Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL
nr. 35
Expertizele contabile
- Ghid de aplicare Ediţia a III-a, revizuită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2009

Editor:

Editura CECCAR Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 Bucureşti
Tel.: 021/330.88.69 / 70 / 71 Fax: 021/330.88.88

E-mail: edituraceccar@yahoo.com Redactor: Alina Mihaela MÎNDRU www.ceccar.ro Tipar: Tipografia Everest 2001 - Bucureşti Tel.: 433.07.01; 433.07.02; 433.07.03 www.everest.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romintel CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 35: expertizele contabile: ghid de aplicare / Coipul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-8414-62-4
V

006(498):657.63(498)+657.6.012.16(498)

CUPRINS

L

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile................ Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile..........................................................49

n.

III. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil............................................................211 Bibliografie selectivă.................................................................241

NOTĂ:

în cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

L STANDARDUL PROFESIONAL nr. 35: Expertizele contabile .

specializate.lucrarea unei persoane experimentate. revizie sau verificare. . control. desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România. expertize contabile judiciare în cauze civile. Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică. care potrivit legii asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. adică priceput . financiar-contabile şi altele. penale sau ale dreptului muncii. Cuvântul „expertiză" vine de la latinescul „expertus". întrucât conţine în sine ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte obiectivele sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Expertiza reprezintă un concept care se deosebeşte de audit. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând „Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile".Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili. de management. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale şi materiale. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). ca. dar şi părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. expertize de gestiune. o constituie efectuarea expertizelor contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege.

....................20 352........ 3..... Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili........ Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile.............................29 353..22 3521.......... Acceptarea expertizelor contabile.......32 3532.......... Redactarea raportului de expertiză contabilă.......................... Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile......... Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil.................. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară..................................................................... Contractarea şi programarea expertizelor contabile ......................... Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare.... Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile....................... Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile..................... Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.45 8 ..9 351..............11 3512................ Competenţa expertului contabil........................ Independenţa expertului contabil......................................................27 3524..................................................... l...................................11 3511.............................................41 Anexa nr......13 3513........39 Anexa nr..... Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile...... Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile............. Calitatea expertizelor contabile.......................... Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară........... 14 3514......32 3531.....SUMAR 350......................22 3522... 25 3523................... Norme de raport specifice expertizelor contabile......... 16 3515.......................... 2................................38 Anexa nr......... 18 3516........................

în Tabloul experţilor contabili. de argumente pentru solicitarea de . 2. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Expertizele contabile pot fi clasificate: I. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. ci.sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. 1. COMENTARII Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. fiind înscrise. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. cu viza la zi. cel mult. Codul de procedură penală. reglementate de: Codul de procedură civilă. în: a) expertize contabile judiciare. b) expertize contabile extrajudiciare . Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. ataşate sau nu unui proces penal. După scopul principal în care au fost solicitate. se numesc expertize contabile judiciare. alte legi spe ciale. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar.CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

10 . II. a) 3. IE. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor fiscale. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. în funcţie de natura juridică. /\ m: expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezol varea litigiilor civile. Modelele prezentate în aceste anexe pot fi adaptate cazuisticii concrete. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezol varea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale.penale. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. Anexele nr. .către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. 1-3 au caracter orientativ şi ilustrativ şi fac parte integrantă din prezentele norme. expertizele contabile pot fi: . . După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă.extrajudiciare.civile.

evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze integritatea şi obiectivitatea. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile.1.3.351 3511 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE INDEPENDENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. 3511. COMENTARII 3511. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. abţinere şi recuzare prevăzute 3511. 11 . Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei profesii fără auto rizaţie. el este obligat să aducă la cunoştinţa solicitantului situaţia în care se află. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.2. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză.

3511. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă.de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. la primirea oricărei lucrări de exper tiză. imediat după numire. 12 . 3511.25 punctele 5 şi 6. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor con tabili. 3511. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. în scris. Secţiunea 100. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.7. la cunoştinţa organului care i-a numit. 3511.4. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă" care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp.5. Expertul contabil.6.

Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil mem bru al Corpului.2. Ca urmare. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă.1. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor con tabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. şi mai ales în domeniul financiar-contabil. 3512. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt si rămân pertinente.3512 COMPETENŢA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. 3512. 13 . înscris în listele pe domenii publicate. în general. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. COMENTARII Expertiza contabilă are drept suport documentele pri mare si înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.

3513 CALITATEA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate. expertul contabil este un terţ în proces. pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite.2. expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară pot fi şi sunt. Dacă în aceeaşi cauză s-a 14 . 3513. clasificărilor şi prezentărilor contabile. evaluă rilor. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiin ţifică. corectitudine şi imparţialitate. în elaborarea lor. Expertizele contabile trebuie să fie utile celor care le-au solicitat. COMENTARII 3513.1. Raportul de expertiză con tabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus. care prin calitatea lui procesuală contribuie la stabi lirea adevărului de către organele de drept. în expertizele contabile judiciare. sancţionate de organele de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. adesea. expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. Concluziile expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor. devotament.

respectiv de mai bună calitate.dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie.4. 15 . Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare si o fundamentare ştiinţifică si expertizelor contabile extrajudiciare. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii.3. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. 3513. 3513. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific.5. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. 3513.

auditat calitativ. COMENTARII Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. 16 . cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare.2. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar.1.3514 SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA EXPERTULUI CONTABIL NORMA Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces si de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. 3514. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. 3514. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (între barea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.

Astfel. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. 3514. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.3. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. în cazul proceselor civile. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. 3514. în afara procedurilor prevăzute de lege.4. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. în procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. în toate cazurile. 17 .Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea păr ţilor implicate în actul justiţiar.

COMENTARII Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. 3515. expertul contabil.3515 ACCEPTAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care 1-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză.1. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. s-a pronunţat asupra 18 .2. politice sau de altă natură. 3515. Ex pertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. Totuşi. religioase. Aceasta. 3515. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. calitatea de martor având întâietate.3. în calitate de organ de control. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă" următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: (i) Dacă.

4.5. 19 . precum si cele prezentate în normele 3511 şi 3512. în calitate de expert contabil. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. în scris. 3515. 3515. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care 1-a numit.unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. în particular. situaţiile de mai sus. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. (ii) Dacă.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu. COMENTARII 3516. iar a celor extrajudiciare. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. prin contract. jurământul: Jur că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfă20 .RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.1. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare si pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul si să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. adu cerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectua rea expertizelor contabile judiciare.2. 3516. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judi ciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune.

Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) si client. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor). 21 .ţişează la citarea organelor în drept care 1-a (i-a) numit. 3516.3.

încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. COMENTARII 3521. cât şi recomandaţi de părţile în proces. Numirea expertului sau experţilor contabili. Existând un Corp de experţi contabili.352 NORME DE LUCRU SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE DISPUNEREA EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE ŞI NUMIREA EXPERŢILOR CONTABILI 3521 NORMA Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. la cererea părţilor sau din oficiu. unul sau trei experţi contabili prin încheiere de şedinţă. 22 . 3521.1. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. respectându-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces.2. Instanţele de drept civil. atât din oficiu. pot numi.

punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată.3. (iii). în cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi).(ii) obiectivele (întrebările.4. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. 3521. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la 3521. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. (iv). Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 23 . Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor conta bili numit(ţi). el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. în astfel de cauze. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. care trebuie să fie remuneratorie. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia.

care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.2 este şi rămâne pertinent.care sunt chemate părţile. 3521. Procedural.) 3521. 24 . dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Totodată. (Comentariul la Norma nr. care să participe la efectuarea expertizei. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale.5. precum şi expertul contabil. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele.

3. l. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. 3522. Este „leit-motivul" pentru care expertizele contabile. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). 213 alin.1. Codul de procedură civilă). unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. trebuie contractate. 3522. acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. 25 . încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale).2. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial. Expertizele contabile contractate trebuie programate. 3522. COMENTARII Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art.CONTRACTAREA ŞI PROGRAMAREA EXPERTIZELOR CONTABILE NORMA Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract.

subdiviziune sau componentă în parte.4. alături de obiectivele expertizei contabile. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol.în cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. 3522. Dacă este necesar. Expertizele contabile trebuie efectuate si depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. 26 . Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze.

şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. 27 . în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Răspunderea finală însă. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară.2. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. COMENTARII în cazul expertizelor contabile judiciare.1. printr-un act proce dural (încheiere de şedinţă sau ordonanţă). în ce priveşte conţinutul şi 3523. 3523. 3523. Contrac tele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucră rile care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. Cerinţa de la Comentariul nr. l nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efec tuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. experţii con tabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă.3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor.

în conţinutul şi comentariile ei.calitatea raportului de expertiză contabilă. în astfel de cazuri. Norma de lucru nr. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. trebuie respectată. 28 . 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR.

Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi con diţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. ajungându-se la concluzii diferite. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. 3524. COMENTARII 3524. prin încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. 29 . în cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. si nu pe prezumţii.1. gestionar sau de altă natură. efectuate de organe abilitate. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate.3524 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE NORMA Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular si se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările.2. Dacă obiectivele (întrebările. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor.

Orientativ. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justifi cative şi contabile expertizate. 30 . expertul contabil este abilitat să ceară. Particularizat. explicaţii suplimentare.5. iar părţile interesate în expertiză să dea.în demersul său. aflate atât în posesia acestora. 3524.4.3. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor si actele examinate. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. 3524. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate. (ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. 3524. ci doar la motivarea opiniilor diferite.

8. 31 .Particularizat. (iii) Eventuala corespondenţă. (ii) Raportul de expertiză contabilă .7. Dosarul de lucru al expertului contabil. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. 3524. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. 3524. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora.6. în ceea ce pri veşte documentarea expertizelor contabile. 125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR sunt şi rămân pertinente într-o interpretare adecvată. ordonanţa organului de urmărire si cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă.exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. Comentariile de la Norma generală de lucru nr. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. după caz: (i) încheierea de şedinţă (în cauze civile). (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. 3524. trebuie să cuprindă.

opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII.1. Structura celor 3 capitole obligatorii trebuie respectată. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: a) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. b) Paragraful de identificare a organului care a dispus efec tuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. în acest paragraf se menţionează: 32 . Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Ta bloul experţilor contabili. COMENTARII 3531. domiciliul acestuia (acestora).353 NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 3531 NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel putin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi pre numele expertului(ţilor).

Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circum stanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. numărul şi data contractului în baza căruia se efec tuează expertiza contabilă solicitată. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire.în cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denu mirea clientului. cu menţionarea datei acestuia. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei - 33 . Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) exper tizei contabile judiciare. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare for mularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. formularea obiectivului(elor) ex pertizei contabile. în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. în cauze civile. domiciliul sau sediul social al aces tuia. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. .c) d) e) f) în cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal). denumirea şi calitatea pro cesuală a părţilor. domiciliul sau sediul social al aces tora. respectiv în ordo nanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale). respectiv înche iere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a or ganelor de urmărire penală (în cazurile "penale). în cazul expertizelor contabile judi ciare formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile).

problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. actele şi faptele analizate. 3531. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. sursele de informaţii utilizate. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor *de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. g) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă. 34 . locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar.). tehnici etc. De asemenea. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă.contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. h) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. Dar. în acest paragraf trebuie menţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili.2.

Un astfel de raport de expertiză contabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. într-un paragraf al Capito lului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare ex pert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. 3531. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. în care expertul contabil. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. 3531. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. 35 . De regulă. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DES FĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. Aceasta. în cazuri deosebite. în exercitarea misiunii sale. redactat(ă) într-o manieră analitică.5 este un raport de expertiză contabilă obişnuit.Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răs punsul) expertului contabil.3. şi nici asupra încadrărilor legale.4. concis(ă).6. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite.5. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. care trebuie să fie precis(ă). deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. 3531. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. ordonată şi sistema tizată. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia exper tului numit din oficiu.1 -3531. fără echivoc. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. 3531. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. şi nu încadrarea judiciară a acestora. necalificat. 3531.

în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPO SIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. Aceste consi deraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Raportul de expertiză contabilă care cuprinde conside raţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. Capitolul IV. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). în raportul de expertiză contabilă. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile.10. după paragraful cu prinzând răspunsul la obiectivul(ele) expertizei contabile. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). fie b) într-un capitol distinct. poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII. intitulat CONSIDE RAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CON TABIL®. dar care în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTI36 .7. 3531.9. asupra faptului dacă întrebările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. 3531.3531. expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile. 3531. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evi denţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. în special celor privind confidenţialitatea. în promovarea raţionamentului său profesional. Dacă expertul contabil.8. în cazuri cu totul deosebite.

cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate.ZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. 3531. Anexele la raportul de expertiză contabilă. 37 . cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. indiferent de tipul acestuia (obişnuit.11. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă.

Numă rul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul rapor tului de expertiză solicită acest lucru. De regulă. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract.3. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. acesta. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. inclusiv anexele. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. 38 . Toate celelalte au calitatea de copii. COMENTARII 3532. 3532.2. se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. 3532. indiferent de tehnicile de multipli care.1.

l. Art. înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea_________________ Poziţia___________________. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 1:______________________________________________ 2:______________________________________________ n: 39 . Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul l:_____________________________________ Obiectivul 2:_____________________________________ Obiectivul n: Art. 2.C. s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi (Denumirea beneficiarului) cu domiciliul / sediul social în_____________________________ reprezentat(ă) prin_____________________________________. denumit(ă) BENEFICIAR.Anexa nr. „______________________" cu domiciliul / sediul social în__________________________. l CONTRACT încheiat între: Expertul(ţii) contabil(i) / S.

din care____________lei imediat după semnarea prezentului contract şi_____________lei până la data de_________________ Art. 40 . 4. Art. 6. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei.Art. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. 5. Prezentul contract s-a încheiat în_________exemplare. intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. BENEFICIAR. 3. acesta va fi depus la______________________________________până la data de_________________________ Art. Localitatea Data______ PRESTATOR.

Anexa nr. 2
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE

Paragraful (i)
Subsemnatul_________________________, expert contabil, domiciliat în__________________________, posesor al carnetului de expert contabil nr._____________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECC AR) în Secţiunea___________Poziţia__________________________
(Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)
Am fost numit(ţi) prin_____________din data de___________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr.__________, părţile implicate în proces fiind: 1.________________________ 2.________________________

n.
(Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea, domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală)

Paragraful (iii)
împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

41

Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1.____________________________
2._______________________

n.
Paragraful (v)
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. la sediul social / domiciliul__________________________

Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în______________________________________________

Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada___________________. în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici, fiscali etc.). Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:

Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la__________şi prelungită la______________(dacă este cazul).
42

Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i (i = l, n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat următoarele documente:
(Descriere detaliată, dacă este cazul)

în conformitate cu documentele expertizate, formulăm, la obiectivul nr. i, următorul răspuns:
(Se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII

în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. l__________________________________

La obiectivul nr. 2

La obiectivul nr. n
(Se vor relua răspunsurile Capitolul H din DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
43

Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări:

(Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).) Expert(ţi) contabil(i):

44

nr. domiciliat în___________________________________________. domiciliul sau sediul social al clientului) Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt:_____________________________ Paragraful (iv) Conform art.____ obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt: 45 . expert contabil.___________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru (Se menţionează denumirea. posesor al carnetului de expert contabil nr.________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr.Anexa nr.___________din contractul nr. 3 RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_________________________.

Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 46 . fiscali etc.). s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. l Obiectivul nr.Obiectivul nr. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. In cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. 2 Obiectivul nr. la sediul social / domiciliul_____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:_____________________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada_____________________.

l____________________________________ Obiectivul nr. i (i = l. i. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiză. la obiectivul nr. i s-au examinat următoarele documente:__________________________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. 2 47 .Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la_____________________________şi prelungită la ____________________________(dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr.

n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă.) Expert(ţi) contabil(i): 48 .Obiectivul nr. considerăm necesar să facem următoarele preci zări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I).

GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr. 35: Expertizele contabile .II.

...........2.............76 2.......... 101 2.........SUMAR INTRODUCERE......61 1....... 2.........1........3........ Principiul acceptării expertizelor contabile..........6......... Principiul competenţei expertului contabil.....1...4........ Principiul independenţei expertului contabil.........57 1......... Principiul secretului profesional si al confidenţialităţii expertizelor contabile.......2......................atribut al profesiei contabile liberale....... Expertizele contabile judiciare......3....77 2..... CAPITOLUL 2 Demersul deontologic al misiunilor privind expertizele contabile 2...75 Finalitatea (scopul) expertizelor contabile...... 2...76 Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile............................. Referinţe reglementare privind expertizele contabile...... Expertizele contabile extrajudiciare.. 64 1......3.....87 2.............. Clasificarea expertizelor contabile.......... Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile......2.3.....58 1...2...........1...90 2..............3...1.........95 2............3.......3........5..55 CAPITOLUL l Cadrul de referinţă al misiunilor privind expertizele contabile Expertiza contabilă ................2. Principiul calităţii expertizelor contabile... Destinatarii expertizelor contabile..... 103 51 .................3...............59 1...2.3........

. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile........ Programarea lucrărilor de expertiză contabilă.........125 3.. Contractarea şi programarea expertizelor contabile. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia............1.....l............ Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare.......3.................126 3................1..2........1.108 3......128 3.2......l....................2...........l...... 52 ........... Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile....3................ Dispunerea şi numirea experţilor contabili.......124 3.......................................2.......107 3.................. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare..........1.CAPITOLUL 3 Demersul tehnic şi profesional privind elaborarea expertizelor contabile Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile.....2........4.......108 3........ Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ şi redactarea acestuia..2.........1......2..2.2......2.....119 3........3..... Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile.....1............... Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile...........108 3.2...........135 3. 128 1...........2.............1..........3..155 3....117 3..........3... Redactarea raportului de expertiză contabilă...................

.............. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ CU OPINII SEPARATE... Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.2.Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia......... Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia..........1...4.....3... 4..................3..3........................................1... Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare.........201 CAPITOLUL 5 Răspunderea experţilor contabili 5...3........3....3..... 5........195 Atribuţiile experţilor contabili verificatori..2...........................208 53 ....203 Răspunderea contravenţională sau administrativă..168 3...........190 3............177 3..............2.......4.....205 Răspunderea penală.. 4.........200 4............. CAPITOLUL 4 Metodologia de verificare şi avizare a expertizelor contabile judiciare 4.. 193 Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori.............3....206 Răspunderea civilă......... Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor.....................2.......... 5........ Răspunderea disciplinară.......................1.......3......................1.............1. 5.................196 4..........

cu caracter tehnic. extinde consideraţiile dincolo de obiectivele fixate de organul îndreptăţit să fixeze obiectivele (întrebările) EXPERTIZEI. în acest caz. psihiatrice etc. 2 Pitulescu.n.) medico-legale. este şi va fi OMUL DE ŞTIINŢĂ. Dicţionar de termeni juridici uzuali. dar e greu de spus că. (putândfi-n. si nici între OMUL DE ŞTIINŢĂ şi EXPERT. alături de celelalte probe administrate „în cauza" în care a dispus EXPERTIZA. dactiloscopice. expertiza este un atribut al ŞTIINŢEI. se adresau unui expert.. iar EXPERTUL a fost. EXPERTIZA constă în rezolvarea unor probleme de strictă specialitate. Expertizele se pot realiza în diferite domenii de activitate. Editura Univers Enciclopedic. dar. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a elaborat NORMA ŞI A se vedea „expert" şi „expertiză". pentru că EXPERTUL nu-şi poate. Editura Alex. specialist de mare clasă. care se numesc experţi. pag. contabile. Bucureşti. de către persoane care posedă cunoştinţe profunde într-un domeniu dat. în baza EXPERTIZEI. şi nu numai. 136.. 358. Multă vreme nu s-a făcut nicio demarcaţie între ŞTIINŢĂ şi EXPERTIZĂ.2 Pentru reglementarea profesională a activităţii de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. EXPERTIZA judiciară are caracter limitat. 1996.INTRODUCERE Conceptul de EXPERTIZĂ reprezintă o cercetare temeinică. tehnice. 1996.. Dacă totuşi o face. balistice. ori de câte ori practica şi justiţia socială considerau necesar. pag. Bucureşti. Primul segment al practicii sociale care a simţit necesitatea EXPERTIZEI a fost sistemul judiciar. în sistemul judiciar românesc. grafice. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). într-un anumit domeniu1. principial. 55 1 . organul îndreptăţit să dispună EXPERTIZA apelează la LIBERUL ARBITRU (propria-i conştiinţă). făcută de un expert... s-a făcut sau se face întotdeauna dreptate. şi colaboratorii. I.

35. pag. 35/2001 privind expertizele contabile a fost elaborat de către un colectiv de autori coordonat şi condus de prof. administrative etc.COMENTARIILE PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE. 42/11 august 2001. Această normă şi comentariile sale vizează una dintre activităţile (atributele) legale ale experţilor contabili. la solicitarea Consiliului Superior al CECCAR. dr. 257-300. univ. respectiv acceptarea şi executarea de lucrări cu obiective (întrebări) definite de solicitanţi: organe judiciare. 2001. Editura CECCAR. 56 . comerciale. în Norme profesionale. ATANASIU POP. părţi implicate în litigii civile. 3 Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile. în prezenta lucrare această normă va fi citată sub prescurtarea: Norma profesională CECCAR nr. considerându-se a fi un ghid în demersul experţilor contabili care contractează şi execută astfel de lucrări. Prezenta lucrare îşi limitează conţinutul şi întinderea doar la expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sau amiabile3. aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. Ghidul pentru aplicarea Normei profesionale nr. Bucureşti.

1. Bucureşti. Expertiza constituie o noţiune care depăşeşte şi acţiunea de control. penale sau ale dreptului muncii. desfăşurată pe parcursul a peste optzecişicinci de ani de existenţă a profesiei contabile din România. specializate. de exemplu: expertize amiabile (la cerere). 4 Buşe. 57 .atribut al profesiei contabile liberale Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică si/sau financiară pe baza cercetării documentelor. Expertiza contabilă . 1994. coordonator. în viziunea căruia: „Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili.lucrarea unei persoane experimentate. Acest personal specializat este reprezentat astăzi în România de experţii contabili membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). pag. o constituie efectuarea expertizei contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege.Capitolul l CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 1. Cuvântul expertiză vine de la latinescul expertus. financiar-contabile şi altele. expertize de gestiune. 150. datelor si informaţiilor de contabilitate4. Editor Societatea Informaţia. ca. Dicţionarul complet al economiei de piaţă. de management.. G. adică priceput . si pe aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza. expertize contabile judiciare în cauze civile.

ataşate sau nu unui proces penal. în volumul Norme profesionale. Bucureşti. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. si anume: l." (Preambul Ia Norma nr. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare5.2. Un criteriu pe care îl considerăm de bază sau principal. asigurând buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili. 35. 58 .Deci expertiza este prin excelenţă o lucrare personală si critică. respectiv mobilul sau scopul în care au fost solicitate expertizele contabile. distingându-se: 5 *** ţ Norma profesionala CECCAR nr. cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale si materiale. acestea sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare si judecată a unor cauze civile si/sau comerciale.Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile) Potrivit normelor profesionale CECCAR referitoare la expertizele contabile. se numesc expertize contabile judiciare. pct. 350. 1. Editura CECCAR. pag. dar si părerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază elaborând Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. 35 . 261. 35 clasifică expertizele contabile în funcţie de două criterii. 2001. Clasificarea expertizelor contabile Norma profesională CECCAR nr.

e) Alte categorii de expertize contabile judiciare. dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi. în genere. dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. Un criteriu pe care îl considerăm complementar sau auxiliar.a) b) Expertize contabile judiciare. b) Expertize contabile penale. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor civile.2. Ele pot fi dispuse din oficiu sau acceptate. Expertize contabile extrajudiciare. alte legi speciale.1. c) Expertize contabile comerciale. clasifică expertizele în: a) Expertize contabile civile. ci cel mult de argumente pentru solicita rea de către părţi a administrării probei cu expertiza con tabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amia bilă. expertizele contabile clasificate după acest criteriu pot fi la rândul lor judiciare sau extrajudiciare. dispuse sau acceptate în re zolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. dispuse sau acceptate în re zolvarea litigiilor fiscale. d) Expertize contabile fiscale. la cererea părţilor implicate în procesul judiciar. Nu au calitatea de mijloc de probă injustiţie. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. Acestea sunt cele efec tuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. 59 . reglementate de Codul de procedură civilă. 1. ţinând de natura obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă expertul contabil. Expertizele contabile judiciare Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă în justiţie. 2. Codul de procedură penală. în toate fazele de desfăşurare a acestuia. Se poate observa că.

Ghiţă. Totuşi. expertiza contabilă judiciară trebuie să ofere organului judiciar o probă îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii. în calitate de probă în justiţie. pag. este contribuţia acestora la stabilirea adevărului material şi justa soluţionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată. pag. concluziile acesteia nu pot fi automat însuşite de către organul judiciar care a dispus-o sau a acceptat-o.Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. datorită caracterului său ştiinţific şi probităţii profesionale şi deontologice a expertului contabil. în funcţie de nivelul ştiinţific şi calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării. Editura Eficient. 6 Boulescu. interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv.. 281. Acesta trebuie să aprecieze forţa probantă a expertizei contabile judiciare potrivit liberului arbitru bazat pe lege şi conştiinţă. care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei7. 281-282. cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. 60 . 7 Ibidem. cercetează situaţiile si împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică si a suporţilor ei materiali. Expertiza contabilă judiciară fiind o probă individuală administrată de organul judiciar. 1996. nesocotirea disciplinei financiare si păgubirea patrimoniului6. putând să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile judiciare. Bucureşti.. Control financiar şi expertiză contabilă. M. elaborează concluzii pe baza constatărilor f acute. Caracterul ştiinţific şi forţa probantă a expertizei contabile judiciare constau în faptul că aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situaţii de natură economico-financiară. M.

deficienţei. d) are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. Ele sunt solicitate de către partea sau părţile care îşi aleg(e) singură(e) experţii contabili şi le stabilesc obiectivele (întrebările) la care aceştia trebuie să răspundă. lipsuri etc. sunt cele care se fac de către experţii contabili în afara intervenţiilor judiciare. abateri. f) intervine ca probă administrată de organele de urmărire pe nală şi de judecată. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă judiciară sunt8: a) este un mijloc de probă în justiţie care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru eluci darea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată.2. b) este activitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico-financiară cu scopul de a stabili ade vărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor pri vind faptele cercetate şi anchetate sau judecate. 1. denumite şi amiabile. 61 . deficienţe.. e) confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. c) se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. Expertizele contabile extrajudiciare Expertizele contabile extrajudiciare. pag.2. 1 Ibidem. abaterii. în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei. g) este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare.în concluzie. 282-284.

Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor comerciale. situaţie în care informaţia cu privire la boni tatea economico-financiară a acestora (starea de continuitate a activi tăţii. starea de încetare de plăţi. si cele extrajudiciare se caracterizează prin pluralitatea şi diversitatea problemelor abordate. cum ar fi: a) alegerea şi desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive. în special a celor cu caracter continuu şi/sau pe termen lung. fie cu privire la cuantumul şi valoarea prestaţiilor. Similar expertizelor contabile judiciare.Expertizele contabile extrajudiciare. Dar câteva criterii prioritare pot fi identificate. adeseori. câştigă din ce în ce mai mult teren în condiţiile economiilor de piaţă bazate pe libera iniţiativă. O soluţie de atenuare a riscurilor în luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiară a potenţialilor parteneri. limitate până la inexistenţă în economiile centralizate de tip comunist. 1. în situaţia de a alege între mai mulţi parteneri comerciali şi de afaceri. când apar adeseori conflicte între partenerii comerciali şi de afaceri. 2.) este deosebit de importantă. fie cu privire la interpretarea şi respectarea unor clauze contractuale. 62 . cum ar fi: Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comer ciali şi de afaceri. din mai multe considerente. starea de posibilă intrare în faliment etc. De multe ori. întreprinzătorii individuali şi managementul fir melor se află. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar şi fără acor dul potenţialilor parteneri comerciali şi de afaceri. potrivit legislaţiei comerciale în vigoare). în astfel de situaţii există două soluţii alternative: recursul injustiţie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de părţi. serviciile expertului contabil sunt de preferat. pe baza situaţiilor financiare anuale şi interimare publicate de aceştia (depuse la Came rele de Comerţ şi Industrie.

63 .) acţiuni adresate organelor judiciare sunt şi o consecinţă a defecţiunilor în sistemul de docu mentare. 301. realităţii. conducerile agenţilor economici trebuie să aibă atitudinea si răspunderea că do cumentele pe care se bazează acţiunea arbitrală sunt legale. expertul contabil poate avea el însuşi un rol activ în formu larea obiectivelor (întrebărilor) şi întinderea expertizei contabile (în timp).. în cauzele arbitrale. părţile (în funcţie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare drept funda mentări preliminare în acţiunile adresate justiţiei. pentru a nu încărca inutil volumul de cercetare al organelor judiciare. 9 Ibidem. Considerăm acest punct de vedere deosebit de pertinent. de exemplu. precum si a lipsei de operativitate în ţinerea evidenţei. Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate jus tiţiei. gestionară. pentru care se adresează arbitrajului. Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ.b) c) d) părţile au posibilitatea să-şi formuleze nerestrictiv obiectivele (întrebările) şi întinderea (în timp a) expertizei contabile. exactităţii si legalităţii (sub aspect formal si de conţinut) informaţiilor care stau la baza acţiunii ar bitrale îl constituie deci expertiza contabilă.. exacte. contractuală etc. 3. în caz de neconciliere. agenţii economici (persoane juridice) si chiar persoanele fizice sunt supuşi 4. Practica dovedeşte că multe (. putând emite consideraţii (opinii) lă muritoare colaterale obiectivelor (întrebărilor) fixate de părţi. că reflectă fidel situaţia economică. în virtutea legilor în vigoare. ca mijloc de fundamen tare a acţiunilor arbitrale judecătoreşti. Un mijloc de asigurare a calităţii. în asemenea situaţie. dispusă de conducerea agen tului economic care solicită acţiunea arbitrală9. corecte. financiară. pag.

b) procedural. b) este activitatea prin care părţile interesate pot dobândi (în afara acţiunilor judiciare) lămuriri de natură economico-financiară din partea unor profesionişti contabili indepen denţi. 1.3. în cazul în care persoana fizică sau juridică controlată nu-şi însuşeşte concluziile organului de control. trebuie argumentată. în concluzie. pe care le consideră relevante în speţă. d) este o activitate contractată la solicitarea celor care o consi deră oportună în acţiunile pe care vor să le întreprindă. 64 . are dreptul constituţional la contestaţie. rezolvabilă în cadrul procedurilor reglementare. contestaţia. Referinţe reglementare privind expertizele contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt reglementate: a) legal. ci doar exemplificate. Desigur. pentru a avea şanse de rezolvare şi promovare. principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară sunt: a) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. în special de ordin fiscal. Aceste domenii identificate în care expertiza contabilă poate juca un rol important nu sunt prezentate în mod exhaustiv. dar expertul contabil poate releva şi probleme (obiective) colaterale. c) se axează pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(ţi).unor frecvente controale administrative. O cale posibilă de argumentare este expertiza contabilă extrajudiciară comandată de către contestatar. şi c) profesional. de conciliere între partenerii comerciali şi de afaceri şi de fundamentare preliminară a acţiunilor şi contestaţiilor în justiţie. de înaltă probitate şi cu deontologie profesională recunoscută.

42/1995. Partea I. nr. 121/23 mai 1995. d şi art. Bucureşti. Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu pot fi efectuate de contabilii autorizaţi cu studii medii sau superioare. potrivit legii. chiar dacă sunt intitulate Rapoarte de expertiză contabilă şi respectă metodologia de elaborare a acestora. expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi elaborate numai de către profesionişti (specialişti) care au dobândit legal. Potrivit art. 65/1994. publicată în Monitorul Oficial al României. în toate cazurile. aprobată prin Legea nr. Această exclusivitate rezultă din art. 65/1994. aprobată prin Legea nr. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 65/1994. rezultă că. nr. 186/1999. 224/30 august 1997. 89/1998. nr. 592/6 decembrie 1999. efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. O. 2001. 7 din O. 50/1997. Potrivit acestor reglementări legale. publicată în Monitorul Oficial al României. pag. nr. 15-29.G. 65 . stipulează că efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege. 6 lit. experţii contabili pot să-si exercite profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale. nr.G. sunt simple lucrări de specialitate. aprobată prin Legea nr. Partea I. Editura CECCAR. nr. Coroborând cele două texte legale (art. ediţia a ffl-a. 65/1994 este publicată în Cartea expertului contabil ţi a contabilului autorizat. 314/27 august 1998. Lucrările elaborate de aceştia. nr. calitatea de expert contabil. în această versiune. 65/1994. 6 lit. 10 Publicată în Monitorul Oficial al României. neavând calitatea legală de expertize contabile. 340/16 iulie 1999 şi prin O. 243/30 august 1994.G. d) din O. Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în O. modificată şi completată prin O. nr. nr. nr. în condiţiile O.G. nr. Partea I.1.G. care. enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice. 224/1999. nr.G. Partea I. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi10. nr. publicată în Monitorul Oficial al României nr.G. 7) din O. şi nici de către alţi profesionişti.G.

138/2000 şi O.c. Rădescu. 12 *##^ Codul de procedură civilă. reglementările procedurale privind expertiza.2. potrivit Codului de procedură civilă12 (C. prin încheiere. grafologice etc.. stabilind. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile. sunt prezentate în extras. punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. în măsura în care nu se referă la expertize de altă natură (medico-legale. ediţia a Il-a.G. ei se vor numi de către instanţă. Prin urmare. revizuită şi adăugită. Reglementările procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. 66 . Bucureşti. la cererea părţilor ori din oficiu. (2) încheierea de numire va stabili şi plata experţilor. " Boroi. pag. sunt aplicabile si expertizelor contabile judiciare. unul sau trei experţi..G. Bucureşti. Editura AII Beck. ca mijloc de probaţiune juridică.). 307. Editura AII. se află în Codurile de procedură civilă si penală. 79-82. Dreptul comun în materie de expertiză. Codul de procedură civilă comentat şi adăugat. 201 (1) Când. prin tragere la sorţi. 2001. D. de pe lista întocmită de biroul legal de expertiză. cu modificările aduse de O. 209 (de mai jos). G. Art. instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. 202 (1) Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. va numi. 1996. în caseta următoare: Art. îndeosebi a celor judiciare. Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea si numirea experţilor contabili. îl constituie Codul de procedură civilă11. nr. în şedinţă publică. 59/2001. Codurile de procedură civilă şi penală în vigoare nu reglementează expertiza contabilă în mod special. nr.U.p. pag.).U.

(2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de cinci zile de la numirea expertului.) va depune următorul jurământ: „Jur că îmi voi îndeplini cu cinste şi nepărtinire însărcinarea încredinţată de instanţa de judecată. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit momentul de recuzare. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin 67 . Art. îndată după numire. 207 Dacă experţii pot să îşi dea de îndată părerea. fără citarea părţilor. experţii vor fi chemaţi în camera de consiliu. 205 (1) Dispoziţiile privitoare la citarea. (2) Pentru depunerea jurământului. 208 (1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului.. Art. 204 (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. aducerea cu mandat si sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. vor fi ascultaţi chiar în şedinţă. iar părerea lor se va trece într-un proces-verbal. Instanţa va constata depunerea jurământului prin încheiere. instanţa poate dispune înlocuirea lui. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. Art. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Art. dacă motivul ei există la această dată. 206 (1) Expertul (.Art. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. cu citarea păr ţilor şi experţilor..

poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. caz în care au dreptul la despăgubiri. cu dovadă de primire. Art. arătând zilele si orele când începe şi continuă lucrarea. Art. 212 (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului. 209 (1) Expertul este dator să îşi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. instanţa le va putea mări plata cuvenită prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. 213 (1) Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită. 68 . Art. (2) La cererea experţilor. care se vor stabili prin încheiere executorie. 210 Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. 211 Experţii sunt datori să se înfăţişeze înaintea instanţei pentru a da lămuriri ori de câte ori li se va cere. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. lucrarea trebuie să conţină părerea motivată a fiecăruia. ţinându-se seama de lucrare. Art.carte poştală recomandată. (2) Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Art.

6. 193 alin.c. 5. • Situaţiile privind modalitatea de depunere a j urământului de către expertul contabil se reţin de către organul judiciar pe baza afirmaţiilor făcute de expertul contabil (art. 214 Dacă expertiza se face de o altă instanţă prin delegaţie. • Expertul contabil fără confesiune va depune următorul jurământ: Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune ade vărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art.p. şi anume: a) Referitor la jurământul prevăzut de articolul 206: • în timpul depunerii jurământului.c. C.Art.p. 193 alin. 193 alin.c.). expertul contabil ţine mâna pe cruce sau pe Biblie (art.c.c. • Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a expertului conta bil (art.c.p. C. 193 alin. 3.). C. şi va fi semnat pe fiecare pagină şi la sfâr69 .). 193 alin. 4. • Experţii contabili care din motive de conştiinţă sau confe siune nu depun jurămintele vor rosti în faţa instanţei ur mătoarea formulă: Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu (art.p.).p. b) Referitor la situaţia prevăzută de articolul 207: • Punctul de vedere al expertului contabil se va scrie de către grefier. 7. C. după dictarea preşedintelui sau a judecăto rului delegat. 193 alin. Unele dintre aceste dispoziţii procedurale sunt completate cu cele privitoare la proba testimonială (cu martori). 2. numirea părţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine se vor putea lăsa în sarcina acestei instanţe. C. • Expertul contabil de altă religie decât cea creştină nu tre buie să ţină mâna pe cruce sau pe Biblie în timpul depu nerii jurământului (art.).). C.p.

. Orice adăugări. nr. 208-210. 2000. 295/2000. (. C. 198 alin. 2. în cazul expertizei contabile judiciare. în caseta următoare: Procedura expertizei Art. nr. de către grefier şi de către expertul contabil sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă (art. Dacă expertul contabil nu voieşte sau nu poate să semneze.c. cu modificările aduse prin O. reglementări procedurale opozabile expertizei contabile judiciare. 198 alin.c.c.U.p. 70 . 198 alin.p. dacă nu inexistente.G. C.). 118. 207.). Bucureşti. de asemenea.c. în extras. pe care le prezentăm. Expertiza se efectuează potrivit dispoziţiilor din prezentul cod. expertul contabil trebuie să-şi fundamenteze opinia (răspunsul) pe baza unui material documentar (contabil) care de cele mai multe ori nu se află la dosarul cauzei si nu poate fi studiat în timpul unei şedinţe de judecată. 3. 207/2000 şi O. după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins.. Codul de procedură penală13 conţine. se face vorbire despre aceasta (art. practicile judiciare consacrate vizează întocmirea de către experţii contabili a unor lucrări (rapoarte) scrise. sunt extrem de rare. Mai mult.p. Locurile nescrise din declaraţie (punctul de vedere al ex pertului contabil) trebuie împlinite cu linii.p.G. pentru că. C. administrate în procesele penale.. grefier şi expertul contabil. normal. l.p. C.U.) n ***ţ Codul de procedură penală. afară de cazul când prin lege se dispune altfel. C. ştersături sau schimbări în cuprinsul punc tului de vedere al expertului contabil trebuie încuviinţate şi semnate de către judecător.c.• • situl său de către judecător. Situaţiile prevăzute de art. astfel încât să nu se poată adăuga nimic (art. Editura Rosetti.). în condiţiile art.

şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la anumite fapte sau împrejurări ale cauzei. cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. 71 . în cursul urmăririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Drepturile expertului Art. dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. La termenul fixat se aduc la cunoştinţa părţilor şi a expertului contabil obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă. 121. încunoştinţându-1 totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. care să participe la efectuarea expertizei. fixează un termen la care sunt chemate părţile. când dispune efectuarea unei expertize.Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi de expert. Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. pot da expertului explicaţiile necesare. Lămuriri date expertului si părţilor Art. Părţile. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. 120. precum si expertul.

că expertiza nu este completă. Raportul de expertiză cuprinde: a) Partea introductivă. 72 . în care se arată organul de urmă rire penală sau instanţa de judecată care a dispus efec tuarea expertizei. obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă. 124. data raportului de expertiză. c) Concluziile. la cerere sau din oficiu. dispune efectuarea unui supliment de expertiză. După efectuarea expertizei. Dacă sunt deosebiri de păreri. precum şi analiza acestor obiecţii sau explicaţii în lumina celor constatate de expert. 122. 123. data când s-a dispus efectuarea aces teia. Suplimentul de expertiză Art. Raportul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. fie de către altul. mate rialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. obiecţiile sau explicaţiile părţilor. b) Descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a ex pertizei. Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată. expertul întocmeşte un raport scris. Conţinutul raportului Art.Raportul de expertiză Art. fie de către acelaşi expert.

nr. (. ascultarea expertului se face potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. 123. dispune efectuarea unei noi expertize. 99/44. publicată în Monitorul Oficial al României. Din dispoziţiile procedurale prezentate în extras în caseta de mai sus se observă câteva particularităţi privind expertiza contabilă judiciară administrată în procesul penal faţă de cea administrată în procesul civil.. se cer expertului lămuriri suplimentare în scris ori se dispune chemarea lui spre a da informaţii verbale asupra raportului de expertiză. ediţia a IH-a. 1/1995. Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiză. C. Bucureşti. 452/28 martie 2001.. 125. nr. 2001. • Raportul de expertiză contabilă trebuie să fie neapărat în for mă scrisă. 30-74. 26/27 noiembrie 1995. 73 .p. şi anume: • Lipseşte procedura jurământului expertului contabil. Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România14 14 Aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. Partea I. 3. consi derăm noi. în această viziune este publicat în Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat. pag. în mod nejustificat. modificat şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr.). când se consideră necesar.) Efectuarea unor noi expertize Art.p. structura acestuia este reglementată în mod explicit (art. Partea I.De asemenea. în acest caz. Editura CECCAR. modificările şi completările fiind publicate în Monitorul Oficial al României.

cum ar fi: • expertize amiabile (la cerere). 74 . în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). e). 112 lit. b) Norma profesională CECCAR nr. care stipulează că acestea pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. în spiritul şi litera acestei norme profesionale vor fi abordate capitolele următoare. în exercitarea profesiei. • expertize de gestiune. referire la dispoziţiile legale şi procedura în materie. • arbitraje în cauze civile. ori de câte ori se va considera necesar. cu viza la zi. la pct. • expertize financiar-contabile. stipulează că experţii contabili. făcându-se.care. fiind înscrise. 35 privind expertizele contabile. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice.

Destinatarii expertizelor contabile Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective definite. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. Prin urmare. de asemenea. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. practicile curente impun expertului contabil să depună la dosarul cauzei un set de rapoarte de expertiză contabilă judiciară.1. destinatarii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare sunt solicitanţii acestora. în mod indirect. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt: • Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţia si Parchetul. 75 . astfel încât câte un exemplar al raportului să poată fi înmânat fiecărui învinuit sau fiecărei părţi implicat(e) în procesul judiciar. organismele administrative etc. • Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. Indiferent dacă expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor implicate în procesul judiciar. solicitate de către cei interesaţi experţilor contabili înscrişi în Tabloul Corpului. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări în concilierea intereselor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri.Capitolul 2 DEMERSUL DEONTOLOGIC AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE 2. în acest sens. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt..

respectiv întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil. Tot de finalitatea sau de scopul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare ţine şi utilizarea acestora doar în contextul în care au fost solicitate. aceste răspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp. 76 .965/4.2. Prin urmare. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifică un interes material şi/sau moral în consultarea si utilizarea lor. nici răspunsul individual. Acest scop definit se concretizează în obiectivele. O consecinţă a faptului că răspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare nu constituie opinii. ci doar o lămurire. Principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile Principiile deontologice fundamentale cărora trebuie să li se supună profesionistul contabil. 8/1975. şi nici în spaţiu. Răspunsurile expertului contabil sunt punctuale şi sunt valabile numai în contextul punctual în care au fost documentate şi formulate. ci doar lămuriri.974 a Tribunalului Suprem. 2.3. de unde şi optica jurisprudenţei că expertul nu este nici judecător. Secţia civilă. întrucât expertul contabil îşi exprimă fundamentat răspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit înaintea efectuării expertizei contabile. ci un consultant care îl ajută pe judecător în rezolvarea unor probleme de specialitate15. Finalitatea (scopul) expertizelor contabile Caracteristica esenţială a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este că acestea au un scop definit în momentul solicitării şi acceptării lor de către experţi. sunt 15 ***^ Deci/ia nr. nr. şi nici alte răspunsuri ale expertului contabil la obiective corelative nu reprezintă o opinie. în Revista Română de Drept. este că expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. deci inclusiv expertul contabil. 2.2. consultanţe de specialitate. şi nici martor.

• competenţa expertului contabil. • respectarea normelor tehnice şi profesionale. • calitatea expertizelor contabile. şi • comportarea deontologică. Principiul independenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind independenţa expertului contabil în demersul misiunilor acestuia de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare.1. • acceptarea expertizelor contabile. atât sub aspectele reglementărilor profesionale. 35privind expertizele contabile reţine şi comentează explicit următoarele principii deontologice după care expertul contabil trebuie să se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare: • independenţa expertului contabil. Aceste principii de deontologie vor fi abordate în paragrafele următoare.explicit definite în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi se referă la: • integritate. • secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor conta bile. şi • responsabilitatea efectuării expertizelor contabile. • independenţă. cât şi ale unor dezbateri şi particularizări care credem că ar fi utile în demersul experţilor contabili atunci când elaborează expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. • competenţa profesională. • obiectivitate. Norma profesională CECCAR nr. • secretul profesional.3. 77 . 2.

vizat(ă) anual. Firme cu capital autohton. cercetare şi instituţii centrale sau locale. Publicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă judiciară şi extrajudiciară. • Secţiunea a patra . Societăţile de expertiză contabilă membre ale Corpului sunt înscrise în secţiunea a patra a Tabloului Corpului sub titlul de: a Persoane juridice de profil: A.experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi. Regulamentar16. instituţii bancare şi de asigurări. B. care: 16 *** RegUiamentiti de organizare şi funcţionare al CECCAR. înscris în una dintre secţiunile Tabloului Corpului (precizate mai sus). e) şi f). educaţie. pu blicarea listei experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă care au dreptul să efectueze expertize contabile judiciare şi extrajudi ciare este un atribut al Secretariatului General al CECCAR. Experţii contabili membri ai Corpului sunt înscrişi în una dintre următoarele sec ţiuni ale Tabloului Corpului: • Secţiunea întâi .experţi contabili liber-profesionişti care îşi exercită profesia individual sau ca persoane fizice autori zate. • Secţiunea a doua . 40 lit. companii sau cabinete mem bre ale Corpului. pct.1.experţi contabili care îşi desfăşoară acti vitatea în cadrul unor societăţi. se dovedeşte cu legitimaţia (carnetul) de membru. Firme în reţele internaţionale sau în parteneriat mixt (ro mân şi străin). 2. Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efectuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Conta bililor Autorizaţi din România (CECCAR). 78 . Calitatea de expert contabil membru al Corpului.

care au ca atribuţii de serviciu evidenţa şi reco mandarea experţilor. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 76 lit. e). • să trimită trimestrial această listă. 3. obiectivitatea si independenţa profesionistului contabil pot fi afectate sunt18: Ibidem. cu modificările la zi. • La nivelul filialelor CECCAR. acesta are obligaţia deontologică de a releva solicitantului situaţia în care se află.organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor con tabili şi a societăţilor de expertiză contabilă înscrişi în Ta bloul Corpului de către filiale. pct. • asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. Ipotezele generale în care integritatea. urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora. cu modificările la zi. directorii executivi trebuie să organizeze si să asigure evidenţa experţilor contabili şi a societăţilor de expertiză contabilă în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale17. 79 . : 17 18 *** . Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Pentru informarea operativă a potenţialilor solicitanţi de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ca filialele Corpului: • să afişeze lista experţilor contabili şi a societăţilor de exper tiză contabilă care au dreptul de a angaja expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. din diverse motive. un expert contabil este solicitat în efectuarea unei expertize contabile judiciare sau extrajudiciare fără a fi înscris în rândul membrilor Corpului. la sediul filia lei şi să o publice trimestrial în presa locală. inspec torilor de specialitate sau referenţilor angajaţi ai tribunalelor teritoriale. Dacă.

prin. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni. servicii sau bani. obţinerea de participării la capitalul social. • Desfăşoară acte de comerţ sau slujbe salariate concomitent cu exercitarea profesiei contabile liberale. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile la care au şi calitatea de salariat.Este implicat financiar. 2. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în ra porturi contractuale. comerţ. interzis experţilor contabili: 1. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. de exemplu: a) expertul contabil angajat în industrie. sau într-o societate de expertiză nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie con tractuală cu angajatorul său. de exemplu: acceptarea. • Este implicat în activităţile uneia dintre părţile în litigiu în calitate de membru al consiliului de administraţie. chiar informală. • Este. de asemenea. în activităţile uneia dintre părţile în litigiu. ca. indiferent de natura şi durata contractului de muncă. al execu tivului acesteia sau în calitate de angajat. darea sau luarea de bunuri. fiscal etc. • Este implicat prin relaţii familiale şi/sau personale cu una dintre părţile în litigiu sau cu persoane din conducerea aces tora. direct sau indirect. care se pot finaliza într-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor in compatibile sau în contradicţie cu poziţia de independenţă. • Acceptă şi primeşte onorarii neprecizate anticipat. 80 . b) expertul contabil angajat într-o instituţie publică nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate cu care se află în raporturi juridice de drept comercial. a unei forme de salarizare.. educaţie etc.

Există conflict de interese în următoarele situaţii: a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză. că în cauza respectivă au existat sau există litigii în curs la comisia de disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului.expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă. 81 . Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese. 5.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una dintre părţi în ultimii doi ani. 4.expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor. . .expertul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să ştie. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru in stituţiile cu care angajatorii expertului contabil se află în concurenţă.3. privind un membru al Corpului. c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei CECCAR. b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cauze. comercială sau de altă natură cu una dintre părţile cauzei. cum ar fi: . de familie. dacă: . în vir tutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului.expert în faza de cercetare şi în faza de judecată. .

judecarea în cadrul comisiei de disciplină a filialei a unor fapte în legătură cu cauze la care au participat în vreun fel. în cazul misiunilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare. astfel: • Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare pot fi efec tuate numai de către experţii contabili şi societăţile de exper tiză contabilă înscrişi în Tabloul Corpului. de exemplu: . Această listă generală de incompatibilităţi nu este exhaustivă. cen zorul sau vreun angajat al filialei respective. ci exemplificativă. inclusiv la terţele persoane fizice sau juridice cărora expertizele con tabile elaborate (efectuate) le-ar putea deveni opozabile. membrii comisiei de disciplină. ca. 6. în special al celor judiciare. membrii consiliului filialei. incompatibilitatea trebuie interpretată particularizat. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publică şi de organ ales sau numit în structurile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului. • Calitatea de clienţi în cazul expertizelor contabile. se extinde de la solicitant (organul judiciar sau de urmărire şi cercetare judiciară) la toate părţile implicate în urmărirea.luarea de hotărâri. în calitate de liber-profesionişti. . ori de câte ori expertul contabil are cunoştinţe despre 82 . Să efectueze lucrări în situaţia în care există alte elemente care atestă starea de incompatibilitate.d) participarea la acţiuni. Prin urmare. decizii şi semnarea de corespondenţă în numele filialei sau al comisiei de disciplină dacă în cauza respectivă un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplină a efectuat lucrări sau a parti cipat în vreun fel în calitate de liber-profesionist con tabil. cercetarea şi procesualitatea judiciară.

a dacă s-a pronunţat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului în calitate de organ de control. 54. în cazul expertizelor contabile judiciare. sub orice formă. ori apărător al vreuneia dintre părţi.c. Din cuprinsul articolelor din legile procedurale (precizate mai sus) se poate trage concluzia că un expert contabil se află în incompatibilitatea de a efectua expertiza contabilă judiciară solicitată şi în următoarele cazuri19: G dacă este martor expert sau arbitru în aceeaşi cauză. care prevăd aceleaşi cazuri de incompatibilitate atât pentru „expert". tehnic. incompatibilitatea expertului contabil trebuie să fie în strictă conformitate cu reglementările Codului de procedură civilă (art. a dacă a fost martor sau reprezentant (expert recomandat de parte). ca executant. a emis mandat de arestare.) şi Codului de procedură penală (art. a pus concluzii în fond în calitatea de procuror sau a fost judecător în aceeaşi cauză. soţul sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod. de conducere. a evidenţelor contabile tehnico-operative. pag.p. a dispus trimiterea în judecată. 1986. 52.p. 23-25. cu extindere la art. expertul. a dacă a pus în mişcare acţiunea penală. care sunt de natură a-1 face pe expert subiectiv. 53). 51. C. C.astfel de implicaţii posibile trebuie să le releve solicitanţilor judiciari. la întocmirea actelor primare. de specialitate. cât şi pentru „judecător".. 50. 83 . calitatea de martor având întâietate. Expertize contabile în Supliment la Revista Economică. A. 48.. 19 Deteşan. Este de preferat ca astfel de relevări să se facă şi solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare. a dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat(ă).p. ori a luat parte. 24.

în cazul în care persoana incompatibilă nu face declaraţie de abţinere. poate fi recuzată. preşedintelui instanţei. Particularităţi privind abţinerea şi recuzarea experţilor contabili.).c.p. C. dacă motivul există la această dată. dacă expertul contabil solicitat nu face declaraţie de abţinere. cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul abţinerii. după caz.p. experţii contabili se pot recuza pentru aceleaşi motive ca si judecătorii. 51. ocazie cu care şi-a exprimat opiniile. aceştia au obligaţia deontologică să se abţină de la efectuarea expertizelor solicitate. în celelalte cazuri. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate (art. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului. 50-51 din Codul de procedură penală. 27. Este vorba de o nouă expertiză. în cazul expertizelor contabile judiciare. 50). Potrivit art. C. de către oricare dintre părţi. în toate cazurile în care experţii contabili solicitaţi să facă expertize contabile judiciare şi extrajudiciare se află într-o stare de incompatibilitate. Recuzarea trebuie să fie făcută în termen de cinci zile de la numirea expertului.p. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. persoana incompatibilă este obligată să declare. atât în cazul urmăririi penale. procurorului care supraveghează cercetarea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de la a participa la procesul penal. Recuzarea este un mijloc procedural prin care părţile dintr-un proces pot solicita înlocuirea unuia sau a mai multor experţi pentru aceleaşi motive prevăzute de legile procedurale ca fiind aplicabile judecătorilor (art. şi nu de un supliment la expertiză având aceleaşi obiective sau unele lărgite. Potrivit articolului 204 din Codul de procedură civilă.. relevând solicitantului starea de incompatibilitate în care se află. cât si în cursul judecăţii. el poate fi recuzat. şi art. termenul va curge de la data la care s-a ivit motivul de recuzare.a dacă a mai întocmit o expertiză contabilă în acelaşi dosar. 4. Recuzarea se formulează oral sau în 84 .

• dacă el.scris. au rămas copii. • dacă a primit de la una dintre părţi daruri sau făgăduieli de daruri sau altfel de îndatoriri. rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi. ascendenţii sau descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii. 100 din Legea de organizare judecătorească. Aceste cazuri de abţinere şi recuzare operează în cazul expertizelor contabile judiciare. dar le considerăm recomandabile şi în cazul abţinerilor invocabile în cazul expertizelor extrajudiciare. • când se află în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. soţii sau soţiile acestora până la al patrulea grad inclusiv. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv şi una dintre părţi. soţul său. • dacă este tutore. 5. curator sau consilier judiciar al uneia dintre părţi. fiind încetat din viaţă ori despărţit. • când soţul în viaţă si nedespărţit este rudă sau afin al uneia dintre părţi până la al patrulea grad inclusiv. 51). Consecinţele nerespectării independenţei expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile judiciare şi extra- 85 . cu arătarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul recuzării (ort. soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu cea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una dintre părţi este judecător. • dacă este vrăjmăşie între el. • dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. sau dacă. sau este soţ. în contextul reglementărilor procedurale (civile şi penale) expertul contabil poate fi recuzat: • când el. • dacă între aceleaşi persoane şi una dintre părţi a fost un caz de judecată penală timp de cinci ani înaintea recuzării.

de mai sus. atunci când incompatibilitatea este reglementată de lege. putându-se invoca nulitatea lor relativă sau chiar ignora în demersul atingerii scopurilor în care au fost solicitate si elaborate. prin acţiune sau omisiune. după caz. c). legal acordată. a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei. 3 şi 4 şi pct. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR se aplică sancţiunea disciplinară interzicerea dreptului de exercitare a profesiei pentru: • încălcarea cu intenţie. civile şi penale. Tot o consecinţă a nerespectării independenţei expertului contabil solicitat în efectuarea de expertize contabile judiciare este expunerea acestuia posibilităţilor de recuzare. l. Alături de reglementările procedurale. partea interesată sau procurorul poate invoca incompatibilitatea pe calea apelului ori.. recursului. procuror sau instanţa din oficiu. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.. încălcarea sa atrage nulitatea absolută. subpunctele 1-6. în cazul expertizelor contabile judiciare. fără viză anuală pentru exercitarea profesiei. constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează: • suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de sase luni pentru abaterile de la subpunctele l. După pronunţarea hotărârii de fond. în timpul procesului. 2. încălcarea prevederilor de la Secţiunea 2. 86 . 5 lit. fapt care poate fi interpretat ca o atingere a bunei reputaţii a profesiunii contabile liberale. expertul contabil trebuie să respecte cu stricteţe reglementările Corpului.3. excepţia de incompatibilitate poate fi invocată de orice parte interesată. • practicarea profesiei de expert contabil.judiciare. 3. Consecinţele nerespectării stricte a regulilor de independenţă a expertului contabil în cazul elaborării de expertize contabile extrajudiciare sunt mai atenuate. pct.

doctori în economie. profesori şi conferenţiari universitari.- - suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de un an pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. c) nu a suferit nicio condamnare care..2... pag. persoanele care au titluri de academicieni. şi lit. cu specialitatea contabilitate sau finanţe. 87 . a). 65/1994.) Se poate prezenta la un examen de admitere (. art. interdicţia dreptului de exercitare a profesiei pentru abaterile de la subpunctul 5 lit. 3 şi 4. b) are studii economice superioare. 20 O. 2001. interzice dreptul de gestiune si de administrare a socie tăţilor comerciale. şi subpunctul 6.. cu modificările ulterioare. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor (cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de literele a) şi c) de mai sus) şi prin susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România20. doctori docenţi. Bucureşti. Principiul competenţei expertului contabil Reglementarea profesională privind competenţa expertului contabil în demersul misiunilor sale de a elabora expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. La cerere. Actualmente.) persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplină. prin efectuarea unui stagiu de trei ani si susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. d). nr.G.) se f ace pe bază de examen de admitere. accesul la profesia de expert contabil (. 2.. Calitatea de expert contabil trebuie dobândită în condiţiile legislaţiei în vigoare. liniuţa 3. a) (primele două liniuţe) şi b). potrivit legilor în vigoa re. în Cartea expertului contabil fi a contabilului autorizat. 15-16. la care să obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei si Cercetării. Editura CECCAR.3. (.. 1. ediţia a IlI-a.

