You are on page 1of 1
pvat Al NG LAHAT Nis AKO, si ARNULFO GIN: i IMENEZ, may eepat na pulang kasel key qpselie Cond » Pilipino st nanini: 2 ng Mindoro, ALANG= ALANG Si ninirshen 6, Pula, Pols, BE te Ge anak Si HALAGANG TATLOVPONG’ * poe go (-P’ 30,000 colar 0S lett ta all Meee Be we ca . cay Mh. [ARCIA MARTINEZ Sone? epee, wie Bee AS Ae A Mane ang Lubuean se nab; Ett dae, nay nm cv gras een a ea! A a ang lahat na kagelii - Sefofang BA naroron ns na tatayo aa, Meluenluan, Polat stigageng Mine yoyo, at Lelong mekililale en mga sumusunod na paglelarawan = -.- "Isang palagay na lupe na NSTYAP 7 palag may laped na LisINSIYAN Ma 80 APat Nt DUAN APAT MPU"? Tot (19,441) PARI SUKAT, humigit kumlang, may mzn Karetigan sa SeEx» Pablo Sinonea; sa Soy Pe Carendansy Tele, Cipriano vendoza, e= mesio Manalo at Juan Gimenezyqnatetayo sa \eluanluan, Pola Silangang Mindoro, wt may Pahayag PemuaukisanZlgt- Maeang lupang ito ay natataniman ng Bhat ibang halaman gaye ng saging at niyog at mga pangmadalian haleman na gaya ng gulay t ibe Pas Wa ang lupeng ito ay malaon ko nang pinemumusisiyonan at ang king Daekamey-ari ay nagmjle pa sa aking ams na Juan Gimenes na ng nageaka mula pa noong teong 1990, humigit kuau-ange hindi sumaseilalim nz mge tedhana ng 3a~ ‘ng mga YoUtusang pemoanguluhon ukol sa Reporma ai siyang una Na ang lupang tos Republica 354s sa Lupa eaeeaer fie ang lupans ito ay hindi pa netatela sang-aym sa Bates De gagleang “actila 0 ng Sates sa Pagpepstaln ng nga lupsin (Batae 196) ,kaya8t ang meakabilang panig sy nagcasundo Ma ipatala ang, 10 eee ito ea ilalin mg Com, Act, 141 as imonded (FRE PATENT eye apang eng bumill ay megkaroon ng Kauulon Titulos SA KATOUYAN NO LAHAT NA ITO , ako ay Lumegde sa ibabs ni to ng Maro, 1994, dito sa 5 langeng Min= ngayong ike 1 one 5 Cek@ SALIA CENO AR GINENEZ (Mey pahintulot) ? lagbili NILAGDAAN SA RA. INA: Ly) ih Losec an REPUBLIC OF TH PHILIPPINES ) PROVINCE OF ORT@NTAL MINDORO ) SSe MWNICI ¥Y OF SOCORRO BEFORE ME, » Notory Public on this L 1994 at Socorro, Oriental Mindoro, poreonally| ‘appeared Ap 1f0 Ginenez, with hi CeTeCe Now 9165704 iscued on SLs 1994 at Socorro ¢ Uplental “dndoro, known to m sad to me krown tobe the came person who executed the foregoi. Anetrumen and “cknowledsed to me tiat the seme is his oun free mg volunetery act and deeds WITNESS MY HAND AND SEAL de, No, Pave Wo. ‘00k Noe Series of 1194. day of March, TREN Notal Until bec. 31,1494 PIR Koh QA726 9 Lesued oh AX > 994, Socorro, Or, Mindoro,