You are on page 1of 13

Standard STD 121-0013

Volvo Group

Issue date January 2017 Issue 2 Page 1 (13)

The English language version is the original and Den engelska språkversionen är originalversion
the reference in case of dispute. och ska åberopas i händelse av tvist.

Electrolytic cathodic Elektrolytisk katodiskt


protective surface skyddande ytbehandling
treatment with friction med friktionskrav, Y 1300
requirements, Y 1300
With or without sealer Med eller utan sealer

Orientation Orientering
This issue differs from issue 1 in that the reference to Denna utgåva skiljer sig från utgåva 1 genom att
STD 121-0004 has been replaced by references to referensen till STD 121-0004 har byts ut mot referenser
STD 121-0014 and STD 121-0015. till STD 121-0014 och STD 121-0015.

STD 121-0013 is partially based on STD 121-0003, STD 121-0013 är delvis baserad på STD 121-0003,
but only applies to electrolytic cathodic protective men omfattar endast elektrolytisk katodiskt
surface treatment with friction requirements. skyddande ytbehandling med friktionskrav.

Contents Innehåll
1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning 2

2 Definitions 2 Definitioner 2
2.1 Significant surface 2.1 Kravyta 2
2.2 Measuring area 2.2 Mätarea 3
2.3 Corrosion definitions 2.3 Korrosionsdefinitioner 3
2.4 Other definitions 2.4 Andra definitioner 3

3 Surface treatment classes 3 Ytbehandlingsklasser 4

4 Requirements 4 Krav 4
4.1 General requirements 4.1 Allmänna krav 5
4.2 Mechanical requirements 4.2 Mekaniska krav 7
4.3 High-strength steel requirements 4.3 Krav vid höghållfast stål 11
4.4 Appearance requirements 4.4 Utseendekrav 12
4.5 Colour requirements 4.5 Kulörkrav 12
4.6 Paintability 4.6 Övermålningsbarhet 12
4.7 Additional requirements 4.7 Tilläggskrav 12
4.8 Environmental requirements 4.8 Miljökrav 12

5 Approval of surface treatment 5 Godkännande av ytbehandling 13

6 Indication in design-engineering 6 Angivelse i konstruktionsteknisk 13


documentation dokumentation

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 2 (13)

1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning


Surface treatment Y 1300 covers different surface Ytbehandling Y 1300 upptar olika ytbehandlings-
treatment classes. The class of the treated compo- klasser. Klassen för den behandlade komponenten
nent is determined by the relevant environmental and fastställs beroende på aktuella miljö- och finishkrav.
finish requirements.

This standard covers electrolytic cathodic protective Denna standard omfattar elektrolytisk katodiskt
surface treatment free from hexavalent chromium for skyddande ytbehandling fri från sexvärt krom för
corrosion protection of iron and steel parts with korrosionsskydd av järn- och stålartiklar med
friction requirements. friktionskrav.

For flake cathodic protective surface treatment of För flake katodiskt skyddande ytbehandling av
parts with friction requirements, see STD 121-0012, artiklar med friktionskrav, se STD 121-0012, Y 1200.
Y 1200.

For flake cathodic protective surface treatment of För flake katodiskt skyddande ytbehandling av
parts without friction requirements, see artiklar utan friktionskrav, se STD 121-0014, Y 1400
STD 121-0014, Y 1400

For electrolytic cathodic protective surface treatment För elektrolytisk katodisk skyddande ytbehandling av
of parts without friction requirements, see artiklar utan friktionskrav, se STD 121-0015, Y1500.
STD 121-0015, Y 1500

For cathodic protective surface treatment of tubes För katodiskt skyddande ytbehandling av rör och rör-
and tube fittings, see STD 121-0006, Y 400. kopplingar, se STD 121-0006, Y 400.

2 Definitions 2 Definitioner
For this standard, the below definitions apply. För denna standard gäller nedanstående definitioner.

2.1 Significant surface 2.1 Kravyta


The complete part is a significant surface unless Hela artikeln ska anses som kravyta om inte annat
otherwise stated in the design-engineering anges i den konstruktionstekniska dokumentationen.
documentation.

