PROIECT

TEMATIC
G.P.N SÄHÄTENI
INSTITUTOR MIHAELA DARSTARU
ANA TOAMNÄ
PROIECT TEMATIC
TEMA ANUALÄ: CAND. CUM SI DE CE SE ÎNTAMPLÄ?
NIVELUL II (5-7 ANI)
DURATA 5 SÄPTÄMÂNI (28.09 30.10. 2009)
LOC DE DESFÄSURARE: GRÄDINITÄ, NATURÄ
RESURSE MATERIALE: cárti, atlas botanic, Iructe, legume, Ilori, cosuri,
ietoane, pliante, Irunze, planse.

RESURSE UMANE: copii, párinti, bunici, personalul grádinitei


HARTA PROIECTULUI:

GALBENE SI ROSII FRUNZE

DULCEATA FRUCTELOR DE TOAMNÀ

ANA TOAMNÄ GRÀDINA DE LEGUME TOAMNA


CORONITA TOAMNEI

CARNAVALUL TOAMNEI
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENTIALE
Domeniul limbà si comunicare
Dezvoltarea capacitátii de exprimare oralá , de întelegere si utilizare corectá a
semniIicatiilor structurilor verbale orale;
Domeniul stiinte
Dezvoltarea capacitátii de a întelege si utiliza numere , ciIre , unitáti de másurá
întrebuintând un vocabular adecvat;
Utilizarea unui limbai adecvat în prezentarea unor Ienomene din naturá si din
mediul înconiurátor;
Domeniul om si societate
Imbogátirea cunostintelor despre material si caracteristicile lor, precum si
despre tehnici de lucru necesare prelucrárii acestora în scopul realizárii unor
produse simple;
Cunoasterea si respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilitátii de a intra în relatii cu ceilalti
Domeniul estetic si creativ
Formarea capacitátilor de receptare a lumii sonore si a muzicii;
Realizarea unor corespondente între diIeritele elemente de limbai plastic si
Iorme obiecte din mediul înconiurátor.
Domeniul psihomotric
Stimularea calitátilor intelectuale de vointá si aIective în vederea aplicárii
independente a deprinderilor însusite
OBIECTIVE DE REFERINTÀ:
O dezvoltarea capacitátii de întelegere a mediului înconiurátor precum si
stimularea curiozitátii pentru investigarea acestuia;
O utilizarea unui limbai adecvat în prezentarea unor Ienomene naturale;
O dezvoltarea exprimárii orale, întelegerea si utilizarea corectá a
semniIicatiilor structurilor verbale orale;
O consolidarea cunostintelor reIeritoare la aspectul, gustul si rolul Iructelor
si al legumelor în cresterea si dezvoltarea organismului uman;
O Iormarea deprinderilor practic-gospodáresti, Iolosirea cuvintelor si a
expresiilor speciIice acestora;
O însusirea si respectarea unor norme elementare si obligatorii de igiená si
de comportare civilizatá;
O aproIundarea si sistematizarea cunostintelor reIeritoare la Ilori;
O Iamiliarizarea copiilor cu procesul de crestere si dezvoltare a Ilorilor,
precum si cunoasterea conditiilor de care depind aceste procese;
O cunoasterea modului de îngriiire a plantelor si punerea în practicá a
cunostintelor dobândite.

CENTRE DE INTERES DESCHISE
ibliotecà
- caiete de lucru
- Iise suport
- coli de scris,
creioane
- albume, imagini
- cárti, reviste,
planse
- táblite magnetice
litere
- imagini PPT
Artà
- carioca, acuarele,
pensule
- plastiliná, plansete
- coli desen
- carton colorat
- IoarIece
- material din naturá
(Irunze uscate,
Iructe si legume de
sezon)
oc de rol
- set de bucátárie
- borcane plastic
pentru conserve
- cosuri
Constructii
- Cuburi lemn
- Tangram
- Arco
- Mozaic
- Materiale din
naturá
Stiintà
- Enciclopedie
- CD, DVD
- Hárti
- Puzzle
- Ierbare
- Atlas

INVENTAR DE PROBLEME

CE STIU COPIII
CE DORESC SÀ AFLE
4 Toamna se coc Iructele si
legumele
4 Ce este ploaia si de unde vine?
4 De ce se usucá Irunzele?
4 Toamna cad Irunzele
4 Toamna plouá
4 Oamenii culeg roadele din
grádini, livezi si vii
4 Fructele si legumele sunt
alimente
4 nainte de a le consuma atât
legumele cât si Iructele trebuie
spálate
4 Fructele se pot consuma
proaspete, în compot sau sub
Iormá de gem ori dulceatá
4 Florile sunt Irumoase si colorate
4 Florile cresc în grádiná
4 Florile se pun în vazá
4 Oamenilor le place sá dáruiascá
Ilori
4 Cum se pástreazá Iructele si
legumele?
4 De ce s-a rácit asa de mult
aIará?
4 Ce vitamine contin Iructele si
legumele?
4 Care sunt E-urile Iolositoare sau
dáunátoare?
4 Ce sunt sucurile naturale? Cum
se prepará?
4 Cum cresc Ilorile?
4 De ce nu au toate aceeasi
culoare?
4 De ce trebuie sá stropim Ilorile
din grádiná?
4 De ce sápám pámântul din iurul
Ilorilor?

CENTRUL TEMATIC: a Iost dotat pe timpul desIásurárii acestui proiect cu un
atlas botanic, cárti cu poezii si cárti ilustrate despre toamná ietoane cu Iructe,
Iructe , legume si Ilori naturale, legume, domino si puzzle-uri cu Iructe si
legume si a Iost îmbogátit cu lucrári realizate de copii.SRISOARE CÀTRE PÀRINTI

DRAGI PÀRINTI,

Vá aducem la cunostintá cá începând de luni, 28 septembrie anul curent si
pâná vineri, 30 octombrie anul curent copiii grupei pregátitoare vor organiza si
desIásura un proiect de cercetare cu tema ,,ANA TOAMNĨ .
n acest sens vá rugám sá discutati cu copiii despre acest subiect, sá le dati
cunostintele si inIormatiile corecte, pe care sá le împártáseascá si celorlalti copii
din grupá. cât si materialele care sà fie aduse de càtre copiii
dumneavoastrà la gradinità ( fructe. legume. flori.
dovlecei. tàrtàcute. frunze. porumb. seminte)
Toate acestea constituie bazele pentru alcátuirea si deIinitivarea unei
HÀRTI pe aceastá temá , a unui inventar de probleme ce vor Ii dezbátute si
cercetate ulterior.
Vá anuntám, de asemenea, cá prezentarea si concluzionarea muncii de
proiect cu acestá temá se va Iace de cátre copii, vineri, 30 octombrie anul curent
ora 10, ocazie cu care sunteti invitati sá participati si dumneavoastrá.

Vá multumim pentru întelegere si aiutor!


MEDIATIZARE SI DISEMINARE
Mediatizare, parteneriate, diseminare în cadrul comisiei metodice, Iilme ,
IotograIii, simpozioane
FINALITATEA PROIECTULUI: organizarea sezátorii ,,Carnavalul toamnei¨ si
a expozitiei ,,Hárnicei si hárnicute¨, unde vor Ii aIisate toate lucrárile copiilor.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
ntr-o dimineatá când am aiuns la grádinitá, am gásit cázute în Iata grádinitei
mai multe Irunze. Am luat câteva de diverse Iorme si culori si le-am dus î
náuntru, unde le-am asezat pe o másutá. La sosire copiii le-au observat si au
început sá puná întrebári : ,,De unde sunt Irunzele? , De ce au cázut?, De ce sunt
astIel colorate? , De unde vine ploaia? , De ce sunt numai patru anotimpuri?
Am notat toate aceste întrebári iar proiectul a primit denumirea ,,ANA
TOAMNĨ pentru cá am vrut sá subliniez bogátia culorilor, a recoltelor
precum si bucuria oamenilor care îsi strâng în acest anotimp roadele muncii lor
de peste an.
Tinând cont de ceea ce îi interesa pe copii, am stabilit temele care vor
compune harta proiectului si activitátile care îi vor aiuta sá gáseascá
ráspunsuri la întrebárile care îi Irámântá.
Atât harta cât si inventarul de probleme au rámas aIisate în clasá pentru a
putea Ii completate cu problemele care vor apárea.
Apoi am întocmit planiIicárile sáptámânale si am stabilit activitátile care îmi
vor permite sá satisIac nevoile de cunoastere ale copiilor.
Pe lângá aceste activitáti de grup, au Iost planiIicate altele care sá se
desIásoare cu grupuri mici de copii, la ariile de stimulare. Toate au Iost în
concordantá cu subiectul proiectului si cu activitátile zilnice, precum si cu
dorinta si interesul copiilor de a descoperi lucruri noi, de a gási explicatia unor
Ienomene din naturá.
n Iiecare zi copiii s-au bucurat de ceea ce au realizat împreuná dar si de
Iinalitatea imediatá.Párintii au Iost anuntati despre intentiile pe care le aveam si
despre tema proiectului Iiindcá am avut nevoie sá ne aiute sá procurám
materialele necesare si sá realizám obiectivele pe care ni le-am propus.
Dupá ce am planiIicat activitátile am gândit modalitatea de desIásurare a
Iiecárui proiect si am stabilit metodele si procedeele prin care voi încerca sá
desIásor integrat activitátile în Iiecare zi.
Activitátile zilnice s-au derulat dupá un anumit scenariu, copiii Iiind
motivati, iar spatiul, materialul si timpul le-au permis sá se implice în
desIásurarea activitátilor preIerate si le-au oIerit posibilitatea ca, prin ioc, sá
gáseascá ráspunsuri la întrebárile lor si sá-si Iormeze unele deprinderi de lucru.
De asemenea, am avut griiá ca munca în echipá sá oIere Iiecárui copil
satisIactia cá a contribuit la realizarea sarcinii de lucru, aceasta Iiind, de Iapt,
Iinalitatea Iiecárui proiect de activitate desIásurat.


TEMA: CÂND, CUM SI DE CE SE NTÂMPLÀ?

SUBTEMA:ZÂNA TOAMNÀ - GALBENE SI ROSII FRUNZE

DATA
ZIUA
ACTIVITÀTI DE NVÀTARE
MATERIAL
DIDACTIC
OBSERVATII
L
28. U
09. N
I
A.D.P. Cum salut?(întâlnirea de dimineatá) Ne pregátim pentru activitáti.
A.L.A. Sá vorbim Irumos despre ANA TOAMNÄ - discutii libere; Copacul
cu coroana rotundá (îndoirea sârmei); Joc de miscare Bate vântul Irunzele
A.D.E. Activitate integratá: ,,Frunze ruginii¨ (D.S. , D.E.C.) ,,Frunza ' de Emil
Gârleanu lectura educatoarei; Galbene si rosii Irunze-desen

sârmá
caiet de desen
creioane
colorate

M
29. A
09. R
T
I
A.D.P. De vorbá cu Iiicele anului.( întâlnirea de dimineatá) Ne pregátim
pentru activitáti. (deprinderi de autoservire) Optional Casuta povestilor
A.L.A. Artá- Amprentele Irunzelor ; Parcul în anotimpul toamna constructii
Joc lnistitor Mirosim o Iloare
A.D.E. Activitate integratá ,, Frunze ruginii cad pe cárári¨(D.L.C.,
D.O.S.),,Frunze triste¨ de G. Cosbuc- memorizare; Covor de Irunze uscate -
lipire

acuarele
Ioi
cuburi
Ioi
Irunze
lipici

M
I
E
30. R
09. C
U
R
I
A.D.P. Ne cunoastem colegii? Cine lipseste? De ce? Ne pregátim pentru
activitáti.

