You are on page 1of 4

СЛУ ЖБЕНИ ЛИСТ

tОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

nСJlуабе_ JUlет срцr .ЗJlази' по по- Цијена овом броју нових ДIIIIaIIa Ј.
Јр86 •. Оrлас. по nр.фи, а иали огласи Број 9. Го.цив:а XXIV rодиmља претплата нових динара ..
11 .о.их динара. - Жиро рачун броЈ УредвиlПТВО ..
администрациЈа ул ....
201-3-221 Слободе бр. 51 - Титогр;щ
код Службf> дРуштвеиог књиговодства Титоград, 22. април 1968. roдиве Телефони: диреК'l'OР Z3-5ZI
Титоград
Ype~BO a-~

72. лu1!ст СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67. и 23/67) и чJtЭЈН/а 6.


На ООIЮВy члана 118. 'СТЗIВ 2. OCНlOВНOlГ 3aк!OtНa о Закона о изменама и ДјОlПytНаЈМа ОСНЈOIВIIЮГ за!КOIН'а о
Оp!ICШiИЗlа:цији и фИ1lmНJаирањ~ ,CQfЦJИ)jaJlllЮr OOИI'y!p8fЊа пеНЗlИjCtКJом ОСИ1"Урању ,("Службerши JlJИ'СТ СФРЈ", 6р.
("С.myжбени лист СФРЈ", бр. 24/65), СкуШlIТИ!Нlа Ре­ 54/ 67), ОК'y\IШIТИRa РепуБЛИlЧXе З1ај:едНЈИЦе 'социјlaJIlНlor
публичке зајеДНIище СОЦЈијаЛНlOГOOИIгу;рања рaдНiИlltа, ОСИГ)1lplања ра,DJН1ИlКa ТитOIГРЩЦ" Н'а сјe,щmщи qц 11. ап­
па ,сј,едНlИUJИOIД 11. cщrptИл,а 1968. ,године, ДOIН!QIС:И РИЛа 1968; Г0ДИНЈ8, ДОН!ОСИ

.ОДЛУ К У ОДЛУКУ

О КОРИIIlЋEЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОПОРАВАК О УСКЛАЋИВАЉУ rtЕНЗИ,,~ ИНВАЛИДНИНА И


ПЕНЗИОНЕРА У 1968. ГОДИНИ ДОДАТКА ЗА ПОМОЋ И· ЉЕГУ. У 1968. rоДИIIИ
.
с ПОВ.ЕЋАЉЕМ ТРОШКОВА ЖИВОТА У 1967.
Члaiн 1. ГОДИНИ
Уживаоцима С'11аРОlCне, инвa.rnидСЖе и породичие
пеЮiиrје ,ИЮПЛlатиће се НJalЮНlада За 1000000вак у 1968. 1. ИНЈва~соое, ICТ8јрос:не IИ пОјродичн:е пеиэије.
ГOlдiИЈН!И у ИI3НIOОУ од 70 lЩИНIара. И!НБIaЛlИjДjн;иJнJе ,стечEШie по ОClнову 'I'ј'6леaнlОГ оштehења
ЦРОУЗРЮЩ)tВ<ШЮГ несреhюlМ на Ј11О1СЛУ IИЛФ1 iПРОфесиона­
Чл,ан 2. JJН10tм 60ЛeII.Iћу (у дiaљeм 'J."eroCTY: !ИН1ВIaЛИДНЈИНе) и ~q..
Износ изrrpe'ГХО\ЦНе та'ЧiКе припада УЖIИOO.ОЦИЈМЭ ДaIТ!aк з:а !ПIомoh И његу, У'СЮIађују 'се \оа IКpeт:aњeм
пеН:Зlиrјiа IФј'ИМа ј:е 'ПlРИЗlНlа,'1'IO ,Пlраво IНа tПешз.ију са []Ј()­ проcl,jеЧНИХ'!1РoonroОВlа ЖЈивота. у 1967. 00\ЦИIНjИ и 1IЮIВe­
четюО!м И!ОПЛаЈТе IнщјlКаЈC1НIИ1је са 1. сenтeмбрЮМ 1968. haJВlajiY за 5,8%.
t10динrе. 2. Повehање пеН!ЗИiјlа, ИН!ВаJIlИJЏtИiН1а ,И ДOlДа-m.;а за
ВишеУЖIИIва:лаца пор(щ,ичне П6Н1З!ИЈј.е· nto jeднIOfМ помoh. и његу I1IРИJПIЩЦа 'ОН!ИМ УживаЈО'ЦИ1Ма IКОји QY
рјешељу ама'11рају юе, Ра.дЈИ iJ1IСПЛаЈте по ОВОј IOД~, то lIIIPаЈВО 'СТeкlЛ'И IНlајlК!а/aнlИiј,е· ~O 31. ~eцeмQpa 1967,. ю­
Као dедан yЖИlВаљац. ,DJИНiе :ИЛIИ ће им најiка'Clниј,е 'Оа 'I1ИJМ даном ов,а iЦPaiВЗ
Чљан 3. БИl'I1И ПРИЗНlа 'Da.
Средс.'liв.а за .сJlпqpаВаЈК пеН:ЗИOtНера - :из~вој ена У 3. К.ао OIC!НIQВ 'За 'IЮве!hање ИЗ 'DЗЧlКe 1. I()fВe 0)1J~~
1968. гotДИНiИ по ,стопи :ОД 1,510/&, юој!а 'се Не ИiС'ЮOf.P1И!CI'1'е Ite IСЛУЖИ ИЗlНОlс инва'ЛiИ~схе,Q'DaIpOICНIe IИ ПQJPOlдич1не
у ЮМИlсл:утач. 1. :и 2. ове СЩЈђ'lке 'У1Iютријебlиlie се пеНЈзије, ИiНlВаЛIИIДјНlИНlе IИ додатак за nIOМIOIћ и њery
сходно ШИХOВQј намјеН1И у НCliредfЮм периоду. июјlИ је 'уЖиваоцима 'OIВих ПРаЈва nlPШJiадЗlО у ,мј,еае-
ЦУ д;ецеlМбw 1967. I'IОДИIНе. •
ЧЛ,аЈН 4. 4. Повећiање III8НЗlиU:а :ПО OfВoj од.л.у:ЦИ :не ,фШllа­
КOIМУНЈалlНИ заВlOlДИ за ,социј,аЈ]НО оаигурање ЮБIр­ да УЖJИlВClJОЦИlМlа :Пeн:3lИiј.а ~ИlНВал:и:дCIКИХ, СТЭIPOOНlИХ и
шиће lИаIIлаТУНЈаЈЮ~,е з:а опоравак ПО 'Овој ОДЛУЦИ 1]0001OIдИЧНИХ) :
уз IпенЗИЈј:еща []рiИlМањlа за lМјесецсеПТ6Мiбар 1968. rC1- 1) чије 'Су пеНЗlИlје Oдlpeђeнe 'од :rrенэијCl1roГ ,000000o-
ДIOre'. . ва 'у КЈОјlИ ,су YIШJI!И JliИ'ЧIНИ ДО:ЮОЦИ 'OIстварени 'у 1967.
\ ЧлаЈН 5. ГОДИIНIИ, ~a'O rroсљещњојгO\ДИlШ OC!ИIГY'PШЬа;i
Ова 'ОДЛУка, CTY'IIla 'на 'снагу .оСМОг дalНta ОД lобјlа­ 2) чије су :пензиЈе одређене 'OIД пен:зијосiКlOr i()C(Вo­
вшИ!Вања у "СЛYJroБEllilОIМ ЛИСТу Ооциј'aJLИIСЛ"ИЧк;е Ре­ ва 1у кюји су У1ШЛ\И ЛlИ!ЧlНIИ ~ОХ'OIll)И 100cmвајрeR\И У 1966.
лy6.mиJкe Црне I1Q1Pe". години :К)аЈО ЦOlСЉeщjЊlој г:одlJ1lIЩ: OmJII'Y!PёlЊia, а paElИJjи
ЛИЧ:НИ ДОХОЦIИ IIJIpeрэЈЧу!Н!аТlИ DJpIИlМiј€!НlOМ валоризаци­
в!рој 8/68 оних КООфИiЦијеНа!Т!а 'У'Ш3lРђerН'ИХ 'у 1967. ГО,JЏ1lН.iИ пре­
11. aII!Pил 1968.ЩЩИНlе ма 'НlJ1IBOIY JDИЧlН1ИХ ~OXlOiДaJКa из
1966. roщИ!Ие.
'Dит!oo1paщ 5. Повећање пензија, ~a 11 ДOД8.'l'\КIa
за nlOlМloh IИ његу према ~аЧlКИ 1. ове одлytКе /ИЗ8PП.1IИ'­
скуrnnТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ће КЈОМу!НЈа:ЛlНiи завод За ЮОЦЈијaJJ:QНо ООИ!rYrPtaЊe по ~­
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ЖlБЕШ1Ој iдyж,1Fости и без ;ЩОнtошења рјешења.
ТИТОГРАД 6. ова' 'о!дл'У!К'а С~II1а ;на ,снагу lI11PtВЮiГ даНа од ~­
на обј,aJВЉIИВ8fЊаЈ У "СлужбеНЈом JmC'I1y' ССЩИјWIИ!CIl'IИ­
ЦредЈcdедник, ч~ РепуБJtИlКе Црне DOtpe", а пptИМјeњ.ивahе .'се ~. 1.
jaJНlYaJpa 1968. lIюtДине.
:Мило Медиrо.ш, IC. р.

73. СРЗ бpotj 10/68


11. април 1968. године
На оанЮiВУ ЧЉаЈНlа 35. ,став 1. ТаЈЧК!а 1. Octн!OIВIHW Зlа .. Титоград
к.оН!а О 100р:мниза.цији ЈИ финаНIClИРamy СОЦИј,аЈШОО'
оаиГУРaffiа ("Сљужбени Jl\ИСт СФРЈ", бр. 24)65, 57/65, СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
29/66, 12/67. и 54/67), Ч:ЉаЈн.а 98. ОСН!ОВIЮr ЗaIOOн!a о ООЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА
пен:зиј'ак:ом ОCiИiГyJpању ("СлуЖ!бени лист СФРЈ" , ф. ТИТОГРАД
51/64, 56/65, 14;/66, 1/67, 18/67. и 31/67), чЛtalНa 5. ООН!О­
ВНЈОГ ЗlаюOlна. ()I IИнваJI\ИДlС!КOIМ 'ООИ'I'Y1рању ("Службе.н:и
СЛУЖВЕНИ лист СРЦГ 22. $IDIpЮI 198.8.
С'11рана 82 БРОј 9.

п
74. Овлашhује 'се ДИ(р1ек:;т!0ip РеnyБJIlWШJOiI' завqда за
На OClНlOBY ЧЛа!Нlа 35. став 1. т'ачюа 1.. ОСНОIШЮГ
ОOlцијално ОClИгу1рање у Ћиroграду, да у И!Ме Peny-
ЗЭlЮО!Нlа 'о IQРЮЭlниз:а:цији м фИНiа!наирању 'асщијаЛ!Ног
бличке заједнице \аОЦИја:~IН!ОГ оаигурања ра)ЈЈ:mшJa Ти­
оаИгу1рања ("служ6еЈНИ лист СФРЈ", бр. 24/65, 57/65,
Т'OIград ,с,а ПРИЈвреднOiМ iбанком у вео~щщузaJк.Jыу'чи
29/66, 12/67. и 54/67) м члана 32. став 2. ОСНОВНОГ за­
уговор а rК)рещиту ИlЗ Т\а ЧЈке IOВe qц.щy.ке.
КiOНia о пенз'ИјЮК:ОМ осигурању ("Службенм. л'ИlСТ
СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 18/67, 31/67. и
1/67, џ!
54/67), Скупштина РепуБЛИЧКе заје~нице СlOцијаљноr
Ова IOiдлука 'СТytIIlа IНla ClНЭiгу IПIIШQГ' дана од д!ЗIНа
осигурања радlНiИlКiа ТИТ'О1'Град, на сј е,щници ОД 11. ЗiII­
објiЭЈВЈЬ.ивања у ".службеню!М ЛИlСТУ ОсщијаЛИCi'I1ИЧ1tе
рила 1968. ГОДИlне, ДОНlОСИ
Реrrубли:ке Црне Горе".

СРЗ бјрој 12/68


ОДЛУКУ 11. аrrрмл 1968. ГОДИJIre
ТИ'ТIOI1раlД
о ВАЛОРИЗАЦИОНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА зА
ПРЕРАЧУНАВАЊЕ ЛЦЧНИХ ДОХОДАКА КОЈИ СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДIiиЦE
УЛАЗЕ У ПЕНЗИЈСКИ ОСНОВ ПРЕМА НИВОУ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА ИЗ 1967. rОДИНЕ ТИТОГРАД

Овом оддytroоiМ утврђују <се ваЛЮ1рИЗiациOlЩ1 К!О­


1. IIредсј eщ1НИIК,
ефициј енЈТИ према IНlИВОУ rrpocj ечних личних д;охю­ Мило Медигоциh, !С. р.
даюа К10ји улазе У пеIНЗlИlј!СЈКИ основ.
2. Лични ДОХ/OlЦИ ос'тварени у 1961, 1962, 1963,
1964, 1965. И 1966. ГОДИlНIИ, IКlојlИ ее УЗiИМају за УТв/р­
76.
На ОЮНOiву ЧЛа!На 22. IСТаЈВ 1. 'DЭlЧКiа 2. ОCJНЮIВlЮr
ђивање пенэијскюг OCIHo/Ba, прераЧylНаваiју се с 'О)Д,ГО­
закЈона о оргаН!изацИјiИ и фИ!НЭЈНlСiИ(раљу' социјалнюа.' .
вэ!рајућИ\М валориз,аЦvЮ/НIИМ коефициј ентOIМ, заlВИ!Шro
ОСИЩУlр ањ а ("Служ6ени Л!исrг СФРЈ", бр. 13/65, 24/65,
rодИ!НИ у lООјој су оств.арени, и 'го:
()I
57/65, 29/66, 52/66, 12/67. IИ 54/67) и ЧЛаЈНа 46. C-nа'DУта
РецуБЛИЧЈке зајеД!НIvщесоциј аЛ1НЮIГ ОQигу,рања tpa.Дн:и­
ЛIИЧIНlИ дохоци осmа!ре!НИ с ,валормзациоНИIМ
ка, ОкynШТИНiа Реп:у6л.ичке заједнице ,ооцијаЛ1НlOr
юоефицијентом
. ·326 Оlсиrурања РаЈД!Н'И1Ка Титоград, ,на 'сје)ЈЈНЈИЦИ ОД 11. ЗIII­
1961.
307 [)ИЛа 1968. ГЮЩiИЈне, Донаси
1962.
1963. 266
1964. 214 'ОДЛУКУ
1965. 156
1966. 114 О ИЗМЈЕНАl\IА СТАТУТА РЕПУБЛИЧКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СОЦИЈАлноr ОСИrYРАЊА
у :валоризациоlНИ кюефицијенат ОД 156 за :пре­ РАДНИКА
рачун:авање Л'ИЧ'НИХ ДОХrOДаЈка остварених у 1965. го­
ДИНИ на нИВо ЛИЧ:НlИХ ДОХЈОIДlа,к;а из 196.7. гаДИlне Ј71КЉУ­
ЧЛI<l\н 1.
чен је м Кiоефицијеrн:т о\ц 130, утврђен у сМИ/Слу
У С11а'ТУ''!1у РелуБЛIИЧЈке Зlај еДШ1Јце lооцијаЛНlOГ
члана ·2326 ОС!НIо,ююгза\ко/На ,о пензиј с.кОм ос,и['у-
ООИlгурања ра:дНИЊа ЧЉа!Н 16. брише 'ое. Досадarшьи
рању. .
члан 17. ПJ()ICтаје члан Ј6, 'а чланови иза ње:г.а П1О­
3. Ова одлука С:ТУ'Па 'На clНaгy првог дана ОД да'Ња мј €Ipaj у (се ЗICl па ј eдlaJН ytНIa'ГрЭlr.
објављивања у "СлужбеlНОIМ ЛИС'!1у СоцијалисТ\ИЧКе
Републике I1јрне Горе" . Члан 2.
Овај 'C'DaТYT 'сту!Па на анагу IOCМlQr ДaIНla од ДјatИa
СРЗ број 11/68 Објављивања у "СлужбенО1М листу СоцијаJLИiСТИЧIК.'e
11. април 1968. ГОдlИiНе РеПIYМИIК!е Црне rqpe".
ТИТОГРМ
СРЗ број 14/68
СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 11. април 1968. гаДИЈНе
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ТИТОГРCl\Ц
ТИТОГРАД
СКУПШТИНА РЕПУВЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
I]редсје\ЩНИК, СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА
Мило Медиroвиh, с'.' р. ТИТОГРАД
Предсј едн:и.х,
Мило Медиговић, с. р.
75.
у ЦИЉIY dбез:бј еђења СРеј.ЩС''Dава за rpеДовну:и1С­
плату пензија и дру~их давања из инвалидсКlОГ и 77.
пензијlDКОГ ос'Игурања, СКУПШТИlна Републичке за­ На оаНЮIВУ ЧЛа!Нiа 76. ОaIroВlоог За!юо:н:а о орГ.аЈНи­
ј е,lJJН!Ице социј amroг осигураља раДНIИКа Титоrpaд, зациј:и iИ фиlн1а!ноирcшыy rаацијаЛ!НlOiГ OIСIИ\ГYlрања ("Слу­
~Clједн1ИЦИ .од 11. априла 1968. године, ДОНОСИ . жбени ЛИlС'Т СФРЈ", бр. 24/65), ОКiYlПlШТ1ИJНа. Републ.и­
чке заједницеСrOцијалнlОГ ОСИ1'У!Рањ:а pa~a 'Dи­
'Гоград., iНla ,С'једници 'OIД 11. 'аЈПрlИл.а 1968. roДине, до..
ОДЛУКУ но\ои

