You are on page 1of 5

Chuẩn bị:

Máy tính, cáp mạng

Rectifier IP: 192.168.100.100

Account: Admin/640275

1. Xuất cảnh báo ra rơle:

Lưu ý: 1) mặc định của hệ thống nguồn này là không đưa cảnh báo ra rơle.

2) nhiều cảnh báo có thế xuất ra cùng một rơle

3) để cấu hình cho 1 cảnh báo có thể phải chọn nhiều mục cảnh báo nhỏ và có thể ở nhiều nhóm
cảnh báo khác nhau. Ví dụ: Rect fail = rect loss + communication fail + fan fail + .....

Có thể đấu dây cảnh báo vào 02 bo khác nhau:

1) Đấu nối tại khối điều khiển: các rơle cảnh báo: DO1, DO2, DO3, DO4

2) Đấu nối tại bo mở rộng I2C board: các rơle cảnh báo: IB1-DO1, IB1-DO2, ..., IB1-DO8
IB1-DO2 IB1-DO4 IB1-DO6 IB1-DO8

IB1-DO1 IB1-DO3 IB1-DO5 IB1-DO7

Truy cập vào menu "Alarms" để cài đặt cảnh báo xuất ra rơle mong muốn

Chú ý rằng cảnh báo được chia thành từng Nhóm cảnh báo

Nhóm cảnh báo


Ví dụ: Muốn đặt cảnh báo khi rút rect ra khỏi rack, cổng ra là DO1

Bước 1: chọn nhóm cảnh báo: Rectifier

Bước 2: chọn loại cảnh báo: Rectifier Communication fail

Bước 3: bấm nút Modify và chọn cấp độ cảnh báo và chọn rơle là DO1, bấm SET là hoàn tất.
Ví dụ khác (cảnh báo điện áp DC cao/thấp)

Bước 1: cài đặt ngưỡng cảnh báo cao/thấp

Bước 2: chọn rơle xuất cảnh báo cao/thấp


2. Cài đặt dung lượng ắc quy

Mặc định: 300AH

Căn cứ vào dung lượng tại trạm để điều chỉnh cho phù hợp

Bấm để cài đặt ắc quy

Nhập dung
lượng ắc quy