A.L.A. De ce mor plantele? stiintá; Exercitii graIice pregátitoare pentru
scriere Joc de miscare-Táranul e pe câmp

A.D.E. (D.S.) Alegeti si grupati!- exercitii cu material individual- Iormare de
multimi dupá criteriul Iormá , márime; (D.E.C) - ,,Ploia¨


creioane
caiete
ietoane
Iise01. J
O
10. I

A.D.P. Cine sunt? Câti ani am? Ne pregátim pentru activitáti. Optional limba
englezá
A.L.A. Picturá- Cu umbrela la plimbare; nsirám Irunze însirare pe sârmá
A.D.E. (D.O.S.) Copiii, prietenii copacilor-lecturá dupá imagini-educatie
ecologicá; (D.S)- Frunze colorate-Iormare de multimi dupá criteriul Iormá,
culoare , márime
Irunze
Ioi
acuarele
ietoane
Iise

V
I
02. N
10. E
R
I
A.D.P. Povestea mea ( întâlnirea de dimineatá) De ce Irunzele plutesc iar
pietrele se scuIundá? - experiment
A.L.A. De ce îngálbenesc Irunzele?-stiintá; Hore Ietitelorsi báietilor-decupare
de Irunze, lipire
A.D.E. Activitate integratá,,De vorbá cu toamna¨ (D.L.C; D.P.M) ,, Unde a
zburat rândunica?-lectura educatoarei; ,,Mergem prin páduri¨-deplasare în
mers spre diIerite directii cu diIerite pozitii de brate

Ioi
Irunze
lipici

TEMA: CÂND, CUM SI DE CE SE NTÂMPLÀ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNÀ DULCEATA FRUCTELOR DE TOAMNÀ

DATA
ZIUA
ACTIVITÀTI DE NVÀTARE
MATERIAL
DIDACTIC
OBSERVATII
L
05. U
10. N
I
A.D.P. Mere, gutui, nuci si pere vitamine si putere (întâlnirea de
dimineatá).Ne pregátim pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si
autoservire)
A.L.A. Cosulete pentru mere-constructii; La piatá-ioc de rol. Joc de miscare
Mirosul Iructelor
A.D.E. Activitate integratá: ,,S-au copt Iructele-n livadᨠ(D.S., D.E.C), Cosul
cu Iructe preIerate-picturá, observare

acuarele
Iructe
cuburi
caiete

M
06. A
10. R
T
I
A.D.P. De vorbá cu copacii. Ne pregátim pentru activitáti.(deprinderi de
ordine, discipliná si autoservire) Optional Casuta povestilor
A.L.A. Recunoaste-má dupá gust!- ioc senzorial;Bibliotecá - Exercitii graIice
pregátitoare pentru scriere Táranul e pe câmp ioc cu cânt
A.D.E. Activitate integratá ,,Chipul Iructelor`` (D.L.C., D.O.S.) Glasul
Iructelor memorizare , ConIectionám iucárii din Iructe


caiete
creioane
Iructe

M
I
E
07. R
10. C
U
R
I

A.D.P. Vitamina izvor de sánátate; nvátám sá mâncám sánátos (întâlnirea de
dimineatá) Ne pregátim pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si
autoservire)
A.L.A. Cosul cu Iructe-lipire; ,, n livadá¨-citire de imagini-bibliotecá. Joc e
miscare-Cosuletul s-a rupt-ioc distractiv
A.D.E. (D.S.) ,,Mere mari, mere mici¨-exercitii cu material individual-
ordonare în sir crescátor si descrescátor a elementelor unei multimi dupá
criteriul márime; (D.E.C) - ,,Culesul viilor¨-predare cântec

lipici
sabloane
hârtie glase
ietoane
Iise08. J
O
10. I

A.D.P. Fructele si sánátatea. Optional limba englezá. Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire)
A.L.A. Sabloane cu Iructe-desenám si colorám;Joc sensorial Fructe aromate
(olIactiv) Joc: Câte unul pe cárare
A.D.E. (D.O.S.) Vitaminele izvor de sánátate-convorbiri: (D.S)- Ordonare
în sir crescátor si descrescátor a elementelor unei multimi dupá criteriul
grosime; exercitii cu material individual

sabloane
culori
planse
ietoane
Iise

V
I
09. N
10. E
R
I

A.D.P. Ce voi Iace la sIârsitul sáptámânii?(întâlnirea de dimineatá). Ne
pregátim pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire)
A.L.A. Fructe personiIicate - mototolire, lipire; Joc de masá Umbra Iructelor
(din Irunze) Plimbare în aer liber
A.D.E. (D.L.C) ,,Unde a zburat rândunica?¨ repovestirea copiilor; (D.P.M)
Mers pe vârIuri, pe cálcâie, Joc: Pas lângá pas

Ioaie
lipici
hârtie creponatá

TEMA: CÂND, CUM SI DE CE SE NTÂMPLÀ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNÀ- GRÀDINA DE LEGUME

DATA
ZIUA
ACTIVITÀTI DE NVÀTARE
MATERIAL
DIDACTIC
OBSERVATII
L
12. U
10. N
I
A.D.P. Sosirea copiilor, Cum salut? Singurel má îngriiesc.Ne pregátim pentru
activitáti.
A.L.A. ,,Piata de legume¨(constructii); La aprozar (ioc de rol) ; Joc de miscare
Táranul e pe câmp
A.D.E. Activitate integratá: ,,Tava cu legume¨ (D.S., D.E.C.) observare,
modelai

cuburi,rosii,
ardei, sabloane
alte legume,
plastiliná,
plansetá

M
13. A
10. R
T
I
A.D.P.Fete vesele , Iete triste! (întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti. (deprinderi de ordine, discipliná si autoservire) Optional- Cásuta
povestilor
A.L.A. Formati perechi(ioc de masá); Artá; Exercitii graIice pregátitoare
pentru scriere Joc de miscare-Miscám degetelele
A.D.E. Activitate integratá ,, Bogátiile toamnei``D.L.C,,Povestea nucii
láudároase``de V. Colin; D.O.S. ,,Cosul de legume al toamnei¨ lipire
caiete
creioane
planse, Ioi
lipici
legume

M
I
E
14. R
10. C
U
R
I
A.D.P. Cum spálám mâinile?(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire
A.L.A. ,,Hora legumelor¨(colorare); Ce Iacem cu semintele
legumelor(convorbire dupá imagini); ioc-Brate scurte, brate lungi
A.D.E. (D.S.) ,,Morcovi pentru iepurasi¨(ordonare în sir crescátor si
descrescátor a elementelor unei multimi dupá criteriul grosime, lungime-
exercitii cu material individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamná, da!¨-de G.
Teodosiu cântec


Iise
seminte
imagini
ietoane


15. J
O
10. I

A.D.P. Discutii libere. (întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire. Optional limba
englezá
A.L.A. ,,Vânáta¨- mototolire, lipire ; Exercitii graIice pregátitoare pentru
scriere
A.D.E. (D.O.S.) ,,Sánátate de la toate" de Ana Ciobanu-memorizare; (D.S)-
Ordonare în sir crescátor si descrescátor a elementelor unei multimi dupá
criteriul látime; exercitii cu material individual
hârtie creponatá
lipici
coalá
caiete
creioane
ietoane
caiete tip

V
I
16. N
10. E
R
I
A.D.P. ntâlnirea de dimineatá. Ne pregátim pentru activitáti.(deprinderi de
ordine, discipliná si autoservire

A.L.A. ,,Unde s-au ascuns legumele?`(ioc de orientare spatialá), Sirag de
legume pentru uscat activitate gospodáreascá
A.D.E. Activitate integratá ,, Alaiul toamnei``(D.L.C) ,,Ce stim despre
legume?¨ (convorbire) (D.P.M) Mers pe o linie trasatá pe sol cu pásire peste
obstacole Joc,,Suntem constructori¨

legume
creioane
colorate
coalá

TEMA: CÂND, CUM SI DE CE SE NTÂMPLÀ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNÀ- CORONITA TOAMNEI

DATA
ZIUA
ACTIVITÀTI DE NVÀTARE
MATERIAL
DIDACTIC
OBSERVATII
L
19. U
10. N
I
A.D.P. Ce am Iácut sn weekend?(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire
A.L.A. ,,Flori de toamná¨-observare stiintá;Sere de Ilori-constructii ; ioc
linistitor- Mirosim o Iloare
A.D.E. Activitate integratá: Toamna si Ilorile ei (D.S., D.E.C.) ,,Crizantema¨
de O. Cazimir memorizare; Buchetul de crizanteme-desen

Ilori naturale
cuburi
Ioi de desen
creioane
colorate

M
20. A
10. R
T
I
A.D.P. O zi din viata mea.(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire) Optional Cásuta
povestilor
A.L.A. Sá simtim mirosul- ioc sensorial; Decorám vaza de Ilori -artá; Joc de
miscare- Plouá, plouá, plouá
A.D.E. D.L.C,,Fata babei si Iata mosneagului¨ de Ion Creangá-repovestirea
educatoarei; D.O.S. Vaza cu crizanteme tratarea supraIetelor

Ilori
Iise, carioci
lipici
acuarele

M
I
E
21. R
10. C
U
R
I
A.D.P. Un zâmbet, o Iloare deprinderea de a oIeri corect si cu plácere Ilori
persoanelor dragi (întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire)

A.L.A. Crizantema-modelai; Joc de rol Parada Ilorilor; Dans popular-
Alunelul

A.D.E. (D.S.) Cine Iormeazá primul sirul crescátor - exercitii cu material
individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamná, da!( cântec); Ploaia-ioc muzical


Iise
plastiliná
ietoane


22. J
O
10. I

A.D.P. Noi suntem copii cuminti!(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire. Optional Limba
englezá
A.L.A. Grádina cu Ilori-constructii; Servetele cu Ilori de toamná desen
decorativ
A.D.E. (D.S.) Formeazá repede si bine sirul descrescátor Joc didactic;
(D.O.S.) Tatál nostru ceresc! sá învátám o rugáciune
cubulete
planse
creioane
colorate
ietoane
Iise

V
I
23. N
10. E
R
I
A.D.P. Cum mi cer iertare când gresesc?(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim
pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire
A.L.A. ,,La Ilorárie``- coltul cásutei; Crizantema de aur-picturá
A.D.E. (D.L.C) Gáseste cuvântul potrivit-ioc didactic;(D.P.M) Pasi succesivi
înainte si înapoicu oprire si bátaieîn perechi. Dans popular ,,Hategana¨


acuarele
Ioi

TEMA: CÂND, CUM SI DE CE SE NTÂMPLÀ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNÀ - CARNAVALUL TOAMNEI

DATA
ZIUA
ACTIVITÀTI DE NVÀTARE
MATERIAL
DIDACTIC
OBSERVATII
L
26. U
10. N
I
A.D.P. Pe aripi de vânt hoinar Brr! Ce Irig este! deprinderea de a se îmbráca
adecvat vremii
A.L.A. De-a gospodinele(ioc de rol); ,,Sunete corecte¨(ioc pentru exersarea
pronuntiei corecte- bibliotecá); Joc de miscare vântul leagáná usor
A.D.E. Activitate integratá: ,, Toamná târzie¨ de Viorica Tomescu (D.S.,
D.E.C.) memorizare, picturá

planse
ietoane
Iructe
Ilori
legume

M
27. A
10. R
T
I
A.D.P. ntâlnire cu toamna în parc discutii libere. Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire) Optional Cásuta
povestilor
A.L.A. ,,Artá- Cárticica toamnei; ,, Cásuta Iurnicii¨-constructii
A.D.E. Activitate integratá D.S.,,Spune ce grupá de obiecte ai la dreapta ta, la
stânga ta, sus, ios?¨ (exercitii cu material individual) (D.L.C.) ,,Greierele si
Iurnica¨Al. Donici

ietoane
planse
creioane
colorate
Ioi

M
I
E
28. R
10. C
U
R
I
A.D.P. Sá Iacem schimb de Irunze.(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim
pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire

A.L.A. Cámara cu dulceturi-ioc de rol, Plimbare în aer liber; Joc de miscare-
Bate vântul Irunzele

A.D.E. Activitate integratá: Hai la carnaval! (D.S.) ,, Unde este grupa de pe,
sub, lângá?¨ - exercitii cu material individual; (D.O.S) - ,,Másti pentru
carnaval¨- decupare, colorare


ietoane
creioane
colorate
Iise individuale


29. J
O
10. I

A.D.P. Bunádimineata!(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim pentru
activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire. Optional-Limba
englezá
A.L.A. Alege si potriveste-ioc de masá; Ghici ghicitoarea mea!-bibliotecá
A.D.E. (D.O.S.) Cei trei purcelusi lectura educatoarei; (D.P.M.) Pasi
succesivi înainte si înapoi, cu oprire si bátaie, în perechi


cárti
planse

V
I
30. N
10. E
R
I
A.D.P. Ce zi Irumoasá este astázi!(întâlnirea de dimineatá). Ne pregátim
pentru activitáti.(deprinderi de ordine, discipliná si autoservire
A.L.A. Completeazá ce-i lipseste anotimpului- ioc intelectual; sárbátoarea
recoltei-ioc de rol; Plimbare în aer liber
A.D.E. activitate integratá(D.L.C. D.E.C) Carnavalul toamnei-sezátoare


diplome
stimulente

3 0  #$&#$&.:7g/3x0  #%!# %&&  # & #&% #%  % #&%   # %  #'&%   #& .3.45 5g73x -:3. 507843.g7x .9.90 0:20 147 . % f !# %%% %&f & $ % ! '&  &#%$f!%f     $f &###f f %&#f #$&#$ %# .8 -49.4 :7 094. 17:.390 17:30 5.30 5.

49.43:7g947 4203:42 84.70..47. 80231..9gx/0.07-.70.:34710342030/33./0.9L3 570039..x 4203:08909.70.. .047.g7 :347 574/:808250 :34.7: 30... :9.9gx /0 L3x00070 .2:.:34 93x047 /08570 2.08.9: :89: 74:17:.0 L3 .10...0 L3x00070. .70.09.70...0:2047L3. #0.70 570:./0.. O :9.:347103420303.70.70 0.9g .70.70.9gx47 3900.L370.9g .9L3570039.850. .5.5.9:747..:34 93x0477010794.059. :347 .70.70 L3 84.397.089.70.0 /0 .5.9gx /0 0572. 20/:: L3.. /0.70.:2 /08570 903.g /0L3x00070 :9.7.90 0/:.70..70. 80231.70.43:7g947 4203:5842497... 3472047 /0 . %'#&! !#% 4203:2-g ..0 47 570. /0 :.9 &9.49.9.90789.:2 892:. . . L3 8.:749gx50397:3.08947..9gx47/070..4708543/03x0 L3970 /107900 0020390 /0 2-.42:3.5.9:.70..089:.49..90 2-4gx70.x.9:7.70..5.43xg .0 O .907.70. .. ./0573/0747L38: 90 %'## O /0.9.70. 5.45: 70.09..9:7g /3 20/:L3.0 O /0..70..:. 9070.L3x000 :9.9:747..470.047.4384/.g7 3/0503/0390.. :3: 2-.0 4203: 93x0 0. 70850.70.70 ./0.0.470.425479.49.-:.:3:2-.x47897:.:2843470 ..90/320/:L3. .43:7g947 570.70 47.70 9070..4.9.0/070.-9gx/0.x47897:.89.70.49. 472.382:::2. 147204-0.07-..7..3:2070 .3 . 0572g7 47.9047 ..170 :39gx/02g8:7g L3970-:3x3/:3. $92:.7g7 . .

-:20 2.30 .9.309.704.x 93xg :-:7023 3.70 4-..4 g7x 4.4.39047 5:3070. .5741:3/.70 9070 /0..7. 9070.:. 0570847850...8 '%#!#  %& ! 4 %4.7: .147 O 1.7943.23.0890574. 88902.9g O ... /0:3/0.0 /3 07-..:34 93x047/4-3/90  %#%#$$$ -490.g 79g 4.70 3..70. 4854/g70 9 144870..0 5.. 24/:: /0 L3770 .425479. /0573/0747 57.4 :7 .:34.0. .37.700  809/0-:.447.9 .4 /0 8.9:7g 17:30 :8.. 14747 570.70.30 5..450/0 %.4/0803 .9.907. .080:8:.90  9g-x0 2.3!!% 43897:.90 0:20 /0 9070 8043  2...:34 93x0477010794. O L38: 70.900 0:200  #$$ 4 0089054.9.4547 . .3 .49.g7x 70.g .g17:300 .70.9. 17:.O 1472.:2 .907. 80 .090/0:.08: /0 .3 0 2.0 17:.43807.890  14.08947.g9g70 1 08:5479 5038:0 -47.:.70.3 090 50397:.39047 ..1.70/053/.:34734720002039..70.893g 5./074 .70. 5.43/x47/0.2.9:7g 9.30 4 0. 9070.: 574.78  5. 70850..70.947/003g /0..080 O . /3 3. L3 57.710.:34.74.70 . !:0 ..89.2  ' 7. .0 .

.: 17:.: 540 .203 .23.447.9.:0 74.g7x.0. .9:7.9 . 7g.: 94.0 8 .3.90 .9 17:.30 .0 970-:0 8g 897452 1470 /37g/3g 4 0..8.900 970-:0 85g.99 0:200 .90 4 470.08g /g7:.0 :2 805705...: 8:- 1472g/00247/:. 0 .0 3: . .8 -49./17:300 4 %4.80 .90 /08570 94.:70 3.:4.g 17:.:17:.230 . /0 2:9 .1.390 /0 .9:7.85090 L3 .708.90 17:.. 574./00 /3 7g/3 .g7x :897.g 147 0:200 8:39 4 :2 80 5g8970.089:5740.00.0 .45     .900 0:200 4 .54:g 4 ..70 4 0 .g 4 .08g5g25g239:/3:7: 14747 %#&%%.900 . .708:39 :70144894.L37g/3g 4 470805:3L3.708.20390 4 3.1489/49.43x3 17:.438:2.708.90/0.900 0:200 4 0 .1489L2-4gx9.70 4 0 8:39 8:.xg 4 4708:3917:24.950925:/081g :7g7. 4 7:.: /g:3g94. .90 0:20 .42549 8.90 0:20 147 3.::.1470 4 0 .20347 0 5.::3 ..4 %4.0 0:20 /4234 5:0 :7 .7g770.23.900 80 549 .23g 094.90 4 7:.9.7g 4 :2.7g 4 0 .438:2.9.

470.:947    .x8g5.3:3xg2 /0 .79.00.9.x0.. /0139.5.:7039 47.70 8g10.45/08570.7 /0 574-020 .07.43.039. :30 #  50 .90 50.70. .047..8.897g  'g2:x:2250397:L3x00070 .. :3: 3.9 2..g L3.70.g .4. .g970.3:..70.x.:.x /:230.g9:70..09.43899:0 -.90:90747 'g .089 8:-0.x.307 4. /0 5740..3:./:80 /0 .8023x0 %4.457:50570g994.0 . %   3.053/ /0 :3  805902-70. 4. .0.9/0.9 8g0/.4. .:34 93x00 31472.02 .90 0:20 147 /4./3xg 17:.0890.45 /:230.00 50397: .0/0.:35740.089g902g80.9.x .g7:g2 8g/8. /081g :7.942-70..3.3: ..897g .4747.. 2:3..47 1 /0-g9:90 .708g0L25g79g 0.09..0..45 .:9..708:390x3.90 .:.0.:43.:902.942-70.907.307 4.:.0 9g79g. 7.:34 93xg .70.89g 902g .$#$ #%#!#  #!#  'g .802030../:.1.:x0 17:30 547:2.45 /3 7:5g .:7039.0898038 .:7039 53g.g970.07.g 570039.70.

7030 .9.:4747 .2 .9.08.981..9 3.5g70.25745:8 .2 /08570 902.05:98g5:3gL3970-g7 0:3/08:3917:300 0.9 94.90 .70 8g70.: /473x.90 .90.289.7g70. 5729 /03:270..47 /050890.:47 0 .900 .295..70.0 L 390708..9 .30 %%!# %&&47.8.:34.0030.3. /0 ..9.70 ./002:3.8 .:x0 :3/0.: 7g2.790307..: 1489 5.00..2 /:8 L 3g:397: :3/0 0 .42509...x/085703903x050.: 8:-0.. . 8g g80.90.2g89.:2 -:.43.425:30 .0 .g 7g85:38:7. .:94.7g/3xg .3/.0 g73..4547  $##!# %&& 397 4/230.: 1489 L3 .2 89.70 .0.:1489.9 .31...: 4-807.90.7:734 /0.  %  50397: .9:7g  3 10.089.47 .4547/0.9.90 0:3/0..70 /0 892:.x.70L 8973L3. 70.2 ..g708g59g23.70 8g 80 /081g 4.79..8910.0 570.70 .471.700.2L394.: -:.9: 5740.0 120 14947.7 5740.054x0 g73.:38.9gx0 .20/.7: /0 574-020 ..47...7:9 8g 8:-30 -4gx. 0.90 .45 .x.8g 50397: .:7. 50 .45 8 .9 50 4 2g8:xg .g .70 L3 . 5740.g24-0. 84870 ./08.:7.439 /0 .9. 390708:.: 7:5:7 2.45 0 ..:347 10342030/33.0 ..-9 90200 . 0g947 .:.:574-0200. .0050.9.70L2 .97:.9:: .70 %4.3492574.34925:7 2 349.08:393:2.9 L2570:3g /.:90 8g 574.9 /0 .0890 ..4547 !0 3g .g .2.1.4507:.447.0890 L3970-g7 .9:: .. .1 .31.:9 30. 0..9094.90:./7: .3:3x. 9070.0. /0 /.47 ..30.90 L3 .039.g805. 5:90.20347.40 8g 30 .: .230  .: 70.:7g2 2.L3970-g70.%# $# 0/.3054. .:2 .2 .1 82544.90 /8023.7 /0 13.9:: 13/.g:9 0.7g/3x0 2.9gx0. 54.70..:9.73.4280 2094/.49047 570.0.0780 14720 .47/.9gx0 3.9.4.40/0.-9..00.xg.70 L .70L17g239g 99 .9: .45 .9gx /0 7:5 .907... 2:90 17:30 2 :.5.70 5..9g !g73x.3xg .475072908g8.1 .08:39 .79.3  33/ .g:90L31.: L3. 5740.

70 .9.. .89. /0 /081g :7..70. ..0 L3 /081g :7..g . . 573 4.90..g7: .9.4 L3.x: 2.9.9 /:5g :3 .9gx0L310.x .9.2 89. 2:3.g7:5740. L3 0.7.2 3/9 24/.5g 8g 41070 10.2 5.70.07.2 .10.907.x.9..9gx0 3.: 925: 0 .90/081g :7.59 13.0 8 .9. 8g g80.31.9          .: 50728 8g 80 25.9 ..45 13/ 249.-9 2094/00 574. 8g /081g 473907. .802030.: 41079 548-9. .7: .: /07:.70 ....0 ..7: 0 .981. 10.g7: 5740.90.9 .0/000 573 .8.9. 8..90 0 .9/0. 13/ /0 1.3:29 8.0.45 8.3 /0 :.9gx47 570107..L3970-g7047 8g 147200:300/0573/07/0:.90.9.03.9gx0 ..:9 7g ..7: .4397-:9 .70 . 70.7 85.9.g7g85:38:7..:5g .

39:17:300  .9g 7:307:3  $   7:3.-030 74 17:30 /0803  ! 0 ..xg 0570g9250397:.9.9gx /0573/07/0.34925:94. /02 70.903907.0 947   79g 2570390017:3047 !.90 .47-217:248/08570 % /8.:9 L39370.474.:x-07045.9:7.9.. .00 ./ 50 .9.9. 20247.23..70   .8720 4.704.:.xg 0 570g92 50397:.: .g7g7   $ 7:30 97890 /0  4 -:.09/0/0803 .70..3:: L39370.9g 7:30 7:3 ./0/230.3 9947 7482414. . % & $ % ! $&% %  # % &  &     #  %'% ' #  ! :28.0/:.47 /0 17:30 :8./02 ..:-:7 14 17:30 5.x 4.3: 0.:L3. /0 /230.:...70 5x43.9.3.8:x.90.90 570 %# % 872g .54.43897:.7.9gx   $g.: 1.70 .749:3/g L3/470. #& $#'  .447.90 3907.700 14 .94..:94807.9.47-g .30 .70 4..

x.9gx    0 .:4.xg 0 . 0/:.70 3 7g217:30 L3 7.40 30 580 90 0 ..:1:3/g 05072039  0. /0 /230.x0  .30 1 0 17:30 14 ..0 0 570g92 50397: .:34.x0 0.9gx 5x43.7907: 1472g .70 g7.9.  .090 094. 20.47-g .44.1.9./:.x 007.70 /0 2:x2 /:5g .3:050.52-.9.3/.x 7.94.70 L3 20788570/10790/70.0 17:300 5:908.447..9g 0 .3 0/:.90 3907.70/0 2:x2/:5g.  ! 308:39x.45.70 0702 573 5g/:7 /05.20570g9250397:. 030g  !.7050872g   $  45 570903 .30 .9:7. 0. .8.:/1079054x/0-7.x.25    $ 00x 7:5.9:7g ::2-70.0 247 5.:5..0890.9.2-.   !  &3/0 .7 509700808.70 /017:30 570   .9 73/:3.70704.3900 93xg 07.70 50397: 8.700 094. 1472.17:300 93xg470109x047 -g0x47 /0.g $ 7:30 ..:.0 570g994.. L39370. 902 .70 2g720  ! !4.30 180 14 17:30 5./02 ...:2.  #  & #     '   #    ! 0 .47 0..: 94..0L3g-0308.704. -:7.7907:1472g 2g720   !4.907.90 1472.23.9:7g /:5g 2.3.

70  748:17:.54.0 # 570g994.9.47-g .x7.70 4310.x.g 07.9g 5: 17:.70  &  4 :0x050397:2070 .9047 20247.9.30 17:./074 4.:-:7 ..5.80347.7070 g7.25 4.:94807.090  . 5070 .g7/317:.9047    $ .xg 4.:94807.9gx /0573/07 /0 47/30 /8.:17:.70 5x43.45.xg 0 570g92 50397: . /0 /230.% & $ % ! $&% % & #&% #%  % & %# % ../02 .70  ! 0 .90570107.9.45917:.9.:.8:x.53g  .90 .x43g2:.-490.9gx /0573/07 /0 47/30 /8..903907. .53g .1.9.90 5.9047   ..9g $ .230 5:9070 L39370./g   4 : ..9.90 %'% ' # $#'  ! 070 :9: 3:.900 3. 90 2g/:5g:89 4.3:050..:34.:.700 17:.090 .704.:.43897:..9:7g 4-807.90 3907.39    .7050397:8.0 947   #0.8: 17:. 0 570g92 50397: ..9.90 ...: .

 17:.9047 /317:30 !2-.30 . -:7.803847. 002039047 :30 2:x2 /:5g .90.90 24949470 570 4. 030g 0 570g92 50397: .53g ./:..70   4 :.53g . 5x43.. 4.90.90 /0803g2 ..708.3 --490.23.g28g3g948 L39370.70   .0 4./0 /230.90 41.9.9 73/:3..  #  & #     '   #   ! '9.708.53g ..3 0 094..7907:2g720   :08:.907.708.7:59 4. 47/43.70543..  ! 7:.3/.9gx /0573/07/047/30 /8.!.7 2070 2.9.: 2.x .:47 5.9.g947 /08.80 094../g ..g947 /08. 790.0 2 ./:.70 L3 7 .g947 . 817 9: 8g59g23 L39370. . 7054.90 3.390.47-7  7/43.70.g947 . 002039047 :30 2:x2 /:5g .-4.742.9..30 790.907.9gx /0573/07 /0 47/30 /8.g7.708. 7:.-4.xg 0 570g92 50397: .0 5.:94807.70   7:. /02. /0 /230.g 4.:94807.70 4 :0x:8 .90 5078431.4547 !  07850.970/02.:94807.:17:.9.xg 0 570g9250397:.:17:.90:3:50.0 .07-07     &3/0 .900 8g3g9.71:7 50.70L3.43.47/08g3g9.2300 .70 L3 7 .30 1 0  . .x. 2-.    070 2.8g &2-7.83g5.-4.447g24.8  5.70   $ '9.  ! 0 .9gx /0573/07/047/30 /8.g.gxg28g23.9g  ./897.90 570 3.30. 3/.30 1 0   14.. 007.08970.7907: 74820007.90 .47/08g3g9.4 1.:2.47 570/.

.30 .0800 10x0 97890 L39370.230  !4.900:20 5.704.3:050.1.9.9g 4gx0 94. 3:.:-:7 74  .9.9.9gx /0573/07 /0 47/30 /8. /0 2..25   . /0 /230.0 570g994..70704../074 4.230 570  %# %  ./02 ..70 24/0.9gx   !.90 3907.70 .x..9g %.70 50397:8.090 .x .4547 :28.% & $ % ! $&% % #& % &  &     #  %'% ' #  ! $4870..8g 79g 07..90 3907. 4.893g 5.70 g7.g2/00x000   .43897:.0890.53g .3 0 14 5.9.  ! 0x0 .9.574.x 5070.3 09g   .:94807.70 5x43.7/0 .94.:9$3:702gL3708.. 54./02 .80 /0' 43 $ 4 :/00:20.30 5.: 0:20    4-807.9.xg 0 570g92 50397: .7 4.x 7.-4.0 947   472. g:/g74.. 0570g9250397: . . g8:x. 0:20 $#' ./00:20 .

 2-.0 570g994...xg 0 570g92 50397: .9.1.70   47.47-70  !  07850 4 3097.70   &3/0 8 .708.8.904854/g70.3/.02 .9./:. /0 /230.9 .8.708.70 50397: 8.907.g . 94.:x -070 L39370.4.090 .x.g947 /08. 0:2047 .90 /0 ..: .g   .  #  & #     '   #    ! :2 85gg2 230 L39370.9gx /0573/07 /0 47/30 /8.447.447.:5g 70 50890 4-89.  ! 8. .7070   $ $g3g9. /0 0:2050397::8.70543.3 094.70 0 1.70 L3 7 .:38 0:200 4.:94807.9g 50 84 . 24949470 570 07. 47/43.708..xg 0 570g92 50397: .:790 -7.70 5x43.4./:.9.30 094.53g .x0:3    47.230   0 92 /08570 0:20 .9gx /0573/07/047/30 /8.70 L3 7 . 030g   '3g9..390.: 8023x00 0:2047 .704.x08.7907:gx20007.3: 20247.9..9g 5.53g .  ! 39370.23g /.704.4.947  1 0 8023x0 2.47-70/:5g2.:94807.g947 /08.90 .: 2.30 790.g947 ..9.3 4.90 /0 3.30 . 50397: 05:7.x.9.30 .53g .9. 002039047 :30 2:x2 /:5g .43897:.708.g 7.g ..404. /0  %04/48:.: 94..:94807.g947 . /0 /230.90 3907.907.   .8.43.70 85. $:3902.x 7.x . /0 47039. 4-. 7.70  7/43. 002039047 :30 2:x2 /:5g .43. /0 /230.09095 0:20 .:2 0 94.9gx /0573/07 /0 47/30 /8.7907: 74820 :320 007. 3/.9g .xg 0 570g92 50397: .:2.

:.27 20247. /0 /230.:: /0 43 70. 24 30.704.21g.x.7.70   47 /0 94.9g%4.70 $ '..08970..:-:7 & 14/0/0803  .90   !  /3 .0 ..53g ./0 5. 0. -.:94807.9.79g4. 14700   7. .53g . #   $g82x22748: 4./0147 .7.70   .-0 1.3g 7054.9.3902.x 4. 0/:.74.43897:.9.9gx /0573/07/047/30 /8. g8:x.xg 0570g9250397: .47g2 .9:7..70:.xg 0 570g92 50397:  .94.. 147  54. 3 9947 7482414.39020 97.23g 4-807.. L39370./0/230.% & $ % ! $&% %  # %  % & %# % %'% ' #  ! 0.70 !4:g 54:g 54:g     .8:57.9.9..:9 30003/ L39370.:94807.9gx /0573/07 /0 47/30 /8...0 947 1 0 ..70 93xg$070 /0 147 .803847.9..700  2 . /0 .09:/0.70 5x43.:.39020 /0803 $#'  1473.447.90 3907. 20.23.10x047 .30 ..9.70.

x0.39: 5497.70 /0573/070../0/230.3047 /7.xg 0 570g92 50397: .: 147 ./0.. 4.4x:.700 14  .  1 0 5.53g .:. .70    7.:23x L39370.708.9gx /0573/07 /0 47/30 /8. $ %.xg 0570g92 50397:.54.30 .. 8gL3. 4107 .147g70 . 2-.070 147 50784.:94807.: 2.470.7 .708./. //.0x00 .53g .: 147 /0 94.70   .390 L3. .907.3 0 .9.g 7050/0 -30 7: /08.30 1 0  ./:.43897:...g947 4.9g34897:. //.70.:45770 -g9..47.:2094.07079.x .447.3902.893g 094.2:.70 5x43.:94807.3. !  !.9gx /0573/07/047/30 /8. L3.3/70 08.30 .g8:x07.gxg247:g.  ! 48:3902.90 094. 24/0..9gx /0573/07/047/30 /8.xg 0570g9250397: . .704..3902.x 07.08.9 4.38 545:. /0 74 !.:94807. 8:.:-:0x0 5.: 5g. /0 .g947 007.:30  ! :22.0708./0/230. 030g   7g/3.7.:7 5.  #  & #     '   #    ! &3 2-09 4 14.9.390. 4. 14747 .g 572: 7: .   .:. L39370.9.9. 3/.53g .9:7g     g80 90 . !4.   $ 4720. /0 /230.9.0L35070.9.38545:.. L39370.7 :30:    30 14720.23g /0803 /0.45.9 .23g /.

 50397: 0078.. 893.90.94.777 0170890/0573/070.1:73.43897:./0. 8:8 48 007. .59..9.90 14 %'% ' #  ! !0.9.9gx /0573/07 /0 47/30 /8./0.75/0. .70 5.9.903907.9:7g  ! 39370 . %4208.23g 970 /0 '47.70 .x ..704.: 2.23.70 5x43.:   20247.30 .9.39:0. 4854/300 4.3943.9./70.9. 5743:3x0.9g %4.230 g8:x.90 4.9g $ $5:30.53g . /8.9.7.% & $ % ! $&% % #'&%  % &  &     #  %# % 5.3 0 094. ..470. L3 5.3 0 ..g 4.470. $#'  ./:..:x -070 0 570g92 50397: .:94807.70.07:5g/04-0. 9.30 17:. g8:x.. 43..907.80L2-7g.90 147 0:20 094... /0 74 $:3090 .90 3907.   700700 1:73. 3/.: 94.702   0 .90 --490./02 . 54.g3g: 47   .0 947   79g g79.447.x  .30 5.

x .490 4./074 !2-..39:17:300   .9gx /0573/07/047/30 /8.g .73. 2-. .907.  ! 0 17:24.07-07  .9.70 !  !..90 1 03/.89g L39370.0:  0.90 3907.9... $  g 9 50397: .  &3/0 0890 7:5.9g    .xg 0 570g92 50397:.704.:94807.70   425090.54 .53g .9gx /0573/07/047/30 /8.9.xg 0 570g92 50397:..:94807.. --490.0 90 4.3 0  /5420 892:0390  . .9:.:45770 -g9. /0 /230.0 580 90 ./:..73.0 L35070. 8:. 8g7-g94../02.2- /0 17:30 L39370.20.94.390 L3. 030g  00 5497..70 .9:7../074!2-.08.:94. 70.903907.30 .8g 0890 ...07-074.53g .70L3.9gx /0573/07 /0 47/30 /8.9.7.:/:. L39370...34925:: 4..g7x 5.:94807..447./02 .L3.70   g2.70 5x43.70  094.g   $ 0 970 5:7.70.8g.0  .9.02 8.9g .30 .230 0g94.70. 3g  007. 3900.70 . 3/.xg 0 570g92 50397: . 0/:.  #  & #     '   #   ! $g 1. /0..:5.73.9.90. /0 /230.0x:7 4.70L3.: 2./0 50 8:.70  ! :3g/230.9. /0 /230.447.x../:.53g .94.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful