You are on page 1of 494

ปั# นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม?

ไปเล่นด้วยกันรี บมา
พี:สามารถทําให้
ทั#งหมดนี#ปกคลุกไปด้วยหิ มะได้นะ
ถึงพี:ไม่ควรทํามันก็ตาม
ใช่ พี:ทาํ เถอะนะ
ทําเพื:อน้องของพี:!
เอลซ่า ได้โปรดเถอะนะ
ฉันไม่สามารถทําในสิ: งที:พี:ทาํ ได้
นัน: คือสิ: งที:ฉนั กําลังพูดถึง
เธออยากไปปั# นมนุษย์หิมะจริ งๆ ใช่ไหม?
พี:รู้วา่ หนูอยาก
เราอยูด่ ว้ ยกันจนดึก
และสร้างมนุษย์หิมะกัน!
ใช่แล้ว
หนูและพี:
กาลครั#งหนึ:ง
มีครอบครัวที:เป็ นที:รักของทุกคน
พระราชา ราชินี เจ้าหญิงทั#งสอง
และ เรื: องราวเริ: มต้นเมื:อพวกเขายังเด็ก
พวกลูกทําอะไรกันอยู?่
เอลซ่าเป็ นเด็กวิเศษ
จากหยดนํ#าตาที:เป็ นนํ#าแข็งแรกเกิดของเธอ
เวทมนตร์ของเธอ
เต็มไปด้วยหัวใจของพ่อแม่ของเธอ
ด้วยความรักและความหวาดกลัว
เอลซ่า ลูกรัก พวกเราตกลงกันว่าอย่างไร?
เวทมนตร์จะต้องปิ ดเป็ นความลับและมีบาง
สิ: งที:เราไม่สามารถทําในที:สาธารณะ
เช่น วิง: เปลือยกายในสายลม
อันนา!
ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ส่องแสง
ให้หวั ใจของเราคึกคะนอง
ดัง: วันในฤดูร้อนที:สว่างไสว
มีความสุ ข และสมบูรณ์แบบ
ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ส่องแสง
เพราะทุกอย่างปกติดี
พวกเราจะปกป้องอาณาจักร
ให้อยูอ่ ย่างปลอดภัย
กาลครั#งหนึ:ง
ยังมีครอบครัว
กับความลับที:ตอ้ งเก็บไว้
เพราะพวกเขาครองแผ่นดิน
ที:มีความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริ ย ์
ทําให้กน้ ของหนูกลายเป็ นนํ#าแข็งที
และพระราชวงศ์ทรงมี
พระราชปฏิสนั ถารกับพสกนิกร
และประชาชนหลงรักเจ้าหญิงทั#งสอง
เอ็นดูและเฝ้าดูพวกเธอเติบโต
ให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่าง
ให้ชีวติ ของเราเป็ นอิสระ
ให้สญ
ั ญากับแผ่นดินของเรา
อย่างมัน: ใจและหนักแน่น
ให้หวั ใจของเราล่องลอย
ไปตามทํานองเพลงนี#
ทั#งหมดของความรักในฤดูหนาว
ให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่าง
เมืองแอเรนเดลให้ราชวงศ์ยงั: ยืน
และให้ความรักของเราเป็ นจริ ง
เมื:อยามประชาชนเดือดร้อน
พวกเราก็จะนึกถึงพระองค์
มาสิ ลูกรัก
ได้เวลาเข้านอนแล้ว
และนัน: หมายความว่า
ลูกต้องนอนหลับจริ งๆ นะ อันนา
หนูรักการนอนค่ะ
มีใครอยากฟังนิทานก่อนนอนไหมน๊า?
ไม่ค่ะ เราเหนื:อยเกินไปสําหรับนิทาน
ก่อนนอน ราตรี สวัสดิ[ค่ะแม่
รักแม่นะคะ ขอบคุณค่ะ!
เอลซ่า เอลซ่า
พ่อกับแม่ไปแล้ว
เหลือแค่เราสองคน
พวกเราควรจะนอน
พวกเราควรจะไปปั# นมนุษย์หิมะ
ได้โปรด ท้องฟ้าลืมตา หนูกล็ ืมตา
เราก็ตอ้ งไปเล่น
ตกลง! ตกลง! เย้!
มนุษย์หิมะ มนุษย์หิมะ
มนุษย์หิมะ เย้!
เธอจะช่วยหรื อแค่วงิ: เล่น?
เธอรู ้ม# ยั ?
ว่ามีเคล็ดลับที:จะปั# นมนุษย์หิมะ
ให้ถูกต้องด้วยนะ
จริ งหรอคะ?
อาหะ!
ส่ วนเล็กๆ ของเธอ
ส่ วนเล็กๆ ของฉัน
ส่ วนที:ชอบวาดฝัน
ส่ วนที:ชอบห้อยโหนจากต้นไม้
ส่ วนหนึ:งที:เหมือนหนู
ส่ วนหนึ:งที:เหมือนพี:
ส่ วนหนึ:งที:ดี
ส่ วนหนึ:งที:ซนมาก
เพื:อนที:จงรักภักดี
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ#น
มีพงุ กลมโต
และก้นเด้งดึ\ง
เขาจะรักกอดอันอบอุ่น
และแดดอันเจิดจ้า
และเขาจะรักฤดูร้อนมากๆ
แต่เขาจะละลายนะ!
ถูกของพี:
โอ้! เราจะสร้างเขากลับมาด้วยกัน
ใช่ ด้วยกัน
นัน: คือกุญแจสําคัญ
เพราะเขาเป็ นส่ วนละนิดของพี:
และส่ วนละนิดของฉัน
เราจะเรี ยกเขาว่าอะไร?
อืม..โอลาฟ
สวัสดี ฉันคือ โอลาฟ
และฉันรักอ้อมกอดอุ่น
ฉันรักเธอ โอลาฟ
โอเค ถึงเวลานอนแล้ว !
อะไรนะ? ไม่ !
ขอเวลาเล่นเวทมนตร์ของพี:อีกหน่อยนะ
ได้โปรด และขอบคุณ!
อันนา เธอก็รู้
พี:ไม่ควรที:จะทําแบบนี# !
แต่เวทมนตร์ของเธอสวยที:สุด
ยอดเยีย: มและสวยงามที:สุด
ในสามโลกเลย!
คิดอย่างนั#นจริ งๆ หรอ?
ใช่ งั#นเสกมันออกมาเลย
ก่อนที:หนูจะระเบิด
ออกมาจากข้างในสู่ ขา้ งนอก!
โอเค โอเค
อย่าระเบิดออกมา!
โว้ว!
ส่ วนละนิดของพี:
ส่ วนละนิดของหนู
พี:ร่ายเวทมนตร์และหนูจะได้เห็น
ความสนุกเล็กๆ น้อย
ความสนุกนิดๆหน่อยๆ ในกลางดึก
เวทมนตร์นิดๆหน่อยๆและทั#งหมด
ก็จะระยิบระยับ
ลาลาลาลาลาลา
วิเศษมาก เอาอีก เอาอีก!
ส่ วนละนิดของเธอ
เวทย์มนตร์! เวทย์มนตร์! เสกเลย เอล
ซ่า เสกอีก!
ส่ วนละนิดของพี:
หนู หนู หนู
ส่ วนละนิดของพี:
ส่ วนละนิดของหนู!
ดูหนูสิ!
ท่านแม่! ท่านพ่อ!
ช่วยลูกด้วย!
ลูกทําอะไรลงไป?
นี:มนั เกินกว่าจะรับมือไว้!
ผิวของน้องเป็ นนํ#าแข็ง!
อันนา!
เราต้องการความช่วยเหลือ
จากชนเผ่าลึกลับในหุบเขา
อะไรนะ?
ชนเผ่าลึกลับ
ไป! เดี\ยวนี#!
เร็ วเข้า ที:รัก
ตัวเธอเย็นขึ#นกว่าเดิม!
ราชินีผทู ้ รงทราบ
การเรี ยกของเรา
ฉันเป็ นลูกของชนเผ่าเร่ ร่อน
ทางตอนเหนือ
และตอนนี#พระองค์กเ็ ป็ นราชินี ชีวติ ดี]ดี
พระองค์พลิกชีวติ ได้เร็ วดีนะพะยะค่ะ
ได้โปรด ! ลูกสาวของเราบาดเจ็บ
นี:คือการโจมตีจากเวทย์มนต์
หนูขอโทษ
มันเป็ นอุบตั ิเหตุ
เป็ นแต่กาํ เนิดหรื อถูกสาป?
กําเนิด
และมันกําลังแข็งแกร่ งขึ#น
เจ้าหญิงจะแข็งตายจากเวทมนตร์
หากไม่รีบคลายเวทย์อย่างถูกวิธี
คุณสามารถถอนคําสาปได้ไหม?
ฝ่ าบาท โชคดีแล้ว
ที:เวทย์มนตร์ไม่ได้โดนที:หวั ใจของเธอ
หัวใจไม่อาจเปลี:ยนได้โดยง่ายนัก
แต่ความคิดพอจะชักนํากันได้
ทําในสิ: งที:เห็นควร
กระหม่อม ได้ถอนเวทย์มนต์ท# งั หมด
ออกไปแล้วแม้แต่เรื: องเวทมนตร์
ที:อยูใ่ นความทรงจําของเธอก็ถูกลบ
เพื:อความปลอดภัยของเธอ
เธอจะไม่เป็ นอะไร
แต่นอ้ งจะจําไม่ได้วา่ ฉันมีพลังวิเศษใช่ไหม?
มันเป็ นสิ: งที:ดีที:สุดแล้วล่ะ
ขอบใจพวกท่านมาก
ช่วยลบเวทมนต์ของฉันออกไปด้วย ได้โปรด
ขออภัยพระยะค่ะ
แต่นนั: เป็ นสิ: งที:กระหม่อมทําไม่ได้
โปรดฟังกระหม่อมนะองค์หญิงเอลซ่า
พลังของพระองค์เป็ นส่ วนหนึ:งของตัวพระ
แต่ฉนั กลัวในสิ: งที:ฉนั จะทํา
หลับตาแล้วบอกกระหม่อมมา
ว่าพระองค์เห็นอะไร
ฉันเห็นอาณาจักรแอเรนเดล
ในคืนที:เหน็บหหนาว
ผูค้ นจ้องฉันด้วยความหวาดกลัว
พร้อมฝูงชนที:โกธรธารนํ#าแข็ง
มีความหวาดผวาในสายตาของพวกเขา
ทั#งหมดเป็ นเพราะฉัน
พวกเขามองฉันและเห็นฉันเป็ นปี ศาจ
ความกลัวจะกลายเป็ นศัตรู ของท่าน
และความตายคือผลลัพธ์ที:ตามมา
ไม่ มันจะไม่เป็ นอย่างนั#น มานี:เอลซ่า
พ่อและแม่จะปกป้องลูกเอง
กระหม่อมขอลา
เรี ยกพวกเราได้เสมอ พวกเรารักเด็กๆ
มีประสบการณ์เลี#ยงเด็กที:เร่ ร่อนด้วย
เธอสามารถเรี ยนรู ้ที:จะควบคุมมันได้
ฉันแน่ใจว่าทําได้
เอาถุงมือของเธอมาให้ฉนั สวมนี:เอลซ่า
ลองดูวา่ ถุงมือจะช่วยให้ลูก
ควบคุมเวทย์มนตร์ได้ไหม
เราจะปิ ดประตูวงั และลดคนงาน
พวกเราต้องจํากัดการพบปะกับผูค้ น
และเก็บพลังของลูก
ซ่อนจากทุกคน...รวมถึงอันนา
อะไรนะ? ไม่!
พวกเขาเป็ นพี:นอ้ งกัน
ท่านไม่สามารถคาดหวัง
ให้พวกเขาแยกกัน
แม่คะ นัน: คือสิ: งที:มนั ควรจะเป็ น
อะไรที:ดีที:สุดสําหรับน้อง
คือสิ: งสิ: งที:ดีสุดสําหรับหนู
พ่อคะ
หนูจะทําตามที:พอ่ บอก
พ่อกับแม่จะช่วยลูกควบคุมมัน
พ่อรู ้เราจะหาวิธีได้
แม่คะ? จนกว่าเราจะหาทางออก
และกลับมาเป็ นครอบครัวดัง: เดิม

หิ มะกําลังตก! พี:เอลซ่า?
