You are on page 1of 83

GRADE 5 Paaralan Baitang/Antas V

Guro Asignatura EPP – AGRICULTURE


DAILY LESSON LOG
Petsa/Oras SEPTEMBER 24-28, 2018 (WEEK 7) Markahan 2ND QUARTER

WEEK 7 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I. LAYUNIN Nakagagawa ng plano sa pag-aalaga ng hayop
A. Pamantayang naipamamalas ang pang- naipamamalas ang pang- naipamamalas ang naipamamalas ang pang-unawa Lingguhang Pagsusulit
Pangnilalaman unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at pang-unawa sa sa kaalaman at kasanayan sa
kasanayan sa pag-aalaga ng kasanayan sa pag-aalaga ng kaalaman at kasanayan pag-aalaga ng hayop bilang
hayop bilang gawaing hayop bilang gawaing sa pag-aalaga ng hayop gawaing mapagkakakitaan
mapagkakakitaan mapagkakakitaan bilang gawaing
mapagkakakitaan

B. Pamantayan sa Pagaganap naisasagawa nang may naisasagawa nang may naisasagawa nang may naisasagawa nang may
kawilihan ang pag-aalaga ng kawilihan ang pag-aalaga ng kawilihan ang pag- kawilihan ang pag-aalaga ng
hayop bilang gawaing hayop bilang gawaing aalaga ng hayop bilang hayop bilang gawaing
mapagkakakitaan mapagkakakitaan gawaing mapagkakakitaan
mapagkakakitaan

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto nakapagsasaliksik ng mga nakapagsasaliksik ng mga ang teknolohiya ang teknolohiya (Internet)sa
(Isulat ang code ng bawat katangian,uri, katangian,uri, (Internet)sa pagkalap pagkalap ng impormasyon at sa
kasanayan) pangangailangan, pangangailangan, ng impormasyon at sa pagpili ng hayop/isdang
pamamaraan ng pag-aalaga pamamaraan ng pag-aalaga pagpili ng hayop/isdang aalagaan
at pagkukunan ng mga hayop at pagkukunan ng mga hayop aalagaan
na maaaring alagaan, at mga na maaaring alagaan, at mga EPP5AG-0f-13
karanasan ng mga taong nag- karanasan ng mga taong nag- EPP5AG-0f-13
aalaga ng hayop o isda aalaga ng hayop o isda

EPP5AG-0f-12 EPP5AG-0f-12

II. NILALAMAN
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk K to 12 CG EPP5AG-Og-14 K to 12 CG EPP5AG-Og-14 K to 12 CG EPP5AG-Og- K to 12 CG EPP5AG-Og-14
14
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Larawan ng hayop na Larawan ng hayop na Larawan ng isda na Larawan ng isda na aalagaan,
Panturo aalagaan, manila paper, aalagaan, manila paper, aalagaan, manila paper, manila paper, pentel pen
pentel pen pentel pen pentel pen
III. PAMAMARAAN

A. Balik-aral sa nakaraang Magbigay ng mga hayop ang Magbigay ng mga hayop ang Punan ng salita o mga Punan ng salita o mga salita ang
aralin at/o pagsisimula maaring alagaan at maaring alagaan at salita ang mga patlang mga patlang upang mabuo ang
ng bagong aralin mapagkakitaan? mapagkakitaan? upang mabuo ang diwa diwa ng mga pangungusap.
ng mga pangungusap. Pumili ng sagot sa talaan ng mga
Ibigay ang kahalagahan ng Ibigay ang kahalagahan ng Pumili ng sagot sa talaan salita at parirala sa ibaba.
paggawa ng plano sa pag- paggawa ng plano sa pag- ng mga salita at parirala
aalaga ng hayop bilang aalaga ng hayop bilang sa ibaba.
mapagkakakitaan ? mapagkakakitaan ?

B. Paghahabi sa layunin ng Nakagagawa ng plano sa pag- Nakagagawa ng plano sa pag- Nakagagawa ng plano sa Nakagagawa ng plano sa pag-
aralin aalaga ng hayop aalaga ng hayop pag-aalaga ng isda aalaga ng isda

C. Pag-uugnay ng mga Pagbasa ng Tula tungkol sa Pagbasa ng Tula tungkol sa Malapit ba ang inyong Malapit ba ang inyong
halimbawa sa bagong aralin pag-aalaga ng hayop. pag-aalaga ng hayop. pamayanan sa dagat, pamayanan sa dagat, lawa, ilog
lawa, ilog at sapa? Alam at sapa? Alam mob a ang mag-
mob a ang mag-alaga, alaga, magparami at mag-ani ng
magparami at mag-ani mga alagang isda?
ng mga alagang isda?

D. Pagtatalakay ng bagong Pag-aralan ang halimbawa ng Pag-aralan ang halimbawa ng Pag-aralan ang Plano ng Pag-aralan ang Plano ng Pag-
konsepto at paglalahad ng Plano ng Paghahayupan Plano ng Paghahayupan Pag-aalaga ng Isda aalaga ng Isda
bagong kasanayan #1
E. Pagtatalakay ng bagong Alamin kung naunawaan ang Alamin kung naunawaan ang Alamin kung Alamin kung naunawaan ang
konsepto at paglalahad ng plano. Sagutin ang plano. Sagutin ang naunawaan ang plano. plano. Sagutin ang sumusunod
bagong kasanayan #2 sumusunod na tanong: sumusunod na tanong: Sagutin ang sumusunod na tanong:
na tanong:
Ano ang unang bahagi ng Ano ang unang bahagi ng Ano ang unang bahagi ng
plano? Ano ang nilalaman plano? Ano ang nilalaman Ano ang unang bahagi plano? Ano ang nilalaman nito?
nito? nito? ng plano? Ano ang
nilalaman nito?
Ano ang ikalawang bahagi ng Ano ang ikalawang bahagi ng Ano ang ikalawang bahagi ng
plano? Ang pangatlong plano? Ang pangatlong Ano ang ikalawang plano? Ang pangatlong bahagi?
bahagi? bahagi? bahagi ng plano? Ang
pangatlong bahagi?

F. Paglinang sa Kabihasan Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
(Tungo sa Formative
Assessment)

G. Paglalapat ng aralin sa pang- Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
araw-araw na buhay
H. Paglalahat ng Arallin Ano ang mangyayari kapag Ano ang mangyayari kapag Ano ang mangyayari Ano ang mangyayari kapag
mahusay at wasto ang mahusay at wasto ang kapag mahusay at mahusay at wasto ang
pagpaplanong inyong pagpaplanong inyong wasto ang pagpaplanong inyong ginawa?
ginawa? ginawa? pagpaplanong inyong
ginawa?

I. Pagtataya ng Aralin Ang mga sumusunod ay mga Ang mga sumusunod ay mga Ang mga sumusunod ay Ang mga sumusunod ay mga
gawain sa paghahayupan. gawain sa paghahayupan. mga gawain sa gawain sa paghahayupan. Sipiin
Sipiin at isulat sa inyong Sipiin at isulat sa inyong paghahayupan. Sipiin at at isulat sa inyong notebook ang
notebook ang mga salita o notebook ang mga salita o isulat sa inyong mga salita o parirala tungkol sa
parirala tungkol sa mga parirala tungkol sa mga notebook ang mga salita mga gawaing pagpaplano.
gawaing pagpaplano. gawaing pagpaplano. o parirala tungkol sa Pagpili ng lugar o kapaligiran
Pagpili ng lugar o kapaligiran Pagpili ng lugar o kapaligiran mga gawaing Pagpapakain sa mga hayop
Pagpapakain sa mga hayop Pagpapakain sa mga hayop pagpaplano. Sumangguni sa ahensiya ng
Sumangguni sa ahensiya ng Sumangguni sa ahensiya ng Pagpili ng lugar o pamahalaan
pamahalaan pamahalaan kapaligiran Paggamot sa mga sakit ng hayop
Paggamot sa mga sakit ng Paggamot sa mga sakit ng Pagpapakain sa mga Pagpili ng hayop na aalagaan
hayop hayop hayop Isaalang- alang ang puhunan
Pagpili ng hayop na aalagaan Pagpili ng hayop na aalagaan Sumangguni sa ahensiya Paggawa ng kulungan
Isaalang- alang ang puhunan Isaalang- alang ang puhunan ng pamahalaan Pagsunod sa makaagham na
Paggawa ng kulungan Paggawa ng kulungan Paggamot sa mga sakit pamamaraan
Pagsunod sa makaagham na Pagsunod sa makaagham na ng hayop
pamamaraan pamamaraan Pagpili ng hayop na
aalagaan
Isaalang- alang ang
puhunan
Paggawa ng kulungan
Pagsunod sa
makaagham na
pamamaraan

J. Karagdagang gawain para sa Pumili ng isang uri ng hayop Pumili ng isang uri ng hayop Pumili ng isang uri ng Pumili ng isang uri ng hayop na
takdang-aralin at na nais mong alagaan. na nais mong alagaan. hayop na nais mong nais mong alagaan. Gumawa ng
remediation Gumawa ng plano tungkol sa Gumawa ng plano tungkol sa alagaan. Gumawa ng plano tungkol sa pag-aalaga ng
pag-aalaga ng hayop na napili pag-aalaga ng hayop na napili plano tungkol sa pag- hayop na napili mo.
mo. mo. aalaga ng hayop na
napili mo.
IV. Mga Tala
V. Pagninilay

A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: EPP – I.A.
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24-28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I.LAYUNIN
A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa Naipamamalas ang pang- Naipamamalas ang pang-unawa Naipamamalas ang pang- Naipamamalas ang pang-
sa kaalaman at kasanayan sa unawa sa kaalaman at sa kaalaman at kasanayan sa pag- unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at
pag-aalaga ng hayop bilang kasanayan sa pag-aalaga ng aalaga ng hayop bilang gawaing kasanayan sa pag-aalaga ng kasanayan sa pag-aalaga ng
gawaing mapagkakakitaan hayop bilang gawaing mapagkakakitaan hayop bilang gawaing hayop bilang gawaing
mapagkakakitaan mapagkakakitaan mapagkakakitaan
B.Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may Naisasagawa nang may Naisasagawa nang may kawilihan Naisasagawa nang may Naisasagawa nang may
kawilihan ang pag-aalaga ng kawilihan ang pag-aalaga ng ang pag-aalaga ng hayop[ bilang kawilihan ang pag-aalaga ng kawilihan ang pag-aalaga
hayop[ bilang gawaing hayop[ bilang gawaing gawaing mapagkakakitaan hayop[ bilang gawaing ng hayop[ bilang gawaing
mapagkakakitaan mapagkakakitaan mapagkakakitaan mapagkakakitaan
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Natutukoy ang iba’t ibang 1. Nakagagawa ng plano sa 1. Natutukoy ang mga hayop na 1.Nakagagawa ng talaan ng Natataya ang kaalaman ng
paraan sa pagkalap ng pag-aalaga ng poltri o isda maaaring alagaan gaya ng manok, mga kagamitan at mga bata sa kasanayang
impormasyon gamit ang bilang mapagkakakitaang pato, itik, kasangkapan na dapat tinalakay
internet gawain. pugo o tilapia ihanda
2. Nagagamit ang teknolohiya o 2. Naiisa-isa ang salik sa 2. Naipakikita ang kasiyahan sa upang makapagsimula ng
internet sa pagkalap ng pagpaplano sa pag-aalaga ng pagtukoy ng hayop na aalagaan pag-aalaga ng poltri at isda .
impormasyon sa pagpili ng poltri o isda bilang gaya ng 2. Natatalakay ang talaan ng
hayop/isdang aalagaan mapagkakakitaang gawain manok, pato, itik, pugo at tilapia mga kasangkapan at
3. Naisasagawa nang may 3. Naisasagawa nang may EPP5 AG-Of-15, LC 2.6 kagamitan na dapat ihanda
kawilihan ang pagkalap ng kawilihan ang wastong pag- upang makapagsimula ng
impormasyon sa pagpili aalaga ng poltri o isda pag-aalaga ng poltri at isda.
ng hayop/isdang aalagaan gamit bilang mapagkakakitaang 3. Naipakikita ang pagiging
ang internet K-12 CG EPP5 AG- Gawain maingat sa pagtatala ng mga
Of-13 K12 CG EPP5 AG-Og-14 LC 2.5 kasangkapan at kaga-
mitan na dapat ihanda upang
makapagsimula ng pag-
aalaga ng poltri at isda.
EPP5 AG-Of-16,
II.NILALAMAN Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop Pag-aalaga ng hayop
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro CG p.19 CG p.19 CG p.19 CG p.19 CG p.19
2.Mga pahina sa kagamitang pang-mag- Makabuhang Gawaing Makabuluhang Gawaing Agap at sikap 6 pp. 103-104, 108- Agap at Sikap 6 pp. 109 at
aaral Pantahanan at Pangkabuhayan 6 Pantahanan at Pangkabuhayan 109, 119-120, 118-119
pp.230-232 5 p. 174 Makabuluhang Gawaing Umunlad sa Paggawa 5 pp.
Pantahanan at Pangkabuhayan 5 134-136 at 146-148
p 162 internet
Makabuhang Gawaing Internet (www.youtube.com : Agap at Sikap 5 pp.134, 144,146
Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Plano sa pag-aalaga ng poltri o
p.162, 164 isda)
EPP 4 Learning Materials p. 52 Agap at Sikap 6 pp. 96-97
Agap at Sikap 6 p. 102, 106,108,
119
3.Mga pahina sa teksbuk
4.Karagdagang kagamitan mula sa portal Internet ( www. Youtube. Com.
ng Learning Resource Pag-aalaga ng mga hayop at
isda)
B.Iba pang kagamitang panturo larawan, laptop, DLP
IV.PROCEDURES
A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral:
pagsisimula ng bagong aralin Paano nakatutulong ang Ano ang pagsasaliksik gamit Paano ka makagagawa ng isang Paano mo matutukoy ang
pagsasaliksik sa pagpili ng hayop ang teknolohiya? magandang plano sa pag-aalaga poltri o isda na maaaring
na aalagaan? Paano nakatutulong ang survey ng mga alagaan sa tahanan?
sa wastong pagpili ng hayop na hayop o isda? Pagsasabi ng mga bata ng
aalagaan? poltri na maaaring alagaan at
ang mga kata-
ngian nito.
B.Paghahabi sa layunin ng aralin Lakbay-aral: Pagtungo sa Panuto: Ayusin ang mga letra Pagganyak Pagpapakita ng mga larawan
computer laboratory para para makabuo ng salita. Panuto: Hanapin sa puzzle ang ng mga kagamitan at
magmasid. YOSOLAKN __________ mga hayop at isda na maaaring kasangkapan sa
a. Anong teknolohiya ang nakita LNPNAAGGIA ________ alagaan pamamagitan ng projector
ninyo? AAPNHNO ___________ Alin sa mga larawang nakita
b . Paano iyon ginagamit? NAKAPI ____________ ninyo ang maaaring gamitin
Anong konsepto ang maaaring sa pagsisi-
iugnay sa mga salitang nabuo? mula ng pag-aalaga ng poltri
at isda?
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Panimulang Pagtatasa: Panimulang Pagtatasa: Panuto: Sagutin ang mga tanong Panimulang Pagtatasa
bagong ralin a. Pagpapataas ng kamay sa mga Anong dapat mong isaalang- sa paraang pasalita. . Dapat bang gumamit ng
batang may kaalaman sa alang sa pagbuo ng plano sa a. Kung kayo’y bibigyan ng angkop na kagamitan at
kompyuter. pag-aalaga pagkakataon na mag-alaga ng kasangkapan sa
b. Paano ginagamit ang ng hayop? Bakit? poltri o isda, , alin ang pipiliin pagsisimula ng pag-aalaga ng
kompyuter? ninyo? Bakit? poltri at isda? Bakit?
c. Panuto: Sagutin ng Oo o Hindi b. Kaya mo rin kayang Anu-ano ang mga
1. Nakaranas ka na bang magtagumpay sa pag-aalaga ng kasangkapan at kagamitan
kumalap ng impormasyon sa poltri o isda? Pangatwiranan? na maaaring gamitin
computer? Original File Submitted and upang makapagsimula ng
2. Nasubukan mo na bang Formatted by DepEd Club pag-aalaga ng poltri at isda?
kumuha ng impormasyon gamit Member - visit depedclub.com
ang for more
internet?
3. Madali ba itong gawin? Bakit?
D.Pagtalakay ng bagong konspto at Paglalahad: Pangkatang Gawain Paglalahad: Pangkatang Paglalahad: ( Maglaro Tayo: Pangkatang Gawain
paglalahad ng bagong kasanayan #1 (HOMO-Hands On Minds On) Gawain Pahulaan) Hahatiin ang klase sa apat na
Pangkat I - IV - Gamit ang Gumawa ng plano ng pag- Panuto: Pumili sa pangkat ng grupo.
teknolohiya kumalap ng aalaga ng manok. Bigyang dalawang bata. Ang isa ay siyang Mag-uunahan ang bawat
impormasyon pansin sa plano ang mga huhula at magbibigay ng clue sa kasapi na magsulat ng mga
batay sa sumusunod na gabay salitang nabuo sa naunang pamamagitan ng kilos. Ang kagamitan at kasangkapan sa
na tanong: gawain. makahula sa pinakamabilis na pag-aalaga ng poltri at isda.
A. Anong hayop ang mainam oras ang siyang mananalo. Nasa Ang may pinakamaraming
alagaan at pagkakitaan sa ulo ng isang bata ang huhulaang maitatalang tamang salita
Probinsiya ng pangalan ng hayop na nakasulat ang tatanghaling panalo sa
Batangas? sa maliit na kard. gawaing ito
B. Ano ang nagiging batayan ng Manok Bibe Pugo kalapati itik
isang tao sa pagpili ng hayop na tilapiya karpa hito
aalagaan?
C. Ano-ano ang mga salik na
dapat isaalang-alang sa pagtatag
ng
ng poltri?
D. Paano ka matutulungan ng
teknolohiya sa pagtatag ng
poltri?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Pagtalakay sa natapos na Paglinang sa natapos na gawain Paglinang sa natapos na gawain Paglinang sa natapos na
paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gawain Ano ang binigyang - pansin ng Ayon sa ginawa nating pahulaan, gawain
Anong masasabi ninyo sa bawat pangkat sa pagpaplano ano-anong hayop ang madaling Sa palagay ninyo angkop ba
ginawa ninyong pagsasaliksik natukoy? ang mga kagamitan at
gamit ang internet? Bakit madali ninyong natukoy ang kasangkapang
Anong karaniwang hayop ang mga ito? naitala para sa pag-aalaga ng
maaaring alagaan batay sa Masaya ba kayo sa ating ginawa? poltri o isda?
inyong pagsasaliksik? Bakit? Ano ang naramdaman ninyo
Nakatulong ba sa inyo ang sa gawain?
paggamit ng teknolohiya sa Madali ba ninyong natukoy
pagkalap ng impormasyon? ang mga kagamitan at
Paano? kasangkapan sa pag-aalaga
ng poltri o isda?
F.Paglinang na Kabihasaan Pagpapalalim ng Kaalaman Pagpapalalim ng Kaalaman Pagpapalalim ng Kaalaman: Ang kulungan ng poltri ay
Malaking tulong sa pangangalap Ang pagpaplano ay isang Ang mga Hayop na maaaring maaaring yari sa katutubong
ng impormasyon ang paggamit mahalagang elemento na alagaan sa tahanan o bakuran ay materyales tulad ng pawid at
ng teknolohiya. Nagiging maaaring maging dahilan ng ang manok, bibe, pato, Itik, kugon para sa bubong, at
batayan ito sa pagdedesisyon pagtatagumpay sa napiling kalapati o pugo. mga patpat na kawayan ang
tungkol sa kung anong hayop gawain. Sa pagpaplano ng Ang karpa, tilapia, hito, bangus o dingding at sahig. Maaari
ang aalagaan, paano ito aalagaang hayop, kailangang dalag ang mga uri ng isdang ring gamitin ang chicken wire
palalakihin at kung paano isaalang-alang ang sumusunod nabubuhay sa tubig na maalat o sa paggawa ng kulungan ng
magtatagumpay sa napiling na salik tubig dagat. Mayroon din poltri…………….
hayop na aalagaan. Bukod dito, namang nabubuhay sa tubig
ito ay nagsisilbing sanggunian ng tabang nabubuhay. May mga
mga tagapag-alaga ng hayop sa isdang maaaring alagaan nang
tuwing nangangailangan sila ng maramihan upang maipagbili o
impormasyon kaya’y pambakuran lamang tulad
ng tilapiya, karpa, hito at iba pang
kauri. Ang mga isdang ito ay
madaling alagaan sapagkat
maaari silang mabuhay sa iba’t
ibang antas ng temperatura sa
tubig.
Ang mga manok ay inaalagaan
dahil sa kanyang karne at itlog.
Layer ang tawag sa manok na
inaalagaan upang magdulot ng
sariwang itlog. Broiler naman ang
tawag sa manok na inaalagaan
upang patabain at gawing
pagkain. Pinakakilalang uri ng
manok sa produksiyon ng itlog
ang Single Comb White Leghorn.
Sa broiler naman, kilala ang mga
kasta na Cornish, plymouth rocky
at new hampshire. Nakikilala ang
mga manok na ito sa kanilang
manilaw-nilaw na balat at
mapuputing pakpak. Kasama rin
dito ang mga pugo, bibe at itik sa
mga poltring mainam alagaan
dahil rin sa karne at itlog nito.
G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw Pangkatin ang klase sa dalawa. Paglalapat: (Pangkatang Tukuyin ang mga hayop/isda sa Pangkatang Gawain
na buhay Magdedebate ukol sa Gawain) ibaba sa pamamagitan ng Gumawa ang bawat pangkat
pananaliksik ng impormasyon Paggawa ng plano ng pag- paglalagay ng kanilang pangkat. ng talaan ng mga
ukol sa mga hayop na maaring aalaga ng isda at hayop a. Maaaring alagaan sa kasangkapan at kagamitang
alagaan gamit ang internet vs. sa Pangkat 1- Manok tahanan/bakuran: na magagamit upang
paggamit ng iba pang mga Pangkat 2- Pugo b. Di maaaring alagaan sa makapagsimula ng pag-
referens. Pangkat 3- Itik o Bibe tahanan/bakuran: aalaga ng mga hayop at isda.
Pangkat 4- Isda Manok kuwago itik agila lawin Gamitin ang talaang nasa
kalaw ostrich ibaba
pugo bibe pato
tulingan tuna hasa-hasa lapu-lapu
karpa tilapya hito
galunggong biya bangus dilis
lagidlid bisugo
H.Paglalahat ng aralin 1. Paano kayo natulungan ng Ano-ano ang mga hakbang sa Ano-ano ang mga hayop na Ano-ano ang mga
teknolohiya sa pangangalap ng wastong pagpaplano ng gawain maaaring alagaan? kasangkapan at kagamitan
datos? sa pag-aalaga ng hayop? .Bakit maaari alagaan sa tahanan na maaaring gamitin sa
2. Paano kayo natulungan ng Paano makagagawa ng isang o sa bakuran ang napili ninyong pagsisimula ng pag-aalaga ng
teknolohiya sa pagpili ng hayop plano? uri ng poltri o isda? poltri at isda?
na Paano ninyo naitala ang mga
aalagaan? kasangkapan at kagamitan
na maaring magamit sa pag-
aalaga ng poltri at isda?
Maingat ba ninyo itong
pinag-isipan? Bakit?
I.Pagtataya ng aralin Basahin ang sumusunod at piliin Basahin ang sumusunod na Basahin ang sumusunod at piliin Basahin ang sumusunod.
ang titik ng wastong sagot. mga tanong. Piliin ang titik ng ang titik ng tamang sagot. Piliin ang tiitik ng tamang
1. Nais ni Ben na hanapin ang uri wastong sagot. 1. Aling uri ng isda ang maaaring sagot.
ng hayop na may dalawang paa 1. Nais magtayo ng poltri nina alagaan sa panloobang 1. Mainam gamitin sa
at pakpak o isda na maaaring Nikko. Saan nila dapat ilagay palaisdaan? paggawa ng kulungan ng
alagaan. Paano niya ito iyon? A. Tilapya B. Hasa-hasa poltri ang _______ bilang
hahanapin sa internet? A. Sa mataas na lugar na may C. Lapu-lapo D. Bangus bakod, upang madaling
A. I-type ang uri ng hayop na punongkahoy 2. Nais makatipid sa pagbili ng makapasok ang hangin.
may dalawang paa at pakpak o B. Mababang lugar na itlog at karne ni Ruben, ano ang A. chicken wire B. alambre
isda sa search bar ng computer tinitigilan ng tubig kanyang C. lambat D. cyclone wire
B. Hanapin sa computer ang C. Pook na maraming bato aalagaan? 2. Gamiting bubong ang
larawan ng hayop D. Pook na maraming damo A. Manok at bibe B. Ibon at _______ upang hindi
C. I-print ang larawan ng hayop 2. Ano anong dapat isaalang- tandang C. Maya at pipit D. Pugo masyadong mainitan ang
D. Kuhanan ng picture ang mga alang sa paggawa ng kulungan at Pabo alagang poltri, lalo na kapag
hayop ng manok o pugo? 3. Anong hayop ang mainam matindi ang init ng araw.
2. Sa pamamagitan ng internet A. Tubig na malinis at ligtas sa alagaan malapit sa daluyan ng A. yero B. Kawayan
mahahanap ba ang sakit B. Klima sa lugar at tubig? C. kugon at pawid D.
impormasyon tungkol sa kapaligiran A. Bibe B. Manok C. Kalapati D. makapal na karton
mga hayop o isda? C. Malayo sa bahay D. Pagkain Pabo 3. Kapag malilit pa ang
A. Oo B. Hindi C. Marahil D. at pagsasapamilihan nito 4. Alin sa mga hayop ang mainam alagang poltri lagyan ng latag
Hindi sigurado 3. Anong dapat tandaan sa pagkunan ng itlog?. ang sahig ng _____ upang
3. Nahihirapan si Joel na pagpapakain sa mga alagang A. Broiler B. Stag C. White dito ilagay ang patuka.
hanapin sa mga aklat ng manok, itik o bibe at leghorn D. Cobb A. diyaryo B. sako
Edukasyong Pantahanan at pugo? 5. Anong isda ang angkop alagaan C. duyong dahon D. karton
Pangkabuhayan ang tungkol sa A. Panatilihing malinis ang sa likod-bahay? 4. Ang mga ipa,dayami o
mga hayop na may dalawang kainan A. Tulingan B. Galunggong . buhangin ay inilalagay sa
paa at pakpak o isda na B. Bigyan ng marami at labis na C. Tilapiya D. Bangus sahig ng kulunngan upang
aalagaan. Ano ang kanyang patuka dito mangitlog ang alagang
gagawin? C. Bantayan ang patukaan at poltri. Bukod sa mga
A. Kung may internet access sa kulungan sa lahat nang oras nabanggit na
bahay gamitin ito upang D. Bigyan ang alagang hayop ng panlatag sa sahig ng
kumalap ng pagkaing komersyal at kulungan, ano pa ang
mamahaling uri maaaring gawing sapin?
impormasyon ukol sa mga 4. Saan dapat itayo ang A. Kusot B. Lupa
hayop. palaisdaan? C. Apog D. Sariwang damo
B. Pumunta sa munisipyo at A. Harap ng bahay B. Sa likod 5. Sa pagtatala ng mga
magpaseroks ng data tungkol sa bahay na hindi nababahaan kagamitan at kasangkapan sa
hayop. C. Sa mabatong lugar at pag-aalaga ng poltri at isda,
C. Pumunta sa Barangay Hall at palusong D. Sa magubat na ano ang dapat mong ugaliin?
doon maghanap ng data ng mga lugar A. Pagiging maingat sa
hayop. 5. Kailan ang tamang oras ng pagtatala B. Maging mabilis
D. Pumunta sa computer shop pagbibigay ng pakain sa mga sa pagtatala
at maghanap doon mag-scan ng alagang isda? C. Maging matanong sa
mgapicture A. Sa umaga B. Tanghali kasamahan D. Maging
ng hayop. C. Hapon D. Kahit anong oras matiyaga sa pagtatala
J.Karagdagang Gawain para sa takdang Gamit ang teknolohiya Kung ang plano mong alagaan Gumupit ng larawan ng hayop o Panuto: Sagutin sa paraang
aralin at remediation mangalap ng impormasyon ay bibe, anong dapat mong isda na maaaring pagkakitaan. pasalita ang katanungan:
tungkol sa wastong pagpapalaki bigyang-pansin Idikit sa notebook at tukuyin ang Sa paggawa ng talaan ng mga
ng pugo. Itala sa notebook ang sa sumusunod na salik? ngalan kasangkapan at kagamitan,
nakalap na kaalaman a.Panahon ______________ kailangan ba
b. Lokasyon ____________ ng masusing pag-aaral kung
c. Pakain ______________ angkop ba ito o hindi? Bakit?
d. Pangangailangan _______
V.MGA TALA
VI.PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on ___Lesson carried. Move on
80% sa pagtatayao. the next objective. the next objective. the next objective. to the next objective. to the next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got
mastery mastery mastery mastery 80% mastery
B.Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find ___Pupils did not find
ng iba pang Gawain para sa remediation in answering their lesson. difficulties in answering their in answering their lesson. difficulties in answering their difficulties in answering
___Pupils found difficulties in lesson. ___Pupils found difficulties in lesson. their lesson.
answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties
___Pupils did not enjoy the answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson answering their lesson. in answering their lesson.
lesson because of lack of ___Pupils did not enjoy the because of lack of knowledge, ___Pupils did not enjoy the ___Pupils did not enjoy the
knowledge, skills and interest lesson because of lack of skills and interest about the lesson because of lack of lesson because of lack of
about the lesson. knowledge, skills and interest lesson. knowledge, skills and interest knowledge, skills and
___Pupils were interested on about the lesson. ___Pupils were interested on the about the lesson. interest about the lesson.
the lesson, despite of some ___Pupils were interested on lesson, despite of some ___Pupils were interested ___Pupils were interested
difficulties encountered in the lesson, despite of some difficulties encountered in on the lesson, despite of on the lesson, despite of
answering the questions asked difficulties encountered in answering the questions asked by some difficulties some difficulties
by the teacher. answering the questions asked the teacher. encountered in answering encountered in answering
___Pupils mastered the lesson by the teacher. ___Pupils mastered the lesson the questions asked by the the questions asked by the
despite of limited resources used despite of limited resources used teacher. teacher.
by the teacher. by the teacher.
___Majority of the pupils ___Pupils mastered the lesson ___Majority of the pupils finished ___Pupils mastered the ___Pupils mastered the
finished their work on time. despite of limited resources their work on time. lesson despite of limited lesson despite of limited
___Some pupils did not finish used by the teacher. ___Some pupils did not finish resources used by the resources used by the
their work on time due to ___Majority of the pupils their work on time due to teacher. teacher.
unnecessary behavior. finished their work on time. unnecessary behavior. ___Majority of the pupils ___Majority of the pupils
___Some pupils did not finish finished their work on time. finished their work on time.
their work on time due to ___Some pupils did not finish ___Some pupils did not
unnecessary behavior. their work on time due to finish their work on time
unnecessary behavior. due to unnecessary
behavior.

