You are on page 1of 2

JARO NATIONAL HIIGH SCHOOL

Fajardo Ext. Jaro Iloilo City


Ikaapat na Markahan – Pamanahong Pagsusulit
Filipino – Ikasiyam na Baitang

I. TALASALITAAN (15)
A. PANUTO: Basahin nang mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot
sa sagutang papel.
1.Napatay nina Elias at Ibarra ang buwaya sa pamamagutan ng isang punyal. Ano ang ibig sabihin ng salitang may
salungguhit?
a. matulis na bato b. isang lason c. panghuli ng isda d. patalim
2. Puno ng kahungkagan ang bahay ni Pilosopo Tasyo dahil sa kalungkutan na nadarama niya sa pagkawala ng asawa. Alin
sa mga salita sa pangungusap ang kasingkahulugan ng kahungkagan?
a. pagkawala b. nadarama c. kalungkutan d. asawa
3. Kumidlat at kumulog habang si Pilosopo Tasyo ay nagsasabing, mag-uumpisa na ang unos. Alin sa mga sumusunod ang
HINDI kabilang sa tinatawag na unos?
a. ulan b. sunog c. bagyo d. lindol
4. Napatigalgal si Padre Damaso na ang hinihintay pala nilang tao para sa hapunan ay si Crisostomo Ibarra. Ano ang ibig
ipahiwatig ng salitang may salungguhit?
a. nasayahan b. nagulat c. humanga d. umiyak
5. Nag-aagawan ang marami para lamang makawasak ng daliri sa bendita. Ano ang kasingkahulugan ng salitang naka-
bold?
a. makasawsaw b. maka-ipon c. makakuha d. makakolekta
6. Lulundag sana pabalik sa lupa ang mga dalaga nang malaman nilang may butas ang bangkang sinasakyan ngunit nanatili
na lamang nang lumipat ang mga kalalakihan dito. Alin sa mga salitang ito ang kasalungat ng salitang lulundag?
a. Lumipat b. pabalik c. nanatili d. malaman
7. Uminom ka, Albino, ng salabat. Samahan mo ng puto at makikita mong sisipagin ka kahit sa pagdarasal.”Ang salabat ay
isang _________.
a. Uri ng alak b. uri ng tsaa(tea) c. uri ng softdrink d. uri ng kape
8. Si Pilosopo Tasyo ay tinatawag ng mga nakapag-aral na “pantas”. Siya ay matalino at maraming alam dahil sa kanyang
hilig na pagbabasa. Ano ang kasalungat ng salitang pantas?
a. matalino b. nakapag-aral c. bobo d. di nakatapos
9. Marami siyang kaaway dahil huwad siya kung makitungo sa mga tao. Ano ang kasalungat ng salitang huwad?
a. Totoo b. peke c. masama d. mabait
10. Isang marusing na babae na punit-punit ang damit at madumi ang tumakbo papunta sa gubat kung saan may
nangyayaring pagtitipon. Ano ang kasalungat ng salitang marusing?
a. Madumi b. malinis c. matanda d. dalaga
B. PANUTO: Alamin ang kahulugan ng matalinhagang salita na ginamit sa pangungusap. Pumili ng sagot
sa kahon at isulat sa sagutang papel.
kuwintas maliit na bahay dayuhan paring taga-gabay
paraan ng pagsulat malaking bahay singsing

11. Kararating ko lamang at parang estranghero ako sa aking sariling bayan.


12. Nakatira ang pamilya ni Sisa sa isang dampa malayo sa sentro ng lugar.
13. Naabutan ni Ibarra si Tasyo na nagsusulat gamit ang wikang hieroglyphics.
14. Ibinigay ni Maria Clara sa taong may leproso ang kanyang agnos na kakabigay lang sa kanya ng amang si Kapitan Tiyago.
15. Si Padre Damaso ang kumpesor ng pamilyang Delos Santos.

II. MARAMING PAGPIPILIAN(10)


A. Panuto: Kilalanin kung sino ang nagsabi ng mga pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Salome Maria Clara Pilosopo Tasyo


Sisa Pedro Elias Ibarra
16. “Isinasakatuparan mo ngayon ang malaon ko nang pangarap gawin, pangarap ng isang matandang baliw! “
17. “Salamat dahil ako ay iyong iniligtas, ngayon sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito bilang kabayaran sa pagliligtas mo
sa akin” .
18. “May hardin ako ng bulaklak. May mga anak ako at hardin ng mga bulaklak… nakita ba ninyo ang liwanag na iyon sa
tore? Iyon ang aking anak..ang aking anak”
19. “May suspetsa akong binabantayan niya ako. Kinikilabutan ako! Kung kinakausap niya ako.. parang nakapagdududa at
mahiwaga ang kanyang tinig”
20. “Wala pong maawang sino man sa akin sapagkat isa raw akong masamang tao! Nawawala po ang aking mga anak at
asawa.”
B. Panuto: Kilalanin kung anong katangian ang masasalamin sa mga pahayag sa hanay A.
Pumili ng sagot sa hanay B at isulat sa sagtang papel.

Mapangarapin paggalang mahinhin mapagmahal makasarili

21. Ang mga kababaihan ay tahimik na naglalakad papunta sa gubat kasama ang nakahiwalay na grupo ng mga kalalakihan.
22. Ipagpapatuloy ko ang nasimulan ng aking ama, ipagpapatuloy ko ang plano niya. Magpapatayo ako ng paaralan.
23. Inihanda ni Sisa ang mga masasarap na pagkain na paborito ng kanyang mga anak
24. Inubos niya ang lahat ng pagkain na nasa mesa at walang iniwan para sa asawa at anak.
25. Hindi pwedeng hindi natin siya anyayahan. Kaugalian na natin iyan at siya ang kura ng San Diego.

III. PAGKILALA
A. Panuto: Kilalanin kung ano/sino ang tinutukoy sa mga pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Padre Salvi Padre Damaso Elias Alperes Ibarra


Pilosopo Tasyo Maria Clara hieroglyphics Don Rafael Don Saturnino

Si Padre Garrote na tinutukoy ng sepulturero ay si (26)________ na nagpahukay sa bangkay (27) _______. Siya rin
ang dating kura ng San Diego at ninong ni(28) ________. Ang pumalit sa kanya ay si(29) _______na ayaw ni Maria
Clara imbitahin sa pistang pambukid. Naging bisita rin nila doon ang pinuno ng mga gwardya sibil na si (30)______.
Ang naging piloto ng bangka ay si(31) _______ na nagbabala rin kay Ibarra sa gagawing paghugos sa ipapatayong
paaralan. Paaralan na pinlano ni Ibarra at humingi ng payo kay(32) ________ na naabutan niyang nagsusulat sa wikang
(33)________.

B. Mahalagang ideya
34. Ang halaga ng pera na kinuha daw ng magkapatid na Crispin at Basilio a. Agnos
35. Binigay ito ni Maria Clara sa taong leproso dahil sa sobrang awa. b. Pamamalo
36. Ang pamamaraan ng pagtuturo na pilit ipinapatupad sa mga bata. c. Paarala
37. Ang hayop na nakita nila sa ilog na pinatay ni Elias at Ibarra. d. Buwaya
38. Ang ipapatayo ni Crisostomo sa bayan ng San Diego. e. 2 onsa
39. Ang unang wika na ginamit sa pagsermon sa misa. f. Tagalog
40. Ang halaga ng bawat sermon ng pari para sa misa. g. espanyol
h. P 250
i. P 2500

IV. PAGTALAKAY
1. a. Kung ikaw ay magiging isang ina kagaya ni Sisa , ano ang mga pwede mong gawin para mapahalagahan ang iyong anak?
(5)
b. Kung ikaw naman ay si Ibarra, paano mo pahahalagahan ang iyong ama na nagpaaral sa iyo?(5)

2. Magbigay ng suliranin/problema sa lipunan mula sa nobela na sa tingin mo nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Patunayan
kung bakit ito ang napili mo. (10)