Pengenalan: “Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir.

Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau ‘intelligent’ tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran itu.” (Wan Mohd Zahid Mohd Noordin:1993, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian)

Definisi & Tujuan Kemahiran Berfikir: 1 Nordin Tahir, IPIP

George (1970) melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks. Edward de Bono (1976) pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. Meyer (1977) pula melihat pemikiran sebagai melibatkan pengelolaan operasioperasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. Chaffee (1988) pula, pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Vincent Ryan Ruggiero (1991) pula menyatakan berfikir ialah apa sahaja aktiviti mental yang membantu untuk memformulasi atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan menyempurnakan sesuatu kemahuan untuk memahami sesuatu (mencari jawapan dan mendapatkan makna) Fraenkel (1980) pula berpendapat bahawa pemikiran merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna, dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan, atau menyelesaikan masalah.

2

Nordin Tahir, IPIP

John Barell(1991) “…. I define thinking as a search for meaning and understanding that can involve the adventurous generation of options, the attempt to arrive at logical, reasonable judgements and reflection on the proses.” (merupakan kecekapan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menjelajahi pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, membuat pertimbangan secara logik serta membuat refleksi atau tinjauan semula terhadap proses pemikiran yang dilalui). Rumusan Definisi & Tujuan: “Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami” Budaya Berfikir dapat dipupuk jika: • • • • KBKK diajar secara eksplisit; diaplikasikan oleh murid KBKK disepadukan dan disebatikan dalam aktiviti P & P KBKK diajar bersama isi pelajaran KKKK digunakan untuk memikirkan tentang apa yang dipelajari

3

Nordin Tahir, IPIP

Pelbagai Proses Kemahiran Berfikir:

KEMAHIRAN BERFIKIR

KREATIF
•Menjana idea •Menghubung kaitkan •Membuat inferens •Meramalkan •Membuat hipotesis •Mensintesiskan •Mengitlak •Membuat gambaran mental •Menganologikan •Mereka cipta

MENAAKUL
•Logik •Rasional

KRITIS

•Mencirikan •Membandingkan & •Membezakan •Mengumpul & mengelaskan •Membuat urutan •Menyusun mengikut urutan STRATEGI •Menganalisis BERFIKIR •Mengesan kecondongan •Mengkonsepsikan •Menyelesaikan •Menilai •Membuat keputuan masalah •Membuat keputusan

Kemahiran Berfikir: Pemikiran merupakan proses yang menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea, membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru yang boleh digunakan untuk penyelesaian masalah yang kian mencabar. Proses penyusunan maklumat, konsep atau idea melibatkan penggunaan pandangan, gambaran, simbol, perkataan, akal dan rangsangan atau dorongan yang tersembunyi. Terdapat tiga peringkat pemikiran) concrete thinking (Pemikiran konkrit) abstract thinking (Pemikiran abstrak) creative thinking (Pemikiran kreatif)

4

Nordin Tahir, IPIP

Teknik-teknik yang dapat menggalakkan perkembangan kemahiran berfikir secara analitis, kritis dan rasional didapati drp Cort Thinking Programme oleh Dr. Edward de Bono. Kemahiran berfikir seseorang pelajar boleh dipertingkatkan melalui teknik-teknik perbincangan kumpulan dan penyelesaian masalah. Pada masa kini, peranan guru telah bertukar bukan lagi menumpukan tugas mengajar ilmu pengetahuan sahaja tetapi berusaha mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani agar menjadi insan yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia, berani dan sanggup menghadapi cabaran hidup serta menjadi insan yang berguna untuk pembangunan Negara. Untuk menghadapi cabaran-cabaran dan melaksanakan tugas-tugas secara profesional serta dengan penuh keyakinan, adalah perlu bagi guru berinovatif dengan menghayati ciri kemahiran berfikir dan berusaha menguasainya dengan baik terutamanya dalam membuat sebarang keputusan. Tujuan Penyebatian Strategi KBKK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran: untuk membolehkan pelajar: a) mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, b) c) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, kabur, dan sempit, e) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka, f) bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, g) membina keyakinan diri untuk berhujah, membuat pertimbangan berdasarkan dan bukti, serta alasan berani memberi pandangan dan kritik. d) mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru,