If other testing than on the relevant part shall be Om provning på annat än artikel i fråga är aktuell kan
carried out, the following alternatives may be applied: följande alternativ tillämpas:

 For rack processes, a test panel in accordance  För hängprocess kan provpanel enligt
with STD 1021,5211, section 2.1 can be used. STD 1021,5211 avsnitt 2.1 användas. Den
The test panel representing the relevant sub- provpanel som representerar aktuellt substrat
strate shall be bent 90° in the middle. The ska ha böjts 90° i mitten. Rekommenderad
recommended test panel size is 100 mm x 200 storlek för provpanelen är 100 mm x 200 mm.
mm.

 For bulk processes (at development testing),  För bulkprocess (vid utvecklingsprovning) kan
an M10x80 screw can be used as the signifi- kravyta av standardartikel som utgörs av skruv
cant surface of a standard part. When verifying M10x80 användas. Vid verifiering av bulkgods
bulk goods, the relevant part shall be used. används aktuell artikel.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 3 (13)

2.2 Measuring area 2.2 Mätarea


Coating thickness measuring area: the part of the Mätarea av skikttjocklek: del av kravytan på vilken
significant surface on which a single measurement is en enskild mätning görs.
made.
Reference area: the area over which a prescribed Provningsarea: den yta på vilken ett föreskrivet
number of single measurements shall be made. For antal enskilda mätningar ska utföras. För gängade
threaded parts, see figure 1. artiklar, se figur 1.

Reference areas
Provningsareor
Reference areas Reference areas
Provningsareor Provningsareor

Reference area
Provningsarea

Fig. 1

2.3 Corrosion definitions 2.3 Korrosionsdefinitioner


White corrosion: white, porous corrosion product on Vitkorrosion: vit, porös korrosionsprodukt på zink-
zinc-alloyed surfaces. legerad yta.

Base metal corrosion (red corrosion): corrosion of Basmetallkorrosion (rödkorrosion): korrosion av


the base metal of surface-treated objects. basmetallen hos föremål med ytbehandling.

2.4 Other definitions 2.4 Andra definitioner

Conductivity: indicates a material’s capability to Konduktivitet: anger ett materials förmåga att leda
conduct an electric current. elektrisk ström.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 4 (13)

3 Surface treatment classes 3 Ytbehandlingsklasser


Y 1300-1 Insignificant corrosivity. Y 1300-1 Ringa korrosivitet.
Used when the corrosion protection Används då kravet på korrosionsskydd är
requirement is less pronounced. mindre uttalat.
An example of this environment is inside a Exempel på denna miljö är invändigt
compartment or cab. kupé eller hytt.

Y 1300-2 Low corrosivity. Y 1300-2 Låg korrosivitet.


Used when the corrosion protection Används då kravet på korrosionsskydd är
requirement is low. lågt.
Examples of this environment are exterior Exempel på denna miljö är utvändiga ytor
surfaces that are not exposed to salt from som ej utsätts för saltbelastning från väg-
road environments. miljö.

Y 1300-3 Moderate corrosivity. Y 1300-3 Måttlig korrosivitet.


Used when the corrosion protection Används då kravet på korrosionsskydd är
requirement is moderate. Corrosion måttligt. Korrosionspåkänningar på ut-
stresses on external surfaces caused by vändiga ytor som orsakas av salt och
salt or dirt are insignificant or moderate. smuts är ringa till måttliga.
Examples of this environment are parts of Exempel på denna miljö är delar av
engine compartments, protected under- motorrum, skyddade ytor av underrede,
body surfaces, some interior door sur- vissa ytor på dörrars insidor, dörrbågar,
faces, door arches, pillars and roof. stolpar och tak.

Y 1300-4 High corrosivity. Y 1300-4 Hög korrosivitet.


Used when the corrosion protection Används då kravet på korrosionsskydd är
requirement is high. högt.
Examples of this environment are exter- Exempel på denna miljö är utvändiga ytor
nal surfaces that are affected by dirt and påverkade av smuts och avsevärd våt-
significant exposure to wetness and salt och saltbelastning från vägmiljö samt
from road environment, and marine marin miljö.
environment.

Y 1300-5 Higher corrosivity. Y 1300-5 Högre korrosivitet.