C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned ___ of Learners who earned
mag-aaral na nakaunawa sa aralin. above 80% above above 80% above 80% above

D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require
sa remediation additional activities for additional activities for additional activities for additional activities for additional activities for
remediation remediation remediation remediation remediation

E.Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
ang nakatulong ng lubos?Paano ito ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught ____ of Learners who
nakatulong? the lesson the lesson the lesson up the lesson caught up the lesson
F.Anong sulioranin ang aking naranasan ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue ___ of Learners who continue to ___ of Learners who ___ of Learners who
na solusyunansa tulong ng aking require remediation to require remediation require remediation continue to require continue to require
punungguro at superbisor? remediation remediation
G.Anong kagamitang panturo ang aking Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work Strategies used that work
nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ___Metacognitive  ___Metacognitive  ___Metacognitive Development: well: well:
ko guro? Development: Examples: Self Development: Examples: Self Examples: Self assessments, note ___Metacognitive  ___Metacognitive
assessments, note taking and assessments, note taking and taking and studying techniques, Development: Examples: Self Development: Examples:
studying techniques, and studying techniques, and and vocabulary assignments. assessments, note taking and Self assessments, note
vocabulary assignments. vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- studying techniques, and taking and studying
 ___Bridging: Examples: Think-  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and vocabulary assignments. techniques, and vocabulary
pair-share, quick-writes, and pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.  ___Bridging: Examples: assignments.
anticipatory charts. anticipatory charts.  Think-pair-share, 
quick- ___Bridging: Examples:
  writes, and anticipatory Think-pair-share, quick-
 ___Schema-Building: Examples:
charts. writes, and anticipatory
 
___Schema-Building: Examples: ___Schema-Building: Compare and contrast, jigsaw
Compare and contrast, jigsaw Examples: Compare and 
learning, peer teaching, and charts.
learning, peer teaching, and contrast, jigsaw learning, peer projects.  ___Schema-Building: 
projects. teaching, and projects.  Examples: Compare and  ___Schema-Building:
  contrast, jigsaw learning, Examples: Compare and
 ___Contextualization:
peer teaching, and projects. contrast, jigsaw learning,
 ___Contextualization:  ___Contextualization:
 peer teaching, and projects.
 Examples: 
Demonstrations, Examples: 
Demonstrations, Examples: 
Demonstrations, ___Contextualization: 
media, manipulatives, media, manipulatives, media, manipulatives, repetition,
 Examples: Demonstrations,  ___Contextualization:
repetition, and local repetition, and local and local opportunities. media, manipulatives,
 Examples: Demonstrations,
opportunities. opportunities.  repetition, and local media, manipulatives,
   ___Text Representation: opportunities. repetition, and local
 ___Text Representation:  ___Text Representation:  Examples: Student 
created opportunities.
 Examples: Student created  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Text Representation: 
drawings, videos, and games. drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples:  Examples: Student created  ___Text Representation:
 ___Modeling: Examples:  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, drawings, videos, and games.
 Examples: Student created
Speaking slowly and clearly, Speaking slowly and clearly, modeling the language you want  ___Modeling: Examples: drawings, videos, and
modeling the language you want modeling the language you students to use, and providing Speaking slowly and clearly, games.
students to use, and providing want students to use, and samples of student work. modeling the language you  ___Modeling: Examples:
samples of student work. providing samples of student want students to use, and Speaking slowly and clearly,
work. Other Techniques and Strategies providing samples of student modeling the language you
Other Techniques and Strategies used: work. want students to use, and
used: Other Techniques and ___ Explicit Teaching providing samples of
___ Explicit Teaching Strategies used: ___ Group collaboration Other Techniques and student work.
___ Group collaboration ___ Explicit Teaching ___Gamification/Learning throuh Strategies used:
___Gamification/Learning ___ Group collaboration play ___ Explicit Teaching Other Techniques and
throuh play ___Gamification/Learning ___ Answering preliminary ___ Group collaboration Strategies used:
___ Answering preliminary throuh play activities/exercises ___Gamification/Learning ___ Explicit Teaching
activities/exercises ___ Answering preliminary ___ Carousel throuh play ___ Group collaboration
___ Carousel activities/exercises ___ Diads ___ Answering preliminary ___Gamification/Learning
___ Diads ___ Carousel ___ Differentiated Instruction activities/exercises throuh play
___ Differentiated Instruction ___ Diads ___ Role Playing/Drama ___ Carousel ___ Answering preliminary
___ Role Playing/Drama ___ Differentiated Instruction ___ Discovery Method ___ Diads activities/exercises
___ Discovery Method ___ Role Playing/Drama ___ Lecture Method ___ Differentiated ___ Carousel
___ Lecture Method ___ Discovery Method Why? Instruction ___ Diads
Why? ___ Lecture Method ___ Complete IMs ___ Role Playing/Drama ___ Differentiated
___ Complete IMs Why? ___ Availability of Materials ___ Discovery Method Instruction
___ Availability of Materials ___ Complete IMs ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Lecture Method ___ Role Playing/Drama
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Availability of Materials ___ Group member’s Why? ___ Discovery Method
___ Group member’s ___ Pupils’ eagerness to learn collaboration/cooperation ___ Complete IMs ___ Lecture Method
collaboration/cooperation ___ Group member’s in doing their tasks ___ Availability of Materials Why?
in doing their tasks collaboration/cooperation ___ Audio Visual Presentation ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Complete IMs
___ Audio Visual Presentation in doing their tasks of the lesson ___ Group member’s ___ Availability of Materials
of the lesson ___ Audio Visual Presentation ___ Pupils’ eagerness to
of the lesson collaboration/cooperation learn
in doing their tasks ___ Group member’s
___ Audio Visual
Presentation collaboration/cooperation
of the lesson in doing their tasks
___ Audio Visual
Presentation
of the lesson

__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
__ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works

Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
__Contextualized/Localized and __Contextualized/Localized __Contextualized/Localized and __Contextualized/Localized __Contextualized/Localized
Indigenized IM’s and Indigenized IM’s Indigenized IM’s and Indigenized IM’s and Indigenized IM’s
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
__ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be used __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to
used as Instructional Materials used as Instructional Materials as Instructional Materials used as Instructional be used as Instructional
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition Materials Materials
__ local poetical composition __ local poetical
composition
GRADE 5 Paaralan Baitang/Antas V
Guro Asignatura EPP - ICT & ENTREPRENEURSHIP
DAILY LESSON LOG
Petsa/Oras SEPTEMBER 24-28, 2018 WEEK 7 Markahan 2ND QUARTER

WEEK 7 LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I. LAYUNIN 1. Nakasusunod sa sa usapan sa online discussion forum at chat. 1. Nakapagsisimula ng bagong discussion thread o nakabubuo
2. Nakapagpopost ng sariling mensahe sa online discussion forum at chart. ng sariling discussion group.
3. Naisasaalang-alang ang responsibilidad at mga paalaala sa pagsunod sa usapan sa online 2. Napahalagahan ang responsableng paggamit ng internet.
discussion forum at chat.
A. Pamantayang
Naipapakita ang kaalaman at kasanayan sa pagsali sa discussion forum at chat at sa pamamahagi ng mga dokumento at media files.
Pangnilalaman

B. Pamantayan sa Pagganap
Nakasasali sa discussion forum at format.

C. Mga Kasanayan sa
Nakasusunod sa usapan sa online discussion forum at chat. Nakakapag-post ng sariling Nakakapagsimula ng bagong discussion thread o nakakabuo
Pagkatuto ( EPP5IE-0g-17 ) mensahe sa discussion forum ng sariling discussion group.( EPPIE-0g-19 )
Isulat ang code ng bawat at chat. ( EPPIE-0g-18 )
kasanayan
Ang online discussion at chat ay naiiba sa discussion forum na pwedeng Makita kailanman at Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nakakapagsimula ng
II. NILALAMAN saanman. Bagaman my kapareho itong katangian tulad ng maari itong balikan kahit anong oras bagong discussion thread o nakakabuo ng sariling discussion
at kahit saan basta may access sa internet at computer. Sa isang online discussion forum at chat, group.
kailangang ang mga myembro ay naka-online upang makasali sa usapan sa isang forum o chat. Madalas nating gamitin ang internet para sa komunikasyon.
Mas lumalawak an gating pag-iisip dahil sa komunikasyon.
Kung gayon, mahalagang matutuhan natin ang iba’t ibang
paraan ng paggawa ng discussion thread o discussion group sa
internet upang doon makapagpalitan ng kaalaman, kuro-kuro
at opinion.
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Aralin 17-18, pahina____ Aralin 17-18, pahina_____ Aralin 17-18, pahina____ Aralin 19, pahina___ Aralin 19, pahina____
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang Aralin 17-18, pahina _____ Aralin 17-18, pahina _____ Aralin 17-18 , pahina_____ Aralin 19 pahina____ Aralin 19, pahina____
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan https://school.quipper.com https://school.quipper.com https://school.quipper.com https://school.quipper.com https://school.quipper.com
mula sa portal ng Learning
Resource https://www.google.com.ph. https://www.google.com.ph.
B. Iba Pang Kagamitang Cell phone, computer, internet Cell phone, computer, Cell phone, computer, Cell phone, computer, Cell phone, computer,
Panturo access, LCD projector, larawan internet access, LCD internet access, LCD internet access, LCD internet access, LCD
projector, larawan projector, larawan projector, larawan projector, larawan
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang Paano naipamalas ang speed at Anu-ano ang dapat Anu-ano ang mga paraan sa Ano ang dapat gawin upang Ano-ano ang paraan ng
aralin at/o pagsisimula ng accuracy gamit ang mga basic tandaan upang makasunod pagpopost ng mensahe sa maging isang responsible sa pangangalap ng website?
bagong aralin. function at formula sa electronic sa usapan sa online online discussion forum at anumang gagawing
spreadsheet? discussion forum at chat? chat? dokumento sa loob ng
thread?

Ipasagot ang mga tanong sa Ipasagot ang mga tanong sa Ano ang dapat gawin upang Pasagutan ang Kaya Mo Na Ba Anu-ano ang mga websites na
B. Paghahabi sa layunin ng Alamin Natin sa LM pahina____ Aamin Natin sa LM pahina madaling makapagpost ng sa LM nalalaman ninyo?
aralin ____ mga mensahe gamit ang
iyong facebook account?

C. Pag-uugnay ng mga
Sagutin ang Kaya Mo Na
Pagpapakita ng mga facebook Pagpapakita ng mga Google
halimbawa at bagong aralin
Nakasali na ba kayo ng isang Ba? Sa LM, pahina ____
group at Yahoo Group o Group at We Chat.
usapan sa online?
Yahoo Messenger
D. Pagtatalakay ng bagong Pagtatalakay tungkol sa Pagtatalakay tungkol sa Pagtatalakay sa Pagtatalakay tungkol sa Pagtatalakay tungkol sa
konsepto at paglalahad ng pagsusunod sa usapan sa online mga dapat tandaan sa responsibilidad at mga pagbubuo ng bagong pagpapahalaga ng
bagong kasanayan #1 discussion forum at chat. pagpopost ng sariling paalaala sa pagsunod sa discussion thread o sariling responsableng paggamit ng
mensahe. usapan sa online discussion discussion group. internet.
forum at chat.
E. Pagtatalakay ng bagong Ipagawa ang GAWAIN A, Ipagawa ang GAWAIN B: Ipagawa ang GAWAIN C: “ Ipagawa ang GAWAIN B: Ipagawa ang D: “ Discussion
konsepto at paglalahad ng Mensahe Ko… Sundan Mo sa LM “Mensahe MO… I-post Chat Ko… Proyekto Ko… sa LM Pagsisimula ng Discussion Natin… I-Online Natin”.. sa LM
bagong kasanayan #2 Pangkatang Gawain. Mo….sa LM Thread o Discussion Group
Gamit ang Facebook
Anu-ano ang dapat tandaan sa Magpost ng mga mensahe Gumawa ng isang online Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
F. Paglinang sa Kahabisaan tamang pagsunod sa online gamit ang iyong facebook discussion forum at chat Gumawa ng bagong Gumawa ng bagong
(Tungo sa Formative Assessment)
discussion forum at chat? account. gamit ang facebook account. discussion forum gamit ang discussion group gamit ang
Google Account. internet.
G. Paglalapat ng aralin sa
Bakit mahalaga ang online Ano ang kahalagahan ng Ano ang kahalagahan ng may Ano ang kahalagahan ng Paano nakakatulong ang
pang-araw-araw na buhay discussion forum at chat sa paggamit ng facebook sa facebook account sa discussion forum hindi lng sa internet sap ag-aaral at ibang
buhay ngayon hindi lng sa pag- online discussion forum at panahon ngayon? klase? ahensya?
aaral? chat?
Anu- ano ang dapat gawin upang Anu-ano ang mga paraan sa Ano ang dapat isaalang-alang Anu-ano ang mga paraan sa Paano nakabubuo ng isang
H. Paglalahat ng Aralin makasusunod sa usapan sa online pagpopost ng sariling upang maging responsable sa pagbubuo ng sariling discussion group?
discussion forum at chat? mensahe sa online anumang gagawing discussion group? Ano ang kahalagahan ng
discussion forum at chat dokumento sa loob ng responsableng paggamit ng
gamit ang facebook? thread? internet?
Gumamit ng hands on sa Magpopost ng sampung Pangkatang Gawain Bumuo ng isang discussion Sagutan ang Subukin Mo sa
I. Pagtataya ng Aralin computer para sa online mensahe gamit ang online Gamit ang facebook account group at magpopost ng mga LM
discussion forum at chat. discussion forum at chat. bumuo ng grupo at mensahe.
magkaroon ng isang
discussion forum.
J. Karagdagang gawain para sa
Magpost ng isang usapan sa Gamit ang computer at Magpost ng mga mensahe sa Magpost ng mga mensahe sa Gumawa ng ibang discussion
takdang-aralin at remediation online discussion forum at chat. internet magpopost pa ng inyong grupong nabuo. discussion group na inyong group kasama ang mga
mensahe sa inyong binuo. kaibigan ninyo?
facebook account.
IV. MGA TALA

V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
na magpapatuloy sa
remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
kong guro?
GRADE 5 Paaralan Baitang/Antas V
Guro Asignatura EPP-H.E
DAILY LESSON LOG
Petsa at Oras SEPTEMBER 24-28, 2018 (WEEK 7) Markahan 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. LAYUNIN 1. Nabubuo ang kagamitang 1. Nasuri ang proyekto ayon 1. Naisasagawa ang nabuong 1. Naisasagawa ang nabuong 1. Naisasagawa ang nabuong
pambahay na maaring sa sariling mungkahi at ng iba proyekto kung kinakailangan. proyekto kung kinakailangan. proyekto kung kinakailangan.
pagkakitaan. gamit ang rubrics.
2. Nakalilikha ng isang 2. Napapahalagahan ang
malikhaing proyekto nabuong proyekto batay sa
3. Nakapipili at Nakapamimili sariling pananaw at
ng materyales mungkahi ng iba.

