You are on page 1of 4

Testy sprawdzające

Grupa B

TEST nr 1 z działu: Optyka


imię i nazwisko

W zadaniach 1.–17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej klasa data


odpowiedzi.

1 Największą prędkością w przyrodzie jest


A. prędkość dźwięku w powietrzu.
B. prędkość światła w wodzie.
C. prędkość dźwięku w wodzie.
D. prędkość światła w próżni.

2 Źródłem światła jest


A. Księżyc.
B. ekran kinowy.
C. Wenus.
D. ognisko.

3 Światło wpada do ciemnego pokoju przez dziurkę od klucza. Biegnie wtedy


A. po liniach krzywych.
B. po liniach prostych.
C. po liniach prostych i krzywych.
D. po liniach, których kształt zależy od ciśnienia atmosferycznego.

4 Prędkość światła jest największa


A. w próżni.
B. w ciałach stałych.
C. w cieczach.
D. w gazach.

5 Kierowca widzi w lusterkach jadące za nim samochody dzięki zjawisku


A. rozszczepienia światła.
B. załamania światła.
C. odbicia światła.
D. rozproszenia światła.
Testy sprawdzające
Grupa B

6 Oli wpadł do wody kolczyk. Gdy chciała go wyciągnąć, okazało się, że nie znajduje się on w miejscu, w którym go
wcześniej dostrzegła. Złudzenie było skutkiem

A. załamania światła.
B. rozszczepienia światła.
C. odbicia światła.
D. wady wzroku.

7 Na rysunku obok przedstawiono


A. zwierciadło wklęsłe.
B. zwierciadło płaskie.
C. soczewkę skupiającą.
D. soczewkę rozpraszającą.

8 W przedstawionym przypadku na ekranie


A. powstaje cień.
B. powstają cień i półcień.
C. powstaje półcień.
D. nie powstaje ani cień, ani półcień.

9 Powierzchnia lustra jest widoczna dzięki zjawisku


A. pochłaniania światła.
B. rozszczepienia światła.
C. załamania światła.
D. odbicia światła.

10 Jeżeli kąt γ jest równy 50°, to kąt padania wynosi


A. 20°. B. 40°. C. 50°. D. 90°.

11 Zwierciadłem wklęsłym jest


β
α
A. bombka na choince. γ δ
B. wewnętrzna strona łyżki.
C. lustro w łazience.
D. soczewka w okularach.

12 Kasia przegląda się w lustrze. Widzi obraz


A. symetryczny.
B. pomniejszony.
C. niesymetryczny.
D. powiększony.
Testy sprawdzające
Grupa B

13 Na którym rysunku ognisko zostało poprawnie zaznaczone?


R – promień zwierciadła R – promień zwierciadła R – promień zwierciadła
(sfery kuli) (sfery kuli) (sfery kuli)

F F F
oś oś oś
optyczna optyczna optyczna
I II III

A. Na rysunku I.
B. Na rysunku II.
C. Na rysunku III.
D. Na żadnym rysunku nie zostało zaznaczone poprawnie.

14 Na zwierciadło wklęsłe pada równoległa wiązka światła. Po odbiciu stanie się ona wiązką
A. równoległą.
B. zbieżną.
C. rozbieżną.
D. zbieżną lub równoległą.

15 Na podstawie rysunku zamieszczonego obok


A. można stwierdzić, że prędkość światła w wodzie i w powie-
trzu jest taka sama. woda
B. nie można porównać prędkości światła w wodzie i w powie-
trzu. powietrze
C. można stwierdzić, że światło w wodzie rozchodzi się szybciej
niż w powietrzu.
D. można stwierdzić, że światło w powietrzu rozchodzi się szyb-
ciej niż w wodzie.

16 Ogniskowa zwierciadła kulistego wklęsłego ma długość 10 cm. Promień krzywizny tego zwierciadła wynosi
A. 5 cm.
B. 10 cm.
C. 20 cm.
D. 40 cm.

17 W odległości 20 cm od zwierciadła kulistego wklęsłego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz powstał w odle-
głości 10 cm od zwierciadła. Powiększenie obrazu wynosi
1
A. .
2
B. 2.
C. 60.
D. 80.
Testy sprawdzające
Grupa B

18 Oświetlony przedmiot (strzałka AB) ustawiono przed soczewką skupiającą


(jak na rysunku).
A
a) Skonstruuj obraz tego przedmiotu.
B
b) Wymień cechy tego obrazu. F

19 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 10 cm.

20 Krzyś nosi okulary o zdolności skupiającej (+0,5 D) i (+1 D).


a) Zidentyfikuj wadę wzroku Krzysia i wyjaśnij, na czym ona polega.

b) Oblicz ogniskowe soczewek w okularach Krzysia.