You are on page 1of 31

Orientações 

para o estudo 
de coordenação 
motora 
 
100 Exercícios 
técnicos 
• Estude sempre com Metrônomo; 
• Evite estudar com o baixo desligado; 
• Use sempre correia, para ter firmeza com instrumento; 
• Cuidado com a postura da coluna, ombros, etc; 
• Comece os exercícios sempre devagar (60 bpm) e vá 
aumentando a velocidade progressivamente (o céu é o limite); 
• Os exercícios podem ser realizados em qualquer ordem; 
• Tenha paciência; 
 
• Qualquer dor, cansaço ou incômodo pare e descanse; 
• Estude periodicamente, pelo menos 1hs por dia. 
• Faça os exercícios em todas as regiões e em todas as casas, 
decore o desenho do exercício e explore o braço do instrumento. 
• Coloque a mão direita próxima à ponte ou ao braço do 
instrumento, explore novas sonoridades. 
 
‫‪ ‬܂ ‪T_80‬‬
‫‪* 0PM ‬‬
‫‪.......... ‬‬
‫‪. ‬‬
‫‪. ‬ܝܚ‬
‫‪............- ‬‬

‫‪....... ............. F-132-- ‬‬


‫‪_ ‬‬
‫‪ ‬ܘܵ‬
‫‪......... ....... .... ‬‬
‫‪...... ‬‬
‫‪A-..................... E- 2-3-44 ‬‬

‫‪L 456. ‬ܛܗܺ‪04772).9‬‬
‫‪6 ‬‬
‫‪ ‬ܢܢ‬
‫‪G------------ ‬‬
‫‪. ‬ܚܚܚܚܚܚܚܚ‬
‫‪ ‬ܚܚܚܚܚܚܚܚܚܝ܂‪---------.‬‬

‫‪A-. E--- ‬‬
‫‪-- ‬‬
‫‪------ ‬‬
‫‪----- ‬‬

‫‪6 ‬‬
‫‪G---- ‬‬
‫‪=D ‬ܗܗ‬

‫‪_D-....- ‬‬

‫‪A.............72E----4- ‬‬
‫‪u ‬‬
D---- 


‫ܐ‬ 
A-. 
A--------------- E--. -- 
6 ‫ܪ‬ 

A-............. E3 
 
‫‪....................-D ‬܂‬

‫‪A--... f. . ‬‬
‫‪. -. ‬‬
‫‪.- ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪ ‬ܠܹܐ ܘܵ ‪6‬‬

‫‪A--- ‬‬
‫‪-E ‬ܪܝܐ‪-2-‬‬
‫‪G--------- ‬‬
‫‪D.-- A------- E---- ‬‬
‫‪ & ‬ܘܵ )‬
‫‪A--- ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪_ ‬ܢ ( ܖܵ ܀‬

‫‪ ‬ܕ‬
‫‪ ‬ܓ‬
‫‪ ‬ܢܢܙ‬

‫‪- ‬‬
‫‪G- ‬‬
‫‪D ‬‬

‫‪1 0 6 67 ‬‬
‫‪ ‬ܘܵ )‬
‫‪E.....- ‬‬

‫‪ ‬܂‬
‫‪ ‬ܟ‬
‫‪G--- . 4. ‬‬
‫‪_ ‬ܢܙ ‪ 4‬ܘ ܟܲ‬

‫‪-- ( ‬‬
!. 
 
G-------ལས་འ་བས་ཡ------བསམ་པ་ Eཡས་པ་ས་ཡ་ 
གསུམ་པ་ས་ཡ་བར་འདུས་པ་ 
-------- 
བྱd ༢ 

----------- ----་ཤི--- ----------ལ་མ------------- 


། 
ཧཾd ༢ 

E-----བན་བ་ལགས་པས་རིམ་པར་བསགས་པ་ཡ---པར་བབ་པ་ལ་ལས་
བརྒྱབས་ 
བ 
ར་བ་བརྒྱབ་པའི་མཁས་པས་ཁྱབ་བ--- 

----པར་བར་མ---------------- 
བསགས 
། 

E--སུམ་པ་མ་བས་བག་མ་བསམ་ཡས་མཁས་པ་དུ་མ་བར་མ
་ལ་ཞི་བ་ཡབ་ས་ཚུ ས་ལ་མ་བར་མཚོ་ ལ ་ 
ཨ་ཁ་ཁབ་ལ་ཁ་བ་བབས་པའི་ལམ་
མཁས་པ་ 
E-མར་བ་པར་བསམ་པས་བསམ་པས་ར་ལུག་བ་པའི་མཁས་པ
་ར་མ་སུ་ཁ་ས་མ་ཞུ་བ་ལས་མདུ་བ་རིགས་ག་བ་པ་ལ་
བསམ་ 
A---- 

E--ར་བ་མར་འདུས་པ་མང་པས་ལས་མ་འདས་པས་མ་ཞུགས
་པ་དང་ཡ་ 
ཡ 
-----མར་བས་ ག་པ་བསམ་པ་ཁ་ཡ ་ མ་བྱས་པ་འདུས་པ་ 

ཁམསལམཁས--------བསམ་ 

E--་ལས་རིགས་གནས་བ 
ལ ་ཡ -----་ས་མ་ 
 
Ja 
----------------------- 
A---- 
--e----ཡ--------- 

Eཡ་ཡོ་བ་མཁས་བ་པ་ལ་བས་འགལ་བ་ཡས་མས་ 
ལས་པ་མ་བསམས་པ་ལས་མཁས་པ་ཁམས་ཚུབ་ 
d d 

Eས་པ་མ་ལུས་པར་ཁ་བ་བབ་པ་བ་མ་བབ་པ་ཡཔས་མཚ
ན་ལ་ར་བ་བ་ 
---བས་བར་མར་བ་------------མས་པ་བར་མའི་བ------- 
༠༩ ༢ 

--ལགས--------------- 

G----------------་ས་མཚ-------------ཚེས---------- 
ས་མཚམས་ 
པས་རྒྱ་བལ་ 
sd ༢ 

----------------- ---------------------------------མར་པ----ཊི---བད 
། 

-------------------སེ---བསླབ་ 
-------------མཁ4------- E-------------------------- 

A-------------- 
da 


ས་ཚུགས་སུ་ 
A-----------------------མི་ལ E-- བསམ་པ་བསམ་པ་རབ་བྱུང་བས་ 
ས་ 
 

AN 14 1010 
.---- 
G A4 ‫ܢܢ‬ 

AQ 

‫ܛ ܛ‬ 
4 ‫ܢܢܙ‬ 

‫ܛ‬. 
‫ ܢ‬joWo 
---------- 

AQQ 
' ܵ‫ܘ‬ 

..- 
------ 


F- 26 
G-26 
AQ 

96 
9 ‫ܟ‬ 
' 6 
AJA 

-- 
‫‪+- ‬‬
‫‪+ ‬‬
‫‪ ‬ܛ‪-‬‬
‫‪ ‬ܘ݂ܵ ܘܵ‬
‫‪E ‬‬
‫‪- ‬ܐ‬
‫‪0-- ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪_ ‬‬

‫‪D. ‬‬
‫‪A---- ‬‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪ ‬‬
‫‪6 ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪) ‬‬
‫‪ ‬ܢܢܙ‬

‫‪). ‬ܘ‬
‫‪. ‬‬
‫‪G.. ..- _D-.............. . A--------- ‬‬
‫‪E...... .... .- ‬‬
‫‪.................... ‬‬
‫‪9 ‬‬
‫‪ _ ‬ܟܵ ܢܝܵܐ ܘ݂ܵ ܘܵ‬
‫‪G--. D----------------- ‬‬

‫‪ ‬ܢ ' ܘ݂ܵ‬

‫‪019 8 4 4 ‬‬
‫‪46 ‬‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪ ‬ܟ‬

‫‪G- [ ‬‬
‫‪10 2.. ‬‬
‫‪.- ‬‬
‫‪.[.. ‬‬
‫‪3-5.01 ‬‬
‫‪... ‬‬
‫‪ ‬ܢܵܢܵܙ ؛‬
‫‪ ‬ܚܗܚܗܗܚ‬
‫‪S_ ‬‬
‫‪ ‬ܘܵ‬

‫‪ ‬ܠ‬
‫‪A ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪A ‬‬
‫‪-.... .16. ‬‬
‫‪ ‬ܐܬ ‪02‬‬
‫‪ ‬ܢܢܙ‬
‫‪ ‬‬
-----མས་པ་ས-----བས་བ------------------མཁར་ བསམས--ས་བམ་གསབ---q 
d du 
A-------- 
བྱd du 

A----------- 
6 _ 
6 ‫ܢܢܵܐ ؛‬ 

E-------------------- 
d ། 

6 ܵ‫ܢ ܃ ܘ‬ 
E----------- 

ܵ‫ܘ‬ 

E--------- 
ܶ‫ܘܵ ܦ‬ 
݂ܵ‫ܢܢܵܐ ܘ‬ 
 
‫‪6 ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܢܵܙ ‪4‬‬

‫‪... ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܘ‪.‬‬
‫‪ ‬ܗ‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪ ‬ܘ‬

‫‪.. ‬‬
‫‪.... ‬‬
‫‪..........50........ ‬‬
‫‪------------ ... E6006 ‬‬
‫‪9 ‬‬

‫‪...- DoA-......... ‬‬
‫‪ ‬ܩ‬

‫‪..... ‬‬
‫‪...... ‬‬
‫‪... ‬‬
‫‪E-06 ‬‬
‫‪ ‬ܘ‪......................................‬‬
‫‪-.. ‬‬

‫‪6 6 ' ‬‬
‫‪.. . - .222..- ‬‬
‫‪2 ) ‬‬
‫‪ ‬ܕ ‪4‬‬
‫‪ ‬ܢ ܂‬
‫‪G--.- ....-- D-.... .- ‬‬
‫‪A---- ‬‬
E------- 

..‫ܪܟ‬... 
‫܂‬.....- 
A---- 

.. 

-------- 
E----- 
----‫ܚ܂‬ 

6 ‫ܐܵ ܘ‬ 

G-----ཚོགས་མཚུབས་ཡ--སུམ----------------- 
.,, 
3333 
‫ܕܗ‬ 

‫ܢ‬ 
 
----ཁམས------------------- 
----------------ཚམས--- 
D-------------ན་མ-------མར་ཁ-------- 
---------------------------------ཁཡུ------ 
A----------- 
E------------- 

། 
༡ 

--------------ས་བཅོ---ཁམ--ས་ལས--------བས ---------------------- 
----------བསམ་བསམ་བསམ་ཐབས-མར་བབས་ 
༢ 
། 
G------------- 

༄༅ཐཾ ཡཾ ཡཾ་ 
A-------------- 
-----------------་ 
----- 
------- 

d ༢ 
----------------- 

-------ཁམས་པའི་ལ------ 
།<CA 2 

6 ༥ 
-----ཞ------- 
༅d 

---------------- ---- ཡུམ་ 


----------- 
ESCALA 


G---- 

----------------་བ--དལ་མཚ 

D------- 

----------------------བསམས་པ-------ཡོ་བ་--- 
A----པསློབ-----------མཚུ--------------གནས་ 
E------ 

ས་ཡ་མཚུམས་ཡས་མས་མཚ༧༩ 
(a, DN 389 {A99) 
----------- 

༩ ༢ 
------- ------ཚག------------------------- 

) #T Un+95 

 
༢ 
༢ 

G--------------------ལས་འདུས--------------མཁྱ----- 
D-----མས་ལ་-------------------- 
༢ 
A-------- 

------------- 
E----------------------------------- 
། 
ཧཾ༴ ༦ 

-------------མཚམ----- 
E---་ས་མ་མ་ཁབ་ལགས་ལ་བ---------------མར་ཁས་མི་ལ་ས་བབ
་ 
--------་ཐུབ་པ་བྱས་པ་ལས་བསམ་ 
dd ༢ 
p------- 

------------------------------- A---------------- 
E-བས་མཁས་བ་ར་བ་སིམ--བས་བ-པ་བས----མར་བསུ་བར་བབས
་པ་བསམ་མ་བ---ས་སུར་བས་མང་བའི་བསམ་པ་-པར་བརྩེ་བ
་མ་བབ་པ་དང་ཁ་མ་ཚར་བས་ 

-- 
ཁ 
ས་ 

ཊ ༢ 

ལ 
ས་དང་བག་མ་གསར་བ་ལ་ཤེས་པ་བྱས་པ་ལ
ས་གང་བར་བསམ་ལ་མ་འདུས་པའི་ནུས་པ་
ཡ་མ་ 
༡9 
ས་པ་མ་ལུས་པར་ཞུས་ 
པ 
ས་ཚུགས་ཚུལ་ཡར་ཞུ་བ་ཡས་མས་འདུས་པ
འི་ས་མ་ས་ལ་ས་མཚུལ་བ་འགས་གཞུས་པ
འི་ལུས་ 
E------------ 

༈ 
A--- 

དེ་ 
 
ཧཾ 

E- 
པ་བསམ-ས་པར་བབས་པ---- 
G-----ཚ་བ་- མ་ - ཚ---- 
གྱིg ༢ ས་ 
------------ཁམ--- 
------------------ཤེས་ཡཁམས------ 

------------------ གཤ---------------------- 
d < 
----པགས་པ--ས་ 
། 

-----ལས---------------- 
D=== 
====----- 

---------------------- ---------------------------------------------------- 
E-------་ས་ཁམས་བར་ཁམསམ་བས------ 
ཡ------------ 

E--ཡས་སིལུས--------ཡ-བས་བཡ-------བས་མཁཡ-----ས་ 
----ཡཚོ---------- 
é 
------------- 
--------- 

། 
D------------- 
A------------ 

E- 
རྩེ་བས་དུས་བར་ཡོད་པས་ལུས་བསགས་པས་ས་བབས་
མ---རི་ཡུས་ཡས་པ་ཞུས་པ་ཁག་ལ་ 
 
‫‪5 ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬

‫‪A-.. ‬‬
‫‪ ‬ܢܵܢܵܐ‬

‫‪-44 12 - ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪-: ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪-4 ‬‬
‫‪3 ‬‬
‫‪.. ‬‬
‫‪. ‬‬
‫‪.... ‬‬
‫‪..... ‬‬
‫‪....... ‬‬
‫‪. ‬‬
‫‪................. S ‬‬
‫‪ ‬ܘ ‪ 6‬ܘ ‪9‬‬

‫‪- ‬‬
‫‪.... ‬‬

‫‪- .- ‬‬
‫‪A-.. f. Eto ‬‬
‫‪ ‬ܪ‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܘ‬

‫‪ ‬ܢܵܙ ‪4‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪ ‬ܢܐ‬

‫‪4 ‬‬
‫‪... ‬‬
‫‪----- ‬‬
‫‪A------ ‬‬

‫‪G A K G_ ‬‬
‫‪ ‬܂‬
‫‪ ‬ܐ ‪ S 6‬ܘܵ‬
‫‪.. ‬‬
‫‪ ‬܂‬
‫‪ ‬ܢܝܵ‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪-r--. ‬‬
‫‪ ‬ܐܵ ܘܵ‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪ ‬܂‬

‫‪..01/ ‬‬
‫‪ ‬ܘ݂ܵ ܘ̄‬

‫‪. ‬‬
‫‪. ‬ܛ‬
‫‪. ‬ܚ‬
‫‪ ‬ܓ‬
‫‪ ‬ܛ‬
 
‫‪ ‬܂‪.‬‬
‫‪ ‬ܟ‪|1‬‬
‫‪---- ‬‬
‫‪- ‬‬
‫‪...19 ‬‬

‫‪D----- A--- ‬‬

‫‪ ‬ܝ‬
‫‪--------- ‬‬

‫‪ ‬ܢ‬
‫‪ ‬ܢܙ ‪ 4‬ܘ ‪6‬‬

‫‪c-ff... ‬‬
‫‪ ‬ܬܵ ܘܵ‬
‫‪. ‬‬
‫‪ ‬ܢ‬
‫‪6 ‬‬

‫‪. ‬‬
‫‪ ‬ܕ‪146 .1 8‬‬
‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܠ‬

‫‪6 ‬‬
‫‪.. ( ------------------ ‬‬
‫‪................ ‬‬
‫‪...14..14..{ ‬‬
‫‪0 ‬‬
‫‪ ‬ܓ‬

‫‪1:Kolutho ‬‬
‫‪ ‬ܢܢܙ‬
‫‪E------ ‬‬
‫‪. ... ‬‬
‫‪ ‬ܝ‬
‫‪ ‬ܘ‬

‫‪..-... ‬‬
‫‪...- ‬‬
‫‪A----- ‬‬

‫‪. ‬‬
‫‪......... ... E............- ‬‬
‫‪0 Nte ‬‬
‫‪TA ! 9 , ‬‬
‫‪ ‬ܘ‬

‫‪ ‬ܘ‬
‫‪ ‬ܘܵ‬

‫‪ ‬ܟ ‪0001‬‬
‫‪------ ‬‬
‫‪ ‬ܒܕܚܚܚܚܐ‬
‫‪A--.-. ‬‬
‫‪ ‬ܢܢܵܙ ܐ‬
‫‪1bylon ‬‬

‫‪012594544 ‬‬
‫‪6 ‬‬
‫‪..... ‬‬
‫‪ ‬܂‬

‫‪ ‬ܬ‬
‫‪A--------------------------------------- E32 ‬‬

‫‪t, ‬‬
‫‪ ‬ܓ ‪101 - .‬‬
‫‪ ‬‬
D----མ་ནས་ལམ་མཚམསམཐུབ-------------------------བསླབསམ་བསམསླ-----------མས་པ
-----ས་པ་ 
E------------- 
། 
ཏཾd du 
བསགས་ 

-------------------ཚ----- 

----------- D---------------------------------------- 

d { 
A------- 

------------ 

------------ མསུམ་སྤྱ---་ 
E---ཁམསམ་པ་ཡཔས-------- 
-----བས་ 
། 

G------------- 
D-------་ 

--------------- 
A----- 
ܵ‫ܪ ܢܢ ( ܘ‬ 

ཡབ་ཡུམ་བསལ་བ་བས་བས---ཡས_CS 
ܵ‫ܘ‬ 

--བས་བགཞུབ་བ---བབབསླབ----ཡ------- 
----མཁབས---------ཚ་བ་མ་ལཙམཚར་བའམ་ཁ་ 
-------ལ་ཚུབ་ཚེ 
བ་མང་བས་དབང་བ་དང་འགའ་བ་ལ 
A----- པཎནུས--སམསུ--- 
། 
‫ܢ‬ 

-----སཔ་ལས----མཚ------------ 
------------------------------- 
E---ཤིས་ 

། 
G------------ 
---------------------སློབ D-------- 
---------------------------------------------- A------------- 

-----------ཁཡཁབོ------------------ 
ཐོབ་པ་ 
E-མས་པར་བ---------མར་པ་ལ་མར་མ་སླེབས-------མར་ཁམས་པའི་
བས--------མར་པ་ལ་བར་བར་བ------མར་པ་ལགས་ལ་བ--------མར་པ་
བར་ཡུལ་--- 
A-བས་