Naipapamalas ang pang- Naipapamalas ang pang- Naipapamalas ang pang- Naipapamalas ang pang- Naipapamalas ang pang-
A. Pamantayang unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at unawa sa kaalaman at
kasanayan sa “gawaing kasanayan sa “gawaing kasanayan sa “gawaing kasanayan sa “gawaing kasanayan sa “gawaing
Pangnilalaman pantahanan” at tungkulin pantahanan” at tungkulin pantahanan” at tungkulin pantahanan” at tungkulin pantahanan” at tungkulin
at pangangalaga sa sarili. at pangangalaga sa sarili. at pangangalaga sa sarili. at pangangalaga sa sarili. at pangangalaga sa sarili.
Naisasagawa ang kasanayan Naisasagawa ang kasanayan Naisasagawa ang kasanayan Naisasagawa ang kasanayan Naisasagawa ang kasanayan
sa pangangalaga sa sarili at sa pangangalaga sa sarili at sa pangangalaga sa sarili at sa pangangalaga sa sarili at sa pangangalaga sa sarili at
B. Pamantayan sa Pagganap gawaing pantahanan na gawaing pantahanan na gawaing pantahanan na gawaing pantahanan na gawaing pantahanan na
nakakatulong sa pagsasaayos nakakatulong sa pagsasaayos nakakatulong sa pagsasaayos nakakatulong sa pagsasaayos nakakatulong sa pagsasaayos
ng tahanan. ng tahanan. ng tahanan. ng tahanan. ng tahanan.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang code K to 12- EPP5HE-0f-18 K to 12- EPP5HE-0f-19 K to 12- EPP5HE-0f-20 K to 12- EPP5HE-0f-20 K to 12- EPP5HE-0f-20
ng bawat kasanayan)

II. NILALAMAN Pagbuo ng Kagamitang Pagasaayos ng Proyekto kung Pagasaayos ng Proyekto kung Pagasaayos ng Proyekto kung
Pambahay na maaring Pagsusuri/Pagpapahalaga sa kinakailangan kinakailangan kinakailangan
Pagkakitaan(Paggawa ng Natapos na Proyekto
Apron)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____
Guro
2. Mga pahina sa Gabay ng Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____ Quarter2 Week 7 pp.____
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
Tela, sinulid, karayom, lapis,typewriting, rubrics na tela, sinulid, karayom, tela, sinulid, karayom, tela, sinulid, karayom,
B. Iba pang Kagamitang
pardon, medina, gunting nakasulat sa manila paper, padron, medida, gunting padron, medida, gunting padron, medida, gunting
pangturo
tsart ng rubrics.
IV. PAMAMARAAN
A. Balik –Aral sa nakaraang
aralin at sa pagsisimula ng
bagong aralin
Panggabay na Tanong: Panggabay na tanong: Panggabay na tanong: Panggabay na tanong: Panggabay na tanong:

“Alam niyo ba na maaring 1.Sinu-sino ang maaring Ipasagot sa mga mag-aaral Ipasagot sa mga mag-aaral Ipasagot sa mga mag-aaral
pagkakitaan ng pamilya na magpahalaga sa natapos na ang sumusunod na tanong: ang sumusunod na tanong: ang sumusunod na tanong:
maipakikita ang proyekto?
pagkamaparaan at 1.Naging matagumpay ba 1.Naging matagumpay ba 1.Naging matagumpay ba
pagkamalikhain aat 2.Bakit mahalagang ang ginawa mong proyekto? ang ginawa mong proyekto? ang ginawa mong proyekto?
B. Paghahabi ng layunin ng
maisasagawa mula sa mura matutunan ang wastong 2.Naging maganda ba ang 2.Naging maganda ba ang 2.Naging maganda ba ang
aralin
at matatagpuan sa pagpapahalaga sa sariling kinalabasan ng proyekto kinalabasan ng proyekto kinalabasan ng proyekto
pamayanan? gawa? mong ginawa? mong ginawa? mong ginawa?
3. Kung hindi naging 3. Kung hindi naging 3. Kung hindi naging
maganda o maayos ang maganda o maayos ang maganda o maayos ang
kinalabasan, ano ang dapat kinalabasan, ano ang dapat kinalabasan, ano ang dapat
mong gawin? mong gawin? mong gawin?

Pangganyak: Pangganyak: Pangganyak: Pangganyak: Pangganyak:

1. 1.Ipalabas sa mag-aaral ang 1. Buksan ang aralin sa 1. Buksan ang aralin sa 1. Buksan ang aralin sa
isang natapos na aralin pamamagitan ng laro. pamamagitan ng laro. pamamagitan ng laro.
Tingnan sa LM p.____. Tingnan sa LM p.____. Tingnan sa LM p.____.
C.Pag-uugnay ng mga
2.Ipalahad sa mga mag-aaral
halimbawa sa bagong aralin
kung sila ay nasiyahan sa
nabuong proyekto. Itanong
kung kanino humingi ng
suhestiyon upang
mapaganda ang proyekto
2.Itanong sa mga mag-aaral: 2.Itanong sa mga mag-aaral: 2. Itanong sa mga mag-aaral: 2. Itanong sa mga mag-aaral: 2. Itanong sa mga mag-aaral:

Mga bata, anu-anong mga Kanino humingi ng


D. Pagtalakay ng bagong
kagamitan sa bahay ang suhestiyon upang
konsepto at paglalahad ng
inyong makikita? mapaganda ang proyekto?
bagong kasanayan # 1
Kapaki-pakinabang ba ang
mga ito?

PAGLALAHAD: PAGLALAHAD: PAGLALAHAD: PAGLALAHAD: PAGLALAHAD:

Ipakita ang mga kagamitang 1.Talakayin ang iba’t-ibang 1.Ipaskil sa pisara ang mga 1.Ipaskil sa pisara ang mga 1.Ipaskil sa pisara ang mga
E. Pagtalakay ng bagong pambahay. Ipasuri sa mga uri ng instrumento sa pamantayan sa proyekto. pamantayan sa proyekto. pamantayan sa proyekto.
konsepto at paglalahad ng bata kung alin sa mga ito ang pagtatayo na nasa Linangin Timgan sa LM p.___ Timgan sa LM p.___ Timgan sa LM p.___
bagong kasanayan # 2 pwedeng pagkakitaan;bakit Natin sa Letrang A ng LM.
ito pwedeng pagkakitaan at 2.Hayaan ang mag-aaral na
kalian pwedeng pagkakitaan paghambingin ang iba’t-ibang
instrument ng pagtataya.

PAGPAPALALIM NG PAGPAPALALIM NG PAGPAPALALIM NG PAGPAPALALIM NG PAGPAPALALIM NG


KAALAMAN: KAALAMAN KAALAMAN KAALAMAN KAALAMAN

Gabayan ang mga bata sa Hayaan ang mga mag-aaral Gabayan ang mga mag aaral Gabayan ang mga mag aaral Gabayan ang mga mag aaral
F. Paglinang sa kabihasnan pagpili ng mga kagamitang na pahalagahan ang kanilang sa pagtalakay sa wastong sa pagtalakay sa wastong sa pagtalakay sa wastong
(Tungo sa Formative pambahay na maaaring nabuong proyekto ayon sa pagsasa ayos ng natapos na pagsasa ayos ng natapos na pagsasa ayos ng natapos na
Assessment) pagkakitaan. Itala ang scorecard na nasa Linangin proyekto. proyekto. proyekto.
napiling kagamitan isulat ang Natin sa letrang B ng LM.
paraan ng paggawa nito. Itanong : Bakit kailangan Itanong : Bakit kailangan Itanong : Bakit kailangan
maisaayos ang natapos na maisaayos ang natapos na maisaayos ang natapos na
proyekto? proyekto? proyekto?

Ano ang ang kahalagahan ng SABIHIN: SABIHIN: SABIHIN:


paggamit ng iba’t-ibang
G. Paglalapat ng aralin sa instrumento sa pagtataya san Upang maisaayos ang Upang maisaayos ang Upang maisaayos ang
pang-araw araw na buhay g natapos na proyekto? natapos na proyekto kung natapos na proyekto kung natapos na proyekto kung
kinakailangan, sundin ang kinakailangan, sundin ang kinakailangan, sundin ang
pamantayan sa pagsasaayos. pamantayan sa pagsasaayos. pamantayan sa pagsasaayos.
1. Itanong sa mga mag aaral: 1. Itanong sa mga mag aaral: 1. Itanong sa mga mag aaral:
Sa pagpili at pagbuo ng Bakit mahalagang isa ayos Bakit mahalagang isa ayos Bakit mahalagang isa ayos
kagamitang pambahay ang proyekto kung di naging ang proyekto kung di naging ang proyekto kung di naging
kailangn isa alang-alang natin maganda ang kinalabasan? maganda ang kinalabasan? maganda ang kinalabasan?
ang mga bagay na
H. Paglalahat ng aralin matatagpuan sa pamayanan 2. Bakit kailangang isaalang 2. Bakit kailangang isaalang 2. Bakit kailangang isaalang
at tiyaking ito ay kapaki- alang ang kagamitan, alang ang kagamitan, alang ang kagamitan,
pakinabang sa loob at labas panahon, oras at salapi sa panahon, oras at salapi sa panahon, oras at salapi sa
ng tahanan. pag aayos ng proyekto? pag aayos ng proyekto? pag aayos ng proyekto?

Sagutin ang mga tanong:

1.Anu-anong kagamitang Ipagawa sa mga mag-aaral Ipagawa sa mga mag-aaral Ipagawa sa mga mag-aaral Ipagawa sa mga mag-aaral
pambahay ang nasa inyong ang Gawin Natin sa LM p___. ang Gawin Natin sa LM p___. ang Gawin Natin sa LM p___. ang Gawin Natin sa LM p___.
tahanan?
I. Pagtataya ng aralin 2.Anu-anong kagamitang
pambahay ang maaaring
pagkakitaan?
3.Bakit mahalagang malaman
ang gamit ng bawat isa?

Sabihin sa mga mag-aaral na Ipagawa sa mag-aaral ang Ipagawa sa mag-aaral ang Ipagawa sa mag-aaral ang
Ipasaliksik sa mga bata ang ipakita sa kanilang mga Pagyamanin Natin sa LM Pagyamanin Natin sa LM Pagyamanin Natin sa LM
iba’t-ibang uri ng kagamitang magulang o kaibigan ang mga p____. p____. p____.
J. Karagdagan Gawain para sa pambahay at ang paraan ng natapos nilang proyekto.
takdang aralin at remediation paggamit nito. Ipatala sa kwaderno ang
kanilang mga nagging
suhestiyon o mungkahi.

V.MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking ginamit/nadiskubre
na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: ESP
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I.LAYUNIN
A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao at pagganap ng mga inaasahang hakbang, pahayag at kilos para sa kapakanan ng
pamilya at kapwa
B.Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang inaasahang hakbang, kilos at pahayag na may paggalang at pagmamalasakit para sa kapakanan at kabutihan ng pamilya at kapwa
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan EsP5P-IIg-27 Lingguhang
Pagsusulit
II.NILALAMAN Paggalang sa Opinyon ng Ibang Tao
III.KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro CG p. CG p. CG p. CG p.
2.Mga pahina sa kagamitang
pang-mag-aaral
3.Mga pahina sa teksbuk
4.Karagdagang kagamitan mula
sa portal ng Learning Resource
B.Iba pang kagamitang panturo Powerpoint presentation Powerpoint presentation Powerpoint presentation Powerpoint presentation
IV.PROCEDURES
A.Balik-aral sa nakaraang aralin Paano ninyo maipakikita ang
at/o pagsisimula ng bagong pagsasaalang-alang sa karapatan ng
aralin iba?
B.Paghahabi sa layunin ng aralin Ang pakikilahok sa anumang gawain
at mga patimpalak ay tunay na
kalugud-lugod. Dito ay mahahasa ang
inyong talento sa iba’t ibang larangan.
Marami kang makakasalamuha kung
kaya’t marami ka ring magiging
kaibigan kaya marapat lamang na ang
bawatisa sa inyo ay maging aktibo sa
pakikilahok sa mga patimpalak o
paligsahan. Sa mga ganito
ringpagkakataon ay hindi nawawala
ang pagbibigayan ng opinyon ng mga
kasapi sa paglahok kung kaya’t
marapatna pakinggan at igalang ang
mga suhestiyong ito ng mga kasapi
C.Pag-uugnay ng mga Simulan ang aralin sa pamamagitan
halimbawa sa bagong ralin ng pagbasa sa isang maikling
kuwento.
Ang Madulang Sabayang Big-Say-Wit
ni Pedro D. Arpia
Araw ng Lunes. Nag-anunsiyo si G.
Arpia sa kanyang mga eskwela na
magkakaroon ng paligsahan sa
Madulang Sabayang Big-Say-Wit.
Hinikayat niya ang mga nasa Baitang
V at VI na makilahok. Ang paligsahang
ito ay kailangan ng 25 kalahok ngunit
24 lamang ang interesadong
makilahok.
Hinikayat ni G. Arpia si Ken Andrey na
sumali upang makabuo ng grupo.
Umiling si Ken Andrey.
“Bakit ayaw mong sumali, Ken
Andrey?” ang tanong niya.
“Ayaw ko po,” ang pailing-iling pang
sagot ni Ken Andrey.
“Bakit? Nahihiya ka ba kaya ayaw
mong sumali?” ang pag- uusisa ng
guro.
Tumango lamang si Ken Andrey at
kasabay ng pagtungo ang pagpatak ng
kanyang mga luha.
“May problema ka ba, Ken? Sige,
sabihin mo sa akin at baka
makakatulong ako sa iyo,” ang pag-
aalo ng guro.
Lalong namalisbis ang luha ni Ken
Andrey sa kanyang mga pisngi. “Sir,
gustong-gusto ko po na ako ay
makasali sa mga ganitong patimpalak
ngunit hindi po ako sanay dahil simula
po nang ako ay mag-aral ay hindi pa
ako nakakasali sa anumang
patimpalak. Inggit na inggit po ako sa
mga kaklase kong pinipili ng aking
mga naging guro kaya kinasanayan ko
na po ang hindi pagsali. Kayo lamang
po ang guro na nag-alok ng ganitong
pagkakataon sa akin”, ang mahabang
paliwanag ni Ken Andrey.
“Ken, kailangan mong maipakita ang
iyong talento upang malaman mo
kung saan ka mahusay. Sumali ka at
huwag kang mahihiya. Tanggapin mo
ang oportunidad na ito at
makakatulong ito para sa iyong pag-
angat”, ang sagot ng guro.
Buhat noon ay naging masaya na si
Ken Andrey sa piling ng kanyang mga
kaklase, lalung-lalo pa sa oras ng
kanilang pag-eensayo. Lagi na siyang
nakangiti at nakita ng guro na
dumarami na ang kanyang mga
kaibigan.
Dumating ang araw ng Pandistritong
Paligsahan. Masaya ang buong grupo
lalung-lalo na nang dumating na ang
oras ng paghahayag ng mga nanalo.
“Ang nagkamit ng unang gantimpala
ay ang Paaralang Elementarya ng
Sawang,” ang sigaw ng guro ng
palatuntunan. Hindi magkamayaw
ang lahat sa sobrang tuwa.
Lalong nagtiwala si Ken Andrey sa
kanyang kakayanan nang angkanilang
grupo ang tanghaling kampeon sa
distrito.
“Masarap pala sa pakiramdam ang
sumali sa paligsahan. Doble ang
naging panalo ko: ang patimpalak sa
Big-Say-Wit at lalo’t higit ay ang
pagkakaroon ko ng napakaraming
kaibigan,” ang usal ni Ken Andrey.
“Sir, salamat po. Mula po ngayon, sa
lahat ng patimpalak susubukan kong
lumahok. Kaysarap po pala ng
pakiramdam,” ang nakangiting wika
niya.
Kaygaan ng pakiramdam ng buong
grupo lalung- lalo na ni Ken Andrey
nang umuwi ng tahanan ng hapong
iyon. “Salamat sa Big-Say-Wit. Isa na
namang bata ang nabuksan ko ang
isip at damdamin,” ang pabulong na
wika ni G. Arpia.
D.Pagtalakay ng bagong konspto Ipasagot sa mga bata ang mga tanong
at paglalahad ng bagong tungkol sa kuwentong napakinggan.
kasanayan #1 a. Sino ang batang ayaw sumali sa
patimpalak?
b. Bakit ayaw niyang sumali sa
patimpalak sa Big-Say- Wit?
c. Paano nahimok ni G. Arpia si Ken
Andrey na sumali sa patimpalak?
d. Tama ba na tuluyang alisin ni Ken
Andrey ang kanyang tiwala sa sarili sa
paglahok sa paligsahang katulad nito?
Bakit?
e. Paano makakatulong sa pag-angat
sa sarili ang pagsali sa mga
patimpalak?
f. Sa iyong palagay, bakit biglang
dumami ang mga kaibigan ni Ken
Andrey?
g. Ano ang aral sa kuwentong iyong
binasa?
E. Pagtalakay ng bagong Gawain 1
konsepto at paglalahad ng Ipasulat ang buod ng kuwento sa
bagong kasanayan #2 kuwaderno. Pumili ng ilang mag-
aaral na babasa ng kanilang ginawa.
Maaari ding ipakita ng mga mag-
aaral ang kanilang ginawa sa
kanilang katabing kamag-aral upang
suriin ang sinulat.
Gawain 2
1. Ipapangkat ang mga mag-aaral.
Isasagawa ng bawat pangkat ang
nakasulat sa activity card. Bibigyan
sila ng limang minuto para sa pag-
eensayo.
Pangkat 1 – Dula-dulaan
Bumuo ng isang dula-dulaan na
nagpapakita ng interes sa
pakikilahok sa mga paligsahan
habang nagpapakita ng
pakikipagkaibigan sa kanilang mga
nakakasalamuha sa timpalak.
Pangkat 2 – Pagguhit
Gumuhit sa isang buong puting
kartolina na ang inyong grupo ay
nasa isang patimpalak. Isalaysay ang
pangyayari.
Pangkat 3 - Tula
Bumuo ng isang tula tungkol sa
mabuting maidudulot ng pakikilahok
sa mga paligsahan. Humanda sa
sabayang pagtula sa harap ng klase.
2. Pagpapalabas ng bawat pangkat.
F.Paglinang na Kabihasaan 1. Magkaroon ng maikling
pagbabalik-aral ng mga gawain. Sa
tulong ng guro, hayaang
pagnilayan ng mga mag-aaral kung
ano angtumimo sa kanilang puso
sa gawaing nagdaan.
2. Gumawa ng isang maikling
kuwentong batay sa karanasan
tungkol sa pakikilahok sa mga
paligsahan at kung papaano
lumawak ang kanilang
pakikipagkaibigan sa kapwa bata.
Ibahagi sa mga kamag- aaral ang
sinulat na maikling kuwento.
G.Paglalapat ng aralin sa Bigkasin at sauluhin ang mga linya
pangaraw-araw na buhay ng maikling tula.
Ang pagtitiwala sa sarili ay
kayang-kayang gawin
Magdadala ito ng tagumpay sa
lahat ng ‘yong gawain
Pagsali sa mga patimpalak
kaygandang simulain
Kasamahan mo sa timpalak, tiyak
na ika’y mamahalin
Sabihin:
Alam kong naisapuso na ninyo
ang kahalagahan ng pakikilahok
sa mga paligsahan na humahasa
sa inyong talento at nagdadagdag
sa inyong mga kaalaman. Ngayon
ay magkakaroon tayo ng
patimpalak sa paggawa ng poster.
Ipakikita ninyo sa bahagi ng
poster ang paggalang sa opinyon
ng ibang tao. Ang bawat
miyembro sa tatlong grupo ang
magtutulung-tulong sa pagbuo ng
poster.
1. Pagpapaalala ng mga
pamantayan sa paggawa
2. Paggabay ng guro habang
gumagawa ng poster ang mga
bata.
3. Matapos ang gawain ay
pasasagutan ang tseklis.
Mga Tanong
Oo Hindi
1. Ginawa ba ng aming grupo ang
lahat ng makakaya para
mapaganda ang poster?
2. Naging palakaibigan ba ang
bawat isa sa aming grupo habang
nasa patimpalak?
3. Naipakita ba ng bawat isa sa
grupo ang paggalang sa opinyon
ng bawat kasapi?
4. Nasunod ba namin nang
maayos ang tamang pamamaraan
sa paggawa?
5. Naging matagumpay ba ang
pagsasama-sama namin sa grupo
para sa adhikaing mapaganda ang
poster?
H.Paglalahat ng aralin Panuto: Basahin
ang sumusunod na
sitwasyon. Piliin
ang titik ng
tamang sagot.
1. Magkakaroon
ng paligsahan sa
inyong paaralan sa
pag-awit. Ikaw ang
napili ng iyong
gurong lumahok
ngunit
kinakabahan ka
dahil ang kaibigan
mong nasa Baitang
VI ay kasali rin at
alam mo na
napakaganda rin
ng kanyang boses.
Tutuloy ka ba sa
pagsali? Bakit?
Mga Tanong
Oo
Hindi
1. Ginawa ba ng
aming grupo ang
lahat ng makakaya
para mapaganda
ang poster?
2. Naging
palakaibigan ba
ang bawat isa sa
aming grupo
habang nasa
patimpalak?
3. Naipakita ba ng
bawat isa sa grupo
ang paggalang sa
opinyon ng bawat
kasapi?
4. Nasunod ba
namin nang
maayos ang
tamang
pamamaraan sa
paggawa?
5. Naging
matagumpay ba
ang pagsasama-
sama namin sa
grupo para sa
adhikaing
mapaganda ang
poster?
A. Hindi para siya
ay pagbigyan ko.
B. Hindi dahil baka
magalit siya sa
akin pag tinalo ko
siya.
C. Sasali para
mahasa ako sa
aking talento dahil
alam kong malaki
ang maitutulong
nito sa aking pag-
unlad.
D. Sasali ako at
nang maipakita ko
sa lahat na
magaling akong
umawit at maging
sikat ako sa buong
paaralan.
2. Inatasan ka ng
guro na maging
lider sa inyong
pangkat sa
pagsasanay ng
sayaw na inyong
ilalaban sa
darating na
Foundation Day ng
paaralan.
Napansin mo na
may isang kalahok
na laging
bumubukod sa
isang tabi kapag
oras ng pahinga.
Ano ang iyong
gagawin?
A. Kakausapin ko
siya at sasabihang
makilahok sa lahat
ng miyembro para
maging
kapalagayan niya
ng loob.
B. Hahayaan ko
siya sa kanyang
ginagawa dahil
baka siya ay
magalit kapag
pinakialaman ko.
C. Hindi na lamang
namin siya isasali
sa sayaw dahil
mukhang siya ay
may problema.
D. Pagtsitsismisan
namin siya dahil
hindi siya
marunong
makisama.
3. Bumubuo ang
inyong grupo ng
isang palabas para
sa Buwan ng Wika.
Gusto mong
ipagawa ang lahat
ng iyong naiisip
dahil ibig mong
manalo sa
paligsahang ito.
May mga
kasamahan ka sa
grupo na hindi sila
panig sa iba mong
suhestiyon. Ano
ang gagawin mo?
A. Hindi ka na
lamang sasali.
B. Ipagpipilitan mo
ang iyong gusto
para sa palabas.
C. Magagalit ka sa
kanila at sasabihan
mo na sila ay hindi
marunong.
D. Igagalang mo
ang opinyon ng iba
mong kasamahan
at pag-aaralan
ninyong lahat ang
mas makabubuti
para mapaganda
ang bubuuin
ninyong palabas.
4. Si Herlandia ay
mahusay sa
pagganap ngunit
mahina ang
kanyang loob sa
pagharap sa
maraming tao.
Nagkaroon ng
paligsahan sa pag-
akting sa paaralan
at isa siya sa
lalaban. Marami
ang natutuwa sa
kanyang galing
kaya naman sobra
ang taas ng
pagtingin niya sa
kanyang sarili.
Tama ba ang
kanyang
ipinapakitang pag-
uugali?
A. Oo, sapagkat
naiiba siya sa
karamihan.
B. Oo, sapagkat
lalo siyang
hahangaan ng
marami.
C. Oo, dapat na
ipakita niyang mas
angat siya sa
karamihan.
D. Hindi, sapagkat
ang talento ay
dapat ibahagi sa
iba at nang lalo
pang dumami ang
kaibigan.
5. Sumali kayo sa
paligsahan sa
maramihang pag-
awit. Maaga
kayong nakarating
sa pagdarausan at
nakita mong
marami na ring
kalahok mula sa
iba’t ibang
paaralan ang
naroon na rin.
Habang hindi pa
nagsisimula ang
paligsahan, ano
ang mainam mong
gawin?
A. Makikipagkilala
ako sa kanila at
makikipagkaibigan.
B. Hindi ko sila
papansinin at
mananahimik na
lamang ako.
C.Tumigil sa aking
upuan at hintayin
ang pagsisimula ng
patimpalak.
D. Magpapasiklab
ako sa kanila at
ipapakitang kaya
namin silang
talunin sa
paligsahan.
Panuto: Isulat ang
T kung tama ang
isinasaad at M
kung hindi wasto.
______ 1. Ang
pakikipagtagisan
sa mga patimplak
ay isang gawaing
hindi kaiga-igaya.
______ 2. Ang
paggalang sa
opinyon ng iba ay
isang gawaing
kalugud-lugod.
______3. Ang
pagsali sa mga
patimpalak ay
makatutulong
upang mas lalo
pang dumami ang
taong kakilala at
maging kaibigan.
______4.
Magsisinungaling
ako na mahusay sa
mga paligsahan
para makakuha
ako ng maraming
kaibigan.
______5.
Makatutulong sa
iyong kakayahan
sa mga paligsahan
ang pagpapalakas
ng loob ng iyong
mga kaibigan.
I.Pagtataya ng aralin
J.Karagdagang Gawain para sa
takdang aralin at remediation
V.MGA TALA
VI.PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral na ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried.
nakauha ng 80% sa pagtatayao. next objective. next objective. next objective. next objective. Move on to the
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. next objective.
_____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% ___Lesson not
mastery mastery mastery carried.
_____% of the
pupils got 80%
mastery
B.Bilang ng mag-aaralna ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not
nangangailangan ng iba pang answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. in answering their lesson. find difficulties in
Gawain para sa remediation ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in answering their
answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils found
because of lack of knowledge, difficulties in
___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson skills and interest about the answering their
because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, lesson. lesson.
and interest about the lesson. and interest about the lesson. skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the ___Pupils did not
___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the lesson, despite of some enjoy the lesson
lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties difficulties encountered in because of lack of
encountered in answering the encountered in answering the encountered in answering the answering the questions asked by knowledge, skills
questions asked by the teacher. questions asked by the teacher. questions asked by the teacher. the teacher. and interest about
___Pupils mastered the lesson despite ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson the lesson.
of limited resources used by the despite of limited resources used by despite of limited resources used despite of limited resources used ___Pupils were
teacher. the teacher. by the teacher. by the teacher. interested on the
___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished lesson, despite of
their work on time. their work on time. their work on time. their work on time. some difficulties
___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their encountered in
work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary answering the
behavior. behavior. behavior. behavior. questions asked by
the teacher.
___Pupils
mastered the
lesson despite of
limited resources
used by the
teacher.
___Majority of the
pupils finished
their work on time.
___Some pupils
did not finish their
work on time due
to unnecessary
behavior.

C.Nakatulong ba ang remedial? ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners
Bilang ng mag-aaral na above above above above who earned 80%
nakaunawa sa aralin. above

D.Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners
magpapatuloy sa remediation activities for remediation additional activities for remediation additional activities for additional activities for who require
remediation remediation additional
activities for
remediation
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: MATHEMATICS
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I.OBJECTIVES
A. Content Standards The learner demonstrates The learner demonstrates understanding The learner demonstrates The learner demonstrates The learner demonstrates
understanding of decimals of the four fundamental understanding of the four understanding of the four understanding of he four
operations involving decimals and ratio fundamental fundamental operations involving fundamental
and proportion operations involving decimals decimals Operations involving
decimals and ratio and
proportion.
B. Performance Standards The learner is able to recognize and The learner is able to apply the four The learner is able to apply the four The learner is able to apply the The learners are able to
represent decimals in various fundamental operations involving fundamental operations involving four fundamental operations apply the four fundamental
forms and contexts decimals and ratio and proportion in decimal in mathematical problems involving decimals operations involving
mathematical problems and real-life and real-life situations decimals and ratio and
situations proportion in mathematical
problems and real-life
situations
C. Learning Estimates the quotients of decimal Solves routine and non-Routine Solves routine and non-routine Creates problems (with Creates problems (with
Competencies/Objectives numbers with reasonable results problems involving division without any problems involving division with any reasonable answers) involving reasonable answers)
Code: M5NS-Ilg-177 of of multiplication or division or with involving multiplication
the other operations of decimals and the other operations of decimals and any of the other operations of and division or with any of
whole numbers including money whole numbers including money decimals and whole numbers the other operation and
using appropriate problem solving using appropriate problem solving including money whole numbers
strategies and tools strategies and tools Code: M5NS –IIg-121.1 including money.
Code: M5NS-IIg-121.1 Code: M5NS – II6.120.1 Code - M5NS- IIg – 121.1,
II.CONTENT Estimating the quotients of decimal Solving routine and non-Routine Solving routine and non-routine Creating problems (with Creating Problems (With
numbers with reasonable results problems involving division without any problems involving division with any reasonable answers) involving Reasonable Answers)
of of the multiplication or division or with Involving Multiplication
the other operations of decimals and other operations of decimals and any of the other operations of and Division or With Any of
whole numbers including money whole numbers including money decimals and whole numbers the Other Operations and
using appropriate problem solving using including money Whole Numbers
strategies and tools appropriate problem solving Including Money
strategies and tools
III.LEARNING RESOURCES
A.References
1.Teacher’s Guide pages Curriculum Guide, page 59 Curriculum Guide, page 59 Curriculum Guide, page 59 Curriculum Guide, page 59 Curriculum Guide, page 59
Lesson Guide in Elem. Math Grade 5 p. Lesson Guide in Elementary Mathematics 4 Teaching Guides Lesson Guide in Math 5, p
318-320 Mathematics 5 pp 318 - 321 pp. 164-167 301-305, 318-321
2.Learners’s Materials pages
3.Textbook pages Excelling in Mathematics 5 pp 220-221 Mathematics for Better Life, pp 186 - Growing Up With Math 5 pp., Mathematics for Better Life
189 Lesson Guides in Elementary 5
Math 5 pp. 268,270, 301-305,
318-321
4.Additional materials from learning DLP Gr. 6, Module 8 DepEd Learning Portal, Math 6 – MISOSA Gr. 5 Module-
resource (LR) portal Division of Decimals (2166) Word Problems on
Multiplication and Division
of Decimals
B.Other Learning Resource Flashcards, Power point presentations, Activity sheets, meta cards metacards, chart, picture of a boy metacards, tarpapel Flash cards, activity sheets,
tarpapel selling newspaper during cartolina strips, charts
weekends
IV.PROCEDURES
A.Reviewing previous lesson or 1.Drill Drill 1. Drill 1. Drill 1. Drill
presenting the new lesson Strategy: Relay Game Basic Division Facts Strategy: Let’s Pick Some Fruits Conduct a drill on solving Mental computation on
Mechanics: Mechanics: Mechanics: problems involving any of the multiplying and dividing
20. Divide the class into 3 groups. n. Let 5 pupils stand on the aisle of the Pick up a pupil’s name from a pre- four operations of decimals decimals
21. Each group holds the cards room. prepared basket. Ate learned how to cook beef (By group)
containing the answers. o. The pupil who gets the correct answer The one who will be picked will pick sinigang. She used 0.5 kg of G – 1 7.11 X 5
22. Flash cards containing division of moves one step forward. (One step for an apple from the tree then division radish and 0.25 kg. of okra. How G – 2 8.6 X 2
decimal numbers. every right answer) sentence written on the apple. many kilograms of vegetables did G – 3 3.6 ÷ 4
23. As you flash the card the pupil p. The first pupil who reaches the place 2. Review she use? G – 4 0.45 ÷ 5
holding the answer stands and come of the teacher wins the game. Directions: Arrange the jumbled Review problem solving steps and G – 5 0.56 ÷ 7
forward. The first pupil with the correct 6. Review letters to form the different step in strategies. Ask the learners to tell 2. Review
card to stand earns a point for his/her Division of whole Numbers solving word problems. what they understand about the Directions: Rearrange the
group. Materials: 4 sets of cards with digits 0-5 following essential guide jumbled steps followed in
24. The group with the most point Mechanics: questions to problem solving. solving
wins. 6. Form 4 groups. Give each group a set What is asked in the problem? mathematical problem in
2. Reviewing Previous Lesson of cards. What are given? proper order.
Directions: Perform as indicated. 7. Using the numbers on their cards, ask How will you solve the ___ Transform the word
1. The quotient if you divide 0.426 by 6 each group to form a division equation problem? problem into an equation
is ________. that will satisfy the question the teacher What operation/s will be used? ___ Find what is/are given
2. Find the quotient of 0.455 ÷ 5. will dictate. What is the number sentence? fact s
3. If you divide0.258 by 6, what is the a. Form a division equation that gives the Is the solution or process ___ Know what is asked
answer? smallest possible quotient. correct? ___ Determine the
4. 3.65 ÷ 5 = N = ______. b. Form a division equation that gives What is he answer? operation to be used
5. Solve for N in the equation, 0.801 ÷ 9 the greatest possible quotient. ___ Solve for the answer
= N. 8. The group who can first get the ___ Write the answer
correct answer gets the point.
9. The first group to earn 3 points wins
the game.
B.Establishing a purpose for the lesson What is estimation? How do you keep yourself healthy? What items are usually sold by pairs Read and study this problem How many of you knew
When do you use it? or by pack? It’s Mother’s birthday. Her how to spend money
How is it important to your daily lives? What are the activities that you usually do to daughter Gwenyth gave her a wisely?
make yourselves pair of slippers that cost P 80.50 How can you show it?
healthy and fit? and a bandana worth P 250.00.
How much was left to her after
What kind of food do you prefer? Why? buying gifts for mother?
Can you solve the problem? Why
not?
What is the needed information
for you to solve the problem?
C.Presenting Examples/ instances of Present this problem My sister and I drink 0.5 liter of fresh At the department store, men’s socks Post the jumbled word problem Presentation
the new lesson Mang Isidro made the electrical fruit every day. How many days will 3.5 sell at 3 pairs for P97.50. on the board Strategy: Choosing the
installations inside his liters of fruit juice last for both of us? a. How much does each pair of socks and 2.16 kg. of fruits Operation
house. He bought 10.25 m of electric cost? Godfrey bought 3.5 kg of chicken Simplifying the Problem
wire for Php 122.50. b. If Joel needs only 7 pair of socks How many kilograms of foods did At a department store,
About how much did he pay for each how much does he need to pay the he buy? men’s socks sell at 3 pairs
meter of wire? cashier? He also bought 5.6 kg. of rice for
Ask some pupils to read the P97.50. If Sonia bought 6
sentences written on the strips pairs of the same socks
from
sidewalk vendor for
P172.50. Which is cheaper
to buy and
by how much? If you buy
10 pairs to sidewalk vendor
how
much will you pay?
a. Help the pupils
understand the problem
better by ask-
ing some comprehension
questions.
b. Let them plan on how
they will solve the problem
What operations should be
used?
How will write the
equation or number
sentence?
Recall the steps in four
fundamental operations
involving
decimals and whole
numbers including money.
Compare the prices from
department store and
sidewalk
vendor.
If you were to buy this kind
of socks in which place will
you go? Why?
D.Discussing new concepts and Group pupils into 3 to answer these What is asked in the problem? Strategy: Activity Based Can you arrange the sentences Divide the class into group
practicing new skills #1 questions: What are given? Activity: 4A’s to form a word problem? of 5s. Tell each member of
What did Mang Isidro buy? How will you solve the problem? Act How much was the 3 pairs of Ask pupils to do the activity by the
How many meters of wire did he What is the number sentence or socks? pairs group that to create
buy? What was its cost? equation? Analyze What is the first questions? (Give ample time for the pupils to problem, they are going to
About how much did he pay for each Write the number sentence? How will you solve it? work on the activity.) help each other to
meter of wire? Solve for the answer. Apply Now, let us try to solve Give time for each pair to finish
Look back if the answer makes sense? question 1? their work.
Give them time to work on their How do fresh fruit juices help our body? Act How many pairs of socks does Ask them to report and post familiarize themselves with
activity. Post them on the board and Joel need? their output the concept about the four
explain. Analyze How will you solve that Godfrey bought 3.5 kg of chicken. fundamental
To estimate, follow these steps: question? He also bought 5.6 kg. of rice, and operations and its
Mang Isidro made the electrical Apply Now, let us try to solve 2.16 kg. of fruits. How many application to real-life
installations inside his question 2? kilograms of foods did he buy? situation. Then, tell them
house. He bought 10.25 m of electric Do you all agree that this is the to
wire for Php 122.50. correct arrangement? Why? think of the type of
About how much did he pay for each Is there any other arrangement? problem they are planning
meter of wire? Can you show other to create. Lastly, advise
arrangement? them to read the problem
1. Round the divisor and dividend to Does your work make sense? similar to the one given
the nearest whole Now let us solve the problem. Do and study the
number. it with your partner. solution.
2. Use compatible numbers. Let the pupils work on the After each group have
3. Divide. about 12 problem and ask the first finished, asked them to
10.25 122.50 10 120 pair to finish to show her solution post their
Note: 120 and 10 are compatible on the board. output on the board
numbers.
So, Mang Isidro paid about Php 12.00
for each meter of electric wire.
Why are compatible numbers helpful in
estimating decimal quotients?

E. Discussing new concepts and Give more examples Give more examples Give more examples Give more examples Give more examples
practicing new skills #2
F.Developing Mastery Directions: What compatible numbers Directions: Read the problems carefully Strategy: Practical Inquiry Model Talk on the problem formed by After the output have been
will help you make an then solve. Activity AICDR the pupils. posted, asked each group
estimate for the following numbers? 1. Our family can consume 0.75 kg of rice Team 1 How do you know that the to
1). 2.43 ÷ 0.78 a day. How many Jun’s monthly electric bills for the arranged sentences formed a do the reporting, explaining
2). 4.31 ÷ 0.53 days will it take us to consume 22.5 kg. past seven months were: correct word problem? how they create the
3). 7.68 ÷ 4.2 of rice? Php1,089.38; Php1,187.86; Talk on the problem formed by problem.
4). 19.85 ÷ 2.5 2. Mother paid Php300.65 for 3.5 kg of Php1,086.52; Php1,283.27; the pupils. The teacher then will ask:
5). 15.2 ÷ 2.5 fish. How much does Php1,085.64; Php1,187.09 and How do you know that the How did you create a
a kilogram of fish cost? Php1,185.43. How much was Jun’s arranged sentences formed a problem
3. Mr. David bought 6 white T-shirts for average monthly electric bill? correct word problem? similar to the one given?
Php599.70. How Ask How many months were the How many kilograms of foods did We familiarized ourselves
much was the cost of each T- shirt? given electric bills? he buy? with the concept and its
4. Mang Kanor paid Php689.15 for 5 kg Investigate What is asked in the He also bought 5.6 kg. of rice application
of dried fish. How problem? Godfrey bought 3.5 kg of chicken. to real-life situation.
much was the cost of each kilogram of Create How will you solve the He also bought 5.6 kg. of rice, and We thought of the type of
dried fish? problem? 2.16 kg. of fruits. How many problem we wanted to
10. Alex bought a piece of rattan 2.8m Discuss Try to solve the problem. kilograms of foods did he buy? create.
long. He cut it into pieces of 0.4 m each. Reflect What is you answer? Page403 We read some problems
How many pieces did he make? Team 2 What are the things a problem similar to the one given
For the last four weeks, Rica’s should have? and studied
mother recorded the grocery bills as Can you name them? the solution.
follows: Php1,427.00; Php1,805.75;
Php1,753.25 and Php1,263.50. What How do you know that a For more practice, let
was the average bill per week? problem has the complete pupils create problems
Ask How many weeks were the given information? similar to the
grocery bills? Can the problem be solved if given problem provided by
Investigate What is asked in the there is a missing the teacher.(Using Think-
problem? fact/information? Pair and
Create How will you solve the So, what are the things needed to Share)
problem? create a complete word Directions: Fill the blank
Discuss Try to solve the problem. problem? with a question to create
Reflect What is you answer? We familiarized ourselves with problem
Team 3 the concepts of the four using the data given.
Mr. Dionisio commission for the last operations. A pharmacist is filling a
five months were: Php12,089.45; We thought of the type of prescription that call for
Php11,187.80; Php16,686.75; problem we want to create. 0.20
Php18,283.25; Php19,085.70. How We read some sample gram of a vitamin. The
much was Mr. Dionisio’s average problems and studied their vitamin is only available in
monthly commission? solutions. 0.05
Ask How many monthly commissions Let’s try to create another gram tablets. How many
were the given? problem using these information. tablets should he put in the
Investigate What is asked in the Be con-
problem? sure to show the solution for the tainer. If there are 5
Create How will you solve the problem you made. prescriptions,
problem? __________________?
Discuss Try to solve the problem.
Reflect What is you answer?
G.Finding Parctical application of Strategy: Group Work- How Fast We Group Work Strategy: Scaffold- Group the pupils into four. Let
concepts and skills in daily living Are? Directions: Read each problem carefully Knowledge Integration each group work collaboratively
Mechanics: then solve for the Activity: 4A’s on the assigned task for them
a. Group the pupils into 3. correct answer. Activity I will give you your based on the table
b. Distribute envelopes with activity 1. A group of 5 pupils signed up for a respective activity sheets to work on Presented below:
cards. weekend computer Analysis (Pupils will work The table below shows the data
c. Tell the pupils to estimate the course. They paid a total of Php315.75. on the activity sheets and discussed of the vegetables harvested by
quotients and write them How much did each pupil pay? what to do with their problem.) Gwen, Godwin and Jim
in the meta cards as fast as they can. 2. In an EPP class, Lance made 8 Abstraction Work with you Group I - Addition of Decimals
d. The group who finishes first wins hamburgers for lunch respective teams actively and be sure Directions: Based on the table of
using 1.36 kg of ground beef. How much toparticipate with the team’s output. data presented, create a problem
ground beef Application Try to solve your problem involving addition of decimals.
was used in each hamburger? Mr. Reyes bought 175 Group II – Subtraction of
3. Aunt Lucy paid Php258.45 for 9.2 kg of hollow blocks at P6.75 per piece and Decimals
rice. How 3 sacks of cement at P235.50 per Directions: Based on the table of
much did a kilogram of rice cost her? sack. How much did Mr. Reyes data presented, create a problem
spend? involving subtraction of decimals.
Group III – Multiplication of
Decimals
Directions: Based on the table of
data presented,
create a problem involving
multiplication of
decimals.
Group IV – Division of Decimals
Directions: Based on the table of
data presented, create a problem
involving division of decimals.
H.Making generalization and How do we estimate decimal How do we solve problems involving How do we solve routine and non- Lead the pupils to generalize How will you create a
abstraction about the lesson quotients? division of decimals? routine problems involving division To create a word problem, problem (with reasonable
with any of the other operations of ● familiarize yourself with the answers)
decimals including money using concept involving multiplication and
appropriate problem solving ● think of the type of problem to division or with any of the
strategies and tools? be created. other
a. Consider the character, cite the operations and whole
situation/setting, data numbers including money?
presented, word problem to be
created and the key
question.
b. Ensure that the word problem
is clearly stated and
practical
Read some sample problems
and study their solutions.
I.Evaluating learning Directions: Estimate each quotient. Directions: Read the problems carefully Directions: Using the data below, Directions: Read the data
Letter only. then solve. Analyze and solve the following create a one -step word problem given. Ask question to
1). 8.9 ÷ 3.2 = 1. Mr. Ramos paid Php323. 75 for 35 involving: create problem
problems
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 liters of gasoline. How (a) Addition of Decimals involving multiplication and
Albert’s mother gives him Php 50.00
2). 41.96 ÷ 5.9 = much did each liter cost? (b) Subtraction of Decimals division or with any of the
every day. He spends 0.5 of it and
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 2. When a greater number is divided by a (c) Multiplication of Decimals other operations and
saves the other half. How much
3). 44.3 ÷ 3.8 = smaller number, (d) Division of Decimals whole number including
saving does he have for 5 days?
A. 9 B. 10 C. 11 D.12 the quotient is 20. If the smaller number money.
4). 15.77 ÷ 2.81 = is the tenths digit 1. Mrs. Cruz bought 5
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 of 2.5, find the greater number. mangoes for P45.50. If she
3. A boy bicycles 7.5 km in 40 minutes. has
Find his average P136.50,
speed in kilometer per minute? ______________________
4. How many pieces of wire each 2.4 dm _______?
long can be cut 2. A 0.60 sac of fertilizer
from a roll of wire 15 m long? was used equally at 0.12
5. Ina has Php400 in her pocket. If she sack per
has 8 paper bills, field.
what are the possible denominations of ______________________
paper bills she _____________?
has? 3. Mrs. Roxas had 0.81
metre of gold ribbon which
he cut
Into pieces. If each piece
measured 0.09 metre,
__________
______________________
______?
4. Josie bought and paid
P630.00 for 3.5 kilogram of
pork,
good for 3 days.
______________________
_______?
5. At P18.35 a litre, Jun
gave the cashier P200-bill
and re-
ceived a change of P34.85.
______________________
_?
J.additional activities for application or Directions: Read and analyze the Directions: Solve each problem following Directions: Solve the problem below A. Directions: Create a word Directions: Create your
remediation problem. the 4-step plan. What will be the total amount of problem by completing the data own problem (with
1. A newspaper sheet is about 0.68 mm 1. Andy travelled 154.5 km. in 3.2 your savings for one week if you are needed. Supply the data that reasonable answers)
thick. Antonio hours. What was his average saving 0.25 of Php 60.00 which your would complete the involving multiplication and
has a stack of newspaper sheets 34.94 speed for the journey? mother is giving you everyday? problems below. Then solve for division or with any of the
mm high. About how many newspaper 2. 2. An 11-year old boy roller the correct answer. other
sheets are in the stack? skated around a rink two times 1. For every that Jonna receives operations of whole
in 4.14 minutes. What was her from her mother daily, she saves . numbers including money
average time per lap? How much does she save in a
3. 3. Jose bought 5-metre hose week?
for Php60.55. How much did
each meter of hose cost?
4. 4. Lyn, Beth, and Amy bought
materials for their project
worth ₱276.45. The girls
divided the amount equally
among themselves. How much
is each share?
V.REMARKS
VI.REFLECTION
A.No. of learners who earned 80% in ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to
the evaluation objective. objective. objective. next objective. the next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80%
mastery
B.No.of learners who require ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in answering ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find
additional activities for remediation answering their lesson. their lesson. answering their lesson. answering their lesson. difficulties in answering their
___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in answering their ___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in lesson.
their lesson. lesson. their lesson. answering their lesson. ___Pupils found difficulties in
___Pupils did not enjoy the lesson because of ___Pupils did not enjoy the lesson because of ___Pupils did not enjoy the lesson because ___Pupils did not enjoy the lesson answering their lesson.
lack of knowledge, skills and interest about lack of knowledge, skills and interest about of lack of knowledge, skills and interest because of lack of knowledge, skills ___Pupils did not enjoy the
the lesson. the lesson. about the lesson. and interest about the lesson. lesson because of lack of
___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the knowledge, skills and interest
despite of some difficulties encountered in despite of some difficulties encountered in despite of some difficulties encountered lesson, despite of some difficulties about the lesson.
answering the questions asked by the answering the questions asked by the teacher. in answering the questions asked by the encountered in answering the ___Pupils were interested on
teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of teacher. questions asked by the teacher. the lesson, despite of some
___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of difficulties encountered in
limited resources used by the teacher. limited resources used by the teacher.
___Majority of the pupils finished their work ___Majority of the pupils finished their work ___Majority of the pupils finished their ___Pupils mastered the lesson despite answering the questions asked
on time. on time. work on time. of limited resources used by the by the teacher.
___Some pupils did not finish their work on ___Some pupils did not finish their work on ___Some pupils did not finish their work teacher. ___Pupils mastered the lesson
time due to unnecessary behavior. time due to unnecessary behavior. on time due to unnecessary behavior. ___Majority of the pupils finished despite of limited resources
their work on time. used by the teacher.
___Some pupils did not finish their ___Majority of the pupils
work on time due to unnecessary finished their work on time.
behavior. ___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.

C.Did the remedial work? No.of ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned
learners who have caught up with the above 80% above
lesson
D.No. of learners who continue to ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require
require remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation additional activities for
remediation
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: ENGLISH
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I.OBJECTIVES
A.Content Standards Demonstrates understanding that Demonstrates understanding Demonstrates understanding of Demonstrates command of the Demonstrates command
words are composed of different that reading a wide range of texts the of library skills to research a conventions of standard of the conventions of
parts to know that their meaning provides pleasure and avenue for variety of topics English grammar and usage standard English
changes depending in context self – expression and personal when speaking or writing grammar and usage when
development speaking or writing
B.Performance Standards Uses strategies to decode correctly Uses literal information from Utilizes various sources (online Uses the correct degrees of Uses the correct degrees
the meaning of words in isolation texts to make generalizations resources) to gather relevant adjectives in general and their of adjectives in general
and in context information functions in various discourse and their functions in
(oral and written) various discourse (oral
and written)
C.Learning Identify different meanings of 1. Read aloud literary texts with Gather relevant information 1. Compose clear and coherent 1. Compose clear and
Competencies/Objectives content specific words (denotation appropriate facial from various sources - online sentences using appropriate coherent sentences using
and connotation) (Health) expressions and self– correct references grammatical structures: appropriate grammatical
CG EN5V-IIg-20.1.3,EN5V-IIg-20.2.3 when necessary Show willingness and -degrees of adjectives(regular structures:
2. Make generalizations enthusiasm in reading and adjectives) - degrees of
3. Show willingness and listening to 2. Pronounce words in the adjectives(irregular
enthusiasm in reading and literary texts story correctly adjectives)
listening to literary texts EN5SS-IIg-1.7 3. Show willingness and 2. Pronounce words in
EN5RC-IIg-2.12 enthusiasm in reading and the story correctly
listening of literary texts 3. Show willingness and
EN5G-IIg-5.2 enthusiasm in reading
and listening to literary
texts
EN5G-IIg-5.2
II.CONTENT Denotation and Connotation (Health Generalizations Study Strategy Research Degrees of Adjectives
III.LEARNING RESOURCES
A.References
1.Teacher’s Guide pages CG p. CG. P. CG p. CG p. CG p.
Lesson Guide in English 5 Lesson Guide in English 5 Lesson Guide in English Lesson Guide in English
Revised Edition pp. 140-141 pp.178-181 5,pp.190-193 5,pp.190-193
2.Learners’s Materials pages
3.Textbook pages English for All Times Language English for All Times pp.
5,188-197 188-197
Fun in English Language 5
p.164
4.Additional materials from http://grammar.about.com/od/wor https://mscregier.wikispaces.com https://www.google.com.ph/we www.lousywriter.com/ad
learning resource (LR) portal ds/a/Denotation-And- Connotation- /Making+Generalizations bhp?source jectives_irregular.php)
Exercise_2.htm http://www.importantindia.com
/19771/essay-on-advantages-
and-disadvantages-of-internet/
B.Other Learning Resource Chart or tarpapel, pictures Charts, pictures, Laptop, chart, handouts, activity sheets pictures, charts, Activity pictures, charts, Activity
tarpapel, Activity Sheets Sheets, laptop, flashcard Sheets, laptop, flashcard
Computer / Laptop with internet
connection
IV.PROCEDURES
A.Reviewing previous lesson or 1. Reviewing previous lesson A. Presenting new lesson(Drill) Reviewing previous 1.Vocabulary development A. Reviewing Previous
presenting the new lesson What is the difference between Who among you have seen a lesson/Presenting new lesson Game: What‟s the Word! lesson/ Presenting new
denotation and connotation? dolphin? Unlocking of difficulties That‟s the Word! lesson
2. Drill Give some characteristics of a Give the correct word by Arrange the following jumbled 1. Review the lesson
Answer the following questions. dolphin. analyzing the meaning of the letters to form the correct about the degrees of
a. Which connotation is more (Answers should be written on sentence . word comparison? 2. Checking
positive? Why? the board.) 1. An electronic apparatus for Be guided with the following of Assignment
DAY 1 analyzing or storing data clues. B. Establishing a purpose
Vocabulary DAY 3 DAY 4 for the lesson
Development Study Strategy Grammar
A. FUCONSED- another word
Our trip to amusement park A. wedge B. computer C. pulley for disorient
is_________. 2. A computer–based global B. ESTWILD - synonymous with
( fine - wonderful) information system the word harshest
b. Which connotation is more A. reading B. recycling C. C. LANDIS - somewhat similar
negative? Why? internet to the word landmass
We bought __________ souvenirs at 3. The term ______ refers to the D. TERHORS - opposite of the
the amusement park. communication between a word taller
( cheap - inexpensive) residence
or a business and an Internet
Service Provider (ISP) that
connects
to the internet.
A. Internet access B. Airlines C.
International
B.Establishing a purpose for the Motivation:Show picture of a Show picture of google. Who among you have seen a Grammar
lesson dolphin 1. For those schools with tamaraw?
computers and internet How are you going to describe Motivation
connection: this kind of animal? Are you familiar with
Visit the computer room. The Today ,you are going to listen animals? Name some
teacher opens the computer. to a selection about a tamaraw domesticated animals
Show some parts of the which is always confused with that you know. Describe
computer like the microsoft a carabao. Now, what other each animal. Use the
What can you see in the picture?
What can you get from eating word, microsoft excel and things would you like to find semantic web below as
vegetables? (Nutrient) google. out in this selection? your guide.
(Use a word map to list the words 2. For those schools without Semantic Webbing
related to the word nutrient) computers:
Present a picture/ illustration of
a computer
Present a picture/ illustration of
a computer
Ask the pupils about the picture
Class, what can you say about a and its function
dolphin?
Do you think they are worth
befriending and worth playing
with?
How do they look like?
C.Presenting Examples/ instances Nutrients are components in foods Dolphins The Internet The Tamaraw The tamaraw is Silent reading:
of the new lesson that an organism uses to survive and Do you know what a dolphin is? A The Internet is computer–based the largest mammal native to Direction: Read the
grow. Macronutrients provide the dolphin looks like a very large global information system. the Philippines and also has the paragraph and answer
bulk energy an organism's metabolic fish, but it is not a fish. It does The Internet is composed of distinction of being one of the the questions below.
system needs to function while not have scales like a fish. It does many interconnected computer rarest mammals in existence. It Do you love animals? Like
micronutrients provide the not breathe through gills. It networks. Each network may is a small buffalo that human beings, animals
necessary cofactors for metabolism breathes through a hole on top of link tens, hundreds, or even resembles the Asiatic water deserve to be cared for.
to be carried out. Both types of its head. Some fish are cold when thousands of computers, buffalo (Bubalus mindorensis) There are animals that
nutrients can be acquired from the you touch them but dolphins are enabling them to share in many ways except size enjoy the most care and
environment. Micronutrients are warm. information with one another Tamaraw is always confused there are those that
used to build and repair tissues and A dolphin is a mammal. Like the and to share computational with carabao. It looks like a enjoy the least or none at
to regulate body processes whale, it is a mammal that only resources such as powerful carabao. It has a big body. It is all.
whilemacronutrients are converted lives in water. It cannot live out supercomputers and databases smaller than a carabao.The Animal favorites include
to, and used for energy. Nutrients of the water. It can swim under of information. The Internet has tamaraw‟s horn grows faster cats, dogs, birds, rabbits
are chemical substances present in water for a long time. It comes to made it possible for people all than the carabao. The and ducks. All these make
foods that keep the body healthy, the surface only to breathe. The over the world to communicate tamaraw‟s tail is shorter than good pets. Some prefer
supply materials for growth and dolphin is also special in another with one another effectively and the carabao. Tamaraw is cats because they know
repair of tissues, and provide energy way. It is very smart and friendly. inexpensively. Unlike traditional considered as the wildest that cats can survive by
for work and physical activities. It can perform tricks and is broadcasting media, such as animal among its family themselves and therefore
The major nutrients include the always very playful. Except for radio and television, the kingdom. We can find this fat need less attention. Dogs
macronutrients namely proteins, human beings, the dolphin is the Internet does not have a animal in the rich island of on the other hand, are
carbohydrates, and fats; most intelligent mammal. centralized distribution system. Mindoro. It has a robust body said to be everybody‟s
micronutrients vitamins such as A, Instead, an individual who has with dark brown to greyish- choice when it comes to
D, E, and K; the B complex, and Internet access can black hair and short, stocky leg being a best friend.
Vitamin C. Minerals are calcium, communicate directly with . Stout, powerful horns, Animals are components
iron, iodine, zinc, fluoride, and water anyone else on the Internet, measuring up to 51 of this changing world.
make information available to centimetres, grow in a „V‟ We need to care for them
others, find information shape from the forehead, have
provided by others, or sell a triangular cross-section and and protect them for a
products with a minimum are covered with coarse better and brighter future
overhead cost. grooves.
Government use the Internet for
internal communication,
distribution of information
automated tax processing.
Many individuals use the
Internet for communicating
through electronic mail (e-
mail).
Businesses and institutions use
the Internet for voice
and video conferencing and
other forms of communication
that enable people to
telecommute (work away from
the office using a computer).
The term Internet access refers
to the communication
between a residence or a
business and an ISP that
connects to the Internet. Access
falls into two broad categories:
dedicated and dial-up.
Thus, a DSL Internet connection
can send data over a pair of
wires at the same time the wires
are being used for a telephone
call, and cable modems can
send data over a cable at the
same time the cable is being
used to receive television
signals. The user usually pays a
fixed monthly fee for a
dedicated connection. In
exchange, the company
providing the connection agrees
to relay data
The receiving side converts the
tones back into digital values.
Unlike dedicated access
technologies, a dial-up modem
does not use separate
frequencies, so the telephone
line cannot be used for regular
telephone calls at the same time
a dial-up modem is sending
data.
Comer, Douglas E. “Internet.”
Microsoft® Encarta® 2006 [CD].
Redmond, WA:
Microsoft Corporation, 2005.

D.Discussing new concepts and Comprehension questions. Comprehension questions Answering the following 1. Answering the motive 1.Comprehension Check
practicing new skills #1 a. What does the paragraph tell 1. Why is dolphin not a fish? questions: question Up
about nutrients? 2. How does it look like? 1. What is the internet? the 2. Comprehension Check-Up a. What animals were
b. What are contained in the food 3. Differentiate mammals and web? a. Based on the paragraph, mentioned in the story?
nutrients? fish. 2. What is the difference what can you say about b. How are they being
c. What are macronutrients? Where 4. Why is dolphin a friendly between the Web and the tamaraw? cared for?
can we get them? mammal? Internet? To which animal is tamaraw c. How were the cats
d. What are micronutrients? Where 5. What is true about dolphins? 3. What are the uses or always confused with? compared to the other
do you find them? When you read, you may see importance of the Internet? b. Why is it always compared animals?
e. Why are these nutrients needed ideas about groups of people, The internet is composed of with the carabao? Name some adjectives
by the body? animals, or things. interconnected computer c. Are you also confused with used in the paragraph
What you read and what you networks based globally that these two animals? Why? Why that show comparison.
already know helps you to make transmits data. not? How are they called?
a general statement about a The web is the collection of d. If you are one of the animal
group. documents provided by the lovers, how are you going to Let‟s analyze the
This is called a Generalization internet. maintain the safety of this kind adjectives used based on
A generalization is a broad The internet is the computer of animals? the chart below.
statement about a group of based-global information e. How are you going to show In what degree of
people or things.It states system while the web is a your love and care to these comparison is most?
something they have in common collection of information and animals? good? less? best?
therefore it is just a part of the 3. Engagement Activities When do we say that
internet. Posted on each corner are the comparison is in the
The Internet makes it possible different activities for the positive,
for people all over the world to groups. They will choose the comparative and
communicate with one another corner that they like best. superlative degrees?
effectively and inexpensively TEAM “SKETCH ME”
any time of the day. Draw pictures of carabao and
The Internet access can make tamaraw.Tell something about
information available to others, your drawing.
find information provided by TEAM RAPPER
others, or sell products with a Create a rap or jingle about
minimum overhead cost. taking care of the different wild
It is a good source of animals.
information for research work. TEAM “POET”
Make a poem about a tamaraw
as described in the selection
TEAM “WRITER”
List down 5-10 ways of taking
care of different animals.
4. Presentation of the outputs
made
5. Assessing the pupils‟
performance or the group
output using rubric.
E. Discussing new concepts and 1.What is the denotation of 1. Now, let us read and analyze With your answers to the 1. Why is it said that the Underline the correct
practicing new skills #2 nutrients based on the paragraph? the following sentences. previous questions, write a tamaraw looks like a carabao? adjective in parenthesis.
Nutrients are chemical substances All dogs are kept as our pets. paragraph on: 2. How is it compared to a 1) Jordan has the (little,
present in foods that keep the body All dogs have four legs. The Importance of carabao? least, less) number of
healthy, supply materials for growth What is true about all dogs? Communication to Man 3. What can you say about the absences among his
and repair of tissues, and provide 2. Some dogs are even kept in the horn of the tamaraw compared classmates.
energy for work and physical pocket. to carabao? 2) She has saved (much,
activities. Some dogs can also be used to 402 more, most) money in the
Denotation refers to the literal locate criminals 4. Compare the tails of the bank.
meaning of a word, the "dictionary Some dogs are tamed to tend tamaraw and carabao. 3) My ratings in the card
definition” sheep. 5. What can you say about the are(good, better, best)
2. What are the connotations can Which is true about some dogs? tamaraw among its kingdom? now than before.
you attached to the word nutrient? Notice the underlined words. The teacher will write the least
(Food, drink, nutrition, nourishment, Those words signal or give us answers of the pupils on the 4) Yesterday‟s typhoon
energy etc) clues to recognize board for further discussion. was the (bad, worse,
Connotation– refers to the implied generalizations. Other clue words 1. Tamaraw has a big body. worst) I have seen in
or suggestive meaning of the word. are the ff: 2. Tamaraw is smaller than a years.
refers to the associations that are – Sometimes – Always carabao. 5) Rosa collected (many,
connected to certain word or the – Never – All 3. The tamaraw‟s horn grows more, most) specimen
emotional suggestions related to – Most – Generally faster than the carabao. than you did.
that word. – Many – None 4. The tamaraw‟s tail is shorter
Snake: – Seldom than the carabao.
Denotation: scaly, legless reptile Examples: 5. The tamaraw is the wildest
Connotation: dangerous, evil, – All birds have wings. animal among its kingdom.
disloyal person – Many children eat cereal for In the first sentence, what is
383 breakfast. the adjective used?
Mother – Everyone in Laguna goes to the Is there a comparison made?
Denotation : female parent beach for the summer. If there is no comparison
Connotation: love and respect, Some generalizations are valid or made, what degree of adjective
security and warmth true, but some are faulty or is used?Positive Degree
The connotation of a word is often invalid. How about in sentence no.2,
either positive or negative Valid means true no.3,no.4, What are the
What does it mean for a word to Supported by facts adjectives used?
have a positive connotation?
(To be associated with something Agrees with what you know How many are being
good.) about the topic compared?
What does it mean for a word to Uses logic and reasoning What syllable is added to
have a negative connotation? – Proven with several examples one- syllable regular adjective?
(To be associated with something Example: er-
bad.) All birds have wings. What degree of adjective is
Faulty means false. used when comparing two
– Not supported by facts persons or things?
Watch for key words: none, all, Comparative Degree
always, never, nobody How about in sentence no. 5?
Example: How many are being
Everyone goes to the beach in compared?
the summer. What adjective is used in
comparing two or more
animals?
What syllable is added to one-
syllable regular adjective in
comparing three or more
animals? est-
What degree of comparison is
used when there are three or
more nouns being compared?
Superlative Degree
Set B.
1. Ana is beautiful.
2. Delia is more beautiful than
Ana.
3. Krissa is the most beautiful
among the girls.
a.What adjective is used to
describe Ana?
How many syllables does the
word beautiful have?
Is Ana being compared to
anybody? What degree of
403
adjective is used in sentence
no.1?
b. Look at sentence no.2, is
there a comparison made?
How do we form the
comparative degree of two or
more syllable adjectives?
c. How about in sentence no.3,
what adjective is used?
How many are being compared
in the sentence?
What words are added to the
adjectives with two or more
syllables when comparing
three or more nouns?
What degree of comparison of
adjective is used?
Set C.
Read the following sentences.
1.Maria is pretty.
2 .Maria is prettier than her
sister.
3. She is the prettiest woman
in their town.
Look at the sentences.
In sentence no.1, what word is
used to describe Maria? Is
there a comparison made?
How about in sentence no.2,
what describing word is used?
Is there a comparison made?
How many are being
compared?
What degree of comparison is
used?
How do we form the
comparative degree of two
syllable adjectives ending in y?
In sentence no.3, How many
are compared?
What words are used to
compare three or more nouns?
What form of adjective is
used?
How do we form the the
superlative degree of two
syllable-adjectives ending in-y?
F.Developing Mastery 1. Guided Practice A. Guided Practice A.Guided Practice A. Guided Practice comparison of each
A. Which connotation is more Read the paragraph. Then answer 1. For schools with computer 1. Write the comparative and underlined adjective.
positive? Choose the letter of the the question. and internet access. Group the the superlative degree of the a. Many people enjoy a
correct answer. pupils into three. Assign one following adjectives good game of chess.
1. Our trip to the amusement park 1. All birds have wings. But not all topic and gather information POSITIVE b. Learning how to
was _________. birds can fly. Birds that do not fly through the internet. COMPARATIVE become a better reader is
( a. fine b. wonderful ) are called flightless birds. The The pupils present their output a challenge.
2.________ people rode on the penguin is one example. It uses in artistic way. c. The worst players do
roller coaster. its wings to swim underwater. Group 1 ” The Poets” SUPERLATIVE not concentrate on the
( a. Brave b. Foolhardy ) Ostriches and emus flap their Presents the answer through a 1.bright game.
3. We saw _________ animals in the wings when they want to scare poem “The Different Festivals in 2.long d. Having a bad dream
animal house. an enemy. Rheas use their wings Batangas” 3.kind can be frightening.
( a. fascinating b. weird ) like rudders when they are Group 2 “The Writers” 4.smooth e. Too much rice is not
B. Which connotation is more running from an enemy. There is Presents the answer through 5.hungry good for the body
negative? even a kind of small parrot that writing “Former Philippine 2. Ask three pupils of different
4. We bought _________ souvenirs climbs trees and then uses its Presidents “ heights to stand in front of the
at the amusement park. wings to parachute to the Group 3 “The Singers” class.
( a.cheap b. inexpensive) ground. Different Divisions in Region IV- Tell the pupils to think of a
5. I ate a _________ sandwich. What can you say in general A CALABARZON word that describes their
(a. soggy b. moist) about flightless birds? 2.For schools without height using the three forms of
B.Independent Practice A. All flightless birds are large. computers: adjectives. Create sentences
Direction: Analyze carefully the B. Flightless birds have different Answer the following questions: using the words given.
meaning of the following words. Tell uses for their wings. a. What are the uses of the B. Independent Practice
whether it is connotation or C. Flightless birds are fast internet/web? Use the correct form of
denotation. runners. b. What are the advantages and adjectives to complete the
1. She has a blurred vision because D. The wings of flightless birds disadvantages of using internet? sentences.
of her diabetes. are useless. c. How can the internet help you a. This is the
2. Ants are one of the most in your school work? (delectable)_____meal I have
2. The school‟s vision –mission is widespread insects in the world. B. Independent Practice ever tasted.
timely. Ants are called social insects The need for the availability of b. Maria‟s package is
3. Hannah has a lovely face. because they live in colonies communication prompted the (heavy)_________than mine.
4. Be man enough to face the made up of other ants. A colony thinkers to come up with a c. For me, the beef stew is
consequence of your action. Read may have a few dozen or several communication system that is (delicious)______than the
the following sentences. Using a million ants living in it. Ants in a the Internet. roasted chicken.
dictionary, give the positive and colony are divided into different Answer the following questions. d. The vegetables were (fresh
negative connotation of each groups. Worker ants look for 1.How important is and crisp).__________
underlined word. A. I recognized the food and take care of the young. communication?
familiar smell of my roommate's Soldier ants defend the nest from 2.How often do we
cooking. negative connotation: invaders. The queen ant lays communicate?
positive connotation: B. Scrapple is eggs. These are the three main 3.To whom do we
an inexpensive meal. negative groups in an ant colony. communicate?
connotation: positive connotation: What generalization can you 4. Is it possible to live a single
C. Kevin's interest in model cars has make about ants based upon day without communicating?
turned into a hobby. negative your reading? 5.How does it feel to have
connotation: positive connotation: A. All ants live in large colonies. someone to talk to all the time?
B. All ants work to defend the
colony.
C. All ants in a colony have a job.
b. Independent Practice
Think-Pair-Square
Direction: Group the pupils into
three. Give each group activity to
do. Have a group representative
to present your answer.
Group 1. Write a valid
generalization about products of
Batangas.

Group 2. Make 5 generalizations


about chocolates.
Group 3. Write valid
generalizations about fishes

G.Finding Practical application of Read the following sentences. About 20% of Americans have If you have a computer with an Who do you think would be a DIRECTION: Answer the
concepts and skills in daily living Annette was surprised. allergies. Allergies can range from Internet connection, how will better mayor of your town or following questions in
Annette was amazed. mildly annoying to deadly. An you use it for it to last long? city, a male or a female? complete sentences.
Annette was astonished. allergy is an overreaction of a 398 In 3-5 sentences, defend your 1.Which ,in your opinion ,
1. What is the general meaning of person‟s immune system to If your friend or classmate does answer using the three degrees is the best country in
each of the three sentences about something that is harmless. Many not have Internet access and of Asia?
Annette? people are allergic to dust, you have one and he/she has an comparison. 2. Are there more
2. Do the words surprised, amazed, pollen, or mold. Some people are assignment that calls for it, what problems today than
and astonished have approximately allergic to certain kinds of food, will you do there were a generation
the same denotation? perfume, or medicines. An allergy ago?
3. What additional meanings are might cause sneezing, coughing, 3. Name two of your
suggested by astonish? Would one or a rash. Sometimes, an allergy favorite countries. Which
be more likely to be surprised or is so severe, it can lead to death. one do you like better?
astonished at seeing a ghost What generalization can you Why?
make about allergies based upon 4.Who do you think is the
your reading? best person in the world?
A. All allergies are deadly. Why?
B. Allergies can cause different 5. Name two local figures.
reactions in different Who is better? Why?
people.
D. Everyone has allergies
H.Making generalization and Denotation: the dictionary and Remember: REMEMBER 1. What are the three degrees Remember:
abstraction about the lesson literal meaning of a word Generalizations make broad From online resources such as of comparing adjectives? Irregular adjectives have
Connotation :a feeling or idea that is statements google, yahoo, Encarta and the 2. What is the positive degree three degrees of
suggested by a particular word • Some are valid, others are like , we can gather data or of comparison? Comparative comparison namely
although it need not be a part of the faulty. relevant information. degree? Superlative degree? positive, comparative and
superlative. The
word's meaning, or something • Valid generalizations are 3. How do we form the comparative and
suggested by an object or situation supported by facts, examples, comparative and superlative superlative degrees are
and logical thinking. [evidence] degrees of adjectives formed by changing some
• Watch out for words like all or Remember: letters or sometimes the
never. Adjectives have three degrees entire spelling of a word.
of comparison the positive, the
comparative, and the
superlative. The positive is the
simplest form of adjective. The
comparative degree is used to
compare two persons or
things. The superlative degree
is used to compare three or
more persons or things .
When using the regular
adjectives in
comparisons,remember the
following:
1. Adjectives with one syllable
,form the comparative and
superlative degrees by adding -
er and –est respectively.
2. Adjectives with two syllables
ending in –y, change –y to-i
before adding –er or –est.
3. Adjectives with two or more
syllables, form the comparative
and superlative degree by
using more/less and
superlative degree by using
most/ least before the
adjective.
I.Evaluating learning Read the paragraph below. Replace Read the paragraph then answer Direction:Put a check ( ) inside A. Describe each pair of objects Use the correct form of
underlined words from the box that the following questions. the box if the sentence tells in the pictures using an the adjective to complete
have the same denotation as the Animal Life Spans about the uses of the Internet adjective. Then, compare them each sentence.
underline word but a different Humans can live to be 80, 90 or and a cross (x) if not. using comparative degree. 1. Michelle is a _____
connotation. Write your answers on even 100 years old. In a few rare 1. The Internet has made it Example : (good) singer.
the lines cases, they can live even longer. possible for people all over The bus is a fast vehicle but an 2. Babies need the _____
yelling Most animals, however, have far world to communicate with one airplane is faster than a bus. (many) attention from
walk shorter lives than humans. another effectively and B. Use the correct form of their mothers.
scent Here are some maximum life inexpensively. adjective in the parenthesis. 3. His condition today is
forced spans for small animals. A mouse, 2. We can use the web, Internet 1. I think Mexican food is _____ (bad) than
terrible a popular pet rodent, lives for to look for the answers to our (delicious). yesterday.
about 3 years. If you get one as assignments
Jj was having a sad and unpleasant pet, don‟t plan on having it until 3. The web, Internet is only used 2. For me, Chinese food is 4. Roy has _____ (many)
________day. First he was required you go away to college. Guppies, by the wealthy people. (delicious) than Mexican food. marbles than Leo.
________to clean his room. Then the popular pet fish, live longer. 4. Media and entertainment 3. Filipino dishes are the 5. The weather is _____
Jj‟s stroll _________with his dad They reach 5 years in age. Giant companies use the Internet for (delicious) of all the foods I (bad).
was canceled. That meant that he spiders can live a surprisingly on-line news and weather have tasted.
would not be able to pass by the long time as long as 20 years. services and to broadcast audio
park‟s flower gardens with their What about large animals? Two and video, including live radio
lovely smell __________. And finally, of the biggest animals have and television programs.
his cousin was calling out loudly similar life spans. The maximum 5. Companies use the Internet
__________. That he was going to life span of an elephant is 77 for selling, buying, distributing
drive him to soccer practice years. The maximum life span of products, and providing
a blue whale is 80 years. Bears customer service
are another large animals that
can live for quite a long time.
And how about reptiles?
Alligators can live for more than
70 years. Turtles can live even
longer. Some species of turtle can
reach over 100 years in age.
1. List one generalization you can
find in the passage.
2. List one simple fact you can
find in the passage.
3. Is this generalization supported
by the facts in the passage?
Explain why or why not?
Fish live longer than rodents.

4. In this generalization
supported by the facts in the
passage?
Explain why or why not?
No animals can live up to 100
years old.
5.Make a generalization that is
not too broad based on facts in
the passage
J.additional activities for Directions: Read each of the Tell if each generalization is valid 1. Study more about the web, Circle of Comparisons (THINK- Read each sentence
application or remediation following sentences. Decide from or faulty. Internet or have clippings about PAIR-SHARE) carefully. Write R if the
the context whether the speaker is 1. All animals migrate every year. the importance of the web, Bag comparison is right. If it is
showing positive or negative 2. Most children like pizza. Internet. book not, change the
connotation of the topic. Then circle 3. All boys play sports. 2. (For those with internet Pen- underlined adjectives into
the best word to put into the 4. It always snows in the winter. access) Research for student- cil its right form.
sentence. 5. Girls can‟t catch friendly websites and list down shoes
1.“The sooner we move out of this ( some information you may get shirt _____ 1. Jogging is good
home, dump ),” said Jack, “the from them Um- for the heart.
happier I‟ll be.” brella _____ 2. Smoking is worst
2. This ipad is ( expensive, Think of as many comparisons than drinking.
overpriced ), but I don‟t mind as you can between and among _____ 3. Gina likes rock
paying extra because it has so many the nouns in the circle. Then, climbing better than
useful features. draw a line to connect the two fishing.
3. You‟re lucky to have Joachim on nouns everytime you make a _____ 4. September is the
your committee. He has lots of comparison. Write the good month of the year
(original, crazy) ideas. sentences on your paper. Ask a for bird watching.
4. Boss Louie and his ( cronies, seatmate to compare your _____ 5. Your cold seems
employees ) have controlled the work with his or hers. bad today than it was
politics in this city for more than yesterday
twenty years. I certainly hope the
other party wins this year!
5. It was a beautiful spring day, and
the (stench, scent ) of apple
blossoms filled the whole yard
V.REMARKS
VI.REFLECTION
A.No. of learners who earned 80% ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move
in the evaluation next objective. the next objective. the next objective. the next objective. on to the next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got
mastery mastery mastery mastery 80% mastery
B.No.of learners who require ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find ___Pupils did not find
additional activities for answering their lesson. in answering their lesson. in answering their lesson. difficulties in answering their difficulties in answering
remediation ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in lesson. their lesson.
answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils found
___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the answering their lesson. difficulties in answering
because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, lesson because of lack of ___Pupils did not enjoy the their lesson.
and interest about the lesson. skills and interest about the knowledge, skills and interest lesson because of lack of ___Pupils did not enjoy
___Pupils were interested on the lesson. about the lesson. knowledge, skills and interest the lesson because of lack
lesson, despite of some difficulties ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on about the lesson. of knowledge, skills and
encountered in answering the lesson, despite of some the lesson, despite of some ___Pupils were interested on interest about the lesson.
questions asked by the teacher. difficulties encountered in difficulties encountered in the lesson, despite of some ___Pupils were
___Pupils mastered the lesson answering the questions asked by answering the questions asked difficulties encountered in interested on the lesson,
despite of limited resources used by the teacher. by the teacher. answering the questions asked despite of some
the teacher. ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson by the teacher. difficulties encountered in
___Majority of the pupils finished despite of limited resources used despite of limited resources used ___Pupils mastered the lesson answering the questions
their work on time. by the teacher. by the teacher. despite of limited resources asked by the teacher.
___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils used by the teacher. ___Pupils mastered the
their work on time. finished their work on time. lesson despite of limited
___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish ___Some pupils did not finish ___Majority of the pupils resources used by the
work on time due to unnecessary their work on time due to their work on time due to finished their work on time. teacher.
behavior. unnecessary behavior. unnecessary behavior. ___Some pupils did not finish ___Majority of the pupils
their work on time due to finished their work on
unnecessary behavior. time.
___Some pupils did not
finish their work on time
due to unnecessary
behavior.

C.Did the remedial work? No.of ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned ___ of Learners who
learners who have caught up with above above above 80% above earned 80% above
the lesson
D.No. of learners who continue to ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who
require remediation additional activities for remediation additional activities for additional activities for additional activities for require additional
remediation remediation remediation activities for remediation
School: Grade Level: V
GRADE 5 Teacher: Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pag- unawa sa konteksto ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa layunin at mga paraan ng pananakop ng Espanyol
sa Pilipinas at ang epekto ng mga ito sa lipunan. Lingguhang
Pagsusulit
B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at pagpapahalaga sa konteksto at dahilan ng kolonyalismong Espanyol at ang epekto ng mga paraang
pananakop sa katutubong populasyon.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Naiisa-isa ang mga patakaran ng Nasusuri ang paraan ng Natutukoy ang kahalagahan ng Pag-uugnay ng patakaran,
(Isulat ang code ng bawat sapilitang paggawa pagpapatupad ng sapilitang paggawa pagpapatupad ng sapilitang papel, at kahalagahan ng
kasanayan) AP5PKE-IIe-f-6 AP5PKE-IIe-f-6 Paggawa sapilitang paggawa sa
AP5PKE-IIe-f-6 pagkakatatag ng kolonya sa
Pilipinas
AP5KPE-IIe-d-5 (6.2.4)
II. NILALAMAN SAPILITANG PAGGAWA
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Makabayan Kasaysayang Pilipino 5, pahina 93-94
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Gabay ng
pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk

4. Karagdagang Kagamitan mula sa


portal ng Learning Resource
B. Iba pang kagamitang powerpoint presentation
pangturo
IV. PAMAMARAAN
A. Balik –Aral sa nakaraang “Hulaan Mo” Ano ang sapilitang pagga wa? Pasahan ng Bola Tama o mali.
aralin at/o pagsisimula ng 1. Naipatayo dahil sa pangongo Sino-sino ang inaasahang gumawa sa Ipapasa ang bola sa tabi habang 1. Ang sapilitang paggawa ay
bagong aralin lekta ng tributo. ( moog) patakarang ito? umaawit,pagtigil ng awit ay may naidulot na kabutihan ng
2. Sistemang ipinakilala ng Ano ang naging kabutihan nito sa mga magbibigay ngpata- karan ng mga Pilipino.
mga kastila sa mga Pilipino Pilipino? sapilitang paggawa ang may 2. Dahil sa pagpapatupad ng
upang matustusan ang panga- hawak ng bola. sapilitang paggawa, may mga
ngailangan ng pamahalaan. malalaking gusali na nagaga-mit
(tributo) ang mga sinaunang
3. Maaaring ibayad bilang buwis Pilipino.
(salapi o produkto) 3. Ang mga halimbawa ng
gusaling naipatayo sa pata-
karang sapilitang paggwa ay
simbahan, paaralan, gusali, at
mga barko

B. Paghahabi ng layunin ng Balitaan tungkol sa mga WORD HUNT: Hanapin sa loob ng Pagsusuri sa larawan
aralin. manggagawang Pilipino at OFW. kahon ang mga salitang may
kinalaman sa sapilitang paggawa.

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Dito ba sa ating lugar ay may kakilala 1. Gawain 1 – “Video Clip” •Ano ang nasa larawan?
sa bagong aralin kayo na mga kalalakihang a. Magpapanood ng video clip •Ano ang masasabi niyo sa mga ito?
nagtatrabaho kahit na wala pang 18 tungkol sa sapilitang paggawa. •Sino kaya sa palagay ninyo ang gumawa ng mga ito?
taon o kaya naman ay mahigit na sa (www.youtube.com Mga Patakaran •May kabutihang dulot bas a atin ang mga gusaling ito?
60 taong gulang? Ano ba ang sa Sapilitang Paggawa) •Dito ba sa ating lugar ay may ganito pa ring mga gusali?
wastong edad para maghanap- b. Magsagawa ng talaka- yan batay
buhay? sa napanood na video clip.
•Tungkol saan ang napanood na
video?
•Ano ang kahulugan ng sapi- litang
paggawa?
•Ano-ano ang gawain ng mga polista?
D. Pagtalakay ng bagong 1. Gawain 1 – “Video Clip” Gawain 2 Pagbasa ng talata May kaugnayan ba ang mga
konsepto at paglalahad ng a.Magpapanood ng video clip na may Hatiin sa apat na pangkat ang mga Polo Y Servicio o Puwersahang patakaran, papel, at
bagong kasanayan # 1 kinalaman sa sapilitang paggawa. mag-aaral. Bigyan ang bawat grupo ng Pagtatrabaho. Ang polo ay may kahalagahan ng sapilitang
b. Talakayin ng napanood na video babasahin tungkol sa patakaran ng mabuting ibinunga sa bansa. Isa paggawa sa pagkakatatag ng
gamit ang mga sumusunod na tanong. sapilitang paggawa. Maaaaring dito ay ang mara-ming tulay at kolonya sa Pilipinas?
•Tungkol saan ang napanood ninyong gumamit ng outline bilang gabay ng lansangan ang naipagawa,
video? bawat pangkat. Pangkatapos ay iuulat nakapagpatayo rin ng mga
•Kailan pa ito ipinatupad? ito sa harapan ng klase. simbahan at gusa-ling pampubliko,
I. Kahulugan ng sapilitang gayundin ang malalaking barko na
ginamit ng
•Sinu-sino ang sapilitang pinagagawa
sa patakarang ito? paggawa
1.__________ mga Espanyol sa pandaigdigang
2 __________ kalakalan.
•Anu-ano ang ipanagagawa sa mga 2. Patakaran ng sapilitang paggawa
polista sa panahong ito? 1. __________
•Ito ba ay pagpapahirap sa mga 2. __________
unang Pilipino? Paano mo nasabi? 3. __________
3. Gawain ng mga polista
1. __________
2. __________
3. __________
E. Pagtalakay ng bagong Pagbasa ng talata tungkol sa Polo y Pagsusuri/Analisis Pagsusuri Pagbasa ng talata
konsepto at paglalahad ng Servicio Pag-uulat ng bawat pangkat. •Anu-ano ang mga mabu ting
bagong kasanayan # 2 1. Ano ang naging hakbang ng naidulot ng sapilitang paggawa?
malawakang pananakop ng Espanya •Masasabi ba nating mahalaga ang
sa Pilipinas? pagpapatupad ng sapilitang
2. Ano ang polo y servicio? Bakit kaya paggawa? Bakit?
ito isa sa napili nilang patakaran
upang pairalin sa Pilipinas?
F. Paglinang sa kabihasnan Pangkatang Gawain Magsagawa ng maikling dula-dulaan Pangkatang Gawain Itanong:
(Tungo sa Formative Pangkat 1- tungkol sa patakarang sapilitang Pangkat 1- -Magbigay ng mga kahala-gahan
Assessment Saan nagsimula ang sapilitang paggawa. Dula-dulaan tungkol sa ng pagpapatupad ng sapilitang
paggawa?Gamitin ang Graphic kahalagahan ng pagpapatupad ng paggawa.
Organizer sa pagsagot. sapilitang paggawa. - Napakikinabangan pa ba
Pangkat 2- Pangkat 2- hanggang sa ngayon ang mga
Ano ang kahulugan at patakarang Jingle tungkol sa kahalagahan ng simabahan at gusali na naitayo
sapilitang paggawa? sapilitang paggawa. ng mga polista sa panahon ng
Gumamit ng Bubble Map Pangkat 3- mga Espanyol? (at dahil sa mga
Pangkat 3- Slogan Making tungkol sa simbahang ito kaya lalong
Sinu-sino ang dapat gumawa ayon sa kahalagahan ng sapilitang tumibay ang Katolisismo sa ating
patakarang sapilitang paggawa? paggawa. bansa)
Isadula ang kasagutan. - Nakatulong ba ang mga
malalaking barko na ginawa ng
mga polista?(namulat sa
pakikipagkalan sa pagitan ng

Pilipinas at ibang bansa)


- Kung hindi magtatrabaho ang
mga polista,ano ang mangyayari
sa kanila?

- Masasabi ba nating may


kaugnayan ang sapilitang
paggawa sa kolonya ng bansa?
Bakit?
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Paano makaliligtas sa sapilitang Gumuhit ng mga imprastuk- turang Iguhit ang mga bunga ng sapilitangHumanap ng kapareha. Pag-
araw araw na buhay paggawa? Igawa ng “rap” ang bunga ng Polo y Servicio o sapilitang paggawa usapan ang tungkol sa
kasagutan. pagga- wa. kahalagahan ng patakaran,
papel, at kahalagahan ng
sapilitang paggawa sa kolonya
ng Pilipinas.Gawin ito sa loob ng
5 minuto. Pagkatapos ay pipili
ang guro ng ilang magkapareha
upang pumunta sa unahan at
iparinig sa klase ang kanilang
napag-usapan.
H. Paglalahat ng aralin Ano ang kahulugan ng sapilitang Ibigay ang patakaran sa sapilitang Ano ang kahalagahan ng pagpapatupad ng sapilitang paggawa?
paggawa? paggawa.
I. Pagtataya ng aralin Panuto: Isulat ang hinihinging sagot Isulat ang TAMA kung ang Piliin ang mga pangungusap na Panuto: Punan ng tamang sagot
sa bawat patlang.Isulat ang sagot sa pangungusap ay tumutukoy sa tumutukoy sa kahalagahan ng ang bawat kahon.
patlang. pagpapatupad ng sapilitang paggawa pagpapatupad ng sapilitang Mga Mabuting
__________ 1. Pinairal nang sapilitan at MALI kung hindi tumutukoy. naipatayo sa naidulot nito
paggawa. Bilang lamang ang isulat.
sa mga lalaking may edad na 16 1.Nagtatrabaho ng apatna pung araw ilalim ng sa Pilipinas
hanggang 60 taong gulang. (40) ang mga polista. 1.Maraming tulay at lansangan ang
sapilitang
__________2. Tawag sa mga kalahok 2.Polo ang tawag sa mga taog naipagawa paggawa
sa sapilitang paggawa. nagtatrabaho sa sapilitang paggawa. 2.Nauso ang jeep. 1. gusali
__________3. Ibinabayad ng mga 3.Kalalakihang may edad na 16-60 ang 3.Nakapagtayo ng mga simba-han 2. simbahan
maykaya sa halip na naglilingkod sa patakarang Polo y at gusaling pampubliko. 3.
magtrabaho. Servicio. malalaking
barko
J. Karagdagan Gawain para sa Kung ikaw ay isa sa mga polista Sang-ayon ka ba sa pagpapa tupad ng Iguhit ang iyong damdamin ukol sa Gumupit ng larawan ng mga
takdang aralin at noong panahon ng Espanyol, paano sapilitang pagga- wa? kahalagahan ng kahalagahan ng pagpapatu-

remediation mo gagampanan ang iyong Sumulat ng maikling talata tungkol pad ng sapilitang paggawa.
pagpapatupad ng sapilitang
tungkulin?Isulat ang iyong sagot sa dito Idikit ito sa kwaderno.
kwaderno paggawa. Gawin ito sa coupon
bond at kulayan.
VI. PAGNINILAY

A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang Gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation?
Bilang ng mag-aaral na
naka-unawa sa aralin.
D Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa reme-
diation?
School: Grade Level: V
GRADE 5 Teacher: Learning Area: SCIENCE
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I.OBJECTIVES
A.Content Standards The learners demonstrate understanding of how plants reproduce
B.Performance Standards The learners should be able to illustrate the reproductive organs of plants
C.Learning Competencies/Objectives describe the different modes of describe the different modes of describe the different modes of describe the different modes of show the different modes of
reproduction of flowering plants. reproduction of flowering plants. reproduction of mongo and other reproduction of moss and ferns. reproduction of flowering and
S5LT-IIg-7 S5LT-IIg-7 flowering plants. S5LT-IIg-7 non - flowering plants.
S5LT-IIg-7 S5LT-IIg-7
II.CONTENT Modes of Reproduction in Plants Modes of Reproduction in Plants Modes of Reproduction in Plants Modes of Reproduction in Plants Modes of Reproduction in
Flowering and Non-flowering
Plants
III.LEARNING RESOURCES
A.References
1.Teacher’s Guide pages
2.Learners’s Materials pages
3.Textbook pages The Wonderful World of Science 4, The Wonderful World of Science 4, The Wonderful World of Science by Cyber Science 5, by Nicetas G. The Wonderful World of
Natividad A. del Prado, Natividad A. del Prado, pp.108-115 Natividad A. del Prado, pp. 123-139 Valencia and Hayda M. Villona, Science 4, Natividad A. del
pp. 96 – 113 Ph. D.,pp. 148-150 Prado, pp.108-115
4.Additional materials from learning (https://www.youtube.com/watch? https://www.youtube.com/watch?v= https://www.youtube.com/watc
resource (LR) portal v=drcnTg7ZCoc) eu_l80m7K2o (Climbing Beans) h?v=jcWYAnmm-QE
https://www.youtube.com/watch?v= (Moss reproduction)
2ycl2E9r-_o (Sexual https://www.youtube.com/watc
Reproduction in Plants) h?v=bpYshQ7Ym_I
(Life Cycle of Fern)
B.Other Learning Resource pictures, activity sheet, powerpoint Activity sheet, powerpoint Activity sheet, chart,
presentation presentation, chart, puzzle, PowerPoint presentation,
pictures pictures of flowering and non-
flowering plants
IV.PROCEDURES
A.Reviewing previous lesson or Game: “Pair Me Up”. Match the words “Help Me Bloom”. The teacher will Game: “Pop Me Up”. Seven Word Hunt”. Look for the words “Guess How”. The pupils will
presenting the new lesson in the metacards with their make a big cut out of a flower with questions written on the strips of associated with sexual arrange the steps that refer to
descriptions. Five male pupils will be 5 petals. This flower is still a bud. paper are rolled and will be placed in reproduction in flowering plants the
called to hold the metacards Each petal will be opened by a pupil a bottle. The interested pupil will pop different modes of moss and
with words and another five female who answered the question the bottle up and pick one rolled fern reproduction inside the
pupils will hold the metacards correctly to help the flower bloom. paper. For every correct answer, the speech
with descriptions. Every petal will have a class will show two thumbs up. balloons. Write numbers 1-4
congratulatory/complimentary 1. How do onions multiply? for moss and 1-5 for fern
message. 2. What examples of runners can you
Questions: give?
1. To what classification of plants do 3. How do ginger plants reproduce?
papaya, ampalaya, santol, rose,
santan and eggplants belong, 4. How do katakataka and welcome
flowering or non-flowering plants? plants grow?
(flowering plants) 5. How are santan, San Francisco,
2. What type of reproduction rose plants planted?
happens in rambutan and squash 6. How do camote, potato, gabi and
plants? (sexual reproduction) ube grow?
3. When plants reproduce through 7. What type of reproduction do
other plant parts like stems and some flowering plants have if they do
leaves, _________ takes place. not have seeds?
(asexual reproduction)
4. Sexual reproduction in plants
takes place when _________ are
planted. (seeds)
5. From what part of the plants do
seeds come from? (flowers)
Congratulations! You helped the
flower bloom today! Now, it’s time
for you to bloom in the class, too.
B.Establishing a purpose for the lesson “Who among you love flowers? Why do “Most plants grow from seeds. But “Last Monday, I told you to soak 10 Most of the plants on earth are “No living thing will live
you love them? look at the plants in the mung bean seeds (mongo seeds) in a flowering plants which are called forever. Plants, like people and
Can you name some of them? pictures. Will you identify them?” transparent container with wet ANGIOSPERMS. You have learned animals
Today, we are going to describe the Do they have seeds? If they don’t cotton and another 10 planted in can that they reproduce with seeds are living things. We don’t
different modes of reproduction in have seeds, how do they with soil. that are contained in fruits. Will expect them to live forever.
flowering plants reproduce? Today, we are going to describe the you name some of them? How will
Some plants reproduce or produce different modes of reproduction of What about the non-flowering they perpetuate or continue
other plants like themselves in mongo and other flowering plants plants? How do they reproduce? their species? What
other ways. Today, we are going to There are some simple plants characteristic of
describe the different modes of that don’t bear seeds. They plants enables them to grow
reproduction in other flowering reproduce in other ways. Will you and multiply? (Through
plants guess which are they? reproduction)
The teacher will show a simple Plants carry out reproduction
terrarium with many moss and in different ways. Today, you
ferns. are
Today, we are going to describe going to show the different
the different modes of modes of reproduction of
reproduction in flowering plants. flowering and
non-flowering plants
C.Presenting Examples/ instances of I.GROUP the class into six. I. Group the class into six. A. Group the class into six. a. Group the class into six. A. Group the class into six.
the new lesson II.Setting of Activity Standards II. Setting of Activity Standards B. Setting of Activity Standards b. Setting of Activity Standards B. Setting of Activity Standards
III.Distribute the activity sheets and III. Distribute the activity sheets and C. Distribute the activity sheets and c. Distribute the activity sheets C. Distribute the activity sheets
materials to be used. prepare the materials to be used. materials to be used. and materials to be used. and prepare the materials to
IV.Instruct the pupils to perform the IV. Instruct the pupils to perform D. Instruct the pupils to perform the d. Instruct the pupils to perform be used.
activity on flowering plants. the differentiated activities. activity on flowering plants. the activity on non-flowering D. Instruct the pupils to discuss
Activity 1: “Guess How I Become Many” Activity 1: “What If We Don’t Have Activity 1: “Watch Me Grow” plants- the mosses and ferns. within the group the results of
I. Problem: How do flowering plants Flowers and Seeds?” I. Problem: How do mung bean For Groups 1-3: the experimental set ups they
reproduce? Group 1: Activity 1: 1 “I with an Eye” plants reproduce? Activity 1.1: “Life Cycle of Moss” prepared in day 2 of the week.
II. Materials: pictures of flowering I. Problem: How does a sweet II. Materials: soaked mongo seeds in I. Problem: How do moss plants Then, presentation of results
plants potato or a camote disposable container, reproduce? follows.
III. Procedure: grow? mongo seeds planted in can with soil, II. Materials: picture of the life Activity 1: “What’s Up Now?”
1. Identify the flowering plants in the II. Materials: a camote with an hand cycle of moss. Group 1: Activity 1: 1 “I with an
pictures. “eye”, a glass, a lenses III. Procedure: Eye”
2. Think and identify how they toothpick or matchstick, water III. Procedure: 1. Study the picture of the life I. Problem: How does a sweet
reproduce. III. Procedure: 1. Soak the seeds ahead of time. (Day cycle of a moss. potato or a camote grow?
3. Classify them under the proper 1. Set a camote in a glass half-filled 1 of the week) 2. Identify their parts. II. Materials: a camote with an
column by putting a check with 2. Describe the seeds before soaking. 3. Think and analyze how they “eye”, a glass, a toothpick or
in the box water by using the toothpick. Make 3. Describe the mung beans after reproduce. matchstick, water
Flo Thr Thr Thr Thr sure that soaking for two days. Questions: III. Procedure:
the “eye” touches the water. Questions 1. What part of the moss plants a. Observe what happens in
we oug oug oug oug 2. Display the set up in the room. 1. Describe the seeds before soaking helps them to reproduce? the potato after 3 days.
rin h h h h Observe the them. ___________________________ b. Discuss within the group the
g See Ste Lea Suc camote for some days. 2. What happened to the seeds after _____________ results of the experiment.
Pla ds m f ker 3. Observe the part of camote plant soaking them for two days? 2. Describe the mode of c. Assign a reporter for the
used for 3. Illustrate your observations in the reproduction in moss plant. Is it presentation of results.
nt Cut Cut s/ growing. box below. sexual or asexual? Why? d. Show your experimental set
tin tin Un IV. Questions (To be answered on ___________________________ up to the class.
g g der Day 5 of the _____________ Questions
week) IV. Conclusion 1. What appears from the
gro
1. What appears from the camote’s How do moss plants reproduce? camote “eye” after some days?
un “eye” after Activity 1.2: “Life Cycle of Ferns” _________________________
d some days? I. Problem: How do fern plants __________________
sho 2. Will these become another reproduce? 2. Will this become another
camote plant? II. Materials: picture of the life camote plant? Why?
ots Why? cycle of fern. _________________________
1. V. Conclusion III.Procedure: __________________
2. How does a sweet potato 1. Study the picture of the life IV. Conclusion
3. reproduce? cycle of a fern. How does a sweet potato
Group 2: Activity 1: 2 “Bulb-like Me” 2. Identify their parts. reproduce?
4. I. Problem: How does an onion 3. Think and analyze how they Group 2: Activity 1: 2 “Bulb-like
5. grow? reproduce. Me”
6. II. Materials: an onion with roots, a Questions: I. Problem: How does an onion
glass, water, a 1. What part of the fern plants grow?
7. toothpick or matchstick helps them to reproduce? II. Materials: an onion with
8. III. Procedure: ___________________________ roots, a glass, water, a
9. 1. Get an onion and insert a ______________ toothpick
10. toothpick near its 2. Describe the mode of or matchstick
top. Put the onion with its roots reproduction in fern plant. Is it III. Procedure:
Questions: below in a sexual or asexual? Why? A. Observe what happens in
1. Which of the flowering glass filled with water. ___________________________ the onion after 3 days.
plants grow from seeds? 2. Display the set-up in the room. _______________ B. Discuss within the group the
Observe the IV. Conclusion results of the experiment.
2. Which of the flowering
bulb each day. How do fern plants reproduce? C. Assign a reporter for the
plants do not grow from Questions: (To be answered on the presentation of results.
seeds? Day 5 of D. Show your experimental set
3. How do flowering plants the Week) up to the class.
a. What appears on the onion after Questions:
reproduce? few days? a. What appears on the onion
after few days?
b. If you plant this onion in good _________________________
soil, what will happen? __________________
IV.Conclusion b. If you plant this onion in
How does an onion reproduce? good soil, what will happen?
Group 3: Activity 1: 3 “Cut Me _________________________
Please” _________________
I. Problem: How does a San IV.Conclusion
Francisco reproduce? How does an onion reproduce?
II. Materials: cut stem of San Group 3: Activity 1: 3 “Cut Me
Francisco Please”
III. Procedure: I. Problem: How does a San
1. Cut a stem of a San Francisco Francisco reproduce?
plant. II. Materials: cut stem of San
2. Put this cut off stem in a glass of Francisco
water. III.Procedure:
3. Display the set-up in the room. 1. Observe what happens in
Observe it the San Francisco stem after
daily. some days.
Questions: (To be answered on Day 2. Discuss within the group the
5 of the results of the experiment.
Week) 3. Assign a reporter for the
1. After some days, do you see presentation of results.
some roots 4. Show your experimental set
2. starting to grow from the stems up to the class.
of the plant? Questions:
3. If you plant this stem in good soil, 1. After some days, do you see
what will some roots starting to
happen? grow from the stems of the
IV. Conclusion plant?
How does a San Francisco plant _________________________
reproduce? _____________________
Group 4: Activity 1: 4 “Run After 2. If you plant this stem in
Me” good soil, what will happen?
I. Problem: How does a grass _________________________
reproduce? _____________________
II. Materials: uprooted grass, IV. Conclusion
transparent disposable container How does a San Francisco plant
with soil reproduce?
III. Procedure: Group 4: Activity 1: 4 “Run
1. Uproot a grass from your school After Me”
ground. I. Problem: How does a grass
2. Put this on the soil you prepared. reproduce?
3. Display the set-up in the room. II. Materials: uprooted grass,
Observe it transparent disposable
daily. container
Questions: (To be answered on Day with soil
5 of the III. Procedure:
week) Questions:
1. After some days, do you see 1. After some days, do you see
some roots some roots starting to grow
2. starting to grow from the slender from the slender stems of the
stems of the plant? plant? Describe them.
3. What will happen if you plant it _________________________
back to the _____________________
school ground? 2. What will happen if you
IV. Conclusion plant it back to the school
How does a grass plant reproduce? ground?
Group 5: Activity 1:5 “Creep Like _________________________
Me” _____________________
I. Problem: How does a ginger IV.Conclusion
reproduce? How does a grass plant
II. Materials: mature ginger reproduce?
rhizome, transparent Group 5: Activity 1:5 “Creep
container with soil Like Me”
III. Procedure: I. Problem: How does a ginger
1.Plant the mature ginger rhizome reproduce?
in the II. Materials: mature ginger
transparent container with soil. rhizome, transparent container
2. Display the set-up in the room. with soil
Observe it III. Procedure:
after some days. 1. Observe what happens in
Questions: (To be answered on Day the ginger after some days.
5 of the Week) 2. Discuss within the group the
1. After some days, do you see results of the experiment.
some roots starting to grow from 3. Assign a reporter for the
the creeping underground stems of presentation of results.
the plant? 4. Show your experimental set
2. What will happen if you plant it in up to the class.
your vegetable garden? Questions:
IV. Conclusion 1. After some times, do you
How does a ginger plant reproduce? see some roots starting to
Group 6: Activity 1:6 “I Wonder grow from the creeping
How” underground stems of the
I. Problem: How do katakataka and plant?
welcome plants _________________________
reproduce? _____________________
II. Materials: mature leaves of 2. What will happen if you
katakataka and plant it in your vegetable
welcome plants garden?
III. Procedure: _________________________
1. Plant each mature leaf of _____________________
katakataka and IV. Conclusion
welcome plants in a transparent How does a ginger plant
glass jar with soil. Water them. reproduce?
2. Display the set-up in the room. Group 6: Activity 1:6 “I Wonder
Observe How”
them after some days.
Questions: (To be answered on Day I. Problem: How do katakataka
5 of the week) and welcome plants
1. After some days, do you see reproduce?
some roots starting to grow from II. Materials: mature leaves of
the edge of the leaves? katakataka and welcome
2. What will happen if you plant plants
them in your garden? III. Procedures:
IV. Conclusion 1. Observe what happens in
How do katakataka and welcome the katakataka after some
plants times.
reproduce? 2. Discuss within the group the
results of the experiment.
3. Assign a reporter for the
presentation of results.
4. Show your experimental set
up to the class.
Questions:
1. After some times, do you
see some roots starting to
grow
from the edge of the leaves?
_________________________
_____________________
2. What will happen if you
plant them in your garden?
_________________________
_____________________
IV.Conclusion
How do katakataka and
welcome plants reproduce?
D.Discussing new concepts and a. Group Reporting and Presentation What parts of the plants did you use A. Group Reporting and Presentation A. Group Reporting and Group Reporting of
practicing new skills #1 b. Answering the Guide Questions in your experimental set ups? B. Answering the Guide Questions Presentation Results/Findings
1. Which of the flowering plants grow Will those non-flowering plants be 1. Describe the seeds before soaking B. Answering the Guide How do flowering plants
from seeds? able to produce another of their them. Questions without seeds reproduce?
2. Which of the flowering plants do not kind? 2. What happened to the seeds after 1. What part of the moss and fern
grow from seeds? Since you are still investigating how soaking them for two days? helps them in reproduction?
3. How do flowering plants reproduce? non-flowering plants 3. How do mung bean (mongo) 2. How do they reproduce?
become many, now, you have a plants reproduce?
chance to watch a videoclip on 4. Show your drawings of their mode
their modes of reproduction. of reproduction.
E. Discussing new concepts and Direction: Arrange the jumbled letters The teacher lets the class watch a The teacher will let the class watch https://www.youtube.com/watc The teacher will give 3 picture
practicing new skills #2 to answer the questions. video on modes of reproduction video clips about the modes h?v=jcWYAnmm-QE puzzles wherein pupils will
1. What type of reproduction do for non-flowering plants specifically of reproduction of mongo seeds and (Moss reproduction) describe each on how the
flowering plants have if they asexually reproduction. (2.52 other seed plants. https://www.youtube.com/watc flowering plant and non-
produce new plants through seeds minutes) https://www.youtube.com/watch?v= h?v=bpYshQ7Ym_I flowering plant
from flowers? (https://www.youtube.com/watch? pB4ASdELBbQ&spfreload=1 (Mung (Life Cycle of Fern) grow and reproduce
Answer: EXSULA RPEROUDCITON v=drcnTg7ZCoc) Bean Germination) How do flowering and non-
flowering plants reproduce?
2. What type of reproduction do What plants in the video reproduce https://www.youtube.com/watch?v= What reproductive part of moss Differentiate the mode of
flowering plants have if asexually? eu_l80m7K2o (Climbing Beans) and ferns is shown in the video reproduction that takes place
they produce new plants through other How do they reproduce? https://www.youtube.com/watch?v= clips? in
plant parts? 2ycl2E9r-_o (Sexual How does reproduction in moss flowering and non-flowering
Answer: SAEXALU ERPORCDUITNO Reproduction in Plants) and fern plants happen? plants
How do mongo bean (mongo) and
other seed plants reproduce?
F.Developing Mastery Describe the modes of reproduction of Describe how some plants Help the bee navigate the Interactive Discussion: Describe Identify how flowering and
flowering plants. reproduce asexually. Illustrate them reproductive process in flowering the modes of reproduction in non-flowering plants
Try to sing the song Bahay Kubo. List in a plants. Arrange the events in the moss reproduce sexually and
some of the plants mentioned frame. correct order by writing letters A to F and fern plants asexually. Write them under
in the song that reproduce sexually and “SKETCH US in a FRAME” in the correct box, A being the the proper column
asexually starting point.
How do sexual and asexual ________ Plant grows and eventually
reproduction take place in flowering bears flowers.
plants? ________ The bee visits another
flower and the pollen transfer to
the stigma.
________ A bee visits the flower and
its body rubs off on pollen.
________ Seed is dispersed to a new
location.
________ Enough moisture, air and
water are available. The
seed germinates.
________ The flower dies and
seedpod develops. Some plants
develop a fruit with seeds.
G.Finding Parctical application of Why is reproduction in flowering plants Aling Marta cuts some mature What must we do to the seeds after Moss and fern plants have At present, we can feel how
concepts and skills in daily living important to humans? stems of San Francisco, santan, rose eating the fruits? Should economic importance. In what high the prices of food
What might happen to humans if and malunggay in their garden. You just throw them away? Why or way can make them beneficial to commodities in the markets
flowering plants do not reproduce Shane, her neighbor, saw her that why not? you? What must you do? are. Foods like fruits and
anymore? she just threw them away in their vegetables can become very
backyard. What might Shane do? costly day by day. Based from
your learning on plants
reproduce, how can you help
your family in lessening your
food expenses everyday?
H.Making generalization and I learned that I learned that learned that learned that I learned that
abstraction about the lesson ________________________________ _____________________________ ______________________________ ___________________________ _________________________
_____. _ _______. __________. _____.
Background Information for the Background Information for the Background Information for the Background Information for the Background for the Teacher:
Teacher Teacher Teacher Teacher 1. Plants carry out
Flowering plants reproduce sexually 1. Asexual reproduction is Flowering and seed-bearing plants Some plants reproduce without reproduction in different ways,
and asexually. producing new plants with no sex through: seeds. Sexual such as from seeds, spores,
Sexual reproduction starts in the cells involved. Non-flowering plants Pollination- the first step in the reproduction happens in spore- and other plant parts.
flower which produce seeds. do not have flowers, so they do not sexual reproduction of bearing plants such as mosses 2. Asexual reproduction is
produce seeds. and ferns. producing new plants with no
Sexual reproduction in plants takes 2. New plants can be reproduced flowering plants. It is the transfer of In mosses, the leafy plants sex cells involved. Non-
place when flowers produce seeds asexually through the following pollen from the produce two branches, male flowering plants do not have
after pollination and fertilization. kinds of plants with examples. stamen to the pistil of the flower. and female. The female branches flowers, so they do not
Pollination is the transfer of pollen a. Rhizomes – creeping Seed dispersal - the process by produce egg cells while the male produce seeds. Asexual
grains from the anther to the stigma of underground stems –ginger which seeds are branches produce egg cells while reproduction in plants occurs
the same or of another flower of the b. Tuber-enlarged root – camote, brought to new places where they the male branches produce as new plants grow from
same kind. ube, potato,gabi, potato could grow and sperm cells. vegetative structures such as
Fertilization takes place in the ovary c. Bulb – enlarged leaves -onion develop. Animals, winds, and water When a sperm reaches an egg stems, leaves, bulbs and roots.
when the sperm cell unites with the d. Runners – long slender stems- are some agents in the sac, the two cells 3. New plants can be
egg cell. grass and strawberries of seed dispersal. join into a single cell in a process reproduced asexually through
The ovary becomes the fruit. e. Suckers-underground shoots – Fertilization – takes place when the called fertilization. This is called the following kinds of plants
The ovules becomes the seeds. banana pollen tube sexual fertilization. with examples.
Asexual reproduction is producing f. Leaf Cutting – katakataka, reaches an ovule and the sperm Mosses undergo both sexual a. Rhizomes – creeping
new plants wherein no sex cells, no welcome, begonia unites with the egg. and asexual reproduction. underground stems –ginger
seeds are involved. Flowering plants g. Stem Cutting – San Francisco,etc. After fertilization, seeds and fruits In asexual reproduction, spores b. Tuber-enlarged root –
reproduce through other plant parts begin to form. are produced and when released camote, ube, potato,gabi,
like stem, leaves and suckers. Seeds develop from ovules inside the and land on damp ground can potato
ovaries of the grow into leafy moss plants. c. Bulb – enlarged leaves –
flowers. Ferns like mosses, are spore- onion, garlic
Seed Germination- the last part of producing plants. Mature d. Runners – long slender
reproduction in ferns produce fertile fronds with stems- grass and strawberries
flowering plants. When the spore casing called sori on the e. Suckers-underground shoots
conditions are favorable underside of their leaves. –banana
such as good soil, warmth, and When it rains, sperms released f. Leaf Cutting – katakataka,
enough water, the from the male organs welcome, begonia
seed will germinate swim towards the female organs g. Stem Cutting – San
leading to the growing of young Francisco,etc.
fern plants. Sexual reproduction 4. Sexual reproduction in
takes place when the sperm cells plants occurs through
unite with egg cells in the female pollination and fertilization
organs. The fertilized eggs grow that leads to the production of
into new leafy fern plants. seeds.
5. Other plants reproduce
through the formation of
spores instead of seeds. They
are mosses, ferns,
gymnosperms or conifers and
liverworts.
I.Evaluating learning Directions: Write the letter of the best How do these plants reproduce? Directions: Write the letter of the Direction: Sequence the steps in Direction: Identify how the
answer. Group them by writing the name best answer. the life cycle of moss plant and following plants reproduce
1. Which of the following plants are of each plant under their proper 1. Which is the first step in the sexual fern plant. Write 1 - 5 on the sexually.
propagated by leaves? group reproduction in flowering/seed- blank. Write seeds or spores on the
A. banana C. katakataka katakataka ginger camote rose bearing plants? a. Moss Plant blank.
B. rose D. malunggay onion grass potato strawberries A. fertilization C. seed dispersal ____Spore grows into a moss 1. tomato ______________
2. Which of these plants is not grown santan tulip B. seed germination D. pollination plant. 2. mosses ______________
from seeds? 2. Which of the following describes ____Fertilized egg cell grows into 3. pomelo ______________
A. tomato C. beans fertilization in plants? a ball of spores. 4. ferns ______________
B. potato D. tamarind A. It is the process where the sperm ____Spore case opens. 5. lanzones ______________
cell unites with ____Fertilization takes place.
3. How do avocado, eggplants, squash the egg cell. ____Sperms swim to egg cells. Direction: Identify how the
and ampalaya reproduce? B. It is the transfer of pollen from one b. Fern Plant following plants reproduce
A. sexually C. both sexually and flower to ____ New plant part grows into asexually.
asexually another. fern. 1. onion and garlic
B. asexually D. neither A or B C. It is the last part in the ____ Spore begins to grow into __________________
4. Which of the following does NOT reproduction of flowering young fern plant. 2. grass and strawberry
describe sexual reproduction in plants. ____ Spore cases open. __________________
flowering plants? D. It is the first step in the sexual ____ Fertilized egg cell grows into 3. rose and fortune plant
A. Flowering plants reproduce through reproduction of new plant part. __________________
seeds. flowering plants. ____ Sperms swim to egg cells of 4. ginger __________________
B. Flowering plants reproduce through 3. How do you know the seed is young fern plant. 5. gabi and sweet potato
other plant parts. germinating? __________________
C. Sexual reproduction takes place A. The seed dries up.
when there is fertilization. B. The cotyledons dry off.
D. Sexual reproduction takes place A. A tiny root and stem appears.
when flowers produce seeds. B. The petal and the sepal fall off.
5. Which of the following statements is 4. Omar planted some santol seeds.
TRUE about asexual reproduction in After some
flowering plants? days, he saw a tiny stem beginning to
A. Asexual reproduction is producing grow in one of
new plants through other plant parts the seeds. What is happening to the
and no sex cells are involved. seed?
B. Asexual reproduction takes place A. The seed was wilting.
when flowers produce seeds. B. The seed was germinating.
C. Fertilization takes place in asexual C. The seed was getting fertilized.
reproduction in plants. D. The seed was making its own seed
D. Asexual reproduction requires 5. Which shows the correct sequence
pollination in flowers. how seed-
bearing plants reproduce?
A. Pollination – fertilization –seed
dispersal –
seed germination
B. Fertilization – pollination – seed
dispersal –
seed germination
C. Seed germination – seed dispersal
– pollination-
fertilization
D. Seed dispersal – pollination – seed
germination-
fertilization
J.additional activities for application or Direction: Identify how the following Directions: Write AGREE if the Draw in your science notebook the Draw the life cycle of moss and Sci-Art: Identify a plant in your
remediation flowering plants reproduce. statement is correct and process of seed germination ferns in short bond paper. place. Show its mode or way of
Write sexually or asexually on the DISAGREE if otherwise. in plants. Then, describe the mode of reproduction through an
blank. __________1. All plants grow from reproduction of seed-bearing illustration. Color your work.
1. Mango seeds. plants. Then, write
6. Papaya _________ 2. Non-flowering plants a short description about it.
2. San Francisco reproduce asexually
7. Welcome Plant in many ways.
3. Rambutan _________ 3. Strawberries
8. Fortune Plant reproduce through runners.
4. Katakataka ___________4. Ginger is grown
9. Atis from tubers.
5. Pomelo ___________5. An onion grows
10. String Beans from a bulb
V.REMARKS
VI.REFLECTION
A.No. of learners who earned 80% in ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the
the evaluation objective. objective. objective. next objective. next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80%
mastery
B.No.of learners who require ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in
additional activities for remediation answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson.
___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in
their lesson. their lesson. their lesson. answering their lesson. answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson because of ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson because ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson
lack of knowledge, skills and interest about because of lack of knowledge, skills and of lack of knowledge, skills and interest because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, skills
the lesson. interest about the lesson. about the lesson. and interest about the lesson. and interest about the lesson.
___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the lesson, ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the
despite of some difficulties encountered in despite of some difficulties encountered despite of some difficulties encountered lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties
answering the questions asked by the in answering the questions asked by the in answering the questions asked by the encountered in answering the encountered in answering the
teacher. teacher. teacher. questions asked by the teacher. questions asked by the teacher.
___Pupils mastered the lesson despite of ___Pupils mastered the lesson despite of ___Pupils mastered the lesson despite of ___Pupils mastered the lesson despite ___Pupils mastered the lesson
limited resources used by the teacher. limited resources used by the teacher. limited resources used by the teacher. of limited resources used by the despite of limited resources used by
___Majority of the pupils finished their work ___Majority of the pupils finished their ___Majority of the pupils finished their teacher. the teacher.
on time. work on time. work on time. ___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished
___Some pupils did not finish their work on ___Some pupils did not finish their work ___Some pupils did not finish their work their work on time. their work on time.
time due to unnecessary behavior. on time due to unnecessary behavior. on time due to unnecessary behavior. ___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their
work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary
behavior. behavior.

C.Did the remedial work? No.of ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80%
learners who have caught up with the above above
lesson
D.No. of learners who continue to ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require
require remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation additional activities for remediation
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. OBJECTIVES
A. Content Standards The learner… The learner… The learner… The learner… The learner . . .
demonstrates
recognizes the musical symbols recognizes the musical symbols demonstrates understanding of demonstrates understanding of understanding of
and demonstrates understanding and demonstrates understanding lines, colors, space, and harmony the different changes, health participation in and
of concepts pertaining to melody of concepts pertaining to melody through painting and concerns and management assessment of physical
explains/illustrates landscapes of strategies during puberty activities and physical
important historical places in the Understands basic concepts fitness.
community (natural or man- regarding sex and gender
made)using one-point
perspective in landscape
drawing, complementary colors,
and the right proportions of
parts.
B. Performance Standards The learner… The learner… The learner… The learner... The learner . . .
participates and assesses
accurate performance of songs accurate performance of songs sketches natural or man-made demonstrates health practices performance in physical
following the musical symbols following the musical symbols places in the community with for self-care during puberty activities .assesses
pertaining to melody indicated in pertaining to melody indicated in the use of complementary based on accurate and scientific physical fitness
the piece the piece colors. information
draws/paints significant or The learner...
important historical places. Demonstrates respect for the
decisions that people make with
regards to gender identity and
gender roles.
C. Learning executes the different
Competencies/Objectives identifies the notes of the identifies the notes of the appreciates the artistry of practices proper self-care skills
Write the LC code for each intervals in the C major scale intervals in the C major scale famous Filipino artists in painting procedures involved in the game
different landscapes and is able
MU5ME-IIc-5 MU5ME-IIc-5 to describe what makes each H5GD-Ii-10 PE5GS-IIc-h-4
artist’s masterpiece unique from
others.

A5PL-IId
II. CONTENT Ang Rhythmic Pattern sa Ang Rhythmic Pattern sa Ang pagkakaiba sa mga Obra ng Pangangalaga sa Sarili sa Agawang Base
Time Signatures Time Signatures mga Tanyag na Pintor Panahon ng Pagdadalaga at
Pagbibinata
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning Resources
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson Awitin ang awit tungkol sa notes Awitin ang awit tungkol sa notes Ipakita ang inyong mga larawang Anu-ano ang mga pagbabagong Ang habulan, patintero at
or presenting the new habang ipinapakita ang pagbuo ng habang ipinapakita ang pagbuo isinagawa nuong nakalipas na pangkasarian ang pangunahing iba pang laro kasama ang
lesson iba’t-ibang note sa pisara. ng iba’t-ibang note sa pisara. aralin at ibahagi istilo at tema na nagaganap sa isang nagdadalaga mga kaibigan o kamag-
(Tono: “This is the Way I Brush My (Tono: “This is the Way I Brush iyong ginamit. at nagbibinata? Hayaang aral ay kasiya-siya. Bukod
Teeth”) My Teeth”) magbagi ang mga mag-aaral ayon sa kasiyahan, nalilinang
sa sarili nilang karanasan. din ang iba’t ibang mga
sangkap ng fitness tulad
We have here a hollow head, a We have here a hollow head, a ng lakas ng kalamnan,
hollow head, a hollow head hollow head, a hollow head tatag ng kalamnan, bilis,
We have here a hollow head a We have here a hollow head a at liksi.
and we call it a whole note and we call it a whole note

Then we put a stem on it, a stem Then we put a stem on it, a stem
on it, a stem on it on it, a stem on it
Then we put a stem on it and we Then we put a stem on it and we
call it a half note call it a half note

Then we put a shade on it, a Then we put a shade on it, a


shade on it, a shade on it shade on it, a shade on it
Then we put a shade on it and we Then we put a shade on it and
call it a quarter note we call it a quarter note

Then we put a flag on it, a flag on Then we put a flag on it, a flag on
it, a flag on it it, a flag on it
Then we put a flag on it and we Then we put a flag on it and we
call it an eighth note
call it an eighth note
B. Establishing a purpose for the identifies the notes of the identifies the notes of the Naisasalarawan ang pagkakaiba- practices proper self-care Matuunan ang larng
lesson intervals in the C major scale intervals in the C major scale iba ng mga mga tanyag na Pilipino procedures agawang base.
sa kanilang mga obra.

C. Presenting examples/instances Suriin ang awit na “Ang Huni ng Suriin ang awit na “Ang Huni ng Makaguhit at makapinta ng isang Suriin ang nasa larawan. Ano ang Ang ating katawan ay
of the new lesson Ibong Pipit”. Ibong Pipit”. makasaysayang tanawin na may napansin mo sa larawan? mahalaga. Ito ay dapat
sariling istilo at naiiba sa iba. Anu-ano ang mga wastong alagaan at pagtuunan ng
pansin. Mas mainam ang
pangangalaga ng sarili sa
pagkakaroon ng sapat na
panahon ng pagdadalaga at physical fitness upang
pagbibinata? Itala sa pisara ang mapanatili ang masiglang
lahat ng sagot,lagyan ng tsek ang isip, masiglang katawan,
tama at ekis ang mali. masiglang pamumuhay,
at makakaiwas sa sakit.
D. Discussing new concepts and Pakinggan ang tono ng awit na Pakinggan ang tono ng awit na Pag-usapan muli ang mga obra ng Ibigay ang mga tamang paraan Bago magsimula sa
practicing new skills #1 aawitin ng guro. aawitin ng guro. iba’t ibang tanyag na pintor at ng pangangalaga sa sarili sa pagsasagawa ng mga
ang mga istilo at tema na kanilang panahon ng pagttuli at gawaing pisikal, isagawa
ginamit. pagreregla muna ang pagwarm-up
upang maihanda ang
Ano ang mapapansin ninyo sa
katawan.
kanilang mga obra?
Ang mga tanyag na pintor ay
maaring may pagkakapareho sa
tema ng kanilang mga ipininta
subalit may makikita tayong
kaibahan dito sa pamamagitan ng
iba’t ibang istilo. Ang pagkakaiba
iba nila ay naging daan upang
mas makilala sila at magkaron ng
sariling tatak ang kanilang mga
ipininta.

E. Discussing new concepts and Bigkasin ang titik ng awitin ayon Bigkasin ang titik ng awitin ayon (Sumangguni sa GAWIN) Sumangguni sa GAWIN) Naranasan mo na bang
practicing new skills #2 sa tamang rhythm. sa tamang rhythm. maglaro ng habulan?
Awitin nang sabay-sabay ang “Ang Awitin nang sabay-sabay ang Naranasan mo rin bang
Huni ng Ibong Pipit”. “Ang Huni ng Ibong Pipit”. makipag-agawan ng
laruan o makipag-unahan
sa pagkuha ng upuan?
Paano mo naunahan ang
iyong kamag-aral o kalaro
sa pagkuha ng laruan o
upuan? Ano-anong
sangkap ng skill-related
fitness ang pinauunlad sa
gawaing iyon.

Agawang Base

Pamamaraan:
1. Bumuo ng dalawang
pangkat na may pantay
na bilang.
2. Mag-Jack and Poy para
malaman kung sino-sino
ang magkakampi. Mas
maraming manlalaro,
mas Masaya.
3. Kailangan ng bawat
pangkat na may base o
bahay. Ito ay maaaring
puno ng kahoy, malaking
bato, o anumang
puwedeng gawing base
ng bawat pangkat.
4. May guhit na linya sa
gitna na maghahati sa
dalawang base ang
bawat pangkat.
5. May maiiwang isa na
magbabantay sa kanilang
base para hindi ito
maagaw, habang ang
ibang kasapi ng pangkat
ay susubukang agawin
ang base ng kalaban.
6. Kapag lumampas sa
linya ang manlalaro,
kailangang habulin ng
kalaban upang hulihin.
Ito ay dadalhin sa
kanilang base bilang
preso at kailangang
bantayan upang hindi
makatakas.
7. Maaari lamang
makalaya ang presong
manlalaro kung
mahahawakan o
matatapik ng kakampi at
maaari na itong maglaro
muli.
8. Kapag ang baseline ng
pangkat ay nataya ng
kalaban nang hindi siya
natataya, maaari ding
manalo kung lahat ng
kasapi sa kabilang
koponan ay nahuli na.
F. Developing mastery Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Bumuo ng 2 grupo,ibigay ang Umpisahan natin ang
(Leads to Formative mga wastong paraan ng laro.
Assessment 3) pangangalaga sa sarili.

Unang Grupo –
Panahon ng Pagdadalaga
Ikalawang Grupo –
Panahon ng Pagbibinata

G. Finding practical applications Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain Paano ka nakakaiwas
of concepts and skills in daily habang hinahabol ka ng
living inyong kalaro? Naalala
mo ba ang mga
palatandaan upang
makaiwas sa sakuna?
H. Making generalizations and Ang rhythmic pattern ay ang Ang rhythmic pattern ay ang Ang mga tanyag na mga pintor ay Magbigay ng mga paraan ng Ang larong Agawang Base
abstractions about the lesson pinagsama-samang mga note at pinagsama-samang mga note at may iba’t ibang istilo sa pagsasagawa ng pangangalaga ay nagpapaunlad sa bilis
rest na binuo ayon sa nakasaad na rest na binuo ayon sa nakasaad pagpipinta upang magkaroon sila ng inyong sarili kapag kayo’y may sa pagtakbo at liksi sa
time signature na time signature ng sariling pagkakilanlan. Ito rin paggalaw. Sa paglalaro
regla / bagong tuli.
ang nagdadala sa kanilang mga nito, kailangan ang pag-
ipininta upang mabigyan ng iingat upang hindi
buhay ang mga larawan sa mataya ng kalaban.
kanilang mga obra. Ang layunin sa larong ito
Mapahahalagahan natin ito sa ay maagaw ng grupo ang
pamamagitan ng pagkilala sa base ng kalaban nang
ating mga tanyag na Pilipino at sa hindi natataya. Ang
kanilang mga obra. Maaari natin Agawang Base ay isa ring
silang gawing modelo upang halimbawa ng invasion
magkaroon din tayo ng galing sa game, tulad ng patintero.
pagpipinta tulad nila.
(Sumangguni sa TANDAAN)

I. Evaluating learning Sumangguni sa LM______. Sumangguni sa LM______. Ipapaskil ang larawan na nilikha Isulat ang K kung katotohanan Lagyan ng tsek ( ̸ ) ang
ng mga mag-aaral. at O kung opinyon ang mga bawat kolum kung
sumusunod. nagawa mo ang mga ito.
(Sumangguni sa SURIIN)
______1. Iwasan ang pagkain ng
mga maaasim at makatas sa
panahon ng regla o bagong tuli.
______2. Gawin ang mga dating
ginagawang tungkulin sa bahay
kung may regla.
______3. Maligo araw-araw
kung may regla.
______4. Manatiling nakahiga
kapag may regla.
______5. Ang regla ay isang
sakit.

J. Additional activities for Sumangguni sa LM______. Gumawa ng slogan tungkol sa Isulat sa inyong Fitness
application or remediation pangangalaga ng sa ating sarili Diary ang iyong mga
(pisikal man o emosyunal) sa natutuhan tungkol sa
paglaro ng Agawang
panahon ng pagdadalaga at
Base. Paano ka
pagbibinata. nakakaiwas habang
hinahabol ka ng
inyong kalaro.
V. REMARKS
VI. REFLECTION

A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on
80% sa pagtatayao. next objective. the next objective. next objective. objective. to the next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80%
mastery mastery mastery mastery
B.Bilang ng mag-aaralna ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find
nangangailangan ng iba pang Gawain answering their lesson. in answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. difficulties in answering their
para sa remediation ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in answering lesson.
answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. their lesson. ___Pupils found difficulties in
___Pupils did not enjoy the lesson answering their lesson.
because of lack of knowledge,
___Pupils did not enjoy the lesson skills and interest about the ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the
because of lack of knowledge, skills lesson. because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, skills and lesson because of lack of
and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the and interest about the lesson. interest about the lesson. knowledge, skills and interest
___Pupils were interested on the lesson, despite of some ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the about the lesson.
lesson, despite of some difficulties difficulties encountered in lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties ___Pupils were interested on
encountered in answering the answering the questions asked by encountered in answering the encountered in answering the questions the lesson, despite of some
questions asked by the teacher. the teacher. questions asked by the teacher. asked by the teacher. difficulties encountered in
___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson despite answering the questions
despite of limited resources used by despite of limited resources used despite of limited resources used by of limited resources used by the teacher. asked by the teacher.
the teacher. by the teacher. the teacher. ___Majority of the pupils finished their ___Pupils mastered the
___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished work on time. lesson despite of limited
their work on time. their work on time. their work on time. ___Some pupils did not finish their work resources used by the
___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish ___Some pupils did not finish their on time due to unnecessary behavior. teacher.
work on time due to unnecessary their work on time due to work on time due to unnecessary ___Majority of the pupils
behavior. unnecessary behavior. behavior. finished their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.

C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. above above above 80% above

D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require
sa remediation additional activities for remediation additional activities for additional activities for remediation activities for remediation additional activities for
remediation remediation
GRADE 5 School: Grade Level: V
Teacher: Learning Area: FILIPINO
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 24 – 28, 2018 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

WEEK 7 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

I. LAYUNIN
Naipamamalas ang kakayahan sa Naisasagawa ang mapanuring Napauunlad ang kasanayan sa Naipamamalas ang kakayahan
mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng teksto pagsulat ng iba’t ibang uri ng sa mapanuring panood ng iba’t
A. Pamantayang Pangnilalaman
pakikinig at pagunawa at napapalawak ang talasalitaan sulatin ibang uri ng media
sa napakinggan
Nakagagawa ng isang travelogue o Naisasakilos ang katangian ng mga Nakasusulat ng talatang Nakasusulat ng tula batay sa
kuwento na maibabahagi sa iba tauhan sa kuwentong binasa; naglalarawan ng isang tao o Pinanood
nakapagsasadula ng maaaring bagay sa paligid, at ng talatang
B. Pamantayan sa Pagganap maging wakas ng kuwentong binasa nagsasalaysay ng sariling
at karanasan
nakapagsasagawa ng charades ng
mga tauhan
Naibibigay ang paksa ng Napapangkat ang mga salitang Nakasusulat nang may Naipapakita ang pag-unawa sa Nasasagot ang
napakinggang kuwento/usapan/ magkakaugnay wastong baybay, bantas ang ng napanood sa pamamagitan ng Lingguhang Pagsusulit
talata F5PN-IIg-17 F5PT-IIg-4.3 idiniktang talata pagsulat sa buod nito
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Naibabahagi ang isang F5PU-IIg-2.8
(Isulat ang code ng bawat pangyayaring nasaksihan
kasanayan) F5PS-IId-g-3.1
Nagagamit ang pang-uri sa
paglalarawan ng kilalang tao sa
pamayanan F5WG-IIfg-4.2
1. Pagbibigay ng Paksa sa 1. Pagpapangkat ng mga Salitang Pagsulat ng Idiniktang Talata na Pag-unawa sa napanood sa
Napakinggan Magkakaugnay may Wastong Baybay at Bantas pamamagitan ng pagsulat sa
Kuwento/Usapan/Talata 2. Pagbibigay ng mga buod nito.
2. Pagbabahagi ng isang Mahahalagang Pangyayari sa
II. NILALAMAN
pangyayaring nasaksihan Nabasang Talaarawan/Talambuhay
3. Paggamit ng pang-uri na 3. Pagbibigay Kahulugan ng Bar
naglalarawan sa kilalang tao sa Graph
isang pamayanan
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa Gabay ng Pang-
mag-aaral
3. Mga pahina Teksbuk Pinagyamang Pluma p. 223, 231
http://fil.wikipilipinas.org/index.ph
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
p?title=Carlos_%22Botong%22_Fra
portal ng Learning Resource
ncisco
Aklat ,Larawan, TV, Activity Card, metacard, graphic organizer, aklat, Plaskard, Activity Card Larawan, Video Clips, plaskard,
B. Iba pang Kagamitang pangturo Plaskard activity card tunay na bagay, tsart, activity,
Card , Graphic organizer
IV. PAMAMARAAN
Pagbabaybay Piliin sa loob ng kahon ang mga Papangkatin ng guro sa lima ang Ipanood sa mga bata ang Video
1. ilustrador 4. sining salitang may kaugnay ng salitang mga bata at ipapatala sa bawat Clips- Paraan ng pagbubuod ng
2. kumbensiyon 5. idyoma nasa loob ng bilog. TG d. 7 pangkat ang mga bantas na kuwento.
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin
3. modernistang ginamit at mga gamit ng malaking (Knowledge Power Fil. Alikabok
at/o pagsisimula ng bagong aralin
Balik-aral titik ayon sa mga salitang may .31
Ano-ano ang mga pamantayan sa salungguhit. TG d 10.
pagsulat ng isang salaysay?
Pagpapakita ng larawan ng isang May babasahin tayong isang Ipakita ang larawan ng mga Pagpapakita ng larawan ng
pamayanan at isang kilalang tao sa talaarawan alamin kung bakit kabataang nag –aaral at iba’t ibang bulkan na
B. Paghahabi ng layunin ng aralin pamayanan. mahalaga ang pagrerecycle? naghahanap buhay sa kalye. matatagpuan sa pilipinas.
Ano ang ipinahihiwatig ng Anu- ano ang tawag natin sa
larawan? mga ito?
Pangganyak na Tanong (FOUR PICS, Paghahawan ng balakid Ano ang mga dapat tandaan sa May papanoorin tayong isang
GUESS THE NAME) Basahin ang pangungusap at ibigay pagsulat ng talata? video clips ngunit bago natin
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa  Itong taong ito ay kilala sa Angono, ang kahulugan ng salitang may ito panoorin, punan ang kahon
sa bagong aralin Rizal bilang isang magaling na salungguhit TG d 6. ng inyong sagot.
modernistang pintor. TG d. 2
Gustong nalama
alam
malaman n
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Pakikinig ng kuwento, “Talambuhay Pagbasa ng talaarawan sa TG d. 6 at Idikta ang talata sa TG d. 11 Ipanood sa mga bata ang
at paglalahad ng bagong ni Carlos “Botong” Francisco” TG d. talakayin ang nilalaman ng Alamat ng Bulkang Mayon
kasanayan # 1 3. talaarawan
Hayaang sagutin ng mga bata ang Suriin ang bar graph LM d 14 at Ihambing ang naisulat ng mga bata Talakayin ang kanilang
mga tanong sa TG d. 3 sagutin ang mga sumusunod na sa talatang nakasulat sa tsart. At napanood.
Hal. Ano ang paksa ng napakinggan tanong. suriin ang mga ginawa ng mga
E. Pagtalakay ng bagong konsepto sa kwento? bata sa pamamagitan ng pagsagot
at paglalahad ng bagong Magbahagi ng isang nasaksihan na sa mga katanungan sa TG d. 11.
kasanayan # 2 pangyayari sa inyong pamayanan
na nakapagbigay ng malaking
tulong sa ating bilang isang
mamamayan.
Hahatiin ng guro ang mga bata sa Hahatiin ng guro ang mga bata sa Panuto: Isulat ang ididikta ng guro. Pangkatang Gawain
apat na pangkat at ibibigay ang tatlong pangkat at ibibigay ang Hayaan ang mga mag – aaral ang Pagsunud- sunurin ang mga
F. Paglinang sa kabihasnan
kanilang Gawain. TG d. 4 kanilang gawain. TG d 8 magwasto sa pamamagitan ng pangyayari upang makabuo ng
(Tungo sa Formative Assessment)
Rubric sa TG d. 12. isang buod.
Paano natin mabibigyan halaga ang Bakit mahalaga ang pagrerecycle? Bakit mahalaga na tayo ay makinig Paano natin maipapakita ang
G. Paglalapat ng aralin sa pang- mga sining na ginawa lalo na ng Magrerecycle ka din ba ng mga nang mabuti sa taong nagsasalita? pagmamahal sa ating
araw araw na buhay ating mga kapwa Pilipino? patapong bagay na pwede pa kalikasan?
ninyong magamit?
 Sa anong paraan mo maaaring Ano ang mga salitang Anu – ano ang mga dapat sundin Paano kayo nagbuod ng isang
maibahagi o matutukoy ang magkakaugnay? at tandaan kapag susulat nang kuwento?
isang paksang napakinggan? Ano ang talaarawan? padikta?
H. Paglalahat ng aralin  Paano mo mailalarawan ang Ano ang bar graph?
mga taong kilala sa isang
pamayanan gamit ang pang-uri?
 Ano ba ang pang-uri?
Gumawa ng isang talata ayon sa Suriin ang graph at sagutin ang mga Panuto: Isulat ang ididikta ng guro Panoorin ang isang kuwento
iyong napakinggan na tanong. TG d. 12. Hayaan ang mga mag – mula sa video clips. Gumawa
kuwento/usapan /talata tungkol sa TG d. 9 aaral ang magwasto sa ng buod ng kuwento.
I. Pagtataya ng aralin mga kilalang tao sa ating pamamagitan ng Rubric sa TG d.
pamayanan at ilarawan ang 12.
kanilang mga katangian gamit ang
pang-uri.
Gumawa ng isang maikling salaysay Gumawa ng bar graph na Pag-aralan ang mga salita na Magsulat ang buod ng pelikula
tungkol sa mga kilalang tao sa ating nagpapakita ng pagkonsumo ng sinulat ninyo na mali ang baybay. o teleseryeng napanood ninyo.
J. Karagdagan Gawain para sa
bayan / probinsya at ilarawan ang tubig ng inyong pamilya mula
takdang aralin at remediation
kanyang katangian. Isulat sa Enero-Abril.
kuwaderno sa Filipino.
V.MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move
80% sa pagtatayao. objective. objective. objective. next objective. on to the next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got
mastery 80% mastery
B.Bilang ng mag-aaralna ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find
nangangailangan ng iba pang Gawain answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. difficulties in answering
para sa remediation ___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in answering ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in their lesson.
their lesson. their lesson. answering their lesson. answering their lesson. ___Pupils found
___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson difficulties in answering
because of lack of knowledge, skills and because of lack of knowledge, skills and because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, their lesson.
interest about the lesson. interest about the lesson. and interest about the lesson. skills and interest about the lesson. ___Pupils did not enjoy
___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the the lesson because of lack
lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties of knowledge, skills and
encountered in answering the questions encountered in answering the questions encountered in answering the encountered in answering the interest about the lesson.
asked by the teacher. asked by the teacher. questions asked by the teacher. questions asked by the teacher. ___Pupils were interested
___Pupils mastered the lesson despite ___Pupils mastered the lesson despite ___Pupils mastered the lesson despite ___Pupils mastered the lesson on the lesson, despite of
of limited resources used by the teacher. of limited resources used by the teacher. of limited resources used by the despite of limited resources used some difficulties
___Majority of the pupils finished their ___Majority of the pupils finished their teacher. by the teacher. encountered in answering
work on time. work on time.
___Some pupils did not finish their work ___Some pupils did not finish their work ___Majority of the pupils finished their ___Majority of the pupils finished the questions asked by the
on time due to unnecessary behavior. on time due to unnecessary behavior. work on time. their work on time. teacher.
___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their ___Pupils mastered the
work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary lesson despite of limited
behavior. behavior. resources used by the
teacher.
___Majority of the pupils
finished their work on
time.
___Some pupils did not
finish their work on time
due to unnecessary
behavior.

C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. above earned 80% above