о ЭА.ДУЖЕЉУ РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ со­ ОДЛУК-У


ЦWAJIНOr ОСИГУРАЊА РАДНИКА ТИТОГРАД
КОД ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ БЕОГРАД О п.лАЋАЊУ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАвс:rВЕНО
ОСИrYРАЊЕ ЗА ОДРЕЋЕНЕ КАТЕroРИЈЕ
1 ОСИrYРАНИКА
Да се Реnyбличк;а зајеДНlИцасоцијалНlОГ оаигу­
рања радник:а - 'DИТlOгра~ ·Зiадужи КОД Привре:дне
1
баiНке ВеО/l1РСЩ за ИЗlIЮС .о!д 12 Iмилиcmа ДИlнара, ради ОбвезНЈИЦИ - ј~OIС!JIlOIВelНlаюи ~РЖЭЈвљаiН)И КQј,И су
pe.цoamJe и.сплаТе пензИЈа. СТyDlИЛИ 'у !раiДН!И . oДНiOc у !ИН10CФplaiН1CmВY nЮ1 oCIНIOlВY
22. a.npил 1968. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ CPЦt Б!pdj 9- Or.pars,a ВЗ.

међу1НаP<ЏЏi'ИХ YГQiВlOЪJla или IIIO одобрењу надлeж!НlO,Г


ОДЛУКУ
OpI1a1Ha .и Кlојима је ОД ИН!OIС'I1РаЈНQIf 'НО!С\ИО\Ца ,ооцијaлtН!OlI'
ООИll'Y!Pања обезбИЈјеђеНЈО ЗiдlPаЈВЮТ1веНЈО OiCa1iГylpaњe у о ГРАНИЧНОМ ИЗНОСУ ВАЈНИЖЕГ ПЕНЗИЈ­
СМJИlСЛУ члана 14. ClТaJB 2. ОШIJOВlНlОГза!КlО!На о Здр!а'в­ СКОГ ПРИМАЉА И О ИЗНОСУ ЗАШТИТНоr
СТВЕЩОМ осигурањ\у iIIЛ!аЋщј у доприНlОС за ЗдIPаБСТlВе­ ДОДАТКА НА ПЕНЗИЈУ
н!о ОaигypiаЈЊе ,CIВIOјих ЧЛаЈНOiВ:а уже п!орощ;и:це који 60-
Ра!Ве у Јyroc:л.aвији у 'C'l1аЛ!Н'OlМ .мјееetЧ1НOtМ ИЗiНОСУ ОД 1. ГVIЗНlИЧlНIИ ИЗНJOtC НlајlНИЖег [1ен!Зиј,CIКOI' ~a
82,50 ДИIНl8.р& ради о,цређИIВзња . зашт.итнIO\r Д<JЩiатка lНia. III~ЗУ у­
ТВРђује се на 270 ~a 1П'000еБ од 1. маЈа 1968.
11
године.
ова ОДЛУКа сту:па lНIa 'снагу Д'aJН!Qм објављ.и.вања
у "Слyжбetнюм лИ!C"1W ОО'ЦЈИјЗJLИC"I1ИЧКе РeIТ)"БJIШtе 2. Зanrnитни ДОЩiaтак: lНIa ПeJНЗIИје IIIO ЮlВlој ОWIУЦИ
црне Горе". обезбјеђује юе ужиЈВ801ЦИJМiа ICTaJpoClНe, iИ1НВ8JIrид:~ и
ПОРОДИЧlНе пенЗlИј е !К'ОјIИ ИСnyJЊаваd у У'СЛOlВ,е IJJp~IИ­
Број 17/68 ђене за С\ТИЦање 'Щ)IafВa \На заwтиТ1НИ ,цoдaТi8К на пе­
11. ащрил 1968. ГОДИ1Не нзију, ако им је Ш!IНЗlИја мања ОД ИiЗнЈOCIа цредвиђе-
Титогращ ЕЮГ у iПIPетход~ој тtaIЧJКIИ. .
З. Уж:иваоци 'СТ~ОlCне lПetНЗlИае oaтrвapeнe .nIOCJI:~1J'e
навршене I]рошюаlН!е ,CTaiplOCiНe траiНJИЦе !из чл. 24. и
СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА 25. 'C~aJВ 1. OCНlOIВIНIO'г З'aIК'о+на о пензијlСIКiQм QCiИгу;рању
за:ш'Ilит:н;и дода:таlК ИЗНЮЮИ:
ТИТОГРАД
Прещcdедн;ик,
- 1000/0 РlаЗл:ИКе ИЗlМеђУ ИЗНОСа из Т!a~ 1. OIве
о~л.У1Ке одређеНЈе пеlНlЗиј е,акlO' IИtмај!у, МlYШК8IPа!Ц 30
Мило Медиговиh, с. р;
или ВlИЈШе, а жеlI-I!а 25 :или lВИ!Ше г.од!И!ИЈа :пенlЗИj,СКlоr
сmжа;
78.
- 95'010 ра'ЗлИ\Ке !Између IИЗНЮlаа ~ ~Зi~ 1. ове
На ОaIЮВу члана 22. 'став 1. 'I1аЧlка 5. OCHlOrв:нoг ОЩЛУlКе и одређене ПeiН!зије,аЈКlО' !ИМају, МУШКiаlРац 25
ЗЭ!КЈОјна о оргctНlИзацији \и фИНIанЈaиIPању СiQЦИј'а.mнlOl'
\ИЛlи ВIИIllе, а 'Мање ОД 30, а жене 20 ,ИЛlи lВИJШе, а м:ање
'О'СИlГYlР8JЊIа("Слyжlбен:и: лист ОФРЈ", бр. 13/65, 24/65, ОД 25 ГOI,ЩИнЈа lIIензијоОКОIГ СТlажа; !
57/6,5, 29/66, 52/66, 12/67. и 54/67), СК)'iПIШТИна Рооуб­ - 900/0 раЗЛИlКе између износ:а из ~аЈЧ!Ке 1. ове
лиrчКе з:ајеДН!ИЦе СOlЦИ'jаЛlН1OГ осИ/гурања ра\ДН!ИlКа Ти:... ОдiЛуке tИ ОДјређене Пен'Зиј е ,у Qlст'аЈШЈМ случајeБiИJМal.
'11Q1ГРад, :на Ctјоед:ници otд: 11. CШЋpИЛIа 1968. ~(ЩИlне, до­ 4. У ЖИlва'ЩИlМа ИlнваљИ\Ц\ске []јetНiЗиј е заштитни
IН'ОСИ
дощаТiаlК '!]pII1IП8!да 1оQlO / о раlЗЛИlКiе iИ'ЗlМеlj(У' ИЗiНЈОСlа ~
ОДЛУКУ 'I1ач:ке 1. OIВe lО\Цлуке и о,ДIреЈјеНе IИlНiВl8iЛ:Ji:IДCiК:e лен:зИЈе
НetЗаЈВИСН!Qi 'СЈ/Д ДУЖИЈНе пеlНзијСКЬгСТlаЖ8.
О ЗАДУЖЕЉУ РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
5. УЖJИВl8IоцИма [110lI)!ОiдIИ)ЧRe rreн:зиј е цри;п:ада за­
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЉА РАДНИКА -
шт:итНIИ ДOiдатla1К у ВИiСИНИ раlЗЛИIКе и3tМеђу и:знос,а
ТИТОГРАД КОД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ
из таЧКе 1. овеOlЦJIY"ћ:е IИ одређенеПOipqЦИ;чне ПeIН!­
РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ зије, и то:
- 100010 8iКJO IIJIOIpiOЩИЧlНУ 1Пе\НЗlИју УЖiИВаtlу 4 ;или
Члан 1. више ЧJIiaJНtОiВIа;
Ради []iо1фИlћа ВИII.II!Кa 'РаЈС:ЮОда н;ад .прихОДИ\Ма
-'- 900/0 Э!КО ПQlPIO\ЦjИЧlНУ пеmију ужа;1!ВајlУ З ЧЛlана
фоНЩia ИIНВtа,ли:дCXlOiГ Iи iIIен:змјQКl()IГ оctиJГypања у 1965, ,Iюро\ЦИЦе;
1966. .и i967. ГО!Ц!ИН!И, Репуб.л.ичка заједница соција­
- 800f0aJКlO' r:юродиЧlНЈу пetН!Зiи:jtу УЖИIВају 2 ЧЛiaJНiа
Л·НЈог OIсигураља .радн:иrк.a Титоnрад зад.Y1lm1hе 'Се IКЮ\Ц
пО!ро~ице;
СоцијlалиJClт,иЧIКe РепуБЛIИlКе Црне Горе у износу од
- 700f0ЗtКiО .IЮlРCЩiичНiy пеНЗiИiју ужива и ЧJIlа:н
10 (десет) М!ИЛ!ИlotНa динара, ,са роком в:раћања од 4 ~Oiрqщице. .
ГОДИ!Не IИ iКaJMlarOOM 11()/о гo,$nnњe.
6. ПО овој ОДЛYIЦИ IНЈадле~НiИ КIO!М!ylНалН!И завод
ће IПiO IслужбetНој ДУЖiНЈОСТ1и Л'O!НIОВо qцреДИТИ НЈОВ из­
ЧЉаЈН 2.
НОС заштитнЈог ДOlДaJ~к:a !на пеНЗ:И!ју ужи.вао.цима .пен­
OВJIlaJiI.Ihyj е се ,lI)ире~~О!р РепублИЧl{1()Т завода за зија Кlој;има је rtpИЗlНlа:тО' [1јРаво на 'заш'DИi'I1НIИ до:дафак
ООЦ1%llјa.rnНЈо оаИlIWIPање - 'IlиmГРlад !Ща у IИtме Репу­ ПЈо раН\Ијим О!д;лук,artvrа.
БЛИчке заје,z:QНIИЦе 'ОOlЦ1Иј,81ЛНOIГ tO\сигураlЊа раДНIИКа
Од дана I11QiчеТIК'а IIIlPИIМ}erњивања ове 0\ltЛ~
7:
'Dи~огра;д ЗЗlКЉУЧи у.г'ОlВiOfP о' з.ај'МУ еа Ооциј аљист.и­
престајlУ д:а БаЈЖе: ОДЛYlКiа оо гtpflJНlИчНlQМ ИЗlНОСУ н:аЈ­
ЧIroМ РепутбtлИЈЮОМ ДЈ;ЩОМ Гором, за IИ3tНJ0iС из лрет:хю­ нижег ПеНЈЗИlј'ClКlОГ n:PИIМlањ3. и о \ВIИIСiИ1НlИ за:штtИ'I1Нlоr
ДНIOГ члана.
дада'IlКа \На пеНЗlИју ("ОЛ1ужбеНЈИ лИ/ст СРЦГ", бр.
Члан З.
8/66) .и Одлуюа о ИlЗМiјeIНJИ OДJIlyiКe ОIlpaIНИЧН!OiМ tИЗ!Нlо..
Ова IOДJI1Y!Кa ICтy1IIa lНIa сна.гу IIIPВОIГ \Ц,aJНia ОД ДаЈНЭ су НЈај,ниЖ!ег, пензијюкOIГ IrФИiМlања и 10 ИЗНlОСу з,8IШ'I1И­
обј,аВJЬiИВ8lЊа у "СлужбeНJOiМ лiИСТУ ООIЦИЈј,аJ.IИIСТИЧtКe
РenyБЛИЈКе Црне Горе". тнюг ДOiДaJ~КJa lНJa lПJеН:З;Иiје ("СлwЖ!бенм лист СРЦГ", бр.
З1/67).
8. Ова ;OIДJIужtа 'СТУlПа ,Н/а CiНlaJГY !ПIРВOlГ дан:а ,ощ да­
СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
на юбјiаВЉlИiВаЈЊа У "СлужбенlOlМ ЛИlcmy СОци:јlалИ!Cf.l'IИ-.
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА
чке Републmtе ЦpНle Горе", а !IIlPlИМј ењиваlћесе !од 1.
ТИТОГРАД
мај'а 1968. :юдине. '
СРЗ број 25/68
СРЗ број 24/68 11. ацрил 1968. ГО\ПЈИ!не
11. ЭlЦpИЛ 1968. гo~e
ТИТOI1ращ
".СиroграД
Предсј едн;ик, СКУПШТИНА РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Мило Медиrови:Ь., с. р. СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА
ТИТОГРАД
79. Црещсједцик,
Мило Медиrовић, с. р.
На OOНIOВy ЧЈ]аЈЦа З5. 'СТ1Зtв 1. Т8IЧ!К'а 1. OCНlOIВН!OII'
закона tQ 'qРГ8iНlИЗациј;и Iи ФИlН8iНаирCliЊУ с!Оциј аЛНIОII'
OCIИI'YIрања ("Служ:бенилИlСТ СФРЈ",' бр. 24/65), чља­ ИСПРАВКА
на 37.C"I1aв 4. IИ ЧЛ8lНlа 94.c~arв 3. OaН)OВlНlOг заКl()lНа о
пО' извршetНOIМ lC\Pавњ€IFЪу са .иЗ:вlOрfНJИМ T~
пенЗlИ:јоском осигураљу ("Службени ЛJiЂСТ СФРЈ", бр.
51/64. .и 14/66), ОкуЈПIШ~ИlНа РertyбvIичке зајеДНIИЦе Y'IlВlPђetНJo ј-е да Се у ТefЮсту 3аКiQlна О дiOбровоJЪНIИМ
оо:тро:гаOIЩм .пЈРУ1штвим;а (fDP€iЧИШh€lНlИ T8КiCТ) обја­
со:ЦИ!ј,аЈЈЈН]ОТ ОЮJiЂГУРЗЊа радника 'I1итоI!Pад, на сј-едни-
циощ 11. ,априла 1,968. го.ц;и:не, ДСйЈ!ОCiИ . lВЉeн у "Сл.ужООIЮм ЛИЈDТy СРЦГ", бр. 22/65, поо:кра­
ла НИЖе наведена грешка, те се даје
CТtPafН1a 84 - Број -9. СЛУЖВЕНИ ЛИСТ СРЦГ 22. ~JJ: lЏ~.

ИСПРАВКА Сједиште Установе је у Никшићу.


Школу је основаО' Народни одбор iОПШ'l'ине ЦИКULИћ,
Одлуком о' ,оснивању ОOlювНiИХ ШКiола на Пiо.цручlу Qпшти­
Закона о добровољним ватрогасн:им дР'ушТ'Вима не НИЈкшJdi, бр.
01-10720 од 11. ,aвГYm"a 1962, гощине.
, коноткгуисање YcтaHOiВe је ИЗВIPlIIеН10 28. фe6pwара
1963. ГoдiЮIе.
(Пречишћени текст)
Дјела'I1НО'Ст YClТaJН!oBe је:
У члану 9. TeКiC:Т гласи: ",органи У'ПРавЈ.ьања ;цо­ а) основна дј:елатНЈО~Т - На:Ф'ава;
- :основна iдјелаТНQiСТ Школе заCIНива се на ОПШТ'ebl
БРОВОЉ/НЮIГ ваТ!рЮlгасНЈаг дlPytШ'I1Вiа ICY: 'ClКј71П:ШТ'ИЊа дlpy­ закону о школству, Закону tO :оснО'вној школи СО'цијали­
Ш'l1ва, 'ytПiрaJВIНIИ!К !и IНlад;3OIр!НЈИ Юlд,боrp" ,а 'I1pe6a \Да ,стојИ: стичке Републмке Црне горе, Статутом Школе и дРУГИ1\(
"QргаН!И ylправљања. Д06pOlВiOJЫНlOIГ iBa:'I1piOraJCm:or ,щр~­ прописима који се o~Н\Oce lНa живот и рм Школе;
б) прошире на дјелатност Школе обухвата: ·семинаре,
Ш'DВСЈ. 'су: ,акЈYiП:ШТМНЈа дР~'ШТIВ'а" удравни Iи \Надзорни курсеве, одјељења olCНoiВm>,г образО'ваља, П(рОrиэвоДН$f р'а,ц
одбор". и ал. '
ПР'Q.ШИlрена 'дјелаТНОIСТ ШКOIJIе заСНИiВа .се на оСФВа[ЈМ­
ваљу задатака са ЦИЈ:Чем да се ,щОiJ:IP'ИНесе општим налоipИ­
Из СКYIlUП'ИНе Соција.лИCТJNке Републике Црпе Горе
ма на Ј]ИКВИЈДацији неписмењости: стицањем OCНPBIНOГ оБРа­
зовања, пру:жању могућНOIaТИ стицаља ВИШИХ знања из
пој единих науЧIНИX области, произВО\ЦНом раду ученика и
.наставника у ОК:ВМР'У Школе и сл.
ДИ\реКТIDр, YCTaнOiВe је ВОјин Бу·лщјИћ..,
Установу овлашћеНlO потписује директор .војИ1НВула~
РЕГИСТРАЦИЈЕ ји.ћ у rран;ица:ма ОВ\ЈIaшћења II!PlеДIВи.ђеНЈИХ CTaTYТO~ VC'ra-
нове 'и закон:СК1ИМ ПРIOlПИCiИJМа ..
Из Окружног привредног суда 7 TI(ТO~1'
ОКРУЖНИ IIPИВРЕДНИ СУД ТИТОГРАД