Used when the requirement on white Används då kravet mot vitkorrosion är
corrosion is higher than class Y 1300-4 högre än klass Y 1300-4 och/eller vid
and/or styling requirements exist for sun- designkrav på utseendet för solexpo-
exposed surfaces. nerade ytor.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 5 (13)

4 Requirements 4 Krav

4.1 General requirements 4.1 Allmänna krav


Table / Tabell 1
Property Y 1300-1 Y 1300-2 Y 1300-3 Y 1300-4 Y 1300-5 Test method
Egenskap Provningsmetod
Coating thickness Determined by mechanical requirements for threaded
Skikttjocklek material, see section 4.2
Bestäms av mekaniska krav för gängat gods, se avsnitt 4.2
1)
Chemical resistance Grade 0/0 Grade 0/0 Grade 0/0 Grade 0/0 Grade 0/0 STD 1026,8177
Kemikaliebeständighet Betyg 0/0 Betyg 0/0 Betyg 0/0 Betyg 0/0 Betyg 0/0
2)
Corrosion resistance
Korrosionsbeständighet
Accelerated corrosion STD 423-0014
test (ACT)
Accelererad korrosions-
provning (ACT)
3)
Time until white - 1 week 1,5 week 2 weeks 4 weeks
corrosion appears 1 vecka 1,5 vecka 2 veckor 4 veckor
Tid till vitkorrosion
Time until base metal 1,5 week 2 weeks 4 weeks 6 weeks 6 weeks
corrosion appears 1,5 vecka 2 veckor 4 veckor 6 veckor 6 veckor
Tid till basmetallkorrosion
Light exposure - - - - 1500 h STD 1027,337
Ljusexponering
Colour deviation in - - - - Grade  2 STD 423-0041
comparison with Betyg  2
unexposed panel
Kulöravvikelse i
jämförelse med
oexponerad panel
Adhesion
Vidhäftning
Burnishing test Grade 0 Grade 0 Grade 0 Grade 0 Grade 0 STD 5712,104
Polerprov Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0
Quenching test Grade 0 Grade 0 Grade 0 Grade 0 Grade 0 STD 5712,101
Kylningsprov Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0
Adhesion after painting
Vidhäftning efter över-
målning
Scrape test - Grade ≤ 1 Grade ≤ 1 Grade ≤ 1 Grade ≤ 1 STD 423-0009
Skrapprov Betyg ≤ 1 Betyg ≤ 1 Betyg ≤ 1 Betyg ≤ 1
High-pressure test - ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% STD 423-0015
Högtrycksprov
4)
Intermediate coating Y 7000-1 Y 7000-1 Y 7000-1 Y 7000-1 Y 7000-1 STD 121-0009
Mellanliggande ytbe-
handling

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 6 (13)

1) Resistance to the following chemicals shall be 1) Beständighet mot följande kemikalier ska testas i
tested according to STD 1026,8177, unless enlighet med STD 1026,8177, om inget annat
otherwise indicated in the design-engineering anges i den konstruktionstekniska dokument-
documentation: ationen:

Washer fluid Spolarvätska


Coolant Kylvätska
White spirit Lacknafta
Diesel Dieselolja
Buffer solution pH 4 Buffertlösning pH 4
Urea in water solution according to ISO 22241, Urea i vattenlösning enligt ISO 22241,
e.g. (trademarks): AdBlue or DEF exempel (varumärken): AdBlue eller DEF

2) Corrosion resistance requirements for surface- 2) STD 423-0014 gäller för verifiering av korrosions-
treated parts shall be verified in accordance with krav för ytbehandlad detalj. Efter överenskom-
STD 423-0014. Upon agreement between the melse mellan beställande avdelning och provande
department placing the order and the testing instans kan verifiering av en process göras med
facility, verification of a process can be performed en alternativ korrosionsprovningsmetod. Den
using an alternative corrosion testing method. alternativa provningsmetoden ska för varje enskild
However, for each individual process, the alter- process dock motsvara STD 423-0014. I händelse
native test method shall fulfil the requirements in av tvist är det kraven i enlighet med
STD 423-0014. In case of dispute, the require- STD 423-0014 som gäller.
ments specified in STD 423-0014 shall apply. Saltspruta får endast användas för verifiering av
Salt spray shall only be used to verify the process processtabilitet i enlighet med STD 423-0010.
stability and in accordance with STD 423-0010. Hur korrosionsprov för processtabilitet ska veri-
How to verify corrosion tests for process stability fieras bestäms av Volvos kvalitetsansvarig i sam-
shall be decided by the quality responsible person råd med provande instans.
at Volvo and the testing facility in joint
consultation.

3) Definition of white corrosion and white haze: 3) Definition av vitkorrosion och vit haze:
White corrosion can be distinguished from white Vitkorrosion kan särskiljas från vit haze
haze (light/foggy discolouration) by rinsing the (ljus/dimmig missfärgning) genom att spola detal-
parts in tap water with a maximum temperature of jerna i kranvatten som är högst +40 °C och sedan
+40 °C and assessing them while they are still undersöka dem när de är blöta. Om den ljusa
wet. If the light discolouration remains, it is white missfärgningen består handlar det om vitkorro-
corrosion and not haze. sion, inte haze.
One can also stroke over the discolouration with a Man ska även kunna dra ett vått finger över miss-
wet finger. White corrosion can then be observed, färgningen. Vitkorrosion kan då observeras,
whereas haze cannot. medan haze inte kan observeras.

4) Only applies when subsequent phosphating and 4) Tillämpas endast då efterföljande fosfatering och
EC paint application shall be carried out. The non- ED-lackering ska utföras. Den ej passiverade
passivated coating shall be protected during beläggningen ska transportskyddas genom
transportation by anti-rust treatment in accord- rostskyddsbehandling enligt STD 121-0009,
ance with STD 121-0009, Y 7000-1. Y 7000-1.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 7 (13)

4.2 Mechanical requirements 4.2 Mekaniska krav


Unless otherwise stated, all mechanical requirements Samtliga mekaniska krav för ytbehandling ska provas
for surface treatment shall be tested on fasteners på fästelement med metriska gängor om inget annat
with metric threads. anges.

4.2.1 Surface-treated threads 4.2.1 Ytbehandlade gängor


The coating thickness in the threads must not prevent Skikttjockleken i gängorna får ej förhindra äntring.
entering. Thread tolerance before surface treatment Gängtolerans innan ytbehandling kontrolleras genom
shall be checked by testing the fasteners using a NO att fästelementen provas med stoppgängring och gå-
GO screw ring and a GO screw ring for external gängring för utvändig gänga, och stoppgänghåltolk
thread, and a NO GO screw plug gauge and a GO och gågänghåltolk för invändig gänga. Efter
screw plug gauge for internal thread. After surface ytbehandling provas med gågängring för utvändig
treatment, the thread shall be tested using a GO gänga och gågänghåltolk för invändig gänga.
screw ring for external thread and a GO screw plug
gauge for internal thread.

Tolerance values stated in the design-engineering Gängtoleransvärden angivna i konstruktionsteknisk


documentation apply to threads before surface dokumentation gäller före ytbehandling (t.ex. 6e för
treatment (for example 6e for screws and 6G6H for skruv och 6G6H för mutter) om inget annat angetts
nuts) if nothing else has been indicated or agreed. eller överenskommits. Se STD 5081,15. Ytbehand-
See STD 5081,15.Surface-treated threads shall be lade gängor ska godkännas med hjälp av gågängring
approved using a GO screw ring for tolerance för toleransläge h (utvändig gänga) och med gågäng-
position h (external thread) and a GO screw plug håltolk för toleransläge H (invändig gänga).
gauge for position H (internal thread).

4.2.2 Assembly friction properties 4.2.2 Friktionsegenskaper vid montering


Development testing and verification of surface treat- Utvecklingsprovning och verifiering av ytbehandling
ment shall be performed on flange screws and flange ska utföras på flänsskruvar och flänsmuttrar.
nuts.

The friction requirements stated in tables 2a–2d and Friktionskraven angivna i tabellerna 2a–2d samt
3a–3b apply to: 3a–3b gäller för:

 Flange screws with property class 8.8 and 10.9  Flänsskruvar med hållfasthetsklass 8.8 och
10.9
 Flange nuts with property class 8 and 10
 Flänsmuttrar med hållfasthetsklass 8 och 10
 Hexagonal head screws with property class
10.9  Sexkantsskruv med hållfasthetsklass 10.9
 Hexagonal nuts with property class 10.  Sexkantsmutter med hållfasthetsklass 10.

The friction requirements stated in tables 2a–2d and Friktionskraven angivna i tabellerna 2a–2d samt
3a–3b do not apply to: 3a–3b gäller inte för:

 Hexagonal head screws with property class 8.8  Sexkantsskruv med hållfasthetsklass 8.8 och
and other screws with head geometries having andra skruvar med skallar som har mindre
smaller contact diameter than the corres- kontaktdiameter än motsvarande flänsskruv
ponding flange screw
 Hexagonal nuts with property class 8.  Sexkantsmutter med hållfasthetsklass 8.

Definition of given parameters, see STD 186-0004. Angivna parametrar definieras i STD 186-0004.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 8 (13)

a) For in-process inspection of test material and a) Vid processkontroll av provmaterial och kvali-
quality assurance of running production of flange tetskontroll i löpande produktion av flänsskruvar
screws and flange nuts, testing shall be per- och flänsmuttrar ska provning ske i enlighet
formed in accordance with STD 186-0004, test A1 med STD 186-0004, test A1 (skruvar) och/eller
(screws) and/or B1 (nuts). B1 (muttrar).

The following friction requirements shall apply: Följande friktionskrav ska uppfyllas:
− Target value for the total friction: − Målvärdet för den totala friktionen:
µtot = 0,14 µtot = 0,14
− The mean friction value (µtot) shall be within − Medelvärdet (µtot) ska ligga inom intervallet
the range 0,12–0,16 0,12–0,16
− No single friction value (µtot) is allowed to be − Inget enskilt friktionsvärde (µtot) får ligga
outside the range 0,11–0,17 utanför intervallet 0,11–0,17
− The number of parts to be tested shall be − Antal detaljer som ska provas ska vara enligt
according to STD 186-0004 unless otherwise STD 186-0004 om inte annat överens-
agreed. kommits.

b) For in-process inspection of test material and b) Vid processkontroll av provmaterial och kvali-
quality assurance of running production of 8.8 tetskontroll i löpande produktion av 8.8-skruvar
screws with hexagonal head and hexagonal nuts med sexkantsskalle och sexkantsmuttrar i håll-
with property class 8, testing shall be performed fasthetsklass 8 ska provning ske i enlighet med
in accordance with STD 186-0004, test C1 STD 186-0004, test C1 (skruvar) och/eller D1
(screws) and/or D1 (nuts). (muttrar).

The following friction requirements shall apply: Följande friktionskrav ska uppfyllas:
− Target value for the total friction: − Målvärdet för den totala friktionen:
µtot = 0,15 µtot = 0,15
− The mean friction value (µtot) shall be within − Medelvärdet (µtot) ska ligga inom intervallet
the range 0,13–0,17 0,13–0,17
− No single friction value (µtot) is allowed to be − Inget enskilt friktionsvärde (µtot) får ligga
outside the range 0,12–0,18 utanför intervallet 0,12–0,18
− The number of parts to be tested shall be − Antal detaljer som ska provas ska vara enligt
according to STD 186-0004 unless otherwise STD 186-0004 om inte annat överens-
agreed. kommits.
− Note that screws with hexagonal head and − Notera att skruvar med sexkantskalle och
hexagonal nuts cannot be used to verify the sexkantmuttrar inte kan användas för att
friction properties of a coating as this is only verifiera friktionsegenskaperna hos en yt-
an in-process inspection. behandling utan detta är enbart en process-
kontroll.

c) For development testing and verification of c) Vid utvecklingsprovning och verifiering av


surface treatment, the friction requirements in ytbehandling gäller friktionskraven enligt
accordance with tables 2a–2d and 3a–3b apply. tabellerna 2a–2d och 3a–3b.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 9 (13)

Table / Tabell 2a Friction requirements for flange screws


Friktionskrav för flänsskruvar
Assembly Limits for Limits for all Other requirements and comments Test method/
friction test the mean measured Övriga krav och kommentarer reference
Friktionstest value of µtot values of µtot Provmetod/
montering Gränser för Gränser för alla referens
medelvärde uppmätta
på µtot värden på µtot
A1 (Steel) 0,12–0,16 0,11–0,17 Max difference between µth and µb ≤ 0,04 STD 186-0004
A1 (Stål) Max skillnad mellan µth och µb ≤ 0,04
A2 (Aluminium) 0,13–0,18 0,12–0,20 Max difference between µth and µb ≤ 0,06 STD 186-0004
A2 (Aluminium) Max skillnad mellan µth och µb ≤ 0,06
A3 (Powder) 0,09–0,14 0,08–0,15 No stick-slip and µb ≥ 0,08 STD 186-0004
A3 (Pulver) Ingen stick-slip och µb ≥ 0,08
A4 (EC) 0,09–0,14 0,08–0,15 No stick-slip and µb ≥ 0,08 STD 186-0004
A4 (ED) Ingen stick-slip och µb ≥ 0,08
A5, A6 0,10–0,16 0,09–0,17 - STD 186-0004

A7 - - Fully metallic lock nut STD 186-0004


Prevailing torque acc. to STD 7141,441 STD 7141,441
Helt metallisk låsmutter
Gällande moment enligt STD 7141,441

Table / Tabell 2b Friction requirements for flange screws during repeated assembly
Friktionskrav för flänsskruvar vid upprepad montering
st
Repeated Difference between µtot 1 Other requirements and comments Test method/
rd
assembly assembly and 3 assembly Övriga krav och kommentarer reference
:a
Upprepad Skillnad mellan µtot 1 Provmetod/
:e
montering montering och 3 montering referens
A2 (Aluminium) ≤ 0,03 Assembled 3x using torque level Medium STD 5511,15
A2 (Aluminium) µtot calculated at final torque STD 186-0004
A3 (Powder) ≤ 0,03 Monteras 3 ggr med momentnivå Medium
A3 (Pulver) µtot beräknas vid slutmoment

Table / Tabell 2c Friction requirements for flange screws at elevated temperature


Friktionskrav för flänsskruvar vid förhöjd temperatur
Torque to loosen at Torque to loosen ÷ Other requirements and comments Test method/
elevated temperature Assembly torque Övriga krav och kommentarer reference
Moment för att lossa Moment för att Provmetod/
vid förhöjd temperatur lossa ÷ Monterings- referens
moment
M8 > 0,50 Assembly torque acc. to STD 5511,15 level Test joint acc. to
Medium. Torque to loosen measured acc. STD 186-0004
to principle in STD 186-0004 Provförband enl.
M10 > 0,50 Monteringsmoment enligt STD 5511,15 STD 186-0004
nivå Medium. Moment för att lossa mäts
enligt principen i STD 186-0004

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 10 (13)

Table / Tabell 2d Friction requirements for flange screws with partial polyamide patch
Friktionskrav för flänsskruvar med partiell polyamidbeläggning
Screws with partial Limits for Limits for Other requirements and Test method/
polyamide patch installation removal comments reference
Skruvar med partiell torque torque Övriga krav och kommentarer Provmetod/
polyamidbeläggning Gränser för Gränser för referens
installations- borttagnings-
moment moment
nd th
Acc. to Acc. to Acc. to Installation torque 2 to 5 time STD 7121,161
STD 7121,161 STD 7121,161 STD 7121,161 shall not exceed first installation
Enligt Enligt Enligt torque
:a :e
STD 7121,161 STD 7121,161 STD 7121,161 Installationsmoment 2 till 5
gången får inte överskrida
momentet vid första installationen
nd th
Same type of test - - Installation torque 2 to 5 time STD 186-0004
samples as test A2 shall not exceed first installation STD 7121,161
(Aluminium) torque
:a :e
Samma typ av Installationsmoment 2 till 5
provobjekt som A2 gången får inte överskrida
(Aluminium) momentet vid första installationen

Table / Tabell 3a Friction requirements for flange nuts


Friktionskrav för flänsmuttrar
Assembly Limits for Limits for all Other requirements and comments Test method/
friction test the mean measured Övriga krav och kommentarer reference
Friktionstest value of µtot values of µtot Provmetod/
montering Gränser för Gränser för alla referens
medelvärde uppmätta
på µtot värden på µtot
B1 (Steel) 0,12–0,16 0,11–0,17 Max difference between µth and µb ≤ 0,04 STD 186-0004
B1 (Stål) Max skillnad mellan µth och µb ≤ 0,04
B2 (Aluminium) 0,13–0,18 0,12–0,20 Max difference between µth and µb ≤ 0,06 STD 186-0004
B2 (Aluminium) Max skillnad mellan µth och µb ≤ 0,06
B3 (Powder) 0,09–0,14 0,08–0,15 No stick-slip and µb ≥ 0,08 STD 186-0004
B3 (Pulver) Ingen stick-slip och µb ≥ 0,08
B4 (EC) 0,09–0,14 0,08–0,15 No stick-slip and µb ≥ 0,08 STD 186-0004
B4 (ED) Ingen stick-slip och µb ≥ 0,08
B5, B6 0,10–0,16 0,09–0,17 - STD 186-0004

B7 - - Fully metallic lock nut STD 186-0004


Prevailing torque acc. to STD 7141,441 STD 7141,441
Helt metallisk låsmutter
Gällande moment enligt STD 7141,441

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 11 (13)

Table / Tabell 3b Friction requirements for flange nuts during repeated assembly
Friktionskrav för flänsmuttrar vid upprepad montering
st
Repeated Difference between µtot 1 Other requirements and comments Test method/
rd
assembly assembly and 3 assembly Övriga krav och kommentarer reference
:a
Upprepad Skillnad mellan µtot 1 Provmetod/
:e
montering montering och 3 montering referens
B3 (Powder) ≤ 0,03 Assembled 3x using torque level Medium STD 5511,15
B3 (Pulver) µtot calculated at final torque STD 186-0004
Monteras 3 ggr med momentnivå Medium
µtot beräknas vid slutmoment

4.3 High-strength steel requirements 4.3 Krav vid höghållfast stål

In electrolytic treatment, high-strength steels could Vid elektrolytisk behandling kan höghållfasta stål
suffer from hydrogen embrittlement and special care försvagas av väteförsprödning och måste ägnas
must be taken. speciell omsorg.

4.3.1 Screws with property class ≥ 10.9 4.3.1 Skruvar i hållfasthetsklass ≥ 10.9

If electrolytic treatment is applied on screws with Om elektrolytisk behandling tillämpas på skruvar


property class 10.9 or higher, a heat treatment in i hållfasthetsklass 10.9 eller högre, ska värme-
accordance with STD 5700,21 shall be carried out as behandling enligt STD 5700,21 utföras i spännings-
part of the surface treatment process for the purpose utjämnande och väteutdrivande syfte, som en del av
of stress and hydrogen embrittlement relief. ytbehandlingsprocessen.

4.3.2 Special fasteners 4.3.2 Speciella fästelement

 Fasteners which have been surface-hardened,  Fästelement som har ythärdats, t.ex. gäng-
such as tapping screws and thread-forming pressande skruvar och gängformande skruvar
screws

 Fasteners with captive washer in hardened  Fästelement med oförlorbar bricka i härdat stål
steel

 Fasteners in spring steel  Fästelement i fjäderstål

 Any other fasteners with core or surface  Andra fästelement som har en kärn- eller yt-
hardness above 320 HV hårdhet över 320 HV

For the above special fasteners, the risk of failure För ovanstående speciella fästelement ska risken för
due to hydrogen embrittlement shall be evaluated brott på grund av väteförsprödning bedömas och åt-
and managed with appropriate manufacturing and gärdas med hjälp av lämpliga tillverknings- och yt-
surface-treatment processes. beläggningsprocesser.

Flake systems are preferred in accordance with I första hand ska flakesystem väljas enligt
STD 121-0012 to reduce the probability of hydrogen STD 121-0012 för att minska risken för väte-
embrittlement. However, flake systems are not försprödning. Flakesystem är dock inte lämpliga
suitable for all types of fasteners. för alla typer av fästelement.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 12 (13)

4.4 Appearance requirements 4.4 Utseendekrav


The significant surface of the surface-treated part Den ytbehandlade artikelns kravyta ska vara fri från
shall be free from clearly visible surface treatment tydligt iakttagbara ytbehandlingsfel såsom blåsor,
defects such as blisters, pitting, rough surfaces, frätgropar, grov yta, sprickor eller obelagda områden.
cracks or uncoated areas. Minor contact marks are Mindre kontaktmärken accepteras.
acceptable.

4.5 Colour requirements 4.5 Kulörkrav


If there is a specific colour requirement, this shall be Om krav på specifik kulör föreligger, anges det i den
specified in the design-engineering documentation. konstruktionstekniska dokumentationen. För krav, se
For requirements, see table 1. tabell 1.

4.6 Paintability 4.6 Övermålningsbarhet


Where required, the surface treatment shall permit Ytbehandlingen ska, där så krävs, vara möjlig att
painting with organic coatings (incl. EC paint övermålas med organiska lacker (inkl. ED-
system). For requirements, see table 1. lacksystem). För krav, se tabell 1.

4.7 Additional requirements 4.7 Tilläggskrav


Additional requirements only apply when the surface Tilläggskrav gäller i de fall ytbehandlingen ska
treatment shall be electrically conductive and only for vara elektriskt ledande och används endast på
ground connection fasteners. fästelement för jordanslutningar.

Property Y 1300-1 Y 1300-2 Y 1300-3 Y 1300-4 Y 1300-5 Test method


Egenskap Provningsmetod
Conductivity - SAE/USCAR-26 SAE/USCAR-26 SAE/USCAR-26 - SAE/USCAR-26
Konduktivitet

4.8 Environmental requirements 4.8 Miljökrav


For applicable environmental requirements, refer to När det gäller miljökrav, se följande standarder:
the following standards:

Substances listed in STD 100-0002, Volvo’s black Ämnen listade i STD 100-0002, Volvos svarta lista,
list, must not be present in processes or products får inte förekomma i processer eller produkter inom
within the Volvo Group. Volvokoncernen.

Substances listed in STD 100-0003, Volvo’s grey Ämnen listade i STD 100-0003, Volvos grå lista,
list, should not be present in processes or products bör inte förekomma i processer eller produkter inom
within the Volvo Group. Volvokoncernen.

Substances listed in STD 100-0005, Volvo’s red Ämnen listade i STD 100-0005, Volvos röda lista,
list, must not be present in Volvo Group products får inte förekomma i Volvokoncernens marknads-
placed on the market. förda produkter.

Electrolytic ZnNi coatings shall be applied using an Elektrolytiska ZnNi-beläggningar ska appliceras med
alkaline ZnNi process, and the Ni content of the en alkalisk ZnNi-process och nickelhalten i ytbelägg-
surface treatment should be 12–15 % Ni. ningen bör vara 12–15 % nickel.

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16
Standard STD 121-0013
Volvo Group

Issue 2 Page 13 (13)

5 Approval of surface treatment 5 Godkännande av ytbehandling


The surface treatment system, including its Ytbehandlingssystemet, inklusive de kemikalier som
chemistry, must be tested and verified in a Volvo- ingår, ska vara provat och verifierat på ett av Volvo
approved laboratory. Refer to the list of approved test godkänt laboratorium. Se listan över godkända
labs on the Volvo supplier portal on the internet. testlabb på Volvos leverantörsportal på internet.

Before final approval of a surface treatment system, Före det slutgiltiga godkännandet av ett yt-
including its chemistry, the system must be reviewed behandlingssystem, inklusive de kemikalier som
and approved by Volvo Purchasing’s quality function, ingår, ska systemet vara provat och verifierat av
in accordance with the Surface Treatment system Volvo Inköps kvalitetsfunktion i enlighet med god-
approval procedure. kännandeprocessen för ytbehandlingssystem.

6 Indication in design-engineering 6 Angivelse i konstruktions-


documentation teknisk dokumentation
To indicate that the requirements in this standard För att ange att kraven i denna standard ska gälla
apply, reference shall be made in the design- ska hänvisning göras i den konstruktionstekniska
engineering documentation. See example(s) below. dokumentationen. Se exempel nedan.

Ex: TREATED Y 1300-2, STD 121-0013

Ex: TREATED Y 1300-4, STD 121-0013


COLOUR SILVER

Ex: TREATED Y 1300-5, STD 121-0013


COLOUR BLACK

Ex: TREATED Y 1300-3, STD 121-0013


SAE/USCAR-26

© AB Volvo Group. All rights reserved. The Standard may not be used, reproduced, transmitted or made available
to a third party without prior written permission. Printed copies are uncontrolled. Print date: 2018-07-16