You are on page 1of 2

जजेलजे नजेपपाललपाई ससुन्दर भभौगगोललक पररदृष्ययसुक्त बनपाउउँछ त्यससैलजे यसलपाई भभूकलमपय समजेत तसुल्यपाउउँछ।नजेपपाल दजेश लविश्विकगो सबसैभन्दपा भभूकमपकगो

जगोलखिम रहजेकपा मध्य एउटपा कजेत्रमपा अविलसस्थित छ,र हपामपा पभूखिपार्खाहरु ततीसउँग तती लनयलमत आईरहउँदपा बपालन परजेकपा लस्थिए।उनतीहरुलपाई स्थिपाहपा लस्थियगो लक
एउटपा भभूकमप पलछ हहनजे पसुनलनर्खामपार्खाण गरररहउँदपा,उनतीहरुलजे अकर्को भभूकमपकगो लपालग तयपारती गनसुर्खा पदर्खाथ्यगो।
यससै मलहनपा नजेचर कमयसुलनकजे शनमपा प्रकपालशत एउटपा विसैजपालनक आलजेखिलजे हपामतीलपाई यस खितरपाकगो एउटपा सपास्थिर्खाक समरण प्रदपान गदर्खाछ।
२०७२कगो भगोकमप पलछ जससै हपामतीलजे पसुनलनर्खामपार्खाण र पसुनसस्थिपार्खापनपालपाई लढिलसै भए पलन पकलडिरहजेकपा छभौउँ ,हपामतीलजे समपभूणर्खा मसुलसुकलपाई अकर्कोपल्ट
आउनजे ठभू लगो भभूकमपकगो लपालग तमतयपार पपानसुर्खा आविश्यक छ।
लहमपालती भभूकमपहरु दसुई मभूख्य भपागहरुमपा पदर्खाछनन्।२०७२ सपालकगो र सन २००८ कगो जसतपा मध्यमसतरकगो घनत्विभएकपा भभूकमपहरु
छनन्,जसुन गसैसकजे पलछ अत्यन्तसै धजेरसै हलचलहरु आईरहन्छनन्,तर जलमनकगो सतहलपाई कसु रुप पपादर्दैननन्।अलन सन १९३४ कगो ८.३ रजेक्टर
सकजे लकगो जसतपा ठभू लपा हलचलहरु पलन छनन् जसकगो कजे न्द्रलबन्दसु पभूविर्वी नजेपपालमपा लस्थियगो र जसलजे कपाठमपाडिभौलपाई कररब पभूणर्खारुपमपा लविनपाश गयर्को ,र
सन १९५०कगो ८.३ रजेक्टर सकजे लकगो लहमपालयन भभूकमप ,जसलपाई अलभलललखित इलतहपासमपा सबसैभन्दपा ठभू लगो मपालनएकगो छ।यसप्रकपारकपा
ठभू लपा भभूकमपहरुए जलमनकगो सतहलपाई मपालस्थि उचपाल्दछनन् र लहमपालयहरु त्यसरती बनजेकपा हहनन्।
२०१५कगो घटनपाबपाट तथ्यपाउँकहरु अध्ययन गरररहजेकपा भभूकमपलविदहरुलजे यगो लनचगोडि लनकपालजेकपा छनन् लक उक्त गगोखिपार्खा भभूकमप जलमनकगो धपाउँजपा
फटपाउउँदसै पभूवितर्खा फर्खा सयर्को र कपाठमपाडिभौ उपत्यकपाकगो दलकणलतर कतसै पसुगरजे रगोलकयगो, अलन त्यहपाउँ सउँग्रलहत भएकगो दविपाविलपाई बपालहर फ्यपाउँक्नसुकगो सटपा
,मध्य नजेपपालकगो मसुलन्तर भभूगलभर्खाय पजेटहरुकगो लबचमपा तनपावि बढिपायगो।उनतीहरुलजे बतपाउउँदछनन् लक सन २०१५कगो जलत्तिकगो मध्यमसतरकपा
कमपनहरुलजे खिपासमपा भपाविती लविशपाल कमपनहरु गरपाउन सक्दछनन् जससै चटपानकपा तहहरुलजे धपाउँजपाहरुकगो सपास्थिमपा तहपाउँ जममपा भएकपा
तनपाविहरुलपाई बपालहर छगोड्छनन्।
यती अत्यन्तसै जरुरती चजेतपाविनतीहरु त्यगो बजेलपा आए जसुनबजेलपा नजेपपाललजे १९९० (सन १९३४)कगो महपाभभूकमपकगो बपालरर्खाकगोत्सविलपाई गत हपपा
रपालषष य भभूकमप सभूरकपा लदविसकगो रुपमपा मनपायगो।
लहमपालयन भभूकमपलविद रगोजर लविल्हपामलजे भन्दछनन् लक २०१५(२०७२)कगो भभूकमप विसैजपालनकहरुलजे भय मपालन आएकगो ठभू लगो चपाउँलह लस्थिएन।
विपासतविमपा,यसलजे अझसै पलन हपामगो मसुलन्तर शलक्त सउँग्रह गररसकजे कगो छ र १८३४कगो भभूकमपकगो ३० बरर्खा पलछ कपाठमपाडिभौमपा त्यसतसै अकर्को ठभू लगो
भभूकमप आएजसतसै यगो भलविष्यमपा जपान सक्दछ।त्यगो दगोसगो भभूकमपलजे यसपल्ट अझ धजेरसै नगोक्सपानती पसुरपाउन सक्नजेछ लकन भनजे यसकगो
उद्गमसस्थिल लसधसै कपाठमपाडिभौकगो मसुलन्तर हहनसक्नजेछ।
२०७२ (सन २०१५)मपा नलसलद्दिएकगो कपाममपा स्थिपजेर,पलश्चम नजेपपालमपा भएकगो भभूकमपकगो ठभू लगो अन्तरपालदपारपा स्थिलपएकगो खितरपा पलन छ
जसलजे सन १५०५ दजेलखि यतपा महपाभभूकमपहरु दजेखिजेकगो छसैन।मसुलसुककगो पलश्चमती आधपाभपाग २०१५(२०७२)कगो भभूकमपदपारपा प्रभपालवित भएकगो
लस्थिएन, र त्यसकपारण लपामगोसमयकगो अन्तरपालमपा पलन भभूकमप नगएकगोहहउँदपा र अपजेकपाककतरुपमपा त्यहपाउँ भभूकमप सभूरकपासमबलन्ध कम सजगतपाकगो
कपारणलजे दसुई गसुणपा खितरपामपा छ।
२०१५कगो भभूकमपदपारपा प्रहपाररत र प्रभपालवित मध्यनजेपपालकपा १४ लजलपाहरुमपा गररनजे पसुनलनर्खामपार्खाणमपा गएकगो ध्यपान लजे हपामतीलपाई पलश्चमती
नजेपपाललपाई त्यगो हहनजे विपालपा महपाभभूकमपकगो लनलमत तयपार पपानर्खा रगोक्नसु हहन्न।विपासतविमपा,समपभूणर्खा नजेपपाल,र उत्तिरती भपारत लगपायत सगो कजेत्र नसै तमतयपार
बन्नसु पदर्खाछ लकनभनजे पलश्चम नजेपपालमपा हहनजे ८.५ रजेक्टरसकजे लकगो एउटपा महपाभभूकमपलजे दलकणएलशयपाकगो उत्तिरती भपागमपा व्यपापक जनधनकगो कलत
गनर्ने र लविनपाश ल्यपाउन सक्नजेछ जसुन लविश्विकगो सबसै भन्दपा जनघनत्विभएकगो कजेत्र हगो। जनकलतकगो लहसपाबलजे सउँभवित: यगो मपानवि इलतहपासमपा
सबसैभन्दपा खिरपाब लविनपाश हहन सक्नजेछ भलन भभूकमपलविदहरुलजे चजेतपाविनती लदएकपाछनन्।
२०७२कगो भभूकमपलपाई जविपाफलदनजे कपायर्खालजे अब सपारपा मसुलसुकलपाई बजेनसुर्खा पदर्खाछ,लविध्यपालयहरुकगो रजेटषगोलफट गररनसु पदर्खाछ,असपतपालहरु र
सपाविर्खाजलनक भविनहरु मजबसुट पपाररनसु पदर्खाछ र प्रपालकलतक प्रकगोप व्यविसस्थिपापनकपा यगोजनपाहरुलपाई कपायपार्खान्वियन गररनसु पदर्खाछ।तर,नजेपपालमपा अन्य
सबसै कसु रपाहरुमपा झसैउँ , अझसै आएर प्रहपार गनर्खा बपाउँलकमपा भन्दपा हपामती पलहल्यसै आईसकजे कगो लविपदमपा ध्यपान कजे लन्द्रत गदर्खाछभौउँ।यसकगो जविपाफ सस्थिपानतीय
र प्रपादजेलशक सरकपारहरुलजे भविन लनमपार्खाणकपा सउँलहतपाहरु बनपाउनजे र तयपारतीकपा यगोजनपाहरु कगो रुपरजेखिपा बनपाउनजे कपायर्खामपा हहनसुपदर्खाछ ,एउटपा यसतगो
कपाम जसकगो लनलमत रपालषष य(कजे न्द्रतीय) सरकपार अलहलजे समम असकम बलनरहजेकगो छ।
२०७२कगो भभूकमप हपामगो लनलमत भलविष्यमपा आउनजे खिपास ठभू लपा भभूकमपहरुकगो लनलमत रपामरती तयपारती हहनकगो लपालग चजेतपाविनतीहरु लस्थिए।८,९००
मपालनसहरु दसु:खिपान्त रुपमपा गसुमपाए पलन ,नजेपपाललजे ततीन बरर्खा अलघ त्यलत ठभू लगो भभूकमपबपाट तसुलनपात्मकरुपमपा सलजलसै जगोलगयगो।यसलजे शलनबपारकगो
लदन प्रहपार गयर्को जब लविध्यपालयहरु बन्द लस्थिए,टजेललफगोन सउँजपाललजे कपाम गरररहजेकसै लस्थियगो,रपाजमपागर्खाहरु खिसुलसै लस्थिए,लविध्यसुत आपभूलतर्खा पलन अत्यन्तसै
लछटगो यस्थिपासस्थिपानमपा गररएकगो लस्थियगो र कपाठमपाडिभौकगो हविपाई मसैदपानमपा कलत पसुगजेकगो लस्थिएन।
लतब्बतकपा लभकसुहरुलजे पलश्चम नजेपपालमपा १ जसुन १५०५ कगो लबहपान ६ बजजे गएकगो महपाभभूकमपकगो ठपाक्क समय अलभलजेखि लटपगोट गरजेकपा लस्थिए।
८.९ रजेक्टर सकजे लकगो अनसुमपालनत,त्यस भभूकमपलजे त्यगो बजेलपा उत्तिरती भपारतलपाई सखिपाप तसुल्यपाएकगो लस्थियगो,आग्रपा शहर र अन्य मसुगल शरहरु
ध्विसत भएकपा लस्थिए,अलन त्यससैलजे नसै अन्नपभूणर्खाकगो लभरपालगोभपागलपाई खिसपाल्यगो जसलजे सजेतती नदतीलपाई स्थिसुन्यगो र त्यसलजे बगपाएर ल्यपाएकपा
ढिसुउँगपा,मपाटगो र बपालसुविपाकगो फगोहगोरकगो मसैदपान लसजर्खानपा गयर्को जहपाउँ अलहलजे पगोखिरपा अविलसस्थित छ।
अलहलजे पलश्चमती नजेपपालकगो लठक मसुलन्तर यलत धजेरसै घसुसपाईकगो कलम छ लक अचपानक आएकगो एउटसै तन्कपाईकगो परपावितर्खानलजे मसुलसुककगो
आधपाभपागलपाई चलकत पपानर्ने गरर १४ लमटर दलकण तफर्खा सपानर्खा सक्नजेछ।ततीन बरर्खा अलघकगो गगोखिपार्खा भभूकमप पलछ आउनजेविपालपा एउटपा महपालविनपाशकगो
पभूविर्खा चजेतपाविनती मपात्र लस्थियगो।
सगोतहरु:
लभूकपा डिपाल लजललयगो
ईलगोनपा भपान डितीन्स्थिर
तपारपास जयपार्खा
र जपाउँ -लफललप्पजे एभभौआक