ปั# นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม
ไปเล่นด้วยกันรี บมา
ทําไมหมู่น# ีไม่ได้พบหน้า
มาเล่นดีกว่า คล้ายๆว่าพี:จากไกล
เราเคยเป็ นเพื:อนที:แสนดี
วันนี#กเ็ ปลี:ยน
อยากขอพี:บอกให้เข้าใจ
ปั# นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม
ไม่ชอบก็เล่นอย่างอื:นก็ยงั ได้
พอเถอะน่า อันนา
งั#นไม่กวน
หนูกาํ ลังทําทุกอย่างที:พอ่ บอกค่ะ
ถุงมือนี#ช่วยได้ วันหนึ:ง
หนูตอ้ งยืนอยูต่ ่อหน้าชาวเมือง
โดยไม่ตอ้ งใช้ถุงมือ
หนูตอ้ งเตรี ยมทุกอย่าง ให้พร้อมนะเอลซ่า
ปกปิ ดเอาไว้ อย่ารู ้สึก อย่าให้ใครเห็น
ปกปิ ดเอาไว้ อย่ารู ้สึก อย่าให้ใครเห็น
ปั# นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม
หรื อไม่กเ็ ล่นขี:รถรี บมา
สงสัยฉันเหงาแบบนี#นานแล้วสิ ท่า
ดูเหมือนฉันเริ: มพูดจาเพ้อเจ้อ
กับรู ปทั#งหลาย
สู ต้ ่อไปนะโจน
ทนไปในห้องที:วา่ งเปล่า นัง: เฝ้นาฬิกา
ส่ งเสี ยงดังยิง: ฟังใจหาย
มันแรงขึ#นทุกที
หนูไม่สามารถหัวเราะได้
หนูร้องไห้ไม่ได้
หนูมีความฝันไม่ได้
หนูอยูไ่ ม่ได้ถา้ ไม่แสดงมันออกมา
หายใจเข้าลึกๆเอลซ่า ใจเย็นๆ สิ
นี:มนั มากเกินไปสําหรับเธอนะ
มาหาแม่เถอะลูกรัก
ไม่ อย่าแตะหนู
หนูไม่อยากทําให้แม่เจ็บ
ปกปิ ดเอาไว้ อย่ารู ้สึก
ปกปิ ดเอาไว้ อย่ารู ้สึก
อันนา.. ถึงเวลาแล้วลูก
หนูตอ้ งคิดถึงแม่แน่ๆเลย
แค่สองอาทิตย์เท่านั#นลูกแม่
ต้องไปจริ งๆหรอคะ? ได้โปรด
หนูไม่สามารถควบคุมมันได้
ลูกสามารถควบคุมมันได้
ลูกจะต้องทํามันให้ได้
พ่อภูมิใจในตัวลูกนะ เอลซ่า
หนูจะไม่ทาํ ให้พอ่ ผิดหวังค่ะ
พี:อยูใ่ นนั#นเบื:อไหม
ใครๆก็ถามที:พี:หายหน้า
ฉันรู ้ฉนั ต้องสู แ้ ละเรี ยนรู ้ความกล้า
จะเคียงข้างทุกเวลา เปิ ดมาได้ไหม
เรามีกนั อยูแ่ ค่น# ีไง พี:กบั น้องสองคน
ต้องทนต้องทําอย่างไร
ปั# นมนุษย์หิมะด้วยกันไหม
นี:เป็ นเรื: องราวของครอบครัวหนึ:ง
ที:ถูกพลัดพรากด้วยความตาย
พี:สาวน้องสาวถูกเลี#ยงดูมาแบบแยก
จากกันเป็ นเวลานาน ตอนนี#
ราชินีมีพระชนมพรรษาครบแล้ว
และพระองค์ตอ้ งได้รับการแต่งตั#ง
ราชินีภิเษกสู่ สายตาปวงชน
และเรื อต่างๆ
ที:เดินทางมาจากดินแดนห่างไกล
วันแห่งฤดูร้อนที:แสงแดดเจิดจรัส
ประตูวงั กําลังจะเปิ ดออกในไม่ชา้ นี#
เจ้าหญิงทั#งสองต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม
เจ้าหญิงอันนา...? เจ้าหญิงอันนา...?
เจ้าหญิงอันนา...?
คะ? ว่าไง?
ขอโทษที:ตอ้ งปลุกเจ้าหญิงพะยะค่ะ
เปล่าๆๆ ไม่ได้ปลุก
หนูตื:นมาตั#งนานแล้ว
เจ้าหญิงอันนา...!!!
นัน: ใคร?
พวกกระหม่อมเอง ถึงเวลา
เตรี ยมตัวให้พร้อมแล้วพะยะค่ะ
เตรี ยมตัวอะไรหรอ?
พิธีราชินีภิเษก
ของพี:สาวเจ้าหญิงยังไงล่ะคะ
พี:สาวข้า...ราชินีภิเษก...
วันครองราชย์ของพี:หญิง! วัน
ครองราชย์ของพี:หญิง!
เจ้าหญิงอันนา!
เจ้าหญิงแต่งตัวก่อนนะคะ
เจ้าหญิงอันนา!
ประตูและหน้าตาเปิ ดเต็มบาน!
เพิ:งรู ้วา่ เขาไม่ได้เปิ ดมานาน!
และนัน: หญิงสาวสองคน
กําลังช่วยฉันแต่งตัว
ขอบคุณนะ
ขอบคุณ!
เป็ นปี ที:มองห้องโถงเวิง# ว้าง
มีหอ้ งเต้นรําแล้วปล่อยให้วา่ ง
วันครองราชย์ยอดเยีย: มที:สุดเลย!
จะได้เจอคนเป็ นๆบ้าง
มันคงยังเกินจะเข้าใจ
แต่ฉนั ก็พร้อม
กับการเปลี:ยนแปลงใหม่ๆ
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
มีประดับไฟ มีดนตรี !
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
จะได้เต้นทั#งคืนสักที!
ทําไมเพ้อหรื อเพี#ยนขนาดนั#น
ก็ใจมันพองโตเหลือหลาย!
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
ฉันไม่ตอ้ งเดียวดาย
อดใจรอพบทุกคนไม่ไหวแล้ว
โอ้ แล้วถ้าหากฉัน...เจอคนที:ใช่ล่ะ?
เวลาเราเดินในกระโปรงฟูฟ่อง
ด้วยริ# วระบายฉายเด่นฝาห้อง
เป็ นภาพที:ชวนจับจ้องมองสุ ดหรู หรา
ทันใดก็ได้เห็นเป็ นภาพของเขา
หนุ่มน้อยรู ปงามสง่าไม่เบา
อยากจ้วงหยิบเอาแต่ชอ็ กโกแลตใส่ หน้า!
จะได้หวั เราะพูดคุยกันทั#งคืน
คงสดชื:นไม่เหมือนที:เคย
ทําสิ: งที:ชีวติ ไม่ได้ทาํ เลย!
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
คงสนุกกันกว่าเคยเป็ น!
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
มีใครสักคนที:ยงั มองเห็น...
ก็รู้ดีวา่ ออกจะเพ้อเจ้อ
ว่าอาจได้เจอรักแท้...
แต่เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
และฉันว่ายังไม่แน่!
อย่าคิด ปิ ดไว้ ซ่อนมันให้พน้ ...
ถ้าพลาดครั#งเดียว อาจรู ้กนั ทัว: ทุกคน
คงจะมีแค่เพียงวันนี#
จะมีแค่เพียงวันนี#! ทนรอเท่าไรไม่รู้
ทนรอเท่าไรไม่รู้!
สัง: ให้เขาเตรี ยมพร้อมจะเปิ ดประตู!
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
อย่าเปิ ดใจไป อย่าให้เขาเห็น
เราจะได้สิ:งที:คอยฝันหา!
ต้องเป็ นคนดีอย่างที:เขาสอนให้เป็ น
โอกาสเปลี:ยนแปลงโลกอันเงียบเหงา
อย่าคิด ให้รักแท้จริ งเข้ามา!
ปกปิ ดในใจอย่าให้เขารู ้
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
พวกเราเคยเเต่เฝ้ารออยูภ่ ายนอก
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
ที:ประตูวงั จะเปิ ดกว้างออก
คงสิ# นสุ ดจบแค่พรุ่ งนี#
ในวันเดียวต้องตามพบเขา!
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน…
เป็ นครั#งแรกที:รอแสนเนิ:นนาน
ไม่มีใครหยุดเรา!
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
ขอโทษจริ งๆ ท่านเจ็บหรื อเปล่า
เอ่อ... คือ ไม่ๆ ฉันไม่เป็ นไร
แน่ใจนะ
ใช่ ฉันเดินไม่ดูตาม้าตาเรื อ
ฮ่าๆ ดีแล้วล่ะ ว่าแต่... ท่านชอบ
เครื: องดื:มเย็นๆ ไหม?
ชอบมากเลยแหละ
โอ้ เเล้วท่านรู ้ไหม
ว่าอะไรทําให้เครื: องดื:มเย็นเป็ นพิเศษ
นํ#าแข็งไง นํ#าเเข็งเย็นเจี]ยบ นํ#าแข็ง
สะอาด ฉะนั#น...
ออกจากนํ#าแข็งของฉันซะ!
เดี\ยวๆ เฮ้ อย่ามาทําหยาบคาย!
ไปกันเถอะ สเวน นํ#าแข็งจ้านํ#าเเข็ง!
นํ#าแข็งเย็นๆ มาเเล้วจ้า
บ้าจริ ง! ซุ่มซ่ามจังเลยเรา
เอ้ย!... ไม่ได้วา่ ท่านซุ่มซ่ามนะ
เพราะเรา..ฉันหมายถึง...ไม่ๆๆๆ
ฉันซุ่มซ่าม ส่ วนท่านหล่อ
ไม่น่าดึงดูดสายตาเท่าท่านหรอกพะยะค่ะ
ฉันหรอ เอ่อ.. ขอบคุณนะ เอ่อ...
ฉัน...เจ้าหญิงอันนาแห่งแอเรนเดล
เจ้าหญิง?! ถวายบังคมองค์หญิง
ไม่ๆๆ ไม่เป็ นไร ท่านไม่ตอ้ งทําแบบนั#น ฉัน
ไม่ใช่เจ้าหญิงรัชทายาท,
พี:สาวของฉัน
เอลซ่าคือราชินี ฉันไม่ใช่ ฉันเเค่ฉนั
ฉันหมายถึง
ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงรัชทายาท
ฉันเป็ นเจ้าหญิงสํารอง
ไม่ใช่วา่ ฉันบ่นนะ
ฉันไม่ใช่คนขี#บ่น ตายละ
ฉันกําลังพูดไร้สาระอยู่ เห็นไหม
ชีวติ ฉันอยูแ่ บบนกน้อยในกรงทอง
ฉันไม่เคยเจอผูค้ นนอกวังสักที
แต่ฉนั อยากเจอมากนะ
เอ่อ..ก็ดีแล้ว
ตอนนี#ท่านต้องคิดว่าฉันบ้าแน่ๆ
งั#น เอ่อ...ฉันไปดีกว่า
ก่อนจะทําอะไรบ้าๆไปกว่านี#
แกล้งลืมไปนะว่าเกิดอะไรขึ#น
ขอให้วนั นี#เป็ นวันที:ดีของคุณนะ
เพราะฉันเป็ นแค่คนหนึ:งที:น่าอาย
เป็ นลูกชายอันดับที:สิบสามของกษัตริ ย ์
จากอาณาจักรเล็กๆ
จากหมู่เกาะเล็กๆ
และไม่มีใครเคยร้องเพลง
เกี:ยวกับหน้าตาที:ต:าํ ต้อยนี#
หรื อความธรรมดาของฉันหรื อ
อ้างคําพูดที:ออกจากปากของฉัน
แต่กข็ อบคุณพระเจ้า
ฉันเดินทางมาไกล
เพื:อร่ วมพิธีราชินีภิเษกพี:สาวท่าน
เพื:อเป็ นเกียรติและให้กาํ ลังใพระองค์
แต่เมื:อฉันมาถึงก็ทาํ เจ้าหญิงล้มลงที:พ#ืน
โปรดยอมรับคําขอโทษที:ต:าํ ต้อยที:สุด
จากเจ้าชายซุ่มซ่ามที:มา
เพียงเพื:อรับใช้และปกป้อง
จากเจ้าชายที:มีพี:ชายใจร้าย
ที:รายชื:อยาวเหยียดเป็ นหลายไมล์
คนที:ท่านจะไม่เห็นในแบบรู ป
อนุสาวรี ยท์ องสัมฤทธิ[
ก็แค่ฮานส์แห่งเกาะทะเลใต้
สวัสดี เจ้าชายฮานส์ แห่งเกาะทะเลใต้
สวัสดี เจ้าหญิงอันนา แห่งแอเรนเดล
ได้เวลาแล้ว พิธีราชินีภิเษก
กําลังจะเริ: มขึ#น
ตายจริ ง! พิธีราชินีภิเษก!
ฉันต้องไปละ ฉันต้องไปก่อน
เราจะได้เจอกนั อีกใช่ไหม?
แน่นอน
การแต่งตั#งราชินี
การแต่งตั#งราชินี
ผูท้ ี:ได้ถูกเลือกให้พวกเรา
เพื:อสวมมงกุฎศักดิ[สิทธิ[สีทอง
เป็ นความรุ่ งโรจน์แห่งทางเหนือ,
พี:นอ้ งที:เฟื: องฟูของพวกเรา ทายาท
ราชารุ่ นก่อนให้จิตวิญญาณของเรา
สรรเสริ ญและให้แสงสว่าง
นําทางพลังของท่าน
( ให้แสงสว่างนําทางพลังของท่าน )
ราชินีผสู ้ ู งศักดิ[
แห่งดินแดนทางเหนือของพวกเรา
พวกเราเต็มใจรับใช้ท่าน
ฉันไม่สามารถเป็ นดัง: ที:เธอคาดหวัง
และฉันพยายามทุกวัน
ทําทุกอย่างที:ฉนั ทําได้โดยไม่คดั ค้าน
ตรงนี#ที:เส้นขอบของหุบเขาลึก
รู ้ท# งั รู ้วา่ ทั#งชีวติ ของฉันจะมาอยูจ่ ุดนี#
ดังนั#นฉันเลยเก็บมันไว้ภายใน
สร้างกําแพงปกป้องตัวเอง
ฉันฝึ กควบคุมทุกวันเพื:อสิ: งนี#
แต่ทาํ ไมมันช่างยากเหลือเกิน
เพราะฉันแสดงให้ใครเห็นไม่ได้
ฉันไม่ได้เย็นชาอย่างที:ทุกคนเห็น
มีเพียงบางสิ: งที:พวกเค้าไม่สามารถรับรู ้
และอันตรายเกินกว่าจะฝัน
ขอโทษที:ฉนั สายค่ะ
ทูลกระหม่อม ถอดถุงมือ
แต่ตอนนี#ทาํ ไมฉันพลาดไปได้?
ฉันปล่อยสติหลุดได้อย่างไร?
