You are on page 1of 54

PANDUAN

ADMIN
FROGVLE

PUSAT
KEGIATAN
GURU DAERAH
MACHANG
PANDUAN MODUL
INTERAKTIF

PERKARA SIMBOL/
KEKUNCI
1. Pergi ke muka surat
seterusnya

2. Muka surat sebelum


ini
3. Kembali ke menu
utama/isi kandungan
4. Muat turun modul /
cetak modul
ISI
KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

1. Siapa Admin Frog ? 1

2. Tanggungjawab dan peranan 2

3. Kemahiran dan skil 3

4. Tugasan Admin di sekolah 4


4.1 Mengedarkan Id dan kata laluan pada 5-7
semua pengguna.
4.2 Melatih guru2 dan murid2 di sekolah 8
4.3 Mengurus akaun Frog sekolah 9
( administrator )
4.4 Mengurus dashboard sekolah 10
4.5 Menjadi pakar rujuk dan jurulatih 11
utama di sekolah
4.6 Menjadi motivator dan tauladan di 12
sekolah

5.Kalendar admin / carta gantt / perancangan 13-17


strategik.
ISI
KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

6. Tugasan hakiki admin di dalam akaun frog 18


di sekolah :
6.1 Mengeluarkan / muat turun 19-20
keseluruhan data pengguna ( setiap
bulan ) dan difailkan bagi tujuan rekod
dan rujukan.
6.2 Menyemak pengguna2 di dalam Frog 21-24
VLE sekolah ( enabled/disabled user ).
Seeloknya setiap bulan.

7. Tugasan mengikut masa dan kedaan :


7.1 Melakukan proses muat naik data 25
apdm ( setiap awal tahun
persekolahan ) bagi tujuan
penyelarasan data2 murid.
7.2 Melakukan proses transfer out ( user 26-28
berpindah keluar / berhenti sekolah )
ISI
KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

7.3 Melakukan proses transfer in ( user 29-31


berpindah masuk )
7.4 Melaksanakan prosedur 32-34
enabled/disabled user ( user tamat
perkhidmatan / tamat persekolahan )

8. Cadangan aktiviti-aktiviti bagi peningkatan 35-37


penggunaan frog di sekolah :
8.1 Anugerah Khas Frog VLE
8.2 Minggu / Bulan Frog
8.3 Minggu / Bulan Panitia melalui frog
Siapa Admin
Frog ?
1. Siapa Admin
Frog ?
Bermula dari tahun 2012 dan selaras dengan projek 1
Bestarinet, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mula
memperkenalkan Frog VLE. Frog VLE adalah pelantar
pembelajaran maya yang menyokong penuh pembelajaran
secara interaktif di atas talian 1bestarinet yang dibekalkan oleh
pihak YTL . Pihak Frogasia ditugaskan untuk mengurus dan
mengelolakan pelantar ini dengan kerjasama beberapa
bahagian di dalam kementerian pendidikan. Antaranya ialah
Bahagian Teknologi Pendidikan . Jurulatih utama bagi pelantar
pembelajaran maya Frog VLE adalah terdiri daripada pegawai-
pegawai teknologi pendidikan yang berkhidmat di Bahagian
Teknologi Pendidikan , Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
dan juga Pusat Kegiatan Guru.

Admin Frog VLE adalah individu yang


bertanggungjawab secara penuh berkaitan pelaksanaan ,
latihan dan tadbir urus Frog VLE di sekolah. Admin dilantik di
kalangan guru-guru yang mahir di dalam bidang ICT . Namun
begitu, pelantikan admin di sekolah adalah di bawah kuasa dan
bidang tugas pentadbir ( Guru Besar dan Pengetua
). Tidak mengambil kira guru tersebut adalah guru ICT mahupun
Guru Penyelaras Bestari, pihak pentadbir layak melantik
sesiapa sahaja guru yang dirasakan bersesuaian untuk
melaksanakan tanggungjawab sebagai admin.

1
Tanggungjawab
dan peranan
2. Tanggungjawab
dan peranan
1. Bertindak sebagai pengurus
program-program berkaitan penggunaan,
peningkatan Frog VLE diperingkat sekolah.
2. Memastikan setiap pengguna Frog VLE di
sekolah ( Guru, ibu bapa,murid ) mendapat
ID dan kata laluan.
3. Memastikan setiap pengguna terlatih dan
mahir menggunakan pelantar pembelajaran
maya Frog VLE di sekolah.
4. Menjadi jurulatih kepada program-program
dan siri latihan penggunaan Frog VLE di
sekolah.
5. Menjadi pakar rujuk level 1 kepada segala
permasalahan yang berkaitan dengan
penggunaan Frog VLE di sekolah.

2
Kemahiran
dan skil
3. Kemahiran
dan skil
Setiap admin yang telah dilantik oleh pentadbir
semestinya perlu meningkatkan skil dan
kemahiran pada diri sendiri. Antaranya ialah :

1. Kemahiran pedagogi dan kejurulatihan yang


baik .
2. Kemahiran sosial dan kemahiran
berinteraksi.
3. Kemahiran membimbing dan melatih.
4. Kemahiran ICT dan administrator.
5. Kemahiran menggunakan Frog VLE (
sebagai admin, guru, pelajar dan ibu bapa )
Tugasan Admin
di sekolah
4. Tugasan Admin
di sekolah
Terdapat beberapa tugasan penting yang perlu
dilaksanakan oleh seorang admin Frog VLE di
sekolah. Admin perlu :

4.1 Mengedarkan Id dan kata laluan pada


semua pengguna.
4.2 Melatih guru-guru dan murid-murid di sekolah
4.3 Mengurus akaun Frog sekolah
( administrator )
4.4 Mengurus dashboard sekolah
4.5 Menjadi pakar rujuk dan jurulatih utama di
sekolah
4.6 Menjadi motivator dan tauladan di sekolah

4
4.1 Mengedarkan Id dan kata
laluan pada semua
pengguna.
Pengedaran ID dan kata laluan bagi Frog VLE adalah WAJIB
tanpa perlu mengira pengguna itu log masuk atau tidak.
Berikut adalah tatacara proses kerja bagi tugasan ini :

1. Log masuk dengan akaun admin anda :

5
2. Klik pada frogdrive :

3. Lihat pada bahagian kiri paparan, klik Application :

4. Cari User dan klik dua kali :

5. Paparan User murid akan muncul, untuk muat turun


keseluruhan data pengguna ( menggunakan format CSV
dan boleh dibuka dengan perisian MS Excel ). Klik Export
dan salin kata laluan. Buka fail tadi dengan kata laluan,
maklumat setiap pengguna ada pada tab yang berbeza.

6. Cetak maklumat tersebut bagi tujuan pengedaran ID dan


kata laluan.

6
Terdapat beberapa kaedah pengedaran yang
sesuai untuk dilaksanakan. Berikut adalah
beberapa contoh yang boleh dilaksanakan :

● Mencetak kad ID untuk murid dan guru


● Melalui surat rasmi kepada ibu bapa dan
diedarkan semasa Mesyuarat PIBG.
● Mencetak keseluruhan ID dan ditampalkan di
dalam kelas bagi rujukan murid.

7
4.2 Melatih guru-guru dan
murid-murid di sekolah
Tanggungjawab admin untuk melatih setiap pengguna di
sekolah ( murid , guru dan ibu bapa ) adalah sangat
diperlukan bagi memastikan setiap pengguna mahir dengan
penggunaan Frog VLE di sekolah. Hal ini akan menjamin
keberkesanan dan kejayaan sekolah dalam membudayakan
pelantar pembelajaran secara maya . Beberapa kaedah dan
teknik latihan boleh dijalankan mengikut kesesuaian dan
kemampuan para peserta. Antaranya dicadangkan :

1. Latihan bersiri secara berkala


2. Peserta latihan dipecahkan kepada
kumpulan-kumpulan kecil.
3. Peserta dikumpulkan mengikut beberapa kriteria dan
faktor ( kemampuan , usia , kemahiran menggunakan
komputer dan melayari internet )
4. Melantik beberapa orang guru pembantu yang
berkemahiran di dalam penggunaan Frog VLE.
5. Mewujudkan kumpulan murid yang boleh membimbing
rakan-rakan mereka sendiri.
6. Menjemput Jurulatih Utama Frog VLE bagi siri-siri
latihan tertentu.

8
4.3 Mengurus akaun Frog
sekolah ( administrator )
Akaun bagi administrator Frog VLE mempunyai beberapa ciri
yang berlainan sekiranya dibandingkan dengan mana-mana
akaun pengguna yang lain ( guru, murid dan ibu bapa ). Ciri-
ciri ini bertujuan bagi admin melaksanakan
tanggungjawabnya seperti :

1. Mengeluarkan / muat turun keseluruhan data pengguna


( setiap bulan ) dan difailkan bagi tujuan rekod dan
rujukan.
2. Menyemak pengguna-pengguna di dalam Frog VLE
sekolah ( enabled/disabled user ). Seeloknya setiap
bulan.
3. Menyemak dan membuat analisa penggunaan frog di
sekolah ( data analitik ).
4. Mengemaskini dashboard sekolah ( aktiviti sekolah ,
hebahan dan forum sekolah ).
5. Melakukan proses muat naik data apdm ( setiap awal
tahun persekolahan ) bagi tujuan penyelarasan
data-data murid.
6. Melakukan proses transfer out ( user berpindah keluar /
berhenti sekolah )
7. Melakukan proses transfer in ( user berpindah masuk )
8. Melaksanakan prosedur enabled/disabled user ( user
tamat perkhidmatan / tamat persekolahan )

9
4.4 Mengurus dashboard
sekolah
Dashboard sekolah merupakan portal sekolah yang rasmi
melalui Frog VLE. Paparan Dashboard sekolah adalah
terbuka dan boleh dilihat oleh semua pengguna ( guru, murid
dan ibu bapa ) . Dashboard sekolah adalah sangat penting
untuk dikemaskini oleh admin kerana di sini adalah tempat di
mana setiap pengguna Frog VLE di dalam sekolah boleh
mendapatkan maklumat-maklumat terkini dan penting
berkaitan persekolahan, pentadbiran dan maklumat-
maklumat am yang lain seperti jadual persekolahan,
peperiksaan, peraturan sekolah dan lain-lain. Antara
cadangan perkara yang boleh di paparkan di dalam
dashboard sekolah adalah :

1. Logo sekolah , visi dan misi sekolah


2. Piagam pelanggan
3. Lagu sekolah ( lirik dan audio )
4. Gambar-gambar sekolah, aktiviti dan program yang
telah dilaksanakan ( terkini )
5. Peraturan sekolah, jadual waktu persekolahan, jadual
kelas tambahan, jadual peperiksaan
6. Takwim sekolah

* ADMIN BOLEH BEKERJASAMA DENGAN GURU DAN


PENTADBIR BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT SEPERTI
DI ATAS.

10
4.5 Menjadi pakar rujuk dan
jurulatih utama di
sekolah
Peranan admin yang paling utama di sekolah adalah menjadi
jurulatih seterusnya pakar rujuk kepada pengguna-pengguna
lain di sekolah. Justeru itu, adalah sangat penting untuk
admin sentiasa memastikan setiap ilmu dan kemahiran
penggunaan Frog VLE sentiasa dikemaskini dari masa ke
semasa. Di samping itu, admin juga perlu melengkapkan diri
dengan kemahiran-kemahiran ICT terkini bagi kerja-kerja
Trouble shooting sekiranya diperlukan. Sekiranya sekolah
menggunakan Chromebook bersama peralatan yang
dibekalkan, adalah wajib untuk admin mengetahui secara
menyeluruh bagaimana Chromelab berfungsi dan
beroperasi. Admin disarankan untuk selalu menghubungi
Jurulatih Utama diperingkat daerah untuk mendapatkan
kemahiran-kemahiran terkini berkaitan penggunaan Frog
VLE di sekolah. Selain itu, admin perlu sentiasa
menghubungi Helpdesk Frogasia sekiranya menghadapi
sebarang kesulitan semasa menggunakan Frog VLE.

11
4.6 Menjadi motivator dan
tauladan di sekolah
Bagi memastikan setiap pengguna di sekolah ( terutamanya
guru ) menggunakan Frog VLE dengan sebaik mungkin,
admin juga perlu menunjukkan kesungguhan dan minat yang
tinggi dalam menggunakan Frog VLE di sekolah. Admin juga
adalah seorang guru ( memegang dua akaun yang berbeza
). Oleh hal yang demikian, admin perlu memainkan 2 peranan
yang berbeza sebagai admin dan juga sebagai guru. Guru
yang menjadi admin wajib memperlihatkan contoh dan
tauladan yang baik semasa melaksanakan tanggungjawab
sebagai pengguna biasa ( guru ). Jika admin tidak dapat
menunjukkan contoh yang baik, bagaimana pula guru lain
dapat mengikut jejak langkah admin ? Admin juga perlu bijak
mengawal keadaan dan sentiasa bersabar dengan segala
macam kerenah dan cabaran semasa menguruskan Frog
VLE. Dengan kemahiran dan pengetahuan yang tinggi,
admin mampu memikul dan melaksanakan
tanggungjawabnya dengan sangat baik.

12
Kalendar admin
/ carta gantt /
perancangan
strategik
5.Kalendar admin /
carta gantt /
perancangan
strategik.
Menjadi seorang admin memerlukan perancangan
tugasan yang lebih sistematik dan teratur.
Disarankan kepada admin untuk merancang :

1. Kalendar admin ( mengandungi takwim dan


perancangan aktiviti )
2. Carta Gantt
3. Perancangan Strategik
Contoh Kalendar / Takwim
Admin Frog VLE

14
Contoh Carta Gantt Frog
VLE
15
Contoh Perancangan Strategik Frog
VLE
16
Contoh Perancangan Strategik Frog
VLE
17
Tugasan hakiki
admin di dalam
akaun frog di
sekolah
6. Tugasan hakiki admin didalam
akaun frogdi sekolah
Admin melaksanakan tanggungjawab di bawah
setiap bulan bagi memastikan Frog VLE sekolah
sentiasa dikemaskini :

6.1 Mengeluarkan / muat turun


keseluruhan data pengguna ( setiap
bulan ) dan difailkan bagi tujuan rekod
dan rujukan.
6.2 Menyemak pengguna-pengguna di dalam
Frog VLE sekolah ( enabled/disabled user ).
Seeloknya setiap bulan.
6.3 Menyemak dan membuat analisa
penggunaan frog di sekolah ( data
analitik ).
6.4 Mengemaskini dashboard sekolah (
aktiviti sekolah, hebahan dan forum
sekolah ).

18
6.1 Mengeluarkan / muat
turun keseluruhan data
pengguna ( setiap bulan )
dan difailkan bagi tujuan
rekod dan rujukan.
ID dan kata laluan bagi Frog VLE adalah SULIT bagi setiap
pengguna. Masalah lupa ID dan kata laluan adalah hal biasa
yang terjadi. Untuk memudahkan admin, admin perlu
memuat turun data keseluruhan pengguna dan disimpan di
tempat yang selamat . Berikut adalah proses kerja :

1. Log masuk dengan akaun admin anda :

19
2. Klik pada frogdrive :

3. Lihat pada bahagian kiri paparan, klik Application :

4. Cari User dan klik dua kali :

5. Paparan user murid akan muncul, untuk muat turun


keseluruhan data pengguna ( menggunakan format CSV
dan boleh dibuka dengan perisian MS Excel ). Klik
Export dan salin kata laluan. Buka fail tadi dengan kata
laluan, maklumat setiap pengguna ada pada tab yang
berbeza.

6. Cetak maklumat tersebut untuk di simpan di dalam fail.

20
6.2 Menyemak
pengguna-pengguna di dalam
Frog VLE sekolah

Perpindahan, pertukaran dan pencen adalah hal biasa yang


terjadi di dalam sesebuah institusi. Begitu juga dengan
sekolah. Admin perlu melakukan beberapa prosedur bagi hal
sebegini. Antaranya ialah:

1. Disable User = Proses ini penting supaya pengguna


yang tidak lagi berkhidmat / berada di
dalam komuniti sekolah tidak boleh log
masuk lagi ke akaun Frog VLE sekolah.
2. Enabled User = Proses sebaliknya jika terdapat
pengguna baru yang berpindah masuk (
guru dan murid ). NAMUN, PROSES INI
HANYA BOLEH DILAKSANAKAN
SEKIRANYA PROSEDUR TRANSFER
IN TELAH DILAKSANAKAN TERLEBIH
DAHULU.
3. Transfer Out = Mengeluarkan pengguna bagi kes
perpindahan keluar.
4. Transfer In = Memasukkan pengguna yang terapung
bagi kes perpindahan masuk ( sekolah
lama telah transfer out )

21
Berikut merupakan prosedur dan langkah untuk DISABLED/
ENABLE USER :

1. Log masuk sebagai admin .


2. Lihat pada bahagian frog bar ( atas ), klik frogdrive:

3. Lihat pada paparan sebelah kiri, dan klik pada


Applications:

4. Cari User dan klik dua kali :

5. Paparan user murid akan muncul. Lihat pada tab di atas,


pilih pengguna ( samaada guru atau murid ):

22
6. Lihat paparan Students list atau Teachers list, pada
bahagian paling kiri terdapat kotak-kotak kecil. Tandakan
kotak kecil ( pengguna yang akan dipilih ). Anda boleh
memilih seberapa banyak pengguna.

7.Setelah semua pengguna terbabit dipilih, klik pada butang


Enable/Disable:

8. Anda boleh memilih samaada untuk Enable atau Disable


pengguna yang anda telah pilih sebelum ini:

23
9. Klik submit bagi prosedur akhir proses Enable atau
Disable pengguna di dalam Frog VLE.

10. Tunggu sehingga proses di atas selesai.

*PENGGUNA YANG TELAH BERJAYA DI DISABLE


SECARA AUTOMATIKNYA TIDAK LAGI BOLEH LOG
MASUK KE DALAM AKAUN Frog VLE SEKOLAH ANDA.

24
Tugasan
mengikut masa
dan keadaan
7.1 Panduan Video ( Muat
naik data APDM ke
dalam Frog VLE )

Panduan video : Kredit untuk En Mohd Fadzil Bin Abd Hanid , Pegawai Teknologi
Pendidikan PKG Bandar Baru Uda.
7.2 Melakukan proses
transfer out ( user
Berpindah keluar )

Berikut merupakan prosedur dan langkah untuk Transfer


Out User :

1. Log masuk sebagai admin .


2. Lihat pada bahagian frog bar ( atas ), klik frogdrive:

3. Lihat pada paparan sebelah kiri, dan klik pada


Applications:

4. Cari “User” dan klik dua kali :

.
5. Paparan user murid akan muncul. Lihat pada tab di atas,
pilih pengguna ( samada guru atau murid ):

6. Pilih user yang ingin dikeluarkan. Paparan contoh di


bawah adalah bagi seorang guru ( prosedur kerja bagi
mengeluarkan murid juga adalah sama ). Tandakan user
yang ingin dikeluarkan seperti rajah di bawah :

7. Klik Transfer Out

8. Pilih Yes bagi meneruskan proses Transfer Out


9. Proses kerja telah berjaya

Guru yang telah berjaya dikeluarkan TIDAK lagi boleh


mengakses ke dalam akaun Frog VLE sekolah. Admin di
sekolah baru boleh melaksanakan prosedur Transfer In ID
guru terbabit ke dalam akaun sekolah yang baru.
7.3 Melakukan proses
transfer in ( user
berpindah masuk )

Berikut merupakan prosedur dan langkah untuk Transfer In


User :

1. Log masuk sebagai admin .


2. Lihat pada bahagian frog bar ( atas ), klik frogdrive:

3. Lihat pada paparan sebelah kiri, dan klik pada


Applications:

4. Cari User dan klik dua kali :

.
5. Pilih tab Transfer :

6. Paparan seperti di bawah akan di pamerkan sekiranya


anda telah berjaya ke bahagian tab Transfer

Action : Terdapat beberapa pilihan kerja antaranya Transfer


In , Transfer Out dan Transfer Out Request.

Add More Rows : Sekiranya ingin melakukan kerja terhadap


beberapa ID @ pengguna secara serentak.

YES ID / NRIC : Anda perlu memasukkan salah satu


maklumat ini untuk memasukkan ID ke dalam akaun Frog
VLE sekolah.
Verify All : Untuk memastikan kesahihan data ID

Save All : Untuk menyimpan semua kerja yang telah


ditetapkan

7. Langkah kerja Transfer In :

1. Tetapkan Action kepada Transfer In


2. Masukkan YES ID atau Nombor Kad Pengenalan
3. Jika ingin melakukan prosedur Transfer In lebih
kepada satu user , pilih Add More Rows dan ulang
langkah 1 dan 2.
4. Klik Verify All.
5. Setelah memastikan kesahihan data, pilih Save All.
Tunggu sehingga proses selesai.
7.4 Melaksanakan
prosedur
enabled/disabled user

Berikut merupakan prosedur dan langkah untuk DISABLED/


ENABLE USER :

1. Log masuk sebagai admin .


2. Lihat pada bahagian frog bar ( atas ), klik frogdrive:

3. Lihat pada paparan sebelah kiri, dan klik pada


Applications:

.
4. Cari User dan klik dua kali :

5. Paparan user murid akan muncul. Lihat pada tab di atas,


pilih pengguna ( samada guru atau murid ):
6. Lihat paparan Students list atau Teachers list, pada
bahagian paling kiri terdapat kotak-kotak kecil. Tandakan
kotak kecil ( pengguna yang akan dipilih ). Anda boleh
memilih seberapa banyak pengguna.

7.Setelah semua pengguna terbabit dipilih, klik pada butang


Enable/Disable:

8. Anda boleh memilih samaada untuk Enable atau Disable


pengguna yang anda telah pilih sebelum ini:
9. Klik submit bagi prosedur akhir proses Enable atau
Disable pengguna di dalam Frog VLE.

10. Tunggu sehingga proses di atas selesai.

*PENGGUNA YANG TELAH BERJAYA DI DISABLE


SECARA AUTOMATIKNYA TIDAK LAGI BOLEH LOG
MASUK KE DALAM AKAUN Frog VLE SEKOLAH ANDA.
Cadangan
aktiviti bagi
peningkatan
penggunaan
frog di sekolah
8. Cadangan aktiviti bagi
peningkatan penggunaan
frog di sekolah

8.1 Anugerah Khas Frog VLE


- Log masuk tertinggi pelajar
- Log masuk tertinggi guru
- Penghasilan laman terbanyak
- Kelas paling aktif
- Ibu bapa paling aktif
- Panitia / bidang / unit paling aktif

8.2 Minggu / Bulan Frog


- Kuiz mingguan
- Mesyuarat / perbincangan melalui Forum di dalam Frog
VLE
- Acara / pertandingan melalui Frog VLE
- Pelancaran program Frog VLE

8.3 Minggu / Bulan Panitia melalui frog


- Kuiz melalui Frog VLE
- Pembudayaan PDP melalui Frog VLE
Anugerah Khas
Frog VLE SK
KG Baru Rasau
Kerteh.
Pelancaran
FrogVle di Sk
Seri Kundang
Sharing Is
Caring
PERKARA PAUTAN

TUTORIAL BERGAMBAR : Cara Mudah http://gg.gg/buatkadfrog


Untuk Membuat Kad ID Frog / Label
Buku Murid

Tutorial Pengaktifan ID Frog VLE http://gg.gg/aktifidfrog

11 Tips Untuk Melonjakkan Peratus http://gg.gg/lonjakfrog


Penggunaan Frog VLE di Sekolah

VLE-FROG – CARA MUAT TURUN DATA http://gg.gg/importapdm


APDM UNTUK IMPORT ID FROG
PELAJAR

VLE-Frog : Koleksi Kamus (Widget http://gg.gg/kamusfrog


Embed Website)

VLE-Frog : Menyemak Latihan (Widget http://gg.gg/frogsemaklatihan


Frog Form)

VLE-FROG : Tugasan 10 minit (Media + http://gg.gg/4i9hv


Text Activity)

VLE-Frog : Membina soalan ringkas http://gg.gg/soalan10min


dalam 10 minit
Sharing Is
Caring
PENULIS/BLOGGER LAMAN

1. Puan Raihan Hamiza Binti https://raihanjalaludin.blogspot.my


Jalaludin.
SK Rapat Jaya , Ipoh
Perak.

2. Puan Normie Azura Binti https://normsuperb.com


Abd Jamil.
Pejabat Pendidikan Wilayah
Keramat , Kuala Lumpur
KREDIT
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
JOHOR

PUSAT KEGIATAN GURU NEGERI JOHOR

BAHAN-BAHAN CONTOH / VIDEO /


DOKUMEN DARI SEKOLAH-SEKOLAH
TERSENARAI

PROOF READING
Cikgu Raihan Hamiza Binti Jalaludin
Cikgu Sabarina Binti Abu Bakar
Puan Hajah Ummu Aiman

MUAT TURUN MODUL VERSI CETAK