Este motivul pentru care accederea în Corp. nu numai profesională. competenţă şi conştiinţă. dar şi cunoştinţele de cultură generală. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. specialitatea finanţe-contabilitate. cercetare) sunt interesate să-şi menţină la zi cunoştinţele profesionale. singurele capabile să-i întărească discernământul. Competenţa profesională a expertului contabil trebuie întreţinută printr-o pregătire profesională anuală continuă. cunoştinţele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt perisabile. care trebuie să-si întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei. Competenţa expertului contabil se impune din necesitatea de a se apăra onoarea şi independenţa Corpului şi de a se conferi lucrărilor acestuia autoritate ştiinţifico-profesională. respectiv dobândirea calităţii de expert contabil. Prin urmare. pregătirea profesională continuă este componenta esenţială a competenţei expertului contabil. • moralitate. 88 . pe considerentul că prin natura activităţilor pe care le desfăşoară (învăţământ. expertul contabil trebuie să aibă cel puţin următoarele calităţi esenţiale: • ştiinţă. • să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie profesio nală înainte de a face propuneri (de a emite păreri). Pentru dezvoltarea acestor calităţi esenţiale expertul contabil trebuie: • să îşi dezvolte necontenit cultura. în acest scop.2. probitate şi demnitate. se supune unui examen de admitere. în condiţiile progresului şi ale schimbărilor rapide în domeniul economic. • independenţă de spirit şi dezinteres material. Sunt exceptate de la aceste „verificări" persoanele care posedă studii doctorale. inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor financiar-contabile. respectiv diplome de doctor în economie.

• • • să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. în vederea menţinerii şi dezvoltării competenţei profesionale a membrilor Corpului. rezer vele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor for mulate. iar cursurile sunt susţinute de corpul de lectori aprobat pentru fiecare filială în parte prin decizii ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. fără ocolişuri. Pentru experţii contabili care. La absolvirea acestor cursuri se susţine un test grilă de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă pentru promovare este 7 (şapte). 89 . de comun acord cu lectorii cursului. 38 şi a elaborat Programul naţional de dezvoltare profesională continuă care se desfăşoară atât la nivel central. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngră dirilor îndatoririlor sale. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu since ritate. dacă este nevoie. CECCAR a emis Standardul profesional nr. este obligat să efectueze anual minim 40 de ore de curs. cât şi la nivel de filiale ale Corpului. într-un interval de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primului test. să considere că independenţa sa trebuie să-şi găsească ma nifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. Conţinutul şi structura tematicilor. exprimându-şi. pe profiluri şi teme de pregătire profesională. Potrivit acestui program. deci şi a experţilor contabili. filialele Corpului. chiar ascunsă. deci si expertul contabil. nu s-au prezentat la test sau nu au obţinut nota minimă (şapte). pot organiza un al doilea test. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. fiecare membru al Corpului. sunt elaborate de Departamentul pentru dezvoltare profesională continuă din cadrul Corpului. din diferite motive. din care cel puţin 20 de ore sub controlul organismului profesional.

3. 90 . Principiul calităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. de a urma cursurile de pregătire profesională anuală continuă se sancţionează cu suspendarea acestora din Tabloul Corpului. Experţii contabili care au efectuat perioada de stagiu de trei ani sunt scutiţi de obligaţia urmării cursurilor de pregătire profesională anuală continuă pentru o perioadă de doi ani de la dobândirea calităţii de expert contabil. 4. Totuşi. între principiu şi consecinţă. iar dacă independenţa expertului contabil este afectată sau pusă sub semnul întrebării. Calitatea expertizelor contabile. 2. Excepţii de la obligaţia experţilor contabili de a se supune pregătirii profesionale anuale continue. fără competenţa profesională atestată legal. Membrii Corpului (deci şi expertul contabil) trebuie să-şi exercite profesia cu conştiinţă şi devotament. discutarea calităţii expertizelor contabile este superfluă. Aceasta deoarece. Refuzurile nejustifi cate ale membrilor Corpului. 1. Consecinţe ale refuzului experţilor contabili de a urma cursurile de pregătire profesională continuă. Calitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare poate fi observată mai degrabă ca o consecinţă a competenţei profesionale si a independenţei expertului contabil decât ca un principiu deontologic de sine stătător.3. concluziile (răspunsurile) formulate la obiectivele (întrebările) care fac obiectul expertizelor contabile pot ridica suspiciuni. calitatea expertizelor contabile nu rezultă cu necesitate din competenţa profesională atestată legal şi din independenţa expertului contabil. deci şi ale experţilor contabili. suspendarea sau radierea din Tabloul Corpului atrage după sine imposibilitatea exer citării calităţii de expert contabil. Or. Legalitatea. deci imposibilitatea angajării şi efec tuării de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare.3.

Aprecierea argumentării ştiinţifice a expertizelor con tabile se realizează pe două paliere. fără echivoc. Este raţiunea pentru care expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară trebuie să se finalizeze într-un raport scris din care trebuie să rezulte întinderea lucrărilor. Totuşi. calitatea lor este prezumată. Aprecierea calităţii expertizelor contabile. 3. Prin urmare. în argumentările sale privind utilitatea expertizelor solicitate. în consecinţă. experţii contabili solicitaţi în efectuarea acestora trebuie să aplice: a) principiile contabilităţii. Pentru asigurarea calităţii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. b) normele profesionale elaborate de Corp privind exercitarea calităţii de expert contabil şi efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă. expertul contabil trebuie să orienteze solicitanţii către formularea de obiective concrete. Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de câştig21. Calitatea expertizelor contabile trebuie argumentată. în cadrul profesiei. argumentarea ştiinţifică are calitatea ei. Expertizele con tabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrări cu caracter ştiinţific. documentele care au fost consultate şi justificarea concluziilor (răspunsurilor) formulate la fiecare obiectiv (întrebare) în parte.imparţialitatea şi. jus tificată. Abţinerea de la efectuarea unor expertize contabile considerate de expertul contabil ca fiind inutile nu trebuie să fie o formă voalată a unui refuz. constatările efectuate. abţinerea trebuie argumentată şi poate deveni operantă doar cu acordul solicitanţilor expertizelor contabile. formulate clar. 21 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. 2. 91 . dorinţa de a fi utili clienţilor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac şi să le ghideze efectuarea lucrărilor.

p. fie de către unele părţi implicate cărora expertiza contabilă le este opozabilă. aprecierea calităţii expertizelor se face de către solicitant. Pe acest palier. aprecierea calită ţii expertizei contabile extrajudiciare este mai puţin subiectivizată. nu poate conduce la concluzia că respectiva expertiză contabilă nu este de calitate. Respingerea concluziilor (răspunsurilor) în totalitate sau în parte la obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. numirea unui expert contabil pe care îl agreează. Este considerentul pentru care se recomandă ca: a) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare (amiabile) care urmează a fi utilizate în rezolvarea unor diferende între mai multe părţi implicate. fie de către solicitant. 120. Prin această procedură. în acest fel creşte încrederea părţilor în calitatea expertizei contabile judiciare. care. de regulă. prevăd că părţilor cărora urmează a le fi opozabilă expertiza contabilă trebuie să li se aducă la cunoştinţă că au dreptul şi la numirea câte unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele.). să fie solicitaţi experţi contabili agreaţi de toate părţile interesate. în care are încredere. Palierul individual. dacă consideră necesar. C.1. judecă calitatea expertizelor contabile în funcţie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. alături de expertul contabil numit din oficiu.p. normele procedurale.3. deoarece fiecare parte implicată în proces va solicita. poate fi apreciată de către aceştia ca fiind sau nu de calitate. concret al fiecărei expertize contabile în parte. Mai ales în cazul expertizei contabile 92 . Deci aceeaşi expertiză contabilă. astfel încât fiecare parte să aibă încredere în competenţa expertului contabil şi în lucrările elaborate de acesta. b) în cazul expertizelor contabile judiciare. care să asiste la elaborarea expertizei contabile de către expertul contabil numit din oficiu. în special cele de procedură penală (art. în funcţie de poziţia celor cărora le este opozabilă.

Obiectivele auditului de calitate în profesia contabilă sunt: • oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate. • dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei. aprecierea şi respectul profesioniş tilor faţă de organismele Corpului. Pe acest palier se organizează şi se derulează auditul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. Auditul de calitate în cadrul profesiei contabile este un control efectuat de specialişti angajaţi ai Corpului. Editura CECCAR. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila22. Auditorii de calitate ai Corpului nu sunt abilitaţi să-şi 22 Aprobat de Hotărârea nr. Bucureşti.01. expertiza contabilă judiciară fiind o probă cu caracter ştiinţific. organele judiciare trebuie să aprecieze probele administrate în totalitatea lor. Este publicat şi în lucrarea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 38/23. ediţia a IlI-a. Auditul de calitate al profesiei contabile este de ordin general. • armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. în acest sens. Totuşi.2. 2001.judiciare. 404-414. respingerea ei de către organul judiciar trebuie motivată. 3. 00/39 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi publicat în Monitorul Oficial al României. Palierul de ansamblu al lucrărilor efectuate de profesionişti contabili. şi nu punctual. fără a exista o ierarhizare a probelor administrate. aceasta este doar una dintre probele administrate în proces. Prin urmare. prin favorizarea contactelor dintre colegi. nr.2001. 93 . Partea I. pag. • aprecierea modului de aplicare a regulilor şi a normelor pro fesionale. • contribuirea la buna organizare a cabinetelor de expertiză contabilă si a metodelor de lucru.

• eventualele observaţii ale cabinetului de expertiză conta bilă. După expirarea termenului de 30 de zile. anexând eventual o convocare la biroul preşedintelui fi lialei. care dispune de un termen de 30 de zile pentru a-şi prezenta auditorilor observaţiile sale. la preşedintele consiliului filialei Corpului care decide asupra modului de verificare şi comunicare a rezultatelor auditului de calitate în profesia contabilă. Intermediar. ajunge. atunci când se decide ca un nou audit de calitate să aibă loc la expirarea perioadei de un an de la încheierea auditului de calitate precedent. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu observaţii. auditorii de calitate trebuie să întocmească un Raport de audit având ca anexe: • Nota de sinteză.exprime punctul de vedere asupra unor expertize contabile judiciare sau extrajudiciare concrete. dacă preşedintele filialei Corpului decide în acest sens. ele neputând fi divulgate şi comunicate decât: • noului auditor de calitate. pentru a se verifica dacă s-a ţinut seama de observa ţiile şi recomandările făcute. Acest raport. ci numai asupra ansamblului lucrărilor elaborate de cabinetele de expertiză contabilă supuse auditurilor de calitate. însoţită de o decizie de organizare a unui nou audit de calitate. 94 . în ultimă instanţă. concretizabil în: • trimiterea unei scrisori de concluzii fără observaţii. auditul de calitate în profesia contabilă se concretizează într-o Notă de sinteză transmisă cabinetului controlat. • consiliului filialei. • trimiterea unei scrisori de concluzii cu simple observaţii. Raportul auditorului de calitate şi scrisorile de concluzii sunt confidenţiale. care poate să se refere şi asupra calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. după un an.

nr. Practica socială seculară a impus o regulă: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii si deci numai aceştia 95 .G. Consecinţe ale calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile.3. 2.4. • suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. l din O.4. Profesionistul contabil . Prin această procedură. unele aspecte ale calităţii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare pot face obiectul observaţiilor şi concluziilor auditului de calitate în profesia contabilă. calitatea necorespunzătoare a expertizelor contabile poate face obiectul unor sancţiuni disciplinare prevăzute de art. si anume: • mustrare. preşedintele filialei Corpului va sesiza Comisia de disciplină a filialei Corpului. 1. cu sau fără motivare. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă (cu modificările ulterioare). • interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert conta bil. Principala consecinţă a calităţii necorespunzătoare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este neluarea lor în considerare de către solicitanţi. Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile Reglementarea profesională privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. 16 alin. în subsidiar însă.un confident în societate. Atunci când există repetări ale abaterilor constatate de către auditorii de calitate. • avertisment scris.

nici chiar organelor de cercetare . Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. 44. Bucureşti. 24. ediţia a Il-a. pag.n. el rămâne legat de secretul profesional în f aţa organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-aufost încredinţate de clientul său. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă.Poliţie sau Parchet . 2001. ceea ce au aflat în timpul misiunilor lor. Faptele implicate în secretul profesional (al profesionistului contabil . Editura CECCAR. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public24. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. De exemplu.) au o cuprindere largă. Aceştia nu trebuie să dezvăluie necondiţionat. în Canea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Editura CECCAR.n. 96 . incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. împreună cu colaboratorii lor. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. 24. Bucureşti. Acest lucru trebuie să li se ceară. în Norme profesionale. Secretul şi confidenţialitatea în profesia contabilă liberală sunt mai mari decât în alte profesii liberale. pct. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii societăţii precum avocaţii. este un COLABORATOR de cel mai înalt nivel ierarhic. contabilă sau fiscală. dacă o interpretare favorabilă divulgării autorizate poate să facă lumină în domeniul secretului medical. ediţia a ffl-a. revăzută. Chiar dacă profesionistul contabil poate şi trebuie să poată răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară.sau instanţelor de judecată. cu excepţia cazurilor de denunţare prevăzute de lege. nu acelaşi lucru se poate spune despre informaţiile încredinţate de clienţi profesioniştilor contabili. medicii şi notarii. profesionistul contabil. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. desigur. decât în cazurile expres prevăzute de lege. 2001. El. Este motivul pentru care membrii Corpului. organizată şi responsabilă. pag. 23 24 Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor.sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional23.

instanţa socoteşte de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti.n. Totuşi. Prin urmare. Codul de procedură civilă nu reglementează în mod expres. de regulă. Codul de procedură penală restricţionează accesul expertului contabil. în special al celui numit din oficiu. 201 din Codul de procedură civilă stipulează că atunci când. secretul si confidenţialitatea în expertizele contabile. în lucrarea citată. în cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. art. pag. 2. o sancţionează cu ignorarea sa. va numi unul sau trei experţi. în misiunile de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare. 121 din Codul de procedură penală stipulează că expertul (inclusiv cel contabil -n. potrivit căruia expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere. 97 . la informaţiile care nu au legătură cu dosarul cauzei. în expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare secretul profesional şi confidenţialitatea profesională trebuie accentuate. pentru lămurirea unor împrejurări de fapt. şi nici al unei terţe persoane25.) are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Astfel. Expertul poate cere lămuriri organului de urmărire penală sau instanţei de judecată cu privire la 25 ***5 Normeie generale de bază. în cursul urmăririi penale. statornicind punctele asupra cărora ei urmează să răspundă (sublinierea noastră).Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal. iar instanţa o poate şi. acest adagio profesional. şi nu atenuate. trebuie respectat. explicit. 25. cercetarea dosarului se face cu încuviinţarea organului de urmărire. Secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă -cazuri particulare. si anume: 2. secretul profesional si confidenţialitatea profesională îmbracă forme particulare. art.1. Orice întindere sau divagaţie a expertului contabil asupra unor puncte pe care instanţa nu le-a statornicit este neavenită.

din diferite considerente. apreciem că interpretarea textului de procedură. organul judiciar nu ar trebui să îngrădească accesul expertului contabil la dosarul cauzei.) prevede situaţia că părţile. 33. în condiţiile în care secretul şi confidenţialitatea la care are acces expertul contabil sunt reglementate si operante profesional. 121. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Deşi în practică unii experţi contabili ataşează. Părţile. Apreciem că. inexistente la dosarul cauzei pe care îşi întemeiază concluziile (răspunsurile) la obiectivele (întrebările) fixate de organul judiciar. Textul procedural invocat (art. Respectarea strictă a prevederilor procedurale impune. este recomandabil ca expertul contabil să solicite (să ceară) aceasta în scris..p. organul judiciar nu dispune completarea dosarului cauzei cu materialul documentar sugerat de expertul contabil. în cazul acestor explicaţii.. Dacă. pot da expertului explicaţiile necesare. în astfel de cazuri. Din acest text procedural rezultă că. acte noi.anumite fapte şi împrejurări ale cauzei.p. părţile pot invoca existenţa unor materiale inexistente la dosarul cauzei. pag. ca expertul contabil să aducă la cunoştinţa organului judiciar care a dispus expertiza necesitatea completării materialului documentar aflat la dosarul cauzei. acest lucru nu este recomandabil. în cadrul dosarelor penale. cu încuviinţarea si în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. procese-verbale de inventariere. nu trebuie să fie în mod necesar restrictivă. organul judiciar poate restricţiona accesul expertului contabil numit chiar şi la o parte din materialele aflate în dosarul cauzei. pot da expertului informaţiile necesare. 98 . la raportul de expertiză contabilă judiciară. C. Or. expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. Aşa susţin unii autori26. A. motivând cererea sa. cum ar fi: acte de gestiune. sub formă de anexe. cit. alte înscrisuri necesare efectuării expertizei contabile. cel puţin din următoarele considerente: 26 Deteşan. fără motive obiective. op.

la art. din diverse motive. în multe cazuri. considerat dreptul comun în materie de probaţiuni judiciare. partea (părţile) la care se află materialul documentar nu agreează expertul contabil numit din oficiu si refuză accesul acestuia la documentare. ar putea fi costisitoare şi ar putea prelungi nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile judiciare. arătând zilele si orele când începe si continuă lucrarea. în speţă documentările contabile în baza cărora trebuie să se efectueze expertiza contabilă. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să dispună depunerea la dosarul propriu-zis al cauzei a materialului documentar pe care îl consideră necesar. De altfel. Apreciem 99 . de o selectare a materialului documentar aflat la părţile im plicate în proces. Transferarea arhivei părţilor în arhivele organului judiciar. Desigur. sunt frecvente cazurile în practica judiciară (civilă si penală) în care dosarul propriu-zis al cauzei reprezintă doar punctul de pornire în documentarea expertului contabil. cu dovadă de primire. dacă. Relevăm însă şi o discrepanţă între procedura civilă şi cea penală în materie de documentare a expertizei contabile judiciare. chiar dacă ar fi posibilă. pentru a putea răspunde la obiectivele (în trebările) expertizei este nevoie de o documentare prealabilă.• • • Materialul dosarului. ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată. documentarea propriu-zisă urmând a se face acolo unde se găseşte materialul documentar. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. nu se află în toate cazurile la dosarul propriu-zis al cauzei. înainte ca expertul contabil să decidă ce documente ar trebui să depună părţile la dosarul propriu-zis al cauzei. 208 prevede că dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului. Codul de procedură civilă. Dovada de primire va fi alăturată lucrării expertului.

că documentarea la faţa locului trebuie acceptată explicit şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Transferarea acestor arhive la sediul organelor judiciare este costisitoare. Fiind expertize contabile amiabile. în astfel de situaţii. Aşadar. singura soluţie a expertului contabil este de a solicita organului judiciar să oblige părţile să depună la dosarul propriu-zis al cauzei toate documentele contabile pe care le consideră necesare pentru a fi expertizate. care. 2. în practica judiciară curentă se întâlnesc şi cazuri în care părţile implicate în proces refuză colaborarea. dar de „lege ferenda" pledăm pentru simplificarea procedurilor. şi în cazul expertizelor contabile dispuse în dosare penale. în special cu expertul contabil numit din oficiu. desigur. prelungind nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. Totuşi. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă.2. fără procedura citării părţilor. iar uneori inoperantă. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin „contractul" intervenit în cadrul unor astfel de misiuni. obstrucţionându-1 în misiunea sa. sunt necesare frecvent lucrări la faţa locului. respectiv documentări în arhivele contabile ale părţilor implicate în procesul penal. 3. nici nu este posibilă. Comunicarea concluziilor expertizelor contabile. Desigur. procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. şi nici formalizate. acest lucru se poate face cu aprobarea organelor judiciare care administrează procesul penal. Mai facilă este deplasarea expertului contabil la sediul sau la locul unde se află documentele contabile care trebuie expertizate. Apreciem că tot de secret şi de confidenţialitate în expertiza contabilă ţine 100 . în caz de reţinere preventivă a inculpaţilor.

5. după caz. locul şi data depunerii lucrării trebuie să rezulte din contractul încheiat între solicitant şi expert. 109 alin. 3. 2. Prin această procedură se evită comunicarea (infor marea) preferenţială a conţinutului şi concluziilor expertizelor contabile judiciare către unii utilizatori ai acestora. acesta trebuie să fie registratura generală (sediul solicitantului). respectiv la dosarul cauzei. Nerespectarea procedurilor de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile constituie o încălcare a obligaţiilor expertului contabil privind secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă şi poate atrage răspunderea disciplinară. experţii contabili numiţi atât din oficiu. Pe cale implicită rezultă că expertiza contabilă trebuie depusă la instanţa de judecată care a dispus-o. 101 . pot să-1 consulte. Dar şi Codul de procedură civilă (art.şi modul de comunicare a conţinutului şi a concluziilor expertizelor contabile. cât şi la recomandarea părţilor sunt obligaţi să depună raportul de expertiză contabilă la organul judiciar care a dispus expertiza contabilă. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Acest lucru rezultă în mod explicit din prevederile art. 1) prevede că expertul este dator să-si depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată. unde toţi cei in teresaţi. 122 alin. care stipulează: Ra portul de expertiză se depune la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea experti zei. Dacă locul depunerii expertizei con tabile extrajudiciare nu rezultă cu claritate din contract. civilă şi/sau penală a expertului contabil. inclusiv părţile implicate în proces. din Codul de procedură penală. Principiul acceptării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind acceptarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare. şi anume: a) în cazul expertizelor contabile judiciare.3.

op. pag. prin care se înţeleg acele împrejurări care îl împiedică pe expertul contabil să-şi poată îndeplini sarcina efectuării expertizei contabile. religioase. cit. Este recomandabil ca. refuzul să fie prezentat solicitantului în scris. Când singurul motiv temeinic invocat este aglomerarea lucrărilor m raport cu termenul depunerii expertizei solicitate. Corelativ dreptului oricui de a solicita o expertiză contabilă. în misiunile privind expertizele contabile. 102 . cum ar fi caz de boală. cu prezentarea explicită a motivului temeinic invocat. Evident. expertului contabil îi revine obligaţia de a presta serviciul solicitat fără selecţie pe motive etnice. Expertul contabil este un profesionist al societăţii ca si medicul. cazurile arătate nu sunt limitative. Important este ca motivul invocat de expert să fie temeinic. Apreciem că toate cazurile de incompatibilitate.. concediu de odihnă. apreciem că solicitantul ar trebui îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. politice sau de altă natură. 20.2. 27 Deteşan. pentru neacceptarea expertizelor contabile pot fi si alte motive temeinice.3.1. Totuşi.3. acceptarea expertizelor contabile solicitate trebuie să aibă caracter de universalitate. în cazuri de neacceptare a expertizei contabile solicitate. precizate în subparagrafele menţionate reprezintă motive temeinice de drept pentru neacceptarea expertizelor contabile solicitate. interpretat şi mai ales aplicat în strictă concordanţă cu independenţa. principiul acceptării acestora trebuie analizat. Alături de acestea. recuzare. Principiul independenţei expertului contabil şi 2. Acceptarea expertizelor contabile . adică de natură să creeze organului care a dispus lucrarea credinţa că cel în cauză nu poate efectiv să-şi ducă la îndeplinire mandatul încredinţat27. competenţa şi incompatibilitatea expertului contabil (a se vedea aspectele tratate în subparagrafele 2. avocatul etc. abţinere etc.1. Principiul competenţei expertului contabil). în acest caz. Această îndrumare s-ar impune în spiritul colegialităţii membrilor Corpului. sarcini profesionale speciale.principiu deontologic general. A. sarcini obşteşti..

depune următorul jurământ scris: Jur să aplic în mod corect şi f ară părtinire legile ţării. el trebuie să aducă aceasta la cunoştinţa solicitantului. Desigur.3. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile Reglementarea profesională privind responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este prezentată în continuare.2. 103 .G. eventual dovedind situaţia în care se află cu acte cum ar fi: adeverinţe. Expertizele contabile acceptate trebuie efectuate de către acceptant. 1. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (cu modificările şi completările ulterioare). să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili si a contabililor autorizaţi. 28 O. Consecinţa apariţiei motivului temeinic este înlocuirea expertului contabil. la intrarea în profesie. respectiv la obţinerea calităţii de expert contabil. ediţia a IlI-a. Bucureşti. Expertul contabil. Editura CECCAR. 2001.6. Responsabilitatea expertizelor contabile este întărită de jurământ. este recomandabil ca solicitantul lucrării să fie îndrumat spre alţi experţi contabili nominalizaţi. Dacă în cauză se află un expert contabil recomandat de către parte sau un expert contabil care a contractat o expertiză contabilă extrajudiciară. este dreptul solicitantului de a-i accepta sau nu. Expertul contabil care a acceptat o expertiză contabilă trebuie să efectueze personal lucrarea. să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil28. nr. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Dacă după acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care să-1 împiedice pe expertul contabil să finalizeze lucrarea. certificate de boală etc. 2.

l. profesional. în ceea ce priveşte responsabilitatea efectuării expertizelor contabile judiciare dispuse în procesele civile (a se vedea Comentariul nr. Consecinţele efectuării expertizelor contabile fără respon sabilitate. şi anume cea a jurământului confesional. Dacă jurământul confesional lipseşte. aprecierea responsabilităţii cu care a fost efectuată o expertiză contabilă poate fi făcută diferit de către: • expertul contabil care se conformează liberului său arbitru (conştiinţei) şi jurământului profesional şi confesional.Acesta este un jurământ deontologic. 3. Codul de procedură penală nu reglementează jurământul confesional în cazul expertizelor contabile dispuse în procesele penale. Codul de procedură civilă reglementează jurământul con fesional. • utilizatorii expertizelor contabile care. 206) reglementează o procedură distinctă. ca în oricare alt domeniu al activităţii umane. sunt influenţaţi de interesele lor individuale (nu neapărat meschi ne) în care doresc (intenţionează) să utilizeze expertizele con tabile. după caz. Codul de procedură civilă (art. Nici autoreglementările Corpului nu o fac în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. la norma profesională). este relativă. 4. se aplică jurământul deontologic. de care expertul contabil trebuie să ţină seama în realizarea tuturor misiunilor sale. 104 . profesional. El trebuie aplicat necondiţionat şi în cazul expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. în aceste cazuri. profesional. Prin urmare. Responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. expertul contabil trebuie să se conformeze jurământului deontologic. vrând-nevrând. 3516. 2.

iar instanţa poate dispune.. D. o nouă expertiză contabilă... D.. chiar dacă partea este decăzută din probă.. pag. formulată în timp util. Utilizatorii expertizelor contabile. Preluate după Boroi. dacă au însă dubii asupra responsabilităţii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate. din Codul de procedură civilă. cit. Când s-au administrat două expertize contradictorii. la primul termen după depunerea raportului de expertiză. au propriile lor căi de atac. dacă este cazul. chiar si din oficiu. Rădescu. Totuşi. 314-315. nu există niciun impediment legal de a se admite o nouă cerere a părţii. Expertiza nu va fi luată în considerare dacă expertul nu ajunge la concluzii. care apreciază necesitatea ei. mai ales când problema în litigiu este de mare complexitate şi de strictă specialitate. op. Rădescu. şi anume: în cazul expertizelor contabile judiciare. 309. 530 Aspecte din jurisprudentă 1) 2) 3) 4) 5) 6) Contraexpertiza cerută de una dintre părţi nu este obligatorie pentru instanţă. potrivit art. 212 alin. fie completarea expertizei. cit. pe bază de date şi raţionamente precise. respectiv Expertiza contrarie. părţile vor arăta obiecţiile lor la acesta. Chiar dacă într-o cauză s-a efectuat o expertiză şi o nouă expertiză. 2. va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. ci face o simplă apreciere subiectivă. celui confesional. fie o nouă expertiză29.Dacă expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (conştiinţei) şi jurământului deontologic şi. instanţa nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice. G. instanţa este datoare să o încuviinţeze.. pag. nimic nu i se poate reproşa. Noua expertiză va fi ordonată din oficiu când este necesară. op. Dacă noua expertiză este necesară pentru stabilirea faptelor. 105 . G. ci trebuie 29 30 Boroi.

deoarece o asemenea evaluare este o operaţiune pur mecanică. în raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea şi uzura bunului. 7) în caz de neconcordanţă între două sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri.să accepte motivat una dintre expertize şi să o înlăture pe cealaltă sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare. Ea nu poate însă să conchidă pentru valoarea medie rezultată din expertize. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. pentru fiecare obiect în parte. instanţa are libertatea de a alege una dintre evaluările propuse. efectuarea acestora fără responsabilitate se sancţionează cu scăderea prestigiului expertului contabil în rândul potenţialilor solicitanţi de astfel de expertize contabile. Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenţă pot fi evitate dacă expertizele contabile judiciare se efectuează cu responsabilitate. 106 .