ปกปิ ดเอาไว้ อย่ารู ้สึก
ราชินีเอลซ่า แห่งเอเรนเดล
ราชินีเอลซ่า แห่งเเอเรนเดล
ไม่อยากจะเชื:อเลยว่า
ฉันจะยืนอยูต่ รงนี#
นี:ฉนั ผ่านมันมาได้จริ งๆหรอ?
ท่านพ่อ ลูกทําสําเร็ จแล้ว
ต่อไปนี#ลูกควรทําเช่นไร
ฉันไม่สามารถหยุดยิม# ได้ แปลกใจจัง
นี:หมายความว่าสิ: งต่างๆ
เปลี:ยนไปแล้วใช่ไหม?
มันเปลี:ยนได้จริ งๆใช่ไหม?
ในที:สุดฉันสามารถเปิ ดประตู
และก็ได้เจอหน้าเธอซักที
ราชินีสามารถเปลี:ยนแปลงกฎ
ถึงแม้วา่ ..
ไม่สามารถบอกเหตุผลของกฎได้
ฉันไม่สามารถเป็ นดัง: ที:เธอคาดหวัง
ฉันไม่ได้เป็ นอย่างที:ทุกคนเห็น
แต่ฉนั อยากจะรู ้จกั เธอนะ
มันอันตรายเกินกว่าจะฝันหรื อเปล่า..
ไง!
ทักฉันหรอ...? เอ่อ.. สวัสดี
เธอสวยจังนะ
ขอบคุณ แต่พี:สวยขั#นกว่า
ฉันหมายถึงสวยเต็มๆ ไม่ใช่อว้ น
แต่สวยจัดเต็ม
นัน: ชุดของแม่ใช่ไหม?
พี:ใส่ แล้วเหมาะมาก
เธอคิดอย่างนั#นเหรอ? ขอบใจ
งานเลี#ยงสนุกไหม?
โอ้!! นี:เป็ นช่วงเวลาที:ดีที:สุดเลย
ฉันลืมไปแล้วว่างานเลี#ยงเป็ นยังไง
มันอบอุ่นกว่าที:ฉนั จําได้
และมีกลิ:นอบอวน แต่ในทางที:ดีนะ
นัน: มันกลิ:นอะไร?
ห๊อม หอม...ช็อคโกแลต
ทูลกระหม่อม,
ท่านดยุคแห่งวีเซิลทาวน์
วีเซิลตั#น ดยุคแห่งวีเซิลตั#น
องค์ราชินี กระหม่อมเป็ นพันธมิตร
คู่คา้ ชิดใกล้ ในที:สุดเราก็ได้พบหน้า
ช่างเป็ นความโชคดีของกระหม่อม
พระองค์ช่างมีใบหน้าที:งดงามยิง:
กระหม่อมเคยพบราชินีบางพระองค์ที:
มีใบหน้าจนทําให้มา้ ตกใจกลัวได้
และไม่มีใครไปแลกเปลี:ยนค้าขาย
มันเหมือนกับมองเห็นความตาย
แต่กบั ท่าน
ท่านช่างเป็ นราชินีที:งดงามเกินบรรยาย
ขอบคุณ?
และแน่นอนว่าท่าน..
ต้องการพระสวามีทีละอย่างเถอะ
เต้นกับกระหม่อม!
ขอบคุณ...
แต่ฉนั เต้นรําไม่เป็ น
จริ งหรอ ไม่ตอ้ งห่วง
เดี\ยวกระหม่อมจะนําเอง เชิญเถิด!
ขอให้กระหม่อมได้เร้าอารมณ์ท่าน
ด้วยท่าเต้นแทงโก้ของกระหม่อม
ท่านพี:หมายถึงท่านพี:ไม่สามารถ
เต้นรําได้ ท่านพี:เต้นรําแย่มาก
มากที:สุดที:ฉนั เคยเห็นมา
ฉันไม่อยากให้นิ#วเท้าของท่านหายไป
เดี\ยวนะ นัน: ช่างเป็ นรองเท้าที:ยอดมาก
ว้าว คู่น# ีเพิ:มส่ วนสู ง
ให้ท่านแค่ 2-3 นิ#วเองหรอ?
กระหม่อมไม่คิดว่า
ราชินีองค์ไหนเต้นรําไม่ได้
แต่ฉนั เคยได้ยนิ นะ
ถ้าท่านเห็น ท่านก็จะรู ้เอง
ต้องมีอะไรที:แปลกมากๆ
กับสองพี:นอ้ งนัน: แน่
ฮาฮ่าฮ่าฮ่า, ขอบคุณ,
เธอเป็ นเจ้าหญิงที:งดงามมากนะ
ใจดีจงั ฉันเหมือนพี:สาวฉันไม่มีผดิ
ดีจงั เลยเอลซ่าที:พวกเราได้คุยกัน
ใช่ ดีจริ งๆ
ฉันอยากให้เป็ นแบบนี#ตลอดไปเลย
เธอต้องชอบแบบนั#นแน่นอนอันนา
บางทีเราน่าจะเปิ ดประตูไว้
ทําไมความสุ ขต้องมีเพียงแค่
วันนี#วนั เดียว
เปิ ดประตูไว้ง# นั หรอ
ถ้าเราเปิ ดประตูไว้
พวกเราสามารถมีชีวติ
กลับไปเป็ นเหมือนในวังแต่ก่อน
อนุญาตให้ผคู ้ นกลับเข้ามาในวัง
ไม่, ไม่ พวกเราทําอย่างนั#นไม่ได้
ทําไมไม่ได้? ไม่มีใครห้ามเรา
พี:เป็ นราชินี พี:จะทําอะไรก็ได้
..ที:พี:ตอ้ งการ
ถ้าอย่างนั#น พี:จะหยุดพวกเราไว้เอง
แต่ทาํ ไมละ?
ฉันไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทําไม-
ไม่ เธอไม่จาํ เป็ นต้องเข้าใจ พี:ขอโทษ
ไม่ ฉันขอโทษ ฉันแค่..
พี:ขอตัวเดี\ยวนะ
สวัสดีอีกครั#ง
ฮานส์
เอ่อ เธอโอเคไหม?
เรื: องมันยาว
เธออยากออกไปสู ดอากาศข้างนอกไหม?
ฉันคิดว่าเธอจะไม่ถามซะละ

นี:อะไร?
ฉันเป็ นมาตั#งเเต่กาํ เนิด ถึงแม้ฉนั ..
จะเคยฝันว่าถูกจูบโดยโทรลก็ตาม แต่
ความจริ งคือ ฉันไม่เคยรู ้เลย
ทําไมเอลซ่าถึงหยุดคุยกับฉัน
ฉันรู ้แค่ฉนั คิดถึงพี:สาวของฉันมาก
และฉันใช้เวลาหลายปี
กับการหาคําตอบว่า
ฉันทําอะไรผิด ฉันอ้อนวอนกับพ่อเเม่
อยากจะรู ้ อยากจะเข้าใจ
แต่พวกท่านก็ได้แต่บอกว่า
“อยูเ่ เบบนี#เป็ นสิ: งที:ดีเเล้ว”
ฉันเกลียดเวลามีคนพูดอย่างนั#น
มันเหมือนกับ พวกเค้าบอกว่า
คุณไม่มีค่าพอที:จะต้องรู ้คาํ ตอบ
รู ้สึกเหมือนกัน
ตอนฉันเป็ นเด็ก
ฉันใช้เวลาส่ วนใหญ่อยูค่ นเดียวเหมือนกัน
แต่เธอมีพี:ชายตั#ง 12 คนหนิ
ใช่ แต่พวกเค้าทําให้ฉนั ขายหน้า
พวกเค้าทําเหมือนฉันไม่มีตวั ตน
แต่จะไม่เป็ นอย่างนั#นอีก ถ้าฉันมี
ครอบครัวเป็ นของตัวเอง
เธอต้องการครอบครัวหรอ?
แน่นอน
เเล้วเธอล่ะ?
อยากที:สุด
ฉันไม่ตอ้ งการอะไร นอกจากความรัก
และจะไม่มีใครถูกเมินอีก
โอ้ อันนา ฉันไม่มีทางเมินเธอ
โอเค ฉันขอพูดเรื: องบ้าๆ ได้ไหม?
ฉันชอบเรื: องบ้าๆ !
ได้แต่เจอประตูที:ก# นั ปิ ดหัวใจฉันเรื: อยมา
แต่แล้วได้มาพบเธอยังไงไม่รู้
ฉันก็คิดเหมือนกับเธอเลย!
แบบว่า.. เฝ้าค้นหาที:ไหนควรคู่กบั ฉันอยู่
ทุกครา ก็อาจจะเป็ นเพราะปาร์ต# ีมากไป
หรื อช็อคโกแลตฟองดูว ์
แต่กบั เธอ
แต่กบั เธอ
เหมือนได้เจอคู่ใจ
แค่ได้เห็นหน้าเธอ
ก็ได้เจออะไรที:ไม่เคยเจอที:ไหน
รักมาเปิ ดโลกสดใส
รักมาเปิ ดโลกสดใส
รักมาเปิ ดโลกสดใส
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
รักมาเปิ ดโลกยิง: ใหญ่
มันตลกดีนะ
ห๊ะ?
ที:เราพูดจาเหมือน
รู ้ใจกัน
ฉันก็กาํ ลังจะพูดอย่างนั#นเลย!
ฉันไม่เคยพบใครที:
คิดเหมือนกันกับฉัน
ปิ] ง! ปิ] งอีกแล้ว!
และเหตุที:ใจเราซิงค์กนั
ก็มีเพียงคําตอบอยูข่ อ้ เดียวกัน
เธอและฉัน
สร้างมา
ให้เป็ นคู่
จะบอกลา
เรื: องเจ็บซํ#าในวันผ่าน
ลืมมันไปไม่จาํ เป็ นต้องเก็บไว้
รักมาเปิ ดโลกสดใส
รักมาเปิ ดโลกสดใส
ภาพในชีวติ เปลี:ยนไป
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
ด้วยเธอ
รักมาเปิ ดโลกสดใส
ฉันขอพูดเรื: องบ้าๆ ได้ไหม ?
แต่งงานกับฉันได้ไหม?
ฉันจะขอพูดอะไรที:บา้ กว่านะ ตกลง !


อุบ๊ ! ขอโทษนะ โทษที
ขอแทรกไปหน่อยได้ไหม? เอ่อ...
ขอบคุณ โอ้! เธออยูน่ นั: เอลซ่า!
ไม่สิ… พระราชินี น้องเองเพคะ
ขอเวลาไม่นาน
เราแค่ตอ้ งการถามบางอย่างกับท่าน
กระหม่อมเจ้าชายฮานส์
แห่งเกาะทะเลใต้
มีเรื: องอะไร เจ้าชายฮานส์?
เอ่อ..เจ้าหญิงอันนาและกระหม่อม
เราต้องการ..
คําอวยพรของท่าน
ในการแต่งงานของพวกเรา
แต่งงาน?
ใช่ค่ะ
ขอโทษนะ พี:ไม่เข้าใจ
คือ…
เรายังไม่ได้คิดรายละเอียดทุกขั#นตอน
แน่นอน!
เราคงจะใช้เวลาสักสองสามวัน
คิดเรื: องพิธี
ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั#น
แน่นอน จะต้องมีซุป, ของปิ# งย่าง,
และไอศกรี มแล้วก็...
เดี\ยวเราจะอยูด่ ว้ ยกันที:นี:ใช่ไหม?
ที:นี:เหรอ?
แน่นอน
อันนา
โอ้ ชวนพี:ชายทั#ง 12 ของท่าน
มาอยูท่ ี:นี:ดว้ ยกัน
อะไร? ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
--แน่นอน เรามีหอ้ งเยอะ
ฉันไม่เเน่ใจเหมือนกัน บางคนต้อง..
เดี\ยวก่อน ใจเย็นๆ
จะไม่มีพี:ชายของใครมาอยูท่ ี:นี:
และจะไม่มีใครแต่งงาน
เดี\ยว อะไรนะ ?
พี:ขอคุยกับเธอตามลําพังได้ไหม
ไม่ พี:มีเรื: องอะไรจะพูด… พูด
พูดต่อหน้าเราสองคนเลย
ได้.
เธอแต่งงานกับคนที:เพิ:งพบกันไม่ได้
ได้สิ ถ้ามันเป็ นรักแท้?
อันนา เธอรู ้จกั รักแท้จริ งๆ เหรอ ?
พี:รู้อะไรเกี:ยวกับตัวหนูบา้ ง?
เธอขออนุญาตจากพี: แต่พี:ไม่อนุญาต
โทษที ฉันขอตัวก่อน
ฝ่ าบาท..กระหม่อมขอพูดให้พระองค์-
ไม่ ไม่ตอ้ งพูด
ฉันคิดว่าท่านควรไปได้แล้ว
งานเลี#ยงเลิกแค่น# ี ปิ ดประตูวงั
อะไรนะ เอลซ่า ไม่ ไม่ เดี\ยวสิ
เอาถุงมือฉันมา
ได้โปรด เอลซ่า ได้โปรด
ฉันอยูอ่ ย่างนี#ต่อไปไม่ได้แล้ว
งั#นก็ไปซะ
ฉันทําอะไรผิดนะ อยากรู ้ !
พอสักที อันนา
ไม่ ทําไมละ ? ทําไมพี:ปิดกั#นฉัน !
ได้โปรด
ฉันคุยเรื: องนี#ที:นี:ไม่ได้อนั นา ทําไมพี:
ปิ ดกั#นคนทั#งโลก ?! พี:กลัวอะไร
นักหนาหรอ!
พี:บอกว่าพอไง !
มนตร์คาถา ฉันนึกแล้ว
ว่าต้องมีเรื: องลับลมคมใน
เอลซ่า..
อย่า อย่าเข้ามา ถอยไป!
ปี ศาจ นางคือปี ศาจ
ฉันจะตามเธอไป
ฝากดูแลเมืองเอเรนเดลด้วย
ฉันมอบอํานาจให้เจ้าชายฮานส์
เดี\ยว! ฉันไม่อยากให้เธอถูกทําร้าย!
แน่ใจเหรอว่าไว้ใจนางได้?
เขาเป็ นพี:สาวฉันนะ
เเม่น# าํ ไม่มีวนั ไหลย้อนกลับ
สองพี:นอ้ งได้ออกจากวังเข้าไปในป่ า
คืนฤดูร้อนหายไป
กลายเป็ นหิ มะอย่างที:เห็น
หัวใจที:ถูกปิ ดกั#นไว้อย่างแน่นหนา
เมื:อเปิ ดออกมา
เป็ นดัง: พายุซดั กระหนํ:า
สเวนมานี:เร็ ว ฟังนะ
มันไม่ใช่ความผิดของแก
ที:เราติดอยูใ่ นพายุหิมะ
ฤดูร้อนประหลาดๆ นี#
ไม่มีใครมีหอ้ งหรื อยุง้ ฉางให้เรานอนเลย
ทุกคนพูดอย่างมัน: ใจไม่คืนคํา ! ทํา
ไมพวกเขาไม่ชอบ
กวางเรนเดียร์นกั หนา?
พวกเขาแค่อิจฉา รู ้ไหมทําไม?
ทําไม ทําไม ทําไม?
เพราะ…..
กวางช่างแสนดียงิ: กว่าผูค้ น
สเฟน แกว่าจริ งใช่ไหม?
ใช่ คนนั#นชอบด่าชอบโกงและชอบ
ทําร้าย ยกเว้นคนเดียวที:ดี มีแค่นาย
โอ้ว ขอบใจเพื:อน
แต่คนนั#นชนะกวางก็แค่เรื: องกลิ:น
สเวน แกจะคิดอย่างไร?
ก็พดู ถูกต้องอยู่
ทุกคนยกเว้นนาย
ตลกน่า ไปนอนได้แล้วไป
ราตรี สวัสดิ[
ระวังหิ มะมันกัด
เพราะทั#งคู่
โอ้ คุณมาทําอะไรที:นี:?
แล้วคุณมาทําอะไรที:นี:?
ถามแปลก! ก็ผมอยูเ่ เถวนี#
เยีย: มเลย
ฉันแค่กาํ ลังตามหาพี:สาวอยู่
งั#น คุณหมายถึงพี:สาวคุณ
คนที:ทาํ ลายธุรกิจนํ#าแข็งของผมหรอ?
ไม่ ! ฉันหมายถึง
เรามีปัญหาที:ใหญ่กว่าธุรกิจนํ#าเเข็ง
ก็ได้ ! อย่าให้ผมทําคุณเสี ยเวลา
กับปั ญหาใหญ่น# นั เลย
ก็ได้ !
แต่งตัวดูดีหนิ
ขอบคุณ ! ฉันก็วา่ อย่างงั#น
ถ้าผมเป็ นคุณ ผมจะไม่ไปทางนั#น
คริ สตอฟ ฉันกลัวว่านาย
กําลังพาตัวเองไปสู่ ความตาย
ฉันรู ้
เเต่วา่ เธอมาได้ไกลขนาดนี#
น่าทึ:งนะ
แต่เราควรเข้าไปช่วยเธอนะ
ฉันอยากช่วยนะ !
แต่ฉนั ไม่รู้วา่ เธอยังต้องการหรื อเปล่า
เริ: มต้นก็ไม่ดีเเล้ว
แล้วเธอจะช่วยฉันยังไง?
พายุมาจากภูเขาทางเหนือ
ซึ:งฉันเดาว่า
พี:สาวเธอน่าจะอยูท่ ี:นนั:
และถ้าจะไปที:นนั:
เธอต้องใส่ เสื# อผ้าที:อบอุ่น
อ้า! ... ซึ:งฉันก็มี เครื: องมือปี นเขา
และทักษะการปี นเขา
ซึ:งฉันก็...
ดี! ฉันเข้าใจเเล้ว ฉันจ้างนายก็ได้
เจ๋ ง! ไปกันเถอะ สวมนี:ซะ
เอ้า? หันไปสิ !
งั#นเล่ามาซิ
อะไรทําให้ราชินีระเบิดนํ#าแข็ง?
อ๋ อ คือ...มันเป็ นความผิดฉันเอง
แน่นอน!
คือ..ฉันพาคู่หมั#นไปหา
เธอโกรธมากเลย
เพราะฉันว่าเพิ:งรู ้จกั เขาวันนั#น
และเธอบอกไม่อนุญาตให้แต่งงาเเละ-
เดี\ยว! เธอจะแต่งกับคนที:เพิ:งเจอกัน
วันเดียวงั#นหรอ?
ใช่! แต่ฉนั ก็อุตส่ าห์โกรธเธอนะ
และเธอก็โกรธตอบ
เดี\ยวก่อน เธอจะบอกฉันว่า
เธอหมายหมั#นกับผูช้ ายที:เพิ:งเจอกัน
วันเดียวเนี:ยนะ ?
ใช่! ทําไมทุกคนถึงจดจ่อแต่เรื: องนี#?
พ่อแม่เธอคยสอนไหม
อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า !?
ก็...สอนสิ ยะ
รองเท้าเขาเบอร์อะไร?
เบอร์รองเท้า ไม่สาํ คัญ
แล้วเธอเคยกินข้าวกับเขาหรื อยัง?
ถ้าเธอไม่ชอบท่าทางการกินของเขาละ?
ถ้าเธอไม่ชอบที:เขาแคะขี#มูก?
แคะขี#มูกหรอ?
แล้วกินด้วย
เขาจะไม่ทาํ เเบบนั#น
ผูช้ ายทุกคนทํา
อย่ามาไร้สาระ
ฮานส์ไม่ใช่คนแปลกหน้าซะหน่อย
โอเค แล้วเขานามสกุลอะไร
ณ เกาะทะเลใต้!
นัน: ไม่ใช่นามสกุล
เธอมีความคิดเห็นเกี:ยวกับชีวติ
และความสัมพันธ์ของฉัน
แต่ฉนั จะบอกอะไรให้
โอเค ว่ามา
ความรักเป็ นสิ: งเดียวที:ไม่ซบั ซ้อน
และฉันไว้ใจลางสังหรณ์ ของฉันได้
เธอนี:น่ากลัวจริ งๆ
บางคนรู ้ใจตัวเอง
: ี
ตั#งเเต่เเว๊บเเรกทีเจอรักแท้
บางคนอ่านนิยายมากไป
ฉันชอบนิยายนะ!
บางคนก็รู้ทนั ที
เมื:อความรักแท้พดู "สวัสดี"!
บางคนก็ถูกชักนําโดยผมหยิกเงา
และหน้าตาที:หล่อเหลา!
เขาเป็ นเจ้าชายหล่อจริ งๆ
คิดเหมือนกันเลย!
อ๋ อ! อีกอย่าง ดวงตาเขาสี อะไร?
ชวนฝัน
ที:ฉนั จะสื: อคือ เวลาเธอไปปี นเขา
เธอไม่ใช่อยูๆ่ ก็ไปโผล่บนยอดเขา
ถ้าเป็ นรักแท้กท็ าํ ได้!
ทั#งปี น ทั#งตะเกียกตะกาย
มีอุปสรรคนับไม่ถว้ น
และมันไม่หยุดแค่น# นั
นัน: มันนายย่ะ!
ความรักมันไม่ง่าย เธอต้องใช้เวลา!
เรามีเวลาทั#งชีวติ นัน: เเหละแผน!
นัน: ไม่ใช่แผน!
ความรักไม่ใช่สิ:งที:ได้มาง่าย
เสี ยทั#งนํ#าตาและหยาดเหงื:อ
เเหม พูดมาได้ ทั#งเหม็นทั#งเหงื:อ ตาถุงปุ๋ ย
เธอรู ้อะไรเกี:ยวกับความรักบ้าง?
เธอรู ้อะไรเกี:ยวกับความรักบ้าง?
เธอรู ้อะไรเกี:ยวกับความรักบ้าง?
เธอรู ้อะไรเกี:ยวกับความรักบ้าง?
เฮ้ ! คู่หู !
สวัสดี !
เดี\ยวนะ นายมาที:นี:ได้ยงั ไง ?
ว้าวววว ที:นี:สวยมากเลย
เธอรู ้หรื อเปล่า
พี:สาวของเธอทําแบบนี#ได้?
ฉันไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย
เมื:อเราเจอเขา เธอจะทําอะไร?
แผนของเธอคืออะไร?
ฉันจะคุยกับเขา
คุยกับเขาหรอ?
นัน: ไม่ใช่แผนซะหน่อย
นี:เเหละเเผนฉัน
อะไรทําให้คิดว่าเขาจะคุยกับเธอ?
นิดๆ หน่อยๆ ของเธอ
นัน: เสี ยงอะไร ! นายได้ยนิ ไหม?
นิดๆ หน่อยๆ ของฉัน
เอ่อ..ฉันคิดว่ามันมาจากตรงนั#น
เอ๊ะ? เพลงนี#คุน้ ๆ นะ
ทําไมฉันรู ้สึกว่าเพลงนี#มนั คุน้ หู?
ส่ วนที:ชอบวาดฝัน
เสี ยงมาจากไหน?
เสี ยงอะไรมาจากไหน?
นัน: ใครพูด ?
เอ่อ.. คุณ?...ไง?
เดี\ยวก่อน! อย่าขยับ! เงียบๆ!
ตนที:เรามามีเจ้านี:อยูไ่ หม?
ชู่ววววว ! เราควรเงียบนะ
อ๊ากกกกกกกก
อ๊ากกกกกกกก
อ๊ากกกกกกกก
เอาล่ะๆๆ เรามาเริ: มต้นกันใหม่
สวัสดีทุกคน ฉันชื:อโอลาฟ
ฉันรักอ้อมกอดอุ่น
โอลาฟ?
ใช่
โอลาฟ?
ตอบเหมือนเดิมว่า ใช่ ...
เจ้าหน้าแปลกเหมือนลาตรงนั#นล่ะ?
นัน: สเฟน
อาฮะ แล้วเรนเดียร์ตวั นี#ชื:อ?
สเฟนไง
โอ้ ! ดี ! พวกเขาชื:อเหมือนกันจําง่าย
และคุณคือ อันนา
นายรู ้ชื:อฉันได้ยงั ไง?
เพราะเธอทําให้ฉนั มีกน้ เด้งดึ\ง !
ใช่แล้ว ! เธอจําไม่ได้หรอ ?
เริ: มจะนึกออกเเล้ว
ฉันคิดว่าเราควรไปได้แล้ว
ฉันตัวเล็กเหมือนคุณ
และตัวเล็กเหมือน-
เอลซ่า เอลซ่าปั# นเธอใช่ไหม?
ใช่ ทําไมหรอ?
เธอจะบอกเราได้ไหมว่าเธออยูไ่ หน?
ได้ ทําไมหรอ ?
เธอพอจะชี#ทางบอกเราได้ไหม?
ได้ ทําไมหรอ ?
ฉันจะบอกนายก็ได้วา่ ทําไม เราจะให้
เอลซ่าคืนฤดูร้อน
ฤดูร้อนหรอ ?
โอ้ ฉันไม่รู้เหตุผล แต่ฉนั ก็ชอบไอเดีย
การมีฤดูร้อน ดวงอาทิตย์
และทุกๆอย่างก็ร้อน
จริ งหรอ ?
ฉันเดาว่า
นายไม่มีประสบการณ์ร้อนนะ
ใช่ ! แต่บางครั#งนะ
ฉันชอบปิ ดตาฉันลง
แล้วเพ้อฝันไปว่าฤดูร้อนนั#น
จะเป็ นเช่นไร
ผึ#งบินว่อน
เด็กน้อยวิง: เล่นและเป่ าเกสร
และฉันต้องเป็ นเหมือนหิ มะ
ที:เจอหน้าร้อนสักครั#ง
จิบนํ#าให้สบาย
ให้หิมะในตัวได้แนบกับทราย
ทําผิวแทนอบตัวด้วยแสงแดด
หน้าร้อนบ้างได้เห็นสักที เมื:อลมหน้าร้อน
พัดเอาความหนาวเหน็บไป
นํ#าแข็งเมื:อมันเจอความอบอุ่น
วันนั#นมันจะเกิดอะไร
รอไม่ไหว ฉันอยากรู ้
เพื:อนๆฉันคิดยังไงไปดู
ว่าตัวฉันต้องเท่ห์กว่าใคร
เมื:อได้อยูห่ น้าร้อนบ้าง
ทั#งร้อนและหนาวเหมือนคู่คนละขั#ว
จับมารวมกันมันต้องแหล่มชัวร์ๆ
ดา ดา, ดา ดู, อะ บา บา บา บา บา โบ
ทั#งร้อนและหนาวเหมือนคู่คนละขั#ว
จับมารวมกันมันต้องแหล่มชัวร์ๆ
รา รัท ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดู
หน้าหนาวมันดีที:ได้ใกล้ชิดอุ่นสบาย
แต่ถา้ ฉันเจอหน้าร้อน
แล้วฉันจะต้อง ... ร่ าเริ งที:สุด
เวลาปั ญหากวนใจจะฝันถึงตัวฉันเอง
ได้นงั: ชิลล์ท่ามกลางตะวันร้อนแรง
มันคงสุ ดเจ๋ ง
โอ้ ท้องฟ้าต้องสดใส
พวกเธอก็ตอ้ งเคียงข้างไป
เวลาได้พบอะไร
อย่างนั#นแค่พบใน
หน้าร้อนบ้างงง..
ฉันจะบอกเขานะ
อย่าเชียวนะ
ในหน้าร้อนนนนนน
ไปกันเลยทุกคน เอลซ่าอยูท่ างนี#
ไปเอาฤดูร้อนกลับมากัน
ดูนนั: สิ ! พวกเราสามารถมองเห็น
เมืองเอเรนเดลจากตรงนี#ดว้ ย
กลายเป็ นนํ#าเเข็งทั#งเมือง
เพิ:งรู ้หรอ ?
ใช่ ทุกอย่างวุน่ วายไปหมด
ตอนฉันออกมา
เธอไม่รู้เลยเหรอ
ว่าพี:สาวเธอทําได้ขนาดนี#
ไม่เลย !
แล้วอะไรทําให้เธอมัน: ใจว่า
พี:สาวเธอจะเเก้ไขทุกอย่างได้?
ทุกคน ทางนี# !
เรามีโอลาฟไง!
มนุษย์หิมะที:พดู หรอ?
จะบอกชาวเมืองแอเรนเดล
ที:ถูกแช่แข็งอย่างงั#นหรอ?
ถ้ามีสิ:งหนึ:งที:แอเรนเดลจะรับมือได้
ก็คือหิ มะ มาเร็ ว !!

หนาวเกินจะทนเเล้ว!
ผ้าห่ม ! ใครต้องการผ้าห่มเพิ:มบ้าง?
ปราสาทเปิ ดต้อนรับทุกคน เรามีซุป
เครื: องดื:มร้อนๆ มากมาย
ท่านครับ! มีสารจากราชินีหรื อ
เจ้าหญิงบ้างไหมพะยะค่ะ ?
ยังไม่มีท่านคิดว่าพระราชินีต# งั ใจ
จะทําร้ายเราไหมพะยะค่ะ?
แน่นอน! เธอตั#งใจ !
ไม่! เจ้าหญิงอันนาศรัทธาในตัวนาง
และเขาเชื:อมัน: ในการตัดสิ นใจของอันนา
ฉันเดิมพันว่าเจ้าหญิงอันนา
สมทบคิดเรื: องนี#
ฉันมัน: ใจว่าเธอไม่มีเกี:ยวข้องใดๆ
คิดดูสิ ผูห้ ญิงสองคน ขังตัวเองในวัง
ไม่ให้ใครเห็นกว่าสิ บปี
พอถึงวันราชินีภิเษก ราชินีกเ็ สก
มนต์ดาํ ใส่ ชาวเมืองของตัวเอง
คุณกําลังทําให้พวกเขาตื:นตระหนก
ทุกคนควรจะตื:นตระหนัก!
เวทมนตร์ไม่ใช่สิ:งที:ดี ใครๆ ก็รู้
โดยเฉพาะจากนํ#ามือผูห้ ญิง
ไม่ตอ้ งสนใจ ความโง่เขลาของชายผูน้ # ี!
ฉันไม่ใช่ผชู ้ ายธรรมดา
ฉันเป็ นถึงขุนนาง
และฉันเป็ นเจ้าชาย
ผูท้ ี:เจ้าหญิงอันนารับสัง: ให้ดูเเล
เมืองเเอเรนเดล
และฉันจะปกป้องเมืองเเอเรนเดล..
จากกบฎ
พระองค์ ! พระองค์ !
กระหม่อมเจอเสื# อคลุมนี#
ทางขึ#นภูเขาทางเหนือ
นี:เสื# อคลุมของอันนา !
เจ้าหญิงอันนากําลังลําบากแน่
มีใครจะอาสาไปตามหาเจ้าหญิงบ้าง
เป็ นกับดักเเน่ๆ
พอเถอะ ขอร้อง
ฉันบอกไม่ได้ ว่าราชินีตอ้ งการอะไร
แต่ฉนั มัน: ใจว่า
อันนาทรงเกียรติเเละบริ สุทธิ[
ทําไมพวกเราต้องเชื:อฟังเจ้า ?
เราเป็ นเจ้าชายลําดับที: 13
ของพระราชา
เราไม่ใช่ผนู ้ าํ ของคุณ,
เพียงแต่เป็ นคู่หมั#นของเธอ
แต่ความรักของเราที:มีให้เธอ
ทําให้บางอย่างชัดเจน
ว่าพวกเราต้องไม่กลัว
ไม่ใช่ที:นี:เเละไม่ใช่วนั นี#
เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอันตรายใด
หรื อทางข้างหน้าจะเป็ นเช่นไร
แต่จงเชื:อมัน: ในเจ้าหญิงอันนา
เหมือนที:เจ้าหญิงอันนาเชื:อในตัวข้า
ข้าบอกไม่ได้วา่
เจ้าหญิงเห็นอะไรในตัวข้า
แต่ขา้ อยากบอกทุกคนว่า
จะเป็ นเกียรติอย่างยิง:
หากให้เราเป็ นผูน้ าํ ของปวงชน
ในยามที:ลาํ บากนี#
คุณถามหาผูน้ าํ
ตัวข้าพร้อมที:จะปกป้องเเละรับใช้
จงเชื:อใจ ฮานส์แห่งเกาะทะเลใต้
เเล้วความหนาวล่ะ พะยะค่ะ
เเล้วราชินีล่ะ พะยะค่ะ
แล้วถ้านางเป็ นปี ศาจร้าย
จริ งๆ ล่ะ พะยะค่ะ
เราจะจัดการกับนาง
และอันนากับข้าจะนําฤดูร้อนกลับมา
ไหลตามนํ#าไป !
เขาเป็ นมากกว่าเจ้าชายลําดับที: 13
พวกเราโชคดีที:เขามา
ในเวลาที:เราต้องการ
พวกเราจะไม่ยอมเเพ้ต่อความกลัว
และการกบฏ
พวกเราจะทําตามผูน้ าํ
เเละยอมฟังเหตุผล
ใครจะไปกับเราบ้าง?
กระหม่อมและทหารของกระหม่อม
ใช่ กระหม่อม ยินดีรับใช้
และพร้อมมอบกําลังดาบทั#งหมดที:มี
เราขอกําลังเสริ มจากอาณาจักรของคุณ
และพวกเราเต็มใจรับใช้ ฮานส์
เจ้าชายฮานส์แห่งเกาะทะเลใต้
เจ้าโง่ ! ปล่อยให้เด็กผูช้ ายคนนั#นไป
พบกับเคราะห์กรรมของเขาเถอะ
ระหว่างนี#เราก็เตรี ยมรับมือกับราชินี
และเมื:อพบนาง จงฆ่านางซะ
ไม่น่าใช่เรื: องยากเพราะเธอเป็ นแค่
ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ คนหนึ:ง
หญิงสาว ตัวเล็กๆ เปี: ยมด้วยพลังอันยิง: ใหญ่
กับความหวาดระเเวงเเละหวัน: กลัว
ที:เพิ: มขึ#นเรื: อยๆ ที:ที:เหมาะสําหรับเธอ
อยูท่ ี:ไหน? จะต้องมีคนบอกเธอ?
หรื อเธอจะรู ้ดว้ ยตัวเธอเอง?
หิ มะสี ขาวเป็ นประกายในราตรี
ไม่มีรอยเท้ายามที:มอง
ในดินแดนอ้างว้างร้างผูค้ น
มีเพียงเรานี#ที:ครอบครอง
ยังมีพายุซ่อนอยูภ่ ายใน
หมุนวนเวียนว่าย
ถึงต้านทานเท่าไหร่ ฉันก็หา้ มไม่ได้
อย่าเปิ ดใจไป อย่าให้เขาเห็น
ต้องเป็ นคนดี อย่างที:เขาสอนให้เป็ น
ปกปิ ดในใจ อย่าให้เขารู ้
สุ ดท้าย ก็รู้ ...ปล่อยมันไป อย่างที:เป็ น
ไม่อาจจะเก็บอีกต่อไป
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เดินกลับหลัง หมดสิ# นเยือ: ใย
ฉันไม่กลัว ปล่อยให้เขาพูดไป
พัดให้โหมกระหนํ:า
ความหนาวไม่ทาํ ให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่
มองอะไรยามไกลห่าง
กลับเห็นเล็กลงไปเลยความหวัน: ไหว
ที:คอยเข้าครอบงํา กลับทําไม่ได้ดงั เคย
สิ: งใหม่ยงั รอ ให้ลองให้รู้
จะไปสุ ดทาง ให้ใครได้ดู
ฉี กกฏซํ#าๆ เลือกทําสิ: งใด อย่างใจ
ปล่อยมันไป อย่างที:เป็ น
เชื:อมใจ ไปกับลมและฟ้า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เผชิญมันด้วยความกล้า
ฉันจะยืน ตรงนี#เรื: อยไป
พัดให้โหมกระหนํ:า
พลังในการล่องลมลอยฟ้าลงมาสู่ ดิน
พลังในใจแทรกในเกล็ดนํ#าแข็งล้อมรอบกายไม่สิ#น
ผลึกความคิดผุดเป็ นเกล็ดใสไร้ความกังขา
ไม่ขอคิดหวนคืนไป ความหลังไม่อาจคืนมา
เป็ นตัวเรา อย่างที:เป็ น
ขอทะยานยังตะวันส่ องฟ้า
ปล่อยออกมา เลิกซ่อนเร้น
เด็กดี ไม่เห็นมีค่า
ฉันจะยืน เด่นในแสงแรงกล้า
พัดกระหนํ:าเข้าไป
ความหนาวไม่ทาํ ให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่

ณ เมืองแอเรนเดล
บางทีฤดูหนาวก็ทาํ ให้รู้สึกดี
แต่ถา้ ให้พดู ก็ไม่ได้ดีขนาดนั#น
แม้จะหนาวเเค่ไหน
เราจะเก็บทัศนคติที:ดีไว้
จนกระทัง: เราเผาไม้ชิ#นสุ ดท้าย
มีคาํ พูดที:ทาํ ให้เรา
มีกาํ ลังใจในการใช้ชีวติ
จะได้รู้สึกยอดเยีย: มตลอดเวลา
ในภาษาอังกฤษไม่มีคาํ นี#
แต่ฉนั จะแปลให้ฟังนะ
ฮุกกะ
ฮุกกะคือความสุ ขสบาย
ฮุกกะคือความผาสุ ก
ฮุกกะคือการได้นงั: ข้างกองไฟ
พร้อมกับมีแก้มสี แดงอมชมพู
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ฉันจะอธิบายเพิ:มนะ
ฮุกกะคือแสงเทียน
ฮุกกะคืออะไรก็ได้ง่ายๆ
ฮุกกะคือการได้เล่นด้วยกัน
ว่าไงนะ
ปาชิสิ! (เกมส์หมากรุ กพระราชา)
การเจอแมงมุมในรองเท้าของเธอ
ไม่ใช่ฮุกกะ
การที:ตอ้ งทําสิ: งที:น่ารําคาญ
ไม่ใช่ฮุกกะ
ฮุกกะไม่ขอ้ กําหนด
เธอจะมองไม่เห็นจุดเริ: มต้นหรื อจุดจบ
สิ: งสําคัญที:สุดคือ
ไม่สามารถเป็ นฮุกกะได้
ถ้าขาดครอบครัวและพ้องเพื:อน
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ตอนนี#ถึงเวลาเสี ยเหงื:อกันแล้ว
ขอบคุณครอบครัว แล้วเจอกันนะ!
สวัสดีคุณผูช้ าย สวัสดีคุณผูห้ ญิง
สวัสดีชายน้อยในชุดมนุษย์หิมะ
เราต้องการเสบียง
แครอทอยูต่ รงไหน
ฉันต้องการมากที:สุด
และ... สวัสดี นาย ฉันหมายถึง ฮุ๊ ฮู๊
ฉันหวังว่าคุณจะมีเสื# อคลุม
ที:มีกลิ:นเหม็นน้อยกว่านี#
เเละพอดีกบั ฉันมากกว่านี#
หรื ออะไรก็ได้ที:ฉนั ใส่ ปีนเขาทางเหนือได้
อะไรก็ได้เพื:อปี นเขาทางเหนือ
ที:มีหลายคนแข็งตายน่ะหรอ
เเน่นอน ฉันมีสิ:งที:คุณต้องการ
นัน: ก็คือ ฮุกกะ!
