You are on page 1of 5

Tabel 1.

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor parlamentare


din 1994-2014

Partide Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 1994
parlament
are

PDAM PPAM îşi propune să ia măsuri privind apărarea drepturilor femeilor, îmbunătăţirea condiţiilor
lor de muncă.

BePSMUE Statul e chemat să răspundă pentru asigurarea minimului de existenţă al păturilor socialmente
vulnerabile şi, în primul rînd, al pensionarilor, invalizilor, mamelor singuratice, familiilor
numeroase.

BȚII - familiile cu mulţi copii, orfani, handicapaţi, pensionarii, tinerii şi şomerii să fie asiguraţi cu un
nivel de viaţă cuvenit. În aşa fel ca ele să corespundă coşului minim de consum;
- femeile să fie ocrotite suplimentar prin:
a) crearea unui departament de stat pentru problemele femeilor;
b) garantarea prin lege a păstrării locului de muncă pe durata ultimilor 3 ani de muncă pînă la
ieşirea la pensie.

BeAFPCD Familia este instituţia de bază pentru existenţa unei naţiuni, cea mai stabilă instituţie de
convieţuire umană. În concepţia democraţiei creştine familia este fundamentul societăţii şi al
statului. Statul trebuie să-i acorde o atenţie şi o protecţie deosebită.
Scăderea vertiginoasă a natalităţii nu este o consecinţă a nedorinţei de a avea copii, ci
rezultatul dezastrului economic, social şi ecologic cauzat de politica antipopulară a actualei
conduceri a republicii. Avînd în vedere corelaţia între nivelul spiritual şi material de viaţă şi
creşterea demografică, Alianţa îşi axează eforturile pe rezolvarea problemelor economice şi
sociale care ar încuraja natalitatea prin: acordarea unor compensaţii financiare familiilor cu
copii; asigurarea familiilor tinere cu locuinţe; construcţia de grădiniţe pentru copii, spitale şi
aşezăminte sanitare destinate îngrijirii gratuite a sănătăţii copiilor; reglementarea duratei timpului
de muncă în raport cu cerinţele fine vieţi de familie echilibrată şi normală.

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 1998

PCRM -

BeCDM Stabilirea grupurilor sociale beneficiare de facilităţi (familii tinere, invalizi etc). Creditarea
construcţiei locuinţelor pentru tinerele familii;

BepMDP ajutorul acordat de stat membrilor societăţii mai vulnerabili din punct de vedere economic:
copiilor din familiile numeroase şi din cele pauperizate, mamelor solitare, invalizilor.

PFD - acordarea de înlesniri tinerilor familii pentru procurarea ori construcţia de locuinţe atît la sate,
cît şi la oraşe, oferindu-li-se, în acest sens, terenuri şi credite pe un termen de lungă durată, cu o
dobîndă redusă, subvenţionată de stat;
- acordarea de asistenţă de stat orfanilor şi familiilor sărace.

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2001

PCRM Comuniştii la putere — ordine în ţară, bunăstare în familie!


Să ia apărarea familiei, a mamei şi a copilului. Să creeze un fond de ajutorare a familiilor cu
mulţi copii şi a celor nevoiaşe, a mamelor singuratice.

Principalele noastre scopuri sînt edificarea unei societăţi libere, unui stat democratic echitabil, în
BeAB care fiecare familie şi fiecare cetăţean va dispune de toate cele necesare pentru a duce o viaţă
demnă, civilizată.
Asigurarea gratuită a copiilor din familiile defavorizate cu manuale, îmbrăcăminte şi
încălţăminte, precum şi pentru repunerea în funcţiune a cantinelor şcolare, care ar oferi dejunuri
calde elevilor din clasele primare;

PPCD Crearea unui fond de solidaritate in vederea acordarii alocatiilor pentru categoriile social
vulnerabile: someri, batrani, copii, invalizi, familii cu venituri mici