Aceste norme le completează pe cele de comportament profesional sub aspect tehnic şi profesional. Cadrul general al succesiunii lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile Autoreglementarea profesională Norma şi comentariile misiunilor privind expertizele contabile cuprinde. şi 2) semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. care explicitează: 1) dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea ex perţilor contabili. şi: a) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele con tabile.Capitolul 3 DEMERSUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL PRIVIND ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE 3. b) Norme de raport specifice expertizelor contabile. De altfel. Toate aceste aspecte explicitate de normele de lucru şi de raport privind expertiza contabilă reprezintă o succesiune logică a etapelor de lucru în demersul elaborării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. respectarea normelor tehnice şi profesionale sub formularea profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice 107 . care expli citează: 1) redactarea raportului de expertiză contabilă. 3) delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile. alături de normele de comportament profesional (tratate în Capitolul 2 al prezentei lucrări). 4) documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. 2) contractarea si programarea expertizelor contabile.1.

acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil vizat la zi. contactarea experţilor contabili trebuie să fie o subetapă distinctă şi premergătoare 31 Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. completate ori de câte ori se va considera necesar cu aspecte din reglementările legale (procedurale) şi jurisprudenţă. Prezentul capitol al lucrării este axat pe specificul (particularităţile) aplicării normelor tehnice si profesionale în elaborarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. mai ales pentru solicitanţi.1.1.2. Cum în majoritatea cazurilor expertizele contabile sunt lucrări cu caracter de urgenţă. 108 . ediţia a IlI-a. între două publicări ale Tabloului. înscris în Tabloul Corpului. Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile judiciare Expertul contabil. l lit. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare şi/sau extrajudiciare. e). Editura CECCAR. în raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile şi expertul contabil. 76. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile 3.si profesionale care îi sunt aplicabile31 este un principiu fundamental care trebuie să-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduită şi în relaţiile lor profesionale cu terţii (clienţii). pag. Dispunerea şi numirea experţilor contabili 3.2.2. trebuie să fie membru al Corpului. 2001. Bucureşti. eventualele modificări în situaţia experţilor contabili se comunică beneficiarilor trimestrial. care se publică anual în Monitorul Oficial al României.1. pct. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experţii contabili nominalizaţi în Monitorul Oficial al României. 3.

3521 Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea experţilor contabili. să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. De legeferenda susţinem necesitatea ca.p. Contactarea şi numirea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codurile de procedură civilă şi penală ale căror dispoziţii generale sunt invocate în Norma profesională nr. Cu alte cuvinte. Acest aspect este valabil atât în cazul expertizelor contabile judiciare. cât si al celor extrajudiciare. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele civile.c. Rezultă că procedura civilă permite contactarea experţilor contabili direct de către părţi. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale.1. Art. care au dreptul să propună instanţei numirea 109 . fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. 202 din Codul de procedură civilă (C. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). 1. ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. Totuşi. pentru a nu se prelungi nejustificat întreaga perioadă necesară elaborării expertizelor contabile. încheierea de numire va statornici şi plata experţilor.) prevede că experţii se vor numi de către instanţă. 1. dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor. un aspect trebuie relevat.numirii experţilor contabili. solicitantul expertizei contabile trebuie să se asigure în prealabil că expertul contabil contactat are disponibilitatea să efectueze expertiza contabilă care urmează a fi solicitată. a cărei reglementare profesională este prezentată în continuare.

c. părţile nu se învoiesc cu privire la numirea experţilor contabili. instanţa a consultat părţile asupra acestui aspect. instanţele civile procedează la numirea experţilor contabili recomandaţi de acestea. din art. rezultă că dispoziţiile privitoare la citarea martorilor sunt deopotrivă aplicabile experţilor. Pe cale implicită însă. Cum.lor.p. după ce. numirea acestuia (acestora) se face prin încheiere de şedinţă. de regulă. care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele patru paragrafe: 1l) un paragraf din care să rezulte numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu şi/sau la cererea părţilor. Indiferent dacă părţile din procesele civile cad sau nu la „învoială" asupra numelui expertului (experţilor). (4) onorariul (plata) statornicit(ă) expertului contabil sau exper ţilor contabili. (2) un paragraf cu obiectivele (întrebările) la care expertul sau experţii contabili trebuie să răspundă. expertul contabil este îndreptăţit. iar profesionalismul său îl obligă să ceară instanţei introducerea în încheierea de şedinţă a paragrafelor lipsă. (3) un paragraf din care să rezulte termenul (data) la care tre buie depus raportul de expertiză contabilă. 110 . (3) sau (4) lipseşte din încheierea de şedinţă. de regulă. • inserarea în încheierea de şedinţă a paragrafelor minim ne cesare. 205. Dacă vreunul dintre paragrafele (2). Apreciem că citarea şi prezenţa expertului contabil sau experţilor contabili la şedinţa de dezbateri în care urmează să fie numit(ţi) ar rezolva operativ mai multe probleme.. cum ar fi: • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a aduce la cunoştinţa instanţei eventualele stări de incompati bilităţi şi/sau posibilităţi de recuzare care îl(îi) împiedică să accepte expertizele contabile solicitate. Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres dacă la şedinţa în care are loc numirea expertului contabil sau experţilor contabili acesta(aceştia) trebuie sau nu să fie prezent(ţi). C.

p. Necitarea şi deci lipsa expertului contabil sau experţilor contabili de la şedinţa de dezbateri în care au fost numit(ţi) de către instanţă nu poate constitui un motiv de refuzare a expertizelor contabile dispuse. si li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări si că pot cere modificarea sau completarea lor.. fixează un termen la care sunt chemate părţile. cu ocazia numirii sale. care stipulează: Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. 118 alin. când dispune efectuarea unei expertize. 120.2.p. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile onorariul pe care îl consi deră remuneratoriu pentru acceptarea expertizei contabile.p. Problemele amintite mai sus pot fi rezolvate prin corespondenţă şi după numirea expertului contabil sau experţilor contabili.p. precum si expertul. prezenţa expertului contabil. Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele penale. dacă acesta a f ost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanţă. C. este obligatorie. în dosarele penale. Potrivit art. 2 şi 3. fiecare dintre părţi având dreptul să ceară ca un expert contabil recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. 111 .posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a face observaţii cu privire la formularea obiectivelor (întrebă rilor) la care va(vor) trebui să răspundă.). expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată. Acest lucru rezultă din art. din Codul de procedură penală (C. dar această procedură prelungeşte uneori în mod nejustificat timpul necesar elaborării expertizelor contabile. La termenul fixat se aduce la cunoştinţa părţilor si a expertului obiectivul expertizei si întrebările la care expertul trebuie să răspundă. • 1. • posibilitatea expertului contabil sau experţilor contabili de a „negocia" cu instanţa şi/sau cu părţile termenul (data) la care se angajează să depună raportul de expertiză contabilă.

Părţile mai sunt încunostinţate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de către fiecare dintre ele. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vederea expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza. încunostinţăndu-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată trebuie să admită prezenţa şi a experţilor contabili recomandaţi de părţi pentru a asista la efectuarea expertizei contabile. la cererea părţilor. Aceste ordonanţe conţin un dispozitiv în care sunt nominalizate persoanele implicate si infracţiunile pentru care sunt cercetate. după caz. 4) onorariul (plata) expertului contabil sau experţilor contabili. alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe: 1) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). dar este deopotrivă aplicabil şi în cazul expertizei contabile dispuse în dosarele penale. apreciem că. dar nu există niciun impediment legal. După examinarea obiecţiilor si cererilor făcute de părţi si expert. expertul contabil sau experţii contabili este(sunt) îndrituit(ţi) să solicite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată stabilirea onorariului pe care îl acceptă ca fiind remuneratoriu pentru efectuarea expertizei dispuse. 112 . foloseşte termenii de expertiză şi expert. ci dimpotrivă. Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să fie concise. 3) termenul (data) depunerii raportului de expertiză contabilă. Acest text procedural. 2. referindu-se la toate categoriile de expertize care pot fi dispuse în dosarele penale. Deşi textul procedural prezentat nu prevede în mod expres. Obligaţia prezenţei la numire revine numai expertului din oficiu. la termenul fixat pentru numire. care să participe la efectuarea expertizei. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experţilor contabili în dosarele penale este ordonanţa emisă de organul de urmărire penală sau de Parchetele de pe lângă instanţele de judecată. 2) obiectivele (întrebările) expertizei contabile.

Serviciul de Cercetări Penale.L.R.C. cât şi în cele penale.L.L. Cluj-Napoca pot fi incluse în cheltuieli.C.798/1998 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj.C. Acest lucru este deopotrivă valabil atât în cazul expertizelor dispuse în dosarele civile. Obiectivul nr. Obiectivul nr. în aceeaşi perioadă. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de cele două firme şi stabilirea impozitului care trebuia vărsat de către învinuit în perioada menţionată mai sus. Ilustrăm aceste aspecte prin prisma unor comentarii pe marginea obiectivelor (întrebărilor) formulate expertului contabil în dosarul de urmărire penală nr. Obiectivul nr. „VOLTAJ" S. Cluj-Napoca şi al S.R. în care administratorul S. 83.R. „EMS" S. „EMS" S.L. Cluj-Napoca şi S. Obiectivele (întrebările) formulate de către organul de urmărire penală sunt prezentate în caseta următoare: Obiectivul nr. l Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarieaprilie 1995 pentru împrumuturile luate de firmele S. Cluj-Napoca a fost cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat pentru perioada l ianuarie30 aprilie 1995 de către societăţile comerciale menţionate.fără echivoc şi fără a se solicita încadrarea legală a faptelor supuse judecăţii. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia vărsată la buget de către învinuit. 4 Ce acte normative au fost încălcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? 113 . „VOLTAJ" S.C.R.

dispusă în dosarul de urmărire penală nr. Cluj-Napoca şi S. 114 . deoarece în acest dosar penal două probleme de fond (esen ţiale) trebuiau supuse atenţiei expertizei contabile. şi anume: a) învinuitul avea sau nu responsabilitatea legală a organi zării si conducerii contabilităţii celor două societăţi co merciale (S.C.R. sunt formulate în mod neprofesionist. b) Referitor la Obiectivele nr.C. „EMS" S. Cluj-Napoca).L.L. 2) Raportat la cele două probleme de fond (esenţiale). „VOL TAJ" S. Această calitate (de contribuabil) o aveau cele două societăţi comerciale: S. Cluj-Napoca şi S.R.Comentarii 1) Apreciem că obiectivele (întrebările) formulate expertizei contabile judiciare.L. Cluj-Napoca au fost sau nu calculate şi contabilizate corect în perioada supusă expertizării. raportat la le gislaţia fiscală în vigoare.L.R. în perioada supusă expertizării. „VOLTAJ" S.C. respectiv l ianuarie-30 aprilie 1995. orice cheltuială făcută în numele unei societăţi comerciale este o cheltuială a aces teia. în speţă.R. „EMS" S. 2 şi 3: bl) Apare o confuzie între învinuit şi contribuabil.C.R.L. „EMS" S.C. „VOLTAJ" S. învinuitul (persoană fizică) nu avea calitatea de contribuabil în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.798/1998. 83. obiecti vele (întrebările) formulate de organul de cercetare penală comportă cel puţin următoarele observaţii: a) Referitor la Obiectivul nr. Cluj-Napoca şi S. l. se punea problema în ce măsură cheltuiala cu dobânzile era sau nu deductibilă fiscal. b) Impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat de către S.L.R. Cluj-Napoca.C.

C.L. cu mai puţin echivoc şi fără solicitări de încadrări legale (a obiectivelor prezentate în caseta anterioară) ar putea fi: a) Obiectivul nr. „EMS" S. şi nu participarea acestuia la încadrarea juridică a învi nuitului. Cluj-Na poca sunt corecte. în virtutea profesionalismului său.L.C.L. „EMS" S. Nu ştim dacă a făcut-o sau nu! 115 . „VOLTAJ" S. în speţă. Cluj-Napoca şi S. raportat la legislaţia fiscală în vigoare.R. Cluj-Napoca în perioada l ianuarie-30 aprilie 1995? b) Obiectivul nr.L. „EMS" S. Cluj-Napoca şi S.L.C.R. „VOLTAJ" S. putea s-o facă. ar fi vizat doar contri buţia expertului contabil la completarea probelor adminis trate. dar expertul contabil.C.C.L. 2: Dacă cuantumul impozitului pe profit si al taxei pe valoarea adăugată calculate si contabilizate înperioadal ianuarie-30 aprilie 1995 de către S.b2) Adevărata problemă vizată de cele două obiective este dacă cele două societăţi comerciale (S.C.R. ClujNapoca) au calculat şi contabilizat corect impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată în perioada supusă expertizării. Cluj-Napoca si S. 4) Dacă organul de cercetare penală ar fi făcut altfel de formulări ale obiectivelor în expertiza dispusă. „VOLTAJ" S. c) Obiectivul nr. s-ar fi putut ca organul de cercetare penală să nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor. pentru că expertul contabil care îşi permite să precizeze ce acte normative au fost încălcate sugerează automat ce sancţiune trebuie aplicată.R. să se stabilească eventualele diferenţe si penalităţi în raport cu legislaţia fiscală în vigoare în perioada supusă expertizării.R.R. 4 solicită expertului contabil să facă încadrări legale. în perioada respectivă. l: Cine avea obligaţia legală privind orga nizarea si conducerea contabilităţii la S. 3) Apreciem că o formulare mai concisă.

orientativ. Organul judiciar care dispune efectuarea unei expertize contabile şi care numeşte expertul(ţii) contabil(i) trebuie să stabilească şi plata acestuia (acestora). Termenul (durata) de efectuare a expertizei şi fixarea datei depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. şi că depinde de profesionalismul acestora. Acest gol este umplut de către autoreglementările Corpului. c) perioada de timp în care s-au derulat evenimentele şi tranzac ţiile contabilizate supuse expertizării. care precizează că încheierea de numire va statornici si plata experţilor.). Reglementările procedurale (civile şi penale) nu fac însă referiri la modul de statornicire a plăţii experţilor contabili. Totuşi. Principial. cum ar fi: a) celeritatea soluţionării dosarelor civile şi penale. Plata experţilor contabili trebuie să fie remuneratorie. Apreciem că termenul (durata) efectuării expertizelor contabile judiciare este obiect de negociere între organul judiciar care a dispus-o şi expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi). termenul (durata) efectuării expertizei contabile judiciare curge între data numirii expertului(ţilor) contabil(i) şi data fixată pentru depunerea raportului de expertiză contabilă la dosarul cauzei (organul judiciar care a dispus-o). unele aspecte pot fi avute în vedere. indem- 116 .3. Sediul general al materiei este art.p. b) numărul şi complexitatea obiectivelor (întrebărilor) formu late de către organul judiciar care a dispus expertiza conta bilă. 202 din Codul de procedură civilă (C. care a elaborat Regulamentul privind disciplina onorariilor. Nu există criterii riguroase pentru stabilirea termenului (duratei) necesar(e) efectuării expertizei contabile judiciare.c. Organul judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile este obligat să stabilească prin încheiere de şedinţă (în cazul dosarelor civile) şi prin ordonanţă (în cazul dosarelor penale) termenul (durata) efectuării expertizei contabile şi data depunerii raportului de expertiză contabilă. 4.

2004). Inadvertenţe reglementare privind stabilirea şi decontarea onorariilor experţilor contabili. Apreciem că această practică nu contravine principiilor de deontologie profesională. în funcţie de scopul în care urmează a fi folosită expertiza contabilă extrajudiciară de către solicitant. Compensaţiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizaţii sunt cumulabile în fiecare caz. Contactarea experţilor contabili în vederea efectuării de expertize extrajudiciare nu este supusă niciunei reglementări procedurale. b) indemnizaţii.2. Totuşi. inclusiv pentru expertizele contabile judiciare. Potrivit art. dar. se stabilesc potrivit respectivului Tarif.irizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. pentru activitatea desfăşurată în beneficiul unui client. 2 din acest Tarif profesional.2. Bucureşti. care a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. acesta trebuie să aprecieze în ce măsură terţii cărora expertiza le va fi opo117 . Dispunerea şi numirea experţilor contabili în expertizele contabile extrajudiciare 1. şi aprobarea Tarifului profesional. Practica atestă că solicitanţii de expertize contabile extrajudiciare îi contactează cu prioritate pe acei experţi contabili pe care îi cunosc personal sau cu care au mai conlucrat în diverse împrejurări. 25 din Tariful profesional rezultă cu claritate că onorariile pentru expertize contabile.1. 3. 5. c) onorarii. 01/49 din 31 martie 2001 (publicat de Editura CECCAR. profesionistului contabil i se cuvin compensaţii pentru: a) restituirea cheltuielilor de călătorie si sejur. experţii contabili întâmpină greutăţi în utilizarea Tarifului profesional în raporturile lor cu Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile. Din cuprinsul art. dacă nu se prevede altfel prin prezentul Tarif profesional.

zabilă ar putea-o respinge pe motive de incompatibilităţi, fără a se valorifica conţinutul expertizei contabile extrajudiciare. Recomandăm solicitanţilor de expertize contabile extrajudiciare, în vederea contactării experţilor contabili, să se adreseze filialelor Corpului, indicând eventual tematica (domeniul) expertizei contabile extrajudiciare pe care ar dori să o solicite, pentru a le fi recomandaţi acei experţi contabili sau acele cabinete de expertiză contabilă care au efectuat şi efectuează frecvent lucrări de bună calitate pe tematica respectivă. Aceasta, deoarece unii experţi contabili se specializează pe anumite domenii, ceea ce le permite să efectueze lucrări de calitate în timp scurt. 2. Numirea experţilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între solicitant şi expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă contactat. Fiind un act bilateral, acest contract trebuie să cuprindă un dispozitiv în care să fie identificabile părţile contractante, respectiv expertul(ţii) contabil(i) sau cabinetul de expertiză contabilă, pe de o parte, şi solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de altă parte, în continuarea acestui dispozitiv, contractul trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) obiectivele (întrebările) la care trebuie să se formuleze con cluzii (răspunsuri) profesionale; b) termenul (data) şi locul depunerii raportului de expertiză con tabilă extrajudiciară; c) onorariul expertului(ţilor) contabil(i) sau cabinetului de ex pertiză contabilă, calculat pe baza Tarifului profesional. Toate aceste clauze contractuale trebuie să fie rezultatul negocierilor directe dintre părţile contractante. Lipsa oricăreia dintre aceste clauze contractuale minimale poate constitui motiv de nulitate relativă sau de reziliere a contractului de către oricare dintre părţi. Recomandăm experţilor contabili şi cabinetelor de expertiză contabilă să nu încheie contracte pentru efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără ca cele trei clauze contractuale minimale să fie formulate în mod explicit.

118

3.2.2. Contractarea şi programarea expertizelor contabile

Contractarea şi programarea misiunilor privind expertizele contabile sunt reglementate profesional prin autoreglementările Corpului, pe care le redăm în continuare. Reglementând relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii lor, Codul etic naţional al profesioniştilor contabili stipulează: a) Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări servicii semnat de ambele părţi; b) Dacă în cursul executării lucrărilor (de expertiză contabilă - n.n.) se constată necesitatea modificării sau extinderii lu crărilor, se va încheia un act adiţional la contract. Apreciem că reglementările citate sunt imperative şi opozabile tuturor beneficiarilor lucrărilor de expertize contabile, pentru că, deşi sunt elaborate de un organism profesional (CECCAR), ele s-au elaborat în conformitate cu atribuţiile conferite prin lege Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit căreia Conferinţa Naţională (a CECCAR -n.n.)... aprobă... Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Pe cale de consecinţă niciun solicitant de expertize contabile nu poate refuza contractarea lucrărilor de expertiză contabilă solicitate înainte de acceptarea lor de către expertul contabil contactat. Refuzul de contractare a lucrărilor de expertize contabile de către solicitant poate constitui un motiv obiectiv pentru neacceptarea expertizei de către expertul contabil, care are obligaţia etico-profesională de a pretinde contractarea lucrărilor pe care urmează să le execute. Problematica contractării lucrărilor de expertiză contabilă trebuie abordată însă pragmatic, scop în care mai multe probleme trebuie analizate, cum ar fi:
1. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară - o practică unitară

In acest scop, Corpul a adoptat, în Anexa nr. l la Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile, un model-cadru 119

de CONTRACT pentru expertize contabile extrajudiciare, al cărui conţinut îl prezentăm în caseta următoare:

CONTRACT încheiat între:
Expertul(ţii) contabil© / S.C. „. cu domiciliul / sediul social în_____ înscris(şi) / (ă) în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea ___________________Poziţia____________________, denumit(ţi) / (ă) PRESTATOR(I) şi
(Denumirea beneficiarului)

cu domiciliul / sediul social în____________________________ reprezentat(ă) prin____________________________________ denumit(ă) BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. l. Prestatorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii (răspunsuri) la următoarele obiective: Obiectivul 1: Obiectivul 2: Obiectivul n: Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele materiale documentare: 120

n: Art. 3. Prestatorul se obligă să întocmească RAPORTUL DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la ________________________________________________ până la data de_________________________ Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se obligă să plătească prestatorului onorariul în sumă de_______________lei, din care_________________lei imediat după semnarea prezen tului contract şi_________lei până la data de_______________ Art. 5. în conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale părţile se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării prestaţiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în________exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie. Localitatea Data______ PRESTATOR, BENEFICIAR,

121

Acesta ar constitui un complement de profesionalism şi transparenţă în stabilirea (negocierea) onorariului expertului(ţilor) contabil(i). într-o anexă separată la contract.Din acest model rezultă că un contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie să cuprindă următoarele clauze minimale: a) Obiectul contractului. Recomandăm ca. care constă în obiectivele (întrebările) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze con cluzii (răspunsuri). Onorariul expertului(ţilor) contabil(i) stabilit în conformitate cu Tariful profesional aprobat conform Hotărârii Confe rinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabi lilor Autorizaţi din România nr. prin com portamentul etico-profesional al membrilor săi. 01/49 din 31 martie 2001. care are menirea de a „întări" şi prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. Materialul documentar minimal pe care BENEFICIARUL trebuie să-1 pună la dispoziţia PRESTATORULUI. ele pot fi redactate într-o anexă la contract. să se pre zinte calculul detaliat al onorariului prevăzut în sumă totală în conţinutul contractului. Clauza de confidenţialitate. 122 b) c) d) e) . întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. este recomandabil ca acesta să fie prezentat într-o anexă la contract. Locul si data depunerii raportului de expertiză contabilă ex trajudiciară. Dacă numărul de obiective (întrebări) la care expertul(ţii) contabil(i) trebuie să formuleze concluzii (răspunsuri) este relativ mare. în măsura în care structura materialului documentar este diversificată (cuprinde multe referinţe documentare). la care să se facă trimitere în cuprinsul contrac tului.

şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. indică în scris.G. organele de urmărire penală.c.).o propunere de „lege ferenda" în contextul CODULUI ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI obligativitatea contractării lucrărilor de expertiză contabilă este opozabilă şi organelor judiciare care dispun proba cu expertiza contabilă. stabileşte data depunerii raportului de expertiză. Substituirea CONTRACTULUI de către încheierea de şedinţă.. respectiv ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală ţin loc de CONTRACT. reluate în art. obiectul expertizei si întrebările la care trebuie să răspundă acesta..O ordine anume a acestor clauze minimale în contractul pentru executarea lucrărilor de expertiză contabilă extrajudiciară nu este obligatorie.). Pentru expertul contabil recomandat de parte nu există niciun impediment pentru negocierea unui contract de tipul 123 . pe cale implicită se poate accepta că încheierea de şedinţă a instanţei de judecată.). cuprinse în Codul de procedură civilă (C. atunci când este cazul. nr. respectiv Codul de procedură penală (C. întrucât în reglementările invocate mai sus sunt cuprinse clauzele minimale cerute de norma profesională privind expertizele contabile. avansul pentru cheltuielile de deplasare. care prevede că organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul (.p. Totuşi. respectiv ordonanţă este acceptabilă doar pentru expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) din oficiu. fixează onorariul provizoriu. Contractarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară .p. Important este ca ele să nu lipsească. 17 din O. prin încheiere sau prin ordonanţă. 2/2000.p. cu excepţia clauzei de confidenţialitate. 2. instanţele judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale care dispun proba cu expertiza contabilă din oficiu sau la cererea părţilor implicate în procesul judiciar se raportează numai la reglementările procedurale.

3. exprimat în ore. Pledăm pentru reglementarea unui CONTRACT adaptat expertizelor contabile judiciare. în cazul societăţilor de expertiză contabilă. experţi contabili ai societăţii de expertiză 124 . d) redactarea raportului de expertiză contabilă. b3) deplasări pentru documentări la faţa locului. derivă din angajarea unor termene precise la care rapoartele de expertiză contabilă trebuie predate solicitanţilor. programul de lucru este un instrument de programare. cum ar fi: a) studierea dosarului cauzei sau a temei în care a fost dispusă şi/sau contractată expertiza contabilă. urmărire şi control al sarcinilor de serviciu ale salariaţilor şi/sau colaboratorilor. detaliat pe etape de lucru si/sau operaţiuni necesare elaborării expertizei contabile. b2) documentare specifică fiecărui(rei) obiectiv (întrebări) fixat(e) expertizei contabile. care poate fi subdivizată în: bl) documentare generală.1. cât şi a celor extrajudiciare. Programarea lucrărilor de expertiză contabilă Necesitatea elaborării unui program de lucru privind elaborarea expertizelor contabile. b) documentarea necesară pentru efectuarea expertizei conta bile. Este recomandabil ca programul de lucru să fie o piesă distinctă în dosarele de lucru permanente ale expertului contabil.2.2. e) alte operaţiuni. atât a celor judiciare. Programul de lucru pentru efectuarea expertizelor contabile trebuie să se concretizeze într-un buget de timp.celui reglementat prin norma profesională pentru expertiza contabilă extrajudiciară. c) prelucrarea si sistematizarea materialului documentar expertizabil.

Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile La delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Norma nr.G. nr. 125 . deocamdată. nr. în ipoteza în care organele judiciare ar consimţi să solicite expertize contabile judiciare unor societăţi de expertiză si consultanţă contabilă (organizate în baza art. Trebuie remarcat că.2. ediţia a IlI-a.G. 65/1994. 3523 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LU CRĂRILOR PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE este specifică. cu modificările ulterioare). 3. pag. 65/1994. nr. 65/1994. problema delegării şi supravegherii lu crărilor privind expertizele contabile judiciare s-ar impune cu nece sitate. 8 din O. Bucureşti. 15. Editura CECCAR. într-o astfel de ipoteză. 2001.3. Nu există criterii general valabile pentru elaborarea programului de lucru în afara profesionalismului şi experienţei expertului contabil. cu modificările ulterioare32.contabilă. cu modificările ulterioare) nu prevăd posibilitatea comandării expertizelor contabile judiciare societăţilor de expertiză contabilă. niciun impediment nu poate fi invocat. constituite în baza art. 8 din O.G. delegarea executării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară trebuie să se facă numai acelor angajaţi ai societăţii de expertiză si consultanţă contabilă care au dobândit legal calitatea de expert contabil şi sunt înscrişi în Tabloul 2) 32 A se vedea Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 1) Deşi reglementările procedurale (Codurile de procedură civilă şi penală fiind cronologic anterioare O. expertizelor contabile extrajudiciare comandate de so licitanţi societăţilor comerciale de profil.

care trebuie să contrasemneze lucrările elaborate şi supravegheate de subalternii lor. răspunderea pentru efectuarea acestora cu respectarea normelor deontologice de lucru si de raport elaborate de Corp revine administratorului şi/sau şefului de cabinet.4. întocmirea unui dosar permanent nu se impune. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile La documentarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare trebuie ţinut seama de următoarele precizări: Misiunile privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare nu au caracter repetitiv si. este recomandabil ca expertul contabil să întocmească un OPIS al dosarelor de lucru realizate pentru fiecare expertiză contabilă efectuată.2. Documentarea generală asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă şi/sau indirectă cu obiectivele (în126 . Documentarea lucrărilor privind misiunile de expertiză contabilă îmbracă două aspecte: l. Totuşi. Acest comentariu este pertinent şi în cazul experţilor contabili care îşi desfăşoară activitatea prin cabinete individuale şi utilizează muncă salariată. prin urmare.Corpului. De asemenea. Executanţilor le incubă răspunderea internă potrivit reglementărilor proprii de organizare şi funcţionare ale fiecărei societăţi de expertiză si consultanţă contabilă. pentru ca la nevoie acestea să poată fi găsite cu uşurinţă. 3) în cazul angajării de expertize contabile (judiciare şi extrajudiciare) de către societăţi de expertiză şi consultanţă contabilă sau cabinete individuale ale experţilor contabili care folosesc muncă salariată. supravegherea lucrărilor trebuie atribuită angajaţilor societăţii de nivel ierarhic superior care au aceeaşi calitate cu executanţii lucrărilor. respectiv ale fiecărui cabinet individual de expertiză contabilă. 3.

Documentarea specifică asupra evenimentelor şi tranzacţiilor care au legătură directă cu fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. Organul judiciar are la dispoziţie mijloacele procedurale specifice de a solicita şi de a dispune depunerea la dosarul cauzei a documentelor. pe care le consideră necesare. Materialul documentar de ansamblu avut în vedere de expertul contabil trebuie menţionat într-un paragraf distinct din Capitolul I INTRODUCERE al normei de raport de expertiză contabilă. în original sau în fotocopii. Aceasta deoarece rolul expertului contabil nu este de a administra (culege) probe. pentru a nu afecta conciziunea şi claritatea raportului de expertiză contabilă propriu-zis. dar stă adesea la baza întocmirii unor Anexe la raportul de expertiză contabilă pe care expertul contabil consideră că trebuie să le prezinte separat. ar cere sau ar sugera anexarea unor documente. în special la expertize contabile judiciare. 127 . chiar dacă formularea obiectivelor (întrebărilor) fixate. după fiecare obiectiv (întrebare) la care expertul contabil urmează să îşi formuleze un răspuns (o concluzie). Selectarea materialului documentar specific care trebuie expertizat. se face uneori de către solicitantul expertizei. 2. materialul documentar specific trebuie anexat expertizei. de regulă. Materialul documentar specific nu trebuie anexat expertizei. ci de a elabora expertiza contabilă judiciară în calitate de „probă ştiinţifică" administrată de organul judiciar care a dispus-o. în altă formulare. Materialul documentar specific avut în vedere de expertul contabil pentru fiecare obiectiv (întrebare) în parte trebuie menţionat în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE imediat. iar alteori este lăsată la aprecierea expertului contabil. prelucrat. şi nu în original sau fotocopiat. în fotocopii. mai ales în cazul expertizelor contabile judiciare.trebările) fixate (formulate) expertizei.

opiniile 128 .3. 3. Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE.1. Redactarea raportului de expertiză contabilă Norma profesională specifică privind redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară şi/sau extrajudiciară şi comentariile acesteia sunt prezentate în caseta următoare: 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE. b) Norme specifice privind semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă. şi anume: a) Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Norme de raport specifice misiunilor privind expertizele contabile Orice misiune a profesionistului contabil trebuie să se încheie cu un RARORT SCRIS. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII.3.3. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi.

COMENTARII 3531. domiciliul acestuia (acestora).1. numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solici tată. respectiv încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordo nanţă a organelor de urmărire penală (în cazurile penale). numărul si anul dosa rului şi natura acestuia (civil sau penal). care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului(ţilor). (ii) Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. în acest paragraf se menţionează: a) In cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor). domiciliul sau sediul social al acestuia. denumi rea şi calitatea procesuală a părţilor. cu menţionarea datei acestuia. (iii) Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a 129 . domiciliul sau sediul social al acestora. Capitolul I INTRODUCERE al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe: (i) Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile. b) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare: de numirea clientului. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili.separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.

(iv) Paragraful privind identificarea obiectivului(elor) expertizei contabile judiciare. în cazul expertizelor contabile extrajudiciare formularea obiectivului(elor) acestora trebuie să fie cea din contract. data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire. formularea obiectivului(elor) expertizei contabile. (vii) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă.dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară. în cazul expertizelor contabile judiciare formularea obiectivului(elor) expertizei contabile se preia „ad-literam" din formularea acestuia (acestora) în încheierea de şedinţă (în cauze civile). în cauze civile. (vi) Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectivul(ele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. De asemenea. (v) Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi (aceleaşi) obiectiv(e). Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. în acest paragraf trebuie men130 . în cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. respectiv în ordonanţa organelor de urmărire si cercetare penală (în cauze penale).

locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. în fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. care trebuie să fie precis(ă).ţionat dacă s-au folosit lucrările altor experţi (contabili. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. actele şi faptele analizate. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă.2. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. concis(ă). redactat(ă) într-o manieră analitică. Dar. (viii) Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial. a 131 . sursele de informaţii utilizate. tehnici etc. fără echivoc. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei. 3531.). ordonată şi sistematizată. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil.

necalificat. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. în cazuri deosebite. în exercitarea misiunii sale. 3531. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. Un astfel de raport de expertiză con tabilă nu poate conţine concluzii (răspunsuri) alternative la obiectivul(ele) fixat(e) expertului contabil. Capitolul HI CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu conclu zia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei conta bile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) m Capitolul n DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte.3 este un raport de expertiză con tabilă obişnuit. Dacă expertul contabil.3. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Aceasta. asupra faptului dacă între3531. 132 . şi nu încadrarea juridică a acestora. în care expertul contabil.expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. Raportul de expertiză contabilă întocmit în structura prezentată la pct. şi nici asupra încadrărilor legale. în promovarea raţionamentului său profesional. De regulă. consideră necesar să-şi exprime părerea asupra obiectivului(elor) expertizei contabile.4. 3531.1-3531. el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. într-un paragraf al Capitolului H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite.

poate face acest lucru fie: a) în finalul Capitolului III CONCLUZII. care va avea aceeaşi structură ca un raport de expertiză contabilă obişnuit (necalificat). Raportul de expertiză contabilă care cuprinde consideraţii personale ale expertului(ţilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiză contabilă cu observaţii. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă ţin de raţionamentul profesional al expertului(ţilor) contabil(i). dar 133 . în raportul de expertiză contabilă expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie ale profesiei contabile liberale. în prezentarea consideraţiilor sale (lor) personale. Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare şi pot fi mai extinse (cuprinzătoare) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. după para graful cuprinzând răspunsul la obiectivul(ele) exper tizei contabile.5. Capitolul IV. intitulat CON SIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). fie b) într-un capitol distinct. în special celor privind confidenţialitatea.bările care i-au fost fixate sunt suficiente sau nu în clarificarea obiectivului(elor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului expertizei. In cazuri cu totul deosebite. în astfel de cazuri se va întocmi un RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. expertul(ţii) contabil(i) se poate (pot) afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiză contabilă din cauza inexistenţei documentelor justificative şi/sau evidenţelor contabile care să ateste evenimentele şi tranzacţiile supuse expertizării. 3531.

Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). b) Modelul Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară (Anexa nr. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. 134 . cifre multiple sau alte elemente de natură similară. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă.6. 2 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNILOR PRI VIND EXPERTIZELE CONTABILE).care în Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia. 3531. Totuşi. Anexele la raportul de expertiză contabilă. Corpul a reglementat profesional: a) Modelul Raportului de expertiză contabilă judiciară (Anexa nr. 3 la NORMA ŞI COMENTARIILE MISIUNI LOR PRIVIND EXPERTELE CONTABILE). 3531 REDACTAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ este o normă analitică. Norma nr. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. în completarea ei.

3. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________.1.__________. părţile implicate în proces fiind: 1.' • : 2. posesor al car netului de expert contabil nr.3. domiciliat în_____________ ______________.1.______________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea__________________ Poziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin___________din data de__________ expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr. __________________________ n. (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona: denumirea. __________________________ '. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) 135 . expert contabil.

în cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile.).__________________________ n.Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): 1. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. fiscali etc. Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: 136 . __________________________ 2. la sediul social / domiciliul _____________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în_____________________________________ Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a fă cut în perioada_________________.

concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. i (i = l. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr.Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la_____şi prelungită la_____(dacă este cazul). următorul răspuns: (Se redactează răspunsul clar. i. formulăm. dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate. Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i s-au examinat următoarele documente: (Descriere detaliată. n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. la obiectivul nr. l_______________________________ 137 .

Modele de redactare profesională a paragrafelor din Capitolul I INTRODUCERE 1) Redactarea paragrafului (i): Date de identificare a expertului(ţilor) contabil(i). El poate face obiectul unui capitol separat. Deşi nu rezultă în mod explicit. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABILA)) Expert(ţi) contabil(i): A. 2 La obiectivul nr. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoa rele precizări:_____________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. numărul carnetului de expert contabil şi poziţia în Tabloul Corpului.11 are în vedere doar cazul expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) 138 . în acest paragraf expertul(ţii) contabil(i) trebuie să se autoidentifice prin: nume si prenume. 3.La obiectivul nr. domiciliul stabil. modelul paragrafului (i) din Caseta nr.

.D. poziţia 118. Bizuşa nr. expert recomandat de învinuit. 139 . în calitate de administrator (director)».C.» (Urmează paragraful (ii)). Str. înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). în paragraful (i) trebuie să se menţioneze forma juridică. domiciliat în Cluj-Napoca. l. De exemplu.P. posesor al carnetului de expert contabil nr. Băiţa nr. posesor al carnetului de expert contabil nr. 11.. în Secţiunea I. 491/1996.505. poziţia 5.R. domiciliat în Cluj-Napoca. în dosarul penal nr. 1. In astfel de cazuri. O formulare adecvată ar fi: «S.din oficiu. când precizarea acestei calităţi nu este absolut necesară.L. cu sediul social în Cluj-Napoca. şi 2) P. expert din oficiu şi P. în paragraful (i) trebuie să se menţioneze calitatea fiecărui expert contabil în elaborarea expertizei contabile judiciare. cât şi la recomandarea părţilor. expert contabil recomandat de învinuit. „CONT CONSULT" S.D. redactarea profesionistă a paragrafului (i) ar fi: «Subsemnaţii: 1) A. în Secţiunea I.. Str. înscrisă în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). 611/p/1998 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au fost numiţi: A. expertizele contabile judiciare pot fi efectuate şi de persoane juridice de profil.P. pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare sunt numiţi atât experţi contabili din oficiu. Răsăritului nr. în astfel de ipoteze. Secţiunea a IV-a. în acest caz. înscrise în Secţiunea a IV-a a Tabloului Corpului. 5-7. denumirea persoanei juridice de profil şi sediul social al acesteia. poziţia 130. înscris în TABLOUL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (CECCAR). însă. reprezentată prin I. Frecvent. expert contabil numit din oficiu. Str.I. Deşi nu cunoaştem cazuri concrete.

Revizuire 6. 140 . M. Ghiţă. Contestaţie în anulare 5. Editura Didactică şi Pedagogică. Judecare în fond 2. Calitatea părţilor în expertizele contabile judiciare diferă în funcţie de natura şi fazele procesului judiciar33. Bucureşti. In procesul civil 1. după caz. 197. Procesul penal Reclamant şi pârât Apelant şi intimat Recurent şi intimat Contestator şi intimat Revizuient şi intimat Creditor şi debitor Petiţionar (denunţător) şi învinuit Inculpat. Recurs 4. Din acest paragraf trebuie să rezulte denumirea si data actului de numire al expertului(ţilor) contabil(i)..2000.. numărul dosarului şi părţile implicate în proces. M. De exemplu. parte responsabilă civilmente. în dosarul nr. Apel 3.2) Redactarea paragrafului (ii): Actul de numire al expertului(ţilor) contabil(i). pe care le prezentăm în caseta următoare: Faze procesuale Denumirea părţilor procesuale I. parte vătămată. 192. 2001. 6/24. aflat în rejudecare pe rolul COLEGIULUI JURISDICŢIONAL CLUJ al CURŢII DE CON33 Boulescu. în procesul penal 1. 146. Expertiza contabilă. precum şi calitatea procesuală a părţilor. Sesizarea organelor de urmărire penală 2. pag.03. Executare silită II.

l Mai nr.I.L. DEJ şi S. Str.C.A. în 141 .A. 1. 6/2000. l.C. S. „TERMIA" S. Str. şi M. „TERMIA" S. judeţul Cluj..A. Str. DEJ calitatea de debitori.03.C.TURIA ROMÂNIEI.) sunt: 1) Persoană juridică creditoare: Consiliul Local al Municipiului Dej.A.063/2002. l Mai nr. DEJ. a redactat paragraful (ii) al raportului de expertiză contabilă astfel: «Am fost numit. De regulă. De exemplu: Expertul numit din oficiu în dosarul penal nr. care. judeţul Cluj. expert contabil în dosarul nr. Părţile în proces (civil . a fost numit expert contabil din oficiu P. „AQUASOM" S. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât se poate de sin tetică pentru a nu plictisi cititorul cu informaţii de detaliu.C. 1.2000 a Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României.A. „AQUASOM" S.n. sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. prin încheierea de şedinţă din 23. inculpaţii N. iar S. 3) Redactarea paragrafului (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. în care CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ avea calitatea de creditor.n. DEJ. 2.R. 2) Persoane juridice debitoare: S.063/2002 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr. l. l Mai nr. De cele mai multe ori este suficient ca în acest paragraf să se menţioneze doar două aspecte esenţiale: 1) obiectul dosarului judiciar şi 2) partea care a solicitat proba cu expertiza contabilă judiciară admisă de organul judiciar. judeţul Cluj». împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar rezultă din acţiunea civilă şi/sau plângerea penală. în mod profesional (aprecierea ne aparţine).

44/139/D/l999. 244/1999. b) Majorări de întârziere stabilite de procurorul financiar de pe lângă Curtea de Conturi Judeţeană Cluj. 6/2000.L. Pentru rezolvarea acestei cauze în rejudecare.307 lei.504.A. conform Adresei nr. aflat pe rolul Colegiului Jurisdicţional Cluj al Curţii de Conturi a României pentru rejudecare. „Paragraful (iii)" trebuie să le menţioneze. care nu vizează cuantumuri cifrice determinate anterior dispunerii probei cu expertiza contabilă. 812/1999 . compus din: a) Plăţi ilegale din alocaţii bugetare în sumă de 29. debitorii S. pe care instanţa o acceptă prin încheierea de şedinţă din 26 noiembrie 2002». O astfel de formulare a „Paragrafului (iii)" este suficientă când obiectul dosarului judiciar este o problemă de ordin general..143 lei.C. solicită instanţei admiterea probei de expertiză contabilă. reprezentând diferenţa la preţul de decontare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Optimizarea producerii energiei ter mice la CT6.apărare.Secţia Jurisdicţională nr.A.C. 6/2000.)». CT7 şi CT8 din cartierul Dealul Florilor Dej". Colegiul Jurisdicţional Cluj dispune din oficiu proba cu expertiza contabilă (. în sumă de 30.. „TERMIA" S. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul nr. Dej şi S.pentru un prejudiciu cauzat bugetului local al municipiului Dej de 60. inculpatul N.836 lei. Dacă există astfel de cuantumuri cifrice. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul nr. în cazul în care la baza procesului judiciar stă un act de control legal întocmit şi contestat în „Paragraful (iii)". trebuie să fie menţionat 142 . ca urmare a Deciziei Curţii de Conturi a României . Dej se află în rejudecare pentru obligaţii fiscale. „AQUASOM" S.581. depusă la do sarul nr.086.

000 lei 3) TVA aferentă cherestea răsinoase l .854. 4) 11.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj.judeţul Cluj. inculpatul I. s-a constituit parte civilă pentru suma de 22.835. constatările organului de control şi partea contestatară. este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare. Cooperativa de Consum Margău. l + rd. cu ocazia controlului financiar de gestiune efectuat la Cooperativa de Consum Margău. infracţiuni invocate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin.368 lei 2) Lipsă cherestea răsinoase 4. gestionată de inculpatul I.1998 de către compartimentul CFI (Control Financiar Intern . FEDERALCOOP Cluj. 173/1999.500 lei 4) TVA nevirată bugetului statului___________902. Perioada supusă controlului financiar de gestiune a fost: septembrie 1995-13 noiembrie 1997. ca provenind din: a) Prejudiciu de bază: 1) Produse finite vândute şi nedecontate 5.04. secţia de producţie RAME I.420 lei b) Foloase nerealizate: 6) Dobânzi bancare achitate de cooperativă pentru creditele angajate 143 2.017.552 lei 5) TOTAL prejudiciu de bază (rd.537 lei .851 lei.012.respectivul act de control.n. redactează „Paragraful (iii)" astfel: «în dosarul penal nr. în dosarul penal nr.557.625. De exemplu: Expertul contabil numit din oficiu în dosarul penal nr. 3 + rd. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin .R.R. 2 + rd. 173/1999.n. 173/1999. ca urmare a finalizării cercetării penale efectuate în baza actului de control încheiat la data de 09.

01. Judecătoria Huedin.851 lei Din adresa FEDERALCOOP Cluj nr.1999-31. în redactarea acestui paragraf rolul expertului contabil este pasiv. contestă atât prejudiciul de bază.411.7%)________________2.573.423..01.851. l + rd. Pentru rezolvarea cauzei.428 lei 3) TOTAL actualizări la inflaţie (rd. întrucât nu poate (nu este abilitat) să schimbe formularea obiectivelor (întrebărilor) organului juridic care a dispus expertiza contabilă. admite proba cu expertiza contabilă (.)».851.255 = = 20.03.212 x 12.411. 472/1999 pentru perioada 01. judeţul Cluj.537 = = 14.1999 (14. 2) 8. si solicită admiterea probei cu expertiza contabilă. Exemplele prezentate privind redactarea „Paragrafului (iii)" sunt ilustrative.6%) 5. declarându-se nevinovat.835. cât şi foloasele nerealizate de FEDERALCOOP Cluj.420 + 2.854.424..557.683 lei Inculpatul I. 7) 22. 472/1999 depusă la dosarul cauzei rezultă că actualizarea la inflaţie s-a calculat astfel: 1) Pentru anul 1998 (11. 6 + rd. 4) Redactarea paragrafului (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile. în fiecare caz concret expertul contabil trebuie să-şi pună în valoare propriul raţionament şi propria experienţă profesională.263. 5 + rd.R.7) Actualizarea la inflaţie. 144 .1999 8.03. conform adresei FEDERALCOOP Cluj nr.894 lei 8) TOTAL pretenţii (rd.1998-31.957 + 5.957 x 40.255 lei 2) Pentru perioada 01. Cooperativa de Consum Margău.

judeţul Cluj. iar în caz afirmativ. în acest context.). Dacă rolul activ al expertului contabil numit în expertiza contabilă judiciară nu poate interveni în redactarea „Paragrafului (iv)". 212 (judeţul Cluj . 5) Redactarea paragrafului (v): Perioada şi locul efectuării expertizei contabile judiciare. conform următoarelor obiective: Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză. Acest paragraf poate avea incidenţe şi asupra dimensionării onorariului expertului contabil.n.06.n. 173/1999. Vă rugăm ca. el poate fi pus în valoare în faza numirii experţilor prezentată (comentată) detaliat pe parcursul prezentei lucrări. Menţionarea într-un paragraf distinct a perioadei şi a locului efectuării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară rezidă din necesitatea programării misiunilor privind expertizele contabile. până la termenul de judecată din data de 10. care este întinderea lui şi. iar în caz afirmativ. De ase145 . pentru fals în înscrisuri şi delapidare. şi nu tariful profesional CECCAR. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin.). care este întinderea lui şi. să efectuaţi un raport de expertiză (contabilă . expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (iv)" astfel: «Să vă pronunţaţi dacă există sau nu prejudiciu în prezenta cauză.n.. modalitatea producerii».n. modalitatea producerii». expertului contabil numit din oficiu i s-a comunicat: «în scopul soluţionării cauzei penale privind inculpatul I.De exemplu: în dosarul penal nr. domiciliat în comuna Margău nr. atâta timp cât organele judiciare practică tariful orar. eventual.R. eventual.1999.

în principiu. De exemplu: în dosarul penal nr.199930. perioada alocată de expertul contabil pentru fiecare lucrare în parte poate constitui un criteriu de apreciere a calităţii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară în cadrul controlului de calitate reglementat şi organizat de Corp. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. locul unde se află documentele şi evidenţele contabile supuse expertizării.menea. în perioada 15. Nu trebuie precizat în acest paragraf materialul documentar analitic care vizează fiecare obiectiv (întrebare) în parte fixat(ă) expertizei contabile judiciare. De exemplu: în dosarul penal nr. judeţul Cluj. judeţul Cluj. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (v)" astfel: «Lucrările expertizei contabile s-au efectuat la sediul Cooperativei de Consum Margău. 173/1999. Locul desfăşurării expertizei contabile judiciare trebuie să fie.1999». Selectarea materialului documentar de bază.05. judeţul Cluj (corelat cu paragrafele (iii) şi (iv) exemplificate anterior). aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vi)" astfel: 146 . 6) Redactarea paragrafului (vi): Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei. în acest paragraf trebuie menţionat materialul documentar de bază rezultat din obiectul dosarului judiciar în care s-a dispus expertiza contabilă si din ansamblul obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare. 173/1999. menţionat în acest paragraf. trebuie implicit corelată cu: a) Paragraful (iii): împrejurările în care a luat naştere procesul judiciar. Redactarea acestui paragraf trebuie să fie cât mai concisă posibil. b) Paragraful (iv): Obiectivele (întrebările) expertizei contabile judiciare.05.

R. secţia de producţie RAME I. gestionată de I. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. din cadrul Cooperativei de Consum Margău. b) părţile interesate în expertiză. judeţul Cluj. Acest paragraf se consideră a fi o continuare a „Paragrafului (v)": Perioada şi locul redactării expertizei contabile vizează aspecte similare (asupra cărora nu revenim .R. d) Documentele primare privind producţia realizată în secţia de producţie RAME I din cadrul Cooperativei de Consum Margău şi decontarea acesteia de către gestionarul I. să se menţioneze dacă: a) în dosarul judiciar respectiv s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile.. 2 la Norma nr. 147 .04. c) Dosarul de personal al gestionarului I.«Pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă s-au examinat şi analizai următoarele documente şi evidenţe: a) Dosarul cauzei nr.». b) Procesul-verbal din 09. 7) Redactarea paragrafului (vii): Perioada redactării raportului de expertiză contabilă. 35) prevede ca. privind raporturile sale de muncă si salarizare cu Cooperativa de Consum Mar gău din cadrul FEDERALCOOP Cluj.n. au ridicat probleme şi/sau au dat explicaţii în timpul efectuării expertizei contabile judiciare. în contactul lor cu expertul contabil.) din cadrul FEDERALCOOP Cluj privind controlul financiar de gestiune al Cooperativei de Consum Margău.R. 173/1999 al Judecătoriei Huedin.. la secţia de producţie RA ME I.R.a se vedea „Paragraful (v)"). e) Inventarele anuale din perioada 1995-1997 efectuate de către revizorii FEDERALCOOP Cluj. gestio nată de către I.1999 al Compartimentului CFI (Control Financiar Intern .n. în completarea acestui paragraf.

în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. expertul contabil nu îşi poate fundamenta concluziile (răspunsurile) pe declaraţiile şi explicaţiile părţilor. în care nu a fost efectuată altă expertiză contabilă judiciară. în procesul judiciar. expertul contabil numit din oficiu a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a efectuat în perioada 01. deoarece examinarea (expertizarea) profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii (răspunsuri) relativ similare. deoarece. eventual doar nuanţate. dacă concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. Menţiunea privind problemele ridicate şi explicaţiile date de părţi în timpul efectuării expertizei contabile judiciare este facultativă. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile (răspunsurile) la care au ajuns. oricum.06. au propriile lor mijloace procedurale de a-şi releva susţinerile si explicaţiile în faţa organelor judiciare. 173/1999. iar părţile. ci numai pe materialul documentar de bază şi analitic interpretat în conformitate cu preceptele ştiinţei contabile. aflat pe rolul Judecătoriei Huedin. judeţul Cluj. în alt context. Aceasta.Menţiunea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în cauză este obligatorie. Mai mult. dacă s-au mai efectuat expertize contabile în aceeaşi cauză.06. deoarece expertul contabil nu administrează probe în procesul judiciar. Aceasta. în această cauză nu s-a efectuat altă expertiză contabilă». 148 .1999-03. Spre exemplificare. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile (răspunsurile) expertizelor contabile anterioare. Expertul contabil poate să o facă doar dacă o consideră relevantă pentru organul judiciar care a dispus expertiza contabilă.1999. ilustrăm: a) în dosarul penal nr. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative.

în raportul său.b) în dosarul penal nr.2000.).F. 8) Redactarea paragrafului (viii): Data depunerii raportului de expertiză contabilă.F.n. în aceste condiţii am procedat. în această cauză s-a întocmit un raport de expertiză contabilă de către expertul contabil I. termenul-limită pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară este asimilat de către ordonatorii de expertize contabile judiciare. numit din oficiu. 209. Concomitent.2000-29. la dosarul cauzei.F.. Acest paragraf încheie filmul misiunilor privind expertizele contabile judiciare.. numind un expert recomandat de ea.04. în calitate de expert asistent. De regulă. Acestea au fost depuse de expertul I.. să răspundă la unele obiecţii ale acesteia. s-a efectuat în perioada 27. cu sau fără consultarea expertului contabil. la cererea uneia dintre părţi.. căruia instanţa i-a solicitat. sediul materiei -n.2000.p. din discuţii rezultând că doreşte să efectueze şi să depună individual. cu concluzia: Menţin raportul de expertiză informa si conţinutul depuse la dosar şi apreciez că obiecţiile sunt netemeinice şi nerelevante. Normal ar fi ca expertul contabil să fie consultat cu privire 149 . în special de către instanţele judecătoreşti. 3. Data depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară trebuie să fie cu cel puţin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată (art. Secţia comercială şi de contencios administrativ. întocmit în calitate de expert asistent. completările şi răspunsurile la obiecţii. instanţa a acceptat cererea părţii petente. se efectuase o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I. expertul contabil recomandat de pane a redactat „Paragraful (vii)" astfel: «Redactarea prezentului raport. C.03.c. la întocmirea prezentului raport separat». la dosarul cauzei la data de 23. aflat pe rolul Tribunalului Cluj.F. cu termenele fixate pentru judecată.04. Am luat legătura cu expertul I.500/R/1999.

aflat în cercetarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. şi P. desigur.. expert numit din oficiu. şi 2) P.. până în prezent.D.D. expert recomandat de inculpatul C. el are dreptul de a solicita organului judiciar care a dispus expertiza contabilă un nou termen. în dosarul nr. Solicităm amânarea termenului de depunere a expertizei contabile pentru data de 15 octombrie 1998. motivat. experţii contabili A. 677/P/1998.P.C. De exemplu: în dosarul nr.. nu poate fi respectat. 677/P/1998.. dispus în cauză. Dacă expertul contabil nu este consultat asupra termenului de depunere al raportului de expertiză contabilă judiciară. considerând că termenul iniţial fixat pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară. din cauza volumului mare de muncă necesar efectuării expertizei (1994 . învederăm că documentele contabile aferente lunii decembrie 1994 nu au fost puse. pentru a învedera organului judiciar dacă expertiza contabilă judiciară poate sau nu să fie elaborată până la următorul termen de judecată. la dispoziţia 150 . numit din oficiu. Totodată.la termenul fixat. recomandat de inculpat. au adresat organului judiciar cererea al cărei conţinut îl redăm în caseta următoare: Către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ Subsemnaţii: 1) A.iunie 1997).P.

respectiv contabilitatea sintetică a celor două societăţi (.. Din cauza volumului de muncă laborios. experţii contabili A. a lipsei unor documente care nu au putut fi puse la dispoziţia experţilor. Cluj-Napoca. şi P. s-a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă pentru data de 15.) de la înfiinţare şi până la 31. au redactat „Paragraful (viii)" astfel: «Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a stabilit ca termen de depunere a expertizei contabile (. precum si oricare alte documente primare care ar putea ajuta la definitivarea expertizei. 01.08.1998 în contextul acestui dosar.12..D.. vă mulţumim anticipat.P.1998. precum şi a perioadei mari de timp supuse expertizării. de manieră: «Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la________________».expertizei.1997. „Paragraful (XIII)" trebuie redactat concis.10. Am solicita ca. deşi au fost solicitate de aceştia. în limita posibilităţilor. 151 . deşi acestea ar fi de real folos pentru definitivarea lucrării..1998».09. în speranţa rezolvării favorabile a prezentelor solicitări.. recomandat de parte. să se depună diligentele necesare pentru obţinerea evidenţelor menţionate anterior. în condiţiile în care termenul fixat iniţial pentru depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară poate fi respectat.. necesitat de expertizarea unui număr mare de documente primare.) data de 22. numit din oficiu.

1. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. concise şi fără ambiguităţi din capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE la fiecare obiectiv (întrebare) fixat(ă) expertizei. „SOMEŞUL RECE" S. Spre ilustrare. pe care se bazează (fundamentează) concluzia (răspunsul) la obiectivul (întrebarea) formulat(ă). reluăm: Obiectivul „i" din dosarul penal nr.4. Modele de redactare profesională a Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Redactarea acestui capitol al raportului de expertiză contabilă judiciară presupune: a) reluarea formulării fiecărui obiectiv (fiecărei întrebări) din „Paragraful (iv)": Obiectivele (întrebările) expertizei conta bile. concis si fără ambiguităţi la obiectivul (întrebarea) formulat(ă). Modele de redactare profesională a Capitolului III CONCLUZII Redactarea acestui capitol constituie.L Expertul contabil numit din oficiu în această cauză a redactat: 152 . aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca: Dacă factura nr.L. Le considerăm suficiente sub aspect ilustrativ. C.R.2.C. practic. 2366609. c) formularea răspunsului clar. Modele de redactare de acest gen au fost prezentate în subparagraful 3..C. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S. din 20 decembrie 1998.R.B. reluarea formulărilor clare. b) menţionarea materialului documentar analitic expertizat. emisă de către S. „RELANI INVEST" S.069/2002.

12. Profesionalismul si experienţa expertului contabil trebuie să-şi spună cuvântul. „(i)" Factura nr.1998 în contabilitatea S.. prin nota de contabilitate nr.L. 3101/31.C. în astfel de redactări nu există recomandări universal valabile. „SOMEŞUL RECE" S. b) în Capitolul III CONCLUZII..R. „RELANI INVEST" S.R.C.L.R.1998.12. textul prezentat în caseta următoare: Obiectivul . „RELANI INVEST" S. 3101/31.L. a fost sau nu înregistrată în evidenţele contabile ale S.1998. din care rezultă că factura respectivă a fost înregistrată în contabilitatea S. emisă de către S.a) In capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. textul prezentat în caseta următoare: La obiectivul nr. „RELANI INVEST" S.(i)" «Dacă factura nr.» Pentru a răspunde la acest obiectiv s-a expertiza! circuitul contabil al facturii nr.R. „RELANI INVEST" S. prin nota de contabilitate nr.12.C.C.R.1998 a fost înregistrată în contabilitatea S. 2366609/20. 2366609/20.C.12.. 153 .L.L. 2366609 din 20 decembrie 1998.

Ei trebuie însă să se conformeze deontologiei şi experienţei profesiei contabile liberale. Orice intenţie sau tendinţă de incriminare. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte. 2 la Norma nr. deoarece simpla lui existenţă într-un raport de expertiză contabilă judiciară vine în contradicţie cu principiul deontologic privind secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în misiunile privind expertizele contabile. în alt context. cu precizarea că acest paragraf sau capitol poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabilă. constituie o încălcare gravă a principiilor deontologice şi a atribuţiilor cărora expertul contabil trebuie să li se conformeze. deoarece simpla reluare a problemelor tratate deja în capitolele anterioare ale raportului de expertiză contabilă judiciară nu are nicio justificare. Acest paragraf sau capitol trebuie uzitat cu deosebită precauţie. 35) cuprinde un paragraf sau un capitol final în care expertul(ţii) contabil(i) poate(pot) face unele consideraţii sau precizări suplimentare vizavi de obiectivele (întrebările) fixate expertizei contabile. Modele de redactare profesională a Capitolului IV COSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTULUKTILOR) CONTABIL(I) Modelul profesional al RAPORTULUI DE EXERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (Anexa nr. dacă informaţiile prezentate sunt în beneficiul părţii care 1-a recomandat. în special de către expertul contabil numit din oficiu.D. dacă expertul contabil optează pentru introducerea acestui paragraf sau capitol în raportul de expertiză contabilă judiciară. fără a incrimina însă părţile adverse în procesul judiciar. explicit sau implicit relevă mai mult decât i se cere. 154 . Recomandabil este ca expertul contabil numit din oficiu să evite acest paragraf sau capitol final al raportului de expertiză contabilă judiciară. Opţiunea de a introduce sau nu un astfel de paragraf sau capitol final într-un raport de expertiză contabilă judiciară aparţine expertului(ţilor) contabil(i). chiar şi disimulată.

domiciliat în_____________________________________. posesor al carnetului de expert contabil nr.3.2.3.1. domiciliul sau sediul social al clientului) 155 .________înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Auto rizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea___________Po ziţia__________ (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acesta se repetă pentru fiecare) Paragraful (ii) în baza contractului nr. Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILĂ EXTRAJUDICIARA şi redactarea acestuia Modelul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ recomandat profesional de Corp este prezentat în caseta următoare: RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul_______________________expert contabil.________________am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru___________________________________________ (Se menţionează denumirea.

Paragraful (iii) împrejurările şi circumstanţele care 1-au determinat pe client să apeleze la prestaţia noastră sunt: __________________________________________________ Paragraful (iv) Conform art._________din contractul nr. l_________________________________ Obiectivul nr.____________ obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt: Obiectivul nr. n Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada __________la sediul social / domiciliul_________________ Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării exper tizei constă în:______________________________________ 156 . nr. 2 Obiectivul nr.

In cauză s-au efec tuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile. i. s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici. concis şi fără ambiguităţi) 157 . n) Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză si explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt: Paragraful (VIII) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză con tabilă a fost fixată la____________________şi prelungită la __________________________(Dacă este cazul) Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr. i s-au exa minat următoarele documente: _______________________ (Descriere detaliată cu trimitere la anexe.). dacă este cazul) în conformitate cu documentele expertizate formulăm. următorul răspuns:______________________ (Se redactează răspunsul clar. fiscali etc. la obiectivul nr.Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada____________________. i (i = l.

Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL®. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: Obiectivul nr. El poate face obiectul unui capitol separat. n (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru a veni în sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiză contabilă. l________________________________ Obiectivul nr. 2 Obiectivul nr. considerăm necesar să facem următoarele precizări: ________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.Capitolul III CONCLUZII în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză.) Expert(ţi) contabil(i): 158 .

Practica începe să evolueze în această nouă direcţie. ediţia a IlI-a. 65/1994. cum ar fi: 1) Dacă reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală) în materie de expertiză contabilă judiciară nu auto rizează încă solicitarea unor astfel de expertize societăţilor comerciale de profil (constituite în baza Ordonanţei Guver nului nr. pct. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Editura CECCAR. semnat de ambele părţi34. un astfel de impediment nu există pentru expertizele contabile extraju diciare. care prevede că relaţiile experţilor contabili. Prin urmare. 2) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare nu există niciun impediment ca art. 2001. să fie aplicat. nr. în cazul în care o expertiză contabilă extrajudiciară este so licitată unei societăţi de consultanţă şi expertiză contabilă. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. în Paragraful (ii) 34 O. Bucureşti. cu modificările ulterioare). 19. pag. partea şi poziţia acesteia în Tabloul Corpului. precum şi numele şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în relaţiile cu clientul (a se vedea recomandările privind paragraful similar din RAPORTULDEEXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ . 65/1994 cu modificările ulterioare. 65/1994.3.1. contabililor au torizaţi si societăţilor comerciale de profil cu clienţii se sta bilesc prin contract scris de prestări de servicii.1. l din prezenta lucrare).G.COMENTARII Redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să respecte aceleaşi exigenţe ca şi redactarea RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. 159 .subparagraful 3. cu unele particularităţi. în Paragraful (i) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ se va menţiona denumirea şi sediul social al societăţii comerciale de profil.

deoarece organul judiciar are la în demână dosarul cauzei. în care împrejurările şi circumstanţele procesului judiciar sunt conturate.3. cu conciziune.3) 4) 5) 6) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţioneze numărul contractului scris de prestări de servicii şi denumirea. Paragraful (v) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTA BILĂ EXTRAJUDICIARĂ privind durata şi locul desfăşu rării acesteia este important din aceleaşi considerente prezen tate în legătură cu paragraful similar al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ (a se vedea subparagraful 3. Totuşi. pct. 5. de asemenea.. în Paragraful (iii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ. în Paragraful (iv) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ. în timp ce utilizatorul ex pertizei contabile extrajudiciare ia cunoştinţă pentru prima dată despre împrejurările şi circumstanţele care 1-au deter minat pe client să solicite expertiza contabilă extrajudiciară. obiectivele expertizei conta bile extrajudiciare trebuie să coincidă cu cele formulate în contractul scris de prestări de servicii. apreciem că în RAPORTUL DE EXPER160 . Paragraful (vi) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CON TABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este. Totuşi. şi în cazul expertizelor contabile extrajudiciare acest paragraf trebuie redactat în mod profesional. similar celui din RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JU DICIARĂ. claritate şi fără detalii inutile.1. domiciliul sau sediul social al clientului. împrejurările si circumstan ţele care 1-au determinat pe client să solicite prestaţia expertului(ţilor) contabil(i) sau societăţii comerciale de profil tre buie prezentate mai detaliat decât în cazul expertizelor con tabile judiciare. Aceasta. din prezenta lucrare).1.

Desigur. fiscali etc. precum şi punctele de vedere ale specialiş tilor din subordinea clientului sau a altor părţi interesate în efectuarea expertizei contabile extrajudiciare comandate de client. ceea ce în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ nu este recomandat. care trebuie să fie data convenită prin contractul scris de prestări de servicii. eventual prelungită prin acte adiţionale la respectivul contract. deoarece beneficiarii expertizelor contabile extrajudiciare nu au la dispoziţie un dosar al cauzei în care astfel de aspecte să fi fost deja relevate şi deci cunoscute de client.7) 8) 9) TIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ expertul(ţii) contabil^) este (sunt) obligat(ţi) să-şi exprime consideraţiile privind calitatea materialului documentar de bază care a stat la baza elaborării lucrării comandate de client.). Redactarea Capitolelor II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi III CONCLUZII ale RAPORTULUI DE 161 . eventualele lucrări ale altor experţi (teh nici. în Paragraful (vii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ este recomandabil ca expertul(ţii) contabil(i) să analizeze în detaliu eventualele expertize contabile efectuate pe acelaşi obiectiv şi/sau pe obiective tangente. astfel de detalieri trebuie prezentate doar în măsura în care expertul(ţii) contabil(i) consideră că sunt utile în primul rând clientului si apoi altor eventuali utilizatori ai expertizelor contabile extrajudiciare. Aceasta. cu excepţia situaţiilor în care organul judiciar cere în mod expres acest lucru prin formulările obiectivelor (întrebărilor) fixate expertizei contabile judiciare. în Paragraful (viii) al RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să se menţio neze explicit data fixată pentru depunerea acestuia.

Ele pot fi prezentate în Capitolul IV CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). Acest capitol. Prin urmare. concisă şi fără ambiguităţi ca în cazul RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. poate prezenta o deosebită utilitate în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ. relevând clientului şi altor potenţiali utilizatori ai expertizei contabile extrajudiciare punctele de vedere ale unui profesionist contabil asupra derulării tranzacţiilor expertizate. recomandabil doar ca excepţie în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. Consideraţiile personale ale expertului(ţilor) contabil(i) în aceste capitole nu îşi au locul. nu şi în raport cu clientul. confidenţialitatea operează numai în raport cu terţii.EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ trebuie să fie la fel de clară. Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model de RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ redactat profesional: 162 . introducerea în RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ a Capitolului IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I) trebuie încurajată. De altfel. în misiunile de expertize contabile extrajudiciare.

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul.L. 10/1998. 93. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.C.989..630 lei. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I.R. S.. Str.583. prin Sentinţa Civilă nr. cu sediul social în Cluj-Napoca. care. posesor al carnetului de expert contabil nr.278/1996. „GARAMOND" S.842 lei reprezintă amortismente incluse în costuri de către pârâtă.L. constatând în speţă existenţa unui dosar detaliat al cauzei.P. Pârâta S.R. „GARAMOND" S.L. aflat pe rolul Tribunalului Cluj.C. J.R. poziţia 150. pentru pregătirea căruia solicită o expertiză contabilă extrajudiciară. 1.204. „GARAMOND" S. 403/C/1998 în apel. Apreciem că a procedat corect. a hotărât să atace Sentinţa Civilă nr. din care 31. „PANEDOR" S. 163 . am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru S.C. domiciliat în Cluj-Napoca. 403/C/1998.. Str. Fabricii nr. Marinescu nr. se aflăîntr-un litigiu comercial în calitate de pârâtă cu reclamanta S. nu a considerat necesar să detalieze Paragraful (iii).R.L. obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 204. în dosarul nr.C. 7. Notă*: Expertul contabil. Paragraful (ii)* în baza contractului nr. 19.

1998-10.L. 7. calculate la suma de 31. „GARAMOND" S. 10/1998.C.R. Pascaly nr. pentru o perioadă de cinci ani..L. l din contractul nr.R. „PANEDOR" S.583.04.C. o cotă de 33. „PANEDOR" S. „GARAMOND" S.L.L.05. S. 7.R.L.C. pentru a fi utilizat în scop productiv (ti pografie). în suprafaţă de 278 mp.04.C.L. Paragraful (vi)* La baza efectuării prezentei expertize contabile extrajudiciare au stat următoarele piese din dosarul nr.1994 cu privire la dezvoltarea prin asociere a tipografiei din Str. 2) Nota adiţională din 07. „GARA MOND" S. „GARA MOND" S.L. 001/13.R. şi S. puse la dispoziţie de S.R. 7.R.L. Contractul nu reglementează modalitatea de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor. „PANEDOR" S. „GARAMOND" S. se obligă să verse lunar în contul S.1998 la sediul social al S.R. Pascaly nr. prin 164 .C.C.1993. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S. intervenit în tre S.R.: 1) Contractul de asociere nr.Paragraful (iv)* Conform art.L.C. „PANEDOR" S.C.01.278/1996.R. pus de S. având ca obiect valorificarea în comun a spaţiului situat în Str.R.C.C.842 lei?» Paragraful (v)* Lucrările prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au efectuat în perioada 01.. obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este: «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S. „GARAMOND" S.5% din profitul net realizat din activitatea tipografică.L. la dispoziţia S.

în raport de cota de 33. S. secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. în care.R. 001/13.583. la spaţiu.care se fac mai multe concretizări la contractul nr. la utilaje si dotări.R.1993.F. inclusă în costuri în perioada septembrie 1993 . în formularea concluziei sale. 001/13. a Concluzionat: «Amortizarea utilajelor si instalaţiilor de lucru ale S.842 lei (94.F.. a fost de 94. „PANEDOR" S. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară s-a făcut în perioada 11.L.L. cu 31. dar modalitatea decontării amortizării imobilizărilor corporale ale părţilor este din nou eludată. Pe obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare s-a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară de către expertul contabil I.5% prevăzută în contractul de asociere nr.05.R. este stipulat următorul text: „Pe baza evaluărilor făcute de comun acord.128 x 33. ceea ce.04.C. în speţă expertul contabil I.1996 la contractul de asociere nr.1998..L. susţine. 3) Actul adiţional din 01.C.128 lei. 2. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare . a diminuat profitul net ce revenea S. S. „PANEDOR" S.07..1993..1993.1998-14.octombrie 1996.R. că. „GARAMOND" S.S. expertul contabil a subliniat în acest paragraf clauzele contractuale cu strictă incidenţă asupra obiectivului expertizei contabile extrajudiciare. nu a 165 . numit din oficiu de către Tribunalul Cluj. în explicaţiile date în timpul desfăşurării prezentei expertize contabile extrajudiciare.C.L.R.280. la art. 001/13. expertul contabil I.05. „GARAMOND" S.C.05.C.5%)».L." Notă*: Se observă că.F.04. „GARAMOND" S. în mod profesional.280.

L.C. „PANEDOR" S.C.1996. 001/13. 10/1998. la spaţiu. Capitolul H DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectul expertizei «în ce măsură sunt justificate pretenţiile S.R. la utilaje şi dotări.C.L.C. şi S. 3 din contractul nr. „PANEDOR" S.R.1993 şi din actele adiţionale la acesta.583. componentă a costurilor acestei activităţi. este 15.L.. 166 .1998.R. „GARAMOND" S.L. în sumă de 69.1993 dintre S. S-a constatat că o clauză expresă privind decontarea amortizării imobilizărilor corporale utilizate în activitatea comună a celor două societăţi comerciale a intervenit doar la data de 01.L.483..842 lei?» Pentru a răspunde acestui obiectiv al prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au examinat clauzele contractului de asociere nr.C.C. „GARAMOND" S.. şi ale actelor adiţionale acestuia.C.R. 001/13. este o cheltuială de producţie a activităţii tipografice. părţile îşi vor calcula amortismentele lunare: S.07.R.05. „GARAMOND" S..05. începând cu care „Pe baza evaluării făcute de comun acord. aferentă perioadei septembrie 1993 .R.239 lei. „GARAMOND" S. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară la sediul social al S. „PANEDOR" S.04.L.ţinut cont de clauzele contractuale din contractul de asociere nr." Prin urmare: a) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S.iunie 1996. „GARAMOND" S.L. S. potrivit art. legate de includerea în costuri a amortizării utilajelor de către S..R.C.R. calculate la suma de 31.L.

C.128 .L. formulate de S. în consecinţă.889 lei. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prezentului raport de expertiză contabilă extrajudiciară considerăm necesare următoarele precizări: 1) Amortizarea imobilizărilor corporale (a mijloacelor fixe) utilizate la o activitate productivă se consideră o cheltu ială normală (şi necesară) de producţie care trebuie avută în vedere la determinarea rezultatului exerciţiului. (94.958).884 lei (31.R.C. în sumă de 31. reprezentând 33. pretenţia justificată a S. 2) Excepţii în privinţa includerii amortizării în costuri pot apărea în cazul unor activităţi economice desfăşurate în comun de mai mulţi agenţi economici.276. de 23. „GARAMOND" S.239).C. este o cheltuială exclusivă a S.5%).R.796. Excepţiile res pective trebuie să facă obiectul unor înţelegeri scrise între părţi.69. prin care să se stabilească alte modalităţi de su167 ..842 lei.889 x 33. sunt nejustificate.L. „PANEDOR" S.842 -8.L.306. „GARAMOND" S.5% din amortizarea inclusă în costurile activităţii tipografice comune este de 8.958 lei.280.483.958 lei (24. sunt justificate numai pentru suma de 8.306.C. adică a profitului obţinut din activitatea desfăşurată.R.R. „GARAMOND" S.306. în sumă de 24.796.L.C. Restul pretenţiilor reclamantei.L. Capitolul III CONCLUZII Pretenţiile. „PANEDOR" S.R.583. în legătură cu amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în activitatea de tipografie la S.583.b) Amortizarea utilajelor şi instalaţiilor de lucru ale S.

„PANEDOR" S.30 oc tombrie 1996 încetează a mai fi considerată o chel tuială de producţie.R. ea urmând a se suporta de fiecare parte din cotele de profit care le reveneau din activi tatea de producţie desfăşurată în comun.3.R. Modelul RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi redactarea acestuia în unele cazuri. în redactările uzuale. 3) Potrivit înţelegerilor scrise dintre părţi.C.3. cu caracter de excepţie. „GARAMOND" S. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare.portare şi de decontare a amortizării imobilizărilor corporale ce concură la realizarea în comun a unei activităţi productive. 3. Cluj-Napoca şi S.1. efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă este îngreunată sau chiar imposibilă din cauza modului defectuos sau neconducerii la zi a contabilităţii tranzacţiilor şi/sau evenimentelor supuse expertizării. expertul contabil nu este abilitat ca mai întâi să refacă sau să aducă la 168 . desigur.L.L. în caseta de mai sus ele au fost utilizate pentru a pune în evidenţă structura RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ si comentariile autorului prezentei lucrări. Cluj-Napoca folosite în comun la activitatea de tipografie pot fi suportate astfel: a) Amortizarea aferentă perioadei de la înfiinţarea acti vităţii comune şi până la 30 iunie 1996 constituie o cheltuială de producţie care se acoperă din profitul obţinut de tipografie. b) Amortizarea aferentă perioadei l iulie 1996 . amortizarea imobilizărilor corporale ale S.C. In astfel de cazuri.

n.n. expertize tehnice etc.. ' Deteşan.). efectuarea unui control legal de fond. Literatura de specialitate relevă că. Verificarea gestionară nu trebuie confundată cu verificarea pe care o efectuează în anumite situaţii expertul contabil. operaţiuni în urma cărora expertiza contabilă solicitată ar putea fi efectuată. 169 .n. pag.zi contabilitatea şi apoi să procedeze la efectuarea expertizei contabile comandate. La o astfel de procedură trebuie să se recurgă numai în cazuri absolut necesare. cit. Procedura de urmat în aceste situaţii este întocmirea unui RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE din care să rezulte argumentat motivele imposibilităţii efectuării expertizei contabile. Prin urmare.) va dispune completarea materialului de la dosar si va menţine necesitatea unei expertize contabile. nu numai că nu sunt interzise. Şi în asemenea cazuri este oprit ca expertul contabil să se substituie administratorului sau comisiei de cenzori pentru a face verificarea sau aducerea la zi a evidenţelor. lucrările de expertiză sunt considerate suspendate. erori care au influenţat concluziile (stabilirea pagubelor reale. AL. legalitatea unor activităţi etc. 36. aceasta se va efectua la noul termen ce se va fixa.. respectiv prin aducerea la zi a contabilităţii. în practică. Această procedură nu trebuie să reprezinte o eschivare a expertului contabil de la efectuarea lucrării solicitate.). inventariere. dar ele constituie însăşi esenţa lucrării de efectuare a expertizei35. op. pe tot parcursul completării dosarului.n. înainte de întocmirea RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. expertul contabil trebuie să analizeze cu exigenţă materialul documentar disponibil şi să indice modul în care materialul documentar existent ar putea fi completat. în cazul în care organul care a dispus efectuarea expertizei (contabile . o frecvenţă mai mare o reprezintă gestiunile care funcţionează în cadrul asociaţiilor de locatari (proprietari . Asemenea operaţii prin care se urmăreşte depistarea unor eventuale erori ale organelor de control.

06. 2) învinuit: M..C.R. prin Ordonanţa nr. 5. „CRESUS" S.504.. „CRESUS" S.706/17. 16/2000. Paragraful (iii)* în urma unui inventar efectuat la magazinul alimentar din Str. A. Serviciul Cercetări Penale. 27. Gârbău nr.L.R. Serviciul Cercetări Penale: RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (i)* Subsemnatul. expert contabil din oficiu în dosarul penal nr. Str.P. Observa torului nr. expert contabil. 109 al S.L.2000 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj. Bizuşa nr. domiciliat în Cluj-Napoca. 1. întocmit în dosarul penal nr. poziţia 105. 1.R.C.. posesor al carnetului de expert contabil nr.Spre ilustrare: Prezentăm în caseta următoare un model al RAPORTULUI DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE. şef magazin alimentar din Str. s-a con170 . 109 al S. „CRESUS" S. înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în Secţiunea I. Str.L. părţile în proces fiind: 1) Reclamant: S. cu sediul social în Cluj-Napoca.C. 16/2000 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj.V.. Observatorului nr. Paragraful (ii)* Am fost numit.

2000. 4) Stabilirea obligaţiilor fiscale de achitat. a TVA.L. Am făcut-o în altă parte a prezentei lucrări. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj dispune proba cu expertiza contabilă. în sumă de 49.2000-25.06. Paragraful (iv)* Pentru rezolvarea acestei sesizări şi stabilirea realităţii prejudiciului. 6) Actele normative încălcate. „CRESUS" S.R. 2) Care este valoarea diferenţei dintre soldul scriptic şi cel faptic pe perioada iulie 1998 .L. Notă*: Nu comentăm formularea unor obiective. la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj si la sediul social al S.august 1999. 5) Alte modalităţi de creare a prejudiciului.07. 171 .5 şi 6. facturi neînregistrate în rapoartele de gestiune şi care este valoarea acestora pe perioada 01. în special 2.C.847 lei. „CRESUS" S.R.statal o lipsă în gestiunea condusă de M.06.199831. pentru care patronii S. Paragraful (v)* Lucrările de documentare preliminară ale expertizei contabile s-au efectuat în perioada 20.C.V.803.R.L. căreia i s-au fixat următoarele obiective: 1) Dacă există în evidenţele contabile ale S. „CRESUS" S. 3) Stabilirea furnizorilor neachitaţi.1998.08.C. au procedat la sesizarea organelor de urmărire penală.

L.L.03.06.1999). pe perioada iulie 1998 . „CRESUS" S. şi nici nu a fost condusă de către persoane autorizate.199824. contabilitatea S. Paragraful (vii)* Redactarea prezentului raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile s-a făcut în perioada 26. în astfel 172 .C. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE în urma documentării preliminare asupra obiectivelor fixate expertizei si analizei generale a documentelor contabile prezentate de părţi vă învederăm următoarele: 1) In perioada dispusă pentru expertizare (01.2000. „CRESUS" S. 2) arhiva contabilă a S.R.R.C. aflată parţial la sediul orga nului de cercetare penală şi parţial la sediul social al S.R.06. „CRESUS" S. 22/1996.06. în conformitate cu Legea contabilităţii nr. Prin urmare. nu a fost organizată nici în compartimentul financiar-contabil distinct din cadrul societăţii. 82/1991.2000-27. Paragraful (viii)* Data pentru depunerea raportului de expertiză contabilă dispusă în această cauză este de 30.08.august 1999.Paragraful (vi)* Materialul documentar care a stat la baza documentării preliminare constă din: 1) dosarul cauzei.2000. modificată şi completată prin Ordonanţa nr.C.L. In cauză nu s-au administrat alte expertize contabile.

M.388/1995) şi datele din conturile conta bile sintetice. condusă de numitul F. rapoartele inter mediare de gestiune şi inventarierile neefectuate în conformitate cu Normele privind organizarea şi efec tuarea inventarierii patrimoniului (aprobate prin O.L. nr. Aceasta face să nu existe concor danţe între valoarea NIR-urilor (Notele de intrare-recepţie semnate de învinuita V. „CRESUS" S. Contabilitatea S. a gestiunii casei (încasărilor) din vânzări.C. respectiv Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2). potrivit art. c) Reclamanţii. şnuruită şi parafată de organul fiscal teritorial nu au fost întocmite.R. conţine mai multe neajunsuri. Observatorului nr. inclusiv 173 . în sensul Legii contabilităţii nr. dintre care amintim: a) Registrele contabile obligatorii..de cazuri. în vinuita M. 82/1991. 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri" şi 4428 „TVA ne exigibilă") şi evidenţele operative şi analitice ale ma gazinului alimentar pentru gestiunea căruia este învi nuită numita V. 82/1991. răspunderea organizării contabilităţii revine patronului..M.N. 5 din Legea contabilităţii nr. persoană neautorizată. fără respectarea regulilor minimale în materie de organizare a gestiunilor de valori materiale şi băneşti.G. iar registrul Cartea mare (cod 14-1-3) nu a fost editat de programul in formatic utilizat. responsabilitatea gestiunii mărfurilor din magazinul alimentar din Str.. Precizăm că întocmirea acestor re gistre contabile este impusă de normele contabile aprobate prin H. au lăsat în sarcina aceleiaşi persoane. 2. 704/1993.L.M.F. b) Nu s-au efectuat confruntările lunare între înregis trările din conturile sintetice de stocuri (371 „Mărfuri".).V. nr. 11 alin. 109. în formă legată.

în consecinţă. Prin urmare. în conformitate cu prevederile Legii nr.R. ope rează prezumţia de nevinovăţie şi deci eventuala lipsă din gestiunea magazinului alimentar situat în Str. în caz afirmativ. fără a organiza nicio procedură de control contabil asupra corectitudinii efectuării acestor operaţiuni. l şi 2)..V. şi nu de către învinuită în apărare. monetarele şi rapoartele intermediare de gestiune întocmite de învinuita M. modificată prin Legea nr.V. în baza cărora învinuita M. în calitate de administratori ai S. V. vă rugăm să dispuneţi părţilor să se pună de acord şi să prezinte expertizei: a) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Registrului de casă semnate de învinuita M. 109 trebuie probată de către reclamanţi în acuzare. 1). ceea ce înseamnă că în favoarea învinuitei M. Reclamanţii.2) 3) responsabilitatea efectuării de plăţi din încasări. si contrasemnate de reclamanţi. Obser vatorului nr. nu au relevanţă pentru expertiza contabilă. nu are calitatea de gestionar de drept.C.V. 174 . 22/1969 privind angajarea gestio narilor. în urma consultării părţilor. şi nici nu au stabilit garanţiile care trebuiau depuse de aceasta în calitate de „gestionar".V. vă rugăm să vă pronunţaţi asupra menţinerii probei cu expertiza con tabilă. învinuita M. „CRESUS" S. în raport cu situaţia de fapt si de drept prezentată mai sus (pct. auto rităţilor sau instituţiilor publice. 54/1994 (art. în calitate de „şefă de magazin".V. ci numai calitatea de gestionar de fapt. nu au elaborat o decizie internă prin care să stabilească întinderea drepturilor şi obligaţiilor învi nuitei M.L. constituirea de garanţii şi răspunderea în legă tură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.

şi/sau înlocuitoarele sale şi contrasemnate de reclamanţi. anexându-se la fiecare NIR documentele justificative de intrare. pe luni. îndosariate pe luni. în baza cărora învinuita M.V. anexân du-se la fiecare filă de Registru de casă semnată de învinuita M. îndosariate.V. 109 la data de 24 august 1999.V. Observatorului nr. • 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri". c) Filele originale de Registru de casă în care învinuita M. Observatorului nr. îmborderiate pe luni şi evaluate în preţuri de vânzare cu amă nuntul. avize de însoţire a mărfurilor etc. Observatorului nr. respectiv facturi si chitanţe fiscale. • 4428 „TVA neexigibilă".. şi contrasemnată de reclamanţi docu mentele justificative (chitanţe. conform NIR-urilor semnate de învinuita 175 . în dosare distincte. 109. cu file numerotate. 109 la data de l martie 1998. • 5311 „Casa în lei".V. a operat plăţi din încasările magazinului ali mentar situat în Str.) privind plăţile efectuate din încasări. în care să se prezinte separat operaţiunile de intrări de mărfuri. legate şi şnuruite cu file numerotate.V. semnate de învinuita M. şi contra semnate de reclamanţi. 109. b) Notele originale de intrare-recepţie (NIR) a mărfu rilor intrate în gestiunea magazinului alimentar situat în Str. state de plată etc. d) Inventarul stocului de marfă şi fila originală a Regis trului de casă semnate de învinuita M. inclusiv TVA. e) Registrul Cartea mare (cod 14-1-3) aferent conturilor: • 371 „Mărfuri". în dosare distincte legate şi şnu ruite. a predat gestiunea magazinului alimentar situat în Str. Observatorului nr. de asemenea.a preluat gestiunea magazinului alimentar situat în Str.

aranjate într-o formă care să asigure efectuarea expertizei contabile într-un fond de timp rezonabil. 27. să solicităm organului de cercetare penală să reflecteze asupra unor posibile reformulări ale obiectivelor stabilite prin Ordonanţa nr. Capitolul HI CONCLUZII în concordanţă cu cele prezentate în Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. semnate de învinuita M. derulate prin magazinul alimentar situat în Str. Stabilirea unui nou termen pentru efectuarea expertizei contabile.V. b).2000.08.f) g) M.03. de minimum trei săptămâni de la data pu nerii la dispoziţia expertizei a documentelor contabile în forma solicitată la literele a). d) şi e). separate de orice alte evidenţe operative şi contabile care nu interesează obiectivele expertizei. şi contrasemnate de reclamanţi.2000.1999.V. înregistrate în filele originale de registru de casă. sintagmele marcate cu asterisc (*) nu sunt necesare. Ne permitem.06. astfel încât acestea să se limi teze strict la fondul cauzei care face obiectul dosarului penal nr. respectuos. în redactările uzuale.706/17. în caseta de mai sus ele fiind utilizate doar pentru a scoate în evidenţă structura RAPORTULUI DE IMPOSI176 . 109 în perioada 01. şi contrasemnate de reclamanţi. c).02. Observatorului nr. şi respectiv plăţile efectuate de învinuita M.1998-24. Reamintim că.V. ne aflăm în imposibilitatea efectuării expertizei contabile dispuse în dosarul penal nr. 16/08. 16/2000 înainte ca reclamanţii să prezinte documentele contabile solicitate.

art. dacă acesta corespunde metodologic. iar organul de cercetare penală i-a decăzut din proba cu expertiza contabilă. 122. Oricare va fi această modalitate.4.1. pentru ca biroul de expertize.BILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE şi/sau comentariile autorului prezentei lucrări. expertul 177 . iar Codul de procedură penală. opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul raportului sau într-o anexă. art. cu motivarea corespunzătoare. reclamanţii nu au procedat la completarea materialului documentar solicitat de expertul contabil. Raportat la problematica „opiniilor separate" literatura de specialitate relevă că în practica experţilor contabili opiniile expertului care sunt contradictorii cu ale celorlalţi experţi se consemnează în anexe. In speţă. Modele de RAPOARTE DE EXPERTIZĂ CONTABILA CV OPINII SEPARATE y \ In special în procesele judiciare în care au fost numiţi atât experţi contabili din oficiu. 210. modalitatea de consemnare urmând să fie hotărâtă de colectivul de experţi. biroul local de expertize are obligaţia să urmărească formularea acesteia si să remită. cât şi la recomandarea părţilor pot apărea opinii diferite. odată cu raportul. lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Codul de procedură civilă. prevede: Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite. în cadrul verificării metodologice. se întocmeşte un singur raport de expertiză. Dacă sunt deosebiri de păreri. Reamintim că opiniile separate pot fi consemnate în cuprinsul raportului sau printr-o anexă. să se poată pronunţa asupra temeiniciei ei. Opinie separată poate formula oricare dintre experţi. indiferent de faptul că au fost numiţi din oficiu sau la recomandarea y\ părţilor. organului care a dispus efectuarea lucrării opinia separată. In situaţia în care un raport de expertiză contabilă a fost semnat de un expert cu menţiunea „ Cu opinie separată ". 3.3. Cu privire la acest aspect. precizează: Când sunt mai mulţi experţi.

organismul profesional CECCAR. nu poate fi transmisă direct părţilor. organizate în baza Decretului nr. în curând. experţii contabili consimţeau să întocmească un singur raport de expertiză contabilă.contabil care formulează opinii separate este obligat să le fundamenteze temeinic pentru a da posibilitatea biroului local de expertize să analizeze variantele prezentate de experţi.G. prin intermediul experţilor contabili verificatori. prin biroul local de expertize. Dacă sub autoritatea fostelor Birouri locale de expertize. Considerăm că şi organului care a dispus efectuarea expertizei contabile îi revine obligaţia ca la admiterea sau înlăturarea opiniilor separate să motiveze hotărârea luată. pag. în vederea avizării favorabile sau negative. 36 Deteşan. ci experţilor contabili verificatori din structurile Filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). cit.. Opinia separată a unui expert. în care expertul contabil numit din oficiu şi cel recomandat de parte au formulat opinii separate. potrivit legii36. 2/2000). chiar dacă aveau opinii separate. acum. 178 . Precizăm că astăzi verificarea metodologică a experţilor contabili nu mai aparţine birourilor locale de expertize tehnice şi contabile (organizate potrivit O. Al. să refacă autoritatea pierdută a fostelor Birouri locale de expertize. nr. se practică procedura întocmirii de rapoarte de expertiză contabilă distincte. Sperăm ca. în caseta următoare. astăzi în totalitate abrogat. se depune organului care a dispus efectuarea lucrării.. ci. Spre ilustrare: Prezentăm. contrar reglementărilor procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). 79/1971. unde poate fi consultată. bazându-sepe documentele analizate si făcând parte din raportul de expertiză. op. tot mai frecvent. în paralel. 39. extrase pe care le considerăm elocvente din două rapoarte distincte de expertiză contabilă judiciară.

Redactări ale experţilor în legătură cu obiectivul selectat (prezentare paralelă) Redactări ale expertului contabil numit din oficiu Redactări ale expertului contabil recomandat de parte In Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Consideraţii generale Consideraţii generale Reducerea capitalului social al S.000 lei s-au hotărât în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.06.104.Obiectivul expertizei (obiectiv selectat) «Care au fost prejudiciile aduse acţionarilor şi societăţii din reducerea capitalului social cu suma de 59.870 lei şi reducerea pe cale de consecinţă a valorii nominale a unei acţiuni de la 77. „CEFARM" S.004.A.004.385 lei la 25.2002.104.C. Reglementările legale în vigoare privind retratarea Bilanţului contabil pentru firmele care aplică „Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor pu- 179 . cu suma de 59. Temeiurile care au stat la baza acestei măsuri».000 lei.385 lei la 25.870 lei prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77.

2002. aceşti agenţi economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare. 1)". 94/29. respectiv în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 3. prin care „se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (art. art. 3 din Legea nr. Totodată. cu privire la modificarea capitalului social. republicată. 180 .2002.în baza hotărârilor Adunării Generale de mai sus se întocmeşte actul adiţional pentru care se acordă data certă la Registrul Comerţului sub nr. 3) sunt imperative. 27 alin.09. nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social". în baza încheierii devenite irevocabilă. 82/1991. 3. blice (Legea contabilităţii. l alin. în aplicarea acestui text legislativ (art.06.01. menţiunea cu privire la reducerea capitalului social este înscrisă în Registrul Comerţului. în data de 13.278/05. 82/1991).09. în primul an de aplicare a acestor reglementări.C. A. Hotărârea de reducere a capitalului social a fost luată de către Adunarea Generală Extraordinară din data de 14. republicată. 27 alin.2001. Prin încheierea judecătorului delegat nr. 3). Ministerul Finanţelor Publice emite Ordinul nr.733/13. se încuviinţează modificarea actului constitutiv al S. urmând a le depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare (art.09.. care trebuie depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor celui de raportare.2002. în condiţiile în care: • Consiliul de Administraţie prezintă în raportul său obligativitatea reducerii capitalului social: „această operaţiune este determinată de faptul că diferenţele din reevaluarea imobilizărilor. „CEFARM" S.. agenţii economici care cad sub incidenţa lor trebuie să întocmească situaţii financiare neretratate.2002.

94/2001) începând cu 01.A. ci numai că aceste situaţii trebuie „să respecte preve derile Legii contabilităţii nr. în primul an de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. nr. era obligată să facă retratarea bilanţului contabil întocmit la 31. nr. constă în efectuarea ajustărilor rezultate din diferentele de tratament contabil 181 . calităţii şi com petenţei.104.M. republicată. • Raportul Auditorului financiar asupra situaţiilor fi nanciare întocmite de S.2001 şi retratate.F. „CEFARM" S.2001. „CEFARM" S. si ale Cadrului General pentru întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. a intrat sub incidenţa „Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (aprobată prin O.12. la data de 31. S. „S.C.M. • număr mediu de sala riaţi .P. nr.A.P.870 lei are la bază prevederile O.• Informarea Comisiei de Cenzori cu privire la redu cerea capitalului social preci zează că „reducerea capitalu lui cu suma de 59. 82/1991. ca urmare a îndeplinirii la data de 31.C.004.216. Obiectivul retratării. Situaţiile financiare retratate „fac obiectul auditării de către auditori financiari (art. raport asupra căruia expertiza nu va face nicio referire asupra corectitudinii.F.2000 a următorilor indicatori (prevăzuţi de art. precum şi Raportul auditorului finan ciar privind retratarea bilan ţului contabil încheiat pe anul 2001".A. nu va face nicio refe rire la obligativitatea stornării reevaluărilor din capitalul so cial.F.533 mii lei. 2 din O.C.01. 94/2001. • total active 166.566 mii lei. 4 alin.12.253.P. 94/2001): • cifră de afaceri 224. 2). în aceste condiţii.M.12.2001. elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilita te". 2 alin. „CEFARM" S.730 persoane.

nr. în general. 16 Imobilizări corporale (pct. în timp ce Standardul Internaţional de Contabilitate nr. era obligată să schimbe tratamentul contabil 182 .F. în conformitate cu reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor şi tratamentului contabil prevăzut de Standarde. 94/2001. iar nominalizarea S.F. fie direct. nr. S.• Membri ai Consiliului de Administraţie. 94/2001.M. sub titlul Diferenţe din reevaluare. arată: „Tot ceea ce se discută azi se face în baza prevederilor legale în vigoare. în cuvântul lor. Temeiul de drept al RETRATĂRII.. nr. Din cele de mai sus se poate reţine că membrii Consiliului de Administraţie si ai Comisiei de Cenzori au prezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor.M.C. ca un ansamblu de măsuri (în care politica societăţii este doar o parte) este O. Tot ce s-a făcut este o acţiune impusă de această directivă.P. 990/26 iulie 2002. Referitor la obiectivul fixat expertizei.F. ale unor operaţiuni.M. „CEFARM" S.. prin care se dispune retratarea situaţiilor financiare este O. intrând sub incidenţa aplicabilităţii Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene si cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. fie indirect.P.C.A. că REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN STORNAREA DIFERENŢELOR DIN REEVALUARE ESTE OBLIGATORIE. Capitalul social trebuie să fie cel de la data constituirii lui".A. „CEFARM" S.. aprobate prin O.P. reglementările contabile româneşti anterioare aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate impuneau imperativ agenţilor economici să înregistreze diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale în capitalul social. prin necenzurarea celor arătate. 37/38) impune înregistrarea acestor diferenţe într-o structură (poziţie) distinctă în structura capitalurilor proprii.

diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale înregistrate anterior aplicării I AS 16 în capitalul social trebuiau eliminate din capitalul social şi înregistrate distinct în structura capitalurilor proprii. S. fie prin reducerea valorii nominale a acestora (art. • „am evaluat.A.2002.018%. respectiv să treacă de la „Tratamentul contabil naţional" la „Tratamentul contabil internaţional". 102-110 din O.M. nr. nu era nominalizată pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare tratate. din punct de vedere legal.C. prevăzut de IAS 16 Imobilizări corporale.355. Această ajustare a valorii capitalului social a determinat necesitatea micşorării capitalului social care. 990/2002 a fost publicat în 2 august 2002). 202 lit. principiilor şi politici lor contabile aplicabile socie tăţii". modul de respectare a me todelor. se putea realiza fie prin reducerea numărului de acţiuni. 94/2001) reiese că retratarea cu privire la capitaluri este în funcţie de o opţiune (variantă).F.C. având înscrise pe ordinea de zi şi luând în dezbatere bilanţul contabil retratat şi raportul auditorului financiar. „CEFARM" S. a hotărât. al reevaluării imobilizărilor corporale. pentru reducerea 183 .06.06. 31/1990). cu un cvorum de 58. chiar dacă erau îndeplinite condiţiile generale din ordin (Ordinul nr. de aseme nea. se precizează că.Din conţinutul actelor normative prezentate (art.A. 5. în plus. „CEFARM" S. din 14. în timp ce Raportul Auditorului Financiar precizează cu claritate: • „aceste situaţii finan ciare sunt responsabilitatea conducerii societăţii". la data întocmirii Raportului Consiliului de Administraţie şi de ţinere a Adunării Generale (14. şi nicidecum o dispoziţie expresă ca la celelalte capitole (situaţii). sub titlul de „Diferenţe din reevaluare". Practic.41. a şi b din Legea nr.2002). Adunarea Generală a S.P.

184 .2001. ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social.06.000 lei/acţiune.. ca şi Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14.870 lei.A. precum şi situaţia fluxurilor de numerar pentru exerciţiul încheiat la 31.004.2002. Soluţia adoptată nu aduce niciun prejudiciu nici societăţii. De altfel.104.385 lei/acţiune la 25. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77. deoarece: • societatea a fost obli gată să schimbe doar un trata ment contabil care nu îi afec tează patrimoniul.C. „CEFARM" S.. în conformitate cu SIC". iar drepturile acţionarilor (la vot şi la dividend) le sunt conferite de numărul de acţiuni deţinute.. şi prin Raport. situaţie care. situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar 2001. Concluzie Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual.. prezintă în mod corect. întocmite de societate. şi nici acţionarilor. poziţia financiară a societăţii. şi nu de valoarea nominală a acestora. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. • niciun acţionar nu şi-a pierdut nimic din numărul de acţiuni pe care le deţinea. a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.12. rezultatele.• „în opinia noastră. drept consecinţă a obligativităţii aplicabilităţii de către S. chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu capitalului social cu suma de 59.

ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere. în legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni. se poate susţine fără echivoc că.diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial. pe care raportul nu le poate aprofunda. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale. ambele doar pentru societate. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. în acelaşi timp. este evident 185 .

a fost impusă de trecerea de la referenţialul contabil românesc la referenţialul contabil 186 . 31/1990. iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora.1 din Legea nr. răspunderea lor poate îmbrăca şi alte aspecte.A. prin reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 77. cu încadrarea în prevederile art.004.000 lei/acţiune.870 lei. 267. In Capitolul III CONCLUZII In legătură cu reducerea capitalului social prin corectarea cu suma aferentă diferentelor din reevaluare cu care capitalul social fusese majorat anterior. „CEFARM" S. cu suma de 59.C.104. ca Reducerea capitalului social al S.385 lei/ acţiune la 25. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune.că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. Se poate aprecia că membrii Consiliului de Administraţie individual şi prin Raport. nemaifiind păstrată structura acţionariatului.

internaţional (Standardele Internaţionale de Contabilitate). ar fi fost posibil ca Adunarea Generală să nu fi aprobat hotărârea de reducere a capitalului social. şi nici acţionarilor ei. dacă modificările s-au făcut în baza unor decizii ale Adunărilor Generale.06. De altfel. în acelaşi timp.. Procedura aplicată este legală şi nu a adus prejudicii nici S.si Comisia de Cenzori au prezentat în mod eronat ca obligatorie o dispoziţie opţională (facem referire la reducerea capitalului social prin stornare a diferenţelor din reevaluare) în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 14.2002. 187 . chiar dacă politica societăţii ar opta pentru corectarea capitalului social cu diferenţele din reevaluare şi menţinerea capitalului social la nivelul iniţial.C. dacă nu ar fi fost prezentată astfel. orice Normă de Audit impune verificarea la capitalurile proprii.A. situaţie în care. „CEFARM" S. retratarea situaţiilor sub acest aspect nu poate fi un argument pentru reducere. ci este obligatoriu ca mai întâi Adunarea Generală să aprobe reducerea şi după aceea să se realizeze retratarea capitalurilor.

nemaifiind păstrată structura acţionariatului. este evident că se creează un prejudiciu în detrimentul acţionarilor cărora li s-a ridicat acest drept. în condiţiile în care dreptul de preferinţă nu ar fi fost îngrădit prin plafonarea participării la capital si prin cumpărarea de noi acţiuni.In legătură cu consecinţele pe care le-ar avea această reducere asupra valorii nominale a unei acţiuni. prejudiciul este unul de imagine şi poate fi şi material. răspunderea lor poate 188 . iar dacă cei care au organizat şi favorizat acest lucru vor beneficia de astfel de acţiuni. ambele doar pentru societate. pe care raportul nu le poate aprofunda. în condiţiile în care dreptul de preferinţă este îngrădit. a se vedea ultima emisiune) care ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a acestora. se poate susţine fără echivoc că. întrucât ceilalţi acţionari sunt favorizaţi să cumpere acţiuni la o valoare inferioară valorii reale (deoarece acestea trebuie să fie emise cu primă de emisiune.

dar apreciem că: a) Redactarea expertului contabil numit din oficiu este neprofesionistă.1 din Legea nr. în timp ce accesul la ultima emisiune era. Comentariu Nu ne-am permis să intervenim în textele redactate de cei doi experţi contabili. 266.1 şi 267.îmbrăca şi alte aspecte. greoaie şi confuză. presupuneri 189 . Se mai poate aprecia şi că prezentarea ca obligatorie a reducerii capitalului social cu suma ce reprezintă diferenţele din reevaluare incluse anterior în capital a avut ca scop posibil reducerea valorii nominale de mai multe ori (de la peste 77. Această modalitate de reducere în scopurile arătate constituie o practică ilegală şi se sancţionează de către art. cu încadrarea în prevederile art. în continuare. pentru a fi posibil ca unii acţionari să cumpere cu aceeaşi sumă cât mai multe acţiuni. 267. abundă în consideraţii de ordin general. alături de texte legislative şi statutare.C. 31/1990. l din Legea nr.000 lei/ acţiune). interzis acţionarului N. 31/1990.000 lei/acţiune la 25.

Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.şi consideraţii personale. 3. b) Redactarea expertului contabil recomandat de parte este una mai clară şi mai concisă.1. respectând reglementările procedurale şi profesionale în materie de expertiză contabilă.2. 3532 SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ. inclusiv anexele. Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă Procedura de semnare şi depunere a raportului de expertiză contabilă este reglementată legal de normele procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). prezentată în caseta următoare: SEMNAREA ŞI DEPUNEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ NORMA Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. acesta. care exced obiectul expertizei contabile formulat de organul judiciar care a dispus-o. precum şi în încadrări juridice. iar profesional prin Norma CECCAR nr. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă.3. COMENTARII 3532. 190 . inclusiv anexele.

Toate celelalte au calitatea de copii. Raportul de expertiză contabilă judiciară.se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Reliefăm că această normă profesională este concordantă cu reglementările Codului de procedură civilă. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile. indiferent de tehnicile de multiplicare. 3532. De regulă. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. în numărul de exemplare solicitat de organul judiciar. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. se depune la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice 191 . Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. art. semnat şi parafat pe fiecare filă în parte. raportul de expertiză contabilă se întoc meşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. 209. potrivit căruia expertul este dator să-şi depună lucrarea cu cel puţin cinci zile înainte de termenul sorocit pentru judecată.3.2. 3532.

termenul de cinci zile nu este operant. 12. Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. Pentru depunerea rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară. trebuie să poarte pe prima pagină ştampila dreptunghiulară si semnătura expertului contabil verificator. sau să fie însoţit de referatul expertului contabil verificator. precum şi ştampila filialei CECCAR în care activează expertul contabil. aprobate prin Decizia nr. Potrivit Normelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România37.264/12. Termenul de cinci zile este termenul de depunere a raportului de expertiză contabilă judiciară la Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile. sunt operante data şi locul prevăzute în contractul scris de prestări servicii. după caz.2002 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 37 Norme privind activitatea de expertiză contabilă judiciară.şi contabile care funcţionează în cadrul Tribunalelor.12. trebuie să obţină viza sau avizul expertului contabil verificator înainte de termenul de cinci zile raportat la ziua sorocită judecăţii. 192 . raportul de expertiză contabilă judiciară. depus la Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.

nu fixează obiectivele expertizei.1. atât al fiecărui expert contabil şi/ sau contabil autorizat în parte. • în alte cazuri îşi depăşesc competenţa. în sinteză. cât şi de către experţii contabili prestatori ai unor astfel de lucrări. • Răspund la solicitări sau depun cu întârziere rapoartele de expertiză contabilă. Unele deficienţe.Capitolul 4 METODOLOGIA DE VERIFICARE ŞI AVIZARE A EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE 4. au fost sesizate atât de către beneficiarii lucrărilor de expertize contabile judiciare. în multe cazuri. în contrapondere. experţii contabili opinează: • Instanţele de judecată. organele judiciare beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă judiciară reclamă: • Experţii contabili nu răspund în unele cazuri complet şi clar la obiectivele stabilite. nu formulează concluzii clare. Necesitatea verificării şi avizării expertizelor contabile judiciare Realizarea unor lucrări de calitate de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România este o problemă de prestigiu profesional. în special pe linia expertizelor contabile judiciare. pentru diferite motive mai mult sau mai puţin întemeiate. cât si al profesiei contabile liberale în ansamblul său. ci transmit expertului întrebările puse de păr193 . formulând răspunsuri de ordin juridic la unele întrebări.

extrase şi comentarii). în continuare. Onorariul provizoriu nu se stabileşte în raport cu perioada expertizei şi cu volumul documentelor care urmează a se examina pentru a răspunde la întrebările puse. 194 . Se stabilesc termene prea scurte în raport cu volumul de mun că necesar pentru rezolvarea întrebărilor puse pentru soluţio narea cauzei respective. 18 Normele citate (din care vom prezenta. iar acestea sunt tendenţioase şi neclare. precum şi prezentul ghid de aplicare a acestei norme. angajaţi în cadrul fiecărei filiale CECCAR. prin experţi contabili verificatori.• • • ţile implicate în cauză. şi nu este con sultat expertul contabil în acest sens. Corpul a luat următoarele iniţiative: a) A elaborat Norma profesională nr. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. activitatea de verificare a calităţii de expertiză contabilă judiciară. în vederea înlăturării unor astfel de neajunsuri. b) A organizat. începând cu data de l ianuarie 2003. Numirea experţilor contabili se face preferenţial şi nu se ţine cont de competenţa profesională a expertului pe ramurile de activitate în care s-a format etc. c) A elaborat norme metodologice38 privind desfăşurarea acti vităţii experţilor contabili verificatori angajaţi în structura filialelor CECCAR.

b) să fie cu plata cotizaţiei la zi. pe durată nedeterminată.4. 195 . g) să cunoască şi să aplice în lucrările profesionale prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi Normele profesionale emise de CEC CAR.2. că a bene ficiat de un comportament personal şi profesional ireproşabil de la înscrierea în Corp până în prezent şi că răspunde cerinţelor din punct de vedere al independenţei. al conflictului de interese şi al celorlalte aspecte etice si deontologice. iar din punct de vedere administrativ fac parte din structura organizatorică a filialei. prin cel puţin două recomandări. h) să fi efectuat până la solicitarea angajării ca expert contabil verificator cel puţin 20 de expertize contabile judiciare.profesional experţii contabili verificatori sunt subordonaţi Comisiei pentru Urmărirea Aplicării Normelor Profesionale şi Auditului Calităţii. e) să se bucure de o moralitate ireproşabilă. în cadrul Secţiunii Experţi Contabili. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a) să fie expert contabil activ. în funcţie de volumul de lucrări potrivit specificului şi condiţiilor concrete din fiecare filială. cu contracte de muncă full-time sau part-time. să aibă o practică în expertize contabile de minim cinci ani. d) să beneficieze de capacitate de muncă sporită şi să se poată adapta condiţiilor de stres. la propunerea preşedinţilor de filiale. din punct de vedere tehnic . f) să facă dovada. Selectarea şi angajarea experţilor contabili verificatori Experţii contabili verificatori sunt angajaţi de către Secretariatul General al Corpului. c) să beneficieze de o pregătire profesională desăvârşită.

Pe baza informaţiilor şi a documentelor prezentate pentru îndeplinirea condiţiilor de mai sus, secretarul filialei întocmeşte un raport care este supus dezbaterii Consiliului filialei. Dosarul conţinând documentele şi raportul analizat în Consiliul filialei, împreună cu avizul favorabil al acestuia se trimit secretarului general al Corpului, care împreună cu Secţiunea de specialitate va organiza testul-interviu în vederea angajării.

4.3. Atribuţiile experţilor contabili verificatori
Experţii contabili verificatori au următoarele atribuţii: a) verificarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat; b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asu pra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale filialelor, la cererea acestor comisii; c) elaborarea documentelor de evidenţă a activităţilor desfăşu rate şi raportarea. în îndeplinirea acestor atribuţii, auditorii de calitate vor proceda astfel: • Studiază raportul de expertiză, urmărind dacă: • în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au res pectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35/2000; • obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răs punsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza; • autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efec tuarea de operaţiuni şi lucrări care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;

196

• autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. Analizează opiniile separate sau rapoartele experţilor con tabili - consilieri ai părţilor, urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză. Verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei (model anexat) semnate şi date pe propria răspundere de către ex pertul contabil; declaraţia se apostilează de către auditorul de calitate cu menţiunea „dată în faţa noastră".