Рјешењем о;кружног привредног суда у Титограду


"Ус. бр. 12:/67 OIД 18. oKToqpa 1967. гощиЈ~re, УПИCiана је у ,ре:­ Рј ешењем Окр~жног пр!ивреДIЮГ СУД,а у ТИ'l10ЛРащу
I1Истар УСТЗiНlова кощ овог суда на реI1ист'арск.ом листу броз У,с. 'бр. 43/650\д 10. апрмла, 1968. IЮдине, уписана је у perи,;.
80, ст\рана 82, рещНЈИ 6РОј . уписа 1, свеска 1, устанОВа са 'стар уст'анова KO:n; овог суда на реI1ИстарCКlOМ JШfСТ'у 9рој
сљедећим подацима: . 105, страна 107, Рe,IJJНiИ БРО'ј у[]Иаа :Ј., свеска 1, установа 'са
наЗiИВ устанО'ве је: Заједница образо,ваља за ПОдРучје сљедећим rIOiдаци:м:а: .
опmтине Титоrpад. назив у,ст'анове је: МузеЈ града Пераста.
Сједиште УстаН\ове је У ти,roградУ. Сједишт'е YCTaнOiВe је у Пераicrгy.
УстаНова је основана Одл.уком Оснивачк,е С:КУJI1IIТlине Установу је основао Мјесrни НарО'IЦНИ о\цбор 'у Пер>а­
зајеџџпще образовања за дО'дручје ОПШ.'I1Ине Титогрщц, О'Д СТУ, рјешењем 6pIO'j 1138/950 од 25. јануара 1950. roдине.
2О. аiIтрмла 1967. ГOfЏ1Ћe. КОНСТИТ~iИсање Y'CТaIНOtBe је iИзв!ршенО' 7. но.:веи.бра
КОН\CТJ1'IГуиоање УСТаЕ!Ове је извршенО' 20. апрЮIа 1967. 1967. ГО!дИlне.
године. Дјелатн:оcrг YcrraHoBe је:
ДјелаТНЮ1СТ Установ,е је: - лрикупља, сређује, чува, .C'l1Pучн:о од.ржава, \Обра­
- стара се о оргацизО'вању ИЈ?азви~ању свих дјела­ ђује и ИiЗJIаже предмеrrе. OIД. значаја за развој Пе,Рam'а и
тнOCТIИ образовања и васпитаЊа козе заЈе~и:чки користе д\ругих Mjecrra са териroрмје с.купштинеопштине Ko'l'OP;
грађани њенО'г ПOlДPучј а, а кој е она ФИ1На\НClJ.фа;
- rюмаже куЈГГУРНИ, науЧlНИ, друinтвени и привред­
I _ YТiВlpђyje јеД}lОГОд!ишње и ВlишеГО~,ишње програме
ни: разв:итак р'щцом на актуелним стручним IИ. научнrим
ОВОГ paiДa у ,складу са друштвеним плаНOIВlИ.Ма И ПРО'I1ра­
проблемима, catрађујући са културним,. tнауЧRИМ; д;р'уштве­
'МИlма друштвенО'-пољиТИчке заједнице о' развО'ју OtбразlО­
HO-ПОЈ]ИТИЧКИ.м, привредним и другиморгаНiИзаци:јама;
ваља;
управља ср,еД;ствмма Фонда и Ыla OCНOBIY СВО'Г про­
- - одржава, саопштава и раЗВМја сарадњу укључују­
грама YTВipђyje које ће 'CIe дјела'I1НЈО'СТИ и развитак матери­ ћи размјену публикација са О\Цговарајући:м: устанО'вама,
јалне ОСIЮiВе lо6разовања и ваcnитања финаНCИiPатiИ из организациј ама и nюје!ДИlнцима у земљи и инрстрап.C1I'ву.
средстава Заједнице у ск:лщцуса друШТ!ВeНiИМ планом ра­ Директор Установе је Александар· ЛалоШевJdi.
звоја .д,руШТ'веЊО'-IЪOIЛИ:Т,ИЧlке з.ајеДlНlИце; У·стаНЈОВУ овлашћено ПОfГIIисује диРектоъ> Александар'
- утврђује крИтetPи::iуме и мјерила за раCtIю:ztjеmr ЛаЛlOшевић у границама ОiВJIшnћења предвиђених СтаТУТОII\I
cpeДCIТaBa за 06разовню-ваiслитне дјелатностlИ у склад~ са УСТаЈНЈов,е :и: законским прописима.
о\пШТИМ Ј1\РОIПисима 01 установама;
- одлучује о р>аспощјели средстава свог фонда; Из OKpY~Hor iфивредноr суДа у Тктогра.ду
закључује уговО'ре о финансирању образОВНiO-вас-
-
питних дјелаТНОICIТ'И и о развитку маТep!i.(јалне О'снове обра­
зшщња и васrnит'аЊа са IЮO/p!Иiсницима средстава фО'нда . За­
јеД1Нице;
САДРЖАЈ
- .организује, по тroтреби, сама или у заједници са
;1JIРУГИМ зајеДНlИЦама' образовања, техничке и стручне слу­ Рещ. БРОј C~paHa
~{'бе за ПО'I1ребе IOбразовно-ваCiIIИТНИX дјелатноСТ'И, ОД за­
Ј €i.ЦlН!и:чкО'г Иiнтере,са;
72. Одлу:ка 'о КОр'ИlШh~у аредстава За опо-
....,.. сарађује са \!tPУI1ИМ заједrни1ца:ма образовања пО' nи­ рава:к пензионера у 1<968. ,ГОДИНИ ,81 .
'l'аЊiИ1VIа ОД зајеј1џmчког интереса за развој образоваља и 73. Одлу;ка о уеклађивању пеНЗIИја, иmзалид­
ваCIПИТања ; НИiна и Д)Оlдат'Ка Зlа помоћ' и његу у 1968.
- даје гаранцију за кредите које установе за обра'­
зовање и васпитаље користе из О'пurrи:x И IЮCе6НИх кре­ ГОДИ'НIИ ,с повећањем ТРOlIlI1Rю:ва живота у
ДИТНИХ сре:ц;става; 1967. ГQДiИНIИ - - - 81.
- прати и проучава стаље и потребе за наставни­
74. ОД!ЛYlка 'о ваЛ!О[)'И'з.эц'ИЮlНlИМ коефИЦИјеНI­
чким кадром на подр~чју Заједнице и предузима oд;гorвa­
рајуће мјере за обезбјеђење и усавршавањест[ручНlИХ ка­ 'Т1Има за rюрера:ч:у1навање ЉИlЧНИХ ДOX'Oi.дa-
дрова; ка који улазе у пензијски основ прима
у с1l\p'щцњи са р6разовно-ваcr:rитН'iИ:м ycтaHOiВaмa и
- ,нивоу ЛИЧНМХ ДОХОДЭiка ИЗ 1967. '~OIдiИне 82.
ЛlроавјетН!о-педагошком служБOlМ аналИЗМiра квали:тет оора­ 75. ОДл'ylКЭЈ о> З1аДlУЖењу РепуБЛИltШе зајеlд.­
ЗОВiно-ваcrnитне дјелатности на подр'учју ЗајeiWI'ице и пре­
длаже I1'Peдузимање одгова:рајућ.ИХ мјера; нице социјалнот осигурања ра:дника Ти-
, - врши и друге. пО'слове црЕЩВи:ђене заюоНЈО'М и сво- ТOIГРЭiД IЮД ПРИlвредне Iбњrnк€ ~ 82.
јим стату'110М. 76. Одлука о измјенама Одлуке Репу'блИ'ч-:­
Предс]едн;и:к Извршног одБО'ра Зајед:нЈШЈ;е је МИ.7Iета
ПOnОiВић. ке эаје\Д!НИ1Це IсоцијаЛl:Н!ОГ осигу.рања раrд-
, Заједницу овлашћенО' потписује предсједник изв!рш­ ника 82.
Н!О'Г :одбора Милета ПQIПовић, замјеник прeдlCjедника Ђорђе
'77. ОДЛylка о плаћlЭ!ЊУ доn:рИlНlоса за Зlдрав-
БОЖiO!ВИћ у границама овлашћења пре~ђениХ Статутом
YCТl3.iНoвe и законским прописима. CTBeНlO осигурање за оДређ. К'аТ. осиг. 82.
па Окружног привредаог суда у Титоград,. 78. ОДЛУlКаl о ЗНIДУWШЊУ Репу6лИЧ!ке З1ајед­
:НИЦе ,СI()IЦИЈја~mюг 'oJqи1ГylрЭ!Ња раiДIНlИlКа :..-
код СРЦГ - - -, 83.
Рјешењем Окружног привредног суда у 'Dитmрзду
Ус. бр. 47/65 о:ц 10. апРtИЛа 1968. ГОДЮiе, уписана је у реги­ 79. адлука, о ГР'аIНlИЧНlOlМ ИЗiIЮtсу најlНlИжеlГ'
стар установа код OВ()lI' суда на регистарском л:иary 6pod пенз:иј'сiКОГ II1риrмања lИi о ИЗIFЮСУ.з:аwТlИТ 1 -
106,страна 100, .редни број уписа 1, свеска 1, устанО'ва са НlOIГ .щО!д'а~ка 1Н1a пен'Зи:ју 83.
сљещећiим ПIOдацима:
назив у,станове је: Основна шКола "Ратко Жариh" Исправка Закона о добровољним ватро-
Никmић. 'гаlClНlИМ. Д:РУШТIВIИ!М'а - 83.