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2005

PCRM -

BMD Sănătatea morală a societăţii şi capacitatea unei naţiuni de a convieţui într-o lume modernă
depind de trăinicia familiei.
- scutirea de impozite pentru construcţia şi procurarea spaţiului locativ. Pentru familiile social
vulnerabile construcţia spaţiului locativ se va face din bugetul de stat şi local.
- compensaţii pentru familiile cu venituri mici, nivelul plăţilor comunale să constituie nu mai
mult de ⅓ din bugetul familiei
- compensarea, în propor ie de 50% a costului utilităţilor pentru familiile care au venituri de
sub 500 de lei de persoană;
- îndemnizaţie unică de 3000 de lei, la naşterea primului copil, şi de 1000 de lei pentru următorii.
- indexarea anuală a plăţilor de asigurări sociale pentru familiile defavorizate.
- indemnizaţii unice pentru şcolarizarea copiilor din familiile defavorizate.
- majorarea indemnizaţiilor pentru familiile adoptive şi pentru copiii orfani luaţi sub tutelă
- aceleaşi posibilităţi pentru copii din zonele rurale: studii de calitate, şcoli sportive şi artistice,
acces la Internet. - redeschiderea și modernizarea grădiniţelor cu program i modernizarea grădiniţelor cu program
prelungit -
garantarea şanselor egale pentru încadrarea în cîmpul muncii, salarizare şi promovarea în funcţii
de conducere a femeilor.
- organizarea cursurilor gratuite de calificare pentru femeile angajate, care revin din concediul
de îngrijire a copilului.
- crearea centrelor de plasament pentru bătrînii singuri şi pentru femeile-victime ale violenţei în
familie.

PPCD Fond de garantare a creditelor pentru tinerele familii în vederea construcţiei locuinţelor.
Majorarea indemnizaţiei lunare pe parcursul a doi ani până la 75 euro. Dezvoltarea reţelei de
instituţii preşcolare, în special în spaţiul rural. Sistem de sprijinire a copiilor din familiile
monoparentale. Servicii de consiliere pentru pregătirea tinerilor pentru căsnicie, soluţionarea
conflictelor şi prevenirea divorţurilor.

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din aprilie
2009

PCRM Majorarea salariului mediu pe economie pînă la un nivel ce ar depăşi de trei ori minimumul
de existenţă, dar nu mai mic de 500 euro. Veniturile fiecărei familii din Moldova trebuie să-i
asigure acesteia o calitate destoinică de viată, precum şi posibilitatea de a face economii.

PL Alocaţie unică pentru naşterea primului, al doilea, al treilea şi următorilor copii de 5000 de lei,
10000 de lei, 15000 de lei. Indemnizaţiei lunară pentru creşterea copilului nu mai puţin de 50%
din salariul mediu pe economie. Reducerea substanţială a sărăciei în rândurile copiilor şi
majorării ratei de şcolarizare primară. Sporirea eficacităţii asistenţei pentru familiile
defavorizate. Îmbunătăţirea accesului la învăţământ primar şi secundar, în special în
localităţile rurale. Asigurarea independenţei economice egale pentru bărbaţi şi femei, prin
crearea de noi locuri de muncă pentru femei. Reprezentarea egală la luarea deciziilor şi
promovarea femeilor în posturi de conducere. Eradicarea tuturor formelor de violenţă de
gen prin promovarea programelor educaţionale, adoptarea legilor în domeniu, colaborarea cu
mass-media şi societatea civilă. Eliminarea stereotipurilor de gen prin culturalizare şi educaţie
în familie, şcoală şi societate.

PLDM Protecţia socială – pentru o familie puternică şi o bătrîneţe asigurată


• pînă în 2012, majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, pînă la 10.000 lei şi
indemnizaţia lunară pînă la 1.300 lei.
• Implementarea programului naţional de locuinţe pentru tineri şi pentru familii tinere din
mediul urban şi rural.

AMN - lansarea programului naţional “case pentru tinerele familii” care va acorda la naşterea primului
copil dreptul de a închiria în condiţii avantajoase pe termen de până la 10 ani locuinţe,
construite de stat din veniturile obţinute în cadrul licitaţiilor funciare;
- Instituirea unei scheme de susţinere a copiilor din familiile nevoiaşe prin acordarea unei
indemnizaţii oferită în rate până la absolvirea gimnaziului de până la 5000 euro şi care, începând
cu al treilea copil din familie, va fi majorată cu 500 euro!

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din iulie
2009

PCRM, PL i AMN - program electoral neschimbat (cel de la alegerile din aprilie 2009)

PDM Familiile trainice înseamnă o societate trainică. Implementarea unor politici de încurajare a
sporului demografic, inclusiv prin crearea fondurilor destinate consolidării familiilor. Oferirea
de suport financiar, inclusiv prin creditare preferenţială, familiilor cu 2 şi mai mulţi copii pentru
procurarea locuinţei. Majorarea graduală a îndemnizaţiilor unice la naşterea copiilor, a
alocaţiilor acordate mamelor singure, a îndemnizaţiilor pentru întreţinerea persoanelor cu
dizabilităţi. Scutirea familiilor cu 4 şi mai mulţi copii de o parte considerabilă a plăţilor
impozitare. Extinderea şi susţinerea reţelei de centre de asistenţă socială şi pe probleme de
familie, a reţelei de cantine sociale.

PLDM Spijinul real al familiilor şi al maternităţii este doar o declaraţie, regăsindu-se doar în
propaganda oficială. Indemnizaţia unică la naştere în valoarea de doar 100 euro nu poate acoperi
nici costurile legate de maternitate şi naştere. RM este în deplină criză demografică. În ultimii 8
ani populaţia RM a scăzut cu 2,1%. Scăderea populaţiei este determinată de mai multe cauze,
precum: natalitatea scăzută, emigraţia şi creşterea mortalităţii. Chiar dacă actualul guvern se
declară de stînga, reformele iniţiate pot fi considerate doar indexări ale formelor vechi de
protecţie. În ultimii 8 ani de zile, indemnizaţiile lunare pentru persoanele asigurate acoperă doar
50% din minimul de existenţă, iar indemnizaţia de care au beneficiat familiile neasigurate,
majoritatea cărora sînt de la sat acoperă doar 1/3 din acest minim. Prin astfel de ”susţienere” este
afectată în mod direct familia de la ţară, familiile i femeile care activează în sectorul bugetar i în
agricultură. Astăzi, o mamă tînără aflată în concediu de maternitate prime te o indemnizaţie de
maxim 400 de lei. Ace ti bani nu sînt suficienţi nici măcar pentru o alimentaţie normală a copiilor.
Unicul sprijin real pe care îl au familiile vine din efortul istovitor al părinţilor i din destrămarea
familiei din cauza muncii silite de peste hotare. Faptul că 70% din populaţia este săracă,
demonstrează, că interesul guvernanţilor în ultimii ani a constat doar în crearea unor iluzii de
reformare i lustruirea parchetelor din instituţiile de la Chi inău.
Obiectivele asumate de către PLDM:
Creşterea de cel puţin 10 ori a indemnizaţiei unice şi completarea graduală pentru atingerea
valorii medii de 800 euro.
Crearea pachetelor de ajutor material şi suport femeilor, tinerelor mame din mediul rural şi a
celor care activează în sectorul bugetar, pentru a eradica discriminarea în funcţie de venituri a
femeilor. Procurarea de către APL a serviciilor sociale oferite de ONG-uri pentru popula ia
rurală la limita sărăciei. Dezvoltarea reţelei de servicii sociale comunitare destinate asistenţei
sociale a diferitor categorii de populaţie. Indemnizaţie lunară de îngrijire a copiilor în special din
mediul rural, care să acopere cel puţin minimul de existenţă. Crearea programelor de sprijin
familial pentru necesităţile specifice ale familie.

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2010

PCRM Restabilirea garanţiilor sociale anulate de către guvernarea antipopulară din anii 2009—2010
(pentru tineri, familiile cu copii, veterani, pensionari, bugetari, militari şi alte categorii de
populaţie etc). Reabilitarea tuturor programelor de susţinere a tinerilor, anulate în perioada
anilor 2009—2010. Relansarea programului naţional de asigurare cu spaţiu locativ pentru
tinerele familii. Garantarea protecţiei maternităţii, a copiilor şi a persoanelor în etate.

PLDM Locuinţe pentru tineri şi familii cu venituri mici. Vom sprijini tinerii şi familiile cu venituri
mici prin facilitarea accesului la credite avantajoase pentru procurarea de locuinţe. Un rezultat al
acţiunilor noastre va fi înviorarea sectorului de construcţii imobiliare şi creşterea suplimentară de
locuri de muncă.

PDM Majorarea indemnizaţiei unice la naştere pînă la 7 500 lei. Extinderea stagiului de cotizare
pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 7 ani, în lipsa accesului la educaţie într-o instituţie
preşcolară. Includerea în stagiul de cotizare a perioadei de îngrijire a unui copil invalid, a unui
invalid de gradul I şi a unei persoane de peste 75 de ani. Acordarea unui ajutor material unic de
5000 de lei familiei tinere la căsătorie. Instituirea ajutorului pentru închirierea spaţiilor locative
pentru familiile tinere. Asigurarea echităţii între bărbaţi şi femei, ţinând cont de oportunităţile de
angajare şi diferenţele de salarizare. Promovarea
politicilor de deinstituţionalizare a copiilor: stimularea procesului de reîntegrarea a copilului
în familia sa biologica, plasarea copiilor în familii foster sau instituţii de tip familial i
dezvoltarea serviciului de asistenţi sociali si sistemului de servicii speciale acordate familiilor
cu copii adoptivi.

PL Raţionalizarea beneficiilor pentru copii şi sporirea eficacităţii asistenţei pentru familiile


nevoiaşe. Îmbunătă irea accesului la învăţământ pentru copiii din familiile nevoiaşe. Asigurarea
accesului gratuit la bazele sportive publice pentru tinerii din familiile cu venituri mici;

Referin e la politici familiale în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2014

PSRM Familia reprezintă o celulă a societăţii. Situaţia materială complicată şi lipsa de încredere în
viitor impune tinerii să opteze pentru căsătorii mai tîrzii, să amîne naşterea copiilor sau să se
limiteze doar la un singur copil. Se înregistrează o situaţie demografică dezastruoasă. Cei care
nasc copii, primesc de la stat nişte indemnizaţii mizerabile. Fiecare a doua căsătorie este desfăcută.
Practic, fiecare a cincea familie are nevoie de tratament al infertilităţii. Socialiştii vor implementa
un program de susţinere a familiilor tinere – "capitalul matern". La un cont depozitar vor fi
transferate, pentru naşterea primului copil, 15 mii lei, pentru cel de-al doilea – 30 mii, pentru cel
de-al treilea şi mai departe – 50 mii lei. Statul va finanţa integral tratarea infertilităţii. Fiecare
copil trebuie să beneficieze de loc la creşă şi grădiniţa de copii conform locului de trai. Vom
achita un "salariu familial" unuia dintre soţi, ocupat de creşterea şi educarea a trei şi mai mulţi
copii, în volum, ce ar fi egal, cu cel puţin nivelul minim de trai. Asigurarea familiilor tinere cu
credite garantate de stat fără dobîndă pentru procurarea de apartamente. La naşterea celui de-al
doilea copil – anularea a 15% din suma creditului, la naşterea celui de-al treilea copil – 35%.

PLDM Vom implementa programe pentru a îmbunătăţi modul în care sunt tratate femeile şi mamele
tinere, inclusiv programe mai bune care să prevină, să raporteze şi să protejeze femeile de
violenta domestică.

PCRM Măsuri concrete pentru prevenirea unei catastrofe demografice naţionale. Vom amplifica
participarea financiară a statului în viaţa familiilor cu copii. Vom majora, cel puţin de cinci
ori, alocaţiile pentru naşterea şi îngrijirea copiilor. Familia cu doi copii va deveni o normă
socială. Punctul de pornire va fi alocaţia la naştere, care va depăşi de opt ori minimul de
existenţă. Vom asigura accesul fiecărui copil la educaţie preşcolară. Vom susţine familiile tinere
în soluţionarea problemei locative. Vom asigura şcolarizarea universală a copiilor, indiferent
de locul lor de trai şi statutul social al familiei

PDM PDM OCROTEŞTE FAMILIILE ŞI FEMEILE


PDM pune pe primul loc ocrotirea familiei moldoveneşti. Tot ceea ce facem, facem pentru a
oferi bunăstare familiilor.
Vom cre te mai puternic economia Moldovei să putem oferi venituri decente în fiecare casă, în
fiecare familie. Vom ocroti copiii, susţinându-i pe ei şi pe părinţi. Vom sprijini mamele în
creşterea şi educaţia copiilor. PDM va ajuta familiile tinere şi pe cele care au mulţi copii.Vom
veni cu fapte concrete pentru ca tot mai puţini moldoveni să fie nevoiţi să aleagă între bunăstare i
familia unită. Vom îmbunătă i locul şi rolului femeii în comunităţile noastre. Ne angajăm să
acordăm femeilor din Moldova sprijinul de care au nevoie acasă şi la serviciu. Vom dubla pensia
medie şi salariul mediu în următorii ani. Vom reduce impozitul pe locuinţă pentru familiile care
au cel puţin doi copii minori. Vom promova egalitatea reprezentării femeilor şi bărbaţilor în
funcţiile publice. Vom propune dublarea pedepselor pentru violenţa domestică, şi aplicarea
ordinului de restricţie pentru agresorii domestici. Vom moderniza creşele şi grădiniţele.

PL Implementarea de politici sustenabile pentru redresarea demografică, creşterea natalităţii şi


speranţei de viaţă a populaţiei controlul eficient al migraţiei externe, menţinerea legăturii cu
familia şi cu Republica Moldova de către migranţii moldoveni; asigurarea protecţiei cetăţenilor
aflaţi peste hotare, inclusiv în scop lucrativ; ajustarea salariilor, pensiilor şi altor retribuţii,
pentru a corespunde cheltuielilor reale ale unei familii (familia cu minori, cu vârstnici, cu elevi şi
studenţi, etc), raportate inclusiv la minimul de existenţă; implementarea de politici eficiente în
domeniul protecţiei drepturilor copiilor; dezvoltarea măsurilor de protecţie a copiilor, bazate pe
principiul comunităţii, în special în localităţile rurale asigurarea accesului gratuit la bazele
sportive publice pentru tinerii din familiile cu venituri mici;