Folosind exclusiv legea, ştiinţa contabilităţii şi normele profesionale, expertul contabil verificator solicită autorilor lucrărilor de expertiză contabilă să şi le revadă, în funcţie de observaţiile făcute, şi va proceda astfel: a) Dacă nu sunt observaţii sau dacă lucrările sunt refăcute, expertul contabil verificator va aplica pe prima pagină a lucrărilor analizate stampila dreptunghiulară de verificare, va semna şi va aplica ştampila filialei.

197

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Filiala..............................
Verificat îndeplinirea Normei profesionale nr. 35/2001

Dosar nr................./............al........................................

Expert contabil Nume.......................... Prenume.. L.S.

b) Dacă sunt observaţii, iar rapoartele de expertiză contabilă judiciară nu sunt refăcute în spiritul observaţiilor expertului contabil verificator, acesta trebuie să întocmească un referat cu constatările şi observaţiile sale, pe care să-1 ataşeze, în original, raportului de expertiză contabilă judiciară ce urmează a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza, spre informarea şi decizia acestuia. Modelul acestui referat este prezentat în caseta următoare: 198

CECCAR Filiala_____.___... Dosar nr.: Beneficiar: Termen: Nr. înregistrare: REFERAT privind verificarea modului de respectare a Normelor profesionale II. Data primirii:
II. Experţi contabili: Nume si prenume Calitatea . D______________________________ - 2)______________________________ 3)______________________________ 4)______________________________ 5)______________________________ 6)______________________________ ' 7)______________________________

III. Observaţii cu privire Ia: a) Concordanţa dintre obiective, constatări şi concluzii

b) Respectarea Normei profesionale nr. 35/2001

199

Bucureşti. II pct. l. Editura CECCAR. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat.3. 2001. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 200 . 330. expertul contabil verificator colaborează cu biroul de expertiză din cadrul Tribunalului Judeţean şi cu celelalte organe beneficiare ale lucrărilor de expertiză efectuate de membrii Corpului.1. ediţia a IH-a. l alin. Cap. Verificarea tehnică profesională a lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale filialelor Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor sunt competente să judece abaterile disciplinare săvârşite de membrii Corpului prin încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor acestora. 4. inclusiv a regulilor privind conduita etică şi profesională39. pag. Dacă pe rolul comisiilor de 39 ***.c) Respectarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili d) Alte observaţii Expertul contabil verificator Semnătura Ştampila în îndeplinirea acestor atribuţii.

crt. Dosar Nr. expertul verificator prezintă consiliului filialei un Raport pentru analiză si măsuri. un exemplar fiind trimis Comisiei de specialitate a Corpului pentru centralizare şi analiză la nivelul întregii ţări. 4. expertul contabil verificator ţine „Registrul de evidenţă" care va fi tipărit prin grija Secretariatului General al Corpului. precum si cu sectorul juridic din cadrul Secretariatului General al Corpului. expertul contabil verificator colaborează cu comisia de disciplină din cadrul filialei.disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR se află dosare care vizează abateri ale experţilor contabili în legătură cu lucrările pe care aceştia le-au executat. al cărui model este prezentat în caseta următoare: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE EXPERTIZĂ Nr. analize. Evidenţa activităţii desfăşurate de experţii contabili verificatori şi raportarea acesteia Pentru evidenţa activităţii desfăşurate. să verifice. Comisia de specialitate organizează semestrial schimburi de experienţă. expertului contabil verificator îi revine atribuţia ca. la cererea comisiei de disciplină. seminarii şi reuniuni de lucru cu toţi experţii verifi201 .2. calitatea acestor lucrări. până la data de 20 a lunii următoare. în îndeplinirea acestor atribuţii.3. din punct de vedere tehnico-profesional. şi Organ data beneficiar Experţi contabili Termen Data Data Observaţii intrării ieşirii Nume şi prenume Semestrial.

Deşi deocamdată această metodologie de verificare şi avizare vizează numai expertizele contabile judiciare. aceasta trebuie să se extindă şi asupra expertizelor contabile extrajudiciare. 202 . pe măsura creării posibilităţilor tehnico-organizatorice. la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organismelor beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă.catori. apreciem că.

de a da dovadă de o ţinută etică şi profesională deosebită. In cazuri contrare. stabileşte următoarele sancţiuni disciplinare40: 1) Mustrare. ediţia a IlI-a. 2) Avertisment scris.). 42/1995. 4) Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (. art. cu modificările ulterioare. 3) Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil (. 2001. L. 5. pag. în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite. Răspunderea disciplinară Răspunderea disciplinară a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi este reglementată de legea de organizare a activităţii de expertiză contabilă care. aprobată prin Legea nr.G. 203 . nr. contravenţională. în special cele judiciare.. după caz..1..) pe o perioadă de timp de la 3 luni la l an.. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Printre faptele săvârşite în legătură cu expertizele contabile care pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili pot fi enumerate: 40 O. penală şi civilă. 19. 16 alin. asupra soluţionării cauzelor în care sunt dispuse. Editura CECCAR. îşi pot atrage asupra lor răspunderea disciplinară. experţii contabili au obligaţia legală şi morală de a-şi desfăşura activitatea cu o deosebită obiectivitate. 65/1994.Capitolul 5 RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR CONTABILI Având în vedere importanţa şi implicaţiile pe care le pot avea expertizele contabile. Bucureşti.

fie în urma autosesizării Corpului în cadrul activităţii de control de calitate al expertizelor contabile. Regulamentul de organizare ţi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină de pe lângă consiliul fiecărei filiale si a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. d) Efectuarea de expertize contabile judiciare şi/sau extrajudi ciare fără viză anuală pentru exercitarea profesiei. 30-74 şi respectiv 329-337. prin acţiune sau omisiune. elaborate de Corp. cit. c) Nerespectarea Normei profesionale CECCAR nr. cu intenţie.Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fără contract scris de prestări servicii sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională de expert contabil. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. în op. b) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. Punerea în mişcare a răspunderii disciplinare se poate face fie în urma reclamaţiilor îndreptate contra unui expert contabil. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. e) încălcarea. 204 . Sancţiunile disciplinare împotriva experţilor contabili se aplică de către comisiile de disciplină de pe lângă filialele CECCAR sau de către Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. pag. legal acor dată. a) Faptele enumerate nu sunt exhaustive. 41 ***. ci exemplificative. potrivit procedurilor reglementate de regulamentele Corpului41.

în caz de bănuieli puternice de ascundere a adevărului sau de luare de mită. art. B. în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. Cod proce dură civilă). Coroborând aceste reglementări cu cele privitoare la martori rezultă că în procesul civil expertul contabil poate fi sancţionat administrativ prin: a) înlocuirea lui de către instanţă (art. amenda se aplică de organul de urmărire penală. Cod procedură civilă). 198. 199. 211. (2) Dacă expertul nu se înfăţişează. 199 din Codul de procedură penală. aducerea cu mandat si sancţiona rea martorilor care lipsesc sunt. cu mandat (art. 2. deopotrivă. 205 alin.5. Codul de procedură civilă. b) tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite. instanţa poate dispune înlocuirea lui. Cod procedură civila). atunci când este citat. Cod procedură civilă). Răspunderea contravenţională sau administrativă Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil este reglementată de dreptul procesual. art.2. caz în care instanţa va încheia un proces-verbal în acest sens (art. 188 alin. respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. iar de instanţa 205 . prin ordonanţă. 205. stipulează sancţionarea cu amendă judiciară a următoarelor abateri săvârşite de ex pertul contabil în cursul derulării procesului penal: a) lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal. b) aducerea în instanţă a expertului contabil. stipulează: (1) Dispozi ţiile privitoare la citarea. Potrivit art. c) trimiterea expertului contabil în faţa autorităţilor penale. aplicabile ex perţilor. Codul de procedură penală. şi anume: A. 2.

254. prin încheiere. nr. în special în contextul efectuării expertizelor contabile. 118-119.G.n.n. apreciind. 115-116. Dacă persoana amendată (expertul contabil . Persoana amendată (expertul contabil . 207/2000. Ibidem. pag. 42 43 ***. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Bucureşti. în scopul de a îndeplini. pot intra sub incidenţa unor infracţiuni.n. 197/2000 şi prin O. într-o cauză penală. ediţie îngrijită şi adnotată de judecătorul DAN LUPAŞCU. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promi siunea unor astfel de foloase sau nu o respinge. Banii. 206 . condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.de judecată.n.n. reprezentând43/^^ martorului (ex pertului contabil . 2000. art. 5. dispune scutirea sau reducerea amenzii. b) Mărturie mincinoasă. Codul penal cu modificările aduse prin Legea nr.U.) care. Editura ROSETTI. valorile sau orice alte lucruri care au făcut obiectivul luării de mită se confiscă. Răspunderea penală Coroborat cu reglementările procedurale (Codul de procedură civilă şi penală). iar dacă acestea nu se găsesc. pag. Cererea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare. civilă. Infracţiunea de luare de mită se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.) poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii.) justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia. direct sau indirect. reprezentând42 fapta funcţionarului (exper tului contabil) care. experţii contabili. cum ar fi: a) Luare de mită.n. în cazul realizării elementelor constitutive ale acestora.3. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

instanţa va reduce pedeapsa.n. reprezentând44 ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii.n. 53 alin. pedeapsa se coboară sub acest minim. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii. 76 din Codul penal vizează aplicarea pedepselor penale în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.) face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a f ost întrebat. 1 Ibidem. pag. potrivit art.n. mai înainte de a se produce arestarea inculpatului.n. când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare (până la 3 ani exclusiv). Favorizarea infractorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. 76.) îşi retrage mărturia (expertiza contabilă . ori în toate cauzele. Art.).disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori (s-au dispus expertize contabile . Mărturia mincinoasă nu se pedepseşte dacă. c) Favorizarea infractorului. l lit. Dacă retragerea mărturiei (expertizei contabile) a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului. pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. judecata sau executarea pedepsei. Mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoare de la l la 5 ani. sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre sau după ce s-a dat o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. în cauzele penale. Minimul general al pedepsei cu închisoarea este de 15 zile (art.n. Potrivit acestui articol din Codul penal (lit.n. 264. 207 . martorul (expertul contabil . 6. până la minimul general. mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre sau de a şefi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase. d). Cod penal).

ediţia a IlI-a. Teoria generală a obligaţiilor. art. 2001. 166 (Notă: art.G. Pentru a veni în întâmpinarea punerii în aplicare a art. 65/1994. pag. aprobată prin Legea nr. în situaţiile în care lipseşte o reglementare expresă specială pentru angajarea răspunderii juridice. 999-100 c. Răspunderea civilă Răspunderea civilă a expertului contabil poate fi instituită în temeiul art. Editura CECCAR. 5. 998 din Codul civil. Potrivit legii speciale. nr. potrivit căruia orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara. 42/1995.c.G. 12. prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţie46. se recurge la aceste texte ale Codului civil45. 65/1994. 999-100 din Codul civil consacră principii de răspundere atât de largi şi de cuprinzătoare încât orice activitate prejudiciabilă este susceptibilă să intre sub incidenţa lor. Bucureşti. în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. 18. Expertul contabil poate răspunde penal şi pentru alte infracţiuni. 208 . precum şi pentru animalele şi lucrurile pe care le au sub paza juridică sau pentru ruina edificiilor aflate în proprietatea lor).4. O. nr. Corpul a fost iniţiatorul înfiinţării societăţii comer45 46 Pop. dacă sunt întrunite elementele constitutive ale respectivelor infracţiuni. experţii contabili si contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată. în acest fel. Bucureşti. pag. Editura Lumina Lex.Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. reglementează cazurile de răspundere civilă a persoanelor pentru fapta altuia. cu modificările ulterioare. L. 12 din O.. Literatura juridică relevă că textele art.

• acordarea de consultanţă economico-financiară. despăgubirile pe care asiguratul este obligat prin hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă civilă să le plătească unei terţe părţi pentru un prejudiciu de natură materială şi financiară survenit ca urmare a următoarelor acte săvârşite în timpul exerciţiului profesional: 1) Neglijenţă. • întocmirea. • întocmirea declaraţiilor fiscale. • alte activităţi exercitate de liber-profesionist. emite o Poliţă privind asigurarea de răspundere civilă profesională pentru o sumă asigurată minimă anuală. • audit pe diferite domenii. care. în vede rea înregistrării şi preluării datelor financiare contabile sau evaluărilor tehnico-economice. verificarea şi certificarea bilanţului contabil.A. Experţii contabili asiguraţi sunt obligaţi să informeze imediat asigurătorul asupra oricărei plângeri formulate împotriva lor. omisiune sau neîndeplinire a obli gaţiilor şi atribuţiilor specifice profesiei în efectuarea urmă toarelor activităţi: • ţinerea / supravegherea contabilităţii.ciale „ASIGURAREA ROMAS" S. contabilă. • efectuarea de analize economico-financiare sau tehnice. fiscală. „ASIGURAREA ROMAS" S.. • lichidări. acoperă. 2) Pierderea. în limita sumei asigurate. superficialitate. deteriorarea sau distrugerea documentelor origi nale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat.A. • activităţi de cenzorat şi audit financiar-contabil. a 209 . în baza unei prime de asigurare incluse în cotizaţia fixă a membrilor activi ai Corpului. • evaluări administrative. Potrivit acestei poliţe de asigurare. • expertizări contabile / tehnice.C. S. tehnică etc.

oricărei informaţii sau incertitudini în legătură cu o acţiune sau a oricărui aspect negativ descoperit de o echipă de control financiar-contabil, care pot duce la apariţia unei cereri de despăgubiri împotriva lor47. S.C.,ASIGURAREA ROMAS" S.A. încheie poliţe de asigurare pentru riscul profesional şi la alte sume asigurate, la solicitarea clienţilor (experţilor contabili). De asemenea, expertul contabil poate apela la orice altă societate de asigurări care oferă servicii de asigurare a riscului profesional.

47

*** Metodologie de asigurare a riscului profesional în activitatea membrilor Corpului, aprobată prin Hotărârea nr. 9/7.06.1996 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat, ediţia a IlI-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001, pag. 322. 210

III. NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil

SUMAR 11. NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.... 214 111. Independenţa..........................................................214 112. Competenţa............................................................217 113. Calitatea lucrărilor.................................................219 114. Secretul profesional şi confidenţialitatea................221 115. Acceptarea şi menţinerea misiunilor.......................224 12. NORME DE LUCRU.....................................................226 121. Programarea lucrărilor............................................226 122. Contractarea lucrărilor...........................................228 123. Delegarea şi supravegherea lucrărilor.....................230 124. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti....................233 125. Documentarea lucrărilor.........................................237 13. NORMA DE RAPORTARE..........................................240

213

11 111

NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA

NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate si obiectivitate, dar, de asemenea, trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea. Trebuie, de asemenea, să se asigure că si colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.

COMENTARII
Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită, ca obligaţie de primă mărime, respectarea principiului independenţei, care este incompatibil cu: implicarea financiară, directă sau indirectă, în activităţile unui client, ca, de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deţinerea de participaţii la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite terţilor, acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil; implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat, sub controlul celui care gestionează patrimoniul; 214

.acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului. neprecizate anticipat în sumă absolută.condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri to tală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa. sau care sunt incompati bile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă. prin contract. prin natura lor. aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniştilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. privind îndatoririle proprii ale societăţilor recunoscute de Corp. .societăţile comerciale de expertiză contabilă si de contabili tate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale - 215 . asi gurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt. . în privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile. respectiv societate comercială. . . sunt de reamintit următoarele: . inte gritate şi obiectivitate a profesionistului contabil.incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independen ţei.trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi si să deţină ma joritatea acţiunilor sau părţilor sociale.consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi.acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii even tuale. incompatibile sau în contradicţie cu exerci tarea liberală a profesiei contabile. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului.

dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia. . Trebuie.acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă si de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. în general. acesta datorează fidelitate angajatorului. de asemenea. pe care este necesar să îl respecte şi să îl aplice. în privinţa profesionistului contabil salariat. agricole. şi nici în societăţi civile. 216 . să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. bancare sau de asigurări. comerciale.industriale. Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. filialele şi afiliaţii acestora. fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă.

nu numai profesională. In acest sens. 217 . la formarea lor continuă. singurele capabile să-i întărească discernământul. seminarii şi alte forme. Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual. membrii Corpului trebuie: a) să îşi dezvolte necontenit cultura.112 COMPETENŢA --------------------- NORMA Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale. de asemenea. COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale. Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. dar şi cunoştinţele de cultură generală. cursuri. Ei veghează. cu testarea cunoştinţelor dobândite). Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului.

un plan de formare continuă (orientativ. chiar ascunsă. dacă este nevoie.b) c) d) e) să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri.o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă şi can titativă). 218 . profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine. De asemenea. iar. Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă. exprimându-şi. să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa. să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. în mod onest. cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp. unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă. a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceri tate. în aceste situaţii. fără ocolişuri. să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. dacă este cazul. de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti con tabili). . Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii. menţinerea competenţei presupune: . Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor.

dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili si colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii. ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor. Corectitudinea. de planificare-programare şi de documentare a lucrărilor executate. de delegare şi de supervizare. în folosul clienţilor lor. permiţând garantarea unei repartizări adecvate a lucrărilor colaboratorilor. sincerităţii şi corecti219 . De fiecare dată când o lucrare este repartizată. profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor. în cadrul profesiei. imparţialitatea şi. în condiţiile respectării legalităţii.113 CALITATEA LUCRĂRILOR NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament.

măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. datorează fidelitate angajatorului. . în mod legitim.tudinii. b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă. Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie. evident. 220 . întrucât unui salariat.să nu respecte legea. nu i se poate cere: .să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori. mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori. Profesioniştii contabili salariaţi. . prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor. Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor. cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el şi angajator.să încalce regulile şi normele profesiei.să semneze sau să fie asociat la o raportare care practic de naturează faptele. trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces tora prin documente corespunzătoare. . Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. în care scop aplică: a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor.

răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. precum avocaţii. Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. ci şi pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. denunţarea unor infracţiuni). cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. împreună cu colaboratorii lor. 221 . Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. medicii şi notarii. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. COMENTARII Profesioniştii contabili.SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi. situându-i pe expertul contabil şi pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. organizată şi responsabilă. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă.

respectând întrutotul această regulă . Organele de cercetare .nici în materie civilă (obligaţia de a-şi aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei). el trebuie . escrocherie). . profesie sau funcţie.în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri şi bani publici.Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse. din oficiu sau citat. iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical.să răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile.şi Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti . 222 . Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă. In practică. Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului. Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: . aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional. financiare sau fiscale. există o regulă. în schimb.nici în materie penală.Poliţie şi Parchet . acoperirea exercitării ilegale a profesiei). nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces. Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă.informaţii contabile specifice care se referă la client .

declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului.Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat. 223 . el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său. Cu ocazia acestor mărturii. contabilă sau fiscală. nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. mai ales atunci când le sunt intentate procese). ceea ce au aflat în timpul misiunii lor. Acest lucru trebuie să li se ceară. Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară.

• o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă si incompatibilitate. 224 . apreciind şi evaluând riscurile. se va face: • o evaluare a riscurilor potenţiale si posibile. COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. decizia finală aparţine profesionistului contabil. în acest sens. în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu.115 ACCEPTAREA SI MENŢINEREA MISIUNILOR NORMA Profesionistul contabil. o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare. prealabil acceptării şi încheierii contractului. ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. el trebuie să se asigure că propriile competenţe. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. cât şi menţinerii celor vechi. Evident. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. înainte de a accepta o misiune. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor.

a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate cole gului predecesor. cum ar fi insisten ţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. avizându-1 pe client în consecinţă. de a respec ta şi cere respectarea legilor si reglementărilor în activităţile respective.se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. . în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. . potrivit reglementărilor în cauză. clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă. motivat. Sunt situaţii în care. - Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său. 225 .s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei res pectări stricte a îndatoririlor profesionale. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale). în oferta depusă de liber-profesionistul contabil. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. contractul cu acest client. . fără întârziere. va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu. Dacă oferta sa a fost adjudecată. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client.asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. după ce acesta a încheiat contractul cu clientul.

Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul 226 . COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală asupra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat. Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor.12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. calendarul si întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii. Va trebui ca elaborarea şi documentarea planului misiunii să descrie felul. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. Prin programul de lucru se definesc natura. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi depistarea domeniilor si a sistemelor semnificative.

de metodologia şi tehnicile specifice care se vor aplica. Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control . să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale. de asemenea. să precizeze alături de obiectivele misiunii şi un buget de ore pe fiecare capitol . 227 . dacă se dovedeşte necesar.autocontrol . Programul de lucru poate.al lucrărilor.contabil este salariat.subdiviziune -component(ă). de complexitatea misiunii. Planul misiunii şi programul de lucru trebuie.

obligaţiile fiecărei părţi.122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. 228 . • condiţiile financiare. semnat de ambele părţi. Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-profesionistului contabil. dacă este cazul. la normele profesionale ale Corpului. făcându-se referire. termenele de execuţie. menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul unui act adiţional. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului si în special a modului de organizare. durata misiunii. la normele profesionale. în general. precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. Contractul de prestări de servicii cuprinde. referirea. dacă este cazul. următoarele elemente: scopul misiunii şi descrierea sa. aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului.

contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice. să efectueze o evaluare a fiecărui client. . continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. hotărând. 229 .modalitatea de încetare a misiunii. periodic. Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie.modalitatea de rezolvare a litigiilor. Atunci când este necesar. cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client. dacă este cazul..

DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru. Organizarea echipei se realizează prin: repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini. 230 .responsabilităţi -. fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat. care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute. Orice delegare de atribuţii . COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. . păstrându-si răspunderea finală a executării misiunii. competenţe si calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator.aptitudini si competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa şi aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale. Aceste persoane trebuie să posede: .calităţi personale: respectarea principiilor de integritate. obiectivitate. El poate delega acestora executarea unor lucrări. independenţă si secret profesional. respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente.

în principal. prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. . fie de un membru al cabinetului/societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. Supravegherea se concretizează. prin: . Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător.note personale ale liber-profesionistului contabil. analiza si semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client.instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate.adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru.transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului in dividual de realizat de către aceştia. .o notă de comentarii . adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. un control al lucrărilor realizate. Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil şi cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. semnarea contractului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. în schimb. Această supraveghere se exercită.revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal.O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. . în special. 231 . . Delegarea implică.care se arhivează la dosarul lucrării. în care scop asigură: .

mărimea şi complexitatea lucrărilor. 232 .Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: . .volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora. Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii.

COMENTARII Termenul profesionist . . tehnician. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele. aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză.poate fi: angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. tehnician. expert . tehnician. expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă. experţi . Profesionistul . se recurge la un specialist. cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular.specialist. .UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti .externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor.desemnează o persoană.specialist. 233 .specialişti.angajat de client sau de unitatea patrimonială. altul decât contabilitatea. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său.angajat al liber-profesionistului contabil. auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. • angajat de liber-profesionistul contabil. expert . tehnician. De regulă.

avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor. avize.evaluarea anumitor tipuri de active. statutelor.profesioniştilor agreaţi de un orga nism profesional.în acest caz. evaluări şi declaraţii de expert -specialist.evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate. . Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia.experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. va ţine seama. De pildă: . prezentate sub formă de rapoarte.evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ selor în curs de fabricaţie. .calificările profesionale.este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucră rilor profesionistului. . de pildă. . în cursul efectuării misiunilor . de: . în acest scop.tabloul . .responsabilităţilor .evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. 234 . profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate.este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patri monială menţionată în aliniatul precedent. . Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: . diplome sau înscrierea profesionis tului pe lista .profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti. contractelor specifice unui sector de activitate sau altor regle mentări.

specialist.condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie rele pertinente. . . .rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. .ipotezele si metodele folosite. 235 . cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat. si în mod deosebit: . Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente si juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat. client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat. tehnician.obiectivele şi întinderea lucrărilor profesionistului.confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patri monială la care are acces profesionistul solicitat.descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului. în lumina cu noştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre acti vitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta.informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesio nistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate. Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: . expert -. în acest sens. Validitatea şi temeinicia ipotezelor si metodelor utilizate.Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite.clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. în exerciţiile precedente. .sursele de date utilizate. . . eventual. se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului .

Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta. profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile. cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate. Dar. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat. pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia. 236 .

clientului sau angajatorului. Permit.include ţinerea dosarelor de lucru. • buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia. pe microfilm sau pe suport informatic.responsabilităţilor . Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: • modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate şi controlul acestora. de asemenea. Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie. profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită.unitatea patrimo nială . Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii. Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor. • regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului.125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor . • mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii . 237 . COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective. protejând confidenţialitatea acestora.

Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare. dosarul de lucru poate fi împărţit în două: • o parte permanentă . în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii. ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite. dificultăţile întâlnite ş. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns.a. facturarea onorariilor).pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii.primite de la client şi de la terţi. urmărirea bugetului de timp .) permit completarea sau realizarea programului de lucru. adiţionalele şi co respondenţa legată de acesta. Totuşi. unităţii patrimoniale. şi anume: • contractul de prestări de servicii.documentele . Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie. Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată. • elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale. • documentele elaborate de profesionistul contabil. anexele.dosarul permanent -. pentru a facilita accesul la dosare.a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -. Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă.ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. care este consti tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile • 238 . este important. asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. • informaţiile şi datele . anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru.angajator . • elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul. Totuşi. • documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client .

239 . iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional. Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil. care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză.dosarul exerciţiului -. Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate .la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil. Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale si pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor. piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia desfăşurării misiunii.tipizate . Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele. • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat .executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil.

In societăţile de expertiză contabilă.13 NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris.raportul .este adresat numai clientului. atestare sau notă de comentarii. în cuprinsul documentelor . documentele . acesta hotărând difuzarea lui.raportul . Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi.stabilit poate lua forme variate: scrisoare. terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale.raportul . atunci când ele există. Documentul .raportului .rapoartele -realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea si de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat) înscris în Tabloul Corpului. dacă este cazul. raport de audit financiar (contractual) sau statutar şi raport de certificare etc. Documentul .este datat şi semnat de către profesionistul contabil si eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii.se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea. COMENTARII Documentul . 240 . Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune.

nr. M. M. 1996. Bucureşti. M. Control financiar si expertiză contabilă... Crăciun.U. Editura CECCAR. G.. 2001. D. Editura ALL. 59/2001. Expertiză contabilă.. Ghiţă.G. Al.. I. 1986.. Bucureşti. 2002. 2001. Expertiza contabilă. M. Creţoiu. Bucureşti. 1999. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat. Noul sistem şi expertiza contabilă. cu modificările aduse prin O. Deteşan. Controlul si auditul financiar. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Editura ALL BECK.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1) Boroi.G. Şt. în Supliment la Revista Economică. Bucureşti. Ghiţă. 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) . Codul de procedură civilă. CECCAR. lucrare adnotată şi îngrijită de Pădurariu. Editura Didactică şi Pedagogică.U.. Bucureşti. CECCAR. 1996. 2002. Boulescu. Contabilitate. Rădescu. ediţia a Il-a revăzută şi reclasificată în conformitate cu CODULETICINTERNAŢIONALALPROFESIONIŞTILOR CONTABILI. Bucureşti. Gh. Bucureşti. 2001. elaborat si revizuit de IFAC în noiembrie 2001. Editura CECCAR. ediţia a IlI-a revizuită si adăugită. Bucur. Editura Economică. Bucureşti. Boulescu. D.. Bucureşti. Expertiza contabilă.. 138/2000 şi O. Editura Eficient. Editura Actami... nr. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

Bucureşti. Editura Rosetti.10) Codul de procedură penală.G. 01/49. D. 2001. ediţia a H-a revăzută şi adăugită. ***. 2000.U. Normele profesionale aprobate de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.. prin Hotărârea nr. 207/2000 şi O. cu modificările aduse prin O. 11) 12) 242 . nr. ediţie îngrijită si adnotată de judecător Lupaşcu. 39 din 21 noiem brie 2000 şi Hotărârea nr. Editura CECCAR. Sibiu. indemnizaţiilor şi criteriile pentru restituirea cheltuielilor pentru prestaţiile profesionale ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi şi aprobarea „Tarifului profesional" aprobat conform Hotărârii Conferinţei Naţionale nr. Bucureşti. 31 martie 2001. Bucureşti. CECCAR. Regulament privind disciplina onorariilor. 295/2000.G. 2004.U. Editura CECCAR. nr. 42 din 11 august 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful