You are on page 1of 22

BY DR.

LOW HIANG LOON 0183853703

Huáyǔ 2 (MANDARIN TAHAP 2)


Dì’èr kè qìngzhù jiérì
(BAB 2 MERAIKAN PERAYAAN)

1. Jiérì; qìngzhù jiérì;


qìngzhù shénme jiérì?
Ni qìngzhù shénme jiérì?
(Nǐ jiào shénme míngzi?)

5. *a)Mǎláirén qìngzhù shénme jiérì?


Kāizhāijié

*b)Huárén qìngzhù shénme jiérì?


Huárén xīnnián & Zhōngqiūjié

*c)Yìndurén qìngzhù shénme jiérì?


Túyāojié

*d)Yībānrén hé Kǎdáshānrén qìngzhù


shénme jiérì? fēngshōujié

3. Mǎláixīyà rén qìngzhù shénme jiérì?


Kāizhāijié; Huárén xīnnián; Túyāojié;
fēngshōujié; shèngdànjié; Zhōngqiūjié

1
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

6. Zhù nǐ shēngrì kuàilè!


Zhù nǐ Kāizhāijié kuàilè! Zhù nǐ xīnnián
kuàilè!
Zhù nǐ Túyāojié kuàilè!
Zhù nǐ fēngshōujié kuàilè!
Zhù nǐ shèngdànjié kuàilè!
Zhù nǐ Zhōngqiūjié kuàilè!

Gōngxǐ gōngxǐ! Gōngxǐ fācái! Xīnnián kuàilè!


Yībānrén Kǎdáshānrén

fēngshōujié

Fēngshōujié kuàilè

2
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Qìngzhù Kāizhāijié

Kāizhāijié kuàilè
Wǒmen zhù Mǎláirén Kāizhāijié kuàilè.
Kita ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri
kepada orang Melayu.

3
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Zhútǒngfàn
Zhè shì wǒ māma zuò de zhútǒngfàn,
qǐng shìyishì.

Ini ialah lemang yang dibuat oleh emak saya, silalah cuba
(rasa).

Mǎlái gāobǐng chéngzhī

Mǎlái shíwù Túyāojié kuàilè

4
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Huárén Gōngxǐ gōngxǐ!


xīnnián Gōngxǐ fācái!
xīnnián kuàilè!

cáishén
cáishén dào, cáishén dào, cáishén dào
wǒ jiā dà ménkǒu

5
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

bàinián
Tāmen qù péngyou jiā bàinián le.

Hóngbāo

6
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Gěi hóngbāo
lái, bómǔ gěi nǐ hóngbāo.

niángāo

7
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

gān Gāobǐng

Zhè shì wǒ māma zuò de gāobǐng,


qǐng shìyishì.

Wǔshī;
wàimian you
wǔshī;

Wàimian yǒu
wǔshī, wǒmen yìqǐ
qù kàn ba !

Huárén Xīnnián
zhēn rènao !

Yuèbǐng
Zhè shì wǒ māma mai de yuèbǐng,
qǐng shìyishì.

8
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

dàngāo

T2 B2 TG1 Ucapan Perayaan


7. *Kāizhāijié, nǐ zhù péngyǒu shénme?
Kāizhāijié, wǒ zhù péngyou Kāizhāijié
kuàilè!
Huárén xīnnián, nǐ zhù Huárén shénme?
Wǒmen zhù Huárén xīnnián kuàilè.
Wǒmen zhù Mǎláirén Kāizhāijié kuàilè.
Wǒmen zhù Yìndùrén Túyāojié kuàilè.
Wǒmen zhù Yībānrén Fēngshōujié kuàilè.
Wǒmen zhù Huárén Zhōngqiūjié kuàilè.
9
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

T2 B2 TG1 Ucapan Perayaan


Kita ucapkan Selamat Tahun Baharu Cina kepada orang
Cina.
Kita ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada orang
Melayu.
Kita ucapkan Selamat Deepavali kepada orang India.

Kita ucapkan Selamat Hari Gawai kepada orang Iban.

Kita ucapkan Selamat Menyambut Pesta Bulan kepada


orang Cina.

T2 B2 TG2 “Melakukan sesuatu bersama-sama”

Wǒmen yìqǐ qù wàimian kàn wǔshī ba !


Wǒmen yìqǐ qù gōngyuán pǎobù ba!
Wǒmen yìqǐ qù gòuwù zhōngxīn mǎi
dōngxi ba!

Wǒmen yìqǐ qù túshūguǎn shàngwǎng


ba!
Wǒmen yìqǐ qù qīngzhēnsì zuò lǐbài ba!

10
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

T2 B2 TG2 “Melakukan sesuatu bersama-sama”

Marilah kita bersama-sama ke luar untuk melihat


tarian singa!

Marilah kita bersama-sama ke taman untuk


berjoging!

Marilah kita bersama-sama ke pusat beli-belah


untuk membeli barang!

Marilah kita bersama-sama ke perpustakaan


untuk melayari internet!

Marilah kita bersama-sama ke masjid untuk


bersolat!
T2 B2 TG3: Menjemput orang cubarasa sesuatu
makanan
Zhè shì wǒ māma zuò de gāobǐng, qǐng shìyishì.
Zhè shì wǒ māma zuò de niángāo, qǐng shìyishì.
Zhè shì wǒ māma zuò de zhútǒngfàn, qǐng shìyishì.
Zhè shì wǒ māma zuò de dàngāo, qǐng shìyishì.
Zhè shì wǒ māma zuò de yuèbǐng, qǐng shìyishì.
T2 B2 TG3: Menjemput orang cubarasa sesuatu
makanan

Ini ialah kuih muih dan biskut yang dibuat oleh emak saya, silalah cuba
(rasa).
Ini ialah kuih bakul yang dibuat

11
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

oleh emak saya, silalah cuba (rasa).


Ini ialah lemang yang dibuat oleh emak saya, silalah cuba (rasa).

Ini ialah kek yang dibuat oleh emak saya, silalah cuba (rasa).

Ini ialah kuih bulan yang dibuat oleh emak saya, silalah cuba (rasa).

T2 B2 TG4 Pola Ayat IV (Memuji sesuatu)

1. Zhèxiē zhútǒngfàn hěn hǎochī.


2. Zhèxiē chéngzhī hěn hǎohē.
3. Zhèxiē yīnyuè hěn hǎotīng.
4. Zhèxiē Huáyǔpiàn hěn hǎokàn.
5. Zhèxiē yóuxì hěn hǎowán.

T2 B2 TG4 Pola Ayat IV (Memuji sesuatu)

1. Lemang-lemang ini sangat sedap (dimakan).


2. Jus-jus oren ini sangat sedap (diminum).
3. Muzik-muzik ini sangat merdu.
4. Filem-filem Mandarin ini sangat menarik.
5. Permainan-permainan ini sangat menarik.
T2 B2 Huìhuà (1)
Fǎlì Bómǔ, Měiyàn,xīnnián kuàilè, gōngxǐ fācái !
Liú Měiyàn Huānyíng huānyíng ! Qǐng jìnlái, qǐng zuò.
Liú bómǔ Fǎlì, qǐng chī diǎn gān hé niángāo ba !
Fǎlì Èng, zhèxiē niángāo hěn hǎochī.
Liú bómǔ Zhè shì wǒ zuò de niángāo. Qǐng duō chī
diǎn.
Fǎlì Měiyàn, nǐ bàba ne ?
Liú Měiyàn Tā qù péngyou jiā bàinián le.
Liú bómǔ Fǎlì,lái, bómǔ gěi nǐ hóngbāo.
Fǎlì Xièxie bómǔ.

12
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Liú bómǔ Bú kèqi.


Liú Měiyàn Wàimian yǒu wǔshī, wǒmen yìqǐ qù kàn ba !
Fǎlì Hǎo a, Huárén Xīnnián zhēn rènao !

T2 B2 Dialog 1
Fǎlì Mak cik, Meiyan, Selamat Tahun Baharu, semoga dimurahkan
rezeki!
Liú Měiyàn Selamat datang, selamat datang! Jemput masuk, sila duduk.
Liú bómǔ Farid, marilah rasa sedikit limau Mandarin dan kuih bakul!
Fǎlì Em, kuih bakul ini sangat sedap.
Liú bómǔ Saya yang buat kuih bakul ini. Makanlah lebih sedikit.
Fǎlì Meiyan, mana ayah awak?
Liú Měiyàn Dia telah membuat lawatan tahun baru ke rumah kawan.
Liú bómǔ Farid, mari, mak cik bagi kamu angpau.
Fǎlì Terima kasih mak cik.
Liú bómǔ Sama-sama.
Liú Měiyàn Di luar ada tarian singa, marilah kita pergi tengok bersama-
sama!
Fǎlì Baiklah, Tahun Baharu Cina sungguh meriah!
T2 B2 Huìhuà (2)
Lǐ Lìlián Hānà, zhù nǐ Kāizhāijié kuàilè !
Hānà Xièxie. Huānyíng huānyíng ! Qǐng zuò.
Wáng Míngdá Hānà,nǐ de kètīng hěn piàoliang.
Hānà Xièxie. Nǐmen yào hē shénme ?
Lǐ Lìlián Shénme dōu kěyǐ.
Wáng Míngdá Gěi wǒ chéngzhī ba !
Hānà Hǎode. Zhè shì wǒ māma zuò de gāobǐng, qǐng
shìyishì.
Lǐ Lìlián Zhèxiē zhútǒngfàn hěn hǎochī.
Wáng Míngdá Hānà, nǐ de fùmǔ bú zài jiā ma ?
Hānà Tāmen qù qīngzhēnsì zuò lǐbài le.

13
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

Wáng Míngdá Xiàwǔ wǒmen yìqǐ qù bàifǎng Yīsīmài lǎoshī,


hǎo ma ?
Hānà hé Lǐ Hǎo a !
Lìlián

T2 B2 Dialog (2)
Lǐ Lìlián Hana, ucapkan awak Selamat Hari Raya!
Hānà Terima kasih. Selamat datang! Jemput duduk.
Wáng Míngdá Hana, ruang tamu awak sangat cantik.
Hānà Terima kasih. Kamu hendak minum apa?
Lǐ Lìlián Apa-apa pun boleh.
Wáng Míngdá Berilah saya jus oren!
Hānà Baik. Inilah kuih muih dan biskut yang dibuat oleh
emak saya. Silalah cuba.
Lǐ Lìlián Lemang-lemang ini sangat sedap.
Wáng Míngdá Hana, ibu bapa awak tidak ada di rumahkah?
Hānà Mereka telah pergi ke masjid untuk bersolat.
Wáng Míngdá Apa kata kita pergi menziarahi cikgu Ismail bersama-
sama petang ini?
Hānà hé Lǐ Lìlián Bagus sekali !

1.1.1 Kosa Kata Dialog 1


1. qìngzhù meraikan (kk)
2. jiérì hari perayaan (kn)
3. Huárén Xīnnián Tahun Baharu Cina (kn)
4. bómǔ mak cik (kn)
5. xīnnián kuàilè Selamat Tahun Baharu
6. gōngxǐ fācái semoga dimurahkan rezeki
7. jìnlái masuk (kk)
8. chī makan (kk)
9. diǎn sedikit (pb)
10. gān limau Mandarin (kn)
11. niángāo kuih bakul (kn)
12. ba partikel modus (“lah”) (kb)
13. èng en (ksr)

14
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

14. zhèxiē semua ini (kg)


15. hǎochī sedap (adj)
16. zhè ini (kg)
17. bàinián mengunjungi pada Tahun
18. gěi Baharu Cina
beri; bagi (kk)(kk)
19. hóngbāo angpau (kn)
20. bú kèqi sama-sama
Tahun Baharu Cina (kk)
21. wàimian di luar (kn)
22. wǔshī tarian singa (kn)
23. yìqǐ bersama-sama (adv)
24. kàn melihat; menyaksikan (kk)
25. rènao meriah (adj)

T2 B1 D1 Kosa Kata Dialog 1


qìngzhù 1.
jiérì 2.
Huárén Xīnnián 3.
bómǔ 4.
xīnnián kuàilè 5.
gōngxǐ fācái 6.
jìnlái 7.
chī 8.
diǎn 9.
gān 10.
niángāo 11.
ba 12.
èng 13.

15
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

zhèxiē 14.
hǎochī 15.
zhè 16.
bàinián 17.
gěi 18.
hóngbāo 19.
bú kèqi 20.
wàimian 21.
wǔshī 22.
yìqǐ 23.
kàn 24.
rènao 25.

T2 B1 D1 Kosa Kata Dialog 1


1. meraikan (kk)
2. hari perayaan (kn)
3. Tahun Baharu Cina (kn)
4. mak cik (kn)
5. Selamat Tahun Baharu
6. semoga dimurahkan rezeki
7. masuk (kk)
8. makan (kk)
9. sedikit (pb)
10. limau Mandarin (kn)
11. kuih bakul (kn)
12. partikel modus (“lah”) (kb)
13. en (ksr)

16
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

14. semua ini (kg)


15. sedap (adj)
16. ini (kg)
17. mengunjungi pada Tahun
18. Baharu Cina
beri; bagi (kk)(kk)
19. angpau (kn)
20. sama-sama
Tahun Baharu Cina (kk)
21. di luar (kn)
22. tarian singa (kn)
23. bersama-sama (adv)
24. melihat; menyaksikan (kk)
25. meriah (adj)

T2 B1 KK2 Kosa Kata Dialog 2


1. Kāizhāijié Hari Raya Aidilfitri (kn)
2. zhù mengucapkan (kk)
3. Kāizhāijié kuàilè Selamat Hari Raya Aidilfitri
4. nǐmen kalian (kg)
5. hē minum (kk)
6. shénme dōu kěyǐ apa-apa pun boleh
7. chéngzhī jus oren (kn)
8. gāobǐng kuih muih dan biskut (kn)
9. shìyishì mencuba (kk)
10. zhútǒngfàn lemang (nasi buluh) (kn)
11. fùmǔ ibu bapa (kn)
12. bàifǎng menziarahi (kk)
13. Yīsīmài Ismail (knk)

17
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

1.2.1 Kosa Kata Dialog 2

Kāizhāijié 1.
zhù 2.
Kāizhāijié kuàilè 3.
nǐmen 4.
hē 5.
shénme dōu kěyǐ 6.
chéngzhī 7.
gāobǐng 8.
shìyishì 9.
zhútǒngfàn 10.
fùmǔ 11.
bàifǎng 12.
Yīsīmài 13.

1.2.1 Kosa Kata Dialog 2

1. Hari Raya Aidilfitri (kn)


2. mengucapkan (kk)
3. Selamat Hari Raya Aidilfitri
4. kalian (kg)
5. minum (kk)
6. apa-apa pun boleh
7. jus oren (kn)
8. kuih muih dan biskut (kn)
9. mencuba (kk)
10. lemang (nasi buluh) (kn)
11. ibu bapa (kn)
12. menziarahi (kk)
13. Ismail (knk)

18
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

4. Kosa Kata Tambahan

1. Mǎláirén orang Melayu (kn)


2. Huárén orang Cina (kn)
3. Yìndùrén orang India (kn)
4. Yībānrén orang Iban (kn)
5. Kǎdáshānrén orang Kadazan (kn)
6. Túyāojié Deepavali (kn)
7. Fēngshōujié Hari Gawai dan Pesta Menuai (kn)
8. Zhōngqiūjié Perayaan Pesta Bulan (kn)
9. Shèngdànjié Hari Natal (kn)
10. Túyāojié kuàilè Selamat Hari Deepavali
11. Fēngshōujié Selamat Hari Gawai dan Pesta Menuai
kuàilè
12. Zhōngqiūjié Selamat Perayaan Pesta Bulan
kuàilè
13. yuèbǐng kuih bulan (kn)
14. dàngāo kek (kn)
15. yīnyuè muzik (kn)
16. hǎohē sedap (diminum) (adj)
17. hǎotīng merdu (adj)
18. hǎokàn menarik (ditonton) (adj)
19. hǎowán seronok (adj)
20. dēnglóng tanglung (kn)

19
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

4. Kosa Kata Tambahan

1. Mǎláirén
2. Huárén
3. Yìndùrén
4. Yībānrén
5. Kǎdáshānrén
6. Túyāojié
7. Fēngshōujié
8. Zhōngqiūjié
9. Shèngdànjié
10. Túyāojié kuàilè
11. Fēngshōujié
kuàilè
12. Zhōngqiūjié
kuàilè
13. yuèbǐng
14. dàngāo
15. yīnyuè
16. hǎohē
17. hǎotīng
18. hǎokàn
19. hǎowán
20. dēnglóng

20
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

4. Kosa Kata Tambahan

1. orang Melayu (kn)


2. orang Cina (kn)
3. orang India (kn)
4. orang Iban (kn)
5. orang Kadazan (kn)
6. Deepavali (kn)
7. Hari Gawai dan Pesta Menuai (kn)
8. Perayaan Pesta Bulan (kn)
9. Hari Natal (kn)
10. Selamat Hari Deepavali
11. Selamat Hari Gawai dan Pesta Menuai
12. Selamat Perayaan Pesta Bulan
13. kuih bulan (kn)
14. kek (kn)
15. muzik (kn)
16. sedap (diminum) (adj)
17. merdu (adj)
18. menarik (ditonton) (adj)
19. seronok (adj)
20. tanglung (kn)

21
BY DR. LOW HIANG LOON 0183853703

3. Soal Jawab
1 Huárén qìngzhù shénme jiérì ?

2 Kāizhāijié, nǐ zhù Mǎlái péngyou shénme ?

3 Nǐ shénme shíhou zhù Huárén péngyou xīnnián


kuàilè ?

4 Fēngshōujié, nǐ zhù Yībānrén shénme?

5 Huárén Xīnnián, nǐ qù péngyou de jiā zuò


shénme?

6 Nǐ qù bàinián, Huárén péngyou qǐng nǐ chī


shénme ?

7 Kāizhāijié, Mǎláirén qù nǎli zuò lǐbài ?

8 Kāizhāijié, nǐ māma zuò de gāobǐng


zěnmeyàng ?

22