5

Nordin Tahir, IPIP

Meningkatkan Kualiti Berfikir: Beri peluang latihan dan aktiviti: 1. Perbincangan dan menjana idea 2. Membuat keputusan secara teliti, bijak dan bertanggungjawab 3. Penyusunan grafik idea berpusat; peta minda 4. Penyusunan grafik idea

Berfikir Secara Kritis Kemahiran Berfikir Secara Kritis merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan mendorong ke arah pertimbangan yang baik. Melibatkan penjelasan idea bagi mempertingkatkan pemahaman dan keupayaan untuk menggunakan maklumat dengan berkesan. Melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna. atau kewajaran dan sesuatu idea berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah

6

Nordin Tahir, IPIP

Contoh Berfikir Secara Kritis: a) membanding dan membeza b) membuat kategori / klasifikasi c) menerangkan sebab d) menentukan sumber yang dipercayai e) membuat ramalan f) meneliti bahagian kecil dan keseluruhan g) mengusul periksa andaian h) membuat inferens i) menilai sesuatu j) membuat generalisasi Berfikir Secara Kreatif: Kemahiran Berfikir Secara untuk Kreatif menjana ialah dan kecekapan atau keupayaan

menggunakan minda

menghasilkan idea yang tidak

terhad, pelbagai, baru, asli, luar biasa, provokatif, mencabar, mudah ubah, dan dapat dikembangkan kepada idea yang lebih luas dan terbuka. Pemikiran Kreatif: Pemikiran kreatif berfungsi memperluas dan memperkembang daya imaginasi inovasi dan kreativiti untuk mendapatkan idea yang banyak, baru. Contoh Berfikir Secara Kreatif: a) menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai (baru, asli, luar biasa, provokatif, mencabar ) b) mencipta analogi c) mencipta metafora d) membuat definisi e) membuat hipotesis f) membuat peta konsep pelbagai dan

7

Nordin Tahir, IPIP

Cara Mengembangkan Dan Meluaskan Idea (Alex Osborn:1963) • • • • • • • Ubahkan (modify) Kecilkan (minify) Besarkan (magnify) Gantikan (substitute) Atur Semula (rearrange) Terbalikkan (reverse) Gabungkan (combine)

Kemahiran Membuat Keputusan dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah. • Kedua-dua kemahiran ini sebenarnya terkandung dalam kedua-dua domain KBKK (pemikiran kritis dan kreatif) . Hemisfera Otak: Fungsi Hoki: • Logik • Analitis • Urutan • Bahasa • Matematik • Linear Fungsi Hoka • Kreatif • Sintesis • Global • Bentuk,corak pola, ruang • Lukisan, rentak, muzik • Imej, visual, gambar, imaginasi

8

Nordin Tahir, IPIP

9

Nordin Tahir, IPIP

10

Nordin Tahir, IPIP

11

Nordin Tahir, IPIP

Pengurusan Grafik • • • • • • • • • Membanding Dan Membeza Mengkategori / Klasifikasi Menerangkan Sebab Meneliti Bahagian Kecil Dan Keseluruhan Membuat Ramalan Membuat Inferens Menjana Idea Membuat Sekuens Mencipta Analogi 12 Nordin Tahir, IPIP

• • • •

Mencipta Metafora Membuat Keputusan Mengesahkan Sumber Maklumat Menyelesaikan Masalah

Alat Berfikir CoRT 1: Cognitive Research Trust – CoRT 1 – Menggalakkan individu berfikir secara meluas • • • • • • • PMI – Plus, Minus, Intersting CAF – Consider All Factors C & S – Consequence & sequel OPV – Other people’s view FIP – First Important Priorities AGO – Aim, Goals & Objectives APC – Alternatives, Possibilities & Choices

Mengaplikasi KBKK dalam P & P: • • • • • What? Who? When? Where? How?

KBKK Dalam P & P Penyebatian : - Dalam pengenalan - Dalam bahan dan aktiviti - Dalam refleksi dan metakognitif - Dalam pengukuhan - Dalam aplikasi - Dalam beberapa langkah P & P Cara Penyebatian: Cara 1 • Kenal Pasti Komponen • Tajuk Pelajaran/ Tema • Bahan • Kbkk

13

Nordin Tahir, IPIP

Cara 2 • Kenal Pasti Kbkk • Komponen,tema & Tajuk Pelajaran • Bahan

14

Nordin Tahir, IPIP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful