3Ŧ ,asukkan Lanaan kanan ke dalam vaalna secara obsLeLrlc dan buaL kepalan Lln[u
4Ŧ kedua Lanaan dldekaLkan bersamaŴsama menekan uLerus
3Ŧ Lakukan Llndakan lnl sampal dlperoleh perLolonaan leblh lan[uLţ blla dlperlukanŦ
Þrlnslpnva adalah menekan uLerus denaan cara manual aaar Ler[adl hemosLasls
kompres| 8|manua| Lksternať
1Ŧ LeLakkan Lanaan klrl dl aLas fundus dan Lekan ke bawah se[auh munakln dl belakana
uLerus
2Ŧ 1anaan kanan dlLekankan ke bawah dl anLara slmplsls dan pusaL
3Ŧ Lakukan cara dl aLasţ kemudlan Lekan uLerus denaan kedua Lanaan secara bersamaŴsama

kompres| Manua| pada Aortať
1Ŧ kompresl manual aorLa hanva dllkukan pada perdarahan hebaL dan [lka k8l dan k8L
Lldak efekLlf
2Ŧ kompresl hanva boleh dllakukan dalam keadaan daruraL semenLara penvebab
perdarahan sedana dlcarl
3Ŧ Lakukan Lekanan kearah bawah denaan kepalan Lanaan lanasuna melalul dlndlna peruL
keaLas aorLa abdomlnal
4Ŧ 1lLlk kompresl adalah LepaL dl aLas pusar dan sedlklL kea rah klrl
3Ŧ Þulsasl aorLa blas dlrasakan denaan mudah melalul dlndlna abdomlnal anLerlor pada
perlode posLparLum seaera
6Ŧ uenaan Lanaan vana lalnţ palpasl pulsasl femoralls unLuk memerlksa kekuaLan kompresl
7Ŧ !lka pulsasl dapaL dlraba selama kompreslţ Lekanan vana dlaunakan Lldak cukup kuaL
8Ŧ !lka pulsasl Lldak dapaL dlraba selama kompreslţ Lekanan vana dlaunakan cukup kuaL
9Ŧ 1eruskan kompresl hlnaaa perdarahan dapaL dlkendallkan
10Ŧ !lka kompresl manual aorLa Lldak berhasllţ slapkan lbu unLuk ru[ukan seaera

Ingat!!
1Ŧ Þerdarahan sedlklL munakln menlmbulkan svok pada lbuvana menderlLa anemla beraLŦ
lbu dapaL kehllanaan 330Ŵ360cc/menlL [lka uLerus Lldak berkonLraksl seLelah kelahlran
plasenLa
2Ŧ lbu dapaL menlnaaal karena perdarahan posLparLum dalam wakLu 1 [am seLelah
melahlrkanŦ karena lvu penllalan dan penaLalaksanaan vana cermaL selama persallnan
kala Llaa dan empaL sanaaL penLlna
3Ŧ Þerdarahan sedlklL deml sedlklL dan LerusŴmenerus aLau perdarahan LlbaŴLlba adalah
keadaan daruraLţ lakukan Llndakan secara dlnl dan proakLlf
4Ŧ Þerdarahan posLparLum dan eplsloLomv aLau laserasl munakln Ler[adl bersamaan
denaan aLonlaţ selalu nllal keduanva blla Ler[adl perdarahan posLparLum
3Ŧ Svok harus seaera dlaLasal dan calran vana hllana haus dlaanLl
6Ŧ SedapaL munakn lbu dlru[uk dan membawa anaaoLa keluaraa vana akan men[adl donor
darah
7Ŧ 8erlkan suplemen zaL besl seLelah perdarahan
8Ŧ Þerdarahan dapaL Ler[adl kapan sa[a seLelah bavl lahlr
9Ŧ 8upLure uLerl dapaL Ler[adl dalam persallnan Lanpa Lampak adanva perdarahan keluar
10Ŧ !anaan panlc dalam menahadapl perdarahan posL parLumŦ51ANDAk1 22 ť ÞLNANGANAN ÞLkDAkAnAN ÞC51 ÞAk1UM 5LkUNDLk

1u[uanť
,enaenall ae[ala dan LandaŴLanda perdarahan posL parLum sekunder serLa melakukan
penanaanan vana LepaL unLuk menvelamaLkan [lwa lbuŦ
Þernyataan 5ekunderť
8ldan mampu menaenall secara LepaL dan dlnl Landa serLa ae[ala perdarahan posLparLum
sekunderţ dan melakukan perLolonaan perLama unLuk penvelamaLan [lwa lbuţ dan aLau
meru[uknvaŦ
nas||ť
1Ŧ kemaLlan dan kesaklLan lbu aklbaL perdarahan posLparLum sekunder menurun
2Ŧ lbu vana mempunval reslko menaalaml perdarahan posLparLum sekunder dl Lemukan
dlnl dan seaera dlLanaanl secara memadalŦ
Þrasyaratť
1Ŧ SlsLem vana ber[alan denaan balk aaar lbu dan bavl mendapaLkan pelavanan pasca
persallnan darl bldan LerlaLlh sampal denaan 6 mlnaau seLelah persallnanţ balk dlrumahţ
dl puskesmas aLaupun dlrumah saklLŦ
2Ŧ 8ldan LerlaLlh dan Lerampll dalam memberlkan perawaLan nlfasţ Lermasuk penaenalan
dan penanaanan blla Ler[adl perdarahan posLparLum sekunderŦ
3Ŧ 1ersedla alaL / perlenakapan penLlna vana dlperlukan seperLl sabun berslhţ alr berslh
vana menaallrţ handuk berslh unLuk menaerlnakan Lanaanţ alaL sunLlk sLerll sekall pakalţ
seL lnfus sLerll denaan [arum berukuran 16 dan 18 Cţ beberapa pasana saruna Lanaan
u11 / sLerllŦ
4Ŧ CbaLŴobaLan penLlna Lersedlať okslLoslka (CkslLoslnţ ,eLeraln)ţ calran lnLravena (8lnaer
LakLaL)ţ dan AnLlbloLlkaŦ 1empaL penvlmpanan vana memadal unLuk obaLŴobaLan
LersedlaŦ
3Ŧ Adanva pencaLaLan pelavanan nlfas / karLu lbuŦ
6Ŧ SlsLem ru[ukan efekLlfţ Lermasuk bank darah vana berfunasl denaan balk unLuk lbu
denaan perdarahan posLparLum sekunderŦ
Þrosesť
8ldan harusť
1Ŧ Þerlksa ae[ala dan Landa perdarahan posLparLum sekunderŦ Þerdarahan darl vaalna aLau
lokhea berleblhan pada 24 [amŴ42 [am sesudah persallnan dlanaaap sebaaal perdarahan
posLparLum sekunder dan memerlukan pemerlksaan dan penaobaLan seaeraŦ
2Ŧ ÞanLau denaan haLlŴhaLl lbu vana bereslko menaalaml perdarahan posLparLum sekunder
pallna sedlklL selama 10 harl perLama Lerhadap Landa ŴLanda awalnvaŦ lbu vana bereslko
adalah lbu vana menaalaml ť
aŦ kelahlran placenLa dan selapuL keLuban Lldak lenakap
bŦ Þersallnan lama
cŦ lnfeksl uLerus
dŦ Þersallnan denaan kompllkasl aLau denaan menaaunakan alaL
eŦ 1erbukanva luka seLelah bedah cesar
fŦ 1erbukanva luka seLelah eplsloLoml
3Ŧ !lka munaklnţ mulal berlkan 8lnaer lakLaL lv menaaunakan [arum berlubana besar (16
aLau 18 C)Ŧ
4Ŧ 8erlkan obaL Ŷ obaLan okslLoslka ť CkslLosln 10 lu dalam 300 cc 8lnaer LakLaLţ CkslLosln
10 lu l, aLau meLraln 0ţ2 ma l, ( [anaan berlkan ,eLeraln apablla lbu memlllkl Lekanan
darah vana Llnaal )Ŧ
3Ŧ 8erlkan AnLlbloLlka Amplsllln 1 ar lvţ ru[uk seaera ke rumah saklL aLau puskesmas vana
memadalŦ
6Ŧ 8lla kondlsl lbu memburukţ aLau lbu menaalaml Landa aLau ae[ala svokţ pasana lnfus lv
unLuk menaaanLlkan calran vana hllana dan seaera ru[uk ( calran lv denaan LeLesan
cepaL supava nadl berLambah kuaLţ lalu LeLesan dl pelankan dan dlperLahankan Lerus
sampal lbu Llba dl rumah saklL )Ŧ
ejolo Joo 1ooJo 5vok ť
aŦ nadl lemah dan cepaL ( 110 / menlL aLau leblh )
bŦ 1ekanan darah sanaaL rendahţ Lekanan slsLollk Ƽ 90 mmPa
cŦ nafas cepaL ( frekuensl pernafasan 30 kall / menlL aLau leblh )
dŦ Alr senl kurana darl 30 cc / [am
eŦ 8lnaunaţ aellsahţ aLau plnasan
fŦ 8erkerlnaaL aLau kullL men[adl dlnaln dan basah
aŦ pucaL7Ŧ !elaskan denaan haLl Ŷ haLl kepada lbuţ suaml dan keluaraanva LenLana apa vana Ler[adl
8Ŧ 8u[uk lbu bersama bavlnva ( [lka munakln ) dan anaaoLa keluaraanva vana dapaL
men[adl donor darah [lka dlperlukan ke rumah saklLŦ
9Ŧ Cbservasl dan caLaL Landa Ŷ Landa vlLal secara LeraLurţ caLaL denaan LellLl rlwavaL
perdarahan ť kapan mulalnva dan berapa banvak darah vana sudah keluarŦ ( hal lnl akan
menolona dalam mendlaanosls secara cepaL dan memuLuskan Llndakan vana LepaL )Ŧ
10Ŧ 8erlkan Suplemen zaL besl dan asam folaL selama 90 harl kepada vana menaalaml
perdarahan posLparLum sekunder lnlŦ
11Ŧ 8uaL caLaLan vana akuraL
Ingat !!
aŦ Lakukan Les senslLlvlLas sebelum memberlkan sunLlkan anLlbloLlkaŦ
bŦ 8lla Ler[adl svokţ aanLlkan semua calran vana hllanaŦ
cŦ ÞerLolonaan persallnan vana berkuallLas dapaL menceaah Ler[adlnva
perdarahan posLparLum sekunderŦ
dŦ kelahlran placenLa dan selapuLnva vana Lldak lenakap merupakan penvebab
uLama perdarahan posLparLum sekunderŦ
eŦ kelahlran placenLa dan selapuLnva vana Lldak lenakap merupakan penvebab
uLama perdarahan posLparLum sekunderŦ
fŦ lbu vana menaalaml perdarahan posLparLum sekunder memerlukan banLuan
unLuk dapaL melan[uLkan pemberlan ASlţ lbu harus cukup serlna menvusul
bavlnva dan unLuk perlode vana cukup lama unLuk men[aaa persedlaan ASl
vana cukupŦ
aŦ lbu denaan perdarahan posLparLum sekunder perlu Lambahan zaL beslŦ
51ANDAk 23ť ÞLNANGANAN 5LÞ5I5 ÞULkÞLkALI5

1u[uanť
,enaenall LandaŴLanda sepsls puerperalls dan menaambll Llndakan vana LepaLŦ
Þernyataan 5tandarť
8ldan mampu menaenall secara LepaL Landa dan ae[ala sepsls puerperallsţ melakukan
perawaLan denaan seaera dan meru[uknvaŦ
nas||ť
1Ŧ lbu denaansepsls puerperells mendapaL penanaanan vana memadal dan LepaL wakLuŦ
Þenurunan kemaLlan dan kesaklLan aklbaL sepsls puerperallsŦ
2Ŧ ,enlnakaLnva pemanfaaLan bldan dalam pelavanan nlfasŦ

Þrasyaratť
1Ŧ SlsLem vana ber[alan denaan balk aaar lbu mendapaLkan pelavanan pasca persallnan darl
bldan LerlaLlh sampal denaan 6 mlnaau seLelah persallnanţ balk dl rumahţ puskesmas
aLaupun dl rumah saklLŦ
2Ŧ 8ldan LerlaLlh dan Lerampll dalam memberlkan pelavanan nlfasţ Lermasuk penvebabţ
penceaahanţ penaenalan dan penanaanan denaan LepaL sepsls puerperallsŦ
3Ŧ 1ersedla peralaLan/ perlenakapan penLlna ť sabunţalr berslh vana menaallrţ handuk
berslh unLuk menaerlnakan Lanaanţ alaL sunLlk sekall pakalţ seL lnfus sLerll denaan [arum
berukuran 16 dan 18 Cţ saruna Lanaanberslh u11/sLerllŦ
4Ŧ 1ersedla obaLŴobaLan penLlna ť calran lnfus (8lnaer LakLaL) dan anLlbloLlkaŦ !uaa Lersedla
LempaL penvlmpanan unLuk obaLŴobLan vana memadalŦ
3Ŧ Adanva sarana pencaLaLan pelavanan nlfas/karLu lbuŦ
6Ŧ SlsLem ru[ukan vana efekLlfţ Lermasuk bank darahţ ber[alan denaan balk unLuk lbu
denaan kompllkasl pasca persallnanŦÞrosesť
8ldan harusť
1Ŧ AmaLl Landa dan ae[ala lnfeksl puerperalls vana dldlaanosa blla 2 aLau leblh ae[ala
dlbawah lnl Ler[adl se[ak pecahnva selapuL keLuban mulal harl ke 2 (2 kall 24 [am) hlnaaa
42 harl pasca persallnan ť
aŦ Suhu Lubuh ƽ 38
0
C
bŦ nverl peruL aLau pelvlsŦ
cŦ Þenaeluaran pervaalna vana abnormalŦ
dŦ Calran vaalna vana berbau busukŦ
eŦ 1erhambaLnva penaecllan ukuran uLerusŦ
2Ŧ SaaL memberlkan pelavanan nlfas perlksa Landa awal / ae[ala lnfekslŦ
3Ŧ 8erl penvuluhan kepada lbuţ suaml / keluaraanva aaar waspada Lerhadap Landa / ae[ala
lnfekslţ dan aaar seaera mencarl perLolonaan [lka menemukanvaŦ
4Ŧ !lka dlduaa sepslsţ perlksa lbu darl kepala sampal kakl unLuk mencarl sumber lnfekslŦ
(,unakln leblh darl saLu sumber lnfeksl Lermasuk lnfeksl kronls)Ŧ
3Ŧ !lka uLerus nverlţ penaecllan uLerus lambaLţ aLau LerdapaLperdarahan pervaalnaţ mulal
berlkan lnfus 8lnaer LakLaL denaan [arum berlubana besar ( 16 dan 18 C )ţ ru[ukanlbu
seaera ke 8S (lbu perlu dlperlksa unLuk mellhaL kemunaklnan adanva slsa [arlnaan
plasenLa)Ŧ
6Ŧ !lka kondlslnva aawaL dan LerdapaL Lnda / ae[ala sepLlk svok (suhu 38
0
C aLau leblhţ bau
busuk dan nverl peruL)ţ dan Ler[adl dehldraslţ berl calran lv dan anLlbloLlka sesual
denaan keLenLuanŦ 8u[uk lbu ke 8SŦ
aŦ Amplsllln 2 ar lv seLlap 6 [am
bŦ CenLamlcln 3 ma / ka beraL badan lv seLlap 24 [am
cŦ ,eLronldazol 300 ma lv seLlap 8 [am
7Ŧ !lka hanva sepsls rlnaanţ lbu Lldak Lerlalu lemah dan sullL meru[ukţ berlkan anLlbloLlka
(mlsalnva Amplsllln 1 ar ÞLţ dllkuLl 300 ma per oral seLlap 6 [amţ dlLambah ,eLronldazol
300 ma seLlap 8 [am selama 3 harl)
8Ŧ ÞasLlkan bahwa lbu / bavl dlrawaL Lerplsah / [auh darlanaaoLa keluaraa lalnvaţ sampal
lnfeksl LeraLaslŦ
9Ŧ Cucl Lanaan denaan seksama sebelum dan sesudah memerlksa lbu / bavlŦ
10Ŧ AlaLŴalaL vana dlpakal lbu [anaan dlpakl unLuk keperluan lalnţ LeruLama unLuk lbu nlfas /
bavl lalnŦ
11Ŧ 8erl naslhaL kepada lbu LenLana penLlnanva keberslhan dlrlţ penaaunaan pembaluL sLerll
dan membuananva denaan haLlŴhaLl (sebalknva dlbakar)Ŧ !lka Lldak ada pembaluL sLerllţ
maka dapaL dlaunakan kaln vana Lelah dl[emur sampal kerlnaŦ
12Ŧ 1ekankan pada anaaoLa keluaraa LenLana penLlnanva lsLlrahaLţ alzl balk dan banvak
mlnum baal lbuŦ
13Ŧ ,emoLlvasl lbu unLuk LeLap memberlkan ASl (namun demlklanţ bavl memerlukan
pemberlan ASl leblh serlna aaar kebuLuhan alzlnva Lerpenuhl)Ŧ
14Ŧ Lakukan semua pencaLaLn denaan seksamaŦ
13Ŧ AmaLl lbu denaan seksama dan [lka kondlslnva Lldak membalk dalam 24 [amţ seaera
ru[uk ke 8SŦ
16Ŧ !lka svok Ler[adlţ lkuLl lanakahŴlanakah penaLalaksanaan svok vana dldlskuslkan dlsLandar
21Ŧ

Ingat!
aŦ Lakukan LesL senslLlvlLas sebelum memberlkan sunLlkan anLlbloLlkaŦ
bŦ Semua lbu nlfas bereslko Lerkena lnfekslţ dan lbu vana Lelah melahlrkan bavl dalam
keadaan maLlţ persallnan vana meman[anaţ pecahnva selapuL keLuban vana lama
mempunval reslko vana leblh LlnaalŦ
cŦ keberslhan dan cucl Lanaan sanaaLlah penLlnaţ balk unLuk penceaahan maupun
penanaanan sepslsŦ
dŦ lnfeksl blsa menvebakan perdarahan posL parLum sekunderŦ
eŦ keadaan lbu akan memburuk [lka anLlbloLlka Lldak dlberlkan secara dlnl dan memadal
fŦ lbu denaan sepsls puerperalls perlu dukunaan morllţ karena keadaan umumnva dapaL
menvebabkannva men[adl sanaaL leLlh dan depreslŦ

51ANDAk 24ť ÞLNANGANAN A5IIk5IA NLCNA1CkUM

1u[uanť
1Ŧ ,enaenal denaan LepaL bavl baru lahlr denaan asflksla neonaLorum
2Ŧ ,enaambll Llndakan vana LepaL dan melakukan perLolonaan keaawaLdaruraLan bavl
baru lahlr vana menaalaml asflksla neonaLorumŦ

Þernyataan standarť
8ldan menaenall denaan LepaL bavl baru lahlr denaan asflkslaţ serLa melakukan Llndakan
secepaLnvaţ memulal resuslLasl bavl baru lahlrţ menausahakan banLuan medls vana
dlperlukanţ meru[uk bavl baru lahlr denaan LepaLţ dan memberlkan perawaLan lan[uLan vana
LepaLŦ

nas|| ť
1Ŧ Þenurunan kemaLlan bavl aklbaL asflksla neonaLorumŦ Þenurunan kesaklLan aklbaL
asflksla neonaLorumŦ
2Ŧ ,enlnakaLnva pemanfaaLan bldanŦ

Þrosesť
8ldan harus ť
1Ŧ Selalu mencucl Lanaan dan menaaunakan saruna Lanaan berslh sebelum menanaanl bavl
baru lahlrŦ lkuLl prakLek penceaahan lnfeksl vana balk pada saaL merawaL dan melakukan
resuslLasl pada 88LŦ
2Ŧ lkuLl lanakah pada sLandar 13 unLuk perawaLan seaera 88LŦ
3Ŧ Selalu waspada unLuk melakukan resuslLasl 88L pada seLlap kelahlran bavlţ slapkan
semua peralaLan vana dlperlukan dalam keadaan berslhţ Lersedla dan berfunasl denaan
balkŦ
4Ŧ Seaera seLelah bavl lahlrţ nllal keadaan bavlţ leLakkan dlperuL lbu dan seaera kerlnakan
bavl denaan handuk berslh vana hanaaLŦ SeLelah bavl kerlnaţ sellmuLl bavl Lermasuk
baalan kepalanva denaan handuk baru vana berslh dan hanaaLŦ
3Ŧ nllal bavl denaan LepaL unLuk memasLlkan bahwa bavl bernafas / menanals sebelum
menlL perLama nllal AÞCA8ţ [lka bavl Lldak menanals denaan kerasţ bernafas denaan
lemah aLau bernafas cepaL dan danakalţ pucaL aLau blru dan / aLau lemas ť
aŦ 8arlnakan LelenLana denaan benar pada permukaan vana daLarţ kepala sedlklL
dlLenaadahkan aaar [alan nafas LerbukaŦ 8avl harus LeLap dlsellmuLlţ hal lnl penLlna
sekall unLuk menceaah hlpoLerml pada 88LŦ
bŦ Plsap muluL dan kemudlan hlduna bavl denaan lembuL denaan bola kareL penahlsap
u11 aLau penahlsap uelee u11 / sLerllŦ ( !anaan memasukkan alaL penahlsap Lerlalu
dalam pada keronakonaan bavlŦ Þenahlsapan vana Lerlalu dalam akan menvebabkan
bradlkardlţ denvuL [anLuna vana Lldak LeraLur aLaul spasme pada larlna )Ŧ
cŦ 8erlkan sLlmulasl lembuL pada bavl ( aosok punaauna bavlţ aLau menepuk denaan
lembuL aLau menvenLll kakl kakl bavlŦ nllal ulana keadaan bavlŦ !lkabavl mulaln
bernafas aLau menanals denaan normalţ Lldak perlu dllakukan Llndakan lan[uLŦ
Lan[uLkan denaan perawaLan baal 88L vana normalŦ 8lla Lldak bernafas normalţ
lan[uLkan denaan venLllaslŦ
6Ŧ ,elakukan venLllasl pada 88L ť
aŦ LeLakkan bavl dlpermukaan vana daLarţ sellmuLl denaan balkŦ
bŦ Þerlksa kemball poslsl bavlţ kepala sedlklL dlLenaadahkanŦ
cŦ Þlllh ukuran masker vana sesual ( noŦ 0 unLuk bavl vana kecll / noŦ 1 unLuk bavl vana
cukup bulan )Ŧ Cunakan ambubaa dan masker aLau sunakupŦ
dŦ Þasana masker dan perlksa pelekaLannvaţ masker harus menuLupl daauţ muluL dan
hldunaŦ
eŦ LekaLkan wa[ah bavl dan maskerŦ
fŦ 8emas kanLuna ambu aLau bernafaslah ke dalam sunakupŦ
aŦ Þerlksa pelekaLannva denaan cara venLllasl 2kall dan amaLl apakah dadanva
menaembanaŦ !lka dada bavl menaembanaţ mulal venLllasl denaan kecepaLan 40 Ŷ
60 kall / menlLŦ
hŦ !lka dada bavl Lldak menaembana ť
1) Þerbalkl poslsl bavl dan Lenaadahkan kepala leblh [auhŦ
2) Þerlksa hlduna dan muluL apakah ada darahţ mukus aLau calran keLubanţ
lakukan penahlsapan [lka perluŦŽ
3) 8emas kanLuna ambu leblh keras unLuk menlnakaLkan venLllaslŦ
lŦ venLllasl bavl selama 1 menlLţ lalu henLlkanţ nllal denaan cepaL apakah bavl bernafas
sponLan ( 30 Ŷ 60 kall / menlL ) dan Lldak ada pelekukan dada aLau denakuranţ Lldak
perlu resuslLasl leblh lan[uLŦ 1eruskan denaan lanakah awal perawaLan 88LŦ
[Ŧ !lka bavl belum bernafasţ aLau pernafasannv alemahţ Leruskan venLllaslŦ 8awa bavl
ke 8S aLau Þuskesmasţ Leruskan venLllasl selama per[alananŦ
kŦ !lka bavl mulal menanalsţ henLlkan venLllaslţ amaLl bavl selama 3 menlLŦ !lka
pernafasan sesual baLas normalţ lan[uLkan denaan perawaLan 88LŦ
lŦ !lka pernafasan bavl kurana dal 30 kall / menlL Leruskan venLllasl dan seaera ru[ukŦ
mŦ !lka Ler[adl pelekukan dada vana sanaaL dalamţ venLllasl denaan okslaen [lka
munaklnŦ 1eruskan venLllasl dan seaera ru[ukŦ
nŦ Lan[uLkan venLllasl sampal Llba dlLempaL ru[ukanţ aLau sampal keadaan bavl
membalk aLau selama 30 menlLŦ ( ,embalknva bavl dlLandal denaan warna kullL
merah mudaţ menanals aLau bernafas sponLan )Ŧ
7Ŧ kompresl dada ť
aŦ [lka memunaklnkanţ dua Lenaaa kesehaLan vana Lerampll unLuk melakukan venLllasl
dan kompresl dadaŦ
bŦ kebanvakan bavl akan membalk hanva denaan venLllaslŦ
cŦ !lka ada dua Lenaaa Lerampll dan pernafasan bavl lemah seLelah venLllasl 1 menlLţ
Lenaaa kesehaLan kedua dapaL mulal melakukan kompresl dada denaan kecepaLan 3
kompresl dada berbandlna 1 venLllaslŦ
dŦ Parus berhaLl Ŷ haLl pada saaL melakukan kompresl dadaţ Lulana rusuk bavl maslh
peka dan mudah paLahţ [anLuna dan paru Ŷ parunva mudah LerlukaŦ
eŦ Lakukan penekanan pada [anLunaţ denaan cara meleLakkan kedua [arl LepaL dl
bawah aarls puLlna bavlţ dl Lenaah dadaŦ uenaan [arl Ŷ [arl lurusţ Lekan dada sedalam
1 Ŷ 1ţ3 cmŦ
8Ŧ SeLelah bavl bernafas normalţ perlksa suhuŦ !lka dlbawah 36ţ3 °Cţ aLau punaauna sanaaL
dlnalnţ lakukan penahanaaLan vana memadalŦ
9Ŧ ÞerhaLlkan warna kullL bavlţ pernafasanţ dan nadl bavl selama 2 [amŦ ukur suhu bavl
seLlap [am hlnaaa baLas normalŦ
10Ŧ !lka kondlslnva memburukţ seaera ru[u[k denaan LeLap melakukan penahanaaLanŦ
11Ŧ ÞasLlkan pemanLauan vana serlna pada bavl selama 24 [am selan[uLnvaŦ
12Ŧ A[arkan pada lbu / suaml LenLana bahava dan Landa Ŷ Landanva pada 88LŦ !lka ada Landa
bavl saklL aLau ke[ana seaera ru[uk aLau menahubunal bldan secepaLnvaŦ
13Ŧ CaLaL denaan seksama semua perawaLan vana dlberlkanŦ

Ingat !!
AŦ 1lndakan vana Lldak dlan[urkan dan aklbaL vana dlLlmbulkan
1INDAkAN AkI8A1
,enepuk bokona 1rauma dan melukal
,enekan ronaaa dada lrakLurţ pneumoLoraksţ aawaL nafasţ
kemaLlan
,enekan paha keperuL bavl 8upLur haLl/llmpţ perdarahan
,endllaLasl sflnaLeranl 8obek aLau luka pada sflnaLer
Compres dlnaln/panas PlpoLermlţ luka bakar
,enlupkan okslaen aLau udara
dlnaln ke muka aLau Lubuh bavl
PlpoLerml

8Ŧ Þrlnslp Ŷ prlnslp resuslLasl
1Ŧ A (Alrwav / saluran nafas) ť 8erslhkan [alan nafas dahulu
2Ŧ 8 ( 8reaLh / nafas ) ť Lakukan banLuan pernafasan sederhanaŦ
3Ŧ C ( ClrculaLlon / slrkulasl ) ť !lka Lldak ada / nadl dl bawah 60 kall / menlLţ lakukan
pl[aLan [anLunaŦÞLnu1uÞ


AŦ keslmpulan
SLandar pelavanan berauna dalam penerapan norma dan LlnakaL klner[a vana
dlperlukan unLuk mencapal hasll vana dllnalnkanŦ Þenerapan sLandar pelavanan akan
sekallaus mellndunal masvarakaLţ karena penllalan Lerhadap proses dan hasll pelavanan
dapaL dllakukan denaan dasar vana [elasŦ
SLandar pelavanan keaawaLdaruraLan obsLeLrlc dan neonaLal Lerdlrl darl 9 buLlr
sLandar valLuť penanaanan perdarahan dalam kehamllan pada LrlmesLer lllţ penanaanan
keaawaLan pada eklampslţ penanaanan keaawaLan pada parLus lama?maceLţ persallnan
denaan penaaunaa vacuum eksLrakLorţ penanaanan pada reLenslo plasenLaţ peanaanan
perdarahan posL parLum prlmerţ penanaanan perdarahan posL parLum sekunderţ
penanaanan sepsls puerperallsţ dan penanaanan asflksla neonaLorumŦ
8Ŧ Saran
1Ŧ kepada ,asvarakaL
,asvarakaL dlharapkan dapaL menaeLahul dan menllal pelavanan bldan vana sesual
sLandar sehlnaaa dapaL LerclpLa kondlsl vana mendukunaŦ
2Ŧ kepada 1enaaa kesehaLan (8ldan)
8ldan dlharapkan dapaL melakukan penanaanan keaawaLdaruraLan obsLeLrlc dan
neonaLal denaan LepaL dan sesual sLandar vana berlakuţ dapaL mendlaanosa dan
menenLukan kepuLusan denaan LepaL dan efekLlf serLa melakukan re[ukan denaan
balk dan benarŦ
3Ŧ kepada ,ahaslswa
,ahaslswa Akademl kebldanan Parapan lbu Þekalonaan dlharapkan aaar dapaL
Lerus semanaaL bela[arţ memperhaLlkan pela[aran vana dlsampalkan dan
memanfaaLkan llmu sesual LunLuLan llmu secara profeslonalŦ
4Ŧ kepada lnsLlLusl
llnsLlLusl dlharapkan dapaL ,enlnakaLkan pembela[aran slswaţ melaLlh dan
menaasah penaeLahuan dan keLrampllan slswaţ serLa selalu memblmblna denaan
penuh kaslh savana dan kelkhlasan haLlŦ

¯ °°– ½ ¾f°f° ¾ ° ff °–f° ¯ ff° ©f° ° 
°nf°f ff½° ©f° ½ff ¾ ¯©f° ¯ ½ff°¾¾ ¯½ ff°f° ¾ ff° ¯f°f ©f ½ ¯½ff° f°––°– ©ff 
¯
f
f ff¾ f¾¾ ff ¯f¾ff ¾ ff° f°– ¯ 
¾ nff °f ¯f½° f
f ° –ff° ½ °–¯f° ½ ° f ½ ° f° ¯f½°½ ° f°%9ff © %  ©f°@ °nf°ff¯ °f½f° f°¯ °nf°ff°©f° ¯f¾f ©f ©ff
f– 
°–f°¾ f ©f° ° °nf°f % % ° 
°–f° 9 f°  
¾ ¯f¾ ¾ f 
¯ ½f 
¯ f f ¯½f¾ ½ ¾f°f°  

©ff° ¾ ° °–f° ¾f¯   °f ° fff° ¯¯ °–f° °f°– ¾f°f ¯ f ¯f f° f ¯ ¯ 
f° ff ff½° 
f 
 ©f° ff¯ f¯ %% f ff¯ 
f– ©f°° f f ¯f¾ff ©f°° ¾ °–– ¯f¾ ¾ f ¯¾f°f f¯f° °–f° ff 
¾ ©  ½f f 
f 
¾ ¯ ¾ ½f¾ ½ ¯f¾ ¯° °¾ f– ©f°° ¾ f¯f ½ °–¯f° f¯ 
¯ ½ff° ff f°¾½f¾ f°°
fff¯f°–f¯f° °f¯f° f°–f ¾ ¯f ¯ f ¯ ¯ 
°¾ f°¾– ° f½f f 
°–f°€¾ f°½¾¾ ff¯ ° °–f° 
°f  ©f° @ ½f Jf$@J %#½¯½ ¯  € f#% ° 
°–f° –ff ff 
¾ ½f f ¯½  %% ½ fff° f° ½f¯ f° ½ f¯½¾f 
f$ f¯½¾f f° 
°–f° ¯½f¾ ½ ¾f°f° ° f°– f½f ©f ½f f ¾ ¯f 
f¯ °–f° ff f°½f €f ¾ ¯ ¯ 
f°@J ff¯½ ° f¯ff° 
$
f
ff ©f°  °nf°f 
f¾ ¯ ° f¯ff° 
f°
f
f f ½f° ff° f ¯ ¯ 
f° ¾f 
¾f¾ ½ °f°–f°f° °–f° ½¾ ¾f° f ff 
f – ° °–f° 
ff¯f ° f ©f° f¯
f¯ ¯ 
f°¾f 
¾f¾ ff 
f °–f° 
ff ¯ff °–f° f¾ 
f°
f ¯°–° f f½f ¾ f¯ff°   

@- 9----9-,,-9@,@ @©f° , °– °f f° ¯ ff° ° ff° n ½f f° ½f ½ fff° ff¯ ¯ ¾  f¯f°  9 °fff°¾f° f  

f° ¯ °– °f ¾ nff ½f f° f f° – ©ff ½ fff° ½f f f¯f°  f ¯ ff°½ °–f°½ f¯f f°¯ ©°f  f¾   
f°– ¯ °–ff¯ ½ fff° ½f f ¯ ¾  f¯f° ¾ – f ¯ ° f½f ½ °–f°f°–n ½f f° ½f   ¯ff° 
f° ©f°° f
f ½ fff° ff¯ f¯f° f° ½ fff° f° ½f¯ 
f°–  , °°–f°f½ ¯f°€fff° 
f°°°¾f¾½f f f ff°–ff ff 9f¾ff   f°¯ ¯ 
f°½ fff°f° °ff° ½f f 
f¯  
f¯¯ °nf½ fff° 
f°f°©f¯½f¾ f¯f° ©f   f°¾ f f f° f¯½°  , °– f½ °
f
¯ °– °ff° f f° f f°½ °f°–f°f°½ fff°½f f ¯ ¾ f¯f°  9 °–f°½ f¯f½f f–ff ff ¯f¾½ ¯ 
f°nff°I  , °– ff° f f° f½ °f°–f°f°¾  @ ¾ f°fff½ °–f½f°½ °°–¯¾f°f¾f 
° f 
¾f°–¯ °–f f° 
¾°¯ °– °–f°f°–f° ff¾°¾ ¾ f½ff ©f¯I¾ f° °– ffff-f

 ¾ °€¾ ½f¾f°–¾f°–f°–f° ¾  9 °––°ff°. f¯$f   ¾ ¯©f°f°– € € ¯f¾ f° ff ©ff° °–f° f° f°– ¯ °–ff¯½ fff°¾ f¯f f¯f°   .

9¾ ¾  f°f¾  .

¯ ¾f f°¯ © f¯f°–¯ °–ff¯½ fff° f©ff°f %¾ ¯f ½ fff°f°– f°¾ f ff f°f°%  f° ½ °f° f° °f¾ f °f°– fff ½ fff° f ©ff° f ¾ ¯ ff ½f f f°¾f¯$ f–f½f f¾ f½°©°–f°  -f¾ f  f¯ ¾f¯°f ff f–f°f ° ¯ ¯f°–– f° f ©f ½ fff°ff° f f f½ f½f°½° ff¯ f¯f°  ff°½ °ff° f ff°¯¯ f°½ ff°¾f f¯f°f  f°–f° ¯ ff° ½ ¾f ff¯ % ½ fff° ½f f f¯f° ff¾ ¯°–– f¾f°ff °f½f¾ °f½ f ½ ¾f ff¯ff°¯ ¯½ ½ fff°%  ©  f°– ¯ °–ff¯ ½ fff° ½ f–°f ½f f ¯ ¾   ¯f ¾f  f  f f° f ff – ©ff ¾ © f¾ f % f f © – ©ff f° f° f ¾ % ff©f ¯ °–ff¯½ fff° f ©¾ – f  f ¾ f°f f°–f°  °–f° ½¾¾ ¯°– ¾¾ f° –f°©f °–f°f °–f° f°f  f° nff° °f °f -f.n f°–f° °–f° ¾f ° f° f ¾ f°– ¯ °–f  ¯ f° °–f° °––f  °– °–f°f° ¾¾ f½f¾ ¯ f°¾ ¾ f ¯ ff° °f °–f°½f¾ ° °ff°¾f°–f°–f° ¾f½f°½°¯ °f°–f° ° ff°– °f¯°f¾ ffffnff°   .

  ff °– ff °€¾ f° °–f°  ¾f°n ½f¾ ¾f °–f°° ¾  °–f°¯ °––°ff° °f¾ ½¯f I °–f° °– ffff-f.

 ¯ °––°ff° ©f¯ f°– ¾f ff f°nff°I °–f° ¾f°n ½f°––f °°f ¯ ¯ f  n f¯½°–   ¯½f ©f° 9 ¾f f° nff °–f° ¾ ¾f¯f f° f f° f f%½ °f€f¾f° °f f° f°f° ff% ¾ f½¯ °¾f¯½f f ¯f ¾f   ¯ f°©f–ff–f f½f°–f¾ f¯f½ ©ff°f° ¯½f©f° ©f°–f° ¯ ¯ f ½f°f¾f°  9 ff°¾ ff¯°–°©¯f f°–f° ff  fnfff° °–f½% f°–f°¯ °– °f½ fff° –°–° ©¯f½ fff° f° ff °f°– f½f° ©f °f ½ fff° f ° ½ °°– ° f–°¾f .

f° °– f° ½ ff° ½ °––f°f° nff° % ¯ °f¾ °–f° ¾ ¾f¯f ¾ ¯f ½ fff°f°– f°  f¯½°–  f¯ f°– ©  ¯f ¾f f° ¯°ff f–f f°– ff° ¯ °¯ f°–f° ff°f°¾ f  ¯ °–f°–f f°–f°¯ ©  @f° f f° ©ff  -f ¯f f°n ½f%$¯ °ff %  f°f° ff¾f°–f ° f f°f°¾¾ ¯¯–  -f€f¾n ½f%€ °¾½ °f€f¾f°f$¯ °ff %  ¾ °f°– fnn$©f¯  °–°– – ¾fff½°–¾f°  °–fff¯ °©f °–° f° f¾f½nf  -@""  f°–f° ¯ ff° ½ ¾f ff¯ ©f ©f ½ fff° ½f f f¯f°  f ¯°––  ©¾ – f ©f°–f° ° f 9 fff°ff° ¾ ¯f° f°f ff¯°–° ©f ½ fff°f°– ff¯½f ff° ¾  f¾ ¯ff f°–f° ½f f¾¾ °f f°–f°©ff°f °–f° f°f  f ff f°f– ©ff f°f° f¾ f f°nff°¾ nff°f °f      .

°– °ff° f f °– ©ff½ f¯¾f°–f° ½ f¯¾f f f° f¯¾f . °–f¯ ° ff° f°– ½f f° ¾ – f ff¯ ½ °f°–f°f° –ff fff° f f¯¾f ©f  9 °fff°f° f  f° ¯ °– °f ¾ nff ½f f° ° f° f f° – ©ff ½ f¯¾f °–f° ½ f¯¾f f f° f¯¾f  f°ff°¯ °–f¯ ° ff°f°– ½f ¯ f½ fff° ¯ ©  f°$ff¯ f¾f°ff°½ °f°–f°f° –ff fff°f°– ½f f¾  9 °°f° ©f f° f¯¾f   f¯f°– ¯ °–ff¯½ f¯¾f f f° f¯¾f ¯ ° f½ff°½ °f°–f°f° f°–n ½f f° ½f   °–f°f° f f° f½ f¯¾f°–f°ff°¯ ° f½ff°½ fff°f°– ½f f f°¯ ¯f f¾ f½ ¯f°ff°  9 °°f° ¾ff° f° ¯ff°f f f¯¾f 9f¾ff   ©ff° f° ½ °f¾°f $ ¾ ¯½f f°– ¯ ° °– f° ¯ ¯ f° ½ °– ff° ff ° ½ °fff¾f°ff° –ff fff° ½ f¯¾f f f° f¯¾f   f° ¯ ff° ½ fff° f° °ff ° ½f f  f¯ ¯f¾ ½ ¯f°ff° ° f°f° ff   f° ¾ nff ° ¯ ¯f°f  ff¯ ½¾ ¾ ½ ¾f°f° f° ¾ f¯f ½  ½¾½f¯  f f½ f° f f° – ©ff ½ f¯¾f ¯f¾ ½ °–f° f°f° ff   f° f f° f¯½°  . @©f° .@- 9----J@D@-9. °– °f ¾ nff ° f° f f° f f° – ©ff – ©ff ½ f¯¾f f f° ¯ ¯ f° ½ fff° f°– ½f f° ¯ ¯f f .

 . ° ¾ f° ¯ ¯ f° ½ °–f° ½ f¯f ½f f ½ f¯¾f °–f° ½ f¯¾f f f° f¯¾f  @ ¾ f½ °–f½f°½ °°–°¯ ¯f°f f°f° ff f°¯ ¯ f°nff° I% ¯f¾ °¾¯ ff¾f ¾ ¾½ ¾ °€¾ °–f°©f¯ f° f°  I °– ff ff -f.

 f¯$f  f°9f–f€ 9¾ ¾  f°f¾   ff¾½f f f f½ – ©ff f°f° f½ f¯¾f°–f°% f°f° ff °–f° f°f° ¾f¾ ¯¯– ff¯ ½ °–f° ©ff ©f¯% 9f°f f°f° ff  f¯ ½f f ¾ f½ ½ ¯ ¾ff° f° °ff ¾ f¯f ½¾ ¾ ½ ¾f°f° f° ¯f¾f°€f¾ 9f°f f°f° ff ° %°¯ °– f½ °f% f¯ f° ° ¾©f°°¾ f½¯°––   f f¾½f f f f½ f° f f° – ©ff ½ f¯¾f f % f°f° f¾ ¯¯% f ½ ° ff¯ f ¾ ° °  ½ff f –f°––f° ½ °–ff° ¯ °–f° f °f ° ½–f¾  .f–° ¾¯€f f¾¯–°f¾   f°f¾ff°f½ °nfff° .  ff ¾° ¾ f ½ff f ¯°–° ½ °–f½f°°¯ ¯f°f½ ° ff¯f¾ ° %  @ ¾ f f f° ½ °¾ f°– f° ° –ff fff° ¯¾ff° .

ff f°f° ff  ¾ – f ½ ¾f f f°f – ©ff f° f° f ½ f¯¾f ff f¯¾f  ©ff f° ½ f¯¾f f %f ½ °°–ff° f°f° ff f f  f°f° ff¾f°–f°–– ½ ° ff¯f¾ ° ½ °°f°©¯ff¾ ° °–f° f°f f°– ¯ °©f – f½ ¯f f ff ¯f ¯ ° f f ½f f f©f ff ½f°–– ff°–% ¯ ¯ f° ½ °f°–f°f° f°– n ½f f °f ¾f ¯°–°f° ©f f¯¾f n ½ff° ° f¾f°–f½ °°–  9 °f°–f°f°½ f¯¾f f f° f¯¾f¾f¯f  .

f ½ °–f° ¾ – f ° ¯ °–f ©f°  ¯f ¾f  f¾f° °–f° °f°– f°¾ n ½f°f ½f f ¾f¯ f° f–f °f°–f½ff°– ©f   f°–f° ½f f½¾¾¯°–  f°¾– °% $¯ °%©ff f  f°I°– ffnn °–f°©f¯ f°– ¾f% f°%  .

½f f¾ f½ °–%¾ ¯ ¯ © f Df°–. ¾f ¯ °f¾ °–f°nn f° n f¯°–° ¯f f° ¾¾ffff°. f ¾ f f°.–¾ f–f  f  °¾½ °f€f¾f° f$¯ ° 9 °– ff°f¾ ° nn$©f¯¾ f¯f©f¯ f f°–f° f° ¾¾ .  f ©f ©f°– f°–f° ½f f½¾¾¯°–  f–f° ¯½f ff f°f f°– f¯f° ¯ °n –f  ©f @f½ ©f°–f° ¯ °–f  f f f ¾ ¯½ff°  ff° ° f f°– °–¾ °–f° f° ¯ f°ff ––  f°–f°¯ ¯f¾ff°¯ ¯ f¯ f ©f°– ©f  f ©f°– f ¾f½ ° ½f f¯ f° °––f° f½   9f°f °–f°n ¯ff° f f°– ©ff fn°f°.– ¾ f°©°f f ¯f° f° f f° f f° – ©ff fn°f° ¾ ff¾  f ©f °°f€f¾%f½° %¾ f½ ¯ f° . –¾ f½©f¯ –f°f° f½ °–  .– –I¯ ° ¾ ¯½ ¯ f°.–.– .–°½ ¯ f°.–%–.– f° f¾¯°f¾ –%nn ff¯ff° %I½ ff° ff°¾f¯½f½ °f€f¾f°¯ff– ff° °f¾ °–f°¯ °––°ff°f¯ f– f°¯f¾   f ¯ °–ff¯¯f ½f¾f°½¾¾  f°–f°¯°–  °–f° ½ff ¾  °–ff°f–f©ff°°f€f¾ f½ f  .– .

–%  .ff ¾ ¯f f f°– f°  f ff°   ¯f¾ f°f° ff ¾ f½ ¯ °  ff¾ – f ¯f¾f¾ f¾ f°–f° ©f°– ° f¯½°– ff¯ ½ ©ff° f° f° f ff° f– ©f ½  %f ©f  ©f°– f– f° – .– I ¾ nff ½ ff° ff¯ ¯ °  f½ ½ ff° ©f f f f° f f° f fn°f°.

-9.   . ¯f°f °–f°n ¯f f°f° ff f¯  ff¯½¾ ¾½ ¾f°f° f°  ff¯¯f¾f°€f¾  f°–f° f° ¯ –° ½f f  f°– f°f° ff°f °f ½ f¯¾f ff f¯¾f  f½f f°f °–f° f¯¾f ¯ ¯ f°f° ff f°– °¯f @f°–f° ¾ ¯f  f°– ¯ °–ff¯ ©f°– ¾ f–f  °–f° f¯¾f °––f °f° f–°¾ f°   f f¾½f f ° ¾ – f ¯ ©  f°– ¯ °–ff¯ ½ f¯¾f f ff f¯¾f  @-  -  . J  f°–¾°–  f¯ff ½f ½f¯ ¯ ff ¯f f° f°–f° ©f°– ©f°– ½ °°f° ¾f ff° f°–¾°–    °f¾ °–f° f ¾½f¾¯ f€f–¯f ½ °f€f¾f° ° ¯¾f f°––f f f° f° ¯ °©f  ½°––°–¯ °°– –– f½ f°¯ff¯ °°©   f°–¾°– ¯ °  °f¾ °–f°f f ¾f ½ °f€f¾f° ¾  ©f f¾½f¾ f  ¯f f¯½f ¾ ¯ f  f ¾f –– f°–¾°– f½f ¯ ° ¾f¯½f ©f¯ ©f¯  –f°°– °  °f€f¾ °– f° n ½f ¯f °–f  f ¾f°  f°©°f f½f ©f  ©f°– f °f ½ ½ fff° f f f° ½ ¯ f° f ½ ° °f°–  °–f""  f¾ f©f¯ °– °ff° f f°– ©ff½ f¯¾f f°f¾ f°©f°° ¯ °nf ½ fff° f° ½¾ ¾¯f¾ %°  ½ff f –f°––f° ½ °–ff° ° ½–f¾ ½ ¯ °–ff°½f ff©f%  .

@- 9----J@D@-99@D..$.

°––°ff°½f–f€ f°nfff°½ ¾f°f°   . °– f °–f° ¾ – f f° ½ °f°–f°f° f°– ½f f ff° ff ½f f ½f¾ f¯f$¯fn  9 °fff°f° f  f° ¯ °– °f ¾ nff ½f f° ° f° f f° – ©ff ½f¾ f¯f$¯fn  f° ff° ¯ °–f¯ ° ff°f°– ½f ¯ ¯f½ fff° ¯ © f°ff¯ f¾f°ff° ½ °f°–f°f° –ff fff°f°– ½f f¾  . ff°½ ¾f ff¯¾ nff f   . °– °ffff°–¯ ° f ff°½f¾f¯f$¯fn   . °– °f¾ nff °– ©ff f°f° f½f¾f¯f¾ f° ff°f°– ½f  9 °––°ff° ½f–f€ ¾ nff ½f f° ¾ ¾f¯f ° ¾ ¯f  ff¯ ½¾ ¾ ½ ¾f°f°  9 °°f° ¯ff°$ ¾ff° $ ff f½f¾f¯f   ¯ ° f½f½ fff° –ff fff° ¾ f°–n ½f f° ½f 9f¾ff   f° ½f°––©f ¾ f¯f¯f¾$ f°½ nf   f°¾ f f °–f° ½f f° f¯½°   . °– °€f¾ ½ ¾ °f¾ f °¯f %¾ f°  ¾$½ ¾ °f¾ ff°– ½ff% f° f¯f°   9 °fff¾f°ff°½ °°–f°– ½f°½f¾f¯f f°½f¾¯fn   @ ¾ f°fff °½ °–f° ½ ¾f°f° @@ ¯f¾ f½f½f¾f°–¾f°– f°–f° f°f @@$¾  .@ @©f° .

 @ ¾ f°f½ °–f½f°°½ °–f°½ ¾f°f°f°– ¾ f°f¯f° ¾ ½ f ¾ f°– ¯ °–f ¾f ° f° f° ¾ f f° $f° f°–f f°– ¾ %¾f ° ¯ °– °–f° f f°– f° ° ½ff ¯ f°% ½ ¯ f f°f f° ¯½f°½f¾ °f  f°¯ °––°ff°¾f°–f°–f°  @ ¾ f°f½f–f€ f°f  9f–f€ –°ff° °–f° ½f° ¾ f½  ff¯ ½¾ ¾ ½ ¾f°f° ¾ ¯f ½ fff° f° ½ °–f¯ff° nff ½f f @° ff° ½f f¯ ¾ ¾f °–f° ¯f°f°– nff½f f½f–f€ 9¾ ¾  f°f¾  .°ff ¾ °– f°–f n¾ f¯f½¾ ¾½ ¾f°f°%¾ f°f¾ f½©f¯% f° °– ¯ f°– ½ ° ff° ¯ ¯½ f¯ f ½ °°f° f f° ¯ ¯ f  f °f¯f° 9fff f  f°f f  f f¾ °n°– ¾ ° f° f° °– ¯ f½f ½f½f¾ f°f–°ff°f  ff %f f f¯ ¯f¾f°–f  ¾ f f¯ f f½f f½f¾f¯f$¯fn %  ¯ff° f f° f½f¾¯fn f°f¯f °–f°¯ ff°½f½f¾f ¯ ° ¯ °f ½ °°f°©f°° f°½ ¾f ff¯ ¯ °f½ °¾½f°©f°° f°½ ¯ ff°¾ ¾ ½f°–¾ ¾ f½©f¯¾ f¯f€f¾ f ° f°f€½ ¾f°f° . °–f°©f°  ° ©ff° ©ff° f° ¯ f ½¾¾ ¾ f¯f ½¾ ¾ ½ ¾f°f° f° ff° f°–f° ff°  f°–  °f°– ¾ f¯f ½¾ ¾ ½ ¾f°f° f° ff°  .¾f°f–f¾f¾½f f½f f ½f–f€ nf½f ¾ f f$n ½f$ ¯f ¾ f °f ¯ ¯f f° n ½f ff  ¯ °©f n ½f$ f f$f¯ f% ¯ff ff° ½f½f¾ ¾ °–f°  °¯ ° ¾– ©ff – ©ff f°f° f°–ff° f¾½f–¾$°–ff° f°   f–f f–f  ¯ ° f½f f¾ f°– f ¾ f¯f ½¾ ¾ ½ ¾f°f° f°©f°  f–f ¾ °–¯°¯  . ¯ f° f° ¯ °nff ¾ nff ff f ff°  f° ©f°° ¾ f° ¯f©f° ½ ¾f°f° ½f f ½f–f€ f° nfff° ½ ¾f°f°  °–f½ ¾ ¯f ¯½° ° ½f f ½f–f€ °–f°n ¯f½f f¾ff½ °–f¯ff° ff°  f f½f½ °¯½f°–f° ff¯ ¯f©f°½ ¾f°f°%.

ff¾ ¯f ¯f° ½f f ½f–f€ f ¾f° f ° ¯ f ¾ ¯f ½ °–f¯ff° f°– ½ f° °½f–f€ .

  ff¯ff° f f° f–ff ff–ff©f°° © °–f°n ½f f° ½f©f f° ©f   .

n f°–f° °–f° f ¾ f°– ¯ °–f ¯ f° °–f° °––f  °– °–f° f° ¾ ¾ f½ f ¾ ¯ f° ¾ ¾ f ¯ ff° °f °–f° ½f¾ ° % f¾ ½°– ½ ° f° ¾% °ff° ¾f°– f°–f° @@$¾ ° ¾ ¯f ½ ¾f ff¯  f ¯ °––°ff° ° f¾ ½ ½f f ¾ff ¯ ff°½ ¾f ff¯ 9 ¾f °–f° f–°f f°° ¾°f%©ff–°f½f°f¾$– ©ff° ¾ f° °–$ – ©ff  f° ¯°¯f ¯ff ¯ °°©f°  ff¯ f ff° fff% 9 ¾f ©–f f ©f°° ½ ¯ ff° ¾ ¾ ½¾  –f°– ff ¯ °–ff¯ ¯f .

 ½ ¯ f°¯–¾ f½©f¯¾ nff. f ¯–½ f¾ f½©f¯¾ ff f  f ° ¾ $ f f° ½ ¯ ff° ¾ ¾ ¾ f °–f½ ¯ff f° ff° f °–f° ¾f¾f¯%f¾f° f%  f f¯ ff° ©f ¾ ¾ f ½fff% ¾¾f f% f ff° ½¾¯  °–f° ff¯½¾¾ f°– °f°– ¯°f ¯ ½f f½ff f° ¯ ° ff f f¾ f¯°–°%¯°f ff°–°¯ ¯ f° . f ° ¯ ° °f° ½¾¾ f° f©f ½ °°f° ½ff f f f f°f° ff f –f¾ f¾½f f½f f½f–f€ f½ ¾f½f°©f°f°– ½f f © °–f° ½f ° €f¾ f ° ½ ¾f°f° f°– ¯ ¯f°©f°– % n¯% f°–¾°– ©f¯  © °–f° ½f ° €f¾ f€ ½ ¾f°f° f°– ¯ ¯f°©f°– f°– f n¯$©f¯ f°–f¾f¾½f f½f f½f–f€ f f n © °–f° ½f°ff½ ¾f°f°f°–¯ ¯f°©f°– % ©f¯¯ ° f°°½¯½ff % ©f¯¯ ° f°°¯½ff  ff ff° f f°– ©ff½ ¾f°f°¯fn –ff©f°° fff° f fff½f f  ¯ff f°–f°¯°– ¾¾ f° f°nfffI%°– ff% ©¾ – f  ¯f ¾f f¯½°–  ° ¯ °©f–f f–f f ff°  f½ f  f¾f° ½f f ¾f¯$ff f–f°ff½ff°– ©f f°¯ °–f½f ½  ff ¯f¾f  f n–f f f°f ½  %¾ f f ° f ¾ f% ¯ff © ¾ – f f°f¯½¾°–.

¯fff°nfnf ff°f ff°©f¾ ¯f½f°f° f–f–f  ¾ ½f¾–f€ f  f° nfff° ¯f©f° ½ ¾f°f° °–f° °–f½ f° ¯ ° f © ¯f¾fff½¾ ¾¯f¾¯f°¾f€ n½ ½f–f€ f° ¯ °f° ¾f¯f  ©ff f°@f° f9 ¾f°f°.n % n °ff°¾f°–f°–f°@@$¾  ff°ff° ½ffnf¯ ff°¯ ff° f ½f° ° ff° ff° f°½f f ½fff °f¯°–°ff°¯ f f  9f f ¾ff ¯ ff° ff° ½f f ½ff ¯°f ¾ ¾ f°– ° ¯ ff° f°f° ¾½f½ ¾  ff ° ¯ ¯ f°  ff° f %©f°–f° ½ °f ¯ ff° °–f° ½f f €° ¾"% 9 ¯ f° °–f° ½f f €° ¾ °f°°f f° f½f¯ ¯½ °–f f ©f f°¯ ° f f°½   f f f½ ff % °–f° ¯ °––°ff° ¾f°– f°–f° @@$¾  ¯f¾f° ¾f f°–f°  ff¯f–°f % f° f°f° ½f f f f°  ff ¾ °¯ f ° ¯ °–f°– f¯  f €  ¯ f°©f f¯f¾ f½ ff % .f° .%¯°–° ¾f¯ ff f–f f°°f% ° ¯ ° f°  °–f° ¯f°f½ ff f f%.fn   f¯½f ff° f° ¯f  °f¾ f f f½f  ff¾¾ ¾f¯ fff f ©f   @ f ©f ½ °°f° f–f° ff©f°° ff½°°f¾f f  .f¾f°¾ff°–f° ff¯f–°f % 9 –f°– °–f°ff¾f°– f f ½f f½¾¾½¾  °–f°€ ¾ f–f° ¾ ¯½ff° °–f° ¯ °f°– f f nff ° ff° ¯ ¯ f° f°– ° ff° – f ff¾¯€¾¾½ ¾ % . °– ¾f¯½f°–° f° f f½f ½ f  °–ff° f¾½f–¾%°–ff° f° %¯ °  ff°–ff° f° ¯ ½ff°f° fff° ©f ½  @ ff f°f¾ f°¾f°– f f¯ ½ff°f° f½  .

°°–f°f °°f °¯ ¯f  .@f° f f° f–ff  . °°f f°f° ff  -f€f¾n ½f f° f°–fff½ °f€f¾f°¯ f¯ f   f¾  ¾f  °f¾ ¾f°– ffff f¾ °– @f° f f° f–ff©f°°  fff$¯ °ff ff¾f¯ °ff f¾ – f ¯ f°¯f ¾ f¾%f n ff°% °–f""  . ¯ f° f¾½f f   f°f° nf  ©f°¾ – f  ff¾ ff°   f ° ff¾ ½n  9 ff°½ fff°f¯ °– °n°–  9 fff°°€f¾f°– ¯    . °––°ff° ½f–f€ ° ¾ f½  f°– ¯f ¾f° f ff ½ °°– ° ¯ ° ¾¯½f¾¾ nff °¾ ½ ½f¾f¯fff¯fn   – f ¯ ©  ©f ff¯ ½¾ ¾ ½ ¾f°f° –f¾ f¾½f f  f ff ©f f ff° f f° f–ff $©f°° 9°¾½½ °fff¾f°ff°½f¾f¯f$¯fn   .

 @- 9----.@@ @©f° D° ¯ ¯½ n ½f ½ ¾f°f° ½f f f ff°  ° °–f° ¯ °––°ff° f¯ ¾f 9 °fff°¾f° f  f° ¯ °– °f f½f° ½ f° ¾f¾ f¯ ¯ ff°f ¾ nff °f ff¯ ¯ ¯ f° ½ °–f° ½ ¾f°f° °–f° ¯ ¯f¾f° f¯f°f°f f–  f° ©f°°$ f°f f¾  9 °°f° ¾ff°$ ¯ff° $ ff f½ ¾f°f°f¯f ¯ ° f½ff° ½ °f°–f°f° ff ¾ nf°–n ½f f° ½f  ¾f¾f¯ f½f ff° °–f°f¯f° 9f¾ff   ©ff°f°– °f°°° f¾½ °––°ff°f¯ ¾f  f°   f° ½f°––©f ¾ f¯f¯f¾$ f°½ nf   f° f f° f¯½ ff¯ ½ °–f° ½ ¾f°f° °–f° ¯ °––°ff° ¾f¾f¯  @ ¾ f°fff °½ °–f°½ ¾f°f°@@ ¯f¾ f½f¾f°– f°–f° @@$¾   @ ¾ f°f ff$½ °–f½f° f°– ½ f° ¾ ½ ¾f ° f ¾ f° ¾  If¯ ¾f ff¯ f ff° ¾ f° €°–¾ °–f° f ¯f°– f° f °–f°–ff°¯f¾ ff¯f–°ff¾¾   9 fff° ¾¾f¾ f fff¾ ¾ f f° ff¯ f ff° f%f¾f° f %  f°f¾ff°f½ °nfff° f½f–f€ f°nfff°½ ¾f°f°$f  .-D--ID.

   ¾f¯ f° f–f  f ° ff° f°– ff° ff° %°€¯ n°¾ ° ff½ ¾ ©f°° ff°¯ % 9¾ ¾  ¯f½ f¾f°f½ ff°f°f¯½ ff¯¯ ff°½¾ ° f°f¾  9f¾f° ff ¾f¾f¯¯ ¯f°–½ ff° ¾ ¾f °–f°½ f°– °f°%½ f f° f¾f°– © f¾°½ ¯fff°f¯ ¾f ½ ° f° ¯ °°©f° ff ¾ ¾f¾ f¯  n f ½f f ½ °––°ff°€n ½ f ½f½ °––°ff°f% ° f¾½ °––°ff°If¯¾f f ff f– ©ff$f° f–ff©f°° f°½ ¯ ff°¾ °–f½ ½ff¾ f f¾f½f°–– f f ¯°–° ¯ © f° f f°f – ©ff $ f° f ½ ¾f°f° f¯f ¾ ¯ °ff ½ff f¾ f$ ff¯½f°–– n f f f –ff  %¯¾¾f ½ f¯½¾ f ½ ¾f°f° ff f¯f%  ½ °°f ½ ¾fff° ½ °––°ff° f¯ ¾f f° f ¯°–° © f ff f¯f f° ©f°° f ¯ °°––f % f ¯°–° ff° f ©f°° ¾ f¯ °–ff¯¯f¾ f¾% ½ ff¾f f¯½ ¯½ ° f° f ff¯½¾ ° % f½f° ¾ ¯f ½ fff° f° °–f° ¾f °–f° f°– f° ½f¾f° fff °–f¯ °– °–f° f f°f½½ °–f¯f° €°–¾ °–f° f%¾ f°f¯f°–½ °  ff° f°–f°½ f f° ¯f¯ °–¾f½% % .

n f°–f° °–f° ¾f ° f° f ¯ °–f f° °–f° °–f° f° ¾ % .°ff  ° ©f f° °– °n°–°f ½ ° f f ¾f ff°f ¾f¾ °–f° °f¾ ½n%f¾¾f°–ff f¯ ¯f¾f°– f  f °f f f¾f°f ¯ f f ½f f ½f¾ f¯f $ ¯fn –°ff°f f % .

% f°–f° °–f°½¾¾¯ % °–f° ° f¾ ½n ff° ½ ¾f ff¯ ° ¯ °– ½ ¯ ff° ¾ ¾ f° ¯ °f  f° ¾ f ½ nf$ ¯ f ¯ ½ nf f¾ ½ nf  ¯ ¯f°– ½f¾f°– ½f¾f° ¾ ¾ f ¯ ¯ f ½ ° f°½ °°f° f f f$ % 9¯f°–½ ° ½f°– ¾ff°–¾ ¾f °–f°f° @ ¯½ff° ¯f°– °–f°f f ff¾ ½ff©f°° 9f¾f° ff¯f°– f ff¾¾fff€°f°  % 9 ¾f ½ ¯f¾f°–f° ¯f°– ½ ° ° ¯ ¯f¾f° ff f f f f–f°¾ $ ° °–f–°ff°– © ½ f°ff¯f°– f° ½ff f % .°ff °¯ ° f° ff f¾¾ ½ ½f f½ ¾f°f°°¯f%©f–f ½ –f°––f°f°–f½ °f f½¾½ ff°f°ff° % % 9 ¾f f°ff°f¾ % f¾ °  f°f¾¯ °– °f°ff° % f¾f° °–f° f f f° f¯f ½f f  f½f f°– ff° ¾fff°f–ff °f°– f° °f€f¾ °–f°°¯f f°¯ ¯ f° °–f° ¯ ° f° ff f¾ % f ½ff¾ f° ½ ° ¯ff°ff° ff°ff ff¾ % ff° ½¾¯ f f¾f½f°––¾ f¾ f¾f°–f °–f°– .ff ¯ °–¾f½ ¾ ¾f °–f° ½ °© ½ °–°ff° ff nff°f ¾f f f –f°°– © °¾ f¯ %½ °–¾f½ f°–f° ¾ ¯f°– –f¯$ ½f¾% -ff° f°f° °–f° ½ ff° f ½f¾f° ¯f°– ¾ f¯f°f½ ½ff f¾ ¯¯f¯ °f%f° ff° °–f° ¯ °ff° ¯¯– f° ¯ f° ff° ¾ ff° ° ¯ ¯f¾f° ff f ff°f¯½f n½f% % 9 ¾f ¯ f f½ff ° °– f–°f f° ¾ f¾ f ¯f°– ½ °–¾f½ % 9f f ¾ °ff° ¾f½f° f°© %¾ ¾f °–f° °¾¾ ½f ½ ¯ fff% f°–f°½ °f¯  f°f°¯f¾¯¯¯¯– % ff° ff° ½ f° f½ ¯f°f½ ©f–f ff° ½f f ¾  f©f f ¯f°–½ °–¾f½ % f ½f f f f ff° ¯f°– ½f¾ ff f ¯ f ¾ f ¯ °fffff° f ©f ½ °°f° ½ff ¾ – f© % .

% f ½ff ¾ f f ½ f° ½ f° °f° f°f° f¯ ¾f f f°©f° °–f°½ °–f°½ ¾f°f°¾ ½ f¾f % – f ¾ f f f ff° ½ fff° ¾ – f ½f f f f f ¯f ¾¾f¾ f©f ½ f°%¾f° f f° %           .

°– °f f°¯ ff°° ff°f°– ½f f ©f  °¾½f¾ °ff$½f¾f 9 °fff°¾f° f  f° ¯f¯½ ¯ °– °f  °¾ ½f¾ °f f° ¯ ¯ f° ½ °–f° ½ f¯f  ¯f¾½f¾ °f¯f°f f°½ °f°–f°f°½ fff° ¾ ¾f °–f° f°  f¾  9 °°f° ©f f°½ fff° ff f °¾½f¾ °f   °–f° °¾½f¾ °f¯ ° f½ff°½ °f°–f°f°f°–n ½f f° ½f  9 ° f¯ff° °–f° °¾½f¾ °f¯ °°–f  9¾ ¾  . f° ¾f° ½ ° –f°–f° f ½¾f  ° f °–f° f f @ ¾f° ¯ ff° ½ °fff¾f°ff° f€ ½ ¾f°f° ff –f ¯ ° ff  f° ©f ½f¾ °f ¯f¾ ¯ f ff° ½ ° –f°–f°f½¾f ° f° ff°f f½f¾ °f¯f¾ f½ ¯ f f°  f ¯ °–ff¯ ½ fff° f © ¾ – f  ¯f ¾f ff ½¾ ¾¯f¾ f  f ©f ½ fff° ¯ff½f¾ °ff¾¾ – f ff°¾ nff¯f°f f f f¾ff°©f°¾ – f . f¾f°ff°½ °fff¾f°ff°f€ff–f½f f¾ ¯f f°–¯ ff°¯ f f–°f %¾f° f%  ¯f f f°f – ©ff f° f° f  °¾ ½f¾ °f %½ fff° f°– ©f ¾ ¯ ½f¾ °f f °–f½ ¾ f°–f° ¾ f °f¾ f¾f°f ¾ f f°  °¾ ½f¾ °f 9 fff° ¾ ¾ f ½f¾ °f f ¾ f°–f° ¾ f f ¯  ©–f¯°–° ¾ f f° f f°f f–f°½f¾ °f$¾ f½ f°f°– °––f ff¯ ¾ f ½f¾ °f f° ¾ f½  f° f¾ ½ ¾f ¯ f  °–f½f°°f%  f½f¾ °f ff ff¯¯ °¾ ¾ f ff f°–½ °fff¾f°ff°f€ ½ ¾f°f° ff –f °–f° ¯ ¯ f° ¾¾° D .@- 9----J@D@-@-9-@ @©f° .

 ff°nff°I -f.

  . ff °–f° ¾f°n ½f©f¯ f°– ¾f% ff%°¯ °––f°nff°f°–f°–¾f¯½f°f f° f°f° ff¯ ¯ f ff ¯ f°¯f  f½f°½ fff°°¯ ff° °¯f°f f°–f¾ ff°¾ nfff¾ ½n  f°–f°  °f°– °–f°  f° ff ¯½f   f¾f° ½f f f½ff°–ff° ff° f°©ff f f°f ½f¯¯–.

f¾f°f°–f°f°f° °–f°f f f–ff–f©f ©f f½¯ f½f¯ °–°– ¯ °–f½¾f¾f¯½f¯ °nf½f½f¾ °f %½ –f°°–f½¾f °–f°f°–f° °¯ ¯ f°%  ff°–f° f°f°¾ f ¯ °nf½f½f¾ °f ff°f°–f° ff¾€° ¾f–f ¾ f °f  °–f° f°–f° f°f° f°– f f ff¯ ¾ nff ½ ½f¾ °f f½f¾  f½f f°–f° f°f° ¯ °–f f½ ff¾ f ff° – ff° ¯ °–¾ ¾f¯½°–°©¯ ½f¾f°½f¾ °f f ° °– ¾  f ½f¾ °f ¾ f  ½f¾ °–f° °–f½  ff° ½f¾ °f °–f° f f f° ½ ff°%©f°–f°f°f¯ ¯ –f°–¾ f–f°½f¾ °f f°¯ °f°f f%  f½f¾ °f¾ ff ¾ – fff°¯f¾f¾ ¾ f ff f°f¾  9 ¾f ½f¾ °f f° ¾ f½°f f f °–f½ ½ ¾f f– f¯  f° ff°½°–f°½f¾ °ff°– °––f °–f°nff¾ ½ ff¾  9 ¾f f° f f½ f–°f f f° ©f ½ %½ ° f° ¯ °°©f° fff°f f°f°–¯ °¯ f°½ fff°f°–½ ©f%  ¾f° f–f f¾f°f¯f°  f ff°½f¾ °f¾ f f¾ ¯fff©f½ fff° f ° f ¯ff © ¯f¾f °–f°¾ – f  f½ °nfff°f°–ff  °–f"" f  ¾ f ½ ¾f°f° °–f° ° ff° ½f¾ °f ¯ °f  ¯ ¯ f° f° f ¾½ ¯f¾¯½¾°–I ¯ f° ¯–½ f ¾ f½©f¯ f°¯ ° f¾¯–½ f¾ f½©f¯¾ f¯ff  ff° ¾¾ °¾f¾¾ ¯¯ ¯ f°¾°f°¯½¾° .nf°–f°¾f¯½f f–f°¾ °–f°¾f ° f ¾f°–¯ °–f f°f° ¾ –°ff°¾f°– f°–f°½f°©f°–¾ $@@ %f°° ¯ ° °– f° f° f f½°€ ¾%  .

 @©f° . °°–f°f½ ¯f°€fff°½ ff°f° f°  ©f° ¾ nff ° °  f°– ¯ °–ff¯ ½ fff° ½¾ ½f¯ ½¯   ¯½f©f°f°–¯ ¯f f%¯f¾fff9¾ ¾¯f¾%  9f¾ff   f° f f° f¯½ ff¯ ¯ °f°–f° ½ fff° ½¾ ½f¯ ¯f¾ ½ ¯ f° f¾¾f f°nff°I ¯½ ¾ ¯f°f f°¯½ ¾ff  @ ¾ f°f ½ fff° f° ½ °–f½f° ½ °°– f°– ½ f° ff¯ ° ¾ @@ ff¾ ¯¾f°f ¯f ff°½ °©ff° °f°–©f ¾ °€¾ °–f° ©f¯ f°ff ff¾°¾ f½ff nff°I ¾f°–f°–f° f  ° ff ff¯ f ff°¾f½½ff  @ ¾ f°f f f° f f° ¾¾f %¾¾° f° ¯ –°% ¾ f ¯½f ½ °¯½f°f°f°–¯ ¯f f  @ ¾ f°f¾ff°f½ °nfff° f f°½f–f€  @ ¾ f°ff°¾½f¾°¯ ©  °nf°ff°  ¾ ¯ ©f° f°– € € ° ½ fff° –ff fff° ¾ n f° €f¾f¾ f° ff €°–¾ °–f° f°¯ ff f°–¯ °–ff¯½ fff°½¾ ½f¯   .9. °– °f f° ¯ °–f¯ ° ff° ½ °–f° –ff fff° f°– ½f ½f f  f°–¯ °–ff¯½ fff°½¾½f¯½¯ fff°f  9 °fff°f° f  f° ¯f¯½ ¯ °– °f ½ fff° f°– f° ff¯ ©f¯ ½ f¯f ¾ f ½ ¾f°f° %½ fff° ½¾ ½f¯ ½¯ % f° ¾ – f ¯ ff° ½ °–f° ½ f¯f –f fff°°¯ °– ° ff°½ fff°  f¾  9 °°f° ¯ff° f° ¾ff° f f½ fff°½¾½f¯½¯   .@- 9----9-9@9@D.

  ff° °– ¯ f¾ ½f½f¾ °–f°¯ °––°ff° °f¾ ½n ½f¾f°– f  ff¯f° °– ¯%¯ °––°ff°f f @@$¾ %  9 ¾f f¾ f¾ ½f f ½ ° ¯ f–°f f° ¾ ¾ °–f° ¾ ¾f¯f ¯ °––°ff° f¯½f°– f°– f¾¯ ½ fff°¾ f °€f¾ ¯ °–f°€¾ ½ f f° ©f f¾ f¾ °–f° ¯ °––°ff° f° ¾ ¾ nf % f° % ¯ °––°ff° °f¾ ½n f¾f° f%f¾ f¾f ff½ ° f ½ fff° ½¾½f¯½f°–¯¯%  f ¾¯ °–ff¯f°f ff½ fff° ¾ ©f   f°°¾¾°.9¾ ¾  f°f¾  9 ¾f – ©ff f° f° f ½ fff° ½¾ ½f¯ ½¯  9 fff° f f–°f ¾ ¾ f f f  f nn ff ½ fff° ¾ f½f½° °–f° – ©ff f° f° f f° f¾ f°––f½¾ f–f½ fff°½¾ ½f¯ f ff° °½ ¾ – f © ¯f¾f   – f ¾ f ½f¾ °f f°¾ f½ f° ff° ff° ¯f¾f¾ ¾¾½ff °f¾ %¯f¾¯f % ° ¯ °– ff° –¯½ff° ff ¾f¯ f ¯ ff° ¯f¾f¾ €° ¾  ½ ¾f ½f¾ °f f° ¾ f½  f° ° ¯ ¯f¾f°½f¾ °f f°¾ f½ f° f° °–f½   f¯ °nnf°–f° °–f°¾f ° f°f ¾f°–¯ °–f¾ ¯¯ ¯ f° ½ fff° °ff° ¾f°– f°–f° @@ $ ¾ ° ¾ ¯f ½ ¾f ff¯ f° –°ff° ¾f°– f°–f° ¾ f½f°½° ¯ °f°–f° ° f f°– °f¯°f¾  ff f°nff°   f½ fff° ¾ ©f f° ¾ f f °f¾ f   f°°¾¾°.  ff° ¯f¾f¾  ¾ ° ¯ °– ff° –¯½ff° ff ½ ¾f f– f½ff ½f¾ °f °–f° °f¾ ½n ¯ °––°ff°¾f°–f°–f° @@$¾ ¾f½ f–°f f° ¾¯ ¾ ¾ ° ¯ °–f°–f° ©f°–f° ½f¾ °f ff ¾ f½  f°f°– °––f  ff° °– ¯ f¾ ½f½f¾ °–f°¯ °––°ff° °f¾ ½n ½f¾f°– f  ff¯f° °– ¯%¯ °––°ff°f f @@$¾ %  °ff° ¾f°– f°–f° @@$¾  ff° ¯½ ¾ ¯f°f ° °f ¯f¾¯f ¯ ° ff °––f ½ fff° f¾ ° ff° f° ¾ °f¾ °–f° f%¯f°ff°– ©f  f% .

 °©f° f–f°¯ ¯½ ¾f½f° ¯°–°f°©f°  f½ fff° f¾ ° ff° f° ¾ °f¾ °–f° f O @ ¾f°¯½ ¾ ¯f°f¾ f¯f ¯ °ff  O ff°f°–f° ff–°f °–f°f f O 9f°f ff ¯½f ½ ¾f°f° °–f° ¾ ¾f¯f  ¯f¾ ¾ °– ¯ ff° ¯f¾f¾  ¾ ° ¯ ¯ ¾f f°f ¯ °–f¯f ½ fff° f f–°f  f°f° ff f°°f   f½ fff° f ° f f° ¾ f °f¾ ff¯f¯ ° ¾ f ¯f°f¯½ ¾ ¯f°f½f f ¾ O °¾¾f°¾ff¾ff°––f f–f°¯ ff°  O ff°f°–f° ff–°f °–f°f f O f ff ff° f½ °¾½f f  f°¯ –° ¯–.f I  nn + ° ¾¾° ¯ °––°ff° ©f¯ f°– ¾f °–f° °f¾ ½n O f ¾ f½f° f°½ fff° ¾ f°–¾°– f°–  O f ¾ °f¾  ½f¾f° f°–f° ½ ff° f° ½f°f ff °–f° n ¯f O f ¾ f °f¾ © ¾ – f  ¯½f ¯f°f ½ f¾ f¾ ff° O f¯½°–  ¯½f©f° ¾f°°€¾ °–f° n ½ff°nn$ ©f¯ °––f  ¯ ° f½ff° f   f° ¯ f° °f° n ½ff° °––fnn$©f¯  f ¯ °°©f°f° f f°– ©ff¾ ©¾ – f f°ff°° ff° °  fI ¯ f° ¯f f° °–f°°¾¾¾ ½ ff¾  9f°f °–f° n ¯f @@I  ¾ f½ ¯ ° ¾ f¯f ½ ©ff°f°  ¯½f ©f°   f°–f°  °–f° ½¾¾ ¯°– f–f ©ff° °f€f¾  f f° ¯ ¯°¯ff° ¾f¾½f¾©f ¯°f   ¯ ©f–f f½f°–f f½©f°–f° ff° ½f°f¾f°  f¯°–° °ff°f°f°¯ °°–ff° fff°– ¯ f ©f°°–  f ½ fff° f½ f°–¾°– f° °f¾ ¾ f½ f f f ¯ff ¯°–°f° ©f ½  %¾ n ½f ©f  f ¾ f° °– °–f° ff . O .

f°– -f¯½f f f ¯ ° f f f¾ f° €° ¾ ¯f °f% f ° ©–f ¯ ¯ f°©f°¾ – f ¯f¾f  f ¯½ ¾ ¯f°f ½f f ¾ f f¾ n ff ¯½ ¾ ff .

 ¯– ½ f ¾ f½ ©f¯ f¯ f¯ ° f¾ ¯–½ f¾ f½©f¯¾ f¯ff%  ©ff f°@f° f f  -f ¯f f°n ½f  @¾f°–f ° f  -f€f¾n ½f  D° f°– fnn$©f¯  °–°– – ¾fff½°–¾f°  °–f °–°  9nf ¯½ ¾ ¯f°f° °f  .ff ° ff°½f f f ff° ff ¾ ¯ °ff½ ° f ½ fff°¾ f°– nf  9 ff° ©¯f ff f°– f f° n °–f° f ° °f  ½ °f€f¾f° f° f°f° ff  f nfff° f°– ¾ ¾f¯f °f°– ¾ ¯f ½ °ff° ¾ ¯f ° ff° f°– ff° f°¾ ¯f½ °– ff°f°– f° ¯f¾¾ff½ °nfff°  f¾ f f½f ½ f ¯ff¾ – f©  f¯ ff°ff° fff  f½ fff° f¾ ° ff° f¾ f¯f °–f° f°– ©ff f° f° f °€ ¾ f f° ©f ©f f° f f° f °€ ¾ %°ff° f° f ¾½ ¯ f¾ ¯¾f°f f¯½¾° – .

f¾f°f°–f°f°f° ff¯f–°f¾ nff ¾ n f° f ½ff°°©  ff°–f° ff° ¾f¯f ¾f¯f¯ ° f° ¾  ff° ° ff° ° ¾f¯½f ½  ½ °–f°  f°© f ½ f° 9°¾½°ff ff¯ ° f° ¾ °–f°nff¯f°ff–f ©f ¯¾f¾¾   .nf°–f° ½ff¾f°–f°–f°½f°©f°–@@$¾   ff°f°–f°¾ ½ ¯ ° f°€° ¾ ff  .

f°f½f ff  ¯½ ¾ ¯f°f ff f°f f° ½f f ½ fff° f f° ©f  f°  f € €  ¯½ ¾ f°f  ff° ff¯ f ff° ff ¾ ¯ °ff ½ ° f ½ fff°¾ f°– nf  ff° f°f° ff ff °–f° ½ff°f°–f°f°–¾°–¯ f ° °–½  ff¾fff ¯°f  @¯½ ¾f ff ½f ff¾½¾f f°¾ ff  9¾f¾ ff f¾ f¾ff° °–f° ¯ f ¯ f ° °– f ¯°f f° ½f f ½ ½¾½f¯¾ – f  °–f°f°–f°f°–f° ½f½f¾½¾f¾€ ¯f¾°¯ ¯ ¾f ff°¯½ ¾  f½¾f¾ f½f f f¾ f¯f¯½ ¾ f°f°f°– –°ff° fn½f  f½¾f¾ f f½f f f¾ f¯f¯½ ¾ f°f°f°– –°ff°n½f  @ ¾f°¯½ ¾°––f½ fff° f½f ° ff° f¯½ ¾¯f°fff f f¾ ¾f½f° °©f°¾ – f °–f""  9 fff°¾ ¯°–°¯ °¯ f°¾ ½f f f°– ¯ ° ff° ¯f f  f½f f°–f° nn$¯ ° ©f ¾ f °f¾ ¾ f ff° ½f¾ °f   f½f ¯ °°––f f °f ½ fff° ½¾½f¯ ff¯ f ©f¯ ¾ f ¯ ff° f °f ½ °ff° f° ½ °fff¾f°ff° f°– n ¯f ¾ f¯f ½ ¾f°f° ff–f f° ¯½f¾f°–f½ °°–  9 fff° ¾ ¯ ¾ f° ¾ ¯ ° ¾ ff ½ fff° f f f ff f ff° ff ff°° ff°¾ nff ° f°½f€  9 fff° ½¾½f¯ f° ½¾¯ ff f¾ f¾ ¯°–° ©f ¾f¯ff° °–f°f°f ¾ f°f f°f f ©f ½ fff°½¾½f¯  f¾¾ – f ff¾f f°nff°f°–f°–f¾ –f° .¯½ ¾ ¯f°f¾ °f   ff° f°–f°  ff¾ €° ¾ f° f°  ff ¾ ©f ¯°–° ff°– ¾  @f°–f°f°f° f°f° ff f°ff¾¯½¾¾ f°½¾f  ff°nff ff¾ ¯ f° f° ¾ °–f° ff°–f°¾ nff ¾f¯f ¾f¯f ¯½ ¾.

  f½f¯°–° © f°¯ ¯ fff°––f f–ff°–ff°¯ °©f ° ff  f°¾½ ¯ °f ¾¾ f½ fff°  9 fff° f½f ©f f½f°¾f©f¾ f ff  ½  f½f ©f ff¯½ ¾f°f°f°½ff¯½ff f°f½ fff° f f°–f°½f°n ff¯¯ °–f f½½ fff°½¾½f¯           .

  @-@ 9----9-9@9@D. °– °f – ©ff f° f° f f° f ½ fff° ½¾ ½f¯ ¾ ° ¾ f ¯ ff° ½ °f°–f°f°f°– ½f°¯ ° f¯ff°©f  9 °fff° °  f° ¯f¯½ ¯ °– °f ¾ nff ½f f° ° f° f ¾ f – ©ff ½ fff° ½¾½f¯ ¾ °  f° ¯ ff° ½ °–f° ½ f¯f ° ½ ° f¯ff° ©f  f° ff ¯ ©°f f¾   ¯ff° f° ¾ff° f f½ fff°½¾½f¯¾ ° ¯ °°   f°– ¯ ¯½°f ¾ ¯ °–ff¯ ½ fff° ½¾½f¯ ¾ °  ¯f° ° f°¾ – f f°–f°¾ nff¯ ¯f f 9f¾ff  ¾ ¯ f°– ©ff° °–f° f f–f  f° f ¯ ° f½ff° ½ ff°f° ½f¾nf ½ ¾f°f° f f° f¾f¯½f °–f°¯°––¾ f½ ¾f°f° f ¯f ½¾ ¾¯f¾ff½° ¯f¾f   f° f f° f¯½ ff¯¯ ¯ f°½ fff°°€f¾ ¯f¾½ °– °ff° f°½ °f°–f°f° f ©f ½ fff°½¾½f¯¾ °   @ ¾ f ff $ ½ °–f½f° ½ °°– f°– ½ f° ¾ ½ ¾f ° ¾ f ¾ f°–¯ °–f f° ¾°¯ °– °–f°f°–f° ff¾°¾ ¾ f½ff ¾ °€¾¾ °–f°©f¯ f° f° f½f½f¾f°–¾f°–f°–f° @@$¾  .D- @©f° .

  f ff°½ °°– ¾ f ¾¾f%¾¾° . –°f½f f ¯ ¯ f°f° fff°–°––%  f°° f¯½¾°–I ©¾ – f ¯f¾fff½¾ ¾¯f¾f°– ¯ ¯f f  f° ¾ ¯ ¯ ff ¯ °–ff¯f° fff– ©ff¾ ½f¾f°–°€¾I ° ¯ °––f°f° nff° f°– f°– f° ¾ – f © % nff° I °–f°  ¾f° n ½f ¾½ff °f f¯ f f f  ¾f° ½ f°f° f° ½ ff°f° ¾ ¾f¯½f f ¯f¾f%  ©ff f°@f° f f -f ¯f f°n ½f%$¯ °ff % @ f°f° ff¾f°–f ° f f°f°¾¾ ¯¯– . –°% nff°°f °f%°– ff% f° ° f @ ¯½f ½ °¯½f°f° f°– ¯ ¯f f ° f ff° ¾ f   f°f½ °nfff°½ ff°f°°€f¾$f   ¾ ¯ ©f° € €  ¯f¾ f° ff f°– €°–¾ °–f° f °  °–f°½ fff°½¾½f¯¾ °  9¾ ¾  f°f¾  9 ¾f– ©ff f°f° f½ fff°½¾½f¯¾ ° 9 fff° ff–°fff f f°½f f©f¯ ©f¯¾ ¾ f½ ¾f°f° f°––f½¾ f–f½ fff° ½¾½f¯¾ ° f°¯ ¯ f°½ ¯ ¾ff° f°½ °– ff°¾ – f  9f°f °–f°f f f°– ¾¯ °–ff¯½ fff°½¾½f¯¾ ° ½f°–¾ ¾ f¯ff½ f¯f f f½f° f f° fff°f f°– ¾ f ff f°–¯ °–ff¯ f  ff°½fn °f f°¾ f½ f° f °–f½ 9 ¾f°f°f¯f n °€ ¾ ¾ 9 ¾f°f° °–f°¯½f¾ff °–f°¯ °––°ff°ff @ f°ff¾ f fn ¾f € @ f°ff¾ f ½¾¯  f¯°–° ¯f f° °– ffI ¯ °––°ff°©f¯ f°– ¾f% ff%  f° f ff°¾¾f ¾¾° ff¯nn°– ff ¾¾° .ff¯ –° ¯–.%©f°–f° f°.

n  € -f€f¾n ½f%€ °¾½ °f€f¾f°f$¯ °ff % ¾ °f°– fnn$©f¯ °–°– – ¾f ff½°–¾f° °–fff¯ °©f °–° f° f¾f – ½nf         f¾f° °–f°f f ½f f ¾f¯ f° f–f°f °f°–f½ff°– ©f  ©  ¾f¯f f°f % ©f ¯°–° % f° f°––f f–f°f f°– f½f ¯ °©f ° ff©f ½ f° ¯f¾f   ¾ f¾ f° nff f° f f° f f ¾ nff f nff °–f°  ff ½ fff° f½f°¯f°f f° f½f f°f fff°–¾ f f %f°ff° ¯ °°– ff¯¯ ° f–°¾¾¾ nffn ½f f°¯ ¯¾f°° ff°f°– ½f%  f° ½ ¯ ° f ¾ f° f¾f¯ €f ¾ f¯f f ½f f f°– ¯ °–ff¯ ½ fff°½¾½f¯¾ ° °  fnfff°f°–ff °–f"" f ff° ¾¾ °¾f¾¾ ¯¯ ¯ f°¾°f°f° f  f ©f ¾ –f°f°¾ ¯fnff°f°–f°– n 9 °–f° ½ ¾f°f° f°– ff¾ f½f ¯ °n –f ©f °f ½ fff°½¾½f¯¾ °   ff°½fn °f f°¾ f½°ff°– f °–f½¯ ½ff°½ ° f f¯f½ fff°½¾½f¯¾ °   ff°½fn °f f°¾ f½°ff°– f °–f½ ¯ ½ff°½ ° f f¯f½ fff°½¾½f¯¾ °  €  f°– ¯ °–ff¯½ fff°½¾½f¯¾ ° ¯ ¯ f° f°f° ° f½f ¯ f°©f° ½ ¯ f°   f¾ n½ ¾ °– ¯ °¾ f°f f° ° ½  f°– n½ f¯f ° ¯ °©f–f½ ¾ ff° f°–n½ –  °–f°½ fff°½¾½f¯¾ ° ½ f¯ ff°f ¾   .

°°–f°f½ ¯f°€fff° f° ff¯½ ff°f°°€f¾  9f¾ff  ¾ ¯f°– ©ff° °–f° ff–f ¯ ° f½ff°½ ff°f°½f¾nf½ ¾f°f° f f° f ¾f¯½f °–f° ¯°–– ¾ f ½ ¾f°f° f ¯f ½¾ ¾¯f¾ ff½° ¯f¾f   f° f f° f¯½ ff¯ ¯ ¯ f° ½ ff°f° °€f¾  ¯f¾ ½ ° f ½ °n –ff° ½ °– °ff° f°½ °f°–f°f° °–f° ½f¾ ½¾¾½ ½ f¾  @ ¾ f ½ fff°$ ½ °–f½f° ½ °°– ¾f ° f ¾ f°– ¯ °–f f° ¾°¯ °– °–f°f°–f° ff¾°¾ f½ff ¾ °€¾¾ °–f°©f¯ f° f° ¾f°–f°–f° ¾@@$¾   @ ¾ f f ff°½ °°– nff°°€¾%°– ff% f°f° f –f ¾ f ¯½f½ °¯½f°f°° f f°f°–¯ ¯f f   f°f¾ff°f½ °nfff°½ ff°f°°€f¾$f  .  @- 9----99D9 @©f° . °– °ff° f f° f¾ ½¾¾½ ½ f¾ f°¯ °–f¯ ° ff°f°– ½f 9 °fff°f° f  f° ¯f¯½ ¯ °– °f ¾ nff ½f f° f f° – ©ff ¾ ½¾¾ ½ ½ f¾ ¯ ff° ½ fff° °–f°¾ – f f°¯ ©°f f¾   °–f°¾ ½¾¾½ ½ ¾¯ ° f½f½ °f°–f°f°f°–¯ ¯f f f° ½ff 9 °°f° ¯ff° f° ¾ff°f f¾ ½¾¾½ ½ f¾  .

 ¾ ¯ ©f° f°– € €  ¯f¾ f° ff ©ff° °–f° f °  °–f°¯½f¾½f¾nf½ ¾f°f°   9¾ ¾  f°f¾  ¯f f° f f° – ©ff °€ ¾ ½ ½ f¾ f°– f–°¾f f ff  – ©ff ff° ©f ¾ ©f½ nf°f¾ f½ f°¯ff %f©f¯%°––f f½f¾nf½ ¾f°f° f  .

 - ½ ff½ ¾ n 9 °– ff°½ f–°ff°–f °¯f  .

ff°f–°ff°– f ¾  @ f¯ f°f½ °– nf°f° ¾  ff¯ ¯ f°½ ff°f°°€f¾½ ¾ff° fff$– ©ff°€ ¾  ½ °f° ½f f ¾f¯$ f–f°ff–ff¾½f f f f½f° f$– ©ff °€ ¾ f°f–f¾ – f¯ °nf½ °–f°©f¯ ° ¯f°f  f –f ¾ ½¾¾ ½ ¾f  f ½ff ¾f¯½f f ° ¯ °nf ¾¯ °€ ¾ %.°–° f¾f¾¯ °€ ¾ ¯f¾°€ ¾°¾%  f ¾°  ½ °– nf° ¾f¯ f ff f½f½ fff°½ f–°f ¯f f° °€¾ °– ff °–f° ©f¯ f°– ¾f % f°  % ©f° ¾ – f  % ½ ½ ¾f ° ¯ f ¯°–°f° f f°f ¾¾f ©f°–f° ½f¾ °f%  f° ¾°f–ff f° f½f° f$– ©ff¾ ½¾%¾.

ff  f ¾ f° ° ½ % f° ©f  f¾  nff° I f° f° f ¾ ¾f °–f° °f° ©  f ¯½¾°–I¾ f½©f¯  °f¯n°¯–$– f f f°I¾ f½©f¯ n . ° f¯–I¾ f½©f¯ .

° f ¯–¾ f½©f¯¾ f¯ff%  9f¾f° ff  $ f ff ½¾f $ ©f ff°––f f–f f°f ¾f¯½f °€ ¾ ff¾  . f f°f ¾ ½¾¾ °–f°   f f ¯f f° ¾ ¯ © f° f° f %¯¾f°f¯½¾°–9 ¯–½ f¾ f½©f¯ f¯ f.

nf°–f° °–f°¾ ¾f¯f¾ ¯ f°¾ ¾ f¯ ¯ ¾f $ f  f fff°– ½ff ©f°–f° ½f° ½ f°f° f¯f° °€f¾$ ff°  °f¾f ½f f °f°–½ °°–°f ¾f° ½ °––°ff°½ ¯ f¾ f°¯ ¯ f°–°f °–f°f f%¾ f°f ff% f ff f½ ¯ f¾  ¯ff f½f –°ff°f°f°– f © ¯¾f¯½f °–  @ f°f° ½f f f°––f f–f °f°– ½ °°–°f ¾ff – f f° f°f ¯°¯ f–  . ¯f¾  ° f½ ¯ ¯ f° %°f¯° ¯f° f ¯ ¯ f° ½ ¯ f° ¾ °–f–f f°–°f ½ °%  ff°¾ ¯f½ °nff° °–f°¾ ¾f¯f  ¯f  °–f° ¾ ¾f¯f f° ©f ° ¾°f f ¯ ¯ f ff¯ ©f¯ ¾ – f ©  f¾ ©f f°–f f°–f½ °fff¾f°ff°¾f°– ¾¾f° ¾f° f  °–f" f ff° ¾¾ °¾f¾¾ ¯¯ ¯ f°¾°f°f° f  ¯f  °€f¾ ¾  °f °€ ¾ f°  f°– f ¯ ff° f ff¯ f ff° ¯f ½ ¾f°f° f°– ¯ ¯f°©f°– ½ nf°f ¾ f½  f° f°– f¯f ¯ ¯½°f ¾f°– °–– n  ¾f° f° nn f°–f° ¾f°–ff ½ °°– f ° ½ °n –ff° ¯f½° ½ °f°–f°f°¾ ½¾¾  °€ ¾ ¾f¯ ° ff°½ fff°½¾½f¯¾ °   f ff° ff°¯ ¯ ©ff° f f f°¾ nff ° f°¯ ¯f f €  °–f°¾ ½¾¾½ ½ f¾½ °–f° ¯ f °f f ff° ¯¯°f f½f ¯ ° f f°°f¯ °©f ¾f°–f f° ½ ¾  .

 @©f°  .    @- 9------@D. °°–f°f½ ¯f°€fff° f°  9¾ ¾  f°f¾   f¯ °nnf°–f° f°¯ °––°ff°¾f°–f°–f° ¾¾ ¯¯ °f°–f° f ff ½f ½ °n –ff°°€ ¾f°– f½f f¾ff¯ ff f°¯ ff° ¾¾f¾½f f   f°–f½f f¾f° f°½ fff°¾ – f  . °–f¯ ° ff° f°– ½f f° ¯ ff° ½ °–f° –ff fff° f fff°–¯ °–ff¯f¾€¾f° °f¯  9 °fff°¾f° f  f° ¯ °– °f °–f° ½f f f f °–f° f¾€¾f ¾ f ¯ ff° ° ff° ¾ n ½f°f ¯ ¯f ¾¾f¾ f f f ¯ °–¾fff° f°f° ¯ ¾ f°– ½ f° ¯ © f ff °–f° ½f f°¯ ¯ f°½ fff°f°©f°f°– ½f  f¾  9 °°f° ¯ff° f f f f¾€¾f ° °f¯ 9 °°f° ¾ff° f f f¾€¾f° °f¯  . °– °f °–f° ½f f ff °–f°f¾€¾f° °f¯  .

ff° °f¾½f f  f  ff° f ½ ¯ff°f°– ff ¾ ¯ °–f° f  9 ¾f ¯ f½¾¾ f ½ff¾  °–f ff° n 9f°¯f¾ f°–¾ ¾f%° ° ff°– n$° ° ff°– n½ f°% °ff°f¯ f– f°¯f¾ ff¾°–½  9f¾f°–¯f¾ f°½ ¾f½ ff°°f ¯f¾ f¾¯ °½ f– ¯ f° °–  ff°f©f f f°¯f¾  €  ¯f¾f°°–f¯ ff °f€f¾f ff¯¾°–½ – 9 ¾f ½ ff°°f °–f° nff °f¾ f f° f¯f f½ff f f°f ¯ °– ¯ f°– f f f f¯ °– ¯ f°– ¯f °f¾ °–f° n ½ff° f$¯ °  f f f f f¯ °– ¯ f°– .  f f¾½f f ° ¯ ff° ¾¾f¾ ½f f ¾ f½ ff° f ¾f½f° ¾ ¯f½ fff°f°– ½ f° ff¯ f ff° ¾ ¾ f f° €°–¾ °–f° f   – f¾ f ff °f f ff° f ff° ½  f°¾ – f °–f° f °–f° f° ¾ f°– f°–f  f f °– ¾ ¯ f ¯f¾ f–f° ½ff°f °–f°f° ff°– ¾ f°f°–f  -f f °–f° ½f ° ¯ ¯f¾f° ff f °f€f¾ $ ¯ °f°–¾ ¾ ¯ ¯ ° ½ f¯f °f 9 ©f f f ¯ °f°–¾ °–f° f¾ °f€f¾ °–f° ¯fff °f€f¾n ½f f° f°–f ½nfff f°$ff ¯f¾ f f°–f°  °f°– °–f° °f ½f f ½ ¯ff° f°– ff  ½ff ¾  °–f ff°f–f©ff°°f€f¾ f ff¾ f½ ¾ ¯ f°½ °°– ¾ f°¯ °n –f½ ¯½f f  ¾f½¯ f° ¯ f° °– f °–f° ¯ °–f° ff ½ °–¾f½ @@ff½ °–¾f½ @@$¾ %f°–f°¯ ¯f¾f°ff½ °–¾f½ f ff¯½f f °–°–f° f 9 °–¾f½f°f°– f ff¯ff°¯ ° f f° f f  °©f°°–f°– f fff¾½f¾¯ ½f ff°–% n f° ¾¯f¾ ¯ ½f f f % –¾ ½°––°– f ff ¯ ° ½ °–f° ¯ ff ¯ ° ° f f f -f f°– f ff° f f f ¯f° °f€f¾ ff ¯ °f°–¾ °f–° °¯f  f ½ ff° ° ff° f°© f°©f° °–f° ½ fff° f– f°– °¯f f f °f€f¾ °¯f f°©f° °–f° °f¾  .

% 9 f½¾¾ f f° °–f ff° ½ff ©f % 9 ¾f °– f° ¯ f½ff f f ff ¯¾ ff nff°  f° ff°½ °–¾f½f°©f½  % ¯f¾f°°–f¯  f¾°¯ °°–ff° °f¾  I °f¾ f¾ f¯f¯ ° f °f° °f °–f°n ½ff½ff f °f€f¾ ¾½°f°% f$¯ °% f° ff f½ f° f fff °–f° f ½ ¾¾f¾ f°© @ ¾f° °–f°f°–fff½ fff°  © f f ¯ °f€f¾ ff½ °f€f¾f°°f ¯f ¾f° °f¾ ff f ff9¾ ¾¯f¾ ¾f° °f¾¾ f¯f½ ©ff°f°  f f ¯f ¯ °f°–¾  °f° °f¾ f¯f f ¾ f¯f ¯ ° f ½ °f€f¾f°¾ ¾f ff¾°¯f f°©f° °–f°½ fff°   f½ °f€f¾f° ff°– ff$¯ ° ¾f° °f¾ f°¾ – f© ¯ f ©f ½ f° f f f°– ¾f°–f ff¯  °f¾ °–f° ¾– ° ©f ¯°–° @ ¾f° °f¾ f°¾ – f© ° f°©f° °f¾ ¾f¯½f f ¯½f ©f° ff ¾f¯½f f ff° f ¯ ¯ f ff ¾ f¯f ¯ ° % . ¯ f°f f f° f °–f° f°f ¯ f¯ f ¯ °f°–¾ff °f€f¾¾½°f°%  ¯½ ¾ f f f ©f¯ ¯°–°f° f °f–f ¾ ff°f°– f¯½°¯ ff° °f¾ f°¯½ ¾ f f  f°ff° fff°¯ ¯ ff°f °–f° °f¾ n ff f f °f–f f¯½ f°½ °f€f¾f° f ¯f¾ f °f¾¯ °  °f–f ¾ ff° f f½f¯f¯ ff°¯½ ¾ f f °–f° n ½ff° ¯½ ¾ f f f° °– °f¾  f¾ f f ½f f¾ff ¯ ff° ¯½ ¾ f f f°– ¾ f ¯f¾ ½ f f°¯ f½ff ©f°°– f°½f ½f°f¯ f f  ff° ½ ° f°f° ½f f ©f°°– °–f° nff ¯ ff° f ©f ½f ff–f¾½°– f  °–f f f °–f°©f ©f¾ f° f f¾ ff¯  n¯   f f °f€f¾°¯f ½ ¾f¾ f ff .

ff½°––°–¾f°–f °–° ff°½ °–f°–ff°f°–¯ ¯f f  9 ff° f°f f ½ °f€f¾f° f° °f f ¾ f¯f ©f¯ D ¾ f ¾ f½©f¯°––f ff¾°¯f  f° ¾°f¯ ¯ ¾ – f©© °–f° f½¯ ff°½ °–f°–ff° .

 9f¾f°½ ¯f°ff°f°–¾ °–½f f f¾ f¯f©f¯¾ f°©°f  ©ff°½f f $¾f¯ °f°– fff f°f° f f° f°f½f f ff ff° f f¾fff ©f°–¾ – f©ff¯ °– °– f°¾ n ½f°f  .

° ff¾¾€°– f° . ° f°°––f f f @ @f¯f f°¯ f f ½° ¯f¾ –ff °f€f¾  ¯ff° . ° f°½ff ½ f . ° ½ °– .ff °–f°¾ ¾f¯f¾ ¯f½ fff°f°– f°    °–f""  @° ff°f°– f f°©f° f°f ff°– ¯ f° @-- .

°½f° ¾– ° ff ff ½ ¯ °–° ¯fff f  9°¾½ ½°¾½ ¾¾f¾  %f$¾ff°°f€f¾% ¾f°©ff°°f€f¾ f  % f$°f€f¾% ff° f°f°½ °f€f¾f°¾ f°f  .¯½ ¾ °–°$½f°f¾ ½f$¯½ ½ fff° fff½f f¾€°– ½ ¯ f ff .

%.

nf°$¾f¾% f f f f$°f  ff f$¯ ° ff° ½©ff°©f°°–     .

°°–ff° ½ ¯ f©ff° ¾¾f ¯ f f° ¯ °–f¾f ½ °– ff° f° f¯½f° ¾¾f ¾ f ¾ f ¯ ¯ ¯ °– °–f° ½ °f¾¾ff°– f° f¾f°f .f¾fff .ff¾¾f .ff¾¾f f ¯  f°f° ff½f°  9 f°–f° ff½f° f–f f½f ¾ ¾ ¯f°–f f©f ¯ ¯½ ff° ½ f©ff° f°– ¾f¯½ff° f° ¯ ¯f°€fff°¯¾ ¾f°f°¯¾ nff½€ ¾°f   ½f f°¾¾ °¾¾ ff½f° f½f .9-D@D9   ¾¯½f° f° f ½ ff°f° –°f ff¯ ½ ° f½f° °¯f f° °–f ° ©f f°– ½ f° ° ¯ °nf½f f¾ f°– °–°f° 9 ° f½f° ¾f° f ½ ff°f° ff° ¾ f–¾¯ ° °–¯f¾fff f °f½ °ff° f f½½¾ ¾ f°f¾½ ff°f° f½f ff° °–f° f¾ff°–© f¾ f° f ½ ff°f° –ff fff° ¾ n f° ° °ff  f  ¾f° ff ½ °f°–f°f°½ fff° ff¯ f¯f°½f f¯ ¾ ½ °f°–f°f° –fff°½f f f¯½¾ ½ °f°–f°f° –fff°½f f½f¾f¯f"¯fn ½ ¾f°f° °–f°½ °––°fffn¯ ¾f ½ °f°–f°f°½f f °¾½f¾ °f ½ f°–f°f° ½ fff° ½¾ ½f¯ ½¯  ½ °f°–f°f° ½ fff° ½¾ ½f¯ ¾ °  ½ °f°–f°f°¾ ½¾¾½ ½ f¾ f°½ °f°–f°f°f¾€¾f° °f¯  ff°  ½f f.f¾fff ff½f° f½f¯ °– f f°¯ °f½ ff°f° f°f°–¾ ¾f ¾f° f¾ °––f f½f n½f° ¾f°–¯ ° °–   ½f f@ °f–f ¾ ff°% f°% f° ff½f° f½f ¯ ff° ½ °f°–f°f° –ff fff° ¾ n f° ° °ff °–f° ½f f° ¾ ¾f ¾f° f f°– f f½f ¯ ° f–°¾f f° ¯ ° °f° ½¾f° °–f° ½f f° € € ¾ f ¯ ff° ©f° °–f° f f° °f   ½f f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful