™«bƒàdG π«∏– •hô°T

Ó«∏– ™«bƒàdG π«∏– ºàj »μd
≈∏Y ¬``dÓ``N ø``e ±ô``©`à`fh É``≤`«`bO
¬à«°üî°T ⁄É©eh ¬ÑMÉ°U ôYÉ°ûe
á©HQC’G •hô°ûdG ôaGƒJ øe óHÓa
:á«dÉàdG
™«bƒàdG ¿ƒμj ¿CG :∫hC’G •ô°ûdG
¬``YGÎ``NGh ¬ÑMÉ°U º«ª°üJ ø``e
ób ™``bƒ``ŸG ¿ƒ``μ`j ¿CGh ,¬`` LGô`` NEGh
2

¬H …CG Ó«°üØJh Óμ°T ¬``H ™æàbG
.Ö°SÉæe äÉÑK πeÉ©e
ób ¿ƒ``μ`j ¿CG :ÊÉãdG •ô°ûdG
¬©«bƒJ ‘ ¿É``°` ù` fE’G ≈``∏`Y ≈``°`†`e
É¡«a π``°` Uh á``«`aÉ``c á``«`æ`eR IÎ`` a
¤EG ¬`` Ñ` `MÉ`` °` `U ó`` æ` `Y ™`` «` `bƒ`` à` `dG
™bh ƒd å«ëH äÉÑãdGh QGô≤à°S’G
ó``MGh â``bh ‘ ™``«`bGƒ``à`dG äGô``°`û`Y
É¡°†©H ø``Y ™«bGƒàdG âØ∏àNG É``Ÿ
.GÒãc
3

¬``©`bƒ``j ¿CG :å``dÉ``ã``dG •ô``°``û``dG
Óa , É«dBG ¿ƒμj OÉμj πμ°ûH ¬ÑMÉ°U
’h ∞∏μJ ’h ™æ°üJ ’h ¬«a óª©J
™«bƒàdG äÉ«FõL ‘ ™``bƒ``ŸG ôμØj
πH , É¡°ùØf ™«bƒàdG á«∏ªY AÉæKCG
™jô°Sh π¡°S …ƒØY πμ°ûH É¡jODƒj
…ODƒJ ™«bƒàdG áHÉàc áYô°ùa Gò¡dh
™«bƒàdG á≤«≤M ø``e Üô``≤` dG ¤EG
.CÉ£N ¬«∏Y ºμ◊G ¿ƒμj Óa

4

ß``MÓ``J ¿CG :™``HGô``dG •ô°ûdG
±ô©àæa ,¬©«bƒJ AÉæKCG ™bƒŸG §N
™``«`bƒ``à`dG ó``æ` Y √ó`` `j á``cô``M ≈``∏` Y
É¡«∏Y õcôj »àdG øcÉeC’G ÖbGÔa
±hô◊G ßMÓfh ¬©«bƒJ ∫ÓN
ß``MÓ``fh É``¡`«`∏`Y §``¨`°`†`j »``à` dG
•ƒ£ÿG √ÉŒGh ájÉ¡ædGh ájGóÑdG
‘ É``fó``YÉ``°`ù`j É``‡ .ï`` `dEG .........
äÉØ°üdGh á«°ùØædG ⁄É©ŸG ójó–
.™bƒª∏d á«°üî°ûdG
5

‘ äɪ∏μdG ºéëH ™«bƒàdG ¿Éc GPEG
¢üî°ûdG äÉaô°üJ ¿EÉa ádÉ°SôdG
.AGƒ°S ¿ƒμj ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ‘

‘ äɪ∏μdG ºéëH ™«bƒàdG ¿É``c GPEG
‘ ¢üî°ûdG äÉaô°üJ ¿EÉ` a ádÉ°SôdG
.AGƒ°S ¿ƒμj ¢UÉÿGh ΩÉ©dG

6

¢ùμY ¤EG π«Á ™«bƒàdG ¿Éc GPEG
áHÉàμdG ±Ó``î`H á``HÉ``à`μ`dG √É`` ŒG
¿ƒμj ¢üî°ûdG ¿EÉ`a ádÉ°SôdG ‘
É``£`HÉ``°`Vh É``¶` Ø` ë` à` eh É``WÉ``à` fi
.áeÉ©dG ΩÉeCG ¬°ùØæd

¢ùμY ¤EG π``«` Á ™``«` bƒ``à` dG ¿É`` c GPEG
‘ á``HÉ``à` μ` dG ±Ó``î` H á``HÉ``à` μ` dG √É`` `ŒG
ÉWÉàfi ¿ƒμj ¢üî°ûdG ¿EÉa ádÉ°SôdG
ΩÉ`` eCG ¬``°`ù`Ø`æ`d É``£` HÉ``°` Vh É``¶`Ø`ë`à`eh
.áeÉ©dG

7

√É``ŒG ‘ π«Á ™«bƒàdG ¿É``c GPEG
ádÉ°SôdG ‘ äɪ∏μdG øμdh áHÉàμdG
√É``ŒG ¢ùμY ‘ á∏FÉe hCG áªFÉb
º∏bCÉàj ’ ¢üî°ûdG ¿EÉ` a §``ÿG
.áYô°ùH ¬dƒM øe ™e
áHÉàμdG √ÉŒG ‘ π«Á ™«bƒàdG ¿Éc GPEG
á``ª`FÉ``b á``dÉ``°` Sô``dG ‘ äÉ``ª` ∏` μ` dG ø``μ` dh
¿EÉ`a §``ÿG √É``ŒG ¢ùμY ‘ á∏FÉe hCG
¬``dƒ``M ø``e ™``e º``∏`bCÉ`à`j ’ ¢``ü`î`°`û`dG
.áYô°ùH

8

ÉjOƒªY ɪFÉb ™«bƒàdG ¿É``c GPEG
√ÉŒG ‘ ÓFÉe hCG ÉjOƒªY §ÿGh
º∏bCÉàj IOÉY ¢üî°ûdG ¿EÉa §ÿG
A»°T ™e ádƒ¡°ùH ¬dƒM øe ™e
.ßØëàdGh Qò◊G øe

9

‘ Ú``ª` «` dG ≈``°` ü` bCG ‘ ™``«` bƒ``à` dG
øe ±ƒ``ÿG ¤EG Ò°ûj ádÉ°SôdG
¢ùØædÉH á``≤`ã`dG á``∏` bh πÑ≤à°ùŸG
.ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG ‘ á°UÉNh

ádÉ°SôdG ‘ Úª«dG ≈°übCG ‘ ™«bƒàdG
á∏bh πÑ≤à°ùŸG øe ±ƒÿG ¤EG Ò°ûj
äÓeÉ©ŸG ‘ á°UÉNh ¢ùØædÉH á≤ãdG
.ájQÉéàdG

10

ád’O áëØ°üdG §°Sh ‘ ™«bƒàdG
¿Éc GPEG á°UÉN Qƒ¡¶dG ÖM ≈∏Y
.GÒÑc ™«bƒàdG

≈∏Y ád’O áëØ°üdG §°Sh ‘ ™«bƒàdG
™«bƒàdG ¿Éc GPEG á°UÉN Qƒ¡¶dG ÖM
.GÒÑc

11

á``ë` Ø` °` ü` dG QÉ`` °` ù` j ‘ ™`` «` bƒ`` à` dG
πeÉ©àj ¢üî°ûdG ¿CG ¤EG Ò°ûj
¬dƒM Qhó`` J »``à`dG çGó`` `MC’G ™``e
.äÉÑKh ΩõYh á°SÓ°ùH

¤EG Ò°ûj áëØ°üdG QÉ°ùj ‘ ™«bƒàdG
»àdG çGóMC’G ™e πeÉ©àj ¢üî°ûdG ¿CG
.äÉÑKh ΩõYh á°SÓ°ùH ¬dƒM QhóJ

12

áëØ°üdG QÉ°ùj ≈°übCG ‘ ™«bƒàdG
Ö°ü©àdGh ´É``aó``f’G ¤EG IQÉ``°` TEG
.ÉfÉ«MCG ±ô£àdGh

áëØ°üdG QÉ``°`ù`j ≈``°` ü` bCG ‘ ™``«`bƒ``à`dG
Ö``°` ü` ©` à` dGh ´É`` ` aó`` ` f’G ¤EG IQÉ`` ` °` ` `TEG
.ÉfÉ«MCG ±ô£àdGh

13

øμdh É``ë`°`VGh ™``«`bƒ``à`dG ¿É``c GPEG
IAhô≤e ÒZ ádÉ°SôdG ‘ áHÉàμdG
¢üî°ûdG ¿CG ¤EG Ò°û«a Gó``«`L
‘ ¢``SÉ``æ`dG ¬cQÉ°ûj ¿CG Ö``Zô``j ’
Gƒaô©àj ¿CG §``≤`a É`` ‰EG ,√QÉ``μ` aCG
.¬°üî°T ≈∏Y
      
  
   


14

Éë°VGh ádÉ°SôdG ‘ ΩÓμdG ¿Éc GPEG
»æ©j ∂``dP ¿EÉ` a É°†eÉZ ™«bƒàdGh
øe √QÉμaCÉH ¢SÉædG ∑QÉ°ûj ¢üî°ûdG
¿ƒμj óbh ,¬àjƒg øY ∞°ûμdG ÒZ
’ƒéY ¿ƒμj óbh ÉYóÑeh É°†eÉZ
ɪ∏c ,™«bƒàdG ºéM Ö°ùëH É°†jCG
.äÉØ°üdG √òg äOGR ÈcCG ¿Éc

15

É©e ™«bƒàdGh áHÉàμdG 샰Vh ΩóY
‘h äGò`` `dG ≈``∏`Y õ``cô``ª`à`dG π``«` dO
ÒZh áÑ∏≤àe á«°üî°T ÖdɨdG
.IóMƒdÉH ô©°ûJh ∫É◊G Iô≤à°ùe


      


16

äɪ∏μdG øe ô¨°UCG ™«bƒàdG ¿Éc ɪ∏c
≈∏Y ∂``dP ∫O ádÉ°SôdG ‘ áHƒàμŸG
hCG AGƒ``£` f’Gh áWôØŸG á«°SÉ°ù◊G
™«bƒàdG ÖMÉ°U ¢VƒªZh πéÿG
IQƒ°üH ô¡¶j ¿CG çÎ``μ`j ’ ó``bh
.øjôNB’G ΩÉeCG πdòàŸG
øe ô``¨` °` UCG ™``«` bƒ``à` dG ¿É`` c É``ª`∏`c
∫O ádÉ°SôdG ‘ áHƒàμŸG äɪ∏μdG
á``Wô``Ø`ŸG á``«`°`SÉ``°`ù`◊G ≈``∏` Y ∂`` dP
¢VƒªZh π``é`ÿG hCG AGƒ``£` f’Gh
çÎμj ’ ó``bh ™«bƒàdG ÖMÉ°U
ΩÉ`` eCG π``dò``à` ŸG IQƒ``°` ü` H ô``¡`¶`j ¿CG
.øjôNB’G

17

â``– á``£` ≤` f ∑É`` æ` `g â`` fÉ`` c GPEG
¢SÉ°ùM ¢üî°T ≈∏Y ∫O ™«bƒàdG
.∞bGƒŸÉH ôKCÉàj

18

π«dO ™«bƒàdG â``– §``N Oƒ``Lh
¬JGP ≈∏Y óªà©j ¢üî°ûdG ¿CG ≈∏Y
øe IóYÉ°ùŸG Ö∏£j ’h QƒeC’G ‘
ô¡¶j É``ª`c ,á``dƒ``¡`°`ù`H ø`` jô`` NB’G
.¬à«dÓ≤à°SG øjôNBÓd

19

»æ©j IQôμàŸG á«≤aC’G •ƒ£ÿG
IÒãc äGQGôb òNCÉj ¢üî°ûdG ¿CG
QGô``b …CG ø``Y ™``LGÎ``j ’ ó«æYh
.áYô°ùH

20

™«bƒàdG ‘ á©WÉ≤àŸG •ƒ£ÿG
QGô``b ÖMÉ°Uh ∞æ©dG ≈∏Y ∫ó``j
≈∏Y É``Ø`«`æ`Y ¿ƒ``μ` j É`` `ÃQh ΩRÉ`` `M
.øjôNB’Gh ¬°ùØf

21

‘ É``ë` °` VGh ¬``ª` °` SG Ö``à`μ`j …ò`` `dG
‘ É``ë`jô``°`U ¿ƒ``μ`j ó``b ,™``«`bƒ``à`dG
.¿GQhódGh ∞∏dG Öëj ’ πeÉ©àdG

22

‘ º°S’ÉH ᣫfi Iô`` FGO ™``°`Vh
¢üî°ûdG ¿CG ≈∏Y π«dO ™«bƒàdG
ø``jô``NB’G Ú``Hh ¬æ«H ™°†j Ωƒàc
.πeÉ©àdG ‘ QÉà°S

23

¢üî°ûdG ¿CG »æ©j ÒÑμdG ™«bƒàdG
¤EG øjôNB’G ô¶f âØ∏j ¿CG Öëj
hCG ¢ùØædÉH IóFGõdG á≤ãdG hCG ¬°ùØf
.ÉfÉ«MCG Qhô°ùdGh ìôØdG

24

Ì``cCG Gó≤©e ™«bƒàdG ¿É``c ɪ∏c
ɪ¡Ñeh É``°`†`eÉ``Z ¬``Ñ`MÉ``°`U ¿É`` c
‘ á`` jõ`` cô`` ŸG Ö``ë` j ’h ’ƒ``é` Y
óbh »æa ¥hP ¬jód ɪc ,πª©dG
.GóL ÉÁôc ¿ƒμj

25

á``jRGƒ``à` ŸG •ƒ``£` ÿG äOGR É``ª`∏`c
∂dP ∫O §``ÿG √É``ŒG ‘ á∏FÉŸGh
.∂°ûdG ¤EG π«ŸG ≈∏Y

26

á``jRGƒ``à` ŸG •ƒ``£` ÿG äOGR É``ª`∏`c
∫O §ÿG √ÉŒG ¢ùμY ‘ á∏FÉŸGh
AÉcòdGh á≤ãdGh Ωõ◊G ≈∏Y ∂dP
.ßØëàdGh Qò◊Gh

27

∫ój ™«bƒàdG §°Sh ‘ §N ™°Vh
,øjôNB’ÉH ∫É°üJ’G ∞©°V ≈∏Y
≈∏Y QOÉ``b ¢üî°T ≈∏Y ∫ó``j ɪc
¬Lh πªcCG ≈∏Y ¬°ùØf ¿hDƒ°T IQGOEG
.∂dP π©Øj ’ ¬æμdh

28

¢üf øY Gó«©H ™«bƒàdG ¿Éc ɪ∏c
´ÉæàbG ΩóY ≈∏Y ∂dP ∫O ádÉ°SôdG
ádÉ°SôdG ‘ ܃àμe ƒg Éà ™bƒŸG
ádÉ°SôdG ‘ π«b Ée ¢†©H É``ÃQh
.Üòc hCG í«ë°U ÒZ
¢üf ø``Y Gó``«`©`H ™``«`bƒ``à`dG ¿É`` c É``ª`∏`c
´ÉæàbG Ωó``Y ≈``∏`Y ∂``dP ∫O á``dÉ``°`Sô``dG
á``dÉ``°`Sô``dG ‘ ܃``à`μ`e ƒ``g É``à ™``bƒ``ŸG
ÒZ ádÉ°SôdG ‘ π«b Ée ¢†©H ÉÃQh
.Üòc hCG í«ë°U

29

¢üf øe ÉÑjôb ™«bƒàdG ¿Éc ɪ∏c
¥ó``°`U ≈``∏` Y ∂`` dP ∫O á``dÉ``°` Sô``dG
âfÉc GPEG á°UÉNh Öàc Éà ™bƒŸG
.á«°üî°T ádÉ°SôdG

¢üf ø``e É``Ñ`jô``b ™``«`bƒ``à`dG ¿É`` c É``ª`∏`c
™bƒŸG ¥ó``°`U ≈∏Y ∂``dP ∫O ádÉ°SôdG
ádÉ°SôdG âfÉc GPEG á°UÉNh Öàc É``Ã
á«°üî°T

30

∫ój ™«bƒàdG πØ°SCG Ú£N ™°Vh
¬JGQÉ¡e QÉ¡XEG Öëj ¢üî°T ≈∏Y
á≤ãdG ä’’O »gh , øjôNB’G ΩÉeCG
.ìóŸG Öëj ɪc ¢ùØædÉH óFGõdG

31

∫ó``j ™``«` bƒ``à` dG ¥ƒ`` a §``N ™``°` Vh
øY ´É``aó``dG Ö``Mh á``«`fÉ``fC’G ≈∏Y
.¢ùØædG

32

∫ƒM á∏°üàe ÒZ •ƒ£N ™°Vh
ɪc ,á≤ãdG ΩóY ≈∏Y ∫ój ™«bƒàdG
.IóMƒdÉH Qƒ©°ûdG ≈∏Y ∫ój

33

Ö``M »``æ` ©` j ™`` «` `bƒ`` à` `dG á`` `aô`` `NR
ø≤àŸG IQƒ°üH Qƒ¡¶dGh ôNÉØàdG
Ó©a ™«bƒàdG ÖMÉ°U ¿ƒμj óbh
ÉØ«©°V ¿ƒμj IOÉ``Y ¬æμdh ∂dòc
.AÉ«°TC’G ≈∏Y ºμ◊G ‘

34

øe ÓeÉc ∫hC’G º°S’ÉH ™«bƒàdG
ÖM ≈``∏`Y á`` d’O ¢üî°ûdG º``°` SG
IQƒ``°`ü`H ø`` jô`` NB’G ™``e π``eÉ``©`à`dG
óæY IOÉ``Y Gò``g ô¡¶j ɪc ,á``jOh
¿ƒ``Ñ` Zô``j ø`` `jò`` `dG ¢`` UÉ`` î` `°` `TC’G
ídÉ°üŸG ‘ Iô°TÉÑe ¬©e πeÉ©àdÉH
.√ÒZ ™e ’ ájQÉéàdG

35

¿hO á∏FÉ©dG º°SG â– §N ™°Vh
áØdC’G ≈∏Y ∫ój »°üî°ûdG º°S’G
á``∏`FÉ``©`dG QÉ`` ` WEG ‘ π``ª` ©` dG Ö`` Mh
.áYɪ÷Gh

36

∫hC’G º``°` S’G π``Ø`°`SCG §``N ™``°`Vh
ÖMÉ°U ™``e πeÉ©àdG Ö``M »æ©j
.»ª°SQ πμ°ûH ™«bƒàdG

37

™«bƒàdG á``jÉ``¡`f ‘ á``£`≤`f ™``°` Vh
AÉ``¡` à` fÓ``d É`` ` YÉ`` ` aó`` ` fG ¢``ù` μ` ©` j
ΩÓ``μ` dG á``jÉ``¡` f ¤EG ∫ƒ`` °` `Uƒ`` dGh
ÜÉ`` ` `«` ` ` JQ’G π`` ` «` ` `dO É`` ` `fÉ`` ` `«` ` ` MCGh
.¢SGÎM’Gh

38

™«bƒàdG á``jGó``H ‘ á``£`≤`f ™``°` Vh
ôeCG …CG ≈∏Y ΩGó`` bE’G Ωó``Y »æ©j
,ô`` eC’G ∂``dP OÉ``©` HCG á``aô``©`e π``Ñ`b
.É¡∏ªY ø°ù– á«cP á«°üî°T

39

‘ X ±ô``M πãe OÉ``◊G ™WÉ≤àdG
,±hÉîŸG ¤EG IQÉ°TEG ádÉ°SôdG ¢üf
™«bƒàdG ‘ É``eCG .á``HBÉ`c hCG •É``Ñ`MEG
õjõY ¢üî°T ó≤a ±ƒîH ≥∏q ©à«a
,á«∏NGO áÁõg hCG ,¢ùØædG ≈∏Y
≈∏Y ܃∏¨e ¬fCG iôj ¬fCG ≈æ©Ã
.√ôeCG

40

™«bƒàdG øe áæ«©e AGõLCG ¢ùªW
á∏bh á«°ùØædG áMGôdG ΩóY π«dO
ΩGó``bE’G øe ±ƒ``ÿGh QGô≤à°S’G
.ÉfÉ«MCG IójóL ™jQÉ°ûe ≈∏Y

41

‘ ≈`` ∏` `YC’G ƒ``ë` f ™``«` bƒ``à` dG π``«` e
∫DhÉ``Ø` à` dG π``«` dO á``HÉ``à` μ` dG √É`` ` ŒG
¢``ù`Ø`æ`dÉ``H RGõ`` ` à` ` `Y’Gh ô`` î` `Ø` `dGh
IÉYGôe ™``e á``jƒ``«`◊Gh áë°üdGh
.ádÉ°SôdG ¢üf ‘ iôNCG πeGƒY

42

π``Ø`°`SC’G ƒ``ë`f ™``«`bƒ``à`dG QGó``ë` fG
º`` ¡` dGh ¿õ`` ` ` `◊Gh ≥`` ∏` ≤` dG π`` «` `dO
.ÉfÉ«MCG áHBÉμdGh

43

πãe Úà≤fÉ©àe Úà≤∏M Oƒ``Lh
á``jõ``«`∏`‚E’G á``¨`∏`dG ‘ 8 º``bô``dG
¢üî°T ,ô``μ`Ø`dG ‘ ádƒ«°S »æ©j
.QÉμaC’G ‘ ≥aóJ ¬jód

44

≈©aC’G ¢SCGôH ¬«Ñ°T πμ°T Oƒ``Lh
ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ s ±ô``M hCG
QGƒ`` `◊G ‘ ∞``«` μ` à` dG ø`` a »``æ` ©` j
.∞bGƒŸGh

45

±hô`` ◊G ¢†©Ñd ñÉ``Ø` à` fG Oƒ`` Lh
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j Úª«∏d á∏FÉŸG
,áÁób ájôYÉ°ûe ∞bGƒÃ ôKCÉàe
.Ëób ¢†¨H hCG Öëc

46

™«bƒàdG á``jÉ``¡`f ‘ §``ÿG Oó``“
ÉfÉ«MCGh á«°ùØædG á``MGô``dG á``d’O
.Ió«©°ùdG äÉjÉ¡æ∏d ∫ƒ°UƒdG ÖM

47

ìÓ°S πμ°T ≈∏Y ¿ƒμj …òdG ™«bƒàdG
¬jód ¬ÑMÉ°U ¿CG »æ©j Óãe ∞«°ùdÉc
øªK …CÉH É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ójôj ±GógCG
ÉØ«æYh ÉeRÉMh ɪ°SÉM ¿ƒμj ÉÑdÉZh
.¬dÉ©aCG OhOQ ‘

48

™«bƒà∏d Ú∏°UÉa ø``jó``M ™``°`Vh
Ú``H Qƒ``°` ü` fi ™``«` bƒ``à` dG ¿CÉ` ` ` ch
¢üî°ûdG Gòg ¿CG »æ©j øjOƒªY
á«°üî°T äÉbÓY πªY ø°ùëj ’
ɪc ¬°ùØf AÉ≤∏J øe øjôNB’G ™e
.≥aC’G ≥«°V ≈∏Y ∫ójh

49

ÉjOƒªY ɪFÉb ™«bƒàdG ¿É``c GPEG
äÉ``NÉ``Ø`à`fG …CG Qƒ``¡` X Ò``Z ø``e
âÑμj ¢üî°ûdG ¿CG »æ©j Gòg ¿EÉa
á«≤«≤◊G ¬``Ø` WGƒ``Yh √ô``YÉ``°`û`e
.øjôNB’G ΩÉeCG

50

π``jƒ``Wh ∞``«`©`°`V ñÉ``Ø` à` fG Qƒ``¡` X
Gò``g ¿CG »æ©j ™``«`bƒ``à`dG É``jÉ``æ`K ‘
Qƒ©°T ìô``é` jh …ó``μ`f ¢üî°ûdG
Ò¨H hCG º``∏`©`H AGƒ``°` S ø`` jô`` NB’G
.º∏Y

51

±hô`` ◊G ¢†©Ñd ñÉ``Ø` à` fG Oƒ`` Lh
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j QÉ°ù«∏d á∏FÉŸG
√ôYÉ°ûe ≈∏Y AÉæH ¬JQGôb òNCÉj
øe πcÉ°ûe ‘ ™≤j óbh ¬ØWGƒYh
.∂dP AGôL

52

ᣰSƒàŸG
á≤£æŸG ‘ äÉNÉØàfG
q
AÉ«°TCG ÜÉ°ùàc’ áLÉ◊G äÉeÓY
.ájOÉe

53

á«∏Ø°ùdG á``≤`£`æ`ŸG ‘ äÉ``NÉ``Ø`à`fG
ÜÉ``°` ù` à` c’ á`` ` LÉ`` ` ◊G äÉ`` ` eÓ`` ` Y
ÖJÎj É``eh »°ùæ÷G π``°`UGƒ``à`dG
.ᣰûfCG øe É¡«∏Y

54

Ö``dÉ``î` ŸG π``ã` e äÉ`` eÓ`` Y Qƒ``¡` X
ƒdh äGòdG äÉÑKEG ád’O ±É£ÿGh
âÑãj ¿CG ¢üî°ûdG ójôj ,Iƒ≤dÉH
ÉÑdÉZh á«fóÑdG Iƒ≤dÉH ƒdh ¬°ùØf
…óëàdG Öëj É°üî°T ¿ƒμj Ée
.¢ùaÉæàdGh

55

¢ùμY ‘ á∏FÉe IOÉM ÉjGhR Qƒ¡X
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j áHÉàμdG √ÉŒG
πîæd á``jƒ``bh Ió``«`L IQó``b ¬``jó``d
.≥FÉ≤◊G ¿Rhh

56

‘ IÒ¨°U áZôØe á≤∏M Qƒ¡X
±ƒN á``d’O ¬«a ™«bƒàdG πØ°SCG
»ØWÉ©dG ΩOÉ°üàdG øe ¢üî°ûdG
¢``ü`î`°`û`dG á``≤` K ,ø`` `jô`` `NB’G ™`` e
¬H …ODƒ` ` `j É``‡ á``Ø`«`©`°`V ¬``°`ù`Ø`æ`H
.ÉÑdÉZ á«YɪàL’G ádõ©∏d

57

áMƒàØe á``ã`∏`ã`e ∫É``μ` °` TCG Qƒ``¡` X
äÉ≤∏◊G πÑb hCG ó©H ≈∏YC’G øe
,∫Gó÷G ÖM ád’O É¡«a ájôFGódG
É¡àÑMÉ°U GPEG OGOõJ áØ°üdG √ògh
.á«Ñ°ü©dG

58

…ô`` FGO §``î` H ™``«` bƒ``à` dG AÉ``¡` à` fG
ᣫ◊G ád’O ¬«a ∞∏î∏d πFÉe
ΩGó`` ` bE’G ø``e ±ƒ`` ` ÿGh Qò`` ` ◊Gh
óbh ,ójóL πc ≈∏Y ΩÉJ ìÉàØfÉH
á¶MÓeh Iô``cGP ¤EG Gòg Ò°ûj
.Ió«L

59

QÉ°ù«∏d á∏FÉe IOÉ``M É``HGhR Qƒ¡X
IQó``b ¬``jó``d ¢üî°ûdG ¿CG »``æ`©`j
QÉ`` ` μ` ` `aC’G ÜÉ`` ©` `«` `à` `°` `S’ á`` ≤` `FÉ`` a
øe A»°T ™e ádƒéY á«°üî°Th
.∫ƒ°†ØdG

60

Ö∏fl πμ°T ¬H OÉM §N ºMÓJ
É≤°U’ ¬``à`eó``≤`e ‘ ±É``£` N hCG
IAô``÷G ≈∏Y ∫ó``j …ô`` FGO πμ°ûH
ó``bh á``£`∏`°`ù`dG Ö`` Mh …ó``ë` à` dGh
,ÉfÉ«MCG GOôªàe ¢üî°ûdG ¿ƒμj
¢†aôj ¢``SÉ``æ` dG ø``e ´ƒ``æ` dG Gò`` g
.øjôNB’G ôeGhC’ OÉ«≤f’G

61

™``Ø`Jô``e §``î` H ™``«` bƒ``à` dG AÉ``¡` à` fG
√ój ™aôj …òdG πØ£dÉc ≈∏YCÓd
,√PÉ``à` °` SCG √É``Ñ`à`fG ó°ûd ∞``°`ü`dG ‘
¿ƒμj ¿CG Öëj ¢üî°ûdG ¿CG »æ©j
√ó©°ùJh øjôNB’G QɶfCG §fi ‘
.GÒãc ìóŸG äɪ∏c

62

áaôNõe ájôFGO äÉjÉ¡f hCG äÉjGóH
¤EG ™∏£àdGh Ò«¨à∏d áÑZQ »æ©j
Gòg πãe ¢üî°Th ,Ò¨dG äÉaÉ≤K
¥hPh Ió«L á«≤«°Sƒe ¿PCG ¬jód
.ΩÉ©£dG ±Éæ°UCG ‘ á°UÉN »æa

63

AGƒ°S IÒÑc Iôjóà°ùe á≤∏M º°SQ
™«bƒàdG á``jGó``H ‘ ’ ΩCG á≤∏¨e
Öëj …ò``dG ¢üî°ûdG ¤EG IQÉ``°`TEG
¬jódh ɪFGO …OÉ«≤dG QhO Ö©∏j ¿CG
.¢SÉædG ¬LÉà– ¿CG ‘ áÑZQ

64

á≤jô£H áHóëŸG ∫Éμ°TC’G π°ù∏°ùJ
Gò``g ,á`` ª` `μ` `◊G ó``«` Ø` J á``«` dRÉ``æ` J
Ió«÷G IQó``≤`dG √ó``æ`Y ¢üî°ûdG
»àdG á≤jô£dÉH AÉ``«` °` TC’G ∫ƒ``≤`d
,¬æe ¿hô``NB’G É¡©ª°ùj ¿CG Öëj
±É``£`∏`à`°`SG ≈``∏` Y IQó`` ≤` `dG ¬``jó``d
.á≤Ñd á≤jô£H øjôNB’G ܃∏b

65

á``«` ≤` aC’G •ƒ``£` ÿG ¢``†`©`H Qƒ``¡` X
á≤°üà∏ŸGh ≈∏YCÓd á©ØJôŸGh IOÉ◊G
á``d’O ¬``«`a á``jOƒ``ª` ©` dG •ƒ``£` ÿÉ``H
πãe ¢üî°T ,ºμ¡àdGh OGó``Ñ`à`°`S’G
ÉÃ »©«ÑW ÒZ QGô°UEG ¬jód Gòg
’ ÜGƒ``°` U ¬`` ` jCGQ ¿CG iô`` j ,ó``≤`à`©`j
.!!CÉ£ÿG πªàëj

66

á``∏` jƒ``W á`` «` `≤` `aCG •ƒ`` £` `N º`` °` `SQ
ájOƒª©dG •ƒ£ÿG ™e á©WÉ≤àe
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j ≈``∏` YC’G ø``e
¢`` SÉ`` ª` `◊Gh á`` jƒ`` «` `◊É`` H º``©` Ø` e
ø``jô``NB’G õ«Ø– ≈``∏`Y IQó``≤` dGh
.πª©dG ƒëf

