You are on page 1of 2

Spcietate cu raspundere limitata

Conform art. 145 din Codul Civil, societatea cu răspundere limitată este una comercială
al cărei capital social este divizat în părţi sociale şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu
patrimoniul său, în care asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, ci suportă riscul
pierderilor în limitele participaţiunilor la capitalul social.
Actul de constituire se încheie în formă autentică şi este un act juridic -uni, -bi, sau multilateral,
care va cuprinde: numele, locul, data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi datele din actul de
identitate al fondatorului persoană fizică, şi denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de
înregistrare al fondatorului persoană juridică; -denumirea societăţii; -obiectul de activitate;
participaţiunile asociaţilor, modul şi termenele lor de vărsare; -structura, atribuţiile, modul de
constituire şi funcţionare a organelor socităţii;- filialele şi reprezentanţele societăţii; mărimea
capitalului social; reorganizarea şi lichidarea societăţii.
Fondatori ai Societăţii cu Răspundere Limitată pot fi persoanele fizice, persoanele juridice,
statul şi unităţile administrativ-teritoriale.
Formare capitalului social. Pentru societate cu răspundere limitată legislaţia stabileşte o limită
minimă de capital social.
Astfel societăţile care îşi propun să practice activităţi: de import al produselor petroliere
trebuie să aibă un capital echivalent cu cel puţin 750000 dolari S.U.A.; de lombard necesită un
capital echivalent cu cel puţin 25000 dolari; pentru organizarea loteriilor naţionale 250000 mii
lei; pentru organizarea loteriilor regionale 15000 mii lei; pentru organizarea pariurilor şi
întreţinerea sălilor cu automate de joc 200000 mii lei; pentru organizarea jocurilor de abilitate
50000 mii lei; pentru organizarea bursei de comerţ cu mărfuri un milion lei; pentru organizarea
activităţii de schimb valutar 500000 mii lei, etc. Capitalul social subscris se varsă integaral, în
cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii.
Organele de conducere:
Adunarea generală, fiind organul suprem şi are funcţia de a efectua modificări în actul
de constituire al societăţii; - poate majora sau reduce capitalul social; -alege şi revocă membrii
organelor executive şi de control; -poate primi sau exclude asociaţii; -poate aproba darea de
seamă şi bilanţul societăţii; -repartizează beneficiile; -aprobă contractele societăţii cu terţii; -
poate reorganiza sau lichida societatea.
Adunarea generală poate fi ordinară şi extraordinară. Cea ordinară, se convocă o singură dată pe
an, de regulă la sfîrşitul anului financiar, cea extraordinară pote fi convocată ori de cîte ori este
nevoie. Pentru desfăşurarea şedinţelor adunării generale se alege un preşedinte al adunării şi un
secretar, care va ţine procesul verbal în şedinţă.
Comitetul de conducere, este organul executiv colegial şi membrii lui sunt aleşi la
adunarea generală din rîndul asociaţilor cu votul majorităţii. Comitetul îşi va alege din rîndurile
membrilor săi preşedintele, fiind persoana care convoacă şedinţele comitetului, repartizează
funcţiile administrative într-e membrii acestuia, fixează remunaraşiile şi încheie contracte cu
aceştea. Organul executiv îndeplineşte hotărîrile adunării generale, administrează şi reprezintă
societatea în scopul realizării şi împărţirii de beneficii. Comisia de cenzori este organul de
control, iar în societatea cu un număr mic de asociaţi – revizorul. Organul de control este ales de
adunarea generală şi este subordonat ei. Membrii comisiei de cenzori, se aleg pe un termen de
cel puţin 5 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor.
Drepturile:
a) dreptul de a conduce şi a lua perte la activitatea societăţii;
b) dreptul la informaţie privind activitatea societăţii, care stabileşte că fiecare asociat are dreptul
să ia cunoştinţă cucărţile contabile şi alte documente ce privesc activitatea societăţii;
c) derptul la dividend, potrivit căruia, la finele anului financiar fiecare membru are dreptul la o
parte din beneficiul obţinut în urma activităţii economice a societăţii, proporţională cotei sale de
participare;
d) dreptul la o parte din active în caz de lichidare a societăţii.
Dacă Societatea cu răspundere limitată se lichidează, fiecare asociat este în drept să pretindă
şi o parte din activele ei rămase după satisfacerea creanţelor.
Obligaţiile asociaţilor:
a) să transmită aportul la capitalul social în ordinea, mărimea, modul şi termenele prevăzute în
actul de constituire,
b) să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii,
c) să comunice imediat societăţii schimbarea domiciliului sau sediului, a numelui sau denumirii,
d) Obligaţia de confidenţialitate,
e) Obligaţia de neconcurenţă,
f) Şi alte obligaţii.
Societatea cu răspundere limitată îşi încetează activitatea prin reorganizare şi dizolvare.

Obiective de referinţă:
Studentul trebuie să cunoască:
- definiţia şi caracterele societăţii cu răspundere limitată.;
- drepturile şi obligaţiile asociaţilor societăţii cu răspundere limitată;
- regimul juridic al părţii sociale a asociatului
Studentul trebuie să aibă abilităţi să:
- compare societatea cu răspundere limitată cu societatea în nume colectiv;
- compare actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată, cu actul de constituire al
societăţii pe acţiuni.;
Studentul trebuie să poată:
- consulte asociaţii privitor la consecinţele nevărsării aportului în termen;
- întocmi procese verbale ale adunării asociaţilor societăţii cu răspundere limitată;
- întocmi proiecte de act de constituire a societăţii cu răspundere limitată.