PENGAJIAN PERNIAGAAN (KERTAS 2

)

Bertujuan membantu calon STPM yang gagal atau berprestasi lulus sebahagian ke arah meningkatkan pencapaian agar mencapai tahap LULUS PENUH

BAB 2 KEUSAHAWANAN 2.1 PENGENALAN KEUSAHAWANAN

KANDUNGAN TOPIK PENGENALAN KEUSAHAWANAN DEFINISI - KEUSAHAWANAN - USAHAWAN - PENIAGA - PENGURUS 2.1.1 DEFINISI : - Ciri-ciri yang dimiliki seseorang usahawan dalam menjana idea baru untuk perniagaan. - Ciri-ciri usahawan adalah seperti kebolehan, berkemampuan dan cenderung untuk mencari,mengesan dan merebut peluang perniagaan,mengusahakan perniagaan tersebut dan melakukan pembaharuan serta pengubahsuaian yang produktif. USAHAWAN seseorang yang memulakan sesuatu atau sentiasa mencuba atau mencipta sesuatu yang baru usahawan harus memiliki cirri kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru. seseorang yang menceburi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. Menjalankan aktiviti jual beli sahaja. Seseorang yang tidak kreatif dan inovatif. Hanya mementingkan keuntungan sematamata dan tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara. Seseorang yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pengurusan sesebuah perniagaan bagi mendapatkan imbuhan dalam bentuk gaji sebagai pulangan terhadap fungsi pengurusan yang telah dijalankan dalam perniagaan. PERANAN USAHAWAN - ORGANISASI - MASYARAKAT

KEUSAHAWANAN

-

PENIAGA

-

PENGURUS

1. Terangkan maksud keusahawanan.

[2]

Ciri-ciri yang dimiliki seseorang usahawan dalam ------------------------------------------------------------------------------------------------- untuk perniagaan. Ciri-ciri usahawan adalah seperti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Senaraikan perbezaan antara usahawan dan peniaga. Usahawan Peniaga [3]

3. Berikan definisi usahawan secara ringkas.

[2]

Usahawan ialah seseorang -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2 PERANAN USAHAWAN PERANAN USAHAWAN DALAM ORGANISASI (1) Menyumbangkan idea dan melakukan pembaharuan - usahawan merupakan sumber utama idea dan pembaharuan. - idea baru diperoleh berdasarkan sifat kreatif dan inovatif serta sikap terbuka yang dimiliki usahawan . (2) Merancang - usahawan merancang berdasarkan idea dan peluang yang dapat dikenalpasti. - perancangan strategik penting untuk menilai kekuatan dan kelemahan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. - usahawan akan menentukan objektif dan kaedah yang akan digunakan dalam mencapai matlamat organisasi. (3) Mengemblengkan faktor-faktor pengeluaran. - Usahawan bertanggungjawab menentukan kombinasi sumber manusia dan sumber fizikal yang cekap dan berkesan. (4) Mengurus, mengeluar dan mengedar. - usahawan akan mengemblengkan sumber-sumber pengeluaran untuk menghasilkan keluaran dan seterusnya mengedarkan keluaran kepada pengguna dalam pasaran tertentu. (5) Menangani ketidakpastian - Usahawan perlu menguruskan sebarang risiko perniagaan yang mungkin wujud bagi memastikan pulangan yang diperoleh sejajar dengan risiko yang dihadapinya.

Senaraikan tiga peranan usahawan dalam organisasi

[3]

(i) ________________________________________________________________ (ii) ________________________________________________________________ (iii) _______________________________________________________________

PERANAN USAHAWAN DALAM MASYARAKAT (1) Peluang pekerjaan - Usahawan mempelawa masyarakat tempatan untuk bekerja dan mewujudkan pekerjaan di rumah atau di tempat kerja -Setiap perniagaan yang diwujudkan memerlukan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan . (2) Penggunaan sumber tempatan. - Perniagaan membeli sebahagian sumber seperti bahan mentah di sekitar tempat ia beroperasi. - Bahan mentah digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan keluaran. - Hasil bahan mentah yang digunakan dapat meningkatkan nilai kegiatan ekonomi dalam sesebuah negara dengan menjalankan aktiviti huluan dan aktiviti hiliran. (3) Membangunkan industri sokongan - Perniagaan bersaiz besar memerlukan industri sokongan untuk melengkapi operasi perniagaan. - Dengan adanya industri sokongan, perniagaan dapat mempercepat lagi pertumbuhan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera melalui pembabitan bumiputera dalam perdagangan. (4) Menjadi sumber model kepada masyarakat. - Kejayaan seseorang usahawan dalam bidang perniagaan akan menjadi satu model ikutan kepada pihak lain sebagai sumber inspirasi mereka untuk menceburi dan memajukan perniagaan. - Menggunakan sistem payung iaitu usahawan yang berjaya menaungi usahawan baru seperti memberikan bantuan kewangan dan memberi pendidikan kepada usahawan baru. - Masyarakat remaja terutamanya yang baru menamatkan pengajian dan sukar mencari pekerjaan sama ada dengan kerajaan atau swasta akan melihat kejayaan usahawan tersebut sebagai ikutan dan menjadikan usahawan sebagai satu alternatif. - Prinsip hidup dan ciri-ciri yang ada pada seseorang usahawan yang berjaya akan menjadi ikutan kepada masyarakat dan ini boleh melahirkan para usahawan baru. (5) Meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. - Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan akan meningkatkan pendapatan penduduk secara keseluruhan. - Peningkatan pendapatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sihat. - Pertumbuhan ekonomi membolehkan lebih banyak barang dan perkhidmatan baru ditawarkan kepada masyarakat.

Terangkan empat peranan usahawan dalam masyarakat : (i) Mencari peluang pekerjaan

[8]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ii) Menggunakan sumber tempatan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iii) Meningkatkan pendapatan penduduk tempatan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iv) Menjadi model kepada masyarakat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 TEORI KEUSAHAWANAN 2.2.1 TEORI DAN MODEL - EKONOMI - PSIKOLOGI - SOSIOLOGI 2.2.1 TEORI DAN MODEL KEUSAHAWAN Tiga pendekatan yang disarankan oleh pakar keusahawanan bagi memahami teori keusahawanan : PENDEKATAN BIDANG EKONOMI HURAIAN - Mengikut Joseph Schumpeter (1990), usahawan ialah orang yang memperkenalkan inovasi sebagai inti keusahawanan. - Alfred Marshal (1946) pula mendefinisikan usahawan melalui proses masa iaitu evolusi perniagaan daripada mulakan perniagaan sehinggalah perniagaan itu dibubarkan. - Israel Kirzner memberi definisi usahawan sebagai orang tengah dan mengaut keuntungan. Rumusan : Menerangkan bahwa faktor keuntungan dan kekayaan menjadi pendorong kepada seseorang untuk melibatkan diri dalam keusahawanan. - Model baka menyatakan usahawan memiliki ciri-ciri yang lahir dari identitinya sendiri dan membezakan diri seorang ushawan dengan bukan usahawan. - Teori kehendak pada pencapaian McClelland menyatakan usahawan mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi dan berani memikul tanggungjawab. - Model Psikodinamik dikemukakan oleh De Vries menyatakan individu semasa kecil tertekan dan tidak mendapat kemudahankemudahan tertentu. Dengan itu, ia mendorong mereka untuk membuktikan keupayaan mereka kepada dunia Rumusan : Menjelaskan bahwa ciri-ciri personaliti seseorang seperti keperluan pencapaian, lokus kawalan dan kecenderungan mengambil risiko boleh membezakan seorang usahawan dengan bukan usahawan. - Max Weber mengemukakan model keusahawanan dengan memasukkan unsur keagamaan sebagai asas kejayaan seseorang usahawan.Kajian beliau berasaskan penganut agama Prostestant yang telah mencapai kejayaannya dalam bidang ekonomi. - Everett Hagen mengemukakan teori keusahawanan dengan menyatakan usahawan lahir dari kumpulan bawahan yang tidak puas hati dengana kepincangan masyarakat. - Model Pembangunan Sosial menyatakan usahawan lahir dari proses sosialisasi masyarakat. Rumusan : Menerangkan bahwa keadaan sosial dan faktorfaktor sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi usahawan.

BIDANG PSIKOLOGI

BIDANG SOSIOLOGI

1. Senaraikan tiga pendekatan dalam mengkaji teori dan model keusahawanan (i) --------------------------------------------------------------------(ii) --------------------------------------------------------------------(iii) --------------------------------------------------------------------

[3]

2. Terangkan perbezaan antara model motivasi keusahawanan David McClelland dengan teori Joseph Schumpeter dan Israel Kirzner dalam menerangkan kejayaan seseorang usahawan. [6] Ciri David McClelland Joseph Schumpeter dan Israel Kirzner ....................................................... Melihat kepada motif -------------------------- sebagai pendorong untuk mencari kejayaan dan kekayaan. Sentiasa bertindak dengan

Pendekatan Motif

.................................................... Melihat kepada keperluan -------------------------------- dan unsur psikologi untuk kejayaan.

Tindakan

Berani mengambil -------------------Ekoran dari lokus kawalan yang -------------------------------- yang tinggi. wujud dalam perniagaan untuk menjana keuntungan.

2.3 CIRI-CIRI USAHAWAN SIFAT-SIFAT PERIBADI USAHAWAN BERJAYA SIFAT INISIATIF YANG TINGGI HURAIAN Inisiatif yang tinggi ialah kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu situasi dan mengambil tindakan secara proaktif. Seorang usahawan berusaha untuk mencari peluang yang wujud di persekitaran dan menerokai bidang perniagaan yang belum diterokai oleh peniaga lain. Usahawan yang berani mengambil risiko menunjukkan sifat keberanian mengambil keadaan ketidakpastian pada masa depan. Usahawan harus dapat mengurus risiko supaya usahawan mendapat faedah atau pulangan dari risiko. Risiko boleh dipindah kepada orang lain seperti pelanggan dan pembekal. Seseorang usahawan memerlukan komitmen dan keazaman yang tinggi. Usahawan akan menghadapi pelbagai rintangan dan memerlukan penglibatan yang sepenuhnya dalam menguruskan perniagaan. Usahawan sentiasa mewujudkan sesuatu yang baru dalam idea dan tindakannya supaya dapat mewujudkan sesuatu yang baru dalam perniagaan. Sebarang idea baru hendaklah dilaksanakan dengan berkesan. Usahawan akan mencari dan merebut peluang perniagaan yang wujud kesan daripada perubahan dalam persekitaran perniagaan.

y

y

y BERANI MENGAMBIL RISIKO y y y SANGGUP BERKORBAN y y BERFIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF MENCARI DAN MEREBUT PELUANG PERNIAGAAN MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI
BERORIENTASI KAN MASA DEPAN

y y

y

Usahawan yang berkeyakinan diri mempunyai peluang yang lebih cerah untuk mencapai kejayaan pada masa depan. Usahawan perlu membuat perancangan yang berorientasikan masa depan. Usahawan perlu menjangka perubahan yang akan berlaku pada masa akan datang dan membuat unjuran yang tepat. Usahawan perlu bersedia untuk bekerja keras dan mengorbankan masa dan tenaganya untuk memajukan perniagaan. Usahawan perlu mengatasi pelbagai masalah, cabaran dan persaingan yang mungkin wujud dalam industri dan persekitaran perniagaannya.

y y

y SANGGUP BEKERJA KUAT y

1. Terangkan empat sifat peribadi usahawan berjaya. (i) Inisiatif Tinggi

[6]

Huraian --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ii) Berani mengambil risiko Huraian -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iii) Berfikiran kreatif dan inovatif Huraian ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iv) Sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan Huraian -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Namakan tiga ciri usahawan mengikut pendekatan ekonomi (i) [3]

Melakukan pengubahsuaian terhadap keluaran sedia ada firma perniagaan -----------------------------------------Memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dan kemudian membesarkan perniagaan secara berperingkat. -------------------------------------------

(ii)

(iii)

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan menjadi pendorong untuk menjalankan perniagaan. -------------------------------------------------

2.4 MENCARI IDEA PERNIAGAAN KANDUNGAN TOPIK

Sumber Idea Baru Mencari Idea Perniagaan

Kaedah Menjana Idea

Proses Merealisasikan Idea
2.4.1 SUMBER IDEA BARU 1. Terdapat TUJUH sumber idea baru memulakan perniagaan.

PELANGGAN

SYARIKAT SEDIA ADA

PRODUK SEDIA ADA

SUMBER IDEA BARU

SALURAN PENGEDARAN

DASAR KERAJAAN

PENYELIDIKAN &PEMBANGUNAN

PATEN

1. Pelanggan Pihak yang akan membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan. Setiap pelanggan mempunyai citarasa dan pendapat yang berlainan terhadap sesuatu keluaran. Usahawan boleh membuat tinjauan dan kaji selidik untuk mendapatkan maklumbalas tentang keluaran sedia ada atau jenis keluaran yang diperlukan oleh pelanggan dalam pasaran. 2. Produk Sedia Ada Keluaran yang sedia ada dalam pasaran dan boleh digunakan sebagai sumber idea untuk menghasilkan produk baru. 3. Syarikat Sedia Ada Usahawan menilai kekuatan syarikat sedia ada untuk menubuhkan syarikat perniagaan baru atau membuka cawangan lain. 4. Saluran Pengedaran Maklumbalas pengguna yang diperoleh dari orang tengah iaitu pemborong, ejen, peruncit mengenai setiap keluaran dalam pasaran dapat menjadi sumber idea yang penting untuk seorang usahawan untuk memulakan perniagaan 5. Paten Paten ialah hak cipta yang dilindungi undang-undang sesebuah negara. Pemberian hak cipta dapat melindungi keluaran usahawan daripada ditiru atau dicetak rompak oleh orang lain menjadikan paten aset yang bernilai dalam mencetuskan idea perniagaan 6. Penyelidikan & Pembangunan Penyelidikan dan pembangunan merujuk kepada usaha mencari dan menghasilkan idea baru atau mengatasi sesuatu masalah perniagaan secara saintifik. Usahawan boleh menggunakan pelbagai sumber untuk membuat kajian dan penemuan baru. Hasil yang diperoleh merupakan satu idea baru dalam perniagaan usahawan. 7. Dasar Kerajaan Usahawan perlu mengenalpasti sebarang perubahan undang-undang dan dasar kerajaan yang wujud dalam persekitaran perniagaan untuk merebut peluang perniagaan.

2.4.2 KAEDAH MENJANA IDEA 2. Tiga kaedah menjana idea perniagaan

KUMPULAN FOKUS

SUMBANGSARAN

KAEDAH MENJANA IDEA PERNIAGAAN

ANALISIS KEMAHIRAN TENAGA MANUSIA

Kumpulan Fokus

i. ii. iii.

Sekumpulan individu yang menyumbangkan maklumat dalam format berstruktur. Terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan Seorang fasilitator dilantik untuk memandu kumpulan tersebut dalam sesuatu sesi perbincangan. Satu kaedah berkumpulan bagi mengenal pasti pelbagai idea dan jalan penyelesaian baru Menggalakkan seseorang menjadi lebih kreatif semasa berhubung dengan orang lain Kritikan dan komen adalah dilarang semasa perbincangan Kuantiti idea dititikberatkan Memberi tumpuan terhadap penggunaan tenaga manusia dalam menjana idea perniagaan. Maklumat tenaga manusia perlu dikemas kini dari semasa ke semasa bagi membantu proses membuat keputusan

Sumbangsaran

i. ii. iii. iv.

Analisis kemahiran tenaga manusia

i. ii.

2.4.3 PROSES MEREALISASIKAN IDEA

TAHAP IDEA

-

kenalpasti idea-idea yg menjanjikan kejayaan idea yg kurang praktikal dibuang kaedah penilaian yg digunakan eg. senarai semak setiap idea produk baru dinyatakan dalam bentuk nilai utamanya idea dibangunkan & disaring melalui interaksi dengan pengguna tanpa melibatkan pengeluaran secara fizikal idea yg telah disaring diuji samada diterima oleh pengguna @ tidak menilai ciri kebaikan/kelemahan produk kaedah temuduga dgn respondent erpilih

TAHAP KONSEP

-

TAHAP PEMBANGUNAN PRODUK

sebilangan panel pelanggan diberikan contoh produk mengetahui reaksi pengguna terhadap produk fizikal pengguna memberi ujian pasaran dilakukan bagi meningkatkan keyakinan terhadap kejayaan diperingkat komersial ujian pasaran memberi hasil sebenar jualan menunjukkan tahap penerimaan pengguna

TAHAP UJIAN PEMASARAN

-

TAHAP PENGKOMERSIALAN

-

produk dipasarkan merangkumi kitaran hayat produk perancangan/strategi bagi mengelakkan tahap penurunan kitaran hayat produk

1. Lengkapkan gambarajah berikut:-

SYARIKAT SEDIA ADA

SUMBER IDEA BARU

DASAR KERAJAAN

[ 21/2 ]

2. Lengkapkan rajah proses merealisasikan idea berikut:TAHAP IDEA

TAHAP UJIAN PEMASARAN

[3]

3. Lengkapkan gambarah kaedah menjana idea berikut.

KAEDAH MENJANA IDEA

ANALISIS KEMAHIRAN TENAGA MANUSIA

4.

Sebutkan kaedah menjana idea yang dinyatakan:Satu kaedah berkumpulan bagi mengenal pasti pelbagai idea dan jalan penyelesaian baru Menggalakkan seseorang menjadi lebih kreatif semasa berhubung dengan orang lain Kritikan dan komen adalah dilarang semasa perbincangan Kuantiti idea dititikberatkan KAEDAH : ________________________________ [1]

.

Sekumpulan individu yang menyumbangkan maklumat dalam format berstruktur. Terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan Seorang fasilitator dilantik untuk memandu kumpulan tersebut dalam sesuatu sesi perbincangan KAEDAH: __________________________________ 5. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai:[1]

( a ) Pelanggan Pihak yang akan membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan. Setiap pelanggan mempunyai ___________dan _____________ yang berlainan terhadap sesuatu keluaran. Usahawan boleh membuat ____________ dan ________________ selidik untuk mendapatkan ____________ tentang keluaran sedia ada atau jenis keluaran yang diperlukan oleh pelanggan dalam pasaran. ( b ) Produk Sedia Ada Keluaran yang ___________ dalam pasaran dan boleh digunakan sebagai ___________ untuk menghasilkan ______________ ( c ) Syarikat Sedia Ada Usahawan menilai kekuatan syarikat sedia ada untuk menubuhkan ______________ baru atau membuka _______________ lain. [ 10 ]

BAB 2: KEUSAHAWANAN 2.5 STRATEGI MEMULAKAN PERNIAGAAN KANDUNGAN TOPIK Strategi Memulakan Perniagaan o o o o Memulakan Perniagaan Sendiri Mengambil Alih Perniagaan Sedia Ada Francais Perikatan Strategik

STRATEGI 1 :

MEMULAKAN PERNIAGAAN SENDIRI

1. Idea memulakan perniagaan sendiri adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Perniagaan baru yang belum ada dalam pasaran Teknologi baru Kaedah baru menggantikan kaedah lama Jenis/Bentuk perniagaan (perniagaan milikan tunggal,perkongsian @syarikat Sumber Kewangan Pemilihan lokasi

2. Terdapat kebaikan dan keburukan memulakan perniagaan sendiri:KEBAIKAN Bebas untuk membuat keputusan tanpa campurtangan pihak luar Peluang untuk membangunkan imej perniagaan Bebas memilih lokasi yang diingini Bebas memilih kemudahan fizikal yang diperlukan KEBURUKAN Tiada rekod perniagaan terdahulu Perlu mencari pelanggan baru Usaha memakan masa yang panjang Kesukaran untuk memperoleh pinjaman atau kemudahan pembiayaan