67

™«bƒàdG ‘ •ƒ£ÿG º°SQ IÌc
¬«a ,ájOƒªY hCG âfÉc á«≤aCG AGƒ°S
π«Á ¢üî°ûdG Gòg ¿CG ≈∏Y ád’O
‘ AGƒ°S ,AÉ«°TC’G ‘ á¨dÉÑŸG ¤EG
≈æ©Ã √Ò``Z hCG πcCÉŸG hCG ¢ùÑ∏ŸG
.A»°T øe ¬°ùØf Ωôëj ’ ¬fCG

68

áZôØŸG ôFGhódG hCG äÉ≤∏◊G º°SQ
¥OÉ°U ¢üî°T ≈∏Y ∫ó``j á≤∏¨ŸG
ôFGhódG âfÉc GPEGh ,¬jCGQ AGóHEG ‘
…óÑj ó≤a ≈∏YC’G øe áMƒàØe
Ö∏£j ¿CG ÒZ øe ¬jCGQ ¢üî°ûdG
.!∂dP ¬æe

69

•ƒ``£` N ∑É`` æ` `g â`` fÉ`` c É`` e ≈``à` e
á``≤` °` ü` à` ∏` e IÒ`` °` `ü` `b á`` `jOƒ`` `ª` ` Y
¿ƒμ«a (•) ±ôM πãe ôFGhódÉH
√Ò``μ`Ø`J ‘ Ó``≤`à`°`ù`e ¢``ü`î`°`û`dG
¬°ùÑd á≤jôW ‘ ≈àM IÉ«◊G ∫ƒM
∂dP ¿Éc ƒdh AÉ«°TCÓd ¬JGQÉ«àNGh
.™ªàéŸG ‘ …QÉ°S ƒg Ée ±ÓN

70

™«bƒàdG ‘ ájƒ∏Y •É≤f äô¡X GPEG
Gòg ¿EÉa IÒ¨°U ôFGhO πμ°T ≈∏Y
RhÈdG ∫hÉëj ¢üî°ûdG ¿CG »æ©j
√ògh ¬°ùØf QÉ``¡`XEGh Oƒ°û◊G ‘
´óÑe ¢üî°T øY È©J IôgɶdG
.¢SÉ°ùMh

71

á``jGó``H ‘ á``≤`«`°`V á``≤` ∏` M Qƒ``¡` X
IÒ¨dG äGQÉ°TEG á°Sƒ≤ŸG ∫Éμ°TC’G
hCG IQÉ°ùN øe ±ƒÿGh Iójó°ûdG
.܃ÑëŸG ó≤a

72

±hô◊G ¥ƒa ájôFGO •É≤f ™°Vh
í°VGhh ô°TÉÑe πμ°ûH ájOƒª©dG
∫ƒ``≤`j É``à Ωõ``à` ∏` j ¿É``°` ù` fEG »``æ`©`j
™°†jh á«fÓ≤©dG QÉμaC’G ófÉ°ùjh
¢SÉædG øe ´ƒædG Gòg ,GQÉÑàYG É¡d
.á≤ãdÉH ôjóL

73

≈∏Y á``©`Hô``ŸG äÓ«μ°ûàdG Qƒ``¡`X
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j ™«bƒàdG áªb
∂``«`μ`Ø`à`d á`` ≤` FÉ`` a IQó`` ` ` b √ó`` æ` `Y
¿CG …CG âfÉc ɪc É¡JOÉYEGh AÉ«°TC’G
.á«dÉY ájhój IQÉ¡e ¬jód

74

hCG ∞``∏`N á``Wƒ``Hô``e á≤∏M Qƒ``¡`X
ä’’O ¬«a …Oƒª©dG §ÿG ΩÉeCG
™«bƒàdG Gò``g ÖMÉ°U ,QGô``°` UE’G
ô“ »``à` dG äÉ``°`ù`μ`æ`dG π``c ¬``HÉ``é`j
π°üj ≈àM â``fÉ``c ɪ¡e ¬JÉ«ëH
.√OGôe ¤EG

75

ájOÉY ÒZh IÒÑc äÉ≤∏M Qƒ¡X
Ò°ûJ ™«bƒà∏d á«∏Ø°ùdG á≤£æŸG ‘
.áeQÉ©dG á«°ùæ÷G Iƒ¡°ûdG ¤EG

76

á«∏Ø°ùdG äÉ``≤`∏`◊G ∫É``ª`à`cEG Ωó``Y
∞©°Vh •É``Ñ` ME’G ä’’O É``¡`«`a
Qƒ©°ûdGh »ª°ù÷G •É°ûædG ‘ ΩÉY
.¢ü≤ædÉH

77

á≤°üà∏e á``«` ≤` aCG •ƒ``£` N º``°` SQ
ƒëf IOhó``‡ ájOƒªY •ƒ£îH
(`` c) ±É``μ` dG ±ô``M π``ã`e Ú``ª`«`dG
á``∏`WÉ``ª`ŸGh ∞``jƒ``°`ù`à`dG ø``Y È``©`J
.π°ùμdG πeGƒY øe »gh

78

øe á©aóæe IOÉ`` M É`` jGhR Qƒ``¡`X
á``jGó``H ‘ ≈`` ∏` `YC’G ¤EG π``Ø` °` SC’G
AÉ``«` à` °` S’G ¤EG Ò``°` û` j ™``«` bƒ``à` dG
ƒëf ó``≤`◊G É``fÉ``«` MCGh Ö``°`†`¨`dGh
.Ée ¢üî°T hCG A»°ûdG

79

IóYÉ°üàe áHófi ∫Éμ°TCG Qƒ¡X
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j QÉ°ù«dG ƒëf
¬``æ` e ô``î` °` ù` j ¿CG ø`` ` e ±É`` `î` ` j
.≥∏≤dG ¤EG π«Á ¬«∏Yh øjôNB’G

80

iôNCG IôFGóH á≤°U’ IôFGO º°SQ
π``NGó``dG ø``e ≈檫dG á``¡`÷G ø``e
¢üî°T ≈∏Y ∫ój (`g) ±ôM πãe
ójôj ’ ¬``fCG ≈æ©Ã ¬°ùØf ´óîj
√ójôj …òdG A»°ûdG ¿CG ™æà≤j ¿CG
.¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁ ’

81

IÒÑμdG äÉ≤∏◊G π°ù∏°ùJh πNGóJ
‘ ¿GQhó`` dGh ∞∏dGh á«fÉfC’G »æ©j
≈∏Y ƒ`` dh AÉ`` ≤` `JQE’G Ö`` Mh ΩÓ``μ` dG
¿CG »``æ` ©` j É``ª` c ø`` `jô`` `NB’G ÜÉ``°` ù` M
ÉjÉæK ‘ GQƒ`` ` eCG »``Ø`î`j ¢``ü`î`°`û`dG
∫ƒ≤j ’ ,É``HGò``c ¿ƒμj ó``bh ¬ãjóM
.É¡aô©j »àdG ≥FÉ≤◊G πc

82

§``°`Sh ‘ á``«` dÉ``Y äÉ``NÉ``Ø` à` fG Qƒ``¡` X
¢SÉ°ùM ¢üî°ûdG ¿CG »æ©j ™«bƒàdG
πÑb øe ó≤àæe ¬fCÉH Qƒ©°ûdG áLQód
äÉNÉØàf’G äOGR ɪ∏ch ,ø``jô``NB’G
ɇ OÉ≤àf’G π«îàj ¢üî°ûdG ¿EÉ` a
¢ùØædÉH á``≤` ã` dG ∞``©`°`V ¤EG Ò``°`û`j
äÉ``eÓ``Y É``°` †` jCG »`` gh á``°` Sƒ``°` Sƒ``dGh
hCG QÉμaC’G ,áaô©ŸG ÜÉ°ùàcE’ áLÉ◊G
.º«∏©àdG

83

≈``∏` YC’G ø``e ô`` FGhó`` dG ≥``∏`Z Ωó`` Y
ΩÓμdG Öëj QÉKôK ¢üî°T »æ©j
…C’ ¬Mô°T ‘ »∏«°üØJ ¢üî°Th
√ó``Œ É``fÉ``«` MCGh á``°`ü`b hCG çó`` M
.!!¬ªa ∑ôë«d §≤a ºàªàj

84

hCG Ö``∏` î` ŸG π``ã` e ∫É`` μ` `°` `TCG º`` °` SQ
•ƒ`` ` £` ` `ÿG ≈`` ` ∏` ` `Y ±É`` ` ` £` ` ` `ÿG
‘ ≈檫dG á¡÷G ø``e ájOƒª©dG
¢üî°ûdG ¿CG »æ©j ™«bƒàdG ájGóH
≈∏Y ®ÉØ◊Gh ∂°ùªàdG ¤EG π«Á
ßaÉëj …òdG πØ£dÉc ¬JÉμ∏à‡
.IOÉY ¬HÉ©dCG ≈∏Y

85

hCG Ö``∏` î` ŸG π``ã` e ∫É`` μ` `°` `TCG º`` °` SQ
ájOƒª©dG •ƒ£ÿG ≈∏Y ±É£ÿG
Iƒ``b »``æ` ©` j ™``«` bƒ``à` dG §`` °` `Sh ‘
.QÉμaC’Gh äGó≤à©ŸÉH ∂°ùªàdG

86

hCG Ö``∏` î` ŸG π``ã` e ∫É`` μ` `°` `TCG º`` °` SQ
ájOƒª©dG •ƒ£ÿG ≈∏Y ±É£ÿG
•ƒ``£`î`∏`d iô``°` ù` «` dG á``¡` ÷G ‘
Ωõ◊Gh áeGô°üdG »æ©j ájOƒª©dG
.∫ƒ≤dG ‘

87

á``jGó``H ‘ Iô``©`≤`e ∫É``μ` °` TCG Qƒ``¡` X
øa »``æ`©`j á``jOƒ``ª` ©` dG •ƒ``£` ÿG
ábÉÑ∏dGh øjôNB’G ܃∏b ádɪà°SG
.åjó◊G ‘

88

á“ÉÿG
ó``YGƒ``b ø``e ô``°`ù`«`J É``e ¢``†`©`H √ò`` g
»∏∏ëŸ ™jô°S ™Lôªc »gh ™«bƒàdG
óYGƒ≤dG ø``e ójõª∏dh ,•ƒ``£`ÿG
:ÉæHÉàc ¤EG ´ƒLôdG ≈Lôj
(∂à«°üî°T ∞°ûμj ∂©«bƒJ)
π©éj ¿CG ¤É©J ˆG ∫CÉ`°`SCG ÉeÉàN
ÜÓ£d É``©`aÉ``fh Ó¡°S èàæŸG Gò``g
ˆ ó``ª`◊Gh ,»``Lƒ``dƒ``aGô``÷G º∏Y
.ÚŸÉ©dG ÜQ
89