You are on page 1of 1

JP Elektroprivreda BiH 150,00 77 2017

22 Vjetroelektrana Bitovnja Konjic 50 MW


Federalno ministarstvo prostornog 35,00 77 2018
23 Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje uredenja
Regionalni projekat obnove 2eljeznica u BiH(FBiH) Glavna opravka JP 2eljeznice FBIH 44,01 76 2018
24
pruge Podlugovi-Sarajevo
Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH- Sanacija Meta nakon JP Ceste Federacije BIH 40,40 75 2017
25
poplava
Regionalni projekat obnove 2eljeznica u BiH(FBiH) Glavna opravka JP 2eljeznice FBiH 31,29 74 2020
26 pruge Doboj tj.km 103+500-Maglaj (oba kolosjeka) i Jelina-Zenica
MPV /JP Regionalni vodovod,,Plava 44,00 73 2017
Izgradnja Regionalnog vodovoda "Playa voda" oda" d.o.o. Travnik
Regionalni projekat obnove 'teljeznica u BiH(FBIH): Izrada studije JP 2eljeznice FBiH 19,50 73 2018
28 izvodljivosti i projektne dokumentacije za gradnju pruge Vard-Banovid
Federalno ministarstvo zdraystva 32,40 73 2019
29 Projekat unapredenja sistema zdraystvene za§tite
Rudnici mrkog uglja Banovid 993,99 73 2018
30 Termoelektrana Banoviti, blok 1-350 MW
Izgradnja zajednidkog predistada i kolektorske mre2e otpadnih voda na Federalno ministarstvo poljoprivrede, 137,32 72 2017
31 podrudju °Om Vogoka, HO§ i Breza vodoprivrede i §umarstva
Regionalni projekat obnove 2eljeznica u BiH(FBiH):Izrada Glavnog JP 2eljeznice FBiH 19,56 72 2018
32 projekta opravke pruge Zenica - Podlugovi i Maglaj -Jelina
Federalno ministarstvo rada i 1,00 72 2018
33 Registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaouju doprinosi socijalne politike
Regionalni prijekat obnove ieljeznica u BiH (FBiH):Izrada glavnog JP 2eljeznice FBiH 19,56 71 2018
34 projekta opravke pruge:Tuzla-DobobBreko-Banovioi, S.Kostajnica-Doboj
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica -Mostar jug Zvirovioi, Federalno ministarstvo prometa i 169,71 70 2017
35 poddionica Mostar jug-Kvanj komunikacija
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionice Ovdari Mostar sjever Federalno ministarstvo prometa i 151,67 70 2018
36 komunikacija
(poddionica Konjic- tune) Prenj)
lzgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Ovdari, Mostar sjever, Federalno ministarstvo prometa I 257,19 70 2018
poddionica Ovdari-Konjic komunikacija
Zapotljavanje & Samozapoqavanje ugro2enih nezaposlenih osoba u Federalno ministarstvo rada i
oblastima trgovine, ugostiteljstva, turizma, tradicionalnih i starih zanata i 11,00 70 2018
38 socijalne politike
poljoprivrede
Izgradnja paanskog logistiokog sredi§ta Hrvatska poste d.o.o. Mostar Hrvatska pos'te d.d. Mostar 7,14 70 2018
3 na lokaciji Bike Polje
--
Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionice Ovdari, Mostar sjever, Federalno ministarstvo prometa i 452,83 69 2017
40 komunikacija I
poddionica tunel Prenj)
Regionalni projekat obnove 2eljeznica u BiH (FEW!) Izrada Glavnog
projekta za otklanjanje "uskog gria" u 2eljeznitkom saobraoaju kod JP 2eljeznice FBiH 19,56 69 2018
41
tunela " Ivan"-st.Bradina _____
Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH- lzgradnja obilaznica JP Ceste Federacije BIH 40,00 67 2018
42
Federalno ministarstvo prometa i 469,38 53 2018
43 lzgradnja brie ceste La§va - Nevie polje komunikacija
Regionalni projekat obnove 2eljeznica u BiH (FBiH)-Nabavka JP 2eljeznice FBiH 39,12 52 2018
44 mehanizaci'e za odr2avarfe I ru.e
Ured za koordinaciju projekata u 106,67 51 2018
45 Program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) poljoprivredi
JP Elektroprivreda HZ HB 214,16 49 2018
46 Vjetroelektrana Pokledani
Modernizacija kliniekih centara u Federaciji BIH Federalno ministarstvo zdraystva 172,46 47 2018
47
Izgradnja regionalne sanitarne deponije, separacija 1, 2ivinice, Banovioi, FMOIT/JP „Eko-sep" d.o.o. 2ivinice 18,02 36 2018
48
Kladanj
FMPVt/JP Vik Zenica 40,00 34 2018
49 Sakupljanje i tretman otpadnih voda Zenica
Federalna uprava za inspekcijske 5,50 32 2018
50 Unapredenje poslovnih process i informacionog sistema u FUZIP-u poslove
Program ruralnog razvoja Federacije Bosne I Hercegovina za razdoblje Federalno ministarstvo poljoprivrede, 209,00 2018
51 vodoprivrede i t umarstva
2018.-2021. godina
10.196,16