STRATEGI 2:

MENGAMBIL ALIH PERNIAGAAN SEDIA ADA

1. Faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum mengambilalih perniagaan

KEADAAN POTENSI PASARAN PERSAINGAN

FAKTOR2
MENGAMBIL ALIH

PERNIAGAAN

KOS MENGAMBIL ALIH KOMITMEN UNDANG2
PEMBANGUNAN MASYARAKAT MASA DEPAN

2. Terdapat kebaikan dan keburukan mengambil alih perniagaan sedia ada KEBAIKAN Rekod perniagaan sudah terbukti Kumpulan pelanggan sedia ada @ pasaran sedia ada Lokasi yang strategik Hubungan luar sedia terjalin antara pembekal, bank, kerajaan Pekerja telah mahir Inventori @ aset @ teknologi sedia ada KEBURUKAN Rekod perniagaan terdahulu yang kurang baik akan menjejaskan imej perniagaan Nama buruk perniagaan sukar dipulihkan Lokasi kurang strategik Kemudahan fizikal yang tidak mencukupi

STRATEGI 3:

FRANCAIS

1. Fracais merupakan kaedah pemasaran barang atau perkhidmatan yang mana syarikat induk (francaisor) memberi hak kepada syarikat lain (francaisi) untuk memasarkan keluaran francaisor. 2. 5 jenis francais : FRANCAIS PENGILANG PRODUK

PEMEGANG FRANCAIS BERFORMAT

5 JENIS PERNIAGAAN FRANCAIS

LESEN BERTANDA DAGANGAN / JENAMA

PENGANJUR

FRANCAIS WAKIL PENGEDAR

Prinsip 5C Francais:

CONSISTENCY (KESERAGAMAN)

CLEANLINESS (KEBERSIHAN)

5 PRINSIP FRANCAIS
COMPETITIVENESS (PERSAINGAN) COURTESY ( KESOPANAN) CONVENIENCE (KESELESAAN)

BIL JENIS FRANCAIS 1. Pemegang Francais Berformat

2.

Francais Pengilang Produk

3.

Lesen Bertanda Dagangan / Berjenama

4.

Francais Wakil Pengedar

5.

Penganjur

KETERANGAN - merupakan kaedah francais yang paling digalakkan di Malaysia. - francaisi mendapat lesen untuk membuat dan memasarkan barangan daripada francaisor. - francaisor menawarkan format perniagaan dalam pekej yang lengkap kepada francaisi. Antaranya ialah : i) hak menggunakan harta intelektual (logo, jenama , goodwill) ii) strategi pemasaran & operasi pengiklanan iv) perakaunan & latihan - francaisor sentiasa memberikan perhatian dan kawalan terhadap francaisi bagi mengekalkan reputasi syarikat mereka. - terdapat 5C yang digunakan dalam keadah ini. Antaranya : i) Keseragaman (Consistency) - merujuk kepada keseragaman yang diamalkan oleh francais dari segi imej yang sama seperti tanda logo, produk dan keseluruhan sistem pengurusan perniagaan seperti McDonald¶s. ii) Persaingan (Competitiveness) - merujuk kepada kelebihan francaisi kerana bahan mentah, mesin dan peralatan dibeli secara pukal oleh francaisor. - kos pengiklanan dan promosi akan dijalankan oleh francaisor mewakili semua francaisi yang sama di merata tempat. - akan wujud perkongsian kos dan ekonomi bidangan. iii) Keselesaan (Convenience) - reka bentuk premis yang menarik akan mewujudkan keselesaan. iv) Kebersihan (Cleanliness) - imej perniagaan dan persekitaran premis yang bersih akan mewujudkan keyakinan kepada pelanggan. v) Kesopanan (Courtesy) - layanan yang mesra kepada pelanggan akan mewujudkan keberkesanan persaingan dengan perniagaan lain. - francaisi mendapat lesen daripada francaisor untuk mengilang barangan. - francaisi perlu mengikut formula, resepi atau reka bentuk yang disediakan oleh francaisor semasa memproses barangan itu. - francaisi juga harus memasarkan barangan tersebut dengan menggunakan sistem pemasaran yang disedaikan oleh francaisor. - contoh : Coca-Cola dan Pepsi. - francaisi diberi lesen untuk menjual barangan francaisor dan diberi ganjaran biasanya dalam bentuk komisen. - penglibatan francaisor adalah kurang iaitu sekadar pengauditan penjualan yang berpatutan. - contoh : watak-watak Walt Disney, garfield dan Dunhill. - francaisi diwajibkan memasarkan barangan kelauran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan. - francaisi juga diberi kuasa monopoli untuk memasarkan barangan itu dalam kawasan geografi yang tertentu. - Contoh : stesen minyak Petronas, Shell dan BHP. - francaisi bertindak sebagai penganjur kepada francaisor. - barangan dibeli daripada francaisor dan nama syarikat-syarikat Francaisi adalah sama. - penglibatan francaisor adalah mendalam daripada modal, bahan Mentah sehinggalah kepakaran, pengurusan dan pemasaran.

3. Terdapat kebaikan dan keburukan francais. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN FRANCAIS KEBAIKAN Latihan pengurusan disediakan oleh francaisor Bantuan kewangan disediakan oleh francaisor Jenama/Imej perniagaan sudah mantap Kaedah menjalankan urusniaga telah terbukti Berisiko rendah Menikmati faedah ekonomi bidangan; pembekalan bahan mentah oleh francaisor Menerima bantuan perbelanjaan, pemasaran secara berterusan KEBURUKAN Kuasa kawalan terhad kuasa membuat keputusan dibuat oleh francaisor Yuran dikenakan oleh francaisor adalah tinggi Imej cawangan lain akan memberi kesan kepada cawangan yang lain Sistem kawalan luaran yang lemah kerana tiada akta khusus pengoperasian perniagaan francais

STRATEGI 4: PERIKATAN STRATEGIK 1. Perikatan strategik melibatkan penggabungan dua atau lebih firma. Contoh: Gabungan Syarikat ESSO dan Syarikat MOBIL = Syarikat EXXONMOBIL 2. Penggabungan teknologi, keluaran, kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki firmafirma dalam suatu perikatan strategik berupaya meningkatkan kebersaingan firma dalam pasaran. 3. Terrdapat kebaikan dan keburukan Perikatan Strategik. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN PERIKATAN STRATEGIK KEBAIKAN Peluang mencapai kejayaan adalah lebih tinggi kerana penggabungan kepakaran Risiko dapat disebarkan KEBURUKAN Perbalahan antara ahli akan menjejaskan reputasi dan kejayaan perikatan Rahsia perniagaan firma kan terbongkar kerana setiap firma akan mendedahkan rahsia perniagaan dan apabila perikatan ditamatkan terdapat firma yang akan memanipuklasi rahsia tersebut

Dapat memperolehi modal pelaburan yang lebih besar Mempunyai kepakaran yang tinggi kerana setiap firma menyumbang kepakaran masing-masing

Kesukaran untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan kaedah pembahagian keuntungan Ketidakselarasan dari aspek kaedah pengurusan yang digunakan

4. Terdapat EMPAT Kaedah Perikatan Strategik

EMPAT KAEDAH PERIKATAN STRATEGIK

USAHASAMA

PERLESENAN

KAEDAH PERIKATAN STRATEGIK

PENGELUARAN SECARA KONTRAK 1 Berikan EMPAT strategi memulakan perniagaan. (a) ________________________________ (b) ________________________________ (c) ________________________________ (d) ________________________________

PEMILIKAN BERSAMA

[1] [1] [1] [1]

2 Senaraikan 2 kebaikan dan 2 kelemahan memulakan perniagaan sendiri. (a) Kebaikan memulakan perniagaan sendiri (i) (ii) ______________________________ ______________________________ [1] [1]

(b) Keburukan memulakan perniagaan sendiri (i) (ii) ______________________________ ______________________________ [1] [1]

3 Jelaskan 3 faktor yang perlu diambil kira sebelum mengambil alih perniagaan. (i) (ii) (iii) ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ [2] 4 Senaraikan 5 Prinsip francais. (i) ________________________ (ii) (iii) (iv) (v) ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ [2] [2]

[1] [1] [1] [1] [1]

5 Sebutkan EMPAT kaedah perikatan strategik. (i) (ii) (iii) (iv) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ [1] [1] [1] [1]

SOALAN SUMATIF PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2

BAB 2 KEUSAHAWANAN SOALAN SUMATIF 1. Terangkan maksud usahawan dan peniaga . [2]

Usahawan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peniaga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Senaraikan empat peranan usahawan dalam masyarakat i.----------------------------------------------------------------------ii. ---------------------------------------------------------------------iii. --------------------------------------------------------------------iv. -------------------------------------------------------------------3. Terangkan konsep pendekatan ekonomi dan psikologi dalam modul keusahawanan.[2] Pendekatan Ekonomi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendekatan Psikologi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Senaraikan empat sifat peribadi usahawan berjaya . [2] i. ------------------------------------------------------------------------ii. ------------------------------------------------------------------------iii ------------------------------------------------------------------------iv ------------------------------------------------------------------------[2]

5. Lengkapkan gambarajah berikut:-

PELANGGAN

SYARIKAT SEDIA ADA

SUMBER IDEA BARU

PRODUK SEDIA ADA

DASAR KERAJAAN

PATEN

[2]

6. Lengkapkan rajah proses merealisasikan idea berikut:TAHAP IDEA

TAHAP UJIAN PEMASARAN

TAHAP PENGKOMERSIALAN

[2]

7.

Nyatakan dua sumber modal dalam perniagaan. [2]

SUMBER

««««««««

««««««««. ......

i.

Karakter peminjam mesti meyakinkan pihak bank untuk meluluskan pinjaman. Pemohon perlu mempunyai rekod kredit yang baik dengan pihak bank. Pihak bank akan menilai kemampuan pemohon untuk menghasilkan aliran tunai bagi membayar balik pinjaman. Jumlah sandaran bergantung kepada jumlah pinjaman yang dibuat. Pihak bank akan menilai bentuk sandaran yang dikemukakan.

ii.

iii.

8. Maklumat di atas adalah berkaitan dengan prinsip 5C yang digunakan oleh bank sebelum meluluskan pinjaman. Nyatakan prinsip berkenaan. [3]

i. ii. iii.

............................................................. ............................................................. .............................................................

9. Jelaskan DUA prinsip francais berikut:-

COURTESY KESOPANAN

CONVENIENCE (KESELESAAN)

[2] 10. Berikan DUA kaedah menjana idea mengikut pernyataan yang sesuai:-

Sekumpulan individu yang menyumbangkan maklumat dalam format berstruktur. Terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan Seorang fasilitator dilantik untuk memandu kumpulan tersebut dalam sesuatu sesi perbincangan.

Satu kaedah berkumpulan bagi mengenal pasti pelbagai idea dan jalan penyelesaian baru Menggalakkan seseorang menjadi lebih kreatif semasa berhubung dengan orang lain Kritikan dan komen adalah dilarang semasa perbincangan Kuantiti idea dititikberatkan [2]

11.

Rajah di bawah menunjukkan kandungan utama sebuah rancangan perniagaan. Lengkapkan rajah berkenaan. [3]

Rumusan / ringkasan eksekutif

12.

Nyatakan dua pihak yang menggunakan rancangan perniagaan dan jelaskan satu kegunaan rancangan berkenaan kepada pihak yang dinyatakan. [2] Pihak yang menggunakan Rancangan Perniagaan Kegunaan

13.

Rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta kepada usahawan. Berikan satu contoh bagi setiap jenis bantuan di bawah. [2] BANTUAN OLEH KERAJAAN DAN SWASTA

KEWANGAN Contoh: «««««««««««..

KHIDMAT NASIHAT DAN PERUNDINGAN Contoh: «««««««««««..

«««««««««««.. «««««««««««.. PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN Contoh: «««««««««««.. «««««««««««.. «««««««««««.. PREMIS DAN PRASARANA Contoh: «««««««««««..

12.

Nyatakan empat agensi yang menawarkan bantuan kepada usahawan. i)«««««««««««««««.. iii)««««««««««««««« ii)«««««««««««««« iv)«««««««««««««..

[2]

SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN SOALAN SUMATIF KERTAS 2
1 Maksud usahawan dan peniaga Usahawan - seseorang yang memulakan sesuatu atau sentiasa mencuba atau mencipta sesuatu yang baru - usahawan harus memiliki cirri kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru. Peniaga (1m) - seseorang yang menceburi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. - Menjalankan aktiviti jual beli sahaja. - Seseorang yang tidak kreatif dan inovatif. - Hanya mementingkan keuntungan semata-mata tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara. Fakta = ½ x 2 = 1 , Huraian = ½ x 2 =1 2 Empat peranan usahawan dalam masyarakat (1) (2) (3) (4) Peluang pekerjaan Penggunaan sumber tempatan. Membangunkan industri sokongan Menjadi sumber model kepada masyarakat [2] [2]

Fakta ½ x 4 = 2 3 Pendekatan ekonomi dan psikologi dalam modul keusahawanan. Ekonomi - Mengikut Joseph Schumpeter (1990), usahawan ialah orang yang memperkenalkan inovasi sebagai inti keusahawanan. - Alfred Marshal (1946) pula mendefinisikan usahawan melalui proses masa iaitu evolusi perniagaan daripada mulakan perniagaan sehinggalah perniagaan itu dibubarkan. -Israel Kirzner memberi definisi usahawan sebagai orang tengah dan mengaut keuntungan. [2]

Psikologi BERANI MENGAMBIL RISIKO - Model baka menyatakan usahawan memiliki ciri-ciri yang lahir dari

identitinya sendiri dan membezakan diri seorang ushawan dengan bukan usahawan. - Teori kehendak pada pencapaian McClelland menyatakan usahawan mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi dan berani memikul tanggungjawab. - Model Psikodinamik dikemukakan oleh De Vries menyatakan individu semasa kecil tertekan dan tidak mendapat kemudahankemudahan tertentu. Dengan itu, ia mendorong mereka untuk membuktikan keupayaan mereka kepada dunia Rumusan : Menjelaskan bahwa ciri-ciri personaliti seseorang seperti keperluan pencapaian, lokus kawalan dan kecenderungan mengambil risiko boleh membezakan seorang usahawan dengan bukan usahawan. Fakta ½ x 2 =1, Huraian ½ x 2 = 1 4 Empat sifat peribadi usahawan berjaya. 1. 2. 3. 4. Inisiatif yang tinggi Berani mengambil risiko Sanggup berkorban Berfikiran kreatif dan inovatif [2]

Fakta ½ x 4 = 2 5 Sumber Idea Baru 1. Penyelidikan & Pembangunan 2. Saluran Pengedaran Fakta 1 x 2 = 2 6 Rajah proses Merealisasikan Idea 1. Tahap Konsep 2. Tahap Pembangunan Produk Fakta 1 x 2 = 2 7 Dua sumber modal dalam perniagaan. 1. Modal Ekuiti - Pelaburan peribadi pemilik perniagaan. - Dikenali sebagai modal berisiko kerana modal hilang jika perniagaangagal. - Modal tidak perlu dibayar semula. [2] [2] [2]

-

Pelabur diberi jaminan hak bersuara dalam perniagaan. Tidak memerlukan sebarang sandaran. Boleh dalam bentuk modal formal atau modal tidak formal. Keburukan: Pemberian hak kawalan ke atas perniagaan kepada pihak luar. Contoh sumber modal ekuiti ialah daripada simpanan peribadi pemilik perniagaan, ibu bapa, rakan-rakan.

2. Modal Hutang - Melibatkan pinjaman dan bayaran balik pinjaman berserta faedah. - Dikenali sebagai pembiayaan berasaskan asset. - Perlukan sandaran seperti kereta, rumah, tanah. - Boleh dibuat dalam jangka pendek atau jangka panjang. - Boleh dalam bentuk modal formal atau modal tidak formal. Contoh: Modal daripada pinjaman bank, institusi kewangan, kredit pembekal. Fakta ½ x 2 = 1 , Huraian ½ x 2 = 1 8 Prinsip 5C yang digunakan oleh bank sebelum meluluskan pinjaman. 1. Character (Karakter) 2. Capacity (Keupayaan) 3. Collateral (Sandaran) Fakta 1 x 3 = 3 9 1. Courtesy (Kesopanan) Memberi layanan yang baik kepada pengguna dengan mengamalkan prinsip ¶ Mesra Pengguna¶ 2. Convenience (Keselesaan) Premise dan keadaan kedai yang menekankan kebersihan adalah mengutamakan keselesaan pelanggan. Fakta ½ x 2 = 1, Huraian ½ x 2 =1 10 Sekumpulan individu yang menyumbangkan maklumat dalam format berstruktur. Terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan Seorang fasilitator dilantik untuk memandu kumpulan tersebut dalam sesuatu sesi perbincangan. Kaedah: Kumpulan Fokus (1m) [2] [2] [3]

Satu kaedah berkumpulan bagi mengenal pasti pelbagai idea dan jalan penyelesaian baru Menggalakkan seseorang menjadi lebih kreatif semasa berhubung dengan orang lain Kritikan dan komen adalah dilarang semasa perbincangan Kuantiti idea dititikberatkan Kaedah: Sumbangsaran(1m) 11 Kandungan utama sebuah Rancangan Perniagaan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tujuan Latar Belakang Syarikat Struktur Organisasi Rancangan Pemasaran Rancangan Pengeluaran/Operasi Rancangan Kewangan [3]

Fakta ½ x 6 = 3 12 Dua pihak yang menggunakan rancangan perniagaan dan jelaskan satu kegunaan rancangan berkenaan kepada pihak yang dinyatakan. Usahawan / pihak pengurusan -untuk mengetahui keuntungan syarikat -sebagai alat kawalan mengukur pencapaian syarikat. -menjadi garis panduan menjalankan operasi syarikat. -untuk mengukur prestasi syarikat -dapat menggunakan sumber dengan cekap -dapat menyediakan strategi bagi mencapai matlamat Pembiaya -melihat kemampuan bayar balik pinjaman -menilai syarikat berdaya saing atau tidak -menilai kemampuan / potensi syarikat berkembang Pekerja -menilai samada syarikat dapat memberi jaminan kerja -menilai kestabilan syarikat -menilai laluan kerjaya / peluang untuk kenaikan pangkat -dapat memahami skop tugas -membantu pekerja memahami haluan syarikat Pelanggan -menilai produk syarikat samada berkualiti / selamat atau tidak. Pilih mana-mana 2, Pihak= 1m, Kegunaan = 1m [2]

13 Berikan satu contoh bagi setiap jenis bantuan 1. Prasarana /Premis Perniagaan Menyediakan ruang niaga seperti bazaar. Memperkenalkan program Kawasan Industri Kecil yang mengandungi kilang berderet dilengkapi kemudahan asas dan Pusat Gunasama bagi aktiviti kilang 2. Khidmat Nasihat dan Perundingan Memberi khidmat nasihat tentang kajian kemungkinan projek, kewangan / perakaunan, pemasaran, pengurusan dan teknikal, keperluan undang-undang.

[2]

3. Program Pembangunan Usahawan Program Pembangunan Vendor: Syarikat induk menyediakan pasaran kepada syarikat kecil, institusi kewangan menyediakan sumber pembiayaan 4. Pemasaran Konsep Payung: Produk usahawan kecil dijenamakan dengan satu jenama yang sama dan dipasarkan oleh syarikat tertentu. Contoh: Besta Fakta ½ x 4 = 2

14 Empat agensi yang menawarkan bantuan kepada usahawan. 1. MARA 2. MEDEC 3. KPuN 4. FAMA Fakta ½ x 4 = 2

[2]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful