You are on page 1of 77
VAN' bE S411 s€ phat inh du thing 3-1968 Cudi thaig Giéng Mau Thin sé tink di ~ Thanh Cat_Tu Han cia VO-KHAC-KHOAN* G-TRONG-MIEN dao diéu. Trang tei: Hon st Nguyén-Trung ‘Ngvyén-ngoc-Lién Thin-trong KY 2 V6 itn ign od Kieu Chink, BS Anh, Hoang vinh Le; Le Trde Hoai Trang, Tém Phan, Trin Quang, Mink dang Khénh, Ha Bay. Nour san : 4 CHINE TR] KINH TE © ¥ .. Yaw Oa VAN DE 56 10 @ THANG 1 VA?- 1968 THANH TAM TOYEN | 3 PHAM CONG THIEN, Le | & QUANG LUAT, NG. sY TE, Mic pd, DUY THANE, | THANH NAM, PHAN Lac PHUC. TRAN NHUT TAN, NG. NGHIEP NHUONG. Mat THRO LE HUY OANH | 33] Ngon og& moi trong the: | Phap va Viét pvose Nomi usu | 4 | 6 ain 08... ‘TY HONG | §5 | NhGoa so sfe hone. NouvEw rar rHyY vO | 7% | Troi song ERSKINE CALDWELL | § | KE efp ogga (lagen dich) Nouv Tay noine | 9 | padi bit aban, TU KE TUONG | 193 | Chin cu 4é xanb, vO xuthc KHOAN | 120 | 46 ohda, LY PHAT SON | 150 | Bj vio thye 16 af . THANH TAM TUYEN Tang pham 1 Troi con dém nay con mii mai Sao nhwr 1 wot hua muén roi Anh ném hn dong ngoai bli tran Mai Hoa Mai Hoa em Anh nim trén ai ‘Troi chigu Om dudi ngwe = Gio thdi hoi nding trun xa khuit Bem troj dan Chi shidm siog ip | Toa so9n ‘Trua kia troi chay d6t trén lng we-cons rage |, Gilg, #460 Nhiing bai 6 kho tro | Nia pita | Nov mit m& a ‘The bj ta sogn The te bin thio Duy TmANH 6. ¥O- xk HAN Trén ngénh sOng dai hw ching c6 | Chi bién | | es | Nhu cénh tay truon : 3 vin 06 16 3 Aub ching rei nha khOng ngodi Iai Budi mai trim du toc ‘Anh chang that tinh va budn ngi, Di dau? Em dau? Bay mot minb anh Mot mink anb toi moi ti mot mink Hoang vu phap phdng trong trai tim ring tuéch Tiéng ve siu kéu trén miy cay miu, Con duéng nin dy con dirong luyén tie Nhiing du ehén tinh va dong bn dé xonb Con phi phing bung géc gid trocl& Con khong em, con khOng, enh IA moe tay chan. Anh ching dua dém tang trén bo dang Gitta phd dong anh thdi ken Ken du duong hi méi tinh lofing nhat Troi vong len cudi née dio huyét chdn. Ching bé gl, em, ching bE gi, em lank mit cdi chet Nw con sdu do khap ed ving dém vAN BE 10 Nhu budi mai nay ti kin than mon Anh chang thét tinh anh chang budn nga. 1963, Di xa dixa Va thép giong xudng Ba mic gidng sui nhw gong cho dim hoa cd budn phign May pbai obo trai tim dap nay trai tim dap hBi * vO gide Va may vin con Ngoai hai tay tran tho 18 cp mit 131 Ngoai nhiing diu mon trén tran tigng hi dién nhikng mong vudt va cai gidng ring ri vO clin Ngoai gidng nuéc mét lofng chua tan nhin con : dap dén nite né Ngoai cdi hw vo khéa day ngoai may mim méng cia may May hy con vin con va quen d6 ‘Bi xa di xa Va thé giong xu6ng