You are on page 1of 3

Na osnovu člana 13 stav 1 tačka 10 i člana 17 stav 1 tačka 3 Odluke o osnivanju

Instituta za standardizaciju Crne Gore (“Službeni list RCG”, br.21/07), Upravni


odbor Instituta za standardizaciju donosi:

ANEKS CJENOVNIKA STANDARDA


I SRODNIH DOKUMENATA

Nakon člana 7 slijedi:

V USLUGE

1. Informacione usluge

Cijena usluga informisanja o standardima i srodnim dokumentima utvrđuje se


prema broju referentnih oznaka i to po sljedećem modelu:

Cjenovni Broj Cijena


razred dokumenata (EUR)
A 1-5 10
B 6-10 20
C 11-15 25
D 16-20 30

U slučaju obrade zahtjeva koji se odnosi na informisanje o više od 20


dokumenata (standarda i srodnih dokumenata), na cjenovni razred D dodaje se 1
EUR po svakoj sljedećoj referentnoj oznaci dokumenta.

Naknada za ukupan katalog crnogorskih standarda i srodnih dokumenata


(tabelarni pregled u Excel-u na CD-u) iznosi 40 EUR.

Naknada za katalog crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za pojedinu


kalendarsku godinu, oblast ili direktivu iznosi 20 EUR.

Naknada za informisanje o grupi standarda koje je donijelo određeno stručno


tijelo Instituta iznosi 20 EUR.
2. Tumačenje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata

Naknada za pomoć (mišljenje) u vezi sa pitanjima standarda i standardizacije,


koja se pruža na zahtjev korisnika te usluge, utvrđuje se prema modelu koji je
koncipiran u zavisnosti od broja strana pripremljene informacije:

Cjenovni Broj Cijena


razred strana (EUR)
A 1 15
B 2-3 25
C 4-5 34
D 6-8 42
E 9-10 50

U slučaju da informacija ima više od 10 strana, naknada se utvrđuje parcijalnim


zbirom, odnosno sabiranjem utvrđenih cjenovnih razreda. (Na primjer: ukoliko
informacija ima 15 strana, naknada se obračunava po modelu: E+C).

3. Tehnička pomoć

Naknada za tehničku pomoć u vezi sa pitanjima standarda i standardizacije, koja


se pruža na zahtjev korisnika te usluge, utvrđuje se ugovorom između korisnika
usluge i Instituta, a obračunava se na osnovu potrebnog broja radnih dana
stručnog saradnika Instituta, pri čemu naknada za jedan radni dan stručnog
saradnika iznosi 70,00 €.

4. Edukacija i obuke

Visina naknade za pohađanje seminara, kurseva i radionica koje organizuje


Institut, utvđuje se odlukom direktora Instituta za svaki seminar, kurs ili
radionicu posebno.

Na naknade, za članove Instituta obračunava se popust u iznosu od (25%) od


visine naknade.

Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za isti seminar, kurs ili
radionicu, za trećeg i svakog sljedećeg polaznika odobrava se popust u iznosu od
10% visine naknade po polazniku.

Popusti navedeni u stavu 2 i stavu 3 ove tačke međusobno se isključuju.


5. Posredovanje u nabavci originalnih, štampanih standarda, srodnih
dokumenata i drugih publikacija od međunarodnih i nacionalnih organizacija
za standardizaciju

Naknade za naručene publikacije obračunavaju se i plaćaju na osnovu kataloških


cijena organizacije koje su objavile te publikacije i uvećavaju za troškove dostave
iz inostranstva.

6. Način plaćanja

6.1 Naknade za usluge koje vrši Institut u obavljanju poslova iz oblasti


standardizacije uplaćuju se unaprijed na žiro-račun Instituta.
6.2 Radi ostvarivanja prava na popust predviđen ovom odlukom, učenici i
studenti dužni su da podnesu na uvid važeću đačku knjižicu, odnosno važeći
indeks, a članovi Instituta u obavezi su da uplate članarinu za tekuću godinu.
6.3 Na naknade utvrđene ovom odlukom ne obračunava se porez na dodatu
vrijednost (PDV).

Ovaj Aneks je sastavni dio Cjenovnika standarda i srodnih dokumenata.

PREDSJEDNIK U.O.
Prof. dr Milan J. Perović, s.r.