ฮุกกะหรอ อะไรคือ ฮุกกะ
ฮุกกะคือเครื: องดื:ม
ฮุกกะคืออาหาร
ฮุกกะคือไวน์ร้อน
มันคือทุกอย่าง เมื:อต้องการความอบอุ่น
ฮุกกะคือความเป็ นมิตร
เมื:อเธอต้องการหยุดก้าวร้าว
มาสนุกสุ ดเหวีย: งพร้อมกันกับฮุกกะ
มาเปลือยกายอันล่อนจ้อน
ในห้องอบซาวน่าด้วยกัน
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
อย่ากังวลเรื: องเรื อนร่ างของเธอ
ไม่ใช่วา่ ฉันไม่เคยเห็นอะไรเเบบนี#มาก่อน
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ ฮุกกะ
ไปหยิบกิ:งไม้มาขัด
จะทําให้รู้สึกสะอาดเเละสดชื:น
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
เข้าไปห้องอบซาวน่าเลย
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก ฮุกกะลิก
มาเถอะ เธอรู ้ดีวา่ เธอต้องการ
ก่อนอื:นเธอต้องเต้น
ฮุกกะ
ฮุกกะ
ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
Cha cha cha cha cha cha
แจกจ่ายขนมปั งปิ# งให้กบั ครอบครัว
ของเราและผองเพื:อน
ให้ฮุกกะช่วยเราผ่านเรื: องเลวร้ายที:ไม่จบสิ# น
ปล่อยให้มนั เป็ นแบบนั#น
เรายังมีคนอื:นอยู่
ไวน์ร้อนถูกต้ม
เราอยูต่ รงนี# เปลือยกายตรงนี#
และขออีกชิ#นนึงสิ
แจกจ่ายขนมปั งปิ# งให้กบั ครอบครัว
ของเราและผองเพื:อน
ให้ฮุกกะช่วยเราผ่านเรื: องเลวร้ายที:ไม่จบสิ# น
ปล่อยให้มนั เป็ นแบบนั#น
เรายังมีคนอื:นอยู่
ไวน์ร้อนถูกต้ม
เราอยูต่ รงนี# เปลือยกายตรงนี#
และขออีกชิ#นนึงสิ
แจกจ่ายขนมปั งปิ# งให้กบั ครอบครัว
ของเราและผองเพื:อน
ให้ฮุกกะช่วยเราผ่านเรื: องเลวร้ายที:ไม่จบสิ# น
ปล่อยให้มนั เป็ นแบบนั#น
เรายังมีคนอื:นอยู่
ไวน์ร้อนถูกต้ม
เราอยูต่ รงนี# เปลือยกายตรงนี#
และขออีกชิ#นนึงสิ
ฮุกกะ
หยุดนะอันนา ! เราต้องไปหยุดพายุฤดูหนาว
ใช่ คุณพูดถูก
ถ้าคุณอยูท่ ี:นี:กบั เราไม่ได้
ก็ให้เอาฮุกกะทั#งหมดของคุณกลับไปด้วย
โอ้โห
ว้าว นี:สินะนํ#าแข็ง
ฉันคิดว่าฉันควรคุยกับเธอตามลําพัง
ครั#งก่อนที:ฉนั แนะนําผูช้ าย
เธอเสกทุกอย่างเป็ นนํ#าแข็ง
แต่...แต่ ไม่เอาน่า
ที:นี:เป็ นปราสาทนํ#าแข็ง
นํ#าแข็งคือชีวติ ของฉัน
บาย สเวน
เธอด้วยโอลาฟ ขอเเค่นาทีเดียว
ได้สิ หนึ:ง...สอง...สาม
เอลซ่า นี:ฉนั นะ...อันนา
โทษทีโทษที ไม่ได้ต# งั ใจ
อันนา !
ว้าว เอลซ่า พี:ดูเปลี:ยนไป
เปลี:ยนไปในทางดี และที:นี:กน็ ่าอัศจรรย์มากๆ
ขอบใจ
ฉันไม่เคยรู ้มาก่อนว่าฉันทําอะไรได้
ฉันขอโทษนะ กับเรื: องที:เกิดขึ#น
ไม่ๆไม่เป็ นไร เธอไม่ตอ้ งขอโทษอะไร
แต่เธอควรไปซะ ได้โปรด
แล้วท่านพ่อกับท่านเเม่รู้เรื: องนี#ไหม
พวกท่านรู ้
แล้ว...ทําไมฉันถึงไม่รู้
พวกท่านต้องการปกป้องเธอ
ปกป้องฉัน จากอะไร
จากฉันไง
58…59…60
นัน: ใครน่ะ?
สวัสดี ฉันชื:อโอลาฟ ฉันรักอ้อมกอดอุ่น
โอลาฟหรอ?
ใช่ เธอสร้างฉันขึ#นมาไง จําได้ไหม
เธอมีชีวติ ?
ใช่ เอิ:ม..คิดว่างั#น
เขาคือมนุษย์หิมะที:เราปั# นกันตอนเด็กๆ
เขาคือส่ วนนิดๆ หน่อยๆ ของเธอ
และส่ วนนิดๆ หน่อยๆ ของฉัน
เหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์
จําคืนนั#นได้ไหม
ใช่ ฉันจําได้
เอลซ่า เราเคยสนิทกัน
เราเป็ นเหมือนเมื:อก่อนก็ได้หนิ
ไม่ เราทําไม่ได้ พี:ขอโทษ
เธอควรไปซะ ได้โปรด
เเต่ฉนั เพิ:งมาถึง
เธอควรอยูแ่ อเรนเดล
พี:กเ็ หมือนกัน
ไม่อนั นา พี:ควรอยูท่ ี:นี:คนเดียว
พี:จะได้เป็ นตัวเอง เเละไม่ทาํ ร้ายใครอีก
อีกงั#นหรอ?
เธอคิดว่ารอยนั#นมาจากไหนล่ะ
แม่บอกว่าฉันเป็ นมาตั#งแต่เกิด
เป็ นเพราะฉัน ฉันเกือบจะฆ่าเธออันนา
ตอนนั#นเธอเเค่หกขวบ
ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ เอลซ่า
พี:กเ็ หมือนกัน พลังของพี:แข็งแกร่ งขึ#น
มากกว่าตอนนั#น มากจนพี:กไ็ ม่เข้าใจ
พี:ขอโทษ ลาก่อน อันนา
ไม่ เดี\ยวก่อน เอลซ่า
ท่ามกลางความหนาวเหน็บ
ฉันเลือกเส้นทางนี#เอง
ได้โปรดอย่าตามหาฉัน
ฉันทิ#งอดีตไว้ขา้ งหลัง
ปล่อยให้ฉนั อยูก่ บั หิ มะ
ปล่อยฉันไปเถอะ
ฉันจะไม่ให้พี:ไป
ฉันแค่พยายามจะปกป้องเธอ
พี:ไม่จาํ เป็ นต้องปกป้องฉัน ฉันไม่ได้กลัว
ได้โปรด อย่าปฏิเสธฉันเลย
เลิกปิ ดใจดีกว่า
ไม่ตอ้ งถอยทําหมางเมิน
และห่างเหิ นเย็นชา
ก็เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
ที:ฉนั เริ: มจะเข้าใจ
เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
ขอให้เราร่ วมกันแก้ไข
เราจะมุ่งหน้าลงเขานี#ไปด้วยกัน
ไม่ตอ้ งหวัน: ไหวกลัวเช่นนี#
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
ฉันขอเคียงข้างพี:
อันนา โปรดกลับคืนไป เจอสิ: งดี
ชื:นชมแสงตะวันและเปิ ดประตูเต็มที:
ใช่ แต่...
พี:รู้ ที:นอ้ งคิด
แต่ปล่อยพี:ไว้
ถึงแม้อา้ งว้าง แต่เป็ นได้ดงั: หัวใจ
จงหนีให้ห่าง จะรอดพ้นจากปวงภัย
มันไม่เป็ นอย่างนั#น
อะไร “ไม่เป็ นอย่างนั#น”
ฉันคิดว่าพี:ยงั ไม่รู้
เรื: องที:พี:ไม่รู้
แอเรนเดล ปก คลุม ไป ด้วย หิ มะ
อะไรนะ
พี:ทาํ ให้เกิดฤดูหนาวตลอดกาล กับทุกที:
ทุกที:เลยหรอ?
แต่ไม่เป็ นไร พี:กแ็ ค่ละลายมัน
ไม่ ทําไม่ได้ ไม่รู้ตอ้ งทํายังไง
พี:ทาํ ได้ ฉันรู ้พี:ทาํ ได้
นี:เป็ นครั#งแรกที:รอมาเนิ:นนาน
โอ้ เราช่างงมงาย ไม่อาจวิง: หนี
พี:ไม่ตอ้ งไปกลัวใดๆ
ให้ใจลบพายุแรงกล้า
เราจะแก้ปัญหาให้พน้ ผ่าน
พอกันที จะหยุดคําสาปอย่างไร
ให้หิมะละลายสิ# นไป
โอ้..พอสักที มันยิง: เลวร้าย
ไม่ตอ้ งกลัว
มันอันตราย
ตะวันจะคืนแสงเช้า
รี บหนีให้ไกล
เราจะร่ วมเผชิญไปด้วยกัน
เราจะช่วยกันเปลี:ยนฤดูหนาวนั#น
และทุกสิ: งจะกลับมาเป็ นปกติสุข
อ่าาาา... ละลาย!
อันนา!
อันนา เป็ นอะไรไหม
ฉัน...ฉันไม่เป็ นไร
นี:ใคร?
นี:คือคริ สตอฟ เขาช่วยพาฉันมาหาพี:ที:นี:
งั#นก็ช่วยพาเธอกลับไปยังเมืองด้วย
ได้โปรด
ได้ ไปกันเถอะ
เอลซ่า ไม่ ได้โปรด
ฉันรู ้วา่ เราหาทางออกได้
ยังไง เธอมีพลังอะไรที:จะหยุดฤดูหนาวล่ะ
จะหยุดฉันยังไง
ฉันก็ไม่รู้ แต่ฉนั ไม่ไปถ้าไม่มีพี: เอลซ่า
เธอต้องไป จงไปซะ
ยิง: เราพยายามปกป้องมากเท่าไหร่
ก็ยงิ: ทําอันตรายมากขึ#นเท่านั#น
ราชินีถูกละทิ#งอยูใ่ นที:หนาวเหน็บ
หัวใจที:บาดเจ็บของเธอถูกฝังไว้ใต้หิมะ
ไม่เหมือนที:คิดไว้เลย โอลาฟ ชิ#นส่ วนนาย
โอ้..ไม่นะ ดูไม่เข้าท่าเลย
พูดกับฉันสิ โอลาฟ พูดกับฉัน
ขาฉันไม่รู้สึกเลย ขาฉันไม่รู้สึก
โอ้ เฮ้ ช่วยฉันหน่อยสิ จับหัวฉันไว้
โอ้ ค่อยยังชัว: หน่อย
โว้ว
เธอโอเคใช่ไหม
ขอบคุณ หัวเป็ นไงบ้าง?
อ้า โอ้
ก็ไม่เป็ นไร..สบาย อา..ฉันกะโหลกหนา
ฉันไม่มีกะโหลก... หรื อกระดูก
แล้ว...เอ่อ...เอาไงต่อละ?
เอาไงต่อ?
เอาไงล่ะ? โอ้ยย ฉันจะทํายังไง
เธอโยนฉันออกมา ฉันกลับไป
แอเรนเดลไม่ได้ สภาพอากาศยังไม่เปลี:ยน
แล้วธุรกิจนํ#าแข็งของนาย...
เฮ้ๆ ไม่ตอ้ งห่วงการค้านํ#าแข็งของฉัน
ห่วงเรื: องเส้นผมของเธอดีกว่า
อะไร ฉันเพิ:งตกจากหน้าผา
ดูผมตัวเองบ้างเถอะ
ไม่ ผมของเธอเปลี:ยนเป็ นสี ขาว
อะไร? มันขาวหรอ?
เพราะพี:สาวเธอฟาดใส่ ใช่ไหม?
มันดูแย่ใช่ไหม?
...ไม่
เสี ยงนายลังเล
เปล่า ฉันไม่ได้ลงั เล
อันนา เธอต้องหาคนช่วยรู ้ไหม ไปเร็ ว
ได้เลย เราจะไปไหน?
ไปหาเพื:อนฉัน
กูรูเรื: องรักเหรอ?
กูรูเรื: องรักเหรอ?
ใช่ ไม่ตอ้ งห่วง พวกเขาแก้ไขได้
นายรู ้ได้ยงั ไง?
เพราะฉันเคยเห็นพวกเขาทําได้
อันนา ! เจ้าหญิงอันนา !
อุณหภูมิลดตํ:าลงมาก ถ้าเป็ นแบบนี#
ต่อไป คืนนี#อาจไม่รอดนะฝ่ าบาท
งั#นเราต้องเคลื:อนพลให้เร็ วขึ#น
เป้าหมายหลักของเรา
คือ การค้นหาเจ้าหญิงอันนา
และพาเธอกลับเมืองอย่างปลอดภัย
เจ้าหญิงอันนา !
เขาพยายามจะหาความรัก
เป้าหมายหลักของเราคือการหยุดยั#งราชินีร้าย
และหยุดฤดูหนาวซะ เตรี ยมพร้อมรบ
เดินนําฉันไป จะได้บงั ลมให้ฉนั ไป!!
ดูสิสเวน ท้องฟ้าตื:นแล้ว
เธอหนาวหรอ
ไม่ ไม่ ฉันไม่หนาว แล้วนายรู ้จกั เค้าได้ไง
ฉันกําพร้าตั#งแต่เด็ก
ทีแรกฉันอยูก่ บั สเวนสองคน
จนกระทัง: พวกเค้ารับฉันมาไว้
และพวกเขาก็เป็ นครอบครัวฉัน
พวกเขาเป็ นคนดีจริ งๆ
พวกเขาดีจริ งๆ แต่บางครั#งพวกเขาก็
ไม่รู้จกั กาลเทศะ แล้วก็เสี ยงดัง เสี ยงดังมาก
และบางครั#งพวกเขาก็ด#ือดึง แต่พวก
เขาเป็ นคนดีนะ ...พวกเรามาถึงแล้ว
พวกเขาไม่อยูห่ รอ?
เฮ้ โฟ ยา โฟ ยา โฟ ยา
เขาเป็ นบ้าแน่ๆ
โฟ ยา โฟ ยา โฟ ยา โฟ ยา
วิง: ! ฉันจะล่อเขาไว้และเธอวิง: ได้เลย
ถึงชีวติ ฉันจะสั#น แต่มนั ก็ดี
คริ สตอฟ ! โอ้ว โอ้ว คริ สตอฟของฉัน
ไม่ได้เจอกันนาน เธอดูผอมไปนะ
ฉันสบายดี ฉันแค่ยงุ่ ๆ
ผูห้ ญิง เขาพา..เขาพาผูห้ ญิงมา
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
ฉันรู ้จกั ผูห้ ญิงคนนี#
คริ สตอฟฉันไม่เคยสอนให้เธอใฝ่ สู งแบบนี#นะ
ผมเปล่า
ฉันขอดูหน่อย ตาเป็ นประกาย จมูกใช้ได้
ฟันสวย ดีๆ ฉันชอบเธอ
ขอบคุณ ฉันชอบคุณเหมือนกัน
แต่ฉนั ไม่ได้มาที:นี:เพื:อที:จะ..
ฉันแค่จะช่วยเธอ
คุณเรี ยกพับบี#ให้หน่อยได้ไหม
พวกเธอไม่ใช่แฟนกันหรอ
คริ สตอฟของฉันเป็ นอะไร
ฉันเข้มงวดกับเขามากเกินไป?
น้อยเกินไป? หรื อนานเกินไป?
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช่อย่างงั#น
คุณไม่ได้ทาํ อะไรผิด
แล้วปัญหาคืออะไรจ๊ะ หนูจ๋า
ทําไมเธอปิ ดกั#นตัวเองจากผูช้ ายดีๆ ล่ะ
มันเป็ นการเดินงุ่มง่ามของเขา
โอ้ ยา โอ้ ยา โอ้ ยา
หรื อว่าเรื: องพูดจางี:เง่า โอ้! ไม่
โอ้ ยา โอ้ ยา โอ้ ยา
หรื อรู ปเท้าประหลาดหงิกงอไม่เข้ากับใคร
เฮ้!
ทั#งฟอกทั#งถูสะอาดแค่ไหน
มักยังมีกลิ:นไม่น่าชื:นใจนัก
เฮ้!
แต่กไ็ ม่ค่อยมีคนไหนที:ท# งั อ่อนหวาน
และยังอ่อนไหว
คืนคําเดี\ยวนี#นะ
เขาก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
มีอาการที:ตอ้ งแก้
ต้องตรวจสมองมันดูบา้ งนะ
เวิน: เว้อกับเจ้ากวางน่ะ
มันดูผดิ จากกฎธรรมชาติแหงๆ
เขาก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่เชื:อพวกเราเถอะหนา
ถ้าจะซ่อมเขาต้องซ่อมอย่างหนัก
ซ่อมด้วยรักสักนิดก็พอ
เอ่อ ขอร้องเลิกพูดเรื: องนี#กนั ได้ม# ยั
เธอมีปัญหาหนักอกอยูน่ ะตอนนี#
เพราะเขาชอบทําท่าทางตื:นเต้น
เพราะเข้าสังคมกับใครไม่เป็ น
ห้องนํ#าไม่เข้าแต่เขาชอบปล่อยตามต้นไม้
จริ งหรอ?
เธอน่ะคงจะแอบคลัง: ไคล้
ที:เขาผมทองสลวยเกินชายสิ
เพราะเขากลบเกลื:อนดวงใจที:ใสซื:อเอาไว้
เขาก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
ยังมีจุดอ่อนต้องกําจัด
ไม่มีซะหน่อย
ยิง: เมินยิง: หนีกย็ งิ: เป็ นตัวชี#
ว่าเขาต้องการมีใครสักคนกอดรัด
เขาก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่เราจะขอเสนอ
ซ่อมของต้องซ่อมก็รู้
ว่าต้องจับคู่ให้เขาและเธอ
ไม่ได้บอกให้เปลี:ยนเขานี:
ไม่มีทางได้หรอกจริ งไหม
บอกได้แค่วา่ รักน่ะเป็ นพลังที:ขลัง
จนหน้าแปลกใจ คนดีๆก็เลือกผิดยาม
ความคิดไหวหวัน: หวาดกลัว
แค่เราลองโยนความรักเข้าไป
เราลองโยนความรักเข้าไป
จะดีโดยไม่รู้ตวั
รักช่วยโดยไม่รู้ตวั
ใครๆ ก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
มันเป็ นความจริ งแน่นอน
ทั#งพ่อ พี:สาว น้องชาย
ต้องมีกนั และกันช่วยผลักดันเมื:อยามทุกข์ร้อน
ใครๆ ก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
แต่ถา้ มันเริ: มจะยาก
ถ้าหากจะซ่อมของต้องซ่อม
ก็ตอ้ งซ่อมด้วยจะซ่อมอย่าง
รัก รัก
แท้ รักแท้ อู..รัก
ไม่เอาหน่าพวก
รัก รัก แท้ รักแท้
พอได้แล้ว
รัก! รักแท้! รัก!
แท้…รัก! รักแท้!
ใครๆก็เหมือนของที:ตอ้ งเอาไปซ่อมต่อ
เรามีคุณค่ามาก
รัก รักแท้
คุณอันนาจะรับคุณคริ สตอฟเป็ นคู่เเต่งงาน
ตามกฎชนเผ่าลึกลับในหุบเขา
อะไรนะ?!
อันนา? โว้ว! โว้ว!
อันนา?
อันนา ชีวติ เธออยูใ่ นอันตราย
มีน# าํ แข็งอยูใ่ นหัวใจ พี:สาวเธอเป็ นผูใ้ ส่ เอาไว้
ถ้าไม่นาํ มันออก มันจะแช่หวั ใจเธอ
จนแข็งตายตลอดไป
คุณนํามันออกมาได้ใช่ไหม?
ฉันเคยเห็นคุณทํามาก่อน
หากเป็ นที:หวั มันจะเป็ นเรื: องง่าย
แต่หวั ใจ ไม่สามารถนําความเจ็บปวด
ออกไปได้ง่ายๆ เพียงการกระทํา
ของรักแท้สามารถละลายหัวใจนํ#าแข็ง
ของเธอได้
หรื อเป็ นจุมพิตจากรักแท้
อันนา เราต้องพาเธอกลับไปหาฮานส์
…ฮานส์
ห่มผ้าให้เธออุ่น คอยอยูข่ า้ งๆเธอ
เธอต้องพักผ่อน
พวกเธอต้องออกเดินทางทันที
ขอบคุณนะ โอลาฟ สเวนมานี:
พับบี#บอกต้องให้เธอพักผ่อนและทํา
ให้ร่างกายเธออุ่น ฉันจะดูแลเธอเอง
ขอบใจนะ
เธอจะไม่เป็ นไร ผูกใจไว้กบั ฮานส์
นึกถึงฮานส์เข้าไว้
นายเคยบอกว่าฮานส์เป็ นคนเจ้าเล่ห์
เหมือนสุ นขั จิ#งจอก เเละฉันเองที:เป็ นคนโง่
ฉันไม่ได้พดู นะ
ใช่ นายพูด
และนายพูดว่าฉันโง่ที:เชื:อในรักแท้
อย่าใส่ ใจฉันเลย
ความรู ้สึกใจหายแปลกๆนี#คืออะไร
ไม่เคยรู ้สึกหวาดกลัวเเบบนี#เลย
ฉันมีอาการหายใจไม่ทวั: ท้อง
ความจริ งปรากฏกระจ่างชัดเจน
ฉันเปลี:ยนไปเพราะเธอ
เธอคือแสงสว่างในโลกของฉัน
คุณอยูอ่ ย่างไม่เกรงกลัว
เธอกล้าหาญกว่าใคร
เธอเชื:อมัน: เธอมีความหวัง คุณมีความกล้า
คุณเลือกที:จะใส่ ใจและดูแล
ฉันคิดว่าฉันเข้มแข็ง จนกระทัง: ได้เจอเธอ
ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี:ยวกับความรัก
ฉันไม่รู้อะไรเกี:ยวกับความรักเลย
ทุกอย่างที:ฉนั คิดว่าฉันทําได้
ฉันเปลี:ยนมุมมองเพราะเธอ
เธอรู ้ไหม เธอทําให้ฉนั รู ้จกั ความรัก
อันนา
เธอหลับแล้ว
ดีแล้วล่ะ
มากันเถอะ
นี:คือเรื: องราวของครอบครัวที:ร้าวฉาน
และหวาดกลัว
เมื:อครอบครัวเเตกร้าวขนาดนี#
จะมีหนทางแก้ไขอย่างไร
ตั#งสมาธิให้ดี ควบคุมมัน
อย่ารู ้สึก อย่ารู ้สึก
ในที:สุด เวลานั#นก็มาถึง
ครั#งนี#ฉนั จะซ่อนเหมือนคราวก่อนไม่ได้
พายุก่อตัว ความอันตรายคืบคลานเข้ามา
เวลาของฉันกําลังหมดลง
อย่ารู ้สึก ต้องไม่รู้สึก
“ความกลัวจะกลายเป็ นศัตรู ของท่าน
และความตายคือผลลัพธ์ที:ตามมา”
นัน: คือสิ: งที:พวกเขาเคยพูดกับฉัน
เริ: มเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใด
เขาถึงพูดแบบนั#น
ความเจ็บ ความกลัว ทั#งหมดที:มี
เริ: มขึ#นเพราะตัวของฉัน
สิ: งที:พวกเขาเห็น
คือสิ: งที:ฉนั จะต้องเป็ นใช่ไหม
ปี ศาจร้าย ดัง: พวกเขาว่าใช่ไหม?
สุ ดท้าย..ความมืดมนในตัวฉัน
ก็ปรากฏขึ#นมา
ฉันคือปี ศาจร้ายที:กาํ ลังบ้าคลัง: ใช่ไหม?
เป็ นปี ศาจที:ออกอาละวาด
และไม่มีที:ไปใช่ไหม
หรื อฉันเป็ นแค่ปีศาจร้าย
ที:ตอ้ งถูกจับขังไว้ในกรง?
ยุติฤดูหนาวนี#เสี ยที เอาฤดูร้อนกลับมา
ระวังตัวไว้
ห้ามทําร้ายองค์ราชินี
ยุติฤดูหนาวนี#เสี ยที เอาฤดูร้อนกลับมา
ระวังตัวไว้
ฉันต้องทําอย่างไร
ไม่ใช่เวลาที:จะมัวเศร้าโศก
ฉันเป็ นคนที:เริ: มมรสุ มนี# ฉันก็ตอ้ งยุติมนั เอง
หากฉันจะวิง: หนีต่อไป
ฉันจะต้องไปไกลอีกสักแค่ไหน
แล้วมันจะทําให้เรื: องทุกอย่างจบลง
หรื อทําให้มนั เลวร้ายมากขึ#น?
โลกของฉันเยือกเย็นขึ#น
แล้วความหนาวเหน็บนี#จะอยูอ่ ีกนานไหม?
หากฉันยังมีชีวติ อยู่
ทุกคนจะยังตกอยูใ่ นอันตรายไหม?
ฉันเป็ นปี ศาจตั#งแต่แรกแล้วใช่ไหม?
ทําไมฉันถึงกลายเป็ นคนที:หวั ใจเย็นชาเช่นนี#?
กําลังนําพาหายนะมาสู่ โลก
พัวพันกับสงครามที:ไม่ได้ต# งั ใจก่อ
ฉันต้องกําจัดปี ศาจหรื อเปล่า?
พ่อคะ พ่อรู ้เสมอว่าอะไรดีที:สุดสําหรับหนู
หากหนูสิ#นลม
พวกเขาจะเป็ นอิสระหรื อเปล่า?
แม่คะ หากหนูไม่อยูแ่ ล้ว
ความหนาวทวีคูณขึ#น
และความโกลาหลเกรี# ยวกราดมากขึ#น?
ไม่ได้!
ฉันต้องอยูต่ ่อเพื:อแก้ไขสิ: งที:ฉนั ทําลงไป
ช่วยโลกจากตัวฉัน
และนําพระอาทิตย์กลับมา
หากเขาว่าฉันเป็ นปี ศาจ มันก็คงเป็ นความจริ ง
เหลือเพียงอย่างเดียวที:ฉนั ทําได้
แต่ก่อนที:ฉนั จะจากไป
ฉันต้องพยายามสุ ดกําลัง
เพื:อให้ทุกอย่างกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
ฉันเป็ นปี ศาจไม่ได้
ฉันจะไม่ยอมเป็ นปี ศาจ
ไม่ใช่คืนนี#!
อย่าให้ฉนั กลับไป ฉันเป็ นตัวอันตราย
คุณได้ยนิ เธอไหม ปี ศาจร้ายยอมรับ
พอได้แล้ววีเซิ ลทาวน์
ฉันชื:อวีเซิลตัน และฉันจะไม่หยุด
หนาวขึ#นทุกทีๆ ดูราชินีสิ
แม้กระทัง: เธอก็ยงั สัน:
ฉันไม่ได้หนาว
เธอกลัวต่างหาก คุณถอยไปและ
ไม่ตอ้ งทดสอบอะไรฉันอีก
คุณจะแพ้ พาเธอกลับวัง
ทําไมคุณถึงปกป้องราชินีนกั
เพื:ออันนา
ฉันต้องการเจออันนา
ท่านบอกว่าอันนาปลอดภัย
ครั#งสุ ดท้ายที:เจอเธอใช่ไหม
ใช่
แล้วผูช้ ายจากหุบเขาที:วา่ ...
อันนาบอกว่าเขาช่วยเหลือเธอ
ฉันก็ภาวนาให้มนั เป็ นเช่นนั#นจริ ง
นําเธอกลับวัง
ได้โปรดช่วยด้วย! เร็ วๆเข้า!
มีเจ้าหญิงถูกเเช่แข็งอยูต่ รงนี#
ระวังอย่าให้ใครเห็นนะ โอลาฟ!
ฉันไม่มีเวลามาอธิบายคนอื:น
เจ้าหญิงอันนา!
ขอบใจมาก เดี\ยวพวกเราดูแลต่อเอง
ห่มผ้าให้อุ่น ตามเจ้าชายฮานส์มา
ด่วนเลย ชีวติ ของเธอขึ#นอยูก่ บั เขา
ดูแลให้เธอปลอดภัยนะ
ฉันจะไปรู ้อะไรเกี:ยวกับความรัก?
หยุดมองมาที:ฉนั แบบนั#นนะสเวน!
ฉันรู ้อะไรบ้างเกี:ยวกับความรัก?
พวกเราทําถูกแล้ว
กลับบ้านกันเถอะ
อันนา !
เธอกลับเข้าไปในห้องโถงใหญ่
เกิดอะไรขึ#น? ตัวเธอเย็นมาก
ฮานส์ คุณต้องจุมพิตฉัน
อะไรนะ?
ตอนนี#เลย..
เธอไปเจออะไรมา?
เอลซ่าสาปฉันด้วยพลังของนาง
เธอเคยบอกว่าพี:สาวเธอจะไม่ทาํ ร้ายเธอ
ฉันคิดผิด
อันนา
เธอสาปหัวใจฉันให้กลายเป็ นนํ#าแข็ง
และมีเพียงการกระทําของรักแท้
เท่านั#นที:สามารถช่วยฉันได้
จุมพิตรักแท้หรอ?
โอ้ อันนา
ถ้าจะมีใครซักคนหนึ:งที:รักเธอจริ ง
อะไรนะ?
... แต่ท่านเคยบอกรักฉัน
ฉันโกหก เพราะเจ้าชายอันดับที:สิบสาม
ในอาณาจักรไง ฉันไม่มีวนั ได้บลั ลังค์
ฉันรู ้ ฉันต้องหาผูม้ ีสิทธิ[ครองบัลลังค์
เพื:อแต่งงาน รัชทายาท แน่นอนเอลซ่า
เธอคือผูม้ ีสิทธิ[คนแรก
แต่ฉนั เข้าใกล้นางยาก ต่างจากเธอ
เธอผูไ้ ขว่คว้าโหยหารักแท้
จนพร้อมที:จะแต่งงานกับฉันได้ง่ายๆ
ฮานส์?
โหยหามากจนยอมตกลงแต่งงาน
กับฉันทันที
ฉันคิดว่าหลังจากที:เราแต่งงานกันแล้ว
ผมจะจัดฉากให้มีอุบตั ิเหตุเล็กๆให้เอลซ่า
แต่แล้วพี:นอ้ งทั#งคู่กถ็ ึงคราวเคราะห์
ทุกอย่างลงตัวไปซะหมด
ฮานส์ ไม่นะ หยุดนะ
เมื:อฉันฆ่าเอลซ่าและปล่อยให้เธอ
เป็ นแบบนี#ต่อไป
ฉันก็จะได้เป็ นกษัตริ ยฮ์ านส์แห่งแอเรนเดล
นายไม่มีทางเทียบเอลซ่าได้
นายจะไม่มีทางหนีพน้ ได้แน่!!!
หึ หึ ใครจะรู ้?
ไม่ !!
ฉันเคยนัง: คนเดียวในห้องนี#
ครั#งเเล้วครั#งเล่า
ฉันชินกับความปรารถนาที:เพ้อฝัน
ว่าจะพบเจอกับใครสักคนหลังประตูน# ี
ฉันคุน้ เคยความโดดเดี:ยวนี#
ฉันคุน้ เคยกับความเหน็บหนาวนี#
แต่ฉนั มีความเชื:อมัน: ในเรื: องราว
ที:เอ่ยถึงความรักที:แท้จริ ง
ทําให้ฉนั มัน: ใจว่าจะพบรักแท้
และฉันก็มาอยูใ่ นห้องนี#อีกครั#ง
สับสนเหมือนเดิม ไร้ค่าเหมือนเดิม
ผูห้ ญิงที:โดดเดี:ยว มีหวั ใจที:โหยหา
ท้ายที:สุดก็เป็ นฉัน
ไม่มีใครหนีผหู ้ ญิงคนนี#พน้
แต่ตอนนี#ความฝันกําลังจะหายไป
เพราะว่าฉันใช้เวลาทั#งชีวติ
เพื:อหาความรักที:แท้จริ ง
รักที:แท้จริ ง
ฉันมองหาเทพนิยาย
เเล้วหลงในคารมของเขา
กลายเป็ นว่าคุณไม่สามารถเจอความรัก
หากคุณไม่รู้วา่ ความรักคืออะไร
และตอนนี#กช็ ดั เจนเเล้ว
ฉันจะไม่มีทางได้ออกไปจากห้องนี#
ยังไม่เริ: มเเต่กจ็ บเสี ยเเล้ว
ฉันโทษใครไม่ได้นอกจากตัวฉันเอง
ฉันเล่นบทบาทของฉันไปเเล้ว
ความฝันนําพาฉันมาสู่ ที:นี:
และความฝันของฉันจะยังไม่ตาย
ฉันไม่สามารถภาวนาให้มนั หายไป
ไม่วา่ จะพยายามมากแค่ไหน
รักแท้
รักแท้
รักแท้
ช่วยด้วย
อันนา โอ้ว ไม่นะ !
โอลาฟ? โอลาฟ อยูใ่ ห้ห่างจากไฟ
ว้าว!! นี:คือความร้อน… ฉันรักมัน
โอ้! เเตะ! แตะไม่ได้
เเล้วไหนล่ะฮานส์? จุมพิตรักแท้ล่ะ?
ฉันมองเขาผิด เขาไม่ใช่รักแท้
ห้ะ? แต่เรามาไกลถึงนี:นะ
ได้โปรด โอลาฟ
เธออยูท่ ี:นี:ไม่ได้ นายจะละลาย
ฉันจะไม่ไปจนกว่าเราจะพบการ
กระทําของรักแท้ เพื:อช่วยชีวติ เธอ
เธอมีไอเดียอะไรไหมล่ะ?
ฉันไม่รู้ดว้ ยซํ#า ว่ารักคืออะไร…
ไม่เป็ นไร ฉันรู ้
รักคือ.. การเห็นความสําคัญ
ของคนอื:นมากกว่าตัวเอง
เหมือนที:คริ สตอฟพาเธอกลับมาหา
ฮานส์และยอมจากไปตลอดกาล
คริ สตอฟรักฉันเหรอ?
ว้าวววว!
แสดงว่าเธอยังไม่รู้จกั ความรักจริ งๆ ใช่มา๊ ?
โอลาฟ !!! เธอจะละลายแล้ว
คนบางคนมีค่ามากพอให้ละลาย
เพียงเเต่มนั ไม่ควรเป็ นตอนนี#
ไม่ตอ้ งห่วง เราจะต้องผ่านมันไปด้วยกัน
อ๊ะ! เดี\ยวก่อน คริ สตอฟกับสเวน
พวกเขากําลังมาหาเราเเล้ว
จ..จริ งหรอ?
ว้าว เขามุ่งมาเร็ วมาก
การกระทําเเห่งรักแท้อยูท่ ี:นนั:
ควบทะยานข้ามช่องผา
เหมือนราชาเรนเดียร์จอมเเสบ ว่องไว
ตัวหอมฉึ: ง เร็ วเข้า!
เราต้องพาเธอไปหาคริ สตอฟ
ด้วยพลังลมหนาวเเละความเยือกเย็น
พายุภายในตัวเธอก่อตัวขึ#น
ท้องฟ้าปิ ดลง ลมพัดแรงขึ#น
จิตใจของเธอมืดมิด ลมหนาวพัดมา
เจ้าหญิงอันนา...เธอ..ตายแล้ว
เธอถูกฆ่าโดยราชินีเอลซ่า
น้องสาวตัวเองนะ!
อย่างน้อยเราก็ได้กล่าวคําปฏิญาณแต่งงาน
ก่อนเธอตายในอ้อมกอดฉัน
งั#นก็หมดข้อสงสัยกันละ
โปรดช่วยเราจากปี ศาจร้ายนี#
พาตัวราชินีเข้ามา ฉันขอประกาศว่า
ราชินีเอลซ่า แห่งแอเรนเดลเป็ นกบฏ
และตัดสิ นโทษประหาร
อะไรนะ ? ไม่ !
ไม่มีอะไรสามารถเก็บความวุน่ วาย
ในใจเธอได้
ให้พายุพดั โหมกระหนํ:า
ความพิโรธของหิ มะ ทําลายพวกเขา
ลมพัดความกลัว มรสุ มแผ่ขยาย
หนาวขึ#นทุกนาที
เดินต่อไป อันนา อย่าหยุด อย่าพัก
เขาต้องอยูท่ ี:ไหนสักแห่ง
ฉันรู ้สึกถึงนํ#าแข็งในใจของฉัน
ในใจของฉัน แต่ฉนั จะไม่สนใจ
ไม่วา่ ยังไงก็ตาม ต้องฝ่ าพายุเพื:อเอื#อม
ไปหาคุณให้ได้
เพราะสิ: งหนึ:งที:สามารถช่วยฉันตอนนี#
คือความรักของคุณ
รักแท้
อันนา เธออยูไ่ หน?
หนาวขึ#นทุกนาที
หนาวขึ#นทุกนาที
วิง: ต่อไม่ไหวแล้ว หยุดไม่ได้ หายใจไม่ออก
อยูไ่ ม่ได้ และจะตายไม่ได้
ฟังฉันนะ เอลซ่า
ไม่ได้หวังว่าแก้ไขความวุน่ วายนี#
แต่ยงั ไงฉันก็ตอ้ งพยายาม
ขอร้อง มอบตัวเถอะนะ
ปกปิ ด อย่ารู ้สึก อย่ารู ้สึก
กลับเข้าไปในกรง
ยุติฤดูหนาวนี#เถอะ
ฉันปลดปล่อยปี ศาจร้าย
เเล้วฉันไม่สามารถหยุดมันได้
จะไม่มีอะไรมาทําร้ายเธอ
และลมเหนือโหยหวน
และพวกเขาถูกขังภายในกําแพงขาว
[อันนา] [คริ สตอฟ]
อย่ายอมแพ้น# าํ แข็ง อันนา
[อันนา] [คริ สตอฟ]
อย่ายอมแพ้ความหนาว ถ้าเธอได้ยนิ เสี ยงฉัน
[อันนา] [คริ สตอฟ]
ด้วยรักแท้ รอก่อนนะ
[เอลซ่า] [ฮานส์]
ฉันทําไม่ได้ เอลซ่า!
และพายุที:โหมกระหนํ:า
และธรรมชาติฉีกโลกออกจากกัน
และทุกอย่างสู ญเสี ยไป
ให้กบั หัวใจที:เป็ นนํ#าแข็ง
[คริ สตอฟ] [อันนา]
[ปี ศาจร้าย] [เอลซ่า]
หนาวขึ#นทุกนาที
หนาวขึ#นทุกนาที
เอลซ่า ท่านไม่มีทางหนีไปได้หรอก
น้องสาวของฉันอยูไ่ หน? อันนาอยูไ่ หน?
น้องสาวท่าน เธอกลับลงมาจากภูเขา
อ่อนแอและเหน็บหนาว!
ท่านสาปหัวใจเธอเป็ นนํ#าแข็ง!
ไม่..ฉันพยายามจะช่วยเธอ แต่ไม่ทนั
การณ์ ผิวกลายเป็ นนํ#าแข็ง เส้นผมสี
ขาวโพลน น้องสาวท่าน ตายแล้ว
นัน: ก็เพราะท่าน!!!!
และท่ามกลางความเศร้าโศก พายุกห็ ยุดนิ:ง
คริ สตอฟ?
อันนา?
เอลซ่า?
อันนา !
โอ้ อันนา...ไม่...ไม่ ไม่ ได้โปรด
อันนา ?
เกิดอะไร..ขึ#น ? อันนา?
อะไรกัน..?
โอ้ เอลซ่า เธอเป็ นอะไรหรื อเปล่า
ฉันไม่เป็ นอะไร
เธอยอมเสี ยสละชีวติ เพื:อช่วยพี:
ฉันรักพี:
การกระทําเเห่งรักแท้ละลายหัวใจนํ#าแข็ง
รัก..ละลายทุกสิ: ง.. ความรัก.. จริ งด้วย
เอลซ่า?
รัก
ฉันเชื:อมาตลอดว่าพี:ทาํ ได้
ด..ด..เดี\ยว ฉันจัดการเอง
อันนา ? แต่เขาสาปหัวใจเธอเป็ นนํ#าแข็ง
คนเดียวที:หวั ใจเป็ นนํ#าแข็งก็คือเธอ
ทุกคนสบายดีไหม
เราสบายดีฝ่าบาท
มีหลายอย่างที:ฉนั อยากจะพูด
งั#นเริ: มเล่าทุกอย่างวันนี#เลย
เหมือนกับความฝันที:ฉนั ไม่คิดว่าจะ
เกิดขึ#นได้
เอลซ่า เธอเป็ นอิสระแล้ว
แสดงให้เราเห็นสิ
ว่าเธอสามารถทําอะไรได้บา้ ง
ปล่อยมันไป อย่างที:เป็ น
คนที:มีพลังวิเศษคือเธอ
เพราะเรายังจะยืนหยัดอยูต่ รงนี#
ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ส่องแสง
ฉันขอให้ความอบอุ่นส่ งไปถึงข้างบน
ลาก่อนความมืดและความกลัว
มาเติมเต็มโลกใบนี#ดว้ ย
แสงแดดและความรัก
ในที:สุดฉันก็ได้อยูก่ บั ครอบครัวแล้ว
เราจะไม่มีวนั หวนกลับไป
อดีตผ่านไปแล้ว (อดีตก็คืออดีต)
ปล่อยมันไป อย่างที:เป็ น
แล้วเราจะยืนขึ#นเหมือนรุ่ งเช้า
ปล่อยมันไป อย่างที:เป็ น
ความกลัวและความหนาวเย็นหายไป
เราจะยืนเด่นตรงนี# ในแสงแรงกล้า
ปล่อยพลังรักแท้ของพวกเราไป
THE END
จบบริ บูรณ์